Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015"

Transkript

1 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna Høegh (Projekt Udenfor) Jørgen Kjær (Brugerforeningen) Anja P. Bloch (Brugernes Akademi) Christian Hvidt (Dansk selskab for addiktiv medicin) Nanna W. Gottfredsen (Gadejuristen) Anne-Mette Nyfos (Kirkens Korshær) Laura Rømer Weirsøe (sekretær) Hanne Olesen (sekretær) Afbud fra: Torben Larsen (Kontaktudvalget) Anders Sørensen (WeShelter) Charlotte Fuglsang (Reden) Jan Tonny Hansen (Clean house) Dagsorden: Velkomst, godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Forberedelse af dialog vedr. den boligsociale anvisning -hvad vil vi vide og hvad vil vi sige dem? Dialog om den sociale boliganvisning og sammenhængen til Modtagelsen, der står for den generelle hjælp til borgeren (fx enkeltydelser, hjælp til indskud osv.) Pause og frokost Drøftelse af årsrapport 2014 Udkast til årsrapport udsendes inden mødet Pause og barselskage Drøftelse af instruks for misbrugsbehandligen Hvad er vores svar? Orientering om budgetmøde for budget Orientering om deltagelse ved udviklingslaboratorium for Socialstrategien Evt. V. Peter Juul Dialog med chef for Boliganvisningen Lene Henriette Jaconelli og organisationskonsulent Bjarke Solkær fra Socialcenter København V. Peter Juul, Torben Larsen, Nanna Gottfredsen, Ninna Høegh, Ole Svendsen, Anja P. Bloch V. Nanna Gottfredsen, Ole Svendsen, Robert Olsen, Jørgen Kjær

2 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger. Peter gjorde dog opmærksom på, at gæsterne Lene Jaconelli og Bjarke Solkjær ikke ville deltage på dagens møde. Som erstatning havde Susan Fiil Præstegaard, der også sidder med det boligsociale område, indvilliget i at komme. Peter bød velkommen til Hanne Olesen (Socialforvaltningen, Center for Politik), der skal overtage sekretariatsfunktionen under Lauras barsel. 2. Forberedelse af dialog vedr. den boligsociale anvisning hvad vil vi vide, og hvad vil vi sige til dem? Bilaget Vejledning om boligsocial indstilling til almen bolig blev skimmet igennem for kommentarer og opmærksomhedspunkter til dialogen med Susan Fiil Præstegaard. Udsatterådet bragte følgende punkter i spil: Hvad menes der med relevant i formuleringen at borgeren kun gives et relevant tilbud. Fokus på praksis ang. rådighedsbeløbsvurderinger? Rimeligheden i de krav, der stilles til borgeren, som fx at sende dem banken efter et lån på ordinære vilkår. Dilemmaet mellem housing first tankegang og grundig sagsbehandling forud for anvisning skal påpeges Ideen om fast track/vip-ordning Tilknytningskrav til København jf. opholds- og handlekrav Formuleringen borgeren forventes at kunne tilpasse sig et almindeligt boligmiljø og boevne hvad betyder de formuleringer konkret? 3. Dialog om den boligsociale boliganvisning og sammenhæng til modtagelsen, der står for den generelle hjælp til borgeren (fx enkeltydelser, hjælp til indskud osv.) Susan Fiil Præstegaard bydes velkommen. Udsatterådets spørgsmål blev vendt kombineret med løbende spørgsmål: Susan fortalte, at relevant dækker over en økonomisk betragtning. Der foreligger nu krav om et udarbejdet budget, inden boligindstillingen kan accepteres. Èt tilbud er ikke mere ufravigeligt end, at fx handicappede tilbydes anden bolig, hvis indretning ikke modsvarer borgerens behov. Susan vil undersøge, hvad der gør sig gældende ift. prostituerede og deres mulighed for at søge bolig uden for bestemte områder. Udsatterådet spurgte ind til helheds- og akutheds -vurdering fx når man står med en hjemløs, hvor graden af akuthed kan være større end for andre borgere. Susan svarede, at match mellem borger og bolig, i Københavns Kommune, altid sker med udgangspunkt i den ledige bolig, da der er mangel på boliger. Jf. statsrevisorernes bemærkninger fra efteråret gjorde Susan rede for nogle af de overordnede tanker bag strategien for boliger i København. Den involverer en geografisk helhedsvurdering for at undgå ghettoer overfor hensynet til ikke at kompromittere boligmassens størrelse. Fremover vil der primært være fokus på at skaffe billige boliger, som også unge under 25 år vil være i stand til at betale. Derfor skal der ifølge den nye kommuneplan opføres 10 % boliger til højst kr. i nye byudviklingsområder.

3 Et nyt tiltag er deleboliger, der skal sikre udnyttelse af de store dyre lejligheder. Udsatterådet bakkede op om ideen med deleboliger, og Anja udtrykte, på vegne af Brugernes Akademi, ønske om at indgå i en dialog med Susan/Den boligsociale anvisning omkring at matche de rigtige borgere til deleboligerne m.m. Susan satte tættere kommunikation og samarbejde med Udbetaling Danmark på sin liste over opsamlingspunkter. Jf. dilemmaet mellem housing first og grundig sagsbehandling er der i et tættere samarbejde en mulighed for at optimere sagsbehandlingen, uden det går ud over ventetiden. Udsatterådet foreslog sproglige tilpasninger i vejledningen ved formuleringerne borgeren forventes at kunne tilpasse sig et almindeligt boligmiljø, hvor Susan fortæller, at det i andre sammenhænge bliver uddybet med med støtte. Udsatterådet spurgte ind til muligheden for at takke nej til en bolig. Susan forklarede, at man som udgangspunkt ikke får yderligere tilbud. Sager, som er svære at tage stilling til, kan blive bragt i et boliganvisningsudvalg, som tager stilling til den enkelte sag, og som kan ende med, at borgeren får ok til at flytte. Udsatterådet plæderede for en større grad af helhedsvurdering. Der er eksempler på borgere i dyr behandling, som ikke kan blive indstillet til bolig. Susan vil undersøge, hvad der sker i den type sager og ligeledes i de sager, hvor en borger er blevet sendt i banken for at bede om indskudslån samt den konkrete sag, hvor krav til borgers rådighedsbeløb steg efter endt behandling, da han skulle i egen bolig. På foranledning af yderligere spørgsmål, forklarer Susan, at Københavns Kommune ikke overtager al gæld for borgere, som fraflytter boligen. Kommunen overtager gæld til istandsættelse som følge af misvedligehold, men ikke fx lejerestance eller udgifter til udsættelse. Der vil derfor ske opkrævning af den gæld, som kommunen overtager. Boligselskaber kan sige nej til ny anvisning af borgere, som har gæld til selskabet. Ligeledes forklarede Susan, at borgere, der gentagne gange har mistet bolig og ikke vil modtage den tildelte støtte, kan afvises permanent, men at det sjældent sker. Susan tog med sig, at hun skal se på punkterne (i tilfældig rækkefølge): Mulighed for at fravælge bolig i et bestemt område pga. prostitutionsbaggrund Muligheden for en startpakke, som kan kombineres med Et øget fokus på samarbejde med Udbetaling Danmark Helhedsvurdering, herunder fremlejeproblematik og tilknytningskriterier Krav om bankbesøg vedr. indskudslån Rådighedsbeløbsvurdering Og endelig vil Susan sende nogle nøgletal vedr. population etc. til Udsatterådet 4. Pause og frokost 5. Drøftelse af årsrapport 2014 Laura havde fremsendt et udkast, som gennemgås. Det blev foreslået, at Udsatterådets andel af det samlede budget skrives ind i forordet. Konkret ønskes 1½ årsværk, så budgettet svarer relativt til handicapområdet (som har bedre muligheder for fundraising og pårørendenetværk). Ansættelse af en erfaringskonsulent, evt. halv tid, ville være klædeligt.

4 Årsrapporten skal rettes igennem. Pkt. 5.3 Debatten om buprenorphin: Det kan fremgå, at det er tilfredsstillende, at det er slået fast, at der ikke er et krav om at 50 % skal være i behandling med buprenorphin. Christian ville gerne påbegynde et skriv til årsrapporten. Det skal forholde sig til det overordnede formål med substitutionsbehandling og vedrøre følgende: Hvad substitutionsbehandling skal sikre Hvordan det bedste samarbejde med patienten sikres At præparatet er sekundært Udkastet sendes til Nanna og Peter. Pkt. 5.4 Udsatte grønlændere Punktet fjernes fra årsrapporten, men emnet sættes på dagsordenen til et senere møde i Udsatterådet. I den forbindelse vil Anne-Mette se på Tina Enghoffs projekt og undersøge tal fra Århus og vende tilbage med resultatet. Hanne ser på muligheden for at skaffe en grønlandsk oplægsholder evt. i samarbejde med Robert. 6. Pause og barselskage 7. Drøftelse af instruks for misbrugsbehandlingen Udsatterådet påpegede, at instruksen anses for problematisk. Der mangler ligeledes de øvrige instrukser, der henvises til. Sproget er normativt, og der bør være frit valg for brugerne. Ønskescenariet er, at Udsatterådet udarbejdede sin egen instruks som alternativ til den gældende. Høringssvaret skal lyde noget i retningen af, at omfanget af kommentarer betyder, at Udsatterådet vil afstå fra kommentarer på nuværende tidspunkt, men da en instruks er et dynamisk dokument, vil Udsatterådet gerne senere vende tilbage med kommentarer. 8. Orientering om budgetmøde for budget 2016 Udsatterådet benyttede lejligheden til at opfordre politikerne til ikke at spare på området og under ingen omstændigheder at lukke Classensgade. Derudover var Udsatterådets opfordring til politikerne at tænke langsigtet og i intelligente tiltag. Der var en oplevelse af gode tilbagemeldinger fra de deltagende politikere. Udsatterådet efterspurgte en liste over bevillingsudløb, ikke bare på udsatteområdet, men voksen- og udsatte ældreområdet generelt. Ligeledes ville Udsatterådet gerne have en mulighed for også at blive hørt senere i budgetprocessen. Hanne følger op på muligheden for at begge dele. 9. Orientering om deltagelse ved udviklingslaboratorium for Socialstrategien Udsatterådet deltog i udviklingslaboratoriet til udvikling af Socialstrategien. Produktet udestår, men laboratoriet blev oplevet som et fint rum for brugerstemmer, og med borgmesterens tilstedeværelse blev afstanden mellem borger og politiker mindsket. Alle deltagere inviteres senere i processen til et fælles møde om strategien. 10. Evt.

5 Gadejuristen har lagt billeder af en bruges ben på facebook, som eksempel på de urimelige krav, der bliver stillet til svage borgere. Det gav likes og delinger. Udsatterådet har modtaget invitation til Det Nationale Udsatteråd. Deltagerne fra København bliver Peter, Ole og Christian. Mødet er d. 3. juni i Odense. Program og dagsorden følger senere. Udsatterådet har et hængeparti ift. Henrik Appel, der efterlyste nogle tal på, hvor mange der evt. ville kunne komme i spil i forhold til en fast track -løsning for en mindre målgruppe. Christian griber denne opgave. Praktiserende læger og lægevagt skal med i ordningen. Fremtidig misbrugsbehandling: Anja og Jørgen var af sted. Det var et positivt møde, og referatet er sendt til Nanna for kommentarer. Der kommer forslag til mødedatoer i september og december ud snarest.

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Hjemløse på gamle knallerter

Hjemløse på gamle knallerter h u sfo r bi nr. 2 februar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse på gamle knallerter Forskel på behandling af stofbrugere Fanget i en forkert krop

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere