Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere: Peter Juul Ole Svendsen Annemette Nyfoss Charlotte Fuglsang Robert Olsen Jan Tonny Hansen Torben Larsen Jørgen Kjær Nanna W. Godtfredsen Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Maria Annemone Kongstad Pedersen Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe Afbud fra: Helle Walsted, Christian Hviidt, Anders Sørensen, Anja P. Bloch, Ninna Hoegh Dagsorden Tidspunkt Dagsorden Ansvarlig Kl Velkomst V. Peter Juul Kl Kl Orientering om og diskussion af - ændringer på misbrugsområdet i Københavns Kommune Pause V. Kontorchef Gitte Bylov (Center for Politik) og Vicecenterchef Finn Jensen (Rådgivningscenter København) Kl Introduktion til dagens tema: Unge hjemløse og workshops v. Peter Juul og Laura Weirsøe Mål- og Rammekontoret for Voksne Kl Workshops om unge hjemløse udfordringer, mulige løsninger, Bernstorffsgade København V

2 samarbejdspartnere osv. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pause og kage Fælles opsamling. Hvilke ideer og løsninger kom op? Hvordan går vi videre? Årsrapport 2014 Orientering om planer og nedsættelse af arbejdsgrupper Opfølgning på mødet med Socialudvalget Budget 2015 Gensidige orienteringer Afslutning v. Maria Annemone v. Peter Juul Referat Ad 1 Velkomst Peter Juul startede mødet med at byde velkommen til alle og til Rådets nye medlem Charlotte Fuglsang, som er ny leder af Reden. Dernæst var der en kort introduktionsrunde af alle rådsmedlemmer og sekretariatet. Det blev pointeret, at der for fremtiden bør være et fast punkt på dagsordnen, som hedder godkendelse af sidste referat og godkendelse af dagsordnen, samt et punkt der hedder aktuelt, hvor Rådet kan diskutere aktuelle sager, herunder sager som skal fremlægges for socialudvalget. I den forbindelse kom det også frem, at der ikke var opbakning til at lave en workshop om unge hjemløse, men at gøre dette til en almindelig drøftelse, så der også var plads til andre aktuelle sager. Side 2 af 14

3 Rådet ønsker informationer om SUD møder hver 14. dag pr. mail. Sekretariatet vil fortsat spille Udsatterådet på banen, og sørge for at Rådet bliver inddraget i relevante processer i Socialudvalget og i Socialforvaltningens Center for Politik. Formanden påpegede, at det fremadrettet forventes at medlemmerne reagerer, når der udsendes udkast til dagsorden, og at ønsker til dagsordenen meldes i ordentlig tid, såfremt man måtte have nogle. Ad 2 Orientering om og diskussion af - ændringer på misbrugsområdet i Københavns Kommune Kontorchef i Center for Politik Gitte Bylov Larsen og Vicecenterchef Finn Jensen fra Rådgivningscenter København holdt et oplæg om de nye ændringer på misbrugsområdet. Deres oplæg er vedlagt dette referat. Debat om ændringer på misbrugeområdet Medlemmerne af Udsatterådet var generelt tilfredse med selve processen af omlægningen af misbrugsområdet og mente, at forvaltningen havde formået at føre en åben proces med inddragelse af brugere. Der lød især en ros til Mi Kortzau og Thomas Lund, for at have ledt processen. Der herskede en bekymring i Udsatterådet omkring Forchhammersvej, Classensgade og lægeklinikkerne i forbindelse med deres rolle i den nye omlægning. Der var et ønske om, at disse tilbud ville blive bevaret. Det kom frem, at nogle brugere på disse tilbud var angste, og at medarbejderne var meget skeptiske over for den nye omlægning. Samtidig påpegede Rådet, at det ikke er alle borgere, der egner sig til at komme på et center, hvor virkeligt hårdt ramte stof- og Side 3 af 14

4 alkoholmisbrugere også behandles. Der er behov for differentierede tilbud. Samtidig blev det pointeret, at ordet misbrugsfri ikke burde blive brugt om brugere, som ikke længere er misbrugere, da det har en stemplende effekt, ligesom det ikke bør være en målsætning for misbrugsindsatsen. Der blev generelt efterspurgt et større fokus på borgernes funktionsniveau og muligheder end på deres misbrug. Det blev også pointeret, at det er vigtigt at huske fixelancen og sikre, at denne ikke kommer på for lang afstand fra de nye centre. Rådet ønskede at gøre opmærksom på, at substitutionsbehandling uden psykosocial behandling ikke virker, og at disse to ting bør integreres. Dette kan gøres gennem anvendelsen af handleplaner, der bør opgraderes, og som kan bruges til at samle de dimensioner, der er. Samtidig gjorde Rådet opmærksom på, at ordene frit valg og behandlingspakke er hinandens modsætninger, da pakkerne kan udvande det frie valg. Rådet undrede sig over, at der manglede inddragelse af frivilligt socialt arbejde. Rådet stillede følgende spørgsmål til Gitte Bylov Larsen og Finn Jensen: Vil de nye ændringer betyde, at der kommer mere eller mindre behandling og at man kommer hurtigere i behandling? Hvordan vil omlægningen kommunikeres ud til brugerne? Hvordan ser finansieringen ud ift. døgnbehandling? Hvem skal betale for psykiater? Hvordan forholder I jer til, at der kommer frit valg fra 1. jan ? Hvornår går den nye omlægning i gang? Side 4 af 14

5 Vil I øge samarbejdet med Region Hovedstaden, således at der også kommer øget fokus på misbrugsbehandling i psykiatrien? Vil der blive genindført psykologbehandling i forbindelse med misbrugsbehandlingen? Rådet ønskede svar på, om følgende tre ting ville blive forbedret i den nye omlægning: o Manglende sammenhænge i behandling o Manglende mening og gennemskuelighed o Begrænset tilgængelighed til behandling Gitte Bylov Larsen og Finn Jensens svar til Rådet: Den nye omlægning skal foretages ud fra Socialforvaltningens budget og inden for lovgivningens rammer. Man kan altid diskutere, hvem der skal betale, men Socialforvaltningen ønsker at gøre det bedre, hvorfor de vil forsøge at gøre det inden for deres egne rammer. Den nye omlægning vil sikre en hurtigere behandling, da centrene skal være selvvisiterende, sådan at man kan komme i behandling med det samme. Derfor skal visitationsproceduren forbedres, og Rehabiliteringscentrene får behandlingskompetence, ligesom der er et ønske om at have psykiaterkompetencer på centrene. Det er forvaltningens ambition, at der skal skabes mere sammenhæng, og der skal være kortere til behandling, så brugerne ikke skal flyttes rundt. Der vil både være pakkeforløb og individuelle forløb på centrene. Samtidig vil Kommunernes Landsforenings Screeningsværktøj for psykiatriske lidelser i misbrugsbehandlingen blive anvendt på centrene og af praktiserende læger. Kommunen vil fortsat købe forløb til brugere, der har komplekse probleme, fx hvis de har været udsat for incest. Kommunen har 55 pladser på KKUC. Side 5 af 14

6 Yderligere er det et ønske at blive bedre til at nå målgruppen. Derfor skal den opsøgende og behandlende indsats være en del af den nye omlægning, sådan at kommunen kan komme dér, hvor borgerne er og således bygge bro til behandlingen. Der opleves en åbning i forhold til samarbejde med Region Hovedstaden, især ift. Assertive Community Treatment (ACTindsatsen) og de socialpsykiatriske centre. Samtidig afholdes der samarbejdsmøder med distriktspsykiatrien, og et samarbejde med døgninstitutioner om psykiatere, så borgere, der får angstanfald, kan få tilstrækkelig hjælp. Det er endnu ikke er besluttet, hvordan omlægningen skal formidles til brugerne. Det er noget, Socialforvaltningen vil fokusere på i de næste spor. Der er ikke sat et endeligt punktum i sagen, og at det kan derfor være svært at svare på, om Forchhammersvej, Classensgade og lægeklinikkerne vil blive bevarede. Implementeringen af den nye omlægning vil starte første januar Forvaltningen er meget opmærksom på, hvordan frivillige organisationer kan inddrages, og det er noget de vil bruge tid på i fremtiden. Formanden takkede for præsentationen og bemærkede, at Rådet gerne på et senere tidspunkt i processen vil have lejlighed til en fornyet drøftelse af området. Ad 3 Introduktion til dagens tema: Unge hjemløse med oplæg fra Thomas Land Christensen Side 6 af 14

7 Thomas Land Christensen arbejder med hjemløseområdet i Center for Politik og har en baggrund fra Albertslund Kommune, hvor han også arbejdede med hjemløse. Hans oplæg handlede om unge hjemløse i Københavns Kommune og er vedlagt referatet. Han fortalte, at der er en stigning blandt unge hjemløse i København, mange har været anbragte i barndommen og har en sindslidelse. Antallet er steget med 50 %, og der er derudover et mørketal. 40 % vurderes at være sofasovere. Gennemgående tendenser: Stigende antal unge hjemløse og problemerne starter i børneårene Mange har misbrug Ringe betalingsevne Færre billige boliger i København, der mangler boliger at give dem. Thomas Land fortalte, at der i Københavns Kommune er tre indsatser i gang for at hjælpe unge hjemløse. 1. Budget 2015: - 20 nye herbergspladser, som skal være skærmet ift. andre hjemløse tilbud. Der tilknyttes psykolog, og pladserne skal ligge på Østerbro og Starten af Nørrebro. - Unge på-vej/deleboliger: 100 bedste på ventelisterne visiteres til at bo i lejlighed sammen. Der ydes med tværfaglig støtte til de unge. - Socialrådgivere på skolerne. - Støtte til psykisk sårbare unge på tekniske skoler og ungdomsuddannelser. Side 7 af 14

8 2. Satspuljemidler på 14 mio. Kr. Til unge hjemløse Der laves tre hovedindsatser, hvor der skal være fokus på overgangen fra barn til voksen, som især er en metode, der er udviklet til børn, som har været anbragte. Det styrkes med 3 medarbejdere i projektperioden frem til november Der etableres et team med to fra hjemløseenheden og to andre medarbejdere med et caseload på borgere. Teamet skal være udgående. Der laves en bostøtteindsats i form af CTI = Critical Time Intervention. Der ansættes en projektleder, som skal binde eksisterende indsatser sammen med de tre nye indsatser og koordinere dette. Derudover laves der et udviklingssamarbejde med andre kommuner om, hvordan der kan etableres flere boliger og, hvordan de boliger, der allerede er til rådighed, kan udnyttes bedre. Der etableres kompetenceudvikling af medarbejdere. Det hele starter i januar 2015 og varer frem til Derudover vil der blive afholdt en konference for at skabe en fælles forståelse om unge hjemløse. 3. Samskabelsesprojekt Side 8 af 14

9 Der igangsættes et samskabelsesprojekt foranlediget af Realdania og Bikubenfonden med inddragelse af Københavns Kommune. I første fase vil der blive lavet en foranalyse, som kortlægger problematikkerne. Den 20. januar 2015 afholdes der workshop for forskellige aktører (eksperter, praktikere, forskere, brugere) og derefter starter projektet med Mærsk, Tryg og andre fonde. Udsatterådets kommentarer og spørgsmål til Thomas Land Rådet opfordrede til, at lovgivningen og borgerens rettigheder ville blive mere tydelig i kommunikationen i stedet for, at det sociale arbejde stod alene. Generelt blev der opfordret til, at man fulgte lovgivningen og lavede handleplaner, som man er pålagt som kommune. Der var delte meninger om deleboliger i Rådet. Generelt var medlemmerne positive over for, at de unge fik et sted at bo, hvilket i øvrigt kan løse nogle ensomhedsudfordringer. Men samtidig blev det påpeget, at man skal være meget opmærksom på sproget omkring det, da det betyder meget, hvad man kalder det, når man har med unge at gøre. Det er vigtigt, at de unge ikke socialiseres ind i hjemløsemiljøet, hvorfor indsatserne ikke skal italesættes som hjemløseindsatser. Derudover bad medlemmerne forvaltningen sikre sig, at der ikke var tale om ghettoisering af unge hjemløse og i stedet fokusere på at sprede de unge ud over flere steder. Der var også enighed om, at lav takstbetaling på herberger fastholder unge på herbergerne, da det giver dem et økonomisk incitament til at blive, når de har 4000 kr. til rådighed ved at blive boende. Samtidig var der bred enighed i Rådet om, at det var vigtigt med matchning af de unge, når de skulle bo i delebolig, og at de blev tilbudt en intensiv social indsats. Rådet fortalte, at der er mange somaliske unge på gaden, som de håber forvaltningen er opmærksom på. Side 9 af 14

10 Rådet var også særligt optaget af, at samskabelsesprojekter ikke blev en hovsa løsning, som ikke kom til bunds i problemstillingerne og ønskede en redegørelse af de private fondes rolle i projektet. Rådet ønskede, at Kommunen anvender SFI s analyse af matchning, hvor man har fundet frem til, at man ikke kan matche personer med sindslidelser. Thomas Lands svar til Udsatterådet Thomas Land fortalte, at Paragraf 81b bliver afskaffet og så udvides der med paragraf 34 i aktivloven, hvor det er meningen at man kan give støtte i længere perioden end 6 mdr. Det er på den ny finanslovsaftale, som dog skal endeligt godkendes i Folketinget Der er sat midler af til deleboliger, og der vil blive ansat en visitationskonsulent, som skal matche de unge sammen. Forvaltningen lytter meget til, hvad SFI siger. Derfor følger der også rigtig meget støtte med til de unge. Boligerne vil blive istandsat, så de passer til to. Det vil være treværelses, som forvaltningen oftest får tilbage fra den boligsociale anvisning, fordi ingen på ventelisten kan betale dem. Thomas land var enig i, at sproget skal målrettes og fortalte at boligerne skal ligge skærmet og ikke som en del af herberger. Ift. Handleplanerne ligger der en tanke bag, at vi skal blive endnu bedre til at lave handleplaner. Derudover bekræftede han et fokus på somaliske unge i Socialforvaltningens hjemløseenhed. Vedr. ændringerne i lovgivningen i forhold til 81b supplerede Laura med information om, hvordan 34 i aktivloven rent faktisk vil blive styrket, så også meget udsatte uden tidligere indtjening kan rummes. Det aftales, at der laves et skriv herom, som vedlægges referatet. Side 10 af 14

11 Laura orienterede yderligere om de nyeste tal om udsættelser i Københavns Kommune, som lige nu bliver gransket nøje i Center for Politik. Det vedlagte skriv indeholder også data herom. Sekretariatet blev bedt om at undersøge, om optællingerne af hjemløse også indbefatter mennesker med ophold på krisecentre. Sekretariatet har undersøgt det, og det gør de ikke. Det besluttes, at Sekretariatet skriver en A4side om Udsatterådets holdninger til unge hjemløse, som kan sendes til forvaltning og Socialudvalget, samt at Sekretariatet sikrer, at Udsatterådet vil blive inddraget i hele processen. Ad 4 Workshop om unge hjemløse Punktet udgår. Ad 5 Årsrapport orientering om planer og nedsættelse af arbejdsgrupper Det besluttes, at Udsatterådet ikke laver årsrapport før til april 2015, da rådet grundet opstart ikke har nået så meget endnu. Rapporten skal inddrage gode bud til sagsbehandlerne. Årsrapporten skal både være bagud- og fremadskuende og skal rumme indspark til budgetprocessen Der blev nedsat en arbejdsgruppe som til februar skal producere et udkast til buddene. I arbejdsgruppen er: Nanna, Peter, Torben, Ole og Laura. Ad 6 Opfølgning på mødet med socialudvalget På mødet med SUD bad medlem af borgerrepræsentationen Henrik Appels om Udsatterådets bud på en bedre praksis i forhold til Side 11 af 14

12 metadonbehandling samt et forslag til, hvordan de praktiserende læger kan blive mere udadgående og nå borgere, der er udsatte eller lever på gaden. Henrik Appel efterspurgte derudover et notat om, hvordan sundhedsudvalget i sin kommunikationsstrategi også kan rumme socialt udsatte. Torben, Christian, Jørgen og Laura udarbejder notatet og besvarer de øvrige spørgsmål. Ad 8 Budget 2015 Praktikant Maria Annemone gennemgik det sociale område i budget Oplægget er vedlagt dette referat. Rådet vil fremadrettet have fokus på styrket budget til misbrugsområdet og migranter. Ad 9 Gensidige orienteringer Det skal meldes ud til medlemmerne når Udsatterådet går i pressen med eksempelvis læserbreve. Peter Juul har skrevet et læserbrev i Information, som sekretariatet skal sende ud sammen med referatet. Peter og Ole har været til møde i Socialforvaltningen om hvad der skal formidles ud til borgerne i forhold til klagestatistik. De påpegede, at den enkelte borger ikke kommer til at sidde og læse sagsbehandlingsstatistikker, selvom det dog kan være relevant for borgere også at se statistisk over sagsbehandlingstid. De anbefalede derfor, at statistikkerne blev udformet, så de var et godt redskab for frivillige og brugerorganisationer. Peter orienterede om Socialministerens besvarelse af forskellige SOUspørgsmål vedrørende hjemløse og hjemløse migranter. Af svarene fremgår det blandt andet, at det ikke er muligt for borgeren at klage over en forstanders beslutning om optag på et forsorgshjem, ligesom Side 12 af 14

13 det pludseligt fremgår, at udenlandske migranter med lovligt ophold har adgang til Servicelovens ydelser, hvis de ellers opfylder de specifikke ydelseskriterierl. Peter vil undersøge undersøge spørgsmålet om manglende klageadgang nærmere. Socialministeriet skylder et notat om hjemløse migranter som anviser præcist, hvordan lovgivningen er på området. Manu Sareen bliver ved med at sige, at notatet snart kommer, men det er ikke færdigt. Nanna Godtfredsen orienterede om en borger, der er blevet afvist af Sundholm via sms af en sagsbehandler og med ufaglig begrundelse. Laura orienterede derpå om et møde, Peter og hun havde haft med Lis Bjarnesen, Centerchef for Udsatte voksne og familier i Københavns Kommune om netop Sundholm. Mødet var kommet i stand på baggrund af en borgerhenvendelse til Peter vedr. Sundholm. Lis orienterede på mødet om, at de er i gang med at forbedre beskæftigelsesdelen og i det hele taget at forbedre hele Sundholm. Hun var glad for at Udsatterådet havde henvendt sig. Peter fik indtryk af, at alt ikke var perfekt på Sundholm, og at det meget kunne forbedres, men at der er en proces i gang. Jørgen Kjær orienterede om, at Brugerforeningen ikke har modtaget de penge de plejer fra Socialministeriet, fordi puljeportalen ikke er opdateret, og nu frygter foreningen for sit økonomiske grundlag. Det blev diskuteret, at der generelt er problemer med puljerne i år. Brugerforeningen blev anbefalet at tage kontakt til kontorchef i Socialministeriets kontor for Udsatte voksne og familier Johanne Lykke Aggergaard. Sand Hovedstaden har haft Jesper Christensen på besøg og det var gået godt. Side 13 af 14

14 REFERAT Gadejuristen har også haft besøg af Jesper Christensen, hvor han var med på nattearbejde og han fik snakket med mange borgere. Generelt var der ros til socialborgmesteren. Annemette orienterede om at Natcafeen har fået varig finanslovsbevilling. Center for Politik har fået adgang til domstolsstyrelsens tal over udsættelser. Der er 485 udsættelser i Københavns Kommune, og tallene vil blive analyseret fremadrettet og forelagt Rådet, når den endelige analyse foreligger. Rådet kan få overblik over foreløbige tal i vedlagte bilag. Tallene fra sidste år fremgår også af bilaget, så Rådet kan se hvor meget tallet er faldet. Ad 10 Afslutning og planlægning af nye møder 1. Møde: Rådet er inviteret til fællesmøde d. 25. februar kl med Socialudvalget. Derfor er det kun arbejdsgrupperne, der når at mødes før. Rådet mødes kl til rundstykker og stærk kaffe inden fællesmødet. 2. Møde d. 13. april kl med særligt fokus på planlægning af årsrapport 3. Møde 31. aug. kl Møde 9. nov. Kl Arbejdsgruppen vedr. 10 bud til sagsbehandlere mødes med sekretariatet (Laura): d. 19. jan. Kl på Værnedamsvej, Nanna Godtfredsen sender en mødeindkaldelse. Peter og Nanna vil yderligere planlægge et møde med politiet vedr. behandling af udenlandske mennesker, der færdes på gaden. Side 14 af 14

Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad

Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Udsatterådets ordinære møde 3. september 2014 Dato: 3.sept.2014 Tid: 12-15.30 Sted: Udvalgsværelse B, Københavns Rådhus Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november Krisecenter i en Kommunal kontekst tværfaglig samarbejde og borgertilbud Ved: Mette Sonniks: Grethe Siegstad: Annette Broberg: Organisatorisk Daglige arbejde i Nuuk krisecenter Arbejdet i samtalegruppen

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse

Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse Den organisatoriske forankring af SKP-ordning for misbrugere og hjemløse - ifølge Metodehæftet udgivet af VFC Socialt Udsatte og med eksempler fra forskellige kommuner Indledning 3 Den organisatoriske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere