Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere: Peter Juul Ole Svendsen Annemette Nyfoss Charlotte Fuglsang Robert Olsen Jan Tonny Hansen Torben Larsen Jørgen Kjær Nanna W. Godtfredsen Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Maria Annemone Kongstad Pedersen Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe Afbud fra: Helle Walsted, Christian Hviidt, Anders Sørensen, Anja P. Bloch, Ninna Hoegh Dagsorden Tidspunkt Dagsorden Ansvarlig Kl Velkomst V. Peter Juul Kl Kl Orientering om og diskussion af - ændringer på misbrugsområdet i Københavns Kommune Pause V. Kontorchef Gitte Bylov (Center for Politik) og Vicecenterchef Finn Jensen (Rådgivningscenter København) Kl Introduktion til dagens tema: Unge hjemløse og workshops v. Peter Juul og Laura Weirsøe Mål- og Rammekontoret for Voksne Kl Workshops om unge hjemløse udfordringer, mulige løsninger, Bernstorffsgade København V

2 samarbejdspartnere osv. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pause og kage Fælles opsamling. Hvilke ideer og løsninger kom op? Hvordan går vi videre? Årsrapport 2014 Orientering om planer og nedsættelse af arbejdsgrupper Opfølgning på mødet med Socialudvalget Budget 2015 Gensidige orienteringer Afslutning v. Maria Annemone v. Peter Juul Referat Ad 1 Velkomst Peter Juul startede mødet med at byde velkommen til alle og til Rådets nye medlem Charlotte Fuglsang, som er ny leder af Reden. Dernæst var der en kort introduktionsrunde af alle rådsmedlemmer og sekretariatet. Det blev pointeret, at der for fremtiden bør være et fast punkt på dagsordnen, som hedder godkendelse af sidste referat og godkendelse af dagsordnen, samt et punkt der hedder aktuelt, hvor Rådet kan diskutere aktuelle sager, herunder sager som skal fremlægges for socialudvalget. I den forbindelse kom det også frem, at der ikke var opbakning til at lave en workshop om unge hjemløse, men at gøre dette til en almindelig drøftelse, så der også var plads til andre aktuelle sager. Side 2 af 14

3 Rådet ønsker informationer om SUD møder hver 14. dag pr. mail. Sekretariatet vil fortsat spille Udsatterådet på banen, og sørge for at Rådet bliver inddraget i relevante processer i Socialudvalget og i Socialforvaltningens Center for Politik. Formanden påpegede, at det fremadrettet forventes at medlemmerne reagerer, når der udsendes udkast til dagsorden, og at ønsker til dagsordenen meldes i ordentlig tid, såfremt man måtte have nogle. Ad 2 Orientering om og diskussion af - ændringer på misbrugsområdet i Københavns Kommune Kontorchef i Center for Politik Gitte Bylov Larsen og Vicecenterchef Finn Jensen fra Rådgivningscenter København holdt et oplæg om de nye ændringer på misbrugsområdet. Deres oplæg er vedlagt dette referat. Debat om ændringer på misbrugeområdet Medlemmerne af Udsatterådet var generelt tilfredse med selve processen af omlægningen af misbrugsområdet og mente, at forvaltningen havde formået at føre en åben proces med inddragelse af brugere. Der lød især en ros til Mi Kortzau og Thomas Lund, for at have ledt processen. Der herskede en bekymring i Udsatterådet omkring Forchhammersvej, Classensgade og lægeklinikkerne i forbindelse med deres rolle i den nye omlægning. Der var et ønske om, at disse tilbud ville blive bevaret. Det kom frem, at nogle brugere på disse tilbud var angste, og at medarbejderne var meget skeptiske over for den nye omlægning. Samtidig påpegede Rådet, at det ikke er alle borgere, der egner sig til at komme på et center, hvor virkeligt hårdt ramte stof- og Side 3 af 14

4 alkoholmisbrugere også behandles. Der er behov for differentierede tilbud. Samtidig blev det pointeret, at ordet misbrugsfri ikke burde blive brugt om brugere, som ikke længere er misbrugere, da det har en stemplende effekt, ligesom det ikke bør være en målsætning for misbrugsindsatsen. Der blev generelt efterspurgt et større fokus på borgernes funktionsniveau og muligheder end på deres misbrug. Det blev også pointeret, at det er vigtigt at huske fixelancen og sikre, at denne ikke kommer på for lang afstand fra de nye centre. Rådet ønskede at gøre opmærksom på, at substitutionsbehandling uden psykosocial behandling ikke virker, og at disse to ting bør integreres. Dette kan gøres gennem anvendelsen af handleplaner, der bør opgraderes, og som kan bruges til at samle de dimensioner, der er. Samtidig gjorde Rådet opmærksom på, at ordene frit valg og behandlingspakke er hinandens modsætninger, da pakkerne kan udvande det frie valg. Rådet undrede sig over, at der manglede inddragelse af frivilligt socialt arbejde. Rådet stillede følgende spørgsmål til Gitte Bylov Larsen og Finn Jensen: Vil de nye ændringer betyde, at der kommer mere eller mindre behandling og at man kommer hurtigere i behandling? Hvordan vil omlægningen kommunikeres ud til brugerne? Hvordan ser finansieringen ud ift. døgnbehandling? Hvem skal betale for psykiater? Hvordan forholder I jer til, at der kommer frit valg fra 1. jan ? Hvornår går den nye omlægning i gang? Side 4 af 14

5 Vil I øge samarbejdet med Region Hovedstaden, således at der også kommer øget fokus på misbrugsbehandling i psykiatrien? Vil der blive genindført psykologbehandling i forbindelse med misbrugsbehandlingen? Rådet ønskede svar på, om følgende tre ting ville blive forbedret i den nye omlægning: o Manglende sammenhænge i behandling o Manglende mening og gennemskuelighed o Begrænset tilgængelighed til behandling Gitte Bylov Larsen og Finn Jensens svar til Rådet: Den nye omlægning skal foretages ud fra Socialforvaltningens budget og inden for lovgivningens rammer. Man kan altid diskutere, hvem der skal betale, men Socialforvaltningen ønsker at gøre det bedre, hvorfor de vil forsøge at gøre det inden for deres egne rammer. Den nye omlægning vil sikre en hurtigere behandling, da centrene skal være selvvisiterende, sådan at man kan komme i behandling med det samme. Derfor skal visitationsproceduren forbedres, og Rehabiliteringscentrene får behandlingskompetence, ligesom der er et ønske om at have psykiaterkompetencer på centrene. Det er forvaltningens ambition, at der skal skabes mere sammenhæng, og der skal være kortere til behandling, så brugerne ikke skal flyttes rundt. Der vil både være pakkeforløb og individuelle forløb på centrene. Samtidig vil Kommunernes Landsforenings Screeningsværktøj for psykiatriske lidelser i misbrugsbehandlingen blive anvendt på centrene og af praktiserende læger. Kommunen vil fortsat købe forløb til brugere, der har komplekse probleme, fx hvis de har været udsat for incest. Kommunen har 55 pladser på KKUC. Side 5 af 14

6 Yderligere er det et ønske at blive bedre til at nå målgruppen. Derfor skal den opsøgende og behandlende indsats være en del af den nye omlægning, sådan at kommunen kan komme dér, hvor borgerne er og således bygge bro til behandlingen. Der opleves en åbning i forhold til samarbejde med Region Hovedstaden, især ift. Assertive Community Treatment (ACTindsatsen) og de socialpsykiatriske centre. Samtidig afholdes der samarbejdsmøder med distriktspsykiatrien, og et samarbejde med døgninstitutioner om psykiatere, så borgere, der får angstanfald, kan få tilstrækkelig hjælp. Det er endnu ikke er besluttet, hvordan omlægningen skal formidles til brugerne. Det er noget, Socialforvaltningen vil fokusere på i de næste spor. Der er ikke sat et endeligt punktum i sagen, og at det kan derfor være svært at svare på, om Forchhammersvej, Classensgade og lægeklinikkerne vil blive bevarede. Implementeringen af den nye omlægning vil starte første januar Forvaltningen er meget opmærksom på, hvordan frivillige organisationer kan inddrages, og det er noget de vil bruge tid på i fremtiden. Formanden takkede for præsentationen og bemærkede, at Rådet gerne på et senere tidspunkt i processen vil have lejlighed til en fornyet drøftelse af området. Ad 3 Introduktion til dagens tema: Unge hjemløse med oplæg fra Thomas Land Christensen Side 6 af 14

7 Thomas Land Christensen arbejder med hjemløseområdet i Center for Politik og har en baggrund fra Albertslund Kommune, hvor han også arbejdede med hjemløse. Hans oplæg handlede om unge hjemløse i Københavns Kommune og er vedlagt referatet. Han fortalte, at der er en stigning blandt unge hjemløse i København, mange har været anbragte i barndommen og har en sindslidelse. Antallet er steget med 50 %, og der er derudover et mørketal. 40 % vurderes at være sofasovere. Gennemgående tendenser: Stigende antal unge hjemløse og problemerne starter i børneårene Mange har misbrug Ringe betalingsevne Færre billige boliger i København, der mangler boliger at give dem. Thomas Land fortalte, at der i Københavns Kommune er tre indsatser i gang for at hjælpe unge hjemløse. 1. Budget 2015: - 20 nye herbergspladser, som skal være skærmet ift. andre hjemløse tilbud. Der tilknyttes psykolog, og pladserne skal ligge på Østerbro og Starten af Nørrebro. - Unge på-vej/deleboliger: 100 bedste på ventelisterne visiteres til at bo i lejlighed sammen. Der ydes med tværfaglig støtte til de unge. - Socialrådgivere på skolerne. - Støtte til psykisk sårbare unge på tekniske skoler og ungdomsuddannelser. Side 7 af 14

8 2. Satspuljemidler på 14 mio. Kr. Til unge hjemløse Der laves tre hovedindsatser, hvor der skal være fokus på overgangen fra barn til voksen, som især er en metode, der er udviklet til børn, som har været anbragte. Det styrkes med 3 medarbejdere i projektperioden frem til november Der etableres et team med to fra hjemløseenheden og to andre medarbejdere med et caseload på borgere. Teamet skal være udgående. Der laves en bostøtteindsats i form af CTI = Critical Time Intervention. Der ansættes en projektleder, som skal binde eksisterende indsatser sammen med de tre nye indsatser og koordinere dette. Derudover laves der et udviklingssamarbejde med andre kommuner om, hvordan der kan etableres flere boliger og, hvordan de boliger, der allerede er til rådighed, kan udnyttes bedre. Der etableres kompetenceudvikling af medarbejdere. Det hele starter i januar 2015 og varer frem til Derudover vil der blive afholdt en konference for at skabe en fælles forståelse om unge hjemløse. 3. Samskabelsesprojekt Side 8 af 14

9 Der igangsættes et samskabelsesprojekt foranlediget af Realdania og Bikubenfonden med inddragelse af Københavns Kommune. I første fase vil der blive lavet en foranalyse, som kortlægger problematikkerne. Den 20. januar 2015 afholdes der workshop for forskellige aktører (eksperter, praktikere, forskere, brugere) og derefter starter projektet med Mærsk, Tryg og andre fonde. Udsatterådets kommentarer og spørgsmål til Thomas Land Rådet opfordrede til, at lovgivningen og borgerens rettigheder ville blive mere tydelig i kommunikationen i stedet for, at det sociale arbejde stod alene. Generelt blev der opfordret til, at man fulgte lovgivningen og lavede handleplaner, som man er pålagt som kommune. Der var delte meninger om deleboliger i Rådet. Generelt var medlemmerne positive over for, at de unge fik et sted at bo, hvilket i øvrigt kan løse nogle ensomhedsudfordringer. Men samtidig blev det påpeget, at man skal være meget opmærksom på sproget omkring det, da det betyder meget, hvad man kalder det, når man har med unge at gøre. Det er vigtigt, at de unge ikke socialiseres ind i hjemløsemiljøet, hvorfor indsatserne ikke skal italesættes som hjemløseindsatser. Derudover bad medlemmerne forvaltningen sikre sig, at der ikke var tale om ghettoisering af unge hjemløse og i stedet fokusere på at sprede de unge ud over flere steder. Der var også enighed om, at lav takstbetaling på herberger fastholder unge på herbergerne, da det giver dem et økonomisk incitament til at blive, når de har 4000 kr. til rådighed ved at blive boende. Samtidig var der bred enighed i Rådet om, at det var vigtigt med matchning af de unge, når de skulle bo i delebolig, og at de blev tilbudt en intensiv social indsats. Rådet fortalte, at der er mange somaliske unge på gaden, som de håber forvaltningen er opmærksom på. Side 9 af 14

10 Rådet var også særligt optaget af, at samskabelsesprojekter ikke blev en hovsa løsning, som ikke kom til bunds i problemstillingerne og ønskede en redegørelse af de private fondes rolle i projektet. Rådet ønskede, at Kommunen anvender SFI s analyse af matchning, hvor man har fundet frem til, at man ikke kan matche personer med sindslidelser. Thomas Lands svar til Udsatterådet Thomas Land fortalte, at Paragraf 81b bliver afskaffet og så udvides der med paragraf 34 i aktivloven, hvor det er meningen at man kan give støtte i længere perioden end 6 mdr. Det er på den ny finanslovsaftale, som dog skal endeligt godkendes i Folketinget Der er sat midler af til deleboliger, og der vil blive ansat en visitationskonsulent, som skal matche de unge sammen. Forvaltningen lytter meget til, hvad SFI siger. Derfor følger der også rigtig meget støtte med til de unge. Boligerne vil blive istandsat, så de passer til to. Det vil være treværelses, som forvaltningen oftest får tilbage fra den boligsociale anvisning, fordi ingen på ventelisten kan betale dem. Thomas land var enig i, at sproget skal målrettes og fortalte at boligerne skal ligge skærmet og ikke som en del af herberger. Ift. Handleplanerne ligger der en tanke bag, at vi skal blive endnu bedre til at lave handleplaner. Derudover bekræftede han et fokus på somaliske unge i Socialforvaltningens hjemløseenhed. Vedr. ændringerne i lovgivningen i forhold til 81b supplerede Laura med information om, hvordan 34 i aktivloven rent faktisk vil blive styrket, så også meget udsatte uden tidligere indtjening kan rummes. Det aftales, at der laves et skriv herom, som vedlægges referatet. Side 10 af 14

11 Laura orienterede yderligere om de nyeste tal om udsættelser i Københavns Kommune, som lige nu bliver gransket nøje i Center for Politik. Det vedlagte skriv indeholder også data herom. Sekretariatet blev bedt om at undersøge, om optællingerne af hjemløse også indbefatter mennesker med ophold på krisecentre. Sekretariatet har undersøgt det, og det gør de ikke. Det besluttes, at Sekretariatet skriver en A4side om Udsatterådets holdninger til unge hjemløse, som kan sendes til forvaltning og Socialudvalget, samt at Sekretariatet sikrer, at Udsatterådet vil blive inddraget i hele processen. Ad 4 Workshop om unge hjemløse Punktet udgår. Ad 5 Årsrapport orientering om planer og nedsættelse af arbejdsgrupper Det besluttes, at Udsatterådet ikke laver årsrapport før til april 2015, da rådet grundet opstart ikke har nået så meget endnu. Rapporten skal inddrage gode bud til sagsbehandlerne. Årsrapporten skal både være bagud- og fremadskuende og skal rumme indspark til budgetprocessen Der blev nedsat en arbejdsgruppe som til februar skal producere et udkast til buddene. I arbejdsgruppen er: Nanna, Peter, Torben, Ole og Laura. Ad 6 Opfølgning på mødet med socialudvalget På mødet med SUD bad medlem af borgerrepræsentationen Henrik Appels om Udsatterådets bud på en bedre praksis i forhold til Side 11 af 14

12 metadonbehandling samt et forslag til, hvordan de praktiserende læger kan blive mere udadgående og nå borgere, der er udsatte eller lever på gaden. Henrik Appel efterspurgte derudover et notat om, hvordan sundhedsudvalget i sin kommunikationsstrategi også kan rumme socialt udsatte. Torben, Christian, Jørgen og Laura udarbejder notatet og besvarer de øvrige spørgsmål. Ad 8 Budget 2015 Praktikant Maria Annemone gennemgik det sociale område i budget Oplægget er vedlagt dette referat. Rådet vil fremadrettet have fokus på styrket budget til misbrugsområdet og migranter. Ad 9 Gensidige orienteringer Det skal meldes ud til medlemmerne når Udsatterådet går i pressen med eksempelvis læserbreve. Peter Juul har skrevet et læserbrev i Information, som sekretariatet skal sende ud sammen med referatet. Peter og Ole har været til møde i Socialforvaltningen om hvad der skal formidles ud til borgerne i forhold til klagestatistik. De påpegede, at den enkelte borger ikke kommer til at sidde og læse sagsbehandlingsstatistikker, selvom det dog kan være relevant for borgere også at se statistisk over sagsbehandlingstid. De anbefalede derfor, at statistikkerne blev udformet, så de var et godt redskab for frivillige og brugerorganisationer. Peter orienterede om Socialministerens besvarelse af forskellige SOUspørgsmål vedrørende hjemløse og hjemløse migranter. Af svarene fremgår det blandt andet, at det ikke er muligt for borgeren at klage over en forstanders beslutning om optag på et forsorgshjem, ligesom Side 12 af 14

13 det pludseligt fremgår, at udenlandske migranter med lovligt ophold har adgang til Servicelovens ydelser, hvis de ellers opfylder de specifikke ydelseskriterierl. Peter vil undersøge undersøge spørgsmålet om manglende klageadgang nærmere. Socialministeriet skylder et notat om hjemløse migranter som anviser præcist, hvordan lovgivningen er på området. Manu Sareen bliver ved med at sige, at notatet snart kommer, men det er ikke færdigt. Nanna Godtfredsen orienterede om en borger, der er blevet afvist af Sundholm via sms af en sagsbehandler og med ufaglig begrundelse. Laura orienterede derpå om et møde, Peter og hun havde haft med Lis Bjarnesen, Centerchef for Udsatte voksne og familier i Københavns Kommune om netop Sundholm. Mødet var kommet i stand på baggrund af en borgerhenvendelse til Peter vedr. Sundholm. Lis orienterede på mødet om, at de er i gang med at forbedre beskæftigelsesdelen og i det hele taget at forbedre hele Sundholm. Hun var glad for at Udsatterådet havde henvendt sig. Peter fik indtryk af, at alt ikke var perfekt på Sundholm, og at det meget kunne forbedres, men at der er en proces i gang. Jørgen Kjær orienterede om, at Brugerforeningen ikke har modtaget de penge de plejer fra Socialministeriet, fordi puljeportalen ikke er opdateret, og nu frygter foreningen for sit økonomiske grundlag. Det blev diskuteret, at der generelt er problemer med puljerne i år. Brugerforeningen blev anbefalet at tage kontakt til kontorchef i Socialministeriets kontor for Udsatte voksne og familier Johanne Lykke Aggergaard. Sand Hovedstaden har haft Jesper Christensen på besøg og det var gået godt. Side 13 af 14

14 REFERAT Gadejuristen har også haft besøg af Jesper Christensen, hvor han var med på nattearbejde og han fik snakket med mange borgere. Generelt var der ros til socialborgmesteren. Annemette orienterede om at Natcafeen har fået varig finanslovsbevilling. Center for Politik har fået adgang til domstolsstyrelsens tal over udsættelser. Der er 485 udsættelser i Københavns Kommune, og tallene vil blive analyseret fremadrettet og forelagt Rådet, når den endelige analyse foreligger. Rådet kan få overblik over foreløbige tal i vedlagte bilag. Tallene fra sidste år fremgår også af bilaget, så Rådet kan se hvor meget tallet er faldet. Ad 10 Afslutning og planlægning af nye møder 1. Møde: Rådet er inviteret til fællesmøde d. 25. februar kl med Socialudvalget. Derfor er det kun arbejdsgrupperne, der når at mødes før. Rådet mødes kl til rundstykker og stærk kaffe inden fællesmødet. 2. Møde d. 13. april kl med særligt fokus på planlægning af årsrapport 3. Møde 31. aug. kl Møde 9. nov. Kl Arbejdsgruppen vedr. 10 bud til sagsbehandlere mødes med sekretariatet (Laura): d. 19. jan. Kl på Værnedamsvej, Nanna Godtfredsen sender en mødeindkaldelse. Peter og Nanna vil yderligere planlægge et møde med politiet vedr. behandling af udenlandske mennesker, der færdes på gaden. Side 14 af 14

Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad

Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Udsatterådets ordinære møde 3. september 2014 Dato: 3.sept.2014 Tid: 12-15.30 Sted: Udvalgsværelse B, Københavns Rådhus Mødedeltagere:

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna

Læs mere

Inviterede deltagere: Susan Fiil Præstegaard, koordinator for boliganvisningen Socialforvaltningen KK Lone Skriver, Områdechef KAB

Inviterede deltagere: Susan Fiil Præstegaard, koordinator for boliganvisningen Socialforvaltningen KK Lone Skriver, Områdechef KAB KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Referat af fjerde møde i Udsatterådet den 3. maj 2011 Dato: Tirsdag d. 3. maj 2011 Tid: 12.00-16.00 Sted: Tingbjerg Forum, mødelokale 2, Midtfløjene 16, 2700 Brønshøj Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af ordinært Udsatterådsmøde d. 24. september 2015

Referat af ordinært Udsatterådsmøde d. 24. september 2015 02-09-2015 Referat af ordinært Udsatterådsmøde d. 24. september 2015 Dato: 24. september 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: I BrugerForeningens lokaler Korsgade 30.3. 2200 København N Mødedeltagere: Peter Juul

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014.

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Referat af HR5 møde 2014 i hjælpemiddelcenteret Dato: 10.11.2014 Tid: 16-18 Sted: Hjælpemiddelcenteret Københavns Kommune Mødedeltagere:

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Referat Der indkaldes til møde om Møde nr. Dato 18.06. 2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Kolding Kommunes Udsatteråd Mødedato Mødested Møde start/slut

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

De resultater, som præsenteres nedenfor, er summen af en række borgeres udvikling over tid.

De resultater, som præsenteres nedenfor, er summen af en række borgeres udvikling over tid. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Resultater NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: Forandringskompasresultater I dette bilag præsenteres 1) Udvalgte forandringskompasresultater fra Center

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00 Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Udsatterådsmøde 29.09.16 Møde nr. Dato 29. september 2016 Sagsnr. 15/5488 Løbenr. 186543/16 Referent Lene Kristin Kamp Direkte

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1

DocumentID: DocumentIsArchived: 0 FileUpdateStatus: 1 From: Lotte Rørtoft-Madsen Sent: 10. februar 2017 10:17 To: SOFDL Udvalgsteamet Subject: Til orientering af SUD - sagsnr. 2017-0074767 Attachments: om 108 att. Jesper Christensen.pdf; budgetudmelding 2014.pdf;

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Afbud fra: Mette Guul, Tine Plougheld, Bjarne Christensen, Stig Sonne, Kaj Skjølstrup

Afbud fra: Mette Guul, Tine Plougheld, Bjarne Christensen, Stig Sonne, Kaj Skjølstrup Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte i Odense Sekretariatet Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 63755725 E-mail hbk@odense.dk Referat af møde i Rådet for

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Referat: MØDEREFERAT. Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl

Referat: MØDEREFERAT. Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl MØDEREFERAT Mødets tema: Ekspertgruppemøde om projekt Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling Mødedato: Mandag den 20. januar 2014 kl. 10.30 14.00 Dato: 10.02.2014 Kontoret for voksne med sociale problemer

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag.

Socialforvaltningens svar Da der både findes en kommunal og en statslig exitindsats i relation til prostitution, dækker svaret begge tiltag. Iben Wiene Rathje, MB 7. marts 2013 Sagsnr. 2013-41118 Dokumentnr. 2013-200933 Kære Iben Wiene Rathje Tak for din henvendelse af 23. februar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet.

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget.

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget. NOTAT Udvikling i forbrug - 19 krisecentre og 11 herberg Børn og Velfærd har store udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. Blandt de områder som bidrager til stigningen

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Referat af formøde i Dialogforum d

Referat af formøde i Dialogforum d KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af formøde i Dialogforum d.12.11.2014 Dato: 12.11.2014 Tid: 14-15 Sted: Udvalgsværelse D, Københavns Rådhus Mødedeltagere: Gitte Bylov

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Referat af møde i Dialogforum den 26. februar 2015 Dato: 26. februar 2015 Tid: Kl. 13.30-15.30 Sted: Københavns Rådhus Mødedeltagere: Jesper Christensen (Socialborgmester), Pernille

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Dialogforum godkender forslaget om ændring af dagsordnen.

Dialogforum godkender forslaget om ændring af dagsordnen. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Referat af Dialogforum den 18. maj 2016 Dato: 18. maj 2016 Tid: Kl. 14.00-15.00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D Mødedeltagere: Jesper Christensen

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Referat. til mødet den kl med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted.

Referat. til mødet den kl med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted. Referat til mødet den kl. 14.00 med ældrerådet. Mødet afholdes i kursuslokalet i kælderen, Jobcenter Thisted, Skolegade 4D, Thisted. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen,

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Opsamling på Socialudvalgets besøgsrunde i myndighedscentre, hjemmeplejen og Bernstorffsgade

Opsamling på Socialudvalgets besøgsrunde i myndighedscentre, hjemmeplejen og Bernstorffsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer 20-03-2013 Opsamling på Socialudvalgets besøgsrunde i myndighedscentre, hjemmeplejen og Bernstorffsgade Dette notat opridser emner

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Mødedeltagere: Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Referat af ekstraordinært HovedMED 9.11.2016 Dato: 9.11.2016 Tid: 9.00 10.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 4. værelse 400 Mødedeltagere: HovedMED 08-11-2016

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Kære Rådsmedlemmer. Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 26. november 2015 kl

Kære Rådsmedlemmer. Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 26. november 2015 kl Kære Rådsmedlemmer Rådet for Socialt Udsatte Tolderlundsvej 3 B, 1. 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 51777388 Fax 63755725 E-mail socialcentret@odense.dk Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d.

Læs mere

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge?

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge? Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 138 Offentligt Bentes Nielsens indlæg på TABUKAs og De 4 Årstiders høring den 10. dec. 2012 på Københavns Rådhus: Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt.

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt. Bilag 1: oversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien pr. december 2012 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015

Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015 23-02-2015 Sagsnr. 2014-0051152 Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015 Dokumentnr. 2014-0051152-7 Dato: 20.2.2015 Tid: 10.10-11.00

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 03-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 03-05-2017 17:00 1 (Åben) Temapunkt om demens 3 2

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

Diverse ledelsesinformationer. for perioden januar til september 2016 Udarbejdet den 1. november 2016

Diverse ledelsesinformationer. for perioden januar til september 2016 Udarbejdet den 1. november 2016 Diverse ledelsesinformationer for perioden januar til september 216 Udarbejdet den 1. november 216 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFÉERNE

Læs mere

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde

Mødereferat. Referat fra møde i Udsatterådet den Emne Udsatterådsmøde Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Referat fra møde i Udsatterådet den 19.5.16 Møde nr. Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 15/21584 Løbenr. 96506/16 Referent Lene Kristin

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål:

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-06-2013 Sagsnr. 2013-91062 Bilag 1 - Resumé af evalueringen af Hjemløsestrategien I forbindelse med offentliggørelsen af

Læs mere

Kirkens Korshær anfører i sin henvendelse til Statsforvaltningen:

Kirkens Korshær anfører i sin henvendelse til Statsforvaltningen: Socialforvaltningen Direktør Statsforvaltningen, Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Københavns Kommunes bemærkninger til henvendelse fra Kirkens Korshær til Statsforvaltningen om kommunens instruktion

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. Til stede: John Jensen, Kaj Schmidt, Søren Sørensen, Claus Darling Hansen Bjarne Andersen, Pia Borg, Ulf Larsen Nielsen. Fraværende: Mogens Pejtersen, Helle

Læs mere

3. Velkommen til nye rådsmedlemmer Der var en præsentationsrunde hvor alle sagde et par ord om dem selv.

3. Velkommen til nye rådsmedlemmer Der var en præsentationsrunde hvor alle sagde et par ord om dem selv. Referat for møde i Rådet for Socialt Udsatte d. 25. februar 2016 kl. 15.30 17.30 Mødet blev afholdt hos Stofbehandlingen Grønlandsgade 13, 5000 Odense C. Rådet for Socialt Udsatte Tolderlundsvej 3 B, 1.

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20.

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20. Projektnavn: Projektgrundlag Projekt Brug for Alle Projektleder: Heidi Andersen Indsatsområde: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse Projektperiode: 01.08.2012 31.07.2013 SBSYS sagsnummer:

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere