Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder"

Transkript

1 Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede I Organisation for voksne udviklingshæmmede arbejder vi for, at de enkelte borgere på vores botilbud får lov at udfolde sig som hele, selvstændige individer, der bestemmer over eget liv, i det omfang det giver mening for den enkelte. Vi bestræber os derfor på hele tiden at udvikle den pædagogiske indsats, så vi bedst muligt støtter den enkelte borger i at leve det liv denne ønsker. Til dette formål har vi påbegyndt et udviklingsarbejde om indførelse af Informations og kommunikationsteknologier (IKT) på botilbud for voksne udviklingshæmmede, med henblik på at styrke borgernes livskvalitet og selvbestemmelse. Det er vores antagelse at en målrettet og velgennemtænkt brug af IKT kan være til gavn for både borgere, medarbejdere og pårørende. Projektets mål Det overordnede mål med projektet at øge både medarbejderes og beboeres viden om og kompetencer inden for IKT, og derigennem styrke beboernes indflydelse på eget liv. For medarbejderne er målet at opbygge en aktiv kultur omkring brug af IKT i det pædagogiske arbejde på bostederne i kommunen. For beboerne er målet både, at give redskaber til øget social interaktion gennem brug af sociale medier og at understøtte den enkeltes kommunikative og kognitive færdigheder. Beboerne på de tre bosteder i kommunen har alle omfattende kommunikative nedsættelser. På baggrund af dette oplever medarbejderne det som udfordrende at få borgerne inddraget i beslutninger omkring deres eget liv. I forbindelse med et nyligt afsluttet projekt om Medborgerskab er det blevet klart, at ambitionen om at arbejde med reel med og selvbestemmelse kræver, at der arbejdes intenst med at understøtte borgernes muligheder for kommunikation. Dertil kommer, at der er stor differentiering i borgernes kommunikative kompetencer. Dette skaber en pædagogisk udfordring i forhold til at sikre, at den enkelte borger mødes i dennes kommunikative forståelse, og at der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og interesser. Projektets baggrund I 2008 udarbejdede Organisationen for voksne udviklingshæmmede, i samarbejde med Danmarks pædagogiske Universitetsskole vores mission, vision og værdier, der danner grundlaget for det arbejde vi udfører i organisationen. Missionen er, at vi skal give den enkelte borger muligheder for at skabe sit eget liv, blandt andet ved at effektuere deres med og selvbestemmelse. Dette har blandt andet resulteret i, at et af vores pædagogiske hovedtemaer for , netop er selv og medbestemmelse, nærmere bestemt en tydeliggørelse af, hvilke forudsætninger og muligheder

2 den enkelte borger har for at kunne udøve selv- og medbestemmelse, så det giver mening i forhold til det liv borgeren ønsker at leve. I forbindelse med dette arbejde deltog vi i et projektforløb om Medborgerskab under Socialstyrelsen. Målet var at finde metoder, hvorpå borgerne kunne opnå større viden om de rettigheder og pligter de har som medborgere, og på den anden side, udvikle pædagogiske redskaber, så medarbejderne kan støtte borgerne i denne proces. Under arbejdet med projekt Medborgerskab er det blevet tydeligt, at en af de største barrierer for at blive en aktiv medborger og gøre brug af sin med og selvbestemmelsesret er kommunikative barrierer. I løbet af projektet har medarbejderne arbejdet frem mod at afdække de enkelte borgeres kommunikative kompetencer. Vi har arbejdet aktivt på, at borgerne skal opleve, at der bliver gjort en indsats for at forstå deres ønsker og behov. Ved at tage dette alvorligt, er det vores oplevelse, at borgerne deltager mere aktivt i eget liv. Fokus har blandt andet været på, i hvilke fora borgeren bedst kan udtrykke sig, hvilke metoder der virker kommunikationsfremmende. Eksempelvis har Medborgerskab projektet medført, at en af borgerne har købt en Iphone. Denne bruger han til at holde kontakt med sin familie, og det har også styrket det sociale fællesskab med andre han kender, der også har en Iphone. Eksisterende erfaring og viden på området Socialt Udviklingscenter (SUS) har gennem en årrække arbejdet med et projekt om at indføre forskellige former for IT på handicapområdet. Under projektet Handicap og IT (www.handicapogit.dk) er der oprettet en række projekter i samarbejde med kommunale botilbud. Erfaringerne fra projekt Handicap og IT er at mennesker med selv betydelige handicaps kan få mulighed for at udtrykke ønsker og behov, give deres meninger tilkende, skabe og opretholde sociale kontakter, samt deltage i nærmiljøet, såvel som i samfundslivet generelt. På sigt forventer projektet at disse tiltag vil øge de handicappedes medbestemmelse og indflydelse på eget liv, samt fremme sociale kontakter og socialt samvær. Ovenstående er nøjagtig, hvad vores fokus på medborgerskab, kommunikation samt med og selvbestemmelse sigter mod. Og derfor ønsker vi at arbejde aktivt med IKT også som en del af Ballerup kommunes fokus på innovation. Erfaringerne fra projekt handicap og IT viser dog også, at mange kommuner opgiver at arbejde med IKT, da det er et nyt og uoverskueligt territorium at bevæge sig ind på. I det indledende arbejde med at danne os et overblik over området og udvikle projektplan, er vi også støt på barrierer, der har rod i manglende ekspertise på området. Derfor ønsker vi indledningsvist at søge om støtte til afholdelse af udgifter til konsulentbistand i form af vejledning i muligheder, teknologier og implementering samt lønudgifter til at igangsætte et konkret Læringsprojekt, der udspringer af medborgerskabsprojektet, og som kan fungere som erfaringsgenererende i forhold til teknologier, metoder og implementering.

3 Konkrete aktiviteter Vejledning om muligheder, teknologier og implementering Der søges støtte til konsulentbistand fra Kommunikationscentret i Hillerød, der kan bistå med teknologisk og pædagogisk støtte i forhold til muligheder og tilgange til implementeringsfasen samt understøtte oprettelsen af en velfungerende projektgruppe. Vejledning fra eksperter skal også bruges til at opbygge en institutionel forståelse af mulighederne i IKT. Ifølge Socialt Udviklingscenter er en af barriererne for at inddrage IKT i botilbud, at der findes en kultur, hvor kommunikationsteknologi ikke opfattes som vigtig. 1 Dertil kommer, at en implementeringsproces ofte er langvarig og kan være svær at holde på sporet netop fordi, der mangler viden om og institutionel forankring af kommunikationsteknologi. Vejledningen forventes at tage form som 2x4 timers forløb med konsulenter fra Kommunikationscentret i Hillerød. Læringsprojekt: Understøttelse af to udvalgte borgeres sproglige udvikling I øjeblikket er der særligt fokus på to borgere, hvor medarbejderne har observeret, at deres sprog er inde i en positiv udvikling. Observationerne er blandt andet gjort i forbindelse med Medborgerskabsprojektet, og vi ønsker derfor at støtte op om medarbejdernes eget initiativ til at arbejde videre med kommunikation og inddragelse af teknologier. Forhåbningen er, at læringsprojektet kan være med til at opbygge en kultur om brug af teknologi og give flere medarbejdere og borgere mod på at gå aktivt ind i den videre projektproces. I læringsprojektet bruges en Ipad, hvor der kan lægges billeder og spil ind. Ipaden skal blandt andet bruges til at vise, hvem borgerne skal være sammen med i løbet af dagen, og hvad der skal ske. Desuden skal brug af billeder være med til borgerne kan kategorisere sit sprog via symboler og dermed sikre, at borgerne bliver forstået når deres tale er utydelig. Endelig skal sprogudvikling foregå via tale-spil hvor fx billedet af et hus følges af ordet hus, som borgeren så skal forsøge at gentage. Formålet er, udover sproglig understøttelse, at medarbejderne får et bedre indblik i, hvor mange ord og udtryk borgeren kan, og hvad borgeren ønsker at tale om. En sådan indsats kræver, at der afsættes ekstra tidsmæssige ressourcer til at medarbejderne kan blive fortrolige med teknologien og metoderne og til at skabe ro omkring borgerne og kontinuitet i indsatsen. Derudover er der også både et ledelses og personalemæssigt et ønske om at få inspiration og mere viden om, hvordan andre former for IKT kan bruges til at understøtte den sproglige udvikling hos borgere. 1 Socialt Udviklingscenter og Videns- og Formidlingsenheden på Frederiksborg Amts Kommunikationscenter (2006) Teknologi, kommunikation og selvbestemmelse - en rapport om implementering af teknologi til mennesker med handicap s. 35

4 Projektet forventes at forløbe over to måneder, hvor der i alt afsættes 8 pædagogtimer pr. uge. For en detaljeret specifikation af fordelingen af timetal se bilag 2 2. Metode eller erfaringsopsamling Dokumentation af læringsprojektet Kortlægning af nærmeste udviklingszone: Medarbejderne skal skriftligt dokumentere hvad de har lavet, hvad borgeren kan, hvad borgeren kan sammen med medarbejderen, og hvad borgeren kan alene. Nærmeste udviklingszone defineres som følgende: alt borgerne kan sammen med en pædagog kan de også lære at udføre selv. Data for borgerens sproglige udvikling består af observationer og videreformidles som narrative fortællinger. Data for brug af Ipad som et effektivt middel til understøttelse af sproglig udvikling. Vi har positiv erfaring med, at nedskrive de gode historier. Det vil sige, at hver gang borgerne bruger de metoder de har lært/ viser interesse eller udvikling inden for de områder vi har arbejdet med skrives dette ned som den gode historie. På hvert personalemøde starter vi med, at dele en god historie som inspiration og for at sikre et fokus på borgernes kompetencer. 3. Formidling De områder vi søger støtte til er tænkt som de indledende øvelser i arbejdet med at indføre IKT som en naturlig del af hverdagen på kommunens bosteder. Formidlingen vil derfor i første omgang kredse om at sikre, at alle medarbejdere og borgere får indblik i den vejledning og de anbefalinger, vi indhenter udefra. Det er projektgruppens opgave at sikre denne formidling både via personale møder og beboermøder, og ved at udarbejde en argumenteret oversigt over de teknologier og metoder vi skal arbejde videre med. I forbindelse med læringsprojektet skal erfaringerne for brug af Ipads til understøttelse af den sproglige udvikling præsenteres som et inspirationshæfte, der på en overskuelig måde kan danne grundlag for, at både øvrige medarbejdere og pårørende kan afprøve metoden. Vi forventer også, at erfaringerne fra læringsprojektet kan indgå aktivt i udviklingen af flere scenarier for brug PDA er i det fremadrettede forløb. Denne udvikling skal understøttes af konsulentbistand. Ved projektets endelige afslutning hvis tidshorisont rækker ud over indholdet i denne ansøgning jf. tidsplanen skal de samlede erfaringer også videreformidles til medarbejdere og borgere i socialpsykiatrien gennem et nystartet videndelingsprojekt.

5 4. Tidsplan Samlet projektperiode: Efterår 2012 (den projektperiode, der søges om støtte til): Forår 2013 Efterår 2013 September: Oprettelse af projektgruppe Læring om implementering af IKT i døgntilbud o September: Læringsforløb for projektgruppen om muligheder for og betydning af indførelse af IKT med fokus på pædagogiske tilgange. o November: Opfølgning på erfaringer fra læringsprojektet i samarbejde med eksterne konsulenter og evidensbaseret udvælgelse af, hvilke teknologier vi ønsker at arbejde videre med samt vejledning i den videre evalueringsproces. September Oktober: Læringsprojekt: Understøttelse af to udvalgte borgeres sproglige udvikling November: Formidling, erfaringsopsamling og evaluering Opkvalificering/uddannelse af centrale dele af medarbejdergruppen i forhold til de teknologier vi har valgt at bruge Implementering og organisatorisk forankring Opsamling og evaluering Formidling og samarbejde med videndelingprojektet (et nystartet projekt om videndeling mellem Organisation for voksne udviklingshæmmede og Socialpsykiatrien) 5. Ansøgeres navn, stillingsbetegnelse og ansættelsessted: Primær kontaktperson: Nina Andreassen, Daglig Leder Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Parkvej Ballerup Tlf.: Mail:

6 Styregruppe: Bibi Lund, Leder af organisationen Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Parkvej Ballerup Tlf.: Mail: 6. Ansvarlig for administration af tilskud: Lise Porsborg Tlf.: Mail.: 7. Hvem ud over ansøgeren deltager i projektet?: Der er tilknyttet eksterne konsulenter fra Kommunikationscentret i Hillerød og evt. IT-frivillige fra projekt HandicapogIT 8. Organisationsplan: Lederen for organisationen for voksne udviklingshæmmede, Bibi Lund, er øverste ansvarlig, og dermed ansvarlig for, i samarbejde med Faglig leder Nina Andreassen, at tilrettelægge processerne så projektet kan gennemføres og ansvarlig for at overholde budget rammen.

7 Bilag 1 9. Budget: Projektøkonomi Vejledning om muligheder, teknologier og implementering Til vejledning ansøges der om midler til konsulentbistand i form af 2x4 timers forløb med ekstern konsulent til 925 kr. pr. time kr. Herudover 6 vikardækning af medarbejdere à 8 timer à 250 kr./time kr. Læringsprojekt Til læringsprojektet ansøges der om midler til vikardækning. Borger 1: 4 pædagogtimer pr. uge á 250 kr. i 8 uger til individuel sprogstøtte. I alt: 32 x 250 kr kr. Borger 2: 3 pædagogtimer pr. uge á 250 kr. i 4 uger til individuel sprogstøtte + 2 ekstratimer á 250 kr. i 8 uger. I alt: 32 x 250 kr kr. 1 ekstra time à 280 kr. hver weekend i 4 uge kr. Opsamling, evaluering og formidling: 10 pædagogtimer á 250 kr kr. Feriepenge: kr. * 12,5 % 4.737,5 kr. Mødefaciliteter 2 dage for 8 personer à 335 kr kr.

8 Samlet støttebehov ,5 kr. Egenfinansiering: Ledelsestimerne samt indkøb af teknologi (Ipads) lægger vi selv som en del af projektet. 10. Tilskud til projektet fra anden side: Der er på nuværende tidspunkt ikke søgt om tilskud fra andre fonde.

9 Bilag 2 Læringsprojekt Klakkebjerg efterår 2012 Der er observeret, at Borger 1s sproglige udvikling er i en positiv udvikling. Det er derfor besluttet, at vi skal finde metoder til, at hjælpe borgeren med at fremme denne. Samtidig opleves det, at Borger 2 meget gerne vil udtrykke sig, men at det for mange er svært at forstå hans talesprog. Kommunikationsprojektet, skal ses i relation til den dialogbaserede aftalestyring, afsnit om medborgerskab og kommunikation. Vi foreslår derfor følgende model som skal afprøves de to første måneder. Borger 1: Formålet er, at udvikle og kortlægge borgerens sprog. Hvad kan hun, hvad ønsker hun at bruge sit sprog til og hvordan kan vi hjælpe hende med dette? Hjælpe borgeren til, at få et sprog så hun både kan udtrykke sine ønsker og behov, samt kommunikere med medarbejdere, kollegaer og medbeboere. Metoder: Borgeren har i medborgerskabsprojektet, lavet et album med billeder af familie. Dette kan der arbejdes videre med, og få hende til at fortælle hvem der er på billederne. Dette skal der bygges videre på, og det skal afprøves en Ipad. Når medarbejderne er sammen med borgeren, skal de huske at italesætte alt og arbejde på og afprøve, hvad borgeren kan sige og hvad hun ønsker at snakke om.

10 Sammen med borgeren, skal der lægges billeder ind på Ipad af hendes hverdag, samt medarbejdere og medbeboere. Der skal sættes af 2 timer pr. uge til dette den første måned, gerne weekend. På borgerens hjemmedag, skal Ipaden bruges om morgenen, til, sammen med borgeren, at vise hvem hun skal være sammen med og hvad der skal ske om dagen. Det er vigtigt, at have tid og ro, til at italesætte det I ser og dermed understøtte billederne med tale. En gang pr. uge, skal borgeren hjem fra arbejde kl Denne eftermiddag skal I bruge Ipad til at spille spil med hende. Vi lægger spil ned, som siger ord borgeren så kan gentage. Dette skal bruges til, at Malene både får øvet sit sprog, men også at vi bliver tydelige på, hvor mange ord og udtryk borgeren kan, så vi kan komme nærmere ind på hendes nærmeste udviklingszone. Derfor skal den sidste halve time bruges til, at skrive ned hvad I har lavet, hvad borgeren kan, hvad hun kan sammen med medarbejdere, og hvad hun ikke kan. Nærmeste udviklingszone defineres som følgende: alt det borgerne kan sammen med en pædagog kan de lære at udføre selv. Ressourcer: Tid pr. uge den første måned: 4 timer Hvornår: En hverdag fra kl og to timer en weekend dag. Borger 2: Borgeren har et aktivt talesprog han bruger. Dog er hans udtale utydelig og derfor svært at forstå. Borgeren ønsker ikke, at benytte tegn til tale. Formålet er, at give borgeren redskaber til, at blive ved med at benytte sit talesprog, samtidig med, at han bliver forstået og derfor oplever at blive hørt. Metode Som et forsøg, skal vi arbejde hen mod, at borgeren skal kategorisere sit sprog, forstået på den måde, at han viser os hvad han taler om. Vi skal sammen med borgeren arbejde frem mod, at han viser billeder (enten fysisk eller på en telefon) af den kategori han snakker om. (Eks. krone hvis det

11 et konge familien, billede af et træ hvis det er familie, kokkehue hvis der er mad, Klakkebjerg hvis det er noget fra Klak o.s.v.) Det skal derfor afsættes fire timer den første måned, til sammen med borgeren, at blive enige om disse kategorier, samt lave/ finde de billeder som repræsenterer de. Formålet er, at vi ved at kende sammengænge og hvad borgeren taler om, også kan forstå hvad han siger og dermed give respons på dette. Senere skal borgeren aktivt støttes i, at bruge disse kategorier på sin hjemmedag den første måned, og senere også i andre sociale sammenhænge. Borgeren skal holde fri hver (den dag han har hjemme dag). Den dag som ikke er hans hjemme dag (4 timer) skal bruges til at give borgeren redskaber til kommunikation. Ved at tage udgangspunkt i borgerens interesse for mad skal I sammen med borgeren lave en indkøbsseddel på Ipad, samtidig som I skal snakke om hvad det er, og lave kort/billeder til at kategorisere madvarer. Borgeren skal efterfølgende, købe ind sammen med jer, på baggrund af disse billeder. Ressourcer: Tid pr. uge den første måned: 3 timer + 4. timer ekstra hjemmedag hver anden uge + 4 timer pr. weekend i den første måned.

12 .

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1

Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 BALLERUP KOMMUNE Frivilligpolitik Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Version 1 2013 P A R K V E J 1 0, 2750 B A L L E R U P Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Værdier i hverdagen... 3 1.2 Om denne frivilligpolitik...

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Veje til reelt medborgerskab

Veje til reelt medborgerskab Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 33 Offentligt Veje til reelt medborgerskab En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse Resumé Henriette Holmskov

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Et praksis perspektiv på evidens

Et praksis perspektiv på evidens Et praksis perspektiv på evidens - Hvordan kan borgerens og omsorgsmedarbejderens hverdag se ud, når evidens er på dagsordenen? Klaus Bjerre Kyllingsbæk, forstander Helhedstilbuddet Bank Mikkelsensvej

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018

Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-2018 Indhold: Baggrund, vision og målbare mål Projektorganisation Projektelementer Omfang Uddannelsesplan Tidsramme Skoleledernes rolle Udvælgelse

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Teknologi, kommunikation og selvbestemmelse

Teknologi, kommunikation og selvbestemmelse Teknologi, kommunikation og selvbestemmelse - en rapport om implementering af teknologi til mennesker med handicap November 2006 Rapporten er udarbejdet af Videns- og Formidlingsenheden på Frederiksborg

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 16 Botilbudet Åge Holmsvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335575/72335576 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan Personlige mål Afdækning Praktik Kompetencebevis Sociale mål Personlige data Faglige mål Indhold Forord... 4 Materialets idégrundlag... 4

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune

Smartphones til borge. Evaluering af Remind forsøget i Skanderborg Kommune Smartphonestilborge remedadhd EvalueringafRemindforsøgeti SkanderborgKommune SMARTPHONESTILBORGEREMEDADHD EvalueringafRemindforsøgetiSkanderborgKommune KonsulentChristianeBundegaardPetersen Christiane.petersen@stab.rm.dk

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere