En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i?"

Transkript

1 En moderne familiepolitik. Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i? Af Helle Rosdahl Lund, Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv Den offentlige debat og dagsorden er præget af emner som globalisering, en stigende konkurrence, og udviklingen af velfærdsstaten. Og balancen mellem arbejdsliv og familieliv handler i høj grad om at sikre og videreudvikle velfærdssamfundet nu og på lang sigt. Den danske velfærd skal baseres på de menneskelige ressourcer, som igen skal fremme udviklingen via innovationsevne, engagement, virkelyst og udsyn. I det lys taler vi så meget om uddannelse og forskning, Men opgaven er endnu mere omfattende. Den næste generation skal ikke kun lære en lang række faglige discipliner, den skal socialiseres til, og inddrages i en demokratisering proces, der også gør den klar til at videreføre det danske samfund, forstået som et demokratisk fællesskab. Denne socialisering er et resultat af forældrenes opdragelse og institutionerne og skolernes virke for dannelse. Den langsigtede betydning af at prioritere dette kan ikke overvurderes. Derfor er en moderne, bæredygtig familiepolitik en hjørnesten i udviklingen af velfærdsstaten. Familien som base Familie er et begreb under stor forandring. Familie er mange ting: kernefamilien, sammenbragte familier, enlige med børn, ældre m.v. Fælles er, at man har en familielignende relation. Familiens tilstedeværelse og støtte i op og nedgangs tider, viser sig at være en af de vigtigste grundpiller for at få et socialt tilhørsforhold. Familien er på mange områder en støtte til børn og børnebørn videre i livet. Den fleksible familie Familien har gennem tiderne vist sig meget fleksibel og tilpasningsparat. I 1960ér og 70ér fik man fra samfundsmæssig side rigtigt øje på kvinderne som lønnet arbejdskraft. Når kvinderne skulle på arbejdsmarkedet skulle børnene passes. Man kan argumentere for, at familien endnu engang er ved at indpasse sig arbejdslivet. I takt med ændringerne på arbejdspladserne (fleksibelt, grænseløst arbejde, længere åbningstider i butikker m.v.) flytter arbejdet tættere på den enkelte og med ind i hjemmet. Arbejde og familie kæmper om den samme tid. For at tilpasse sig, og nå det hele er flere og flere af familiens arbejdsopgaver og fælles holdepunkter blevet uddelegeret: rengøring, madlavning, sport, sociale sammenkomster, pasning. Men ikke alle opgaver og alt ansvar kan uddelegeres. Ansvar for opdragelse, kærlighed og den nærværende omsorg er stadig forældrenes. Med den stigende andel af kvinder på arbejdsmarkedet oplever mange børnefamilier en konflikt mellem arbejde og omsorg. Med tilkomsten af nye forældreroller oplever også faderen en konflikt mellem arbejds- og familieliv, for fædre ønsker i stigende grad at deltage i deres børns opdragelse. 1

2 Familien er presset. Statistikken taler for sig selv. Godt nok har antallet af børnefamilier været stigende de senere år. Der er familier 1, men den gennemsnitlige husstandsstørrelse fortsat er faldende. Den er nu nede på 2,17. Antallet af skilsmisser og enlige forældre vokser. 2 Beskæftigelsen og familien I Danmark står vi over for den udfordring at personer forlader arbejdsmarkedet inden for de næste 5 år. De små årgange tilfører ikke arbejdsmarkedet samme antal personer. Dette har stor betydning for vores samlede arbejdsstyrke. Vi har brug for, at så mange som muligt er beskæftiget. I Danmark har vi det fjerde laveste antal arbejdstimer i inden for OECD landene 4. Men til gengæld har vi en af de højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, nemlig en erhvervsfrekvens på De danske børnefamilier har alt andet lige en af de højeste antal arbejdstimer per familie. Det paradokse er jo, at netop i den tid hvor familien skal etableres og børnene opvokse, er den tid hvor mor og far har mest travlt på arbejde. Vi er nødt til at tænke anderledes i fremtiden. Tilbage trækningen fra arbejdsmarkedet skal kunne ske gradvist. Begrebet Worklife balance (balance arbejde - liv) er til gavn for alle grupper, og er en måde at påvirke beskæftigelsen på, og at give familien mulighed for et sammenhængende liv på. Fremtidige ricisi uden en moderne familiepolitik. Der er mange ricisi, hvis vi ikke handler: Stress er blevet en folkesygdom. I Danmark bruger vi 10 mia. kr. om året til arbejdsrelateret stress. Det svarer rundt regnet til, at vi bygger en Storebælts bro hvert 3. år. Og vi ved, at en af hovedkilderne til stress er ubalance mellem arbejdsliv og familieliv. 6 Vi ved også, at det nye arbejdsliv er med til skabe stress. Det fleksible arbejde griber om sig. Du kan arbejde alle steder, på alle tidspunkter af døgnet, og der er ingen der har sat rammer for, hvornår arbejdsdagen er slut. På samfundsplan finder du stress og ubalance i mange erhverv: Sygeplejerske, lærer, ledere med videre. Men det kritiske er at børn får stress. 7 Stress smitter samfundet presser, arbejdspladserne presser, forældrene er tidspressede, børnefamilierne er stressede, børn bliver stressede. Og på denne måde har vi en samfundsmæssige meget negativ spiral. En udvikling hvor stress kan medføre, at vi mister børn og unge før de skal ud at arbejde. Vi skal have skabt en sund arbejdspladskultur, der ikke giver stress og udbrændte mennesker, og som tager hensyn til, at mennesker har forpligtigelser uden for arbejdet. Vi skal også have genindført familien ikke som en italesættelse af hvor vigtig den er, men som den base den har for den enkelte og udviklingen af samfundet. 1 Danmarks statistik Husstande og familier 1. januar % af alle ægteskaber opløses,25% af alle børn er skilsmissbørn,22 % af alle børn har papsøskende, vi har enlige mødre og en lige fædre, Danmarks statistik 3 DA, Ældre tidligere og længere på pension, maj OECD Employment og Ugebrevet A4 5 Dublin institute- Til sammenligning er målet for erhvervsfrekvensen for kvinder i EU på 65 6 AMI, Nordisk Medarbejder index, IDA,Djøf,Lederne 7 Den stressede børnefamilie, Psykiatrifonden 2

3 Forsvinder familien? På mange områder kæmper familien mod arbejde og karriere. Vi møder aftalefamilier, der debatterer, hvem der kan arbejde over. Den der taber tager børnene. Vi oplever, at kvinderne får børn i en sen alder. Interessen for at få børn er faldende i nogle grupper. Det går ud over karriere og arbejdsliv, man er en dårlig arbejdskraft, siges det i den offentlige debat. Vi får 1,77 børn i gennemsnit mod 1,64 børn i Men der er langt til at vi får de 2,1 børn, som er målet i Europa, hvis befolkningen ikke skal falde. Få alle med. Familiearven er afgørende for dine livschancer i Danmark ikke dine evner, siges det. Med dette i mente, er en stærk familiepolitik særdeles nødvendig. En politik der også kan hjælpe de svageste familier, og påvirke holdning til at få og have børn. Balance mellem arbejde og fritids- familieliv. Når man spørger befolkningen i de gamle 15 EU lande, om hvordan man bedst kan støtte familien, er svaret fleksibel arbejdstid og børnepasning. 8 I Danmark har vi børneinstitutioner. Men nogle af de spørgsmål, der rejser sig er retten til selv at passe barnet i de første år. Her støder familier på økonomiske forhindringer via blandt andet skattelovgivning og den generelle meningsdannelse af, hvad der passer sig. Fleksibilitet i arbejdslivet er også en et keyissue for os. Balance spørgsmålet forventes rejst som en del af de kommende overenskomster på arbejdsmarkedet. Hermed bliver det til et forhandlingsspørgsmål. 9 Men spørgsmålet er et emne, der er for vigtigt til kun at være et overenskomst spørgsmål, da vi hermed ikke løser de største udfordringer: At sikre velfærdsstatens udvikling At sikre børnene en robusthed og et børneliv, der gør dem i stand til at møde samfundet og arbejdsmarkedet At sikre familien en basis robusthed, over for konsekvenserne af den glidning vi er inde i som samfund, hvor vi skal danne nogle nye rammer for familien og arbejdslivet At undgå stress og udbrændte mennesker, den hurtigst voksende folkesygdom i DK,EU og blandt mange OECD lande At kunne varetage den fremtidige forsørgerpligt Balance mellem arbejde og familie-fritidsliv er en vinder for alle parter. Men når normer, holdninger og større samfundsmæssige rammer skal ændres, er staten en vigtig spiller og interessent. 8 Family changes and social policy in EC, Dublin 2004, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2005 (in press): First European Quality of Life Survey, 2003: Families and Work in Europe 9 Udtalelser fra DA går på, at det koster virksomheden penge. Erfaringer fra udlandet viser at worklife balance (balance ml arbejde og privatliv) er særdeles gode business cases. Erfaringer viser ligeledes at når staten og erhvervsliv går sammen om business cases og dannelse af nye normer, får man stærke, holdbare resultater. (UK,D,NZ, Canada er blandt foregangslandene) 3

4 En moderne familiepolitik Det er statens interesse at sikre sig, at landet har den menneskelige kapital til at føre samfundet videre. Befolkningen skal have nogle rammer, der kan give den enkelte den styrke og robusthed, der skal til for at håndtere de mange roller og opgaver livet bringer. Dette skal blandt andet ske gennem at skabe rammer for en god opvækst. Derfor skal staten have en moderne, bæredygtig politik, som forener familiens relationer og berettigelse med de økonomiske, sociale og demografiske behov Danmark har. Familiepolitikkens mål og midler skal være hensigtsmæssige både set i relation til familien i bred forstand, men også for staten. Familiepolitikkerne har familien som mål. Alle tiltag skulle gerne have en positiv effekt på familiens struktur og ressourcer. Udover dette er delmålet også, at Familieministeriet er en naturlig interessepartner i andre politiske områder, som ligestilling, socialpolitik, beskæftigelsespolitik med mere. Det vil være naturligt at Familieministeriet har en koordinerende rolle, når tiltag inden for andre politiske områder debatteres, således at nye relevante lovforslag kan blive vurderet og behandlet for de konsekvenser det har på familielivet. Udover dette er det nødvendigt, at en moderne familiepolitik bryder med normen, om at hellige alt der har med arbejdsmarkedet at gøre til arbejdsmarkedets parter. Interessen for samfundet, den enkelte ja, egentlig også virksomhederne er for store til, at spørgsmålet om balance i livet kun bliver et overenskomstspørgsmål. Derfor indeholder familiepolitik også en målrettet politisk indsats overfor virksomheder med det formål at skabe bæredygtige arbejdspladser med rum for et liv uden for arbejde. Dette skal ske i samarbejde med virksomheder og uafhængige organisationer. Familiepolitikken skal hjælpe børn og unge til at få den bedste start i livet og hjælpe dem til at udvikle sig og til at få en god base fra barndommen til alderdommen. Derfor er det nødvendigt at give alle forældre bedre og udvidede muligheder for at balancere arbejde og familieliv. Dette vil være medvirkende til at udvikle velfærdssamfundet. Familien har behov for beskyttelse mod lange arbejdstider, stressede arbejdsbetingelser m.v. Den har brug for institutionspladser og andre former for offentlige services. Men der er også et behov for, at vi omdefinerer familiepolitikken, således at den kan målrettes mod livsfaser, og ikke kun specifikke løsninger i enkelte faser af livet. Eksempelvis er mange politikker og programmer målrettet de første måneder/år af børnenes liv. Men der er andre faser i børns liv, hvor der sker store forandringer, og hvor der er behov for at forældre er til stede. Det kan være i indskolingsperioden, men også senere. Familiepolitikken indeholder også de traditionelle områder: institution, orlov, familieretten, med videre. Virksomhedernes sociale ansvar Det er dog et fælles ansvar at løfte de familie-,sociale-, og samfundsmæssige udfordringer. Dette gælder både, arbejdsgivere, arbejdstagere, deres respektive organisationer, kommuner og stat. Regeringen kan komme med politikker og henstillinger. Men de skal implementeres. Dette er nødvendigt for at kunne få en bedre og mere dynamisk økonomi med familiemæssige og sociale mål. Lad mig slutte med en vision: 4

5 Danmark et dejligt sted at leve i, at arbejde i og for børn at vokse op i Family matters Healthy families are the cornerstone of healthy societies Our people are our greatest asset. 10 For mere information kontakt: Helle Rosdahl Lund, Telefon Visionen fra regeringen i New Zealand. Trudie McNaughton, NZ

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Forår 2013 Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Det er længe siden, der har været så meget fokus på produktivitet, som tilfældet er nu. Det

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere