Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere: Peter Juul Ole Svendsen Annemette Nyfoss Charlotte Fuglsang Robert Olsen Jan Tonny Hansen Torben Larsen Jørgen Kjær Nanna W. Godtfredsen Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Maria Annemone Kongstad Pedersen Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe Afbud fra: Helle Walsted, Christian Hviidt, Anders Sørensen, Anja P. Bloch, Ninna Hoegh Dagsorden Tidspunkt Dagsorden Ansvarlig Kl Velkomst V. Peter Juul Kl Kl Orientering om og diskussion af - ændringer på misbrugsområdet i Københavns Kommune Pause V. Kontorchef Gitte Bylov (Center for Politik) og Vicecenterchef Finn Jensen (Rådgivningscenter København) Kl Introduktion til dagens tema: Unge hjemløse og workshops v. Peter Juul og Laura Weirsøe Mål- og Rammekontoret for Voksne Kl Workshops om unge hjemløse udfordringer, mulige løsninger, Bernstorffsgade København V

2 samarbejdspartnere osv. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pause og kage Fælles opsamling. Hvilke ideer og løsninger kom op? Hvordan går vi videre? Årsrapport 2014 Orientering om planer og nedsættelse af arbejdsgrupper Opfølgning på mødet med Socialudvalget Budget 2015 Gensidige orienteringer Afslutning v. Maria Annemone v. Peter Juul Referat Ad 1 Velkomst Peter Juul startede mødet med at byde velkommen til alle og til Rådets nye medlem Charlotte Fuglsang, som er ny leder af Reden. Dernæst var der en kort introduktionsrunde af alle rådsmedlemmer og sekretariatet. Det blev pointeret, at der for fremtiden bør være et fast punkt på dagsordnen, som hedder godkendelse af sidste referat og godkendelse af dagsordnen, samt et punkt der hedder aktuelt, hvor Rådet kan diskutere aktuelle sager, herunder sager som skal fremlægges for socialudvalget. I den forbindelse kom det også frem, at der ikke var opbakning til at lave en workshop om unge hjemløse, men at gøre dette til en almindelig drøftelse, så der også var plads til andre aktuelle sager. Side 2 af 14

3 Rådet ønsker informationer om SUD møder hver 14. dag pr. mail. Sekretariatet vil fortsat spille Udsatterådet på banen, og sørge for at Rådet bliver inddraget i relevante processer i Socialudvalget og i Socialforvaltningens Center for Politik. Formanden påpegede, at det fremadrettet forventes at medlemmerne reagerer, når der udsendes udkast til dagsorden, og at ønsker til dagsordenen meldes i ordentlig tid, såfremt man måtte have nogle. Ad 2 Orientering om og diskussion af - ændringer på misbrugsområdet i Københavns Kommune Kontorchef i Center for Politik Gitte Bylov Larsen og Vicecenterchef Finn Jensen fra Rådgivningscenter København holdt et oplæg om de nye ændringer på misbrugsområdet. Deres oplæg er vedlagt dette referat. Debat om ændringer på misbrugeområdet Medlemmerne af Udsatterådet var generelt tilfredse med selve processen af omlægningen af misbrugsområdet og mente, at forvaltningen havde formået at føre en åben proces med inddragelse af brugere. Der lød især en ros til Mi Kortzau og Thomas Lund, for at have ledt processen. Der herskede en bekymring i Udsatterådet omkring Forchhammersvej, Classensgade og lægeklinikkerne i forbindelse med deres rolle i den nye omlægning. Der var et ønske om, at disse tilbud ville blive bevaret. Det kom frem, at nogle brugere på disse tilbud var angste, og at medarbejderne var meget skeptiske over for den nye omlægning. Samtidig påpegede Rådet, at det ikke er alle borgere, der egner sig til at komme på et center, hvor virkeligt hårdt ramte stof- og Side 3 af 14

4 alkoholmisbrugere også behandles. Der er behov for differentierede tilbud. Samtidig blev det pointeret, at ordet misbrugsfri ikke burde blive brugt om brugere, som ikke længere er misbrugere, da det har en stemplende effekt, ligesom det ikke bør være en målsætning for misbrugsindsatsen. Der blev generelt efterspurgt et større fokus på borgernes funktionsniveau og muligheder end på deres misbrug. Det blev også pointeret, at det er vigtigt at huske fixelancen og sikre, at denne ikke kommer på for lang afstand fra de nye centre. Rådet ønskede at gøre opmærksom på, at substitutionsbehandling uden psykosocial behandling ikke virker, og at disse to ting bør integreres. Dette kan gøres gennem anvendelsen af handleplaner, der bør opgraderes, og som kan bruges til at samle de dimensioner, der er. Samtidig gjorde Rådet opmærksom på, at ordene frit valg og behandlingspakke er hinandens modsætninger, da pakkerne kan udvande det frie valg. Rådet undrede sig over, at der manglede inddragelse af frivilligt socialt arbejde. Rådet stillede følgende spørgsmål til Gitte Bylov Larsen og Finn Jensen: Vil de nye ændringer betyde, at der kommer mere eller mindre behandling og at man kommer hurtigere i behandling? Hvordan vil omlægningen kommunikeres ud til brugerne? Hvordan ser finansieringen ud ift. døgnbehandling? Hvem skal betale for psykiater? Hvordan forholder I jer til, at der kommer frit valg fra 1. jan ? Hvornår går den nye omlægning i gang? Side 4 af 14

5 Vil I øge samarbejdet med Region Hovedstaden, således at der også kommer øget fokus på misbrugsbehandling i psykiatrien? Vil der blive genindført psykologbehandling i forbindelse med misbrugsbehandlingen? Rådet ønskede svar på, om følgende tre ting ville blive forbedret i den nye omlægning: o Manglende sammenhænge i behandling o Manglende mening og gennemskuelighed o Begrænset tilgængelighed til behandling Gitte Bylov Larsen og Finn Jensens svar til Rådet: Den nye omlægning skal foretages ud fra Socialforvaltningens budget og inden for lovgivningens rammer. Man kan altid diskutere, hvem der skal betale, men Socialforvaltningen ønsker at gøre det bedre, hvorfor de vil forsøge at gøre det inden for deres egne rammer. Den nye omlægning vil sikre en hurtigere behandling, da centrene skal være selvvisiterende, sådan at man kan komme i behandling med det samme. Derfor skal visitationsproceduren forbedres, og Rehabiliteringscentrene får behandlingskompetence, ligesom der er et ønske om at have psykiaterkompetencer på centrene. Det er forvaltningens ambition, at der skal skabes mere sammenhæng, og der skal være kortere til behandling, så brugerne ikke skal flyttes rundt. Der vil både være pakkeforløb og individuelle forløb på centrene. Samtidig vil Kommunernes Landsforenings Screeningsværktøj for psykiatriske lidelser i misbrugsbehandlingen blive anvendt på centrene og af praktiserende læger. Kommunen vil fortsat købe forløb til brugere, der har komplekse probleme, fx hvis de har været udsat for incest. Kommunen har 55 pladser på KKUC. Side 5 af 14

6 Yderligere er det et ønske at blive bedre til at nå målgruppen. Derfor skal den opsøgende og behandlende indsats være en del af den nye omlægning, sådan at kommunen kan komme dér, hvor borgerne er og således bygge bro til behandlingen. Der opleves en åbning i forhold til samarbejde med Region Hovedstaden, især ift. Assertive Community Treatment (ACTindsatsen) og de socialpsykiatriske centre. Samtidig afholdes der samarbejdsmøder med distriktspsykiatrien, og et samarbejde med døgninstitutioner om psykiatere, så borgere, der får angstanfald, kan få tilstrækkelig hjælp. Det er endnu ikke er besluttet, hvordan omlægningen skal formidles til brugerne. Det er noget, Socialforvaltningen vil fokusere på i de næste spor. Der er ikke sat et endeligt punktum i sagen, og at det kan derfor være svært at svare på, om Forchhammersvej, Classensgade og lægeklinikkerne vil blive bevarede. Implementeringen af den nye omlægning vil starte første januar Forvaltningen er meget opmærksom på, hvordan frivillige organisationer kan inddrages, og det er noget de vil bruge tid på i fremtiden. Formanden takkede for præsentationen og bemærkede, at Rådet gerne på et senere tidspunkt i processen vil have lejlighed til en fornyet drøftelse af området. Ad 3 Introduktion til dagens tema: Unge hjemløse med oplæg fra Thomas Land Christensen Side 6 af 14

7 Thomas Land Christensen arbejder med hjemløseområdet i Center for Politik og har en baggrund fra Albertslund Kommune, hvor han også arbejdede med hjemløse. Hans oplæg handlede om unge hjemløse i Københavns Kommune og er vedlagt referatet. Han fortalte, at der er en stigning blandt unge hjemløse i København, mange har været anbragte i barndommen og har en sindslidelse. Antallet er steget med 50 %, og der er derudover et mørketal. 40 % vurderes at være sofasovere. Gennemgående tendenser: Stigende antal unge hjemløse og problemerne starter i børneårene Mange har misbrug Ringe betalingsevne Færre billige boliger i København, der mangler boliger at give dem. Thomas Land fortalte, at der i Københavns Kommune er tre indsatser i gang for at hjælpe unge hjemløse. 1. Budget 2015: - 20 nye herbergspladser, som skal være skærmet ift. andre hjemløse tilbud. Der tilknyttes psykolog, og pladserne skal ligge på Østerbro og Starten af Nørrebro. - Unge på-vej/deleboliger: 100 bedste på ventelisterne visiteres til at bo i lejlighed sammen. Der ydes med tværfaglig støtte til de unge. - Socialrådgivere på skolerne. - Støtte til psykisk sårbare unge på tekniske skoler og ungdomsuddannelser. Side 7 af 14

8 2. Satspuljemidler på 14 mio. Kr. Til unge hjemløse Der laves tre hovedindsatser, hvor der skal være fokus på overgangen fra barn til voksen, som især er en metode, der er udviklet til børn, som har været anbragte. Det styrkes med 3 medarbejdere i projektperioden frem til november Der etableres et team med to fra hjemløseenheden og to andre medarbejdere med et caseload på borgere. Teamet skal være udgående. Der laves en bostøtteindsats i form af CTI = Critical Time Intervention. Der ansættes en projektleder, som skal binde eksisterende indsatser sammen med de tre nye indsatser og koordinere dette. Derudover laves der et udviklingssamarbejde med andre kommuner om, hvordan der kan etableres flere boliger og, hvordan de boliger, der allerede er til rådighed, kan udnyttes bedre. Der etableres kompetenceudvikling af medarbejdere. Det hele starter i januar 2015 og varer frem til Derudover vil der blive afholdt en konference for at skabe en fælles forståelse om unge hjemløse. 3. Samskabelsesprojekt Side 8 af 14

9 Der igangsættes et samskabelsesprojekt foranlediget af Realdania og Bikubenfonden med inddragelse af Københavns Kommune. I første fase vil der blive lavet en foranalyse, som kortlægger problematikkerne. Den 20. januar 2015 afholdes der workshop for forskellige aktører (eksperter, praktikere, forskere, brugere) og derefter starter projektet med Mærsk, Tryg og andre fonde. Udsatterådets kommentarer og spørgsmål til Thomas Land Rådet opfordrede til, at lovgivningen og borgerens rettigheder ville blive mere tydelig i kommunikationen i stedet for, at det sociale arbejde stod alene. Generelt blev der opfordret til, at man fulgte lovgivningen og lavede handleplaner, som man er pålagt som kommune. Der var delte meninger om deleboliger i Rådet. Generelt var medlemmerne positive over for, at de unge fik et sted at bo, hvilket i øvrigt kan løse nogle ensomhedsudfordringer. Men samtidig blev det påpeget, at man skal være meget opmærksom på sproget omkring det, da det betyder meget, hvad man kalder det, når man har med unge at gøre. Det er vigtigt, at de unge ikke socialiseres ind i hjemløsemiljøet, hvorfor indsatserne ikke skal italesættes som hjemløseindsatser. Derudover bad medlemmerne forvaltningen sikre sig, at der ikke var tale om ghettoisering af unge hjemløse og i stedet fokusere på at sprede de unge ud over flere steder. Der var også enighed om, at lav takstbetaling på herberger fastholder unge på herbergerne, da det giver dem et økonomisk incitament til at blive, når de har 4000 kr. til rådighed ved at blive boende. Samtidig var der bred enighed i Rådet om, at det var vigtigt med matchning af de unge, når de skulle bo i delebolig, og at de blev tilbudt en intensiv social indsats. Rådet fortalte, at der er mange somaliske unge på gaden, som de håber forvaltningen er opmærksom på. Side 9 af 14

10 Rådet var også særligt optaget af, at samskabelsesprojekter ikke blev en hovsa løsning, som ikke kom til bunds i problemstillingerne og ønskede en redegørelse af de private fondes rolle i projektet. Rådet ønskede, at Kommunen anvender SFI s analyse af matchning, hvor man har fundet frem til, at man ikke kan matche personer med sindslidelser. Thomas Lands svar til Udsatterådet Thomas Land fortalte, at Paragraf 81b bliver afskaffet og så udvides der med paragraf 34 i aktivloven, hvor det er meningen at man kan give støtte i længere perioden end 6 mdr. Det er på den ny finanslovsaftale, som dog skal endeligt godkendes i Folketinget Der er sat midler af til deleboliger, og der vil blive ansat en visitationskonsulent, som skal matche de unge sammen. Forvaltningen lytter meget til, hvad SFI siger. Derfor følger der også rigtig meget støtte med til de unge. Boligerne vil blive istandsat, så de passer til to. Det vil være treværelses, som forvaltningen oftest får tilbage fra den boligsociale anvisning, fordi ingen på ventelisten kan betale dem. Thomas land var enig i, at sproget skal målrettes og fortalte at boligerne skal ligge skærmet og ikke som en del af herberger. Ift. Handleplanerne ligger der en tanke bag, at vi skal blive endnu bedre til at lave handleplaner. Derudover bekræftede han et fokus på somaliske unge i Socialforvaltningens hjemløseenhed. Vedr. ændringerne i lovgivningen i forhold til 81b supplerede Laura med information om, hvordan 34 i aktivloven rent faktisk vil blive styrket, så også meget udsatte uden tidligere indtjening kan rummes. Det aftales, at der laves et skriv herom, som vedlægges referatet. Side 10 af 14

11 Laura orienterede yderligere om de nyeste tal om udsættelser i Københavns Kommune, som lige nu bliver gransket nøje i Center for Politik. Det vedlagte skriv indeholder også data herom. Sekretariatet blev bedt om at undersøge, om optællingerne af hjemløse også indbefatter mennesker med ophold på krisecentre. Sekretariatet har undersøgt det, og det gør de ikke. Det besluttes, at Sekretariatet skriver en A4side om Udsatterådets holdninger til unge hjemløse, som kan sendes til forvaltning og Socialudvalget, samt at Sekretariatet sikrer, at Udsatterådet vil blive inddraget i hele processen. Ad 4 Workshop om unge hjemløse Punktet udgår. Ad 5 Årsrapport orientering om planer og nedsættelse af arbejdsgrupper Det besluttes, at Udsatterådet ikke laver årsrapport før til april 2015, da rådet grundet opstart ikke har nået så meget endnu. Rapporten skal inddrage gode bud til sagsbehandlerne. Årsrapporten skal både være bagud- og fremadskuende og skal rumme indspark til budgetprocessen Der blev nedsat en arbejdsgruppe som til februar skal producere et udkast til buddene. I arbejdsgruppen er: Nanna, Peter, Torben, Ole og Laura. Ad 6 Opfølgning på mødet med socialudvalget På mødet med SUD bad medlem af borgerrepræsentationen Henrik Appels om Udsatterådets bud på en bedre praksis i forhold til Side 11 af 14

12 metadonbehandling samt et forslag til, hvordan de praktiserende læger kan blive mere udadgående og nå borgere, der er udsatte eller lever på gaden. Henrik Appel efterspurgte derudover et notat om, hvordan sundhedsudvalget i sin kommunikationsstrategi også kan rumme socialt udsatte. Torben, Christian, Jørgen og Laura udarbejder notatet og besvarer de øvrige spørgsmål. Ad 8 Budget 2015 Praktikant Maria Annemone gennemgik det sociale område i budget Oplægget er vedlagt dette referat. Rådet vil fremadrettet have fokus på styrket budget til misbrugsområdet og migranter. Ad 9 Gensidige orienteringer Det skal meldes ud til medlemmerne når Udsatterådet går i pressen med eksempelvis læserbreve. Peter Juul har skrevet et læserbrev i Information, som sekretariatet skal sende ud sammen med referatet. Peter og Ole har været til møde i Socialforvaltningen om hvad der skal formidles ud til borgerne i forhold til klagestatistik. De påpegede, at den enkelte borger ikke kommer til at sidde og læse sagsbehandlingsstatistikker, selvom det dog kan være relevant for borgere også at se statistisk over sagsbehandlingstid. De anbefalede derfor, at statistikkerne blev udformet, så de var et godt redskab for frivillige og brugerorganisationer. Peter orienterede om Socialministerens besvarelse af forskellige SOUspørgsmål vedrørende hjemløse og hjemløse migranter. Af svarene fremgår det blandt andet, at det ikke er muligt for borgeren at klage over en forstanders beslutning om optag på et forsorgshjem, ligesom Side 12 af 14

13 det pludseligt fremgår, at udenlandske migranter med lovligt ophold har adgang til Servicelovens ydelser, hvis de ellers opfylder de specifikke ydelseskriterierl. Peter vil undersøge undersøge spørgsmålet om manglende klageadgang nærmere. Socialministeriet skylder et notat om hjemløse migranter som anviser præcist, hvordan lovgivningen er på området. Manu Sareen bliver ved med at sige, at notatet snart kommer, men det er ikke færdigt. Nanna Godtfredsen orienterede om en borger, der er blevet afvist af Sundholm via sms af en sagsbehandler og med ufaglig begrundelse. Laura orienterede derpå om et møde, Peter og hun havde haft med Lis Bjarnesen, Centerchef for Udsatte voksne og familier i Københavns Kommune om netop Sundholm. Mødet var kommet i stand på baggrund af en borgerhenvendelse til Peter vedr. Sundholm. Lis orienterede på mødet om, at de er i gang med at forbedre beskæftigelsesdelen og i det hele taget at forbedre hele Sundholm. Hun var glad for at Udsatterådet havde henvendt sig. Peter fik indtryk af, at alt ikke var perfekt på Sundholm, og at det meget kunne forbedres, men at der er en proces i gang. Jørgen Kjær orienterede om, at Brugerforeningen ikke har modtaget de penge de plejer fra Socialministeriet, fordi puljeportalen ikke er opdateret, og nu frygter foreningen for sit økonomiske grundlag. Det blev diskuteret, at der generelt er problemer med puljerne i år. Brugerforeningen blev anbefalet at tage kontakt til kontorchef i Socialministeriets kontor for Udsatte voksne og familier Johanne Lykke Aggergaard. Sand Hovedstaden har haft Jesper Christensen på besøg og det var gået godt. Side 13 af 14

14 REFERAT Gadejuristen har også haft besøg af Jesper Christensen, hvor han var med på nattearbejde og han fik snakket med mange borgere. Generelt var der ros til socialborgmesteren. Annemette orienterede om at Natcafeen har fået varig finanslovsbevilling. Center for Politik har fået adgang til domstolsstyrelsens tal over udsættelser. Der er 485 udsættelser i Københavns Kommune, og tallene vil blive analyseret fremadrettet og forelagt Rådet, når den endelige analyse foreligger. Rådet kan få overblik over foreløbige tal i vedlagte bilag. Tallene fra sidste år fremgår også af bilaget, så Rådet kan se hvor meget tallet er faldet. Ad 10 Afslutning og planlægning af nye møder 1. Møde: Rådet er inviteret til fællesmøde d. 25. februar kl med Socialudvalget. Derfor er det kun arbejdsgrupperne, der når at mødes før. Rådet mødes kl til rundstykker og stærk kaffe inden fællesmødet. 2. Møde d. 13. april kl med særligt fokus på planlægning af årsrapport 3. Møde 31. aug. kl Møde 9. nov. Kl Arbejdsgruppen vedr. 10 bud til sagsbehandlere mødes med sekretariatet (Laura): d. 19. jan. Kl på Værnedamsvej, Nanna Godtfredsen sender en mødeindkaldelse. Peter og Nanna vil yderligere planlægge et møde med politiet vedr. behandling af udenlandske mennesker, der færdes på gaden. Side 14 af 14

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna

Læs mere

Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte

Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte Rapport fra Stormøde om de sociale 2020-mål for voksne udsatte 21.-22. november 2013 FORORD Forord v. Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte I september 2013 præsenterede regeringen sit udspil

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Sådan oplever hjemløse danskerne

Sådan oplever hjemløse danskerne h u sfo r bi nr. 1 januar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Sådan oplever hjemløse danskerne Snydt for boliger og tandpleje Kunst hjælper hjemløse Fra

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere