Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011"

Transkript

1 Vandløbslauget GST 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan Hovedopland 1.5 Randers Fjord Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr Klostergårdsvej 25, Truust 8882 Fårvang

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1 Generelle bemærkninger 1.2 Vandløbsvedligeholdelse 1.3 Frivilligheds aspektet 1.4 Vandløbslovgivning 1.5 Habitatsbekendtgørelse contra vandløbslov 1.6 Udgangspunkt for kompensationsberegning 1.7 Tilbagemelding til Vandløbslauget 2.0 Tange sø 3.0 Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø 3.1 Dataindsamling 3.2 Bevarelse af kulturarv 3.3 Vandløbets delstrækninger 3.4 Relationer mellem kompensation og vandstand 3.5 Regulativændringer

3 1.0 Indledning Med dette dokument afgiver Vandløbslauget GST sit høringssvar til Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Randers Fjord. Bemærkningerne er godkendt på bestyrelsesmøde den 30. marts Vandløbslauget GST repræsenterer 67 lodsejere langs Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø, og Vandløbslauget GST giver alene bemærkninger til den del af vandplanen, som vedrører Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Vandløbslauget s bestyrelse har haft et dialogmøde med embedsmænd og politikere ved Silkeborg Kommune. Herudover har vi haft en gennemgang af vandplanen ved Peter Kaarup fra Naturstyrelsen, og på baggrund af ovenstående har vi udarbejdet vedlagte høringssvar. 1.1 Generelle bemærkninger til planforslaget Vandløbslauget GST skal anerkende det store forarbejde, der er udvist fra statens side, inden de kommende vandplaner blev sendt i offentlig høring. Det er et digert værk, som har givet et godt overblik over, hvad der er arbejdet med, og hvilke planer, der ligger for planperioden 2009 til Vandløbslauget GST har gennemgået materialet, og vi vil nedenstående give laugets anbefalinger til det fortsatte arbejde. Vandløbslauget GST har noteret sig, at klimatilpasning indpasses efter 1. planperiode og altså efter 2015 jævnfør vandplanen side 4 og høringsbrevet fra miljøministeren. Vandløbslauget GST kan varmt anbefale dette synspunkt, idet vandløbslauget GST er enig i, at der mangler viden. 1.2 Vandløbsvedligeholdelse Vandløbslauget GST skal anbefale, at der indtil 2015 opsamles viden om, hvilken klimabaseret forventet større vandmængde det enkelte vandløb skal disponeres for. Ligeledes at der opsamles viden om, hvilke vedligeholdelsesmetoder der kan bringes i anvendelse for at sikre denne vandføringsevne, uden at vandstanden i vandløbet stiger jævnfør vandløbslovens 1 stk. 1 og 27 stk. 1, og samtidig sikre at de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten bibeholdes. Vandløbslauget GST skal påpege, at fra forhøring til offentlig høring er virkemidlet ophør/ reduceret vedligeholdelse skiftet til ændret vedligeholdelse, og denne ændring må formodes, at være sket som en erkendelse af, at en opfyldelse af miljømålet ikke nødvendigvis betyder ophør eller reduceret grødeskæring. Vandløbslauget har analyseret, om der er en umiddelbar sammenhæng mellem grødeskæringshyppighed og DVFI for det enkelte vandløb. Vandløbslauget har ikke fundet en sådan sammenhæng. F. eks. skæres grøden mellem 3 og 5 gange om året i Simested å, og den overvejende faunaindeks for dette vandløb ligger på henholdsvis 5 og 6. Tilsvarende for den overvejende del af Odense Å, hvor grøden skæres 3 gange om året, og her er faunaindeks målt til fortrinsvis 6 og 7. Vandløbslauget GST har endvidere fra Lystfiskerforeningen ved Lindenborg Å SSL noteret sig følgende konklussion: Grødeskæringen har så småt bedret på åens tilstand opstrøms for Volsted og nedstrøms Hålsbro. Men stykket i mellem de nævnte punkter har det ikke godt nok. En ensartet strømrendeskæring mindst 4 gange om året fra Lille Blåkilde og til Loisendal er en forudsætning for, at bunden holdes ren og strømmen holdes i gang. Den ændrede skæreteknik med nedadvendte knive og skæring tæt på den faktiske bund er efter det oplyste med til at sikre pindsvineknoppens tilbagegang. Pindsvineknoppen bliver afskåret under plantens vækstpunkt, hvilket på sigt vil decimminere planten. Vandløbslauget afventer i øvrigt den nedsatte arbejdsgruppes alternativer til ændret vandløbsvedligeholdelse. Vandløbslauget skal anbefale, at en selektiv grødeskæringsmetode i højere grad tages i brug, således at uønsket grødevækst bekæmpes for at fremme de ønskede grødevækster. Ligeledes skal vandløbslauget GST anbefale, at der arbejdes med biologiske metoder til bekæmpelse af grøden - jævnfør vandløbslovens 27 stk. 2.

4 1.3 Frivillighedsaspektet og kompensation Vandløbslauget forstår frivillighedsaspektet således, at f. eks. virkemidlet ændret vedligeholdelse kun kan gennemføres, hvis lodsejerne frivilligt accepterer det forslag til ændret vedligeholdelse, som foreslås i den endelige vandplan. Hvis dette forslag giver anledning til, at vandstanden i ådalen hæves, så vil denne hævning af vandstanden medføre, at den enkelte lodsejer er sikret kompensation via tilskudsordning under landdistriktsprogrammet for det individuelt forventede nettotab pr ha (afgrødetab), som skyldes ændret vedligeholdelse. Vandstandshævningen skal dokumenteres ud fra konsekvenskort, som staten udarbejder. Vandløbslauget GST vil forlange at der endvidere kompenseres for øvrige tab, som kan henføres til en højere vandstand, og at der skal være truffet aftale om dette mellem vandløbsmyndigheden og lodsejerne inden den ændrede vedligeholdelse kan sættes i værk. Der tænkes her på oversvømmede haver, pumpning af vand fra kældre, mistede erhvervsindtægter, værdiforringelse af ejendomme osv. Det vil være en ganske urimelig byrde, hvis lodsejeren bliver henvist til inddrivelse af disse tab ved at lodsejeren skal anlægge sag efter vandløbslovens bestemmelser med forudgående ansvarsplacering af naturklagenævnet. Vandløbslauget GST har allerede gjort bitre erfaringer med, hvad dette betyder i tid og sagsbehandlingsomkostninger! 1.4 Vandløbslovgivning Vandløbslauget GST skal med baggrund i, at der måtte være strækninger af Gudenåen hvor en ændret vandløbsvedligeholdelse fører til en stigning i vandstanden om sommeren på det kraftigste anbefale, at der fra ministeriet overfor vandløbsmyndighederne præciseres følgende i forbindelse med de kommende regulativændringer for de offentlige vandløb: Der er ikke hjemmel til at udlægge et offentligt vandløb som naturvandløb jævnfør udtalelse for Folketingets Ombudsmand af 17. april Der skal således i regulativet stilles faste krav til vandløbets skikkelse eller til vandløbets vandføringsevne De konsekvenskort som ministeriet udarbejder for vandspejlsændringer i ådale ved virkemidlet ændret vandløbsvedligeholdelse, og som der bliver indgået aftale om med de enkelte lodsejere, skal være bilagt konsekvensberegning af nødvendig friholdt strømrendebredde samt skalapæle med aftalte vandspejlskoter, således at lodsejer kan følge med i at strømrendebredder overholdes, og at de vandspejlskoter som er oplyst ved aftalens indgåelse også bliver overholdt, når aftalen er trådt i kraft. I modsat fald skal der straks iværksættes grødeskæring. 1.5 Habitatbekendtgørelse contra vandløbslov Vandløbslauget GST skal anbefale ministeriet, at det slås fast overfor vandløbsmyndighederne, at sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb ikke er en tilstandsændring, idet sædvanlig vedligeholdelse netop tilsigter, at opretholde den hidtidige tilstand, og at vedligeholdelsesarbejder i henhold til gældende vandløbsregulativer for offentlige vandløb kan derfor ske uden dispensation fra kommunalbestyrelsen. Dette gælder også for vandløb i et habitatsområde. Vandløbslauget skal henvise til Odense å, som også er et habitatsområde med udpegningsgrundlag 3260 vandløb med vandplanter. I Odense Å skærer man grøden 3 gange om året.

5 Station i meter 1.6 Udgangspunkt for kompensationsberegning Vandløbslauget GST skal anmode ministeriet om at fastslå overfor vandløbsmyndigheden, at udgangspunktet ved beregning af kompensation til lodsejerne er de forhold, der ville have været, hvis vedligeholdelsen af Gudenåen var sket i henhold til vandløbsloven med tilhørende regulativ for Gudenåen. Det vil sige, som forholdene var ved Gudenåen frem til og med Vandløbslauget skal herudover præcisere, at udgangspunktet nødvendigvis må være de korrekte beregninger, som rådgivende ingeniør firma NIRAS fremsendte til Viborg og Århus amter i oktober Der var anført fejlagtige vandspejlskoter ved vedtagelsen af regulativet i februar 2000; men tilsyneladende har Skov og naturstyrelsen indsat ændrede vandspejlskoter rent administrativt efterfølgende i regulativet. Heller ikke disse koter er de korrekte værdier, som jo netop var beregnet af NIRAS for dokumentation af, at med disse værdier kunne man undgå at foretage nogen reguleringssager på daværende tidspunkt. Udgangspunkt for normal sommervandføring ved kompensationsberegning - se pkt Nedenstående tabel 1.6 angiver de korrekte værdier i kolonne til højre. Tabel 1.6 Bemærkning Medianmaks. Vandføring Opstrøms Tange sø Vandspejl i regulativ Vandspejl i NIRAS notat 169 Udløb Ringvejsbro, Skala H 28,2 19,89 19, Resenbro ved rensningsanlæg 28,21 19,66 19, Ca. 400 m opstrøms Linå 28,21 19,24 19, Ved Porskær 29,48 18,95 18, Ca. 800 m opstrøms Sminge sø 29,48 18,86 18, P-plads nedstrøms Sminge sø 33,52 18,69 18,74 Ca 200 m opstrøms Svostrup Bro 33,52 18,51 18, Nedstrøms Svostrup Bro 33,52 18,39 18, Ved Asmildgårde 33,86 17,38 17, Ved Nebelgårde 33,86 16,43 16, Truust opstrøms Marbæk 33,86 15,62 15, Dødeå opstrøms Kongensbro 41,38 14,98 14, Ved Kongensbro 41,38 14,80 14, Indløb Kongensbro Bro 41,38 14,93 14, Borre Å 43,78 14,04 14,01 Nedstrøms Tange sø - Turbineudløb 47,21 5,85 5, Ved Skibelund Plantage 47,21 5,71 5, Ved Bjerringbro 48,39 4,88 4, Nedstrøms Kjeldbæk 49,32 4,04 3, Ved Busbjerg 49,32 4,03 3, Ved Ulstrup 50,22 3,58 3, Nedstrøms Langå jernbanebro 60,02 2,99 2, Ved Johannesberg, Langå 60,71 2,57 2, Ved Værum enge 62,12 1, Nedstrøms Nørreå 88,07 0, Indløb Motorvejsbro 88,14 0,75

6 1.7 Anmodning om tilbagemelding Vandløbslauget skal anmode om svar på de indsendte bemærkninger. Svaret bedes indeholde oplysninger og begrundelser for, hvorvidt de enkelte bemærkninger er taget til følge og indgår i den Kommende vandplan og i administrationen heraf. 2.0 Tange Sø Tange sø er skelsat som sø fra Kongensbro Bro til Tangeværket. Ifølge regulativet fra 1926 og regulativudkast fra 1943 er overgangen fra Gudenåen til Tange sø sket ved Kongensbro Bro. Ved regulativ 2000 har meter af søen ganske ubemærket og uden nogen form for orientering til lodsejere fået ændret status til å. Denne fremgangsmåde har Vandløbslauget GST påklaget overfor Natur- og miljøklagenævnet. Vandløbslauget GST skal anbefale, at hele Tange sø behandles samlet, og idet spørgsmålet om faunapassagen i Tange Sø er udskudt til næste vandplanperiode anbefaler vandløbslauget GST, at den del af søen der forløber fra Kongensbro til Borre å behandles sammen med resten af Tange sø. Dette giver også god mening set i lyset af, at de forslag, der verserer i øjeblikket hos forskellige myndigheder om at lave et langt omløbsstryg, starter ved Kongensbro. Med hensyn til de restaureringsarbejder der er planlagt for denne del af søen skal vandløbslauget anbefale, at dette arbejde bliver kombineret med de oprensningsarbejder, som der skal gennemføres for denne strækning. Den regulativfastsatte vandføringsevnen ved Borre å er således langt fra til stede ved opmåling foretaget af Silkeborg Kommune i april Vandløbslauget GST har påklaget dette til Natur- og Miljøklagenævnet, som behandler denne sag i øjeblikket. 3.0 Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø Vandløbslauget vil behandle denne å strækning i følgende 3 delstrækninger svarende til opdelingen i oplæg til vandplan: A: fra Silkeborg Langsø til Sminge sø i alt 2,7 km med faunabedømmelse ved station Resenbro med stationsnr og ved Ops. Sminge sø med stationsnr B: fra Sminge sø til Alling Å i alt 9,2 km med faunabedømmelse ved station Svostrup Bro med stationsnr ; ved Ålegårds Bakke med stationsnr og ved Tvilum Bro med stationsnr

7 C: fra Alling Å til Tange sø i alt 6,9 km med faunabedømmelse ved station Neds. Alling Å med stationsnr og ved Kongensbro med stationsnr Dataindsamling Vandløbslauget har noteret sig, at vandplanen er udarbejdet på baggrund af data fra perioden 2003 til Jævnfør vandplan side 4 skal det efter høringsperioden af udkastene vurderes, om datagrundlaget skal opdateres med nyere data. Da der er sket meget væsentlige ændringer i vandkvaliteten siden 2008, som følge af at udskylning af alger til Gudenåen fra Silkeborg Langsø helt eller delvist er ophørt med eksplosion i grødevæksten til følge, så må der forventes betydelige ændringer i resultatet ved kvalitetskravsmåling og dermed på den faunaindeks DVFI, som måles på de enkelte stationer. Hele strækningen har i forslaget til vandplan fået målsætningen God økologisk tilstand. Vandløbslauget GST finder, at denne målsætning er korrekt; men også tilstrækkelig ambitiøs i forhold til Gudenåens historie som transportvej med de modifikationer der fandt sted i den periode. Senere har Gudenåen fungeret som afløb for Silkeborg by s spildevand, hvor ikke mindst urenset spildevand fra papirfabrikken og slagteriet satte sine spor. I perioden fra 1921 og frem til 2007 er der sket en udskyldning af alger til Gudenåen fra Silkeborg Langsø. Denne algeudskyldning har bevirket, at vandet i hele den periode hvor vandløbsregulativet fra 1926 har været gældende, har været meget uklart, og der har i hele denne periode været meget begrænset grødevækst. I en lang periode har der ikke været nogen grøde at skære. Gudenåsystemet er fra 2006 blevet påvirket af vandremuslingen en invasiv art, som har den egenskab at kunne filtrere alger fra vandet med påvirkning af økosystemet til følge. Den skyggende virkning fra udvaskningen af alger fra Silkeborg Langsø er siden 2006 aftaget betydeligt med den indvirkning, at åvandet er blevet mere klart og med en eksplosion i grødevæksten til følge. Fra 2009 har der således været en hidtil uset vækst i grøden på strækningen mellem Silkeborg Langsø og til Tange sø. Den meget grøde i åen må formodes at have haft en betydelig positiv effekt på resultater ved faunabedømmelse efter Vandløbslauget har analyseret kvalitetskravsmålinger foretaget i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø jævnfør omstående tabel 3.1. Det bemærkes således, at samtlige foretagne målinger efter 2008 viser DVFI på 5 svarende til fastsat miljømål. Vandløbslauget skal anbefale, at data opdateres begrundet i de meget store ændringer, som er indtrådt i Gudenåen siden 2008, således at indsats og handleplaner udarbejdes på baggrund af de opdaterede data, og således at indsatsen bliver så omkostningseffektivt som muligt. Der henvises til nedenstående tabel 3.1 over kvalitetskravsmåling i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø baseret på Naturstyrelsens kvalitetsmålinger. 3.2 Bevarelse af Kulturarv Vandløbslauget GST skal påpege, at i Natura 2000 plan for Gudenå og Gjern Bakker fremgår det, at det skal sikres i det videre arbejde, at planen ikke ændrer på områdets kulturarv. Idet Natura 2000 plan og vandplan supplerer hinanden betyder det, at trækstien langs Gudenåen skal opretholdes og kunne

8 befærdes til fods i hele sommerhalvåret. Der henvises til Naturplan side 22 og miljørapport for Gudenå og Gjern bakker side 3, 5 og 7. Vandløbslauget GST skal således anbefale, at ministeriet pålægger vandløbsmyndigheden, at der i forbindelse med udarbejdelse af vandløbsregulativer skal udarbejdes konsekvensberegninger til dokumentation af nødvendig strømrendebredde, således at normal sommervandføring kan finde sted uden at trækstien oversvømmes. Tabel 3.1 Kvalitetskravsmåling i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø udtrykt ved DVFI Dansk Vandløbs Fauna Indeks Strækning A Silkeborg Langsø til Sminge sø B fra Sminge sø til Alling Å C fra Alling Å til Tange sø Å-længde 2,7 km 9,2 km 6,9 km Lokalitet Resenbro Ops. Sminge sø Svostrup Bro Ålegårds Bakke Tvilum Bro Neds. Alling Å Kongensbro Stationsnr Årstal 1998? 5?? ?? 5??? Miljømål God God God God God God God Kvalitetskrav Målopfyldelse Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Data fra 2003 til 2008 er brugt til at vurdere vandløbenes tilstand i vandplan sendt i høring. Målinger foretaget efter at udskyldning af alger til Gudenåen fra Silkeborg Landsø er ophørt med ændret grødevækst til følge.

9 3.3 Behandling af vandløbets delstrækninger herunder restaureringsforslag Vandløbslauget GST finder det meget formålstjenligt at opdele vandløbet i delstrækninger som anført i tabel 3.1 således, at der alene udføres en indsats, hvor der er et behov og således, at den samlede indsats for opnåelse af målsætningen bliver så omkostningseffektivt som muligt Strækning A Strækning A på 2.7 km fra Silkeborg Langsø til Sminge sø ligger i Habitatsområde 45. I 2009 er udført en kvalitetskravsmåling som viste, at målsætningen var opfyldt for denne delstrækning. Efter vandløbslaugets opfattelse vil evt. supplerende målinger, som omtalt under pkt. 3.1 med stor sandsynlighed vise at målsætningen stadig er opfyldt. Vandløbslauget GST har desværre konstateret, at vandføringsevnen på det grødefri vandløb for strækning A ikke opfylder de korrekte kravværdier, som anført i tabel 1.6. Der er således betydelige overskridelser ved station 169 og station 1790 på henholdsvis 37 cm og 18 cm. Jævnfør det gældende regulativs afsnit 8.2 skal der ske oprensning ved en vandspejlshævning på mere end 10 cm. Vandløbslauget skal således anbefale, at der i forbindelse med denne oprensning udføres vandløbsrestaurering med gydegrus og evt. etablering af øer i vandløbet, således at der skabes gode gydepladser Strækning B Strækning B på 9,2 km beliggende mellem Sminge sø og Alling Å ligger ligeledes i Habitatsområde 45. Strækningen overholder målopfyldelse og der skal derfor ikke foretages nogen ændringer i forhold til gældende regulativ. Vandløbslauget GST er enig i dette Strækning C Strækning på 6,9 km beliggende fra nedstrøms Alling Å og til Tange sø. Den nederste del af denne strækning beliggende nedstrøms Kongensbro Bro er behandlet under pos. 2.0 Tange sø. Strækningen fra Alling Å og til Kongensbro Bro ligger i Habitatsområde 45. Jævnfør NATURA 2000 basisanalyse fra juni 2007 side 34 og side 38 er der angivet at Fra Sminge sø til Kongensbro er Gudenåen B1 målsat. Da faunaklassen på denne strækning er 5, er målsætningen opfyldt. Faunaklassen 5 fremgår endvidere af vandløbsregistrering side 38 gældende fra til med lokalitet Kongensbro. Idet NATURA 2000 og vandplaner supplerer hinanden må vi tage ovenstående angivelser til indtægt for, at målsætningen også er opfyldt mellem Alling Å og Kongensbro, og at der således ikke skal iværksættes nogen ændringer i forhold til gældende regulativ med det foreliggende forslag til vandplan og NATURA 2000 plan. Det er endvidere vandløbslaugets klare opfattelse, tilsvarende som anført under 3.3.1, at evt. supplerende målinger efter 2008 ville have vist et DVFI på min 5.

10 3.4 Relationer mellem kompensation og vandstand Beregning af vandføring sker ud fra Mannings formel: Q = vandføring M = manningtal = ruhedsfaktor A = B * d = Bredde * dybde af vandløbet R = A/P hvor P = det våde perimeter = B + 2 * d I = Energigradient = vandløbets fald Q = M * A * R 2/3 * I ½ Vandføringsevnen som angivet ovenstående beregnes således ud fra en række parametre, som alene er bestemt ved vandløbets skikkelse, samt et tal som er bestemt ud fra vandløbets ruhed. Ruheden s variation over året er for Gudenåen et spørgsmål om, hvor meget grøde der er i åen i kombination med evt. væltede træer eller andet materiale der er aflejret i vandløbet. Det vil være helt åbenlyst at styre vedligeholdelsen af vandløbet ud fra ruhedsfaktoren s variation. Dette vil have følgende fordele: Vedligeholdelse sættes alene ind hvis der er et behov Vedligeholdelsen udføres hermed så omkostningseffektivt som muligt Indsatsen kan spottes uanset nedbørsforhold Indsatsen kan spottes uanset drøftelse af om afledt vandmængde er forøget som følge af større arealer med belægning eller med baggrund i ændret klima Indsatsen det enkelte år vil ikke være styret af kalenderen; men af årets vejrforhold og dermed udviklingen i grødeforhold Den løbende kontrol med udviklingen i manningtal er ganske simpelt regnestykke ud fra de automatiske vandspejlsmålinger ved Tvilum og Kongensbro i kombination med flowmåling samme steder. Ved den hydrometriske station ved Tvilum måler og beregner man løbende vandstand og vandføring. Disse to parametres indbyrdes variation udtrykkes som nævnt ved Manningformlen hvor Manningtallet afspejler grødens påvirkning af vandhastigheden. Jo mere grøde, desto mindre Manningtal og jo mindre Manningtal desto mindre vandhastighed og dermed jo højere vandstand for at borttransportere samme vandmængden. Ved hjælp af de hydrometriske data fra målestationen ved Tvilum kan man beregne daglige værdier af Manningtallet og på den måde få et udtryk for grødemængdens tidsmæssige udvikling på strækningen ved Tvilum. I nedenstående figur 2.8 fra Silkeborg Kommunes rapport fra 2009 vises de beregnede daglige værdier af Manningtallet ved Tvilum i årene 2006 til 2009.

11 Hvis vandløbsmyndigheden således med baggrund i vandplaner vil foreslå reduceret vedligeholdelse og en hævning af vandstanden, så vil vandløbslauget anbefale at myndigheden skal lægge sig fast på, hvor lavt et manningtal man vil foreslå. Jo lavere manningtal man foreslår, jo højere vandstand må man forvente og jo større omkostninger til kompensation. Ud fra dette tal vil man kunne beregne sig frem til en sommervandstand f. eks. ved medianmaksimumssommervandføring, og ud fra dette er man i stand til at træffe en aftale med lodsejerne om kompensation for den forhøjede sommervandstand. Vandløbsmyndigheden skal så være forpligtiget til at holde øje med aktuel manningtal for at kunne sætte vedligeholdelse i gang, hvis aktuel manningtal er ved at bevæge sig under det manningtal der er aftalt. 3.5 Regulativændringer Regulativets vandføringsevne på det grødefri vandløb er beregnet med et manningtal på 24. Jævnfør tilsynsstrategi udarbejdet til Århus Amt i november 2000 af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS er der regnet med manningtal på 18 ved kontrol af sommervandføring. Ved beregning af hvilken indflydelse

12 en reduceret vandløbsvedligeholdelse har på omgivelserne skal vandløbslauget således anbefale, at vandstandsstigningen beregnes ud fra en normalsituation ved et manningtal på 18. Ved at fokusere på udviklingen i manningtallet så afpasser man netop vedligeholdelsen til præcist, hvad der er nødvendigt for at sikre at vandløbet kan benyttes til afledning af vand jævnfør vandløbslovens 1 stk. 1. Den beskrevne metode vurderes af vandløbslauget GST som meget velegnet til at sikre, at der udføres den vedligeholdelse, som der netop er aftalt, og at der alene gives den kompensation, som det er tilsigtet. Metoden vurderes til at være meget omkostningseffektiv såvel i beregning af kompensation, som til minimering af vedligeholdelsesomkostninger. Grøden bliver ikke skåret til nogen bestemte tidsintervaller bestemt i et regulativ; men alene på et tidspunkt hvor der er behov. Nogle år er det slet ikke nødvendigt at skære. Andre år skal der skæres allerede i slutningen af maj. Metoden sikrer at man skærer grøden netop på det tidspunkt, hvor det er nødvendigt, og man får det skåret inden vandstanden er så høj, at det kun vanskeligt lader sig gøre. Som ved Tvilum findes der også en hydrometrisk station ved Kongensbro. Disse to stationer vil efter vandløbslauget GST s opfattelse være tilstrækkeligt til styring af indsats på strækningen fra Silkeborg Langsø til Tange sø. Kongensbro den 30. marts 2011 På bestyrelsens vegne Esper Eriksen

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33

Indhold. Bilag 1 - Resumé af statens vandplan... Side 29 Bilag 2 - Miljømål for overfladevandområder... Side 33 Roskilde Kommune, forslag til VANDHANDLEPLAN planperiode 2010 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune... Side 5 2. Overfladevand 2.1 Indsatser og prioriteringer vandløb...

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune

Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Silkeborg Kommune 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Silkeborg Kommune 2010-2015 Vedtaget af Silkeborg Byråd 26. november 2012 Udgiver: Silkeborg Kommune Udgivelsesår: 2012

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup.

Svarskrift. Kammeradvokaten. adv. Hans Sønderby Christensen. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. Kammeradvokaten v/adv. Anders Lotterup. 6.JULI2012 J.nr.: 7503994 SFS/ANL Svarskrift Til Retten i Hjørring I sagsnr. BS DOBU-591/2012 og BS DOBU-8 23/2012: Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug som mandatar for de i bilag l ca. 3500 anførte

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Helsingør Forsyning Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør 15. februar 2013 Sag 12/05981 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K. Thorsø, den 06. december 2011. Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø.

Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K. Thorsø, den 06. december 2011. Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø. Side 1 Miljøminister Ida Auken Højbro Plads 4 1200 København K Thorsø, den 06. december 2011 Et notat vedr. nedlæggelse af Tange sø Kære Ida Auken I forbindelse med tidligere rapportering foretaget af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere