Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011"

Transkript

1 Vandløbslauget GST 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan Hovedopland 1.5 Randers Fjord Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr Klostergårdsvej 25, Truust 8882 Fårvang

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1 Generelle bemærkninger 1.2 Vandløbsvedligeholdelse 1.3 Frivilligheds aspektet 1.4 Vandløbslovgivning 1.5 Habitatsbekendtgørelse contra vandløbslov 1.6 Udgangspunkt for kompensationsberegning 1.7 Tilbagemelding til Vandløbslauget 2.0 Tange sø 3.0 Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø 3.1 Dataindsamling 3.2 Bevarelse af kulturarv 3.3 Vandløbets delstrækninger 3.4 Relationer mellem kompensation og vandstand 3.5 Regulativændringer

3 1.0 Indledning Med dette dokument afgiver Vandløbslauget GST sit høringssvar til Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Randers Fjord. Bemærkningerne er godkendt på bestyrelsesmøde den 30. marts Vandløbslauget GST repræsenterer 67 lodsejere langs Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø, og Vandløbslauget GST giver alene bemærkninger til den del af vandplanen, som vedrører Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Vandløbslauget s bestyrelse har haft et dialogmøde med embedsmænd og politikere ved Silkeborg Kommune. Herudover har vi haft en gennemgang af vandplanen ved Peter Kaarup fra Naturstyrelsen, og på baggrund af ovenstående har vi udarbejdet vedlagte høringssvar. 1.1 Generelle bemærkninger til planforslaget Vandløbslauget GST skal anerkende det store forarbejde, der er udvist fra statens side, inden de kommende vandplaner blev sendt i offentlig høring. Det er et digert værk, som har givet et godt overblik over, hvad der er arbejdet med, og hvilke planer, der ligger for planperioden 2009 til Vandløbslauget GST har gennemgået materialet, og vi vil nedenstående give laugets anbefalinger til det fortsatte arbejde. Vandløbslauget GST har noteret sig, at klimatilpasning indpasses efter 1. planperiode og altså efter 2015 jævnfør vandplanen side 4 og høringsbrevet fra miljøministeren. Vandløbslauget GST kan varmt anbefale dette synspunkt, idet vandløbslauget GST er enig i, at der mangler viden. 1.2 Vandløbsvedligeholdelse Vandløbslauget GST skal anbefale, at der indtil 2015 opsamles viden om, hvilken klimabaseret forventet større vandmængde det enkelte vandløb skal disponeres for. Ligeledes at der opsamles viden om, hvilke vedligeholdelsesmetoder der kan bringes i anvendelse for at sikre denne vandføringsevne, uden at vandstanden i vandløbet stiger jævnfør vandløbslovens 1 stk. 1 og 27 stk. 1, og samtidig sikre at de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten bibeholdes. Vandløbslauget GST skal påpege, at fra forhøring til offentlig høring er virkemidlet ophør/ reduceret vedligeholdelse skiftet til ændret vedligeholdelse, og denne ændring må formodes, at være sket som en erkendelse af, at en opfyldelse af miljømålet ikke nødvendigvis betyder ophør eller reduceret grødeskæring. Vandløbslauget har analyseret, om der er en umiddelbar sammenhæng mellem grødeskæringshyppighed og DVFI for det enkelte vandløb. Vandløbslauget har ikke fundet en sådan sammenhæng. F. eks. skæres grøden mellem 3 og 5 gange om året i Simested å, og den overvejende faunaindeks for dette vandløb ligger på henholdsvis 5 og 6. Tilsvarende for den overvejende del af Odense Å, hvor grøden skæres 3 gange om året, og her er faunaindeks målt til fortrinsvis 6 og 7. Vandløbslauget GST har endvidere fra Lystfiskerforeningen ved Lindenborg Å SSL noteret sig følgende konklussion: Grødeskæringen har så småt bedret på åens tilstand opstrøms for Volsted og nedstrøms Hålsbro. Men stykket i mellem de nævnte punkter har det ikke godt nok. En ensartet strømrendeskæring mindst 4 gange om året fra Lille Blåkilde og til Loisendal er en forudsætning for, at bunden holdes ren og strømmen holdes i gang. Den ændrede skæreteknik med nedadvendte knive og skæring tæt på den faktiske bund er efter det oplyste med til at sikre pindsvineknoppens tilbagegang. Pindsvineknoppen bliver afskåret under plantens vækstpunkt, hvilket på sigt vil decimminere planten. Vandløbslauget afventer i øvrigt den nedsatte arbejdsgruppes alternativer til ændret vandløbsvedligeholdelse. Vandløbslauget skal anbefale, at en selektiv grødeskæringsmetode i højere grad tages i brug, således at uønsket grødevækst bekæmpes for at fremme de ønskede grødevækster. Ligeledes skal vandløbslauget GST anbefale, at der arbejdes med biologiske metoder til bekæmpelse af grøden - jævnfør vandløbslovens 27 stk. 2.

4 1.3 Frivillighedsaspektet og kompensation Vandløbslauget forstår frivillighedsaspektet således, at f. eks. virkemidlet ændret vedligeholdelse kun kan gennemføres, hvis lodsejerne frivilligt accepterer det forslag til ændret vedligeholdelse, som foreslås i den endelige vandplan. Hvis dette forslag giver anledning til, at vandstanden i ådalen hæves, så vil denne hævning af vandstanden medføre, at den enkelte lodsejer er sikret kompensation via tilskudsordning under landdistriktsprogrammet for det individuelt forventede nettotab pr ha (afgrødetab), som skyldes ændret vedligeholdelse. Vandstandshævningen skal dokumenteres ud fra konsekvenskort, som staten udarbejder. Vandløbslauget GST vil forlange at der endvidere kompenseres for øvrige tab, som kan henføres til en højere vandstand, og at der skal være truffet aftale om dette mellem vandløbsmyndigheden og lodsejerne inden den ændrede vedligeholdelse kan sættes i værk. Der tænkes her på oversvømmede haver, pumpning af vand fra kældre, mistede erhvervsindtægter, værdiforringelse af ejendomme osv. Det vil være en ganske urimelig byrde, hvis lodsejeren bliver henvist til inddrivelse af disse tab ved at lodsejeren skal anlægge sag efter vandløbslovens bestemmelser med forudgående ansvarsplacering af naturklagenævnet. Vandløbslauget GST har allerede gjort bitre erfaringer med, hvad dette betyder i tid og sagsbehandlingsomkostninger! 1.4 Vandløbslovgivning Vandløbslauget GST skal med baggrund i, at der måtte være strækninger af Gudenåen hvor en ændret vandløbsvedligeholdelse fører til en stigning i vandstanden om sommeren på det kraftigste anbefale, at der fra ministeriet overfor vandløbsmyndighederne præciseres følgende i forbindelse med de kommende regulativændringer for de offentlige vandløb: Der er ikke hjemmel til at udlægge et offentligt vandløb som naturvandløb jævnfør udtalelse for Folketingets Ombudsmand af 17. april Der skal således i regulativet stilles faste krav til vandløbets skikkelse eller til vandløbets vandføringsevne De konsekvenskort som ministeriet udarbejder for vandspejlsændringer i ådale ved virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse, og som der bliver indgået aftale om med de enkelte lodsejere, skal være bilagt konsekvensberegning af nødvendig friholdt strømrendebredde samt skalapæle med aftalte vandspejlskoter, således at lodsejer kan følge med i at strømrendebredder overholdes, og at de vandspejlskoter som er oplyst ved aftalens indgåelse også bliver overholdt, når aftalen er trådt i kraft. I modsat fald skal der straks iværksættes grødeskæring. 1.5 Habitatbekendtgørelse contra vandløbslov Vandløbslauget GST skal anbefale ministeriet, at det slås fast overfor vandløbsmyndighederne, at sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb ikke er en tilstandsændring, idet sædvanlig vedligeholdelse netop tilsigter, at opretholde den hidtidige tilstand, og at vedligeholdelsesarbejder i henhold til gældende vandløbsregulativer for offentlige vandløb kan derfor ske uden dispensation fra kommunalbestyrelsen. Dette gælder også for vandløb i et habitatsområde. Vandløbslauget skal henvise til Odense å, som også er et habitatsområde med udpegningsgrundlag 3260 vandløb med vandplanter. I Odense Å skærer man grøden 3 gange om året.

5 Station i meter 1.6 Udgangspunkt for kompensationsberegning Vandløbslauget GST skal anmode ministeriet om at fastslå overfor vandløbsmyndigheden, at udgangspunktet ved beregning af kompensation til lodsejerne er de forhold, der ville have været, hvis vedligeholdelsen af Gudenåen var sket i henhold til vandløbsloven med tilhørende regulativ for Gudenåen. Det vil sige, som forholdene var ved Gudenåen frem til og med Vandløbslauget skal herudover præcisere, at udgangspunktet nødvendigvis må være de korrekte beregninger, som rådgivende ingeniør firma NIRAS fremsendte til Viborg og Århus amter i oktober Der var anført fejlagtige vandspejlskoter ved vedtagelsen af regulativet i februar 2000; men tilsyneladende har Skov og naturstyrelsen indsat ændrede vandspejlskoter rent administrativt efterfølgende i regulativet. Heller ikke disse koter er de korrekte værdier, som jo netop var beregnet af NIRAS for dokumentation af, at med disse værdier kunne man undgå at foretage nogen reguleringssager på daværende tidspunkt. Udgangspunkt for normal sommervandføring ved kompensationsberegning - se pkt Nedenstående tabel 1.6 angiver de korrekte værdier i kolonne til højre. Tabel 1.6 Bemærkning Medianmaks. Vandføring Opstrøms Tange sø Vandspejl i regulativ Vandspejl i NIRAS notat 169 Udløb Ringvejsbro, Skala H 28,2 19,89 19, Resenbro ved rensningsanlæg 28,21 19,66 19, Ca. 400 m opstrøms Linå 28,21 19,24 19, Ved Porskær 29,48 18,95 18, Ca. 800 m opstrøms Sminge sø 29,48 18,86 18, P-plads nedstrøms Sminge sø 33,52 18,69 18,74 Ca 200 m opstrøms Svostrup Bro 33,52 18,51 18, Nedstrøms Svostrup Bro 33,52 18,39 18, Ved Asmildgårde 33,86 17,38 17, Ved Nebelgårde 33,86 16,43 16, Truust opstrøms Marbæk 33,86 15,62 15, Dødeå opstrøms Kongensbro 41,38 14,98 14, Ved Kongensbro 41,38 14,80 14, Indløb Kongensbro Bro 41,38 14,93 14, Borre Å 43,78 14,04 14,01 Nedstrøms Tange sø - Turbineudløb 47,21 5,85 5, Ved Skibelund Plantage 47,21 5,71 5, Ved Bjerringbro 48,39 4,88 4, Nedstrøms Kjeldbæk 49,32 4,04 3, Ved Busbjerg 49,32 4,03 3, Ved Ulstrup 50,22 3,58 3, Nedstrøms Langå jernbanebro 60,02 2,99 2, Ved Johannesberg, Langå 60,71 2,57 2, Ved Værum enge 62,12 1, Nedstrøms Nørreå 88,07 0, Indløb Motorvejsbro 88,14 0,75

6 1.7 Anmodning om tilbagemelding Vandløbslauget skal anmode om svar på de indsendte bemærkninger. Svaret bedes indeholde oplysninger og begrundelser for, hvorvidt de enkelte bemærkninger er taget til følge og indgår i den Kommende vandplan og i administrationen heraf. 2.0 Tange Sø Tange sø er skelsat som sø fra Kongensbro Bro til Tangeværket. Ifølge regulativet fra 1926 og regulativudkast fra 1943 er overgangen fra Gudenåen til Tange sø sket ved Kongensbro Bro. Ved regulativ 2000 har meter af søen ganske ubemærket og uden nogen form for orientering til lodsejere fået ændret status til å. Denne fremgangsmåde har Vandløbslauget GST påklaget overfor Natur- og miljøklagenævnet. Vandløbslauget GST skal anbefale, at hele Tange sø behandles samlet, og idet spørgsmålet om faunapassagen i Tange Sø er udskudt til næste vandplanperiode anbefaler vandløbslauget GST, at den del af søen der forløber fra Kongensbro til Borre å behandles sammen med resten af Tange sø. Dette giver også god mening set i lyset af, at de forslag, der verserer i øjeblikket hos forskellige myndigheder om at lave et langt omløbsstryg, starter ved Kongensbro. Med hensyn til de restaureringsarbejder der er planlagt for denne del af søen skal vandløbslauget anbefale, at dette arbejde bliver kombineret med de oprensningsarbejder, som der skal gennemføres for denne strækning. Den regulativfastsatte vandføringsevnen ved Borre å er således langt fra til stede ved opmåling foretaget af Silkeborg Kommune i april Vandløbslauget GST har påklaget dette til Natur- og Miljøklagenævnet, som behandler denne sag i øjeblikket. 3.0 Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø Vandløbslauget vil behandle denne å strækning i følgende 3 delstrækninger svarende til opdelingen i oplæg til vandplan: A: fra Silkeborg Langsø til Sminge sø i alt 2,7 km med faunabedømmelse ved station Resenbro med stationsnr og ved Ops. Sminge sø med stationsnr B: fra Sminge sø til Alling Å i alt 9,2 km med faunabedømmelse ved station Svostrup Bro med stationsnr ; ved Ålegårds Bakke med stationsnr og ved Tvilum Bro med stationsnr

7 C: fra Alling Å til Tange sø i alt 6,9 km med faunabedømmelse ved station Neds. Alling Å med stationsnr og ved Kongensbro med stationsnr Dataindsamling Vandløbslauget har noteret sig, at vandplanen er udarbejdet på baggrund af data fra perioden 2003 til Jævnfør vandplan side 4 skal det efter høringsperioden af udkastene vurderes, om datagrundlaget skal opdateres med nyere data. Da der er sket meget væsentlige ændringer i vandkvaliteten siden 2008, som følge af at udskylning af alger til Gudenåen fra Silkeborg Langsø helt eller delvist er ophørt med eksplosion i grødevæksten til følge, så må der forventes betydelige ændringer i resultatet ved kvalitetskravsmåling og dermed på den faunaindeks DVFI, som måles på de enkelte stationer. Hele strækningen har i forslaget til vandplan fået målsætningen God økologisk tilstand. Vandløbslauget GST finder, at denne målsætning er korrekt; men også tilstrækkelig ambitiøs i forhold til Gudenåens historie som transportvej med de modifikationer der fandt sted i den periode. Senere har Gudenåen fungeret som afløb for Silkeborg by s spildevand, hvor ikke mindst urenset spildevand fra papirfabrikken og slagteriet satte sine spor. I perioden fra 1921 og frem til 2007 er der sket en udskyldning af alger til Gudenåen fra Silkeborg Langsø. Denne algeudskyldning har bevirket, at vandet i hele den periode hvor vandløbsregulativet fra 1926 har været gældende, har været meget uklart, og der har i hele denne periode været meget begrænset grødevækst. I en lang periode har der ikke været nogen grøde at skære. Gudenåsystemet er fra 2006 blevet påvirket af vandremuslingen en invasiv art, som har den egenskab at kunne filtrere alger fra vandet med påvirkning af økosystemet til følge. Den skyggende virkning fra udvaskningen af alger fra Silkeborg Langsø er siden 2006 aftaget betydeligt med den indvirkning, at åvandet er blevet mere klart og med en eksplosion i grødevæksten til følge. Fra 2009 har der således været en hidtil uset vækst i grøden på strækningen mellem Silkeborg Langsø og til Tange sø. Den meget grøde i åen må formodes at have haft en betydelig positiv effekt på resultater ved faunabedømmelse efter Vandløbslauget har analyseret kvalitetskravsmålinger foretaget i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø jævnfør omstående tabel 3.1. Det bemærkes således, at samtlige foretagne målinger efter 2008 viser DVFI på 5 svarende til fastsat miljømål. Vandløbslauget skal anbefale, at data opdateres begrundet i de meget store ændringer, som er indtrådt i Gudenåen siden 2008, således at indsats og handleplaner udarbejdes på baggrund af de opdaterede data, og således at indsatsen bliver så omkostningseffektivt som muligt. Der henvises til nedenstående tabel 3.1 over kvalitetskravsmåling i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø baseret på Naturstyrelsens kvalitetsmålinger. 3.2 Bevarelse af Kulturarv Vandløbslauget GST skal påpege, at i Natura 2000 plan for Gudenå og Gjern Bakker fremgår det, at det skal sikres i det videre arbejde, at planen ikke ændrer på områdets kulturarv. Idet Natura 2000 plan og vandplan supplerer hinanden betyder det, at trækstien langs Gudenåen skal opretholdes og kunne

8 befærdes til fods i hele sommerhalvåret. Der henvises til Naturplan side 22 og miljørapport for Gudenå og Gjern bakker side 3, 5 og 7. Vandløbslauget GST skal således anbefale, at ministeriet pålægger vandløbsmyndigheden, at der i forbindelse med udarbejdelse af vandløbsregulativer skal udarbejdes konsekvensberegninger til dokumentation af nødvendig strømrendebredde, således at normal sommervandføring kan finde sted uden at trækstien oversvømmes. Tabel 3.1 Kvalitetskravsmåling i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø udtrykt ved DVFI Dansk Vandløbs Fauna Indeks Strækning A Silkeborg Langsø til Sminge sø B fra Sminge sø til Alling Å C fra Alling Å til Tange sø Å-længde 2,7 km 9,2 km 6,9 km Lokalitet Resenbro Ops. Sminge sø Svostrup Bro Ålegårds Bakke Tvilum Bro Neds. Alling Å Kongensbro Stationsnr Årstal 1998? 5?? ?? 5??? Miljømål God God God God God God God Kvalitetskrav Målopfyldelse Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Data fra 2003 til 2008 er brugt til at vurdere vandløbenes tilstand i vandplan sendt i høring. Målinger foretaget efter at udskyldning af alger til Gudenåen fra Silkeborg Landsø er ophørt med ændret grødevækst til følge.

9 3.3 Behandling af vandløbets delstrækninger herunder restaureringsforslag Vandløbslauget GST finder det meget formålstjenligt at opdele vandløbet i delstrækninger som anført i tabel 3.1 således, at der alene udføres en indsats, hvor der er et behov og således, at den samlede indsats for opnåelse af målsætningen bliver så omkostningseffektivt som muligt Strækning A Strækning A på 2.7 km fra Silkeborg Langsø til Sminge sø ligger i Habitatsområde 45. I 2009 er udført en kvalitetskravsmåling som viste, at målsætningen var opfyldt for denne delstrækning. Efter vandløbslaugets opfattelse vil evt. supplerende målinger, som omtalt under pkt. 3.1 med stor sandsynlighed vise at målsætningen stadig er opfyldt. Vandløbslauget GST har desværre konstateret, at vandføringsevnen på det grødefri vandløb for strækning A ikke opfylder de korrekte kravværdier, som anført i tabel 1.6. Der er således betydelige overskridelser ved station 169 og station 1790 på henholdsvis 37 cm og 18 cm. Jævnfør det gældende regulativs afsnit 8.2 skal der ske oprensning ved en vandspejlshævning på mere end 10 cm. Vandløbslauget skal således anbefale, at der i forbindelse med denne oprensning udføres vandløbsrestaurering med gydegrus og evt. etablering af øer i vandløbet, således at der skabes gode gydepladser Strækning B Strækning B på 9,2 km beliggende mellem Sminge sø og Alling Å ligger ligeledes i Habitatsområde 45. Strækningen overholder målopfyldelse og der skal derfor ikke foretages nogen ændringer i forhold til gældende regulativ. Vandløbslauget GST er enig i dette Strækning C Strækning på 6,9 km beliggende fra nedstrøms Alling Å og til Tange sø. Den nederste del af denne strækning beliggende nedstrøms Kongensbro Bro er behandlet under pos. 2.0 Tange sø. Strækningen fra Alling Å og til Kongensbro Bro ligger i Habitatsområde 45. Jævnfør NATURA 2000 basisanalyse fra juni 2007 side 34 og side 38 er der angivet at Fra Sminge sø til Kongensbro er Gudenåen B1 målsat. Da faunaklassen på denne strækning er 5, er målsætningen opfyldt. Faunaklassen 5 fremgår endvidere af vandløbsregistrering side 38 gældende fra til med lokalitet Kongensbro. Idet NATURA 2000 og vandplaner supplerer hinanden må vi tage ovenstående angivelser til indtægt for, at målsætningen også er opfyldt mellem Alling Å og Kongensbro, og at der således ikke skal iværksættes nogen ændringer i forhold til gældende regulativ med det foreliggende forslag til vandplan og NATURA 2000 plan. Det er endvidere vandløbslaugets klare opfattelse, tilsvarende som anført under 3.3.1, at evt. supplerende målinger efter 2008 ville have vist et DVFI på min 5.

10 3.4 Relationer mellem kompensation og vandstand Beregning af vandføring sker ud fra Mannings formel: Q = vandføring M = manningtal = ruhedsfaktor A = B * d = Bredde * dybde af vandløbet R = A/P hvor P = det våde perimeter = B + 2 * d I = Energigradient = vandløbets fald Q = M * A * R 2/3 * I ½ Vandføringsevnen som angivet ovenstående beregnes således ud fra en række parametre, som alene er bestemt ved vandløbets skikkelse, samt et tal som er bestemt ud fra vandløbets ruhed. Ruheden s variation over året er for Gudenåen et spørgsmål om, hvor meget grøde der er i åen i kombination med evt. væltede træer eller andet materiale der er aflejret i vandløbet. Det vil være helt åbenlyst at styre vedligeholdelsen af vandløbet ud fra ruhedsfaktoren s variation. Dette vil have følgende fordele: Vedligeholdelse sættes alene ind hvis der er et behov Vedligeholdelsen udføres hermed så omkostningseffektivt som muligt Indsatsen kan spottes uanset nedbørsforhold Indsatsen kan spottes uanset drøftelse af om afledt vandmængde er forøget som følge af større arealer med belægning eller med baggrund i ændret klima Indsatsen det enkelte år vil ikke være styret af kalenderen; men af årets vejrforhold og dermed udviklingen i grødeforhold Den løbende kontrol med udviklingen i manningtal er ganske simpelt regnestykke ud fra de automatiske vandspejlsmålinger ved Tvilum og Kongensbro i kombination med flowmåling samme steder. Ved den hydrometriske station ved Tvilum måler og beregner man løbende vandstand og vandføring. Disse to parametres indbyrdes variation udtrykkes som nævnt ved Manningformlen hvor Manningtallet afspejler grødens påvirkning af vandhastigheden. Jo mere grøde, desto mindre Manningtal og jo mindre Manningtal desto mindre vandhastighed og dermed jo højere vandstand for at borttransportere samme vandmængden. Ved hjælp af de hydrometriske data fra målestationen ved Tvilum kan man beregne daglige værdier af Manningtallet og på den måde få et udtryk for grødemængdens tidsmæssige udvikling på strækningen ved Tvilum. I nedenstående figur 2.8 fra Silkeborg Kommunes rapport fra 2009 vises de beregnede daglige værdier af Manningtallet ved Tvilum i årene 2006 til 2009.

11 Hvis vandløbsmyndigheden således med baggrund i vandplaner vil foreslå reduceret vedligeholdelse og en hævning af vandstanden, så vil vandløbslauget anbefale at myndigheden skal lægge sig fast på, hvor lavt et manningtal man vil foreslå. Jo lavere manningtal man foreslår, jo højere vandstand må man forvente og jo større omkostninger til kompensation. Ud fra dette tal vil man kunne beregne sig frem til en sommervandstand f. eks. ved medianmaksimumssommervandføring, og ud fra dette er man i stand til at træffe en aftale med lodsejerne om kompensation for den forhøjede sommervandstand. Vandløbsmyndigheden skal så være forpligtiget til at holde øje med aktuel manningtal for at kunne sætte vedligeholdelse i gang, hvis aktuel manningtal er ved at bevæge sig under det manningtal der er aftalt. 3.5 Regulativændringer Regulativets vandføringsevne på det grødefri vandløb er beregnet med et manningtal på 24. Jævnfør tilsynsstrategi udarbejdet til Århus Amt i november 2000 af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS er der regnet med manningtal på 18 ved kontrol af sommervandføring. Ved beregning af hvilken indflydelse

12 en reduceret vandløbsvedligeholdelse har på omgivelserne skal vandløbslauget således anbefale, at vandstandsstigningen beregnes ud fra en normalsituation ved et manningtal på 18. Ved at fokusere på udviklingen i manningtallet så afpasser man netop vedligeholdelsen til præcist, hvad der er nødvendigt for at sikre at vandløbet kan benyttes til afledning af vand jævnfør vandløbslovens 1 stk. 1. Den beskrevne metode vurderes af vandløbslauget GST som meget velegnet til at sikre, at der udføres den vedligeholdelse, som der netop er aftalt, og at der alene gives den kompensation, som det er tilsigtet. Metoden vurderes til at være meget omkostningseffektiv såvel i beregning af kompensation, som til minimering af vedligeholdelsesomkostninger. Grøden bliver ikke skåret til nogen bestemte tidsintervaller bestemt i et regulativ; men alene på et tidspunkt hvor der er behov. Nogle år er det slet ikke nødvendigt at skære. Andre år skal der skæres allerede i slutningen af maj. Metoden sikrer at man skærer grøden netop på det tidspunkt, hvor det er nødvendigt, og man får det skåret inden vandstanden er så høj, at det kun vanskeligt lader sig gøre. Som ved Tvilum findes der også en hydrometrisk station ved Kongensbro. Disse to stationer vil efter vandløbslauget GST s opfattelse være tilstrækkeligt til styring af indsats på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange sø. Kongensbro den 30. marts 2011 På bestyrelsens vegne Esper Eriksen

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011.

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011. Natur- og Miljøklagenævnet Kongensbro den 30. juli 2011 Rentemestervej 8 1360 København Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø.

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Natur- og Miljøklagenævnet Kongensbro den 03. juli 2011 Rentemestervej 8 1360 København Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning - 2011-03-09.

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning - 2011-03-09. Orientering: Gudenåen er rammen for mange naturoplevelser og mange rekreative aktiviteter og det er en væsentlig grund til at vi har bosat os i området og ligeledes en væsentlig grund til at mange turister

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viborg Kommune Miljøforvaltningen Søvej 3 8800 Viborg Rolf Christiansen Telefon 87 87 55 55 E-mail roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 Telefon 87 38 61 66 E-mail lbc@orbicon.dk

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer Dagsorden Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer v. Knud Erich Thonke Danske Vandløb; v. Lars Palle Kaffepause Ret og pligt som bredejer; v. Erik Blegmand, Gefion Dok. og indberetning af

Læs mere

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO Rekvirent Viborg Kommune att. Rolf Christiansen Prinsens Allé 5 8800 Viborg 87 87 55 55 21 25 47 86 roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr.

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr. Q - Holm Consult Fynsgade 4 8600 Silkeborg SE Nr. 10 47 53 41 Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø Silkeborg Langsø Vurdering af muligheder for højvandsreduktion Oktober 2002 Rekvirent Århus Amt Natur

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D. (kvmf@mail.dk) 1985-1993 Aalborg Universitet 1993-2001

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Kristian Vestergaard, KVMF 1

Kristian Vestergaard, KVMF 1 Disposition: Regulativet Klassifikation af vandløb Vandløbsregulativets indhold Notat om vandløbsregulativer Metoder til fastlæggelse af vandløbets dimensioner Geometrisk skikkelse Arealkote/Dynamisk skikkelse

Læs mere

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres.

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres. Natur og Miljø Sejerslev Bæk Dato: 31-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-781 Tilladelse til regulering af Sejerslev Bæk, samt nedlæggelse af Hundsø Pumpelag Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Jura J.nr. NST-400-00068 Ref. peran Den 16. oktober 2013 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse

Læs mere

FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB

FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB Arbejdsgruppens medlemmer: Københavns Universitet: Kaj Sand Jensen, Merete Styczen, Peter Engelund Holm; Aalborg Universitet: Morten Lauge Pedersen, Torben Larsen;

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Naturstyrelsen Dato: Haraldsgade 53 Sagsb.: Susan Helena Boëtius/Mikael Møller Andersen 2100 København Ø Sagsnr.

Naturstyrelsen Dato: Haraldsgade 53 Sagsb.: Susan Helena Boëtius/Mikael Møller Andersen 2100 København Ø Sagsnr. Naturstyrelsen Dato: 17-12-2013 Haraldsgade 53 Sagsb.: Susan Helena Boëtius/Mikael Møller Andersen 2100 København Ø Sagsnr.: 13/25168 Dir.tlf.: E-mail: Natur@holb.dk EAN.nr 5798007604875 Holbæk Kommunes

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / )

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / ) Pixi-udgave af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Indhold Afsnit Indhold A. Indledning B. Redegørelse for grundlaget for fællesregulativet C. Konsekvenser

Læs mere

Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk

Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk Silkeborg Kommune Natur og Miljø vand@silkeborg.dk 4. marts 2015 Tilladelse til restaureringsprojekt i Levring Bæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune. Møde tirsdag den 8. marts 2016

Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune. Møde tirsdag den 8. marts 2016 Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune Møde tirsdag den 8. marts 2016 Introduktion https://vimeo.com/153414171 http://kort.skanderborg.dk/spat ialmap?&profile=klima Klimaforandringer og oversvømmelser

Læs mere

GIS og Grøn Vækst. Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur

GIS og Grøn Vækst. Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur GIS og Grøn Vækst Regeringens samlede udspil for bedre miljø og natur Regeringens løsning på vandrammedirektivet og Natura2000 EU sætter rammerne for Danmark miljøindsats Miljøets tilstand bla. en GIS

Læs mere

Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark. Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom

Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark. Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom 1 Afvanding fra miljøperspektiv i Danmark Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder, agronom 2 Kort præsentation Danmarks Naturfredningsforening 102 år gammel 130.000 medlemmer. Danmarks største grønne

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt.

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Respekter fortiden NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis

Læs mere

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Marts 2015 Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften,

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården. Rådhuspladsen Skive. 14. marts Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal

Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården. Rådhuspladsen Skive. 14. marts Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal Skive Kommune Drift og Anlæg Entreprenørgården Rådhuspladsen 2 14. marts 2016 Afgørelse om lovliggørelse af ny bro i Østre Landkanal Skive Kommune har den 16. december 2015 modtaget en ansøgning om lovliggørelse

Læs mere

Godkendelse af ændring af konstruktionen på bro over Langvad Å syd for Gøderup

Godkendelse af ændring af konstruktionen på bro over Langvad Å syd for Gøderup Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø E-mail: tpra@bane.dk Også sendt til rådgiver for Banedanmark Ole Viggo Andersen Niras A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød E-mail: ova@niras.dk Center for Byg

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans

Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans Silkeborg Kommune Natur og Miljø Att.: Martin Andersen martin.andersen@silkeborg.dk Kun sendt via e-post 20. oktober 2014 Tilladelse til at udlægge sten i Vandløb ved Ans Silkeborg Kommune meddeler i medfør

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

Fig. 1: Kort over Gudenåen. Vandløbsstrækningen hvor sejladsen vil foregår, er markeret med rødt.

Fig. 1: Kort over Gudenåen. Vandløbsstrækningen hvor sejladsen vil foregår, er markeret med rødt. Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Att.: Carsten Monsrud Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Pos Fav Tek Sko 838 Tlf. favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Skelgrøft i Skanderup

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af det offentlige vandløb, Skelgrøft i Skanderup Hylkedalvej By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse efter vandløbsloven

Læs mere

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient.

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient. Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Bech-Bruun Advokat Håkun Djurhuus djur@bechbruun.com Dato Udvalget for teknik- og miljø Klik her for at angive tekst. Køge Kommunes vedligeholdelse

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 591 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø 6. april 2011. Høringssvar vedr.

Læs mere

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Assens Kommune Miljø og Natur natur@assens.dk Vissenbjerg, den 31.08.2015. Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Herredsbjerg På vegne af Gert Madsen, Lange Gyde 4, 5683

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 13. november 2014 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk mellem

Læs mere

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å For at

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail:

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: miljoe@odder.dk Odense, den 4. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 16. april 2015 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk på matrikel

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 Flere modtagere By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 2.december

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere