Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder"

Transkript

1 Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede I Organisation for voksne udviklingshæmmede arbejder vi for, at de enkelte borgere på vores botilbud får lov at udfolde sig som hele, selvstændige individer, der bestemmer over eget liv, i det omfang det giver mening for den enkelte. Vi bestræber os derfor på hele tiden at udvikle den pædagogiske indsats, så vi bedst muligt støtter den enkelte borger i at leve det liv denne ønsker. Til dette formål har vi påbegyndt et udviklingsarbejde om indførelse af Informations og kommunikationsteknologier (IKT) på botilbud for voksne udviklingshæmmede, med henblik på at styrke borgernes livskvalitet og selvbestemmelse. Det er vores antagelse at en målrettet og velgennemtænkt brug af IKT kan være til gavn for både borgere, medarbejdere og pårørende. Projektets mål Det overordnede mål med projektet at øge både medarbejderes og beboeres viden om og kompetencer inden for IKT, og derigennem styrke beboernes indflydelse på eget liv. For medarbejderne er målet at opbygge en aktiv kultur omkring brug af IKT i det pædagogiske arbejde på bostederne i kommunen. For beboerne er målet både, at give redskaber til øget social interaktion gennem brug af sociale medier og at understøtte den enkeltes kommunikative og kognitive færdigheder. Beboerne på de tre bosteder i kommunen har alle omfattende kommunikative nedsættelser. På baggrund af dette oplever medarbejderne det som udfordrende at få borgerne inddraget i beslutninger omkring deres eget liv. I forbindelse med et nyligt afsluttet projekt om Medborgerskab er det blevet klart, at ambitionen om at arbejde med reel med og selvbestemmelse kræver, at der arbejdes intenst med at understøtte borgernes muligheder for kommunikation. Dertil kommer, at der er stor differentiering i borgernes kommunikative kompetencer. Dette skaber en pædagogisk udfordring i forhold til at sikre, at den enkelte borger mødes i dennes kommunikative forståelse, og at der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og interesser. Projektets baggrund I 2008 udarbejdede Organisationen for voksne udviklingshæmmede, i samarbejde med Danmarks pædagogiske Universitetsskole vores mission, vision og værdier, der danner grundlaget for det arbejde vi udfører i organisationen. Missionen er, at vi skal give den enkelte borger muligheder for at skabe sit eget liv, blandt andet ved at effektuere deres med og selvbestemmelse. Dette har blandt andet resulteret i, at et af vores pædagogiske hovedtemaer for , netop er selv og medbestemmelse, nærmere bestemt en tydeliggørelse af, hvilke forudsætninger og muligheder

2 den enkelte borger har for at kunne udøve selv- og medbestemmelse, så det giver mening i forhold til det liv borgeren ønsker at leve. I forbindelse med dette arbejde deltog vi i et projektforløb om Medborgerskab under Socialstyrelsen. Målet var at finde metoder, hvorpå borgerne kunne opnå større viden om de rettigheder og pligter de har som medborgere, og på den anden side, udvikle pædagogiske redskaber, så medarbejderne kan støtte borgerne i denne proces. Under arbejdet med projekt Medborgerskab er det blevet tydeligt, at en af de største barrierer for at blive en aktiv medborger og gøre brug af sin med og selvbestemmelsesret er kommunikative barrierer. I løbet af projektet har medarbejderne arbejdet frem mod at afdække de enkelte borgeres kommunikative kompetencer. Vi har arbejdet aktivt på, at borgerne skal opleve, at der bliver gjort en indsats for at forstå deres ønsker og behov. Ved at tage dette alvorligt, er det vores oplevelse, at borgerne deltager mere aktivt i eget liv. Fokus har blandt andet været på, i hvilke fora borgeren bedst kan udtrykke sig, hvilke metoder der virker kommunikationsfremmende. Eksempelvis har Medborgerskab projektet medført, at en af borgerne har købt en Iphone. Denne bruger han til at holde kontakt med sin familie, og det har også styrket det sociale fællesskab med andre han kender, der også har en Iphone. Eksisterende erfaring og viden på området Socialt Udviklingscenter (SUS) har gennem en årrække arbejdet med et projekt om at indføre forskellige former for IT på handicapområdet. Under projektet Handicap og IT (www.handicapogit.dk) er der oprettet en række projekter i samarbejde med kommunale botilbud. Erfaringerne fra projekt Handicap og IT er at mennesker med selv betydelige handicaps kan få mulighed for at udtrykke ønsker og behov, give deres meninger tilkende, skabe og opretholde sociale kontakter, samt deltage i nærmiljøet, såvel som i samfundslivet generelt. På sigt forventer projektet at disse tiltag vil øge de handicappedes medbestemmelse og indflydelse på eget liv, samt fremme sociale kontakter og socialt samvær. Ovenstående er nøjagtig, hvad vores fokus på medborgerskab, kommunikation samt med og selvbestemmelse sigter mod. Og derfor ønsker vi at arbejde aktivt med IKT også som en del af Ballerup kommunes fokus på innovation. Erfaringerne fra projekt handicap og IT viser dog også, at mange kommuner opgiver at arbejde med IKT, da det er et nyt og uoverskueligt territorium at bevæge sig ind på. I det indledende arbejde med at danne os et overblik over området og udvikle projektplan, er vi også støt på barrierer, der har rod i manglende ekspertise på området. Derfor ønsker vi indledningsvist at søge om støtte til afholdelse af udgifter til konsulentbistand i form af vejledning i muligheder, teknologier og implementering samt lønudgifter til at igangsætte et konkret Læringsprojekt, der udspringer af medborgerskabsprojektet, og som kan fungere som erfaringsgenererende i forhold til teknologier, metoder og implementering.

3 Konkrete aktiviteter Vejledning om muligheder, teknologier og implementering Der søges støtte til konsulentbistand fra Kommunikationscentret i Hillerød, der kan bistå med teknologisk og pædagogisk støtte i forhold til muligheder og tilgange til implementeringsfasen samt understøtte oprettelsen af en velfungerende projektgruppe. Vejledning fra eksperter skal også bruges til at opbygge en institutionel forståelse af mulighederne i IKT. Ifølge Socialt Udviklingscenter er en af barriererne for at inddrage IKT i botilbud, at der findes en kultur, hvor kommunikationsteknologi ikke opfattes som vigtig. 1 Dertil kommer, at en implementeringsproces ofte er langvarig og kan være svær at holde på sporet netop fordi, der mangler viden om og institutionel forankring af kommunikationsteknologi. Vejledningen forventes at tage form som 2x4 timers forløb med konsulenter fra Kommunikationscentret i Hillerød. Læringsprojekt: Understøttelse af to udvalgte borgeres sproglige udvikling I øjeblikket er der særligt fokus på to borgere, hvor medarbejderne har observeret, at deres sprog er inde i en positiv udvikling. Observationerne er blandt andet gjort i forbindelse med Medborgerskabsprojektet, og vi ønsker derfor at støtte op om medarbejdernes eget initiativ til at arbejde videre med kommunikation og inddragelse af teknologier. Forhåbningen er, at læringsprojektet kan være med til at opbygge en kultur om brug af teknologi og give flere medarbejdere og borgere mod på at gå aktivt ind i den videre projektproces. I læringsprojektet bruges en Ipad, hvor der kan lægges billeder og spil ind. Ipaden skal blandt andet bruges til at vise, hvem borgerne skal være sammen med i løbet af dagen, og hvad der skal ske. Desuden skal brug af billeder være med til borgerne kan kategorisere sit sprog via symboler og dermed sikre, at borgerne bliver forstået når deres tale er utydelig. Endelig skal sprogudvikling foregå via tale-spil hvor fx billedet af et hus følges af ordet hus, som borgeren så skal forsøge at gentage. Formålet er, udover sproglig understøttelse, at medarbejderne får et bedre indblik i, hvor mange ord og udtryk borgeren kan, og hvad borgeren ønsker at tale om. En sådan indsats kræver, at der afsættes ekstra tidsmæssige ressourcer til at medarbejderne kan blive fortrolige med teknologien og metoderne og til at skabe ro omkring borgerne og kontinuitet i indsatsen. Derudover er der også både et ledelses og personalemæssigt et ønske om at få inspiration og mere viden om, hvordan andre former for IKT kan bruges til at understøtte den sproglige udvikling hos borgere. 1 Socialt Udviklingscenter og Videns- og Formidlingsenheden på Frederiksborg Amts Kommunikationscenter (2006) Teknologi, kommunikation og selvbestemmelse - en rapport om implementering af teknologi til mennesker med handicap s. 35

4 Projektet forventes at forløbe over to måneder, hvor der i alt afsættes 8 pædagogtimer pr. uge. For en detaljeret specifikation af fordelingen af timetal se bilag 2 2. Metode eller erfaringsopsamling Dokumentation af læringsprojektet Kortlægning af nærmeste udviklingszone: Medarbejderne skal skriftligt dokumentere hvad de har lavet, hvad borgeren kan, hvad borgeren kan sammen med medarbejderen, og hvad borgeren kan alene. Nærmeste udviklingszone defineres som følgende: alt borgerne kan sammen med en pædagog kan de også lære at udføre selv. Data for borgerens sproglige udvikling består af observationer og videreformidles som narrative fortællinger. Data for brug af Ipad som et effektivt middel til understøttelse af sproglig udvikling. Vi har positiv erfaring med, at nedskrive de gode historier. Det vil sige, at hver gang borgerne bruger de metoder de har lært/ viser interesse eller udvikling inden for de områder vi har arbejdet med skrives dette ned som den gode historie. På hvert personalemøde starter vi med, at dele en god historie som inspiration og for at sikre et fokus på borgernes kompetencer. 3. Formidling De områder vi søger støtte til er tænkt som de indledende øvelser i arbejdet med at indføre IKT som en naturlig del af hverdagen på kommunens bosteder. Formidlingen vil derfor i første omgang kredse om at sikre, at alle medarbejdere og borgere får indblik i den vejledning og de anbefalinger, vi indhenter udefra. Det er projektgruppens opgave at sikre denne formidling både via personale møder og beboermøder, og ved at udarbejde en argumenteret oversigt over de teknologier og metoder vi skal arbejde videre med. I forbindelse med læringsprojektet skal erfaringerne for brug af Ipads til understøttelse af den sproglige udvikling præsenteres som et inspirationshæfte, der på en overskuelig måde kan danne grundlag for, at både øvrige medarbejdere og pårørende kan afprøve metoden. Vi forventer også, at erfaringerne fra læringsprojektet kan indgå aktivt i udviklingen af flere scenarier for brug PDA er i det fremadrettede forløb. Denne udvikling skal understøttes af konsulentbistand. Ved projektets endelige afslutning hvis tidshorisont rækker ud over indholdet i denne ansøgning jf. tidsplanen skal de samlede erfaringer også videreformidles til medarbejdere og borgere i socialpsykiatrien gennem et nystartet videndelingsprojekt.

5 4. Tidsplan Samlet projektperiode: Efterår 2012 (den projektperiode, der søges om støtte til): Forår 2013 Efterår 2013 September: Oprettelse af projektgruppe Læring om implementering af IKT i døgntilbud o September: Læringsforløb for projektgruppen om muligheder for og betydning af indførelse af IKT med fokus på pædagogiske tilgange. o November: Opfølgning på erfaringer fra læringsprojektet i samarbejde med eksterne konsulenter og evidensbaseret udvælgelse af, hvilke teknologier vi ønsker at arbejde videre med samt vejledning i den videre evalueringsproces. September Oktober: Læringsprojekt: Understøttelse af to udvalgte borgeres sproglige udvikling November: Formidling, erfaringsopsamling og evaluering Opkvalificering/uddannelse af centrale dele af medarbejdergruppen i forhold til de teknologier vi har valgt at bruge Implementering og organisatorisk forankring Opsamling og evaluering Formidling og samarbejde med videndelingprojektet (et nystartet projekt om videndeling mellem Organisation for voksne udviklingshæmmede og Socialpsykiatrien) 5. Ansøgeres navn, stillingsbetegnelse og ansættelsessted: Primær kontaktperson: Nina Andreassen, Daglig Leder Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Parkvej Ballerup Tlf.: Mail:

6 Styregruppe: Bibi Lund, Leder af organisationen Organisation for Voksne Udviklingshæmmede Parkvej Ballerup Tlf.: Mail: 6. Ansvarlig for administration af tilskud: Lise Porsborg Tlf.: Mail.: 7. Hvem ud over ansøgeren deltager i projektet?: Der er tilknyttet eksterne konsulenter fra Kommunikationscentret i Hillerød og evt. IT-frivillige fra projekt HandicapogIT 8. Organisationsplan: Lederen for organisationen for voksne udviklingshæmmede, Bibi Lund, er øverste ansvarlig, og dermed ansvarlig for, i samarbejde med Faglig leder Nina Andreassen, at tilrettelægge processerne så projektet kan gennemføres og ansvarlig for at overholde budget rammen.

7 Bilag 1 9. Budget: Projektøkonomi Vejledning om muligheder, teknologier og implementering Til vejledning ansøges der om midler til konsulentbistand i form af 2x4 timers forløb med ekstern konsulent til 925 kr. pr. time kr. Herudover 6 vikardækning af medarbejdere à 8 timer à 250 kr./time kr. Læringsprojekt Til læringsprojektet ansøges der om midler til vikardækning. Borger 1: 4 pædagogtimer pr. uge á 250 kr. i 8 uger til individuel sprogstøtte. I alt: 32 x 250 kr kr. Borger 2: 3 pædagogtimer pr. uge á 250 kr. i 4 uger til individuel sprogstøtte + 2 ekstratimer á 250 kr. i 8 uger. I alt: 32 x 250 kr kr. 1 ekstra time à 280 kr. hver weekend i 4 uge kr. Opsamling, evaluering og formidling: 10 pædagogtimer á 250 kr kr. Feriepenge: kr. * 12,5 % 4.737,5 kr. Mødefaciliteter 2 dage for 8 personer à 335 kr kr.

8 Samlet støttebehov ,5 kr. Egenfinansiering: Ledelsestimerne samt indkøb af teknologi (Ipads) lægger vi selv som en del af projektet. 10. Tilskud til projektet fra anden side: Der er på nuværende tidspunkt ikke søgt om tilskud fra andre fonde.

9 Bilag 2 Læringsprojekt Klakkebjerg efterår 2012 Der er observeret, at Borger 1s sproglige udvikling er i en positiv udvikling. Det er derfor besluttet, at vi skal finde metoder til, at hjælpe borgeren med at fremme denne. Samtidig opleves det, at Borger 2 meget gerne vil udtrykke sig, men at det for mange er svært at forstå hans talesprog. Kommunikationsprojektet, skal ses i relation til den dialogbaserede aftalestyring, afsnit om medborgerskab og kommunikation. Vi foreslår derfor følgende model som skal afprøves de to første måneder. Borger 1: Formålet er, at udvikle og kortlægge borgerens sprog. Hvad kan hun, hvad ønsker hun at bruge sit sprog til og hvordan kan vi hjælpe hende med dette? Hjælpe borgeren til, at få et sprog så hun både kan udtrykke sine ønsker og behov, samt kommunikere med medarbejdere, kollegaer og medbeboere. Metoder: Borgeren har i medborgerskabsprojektet, lavet et album med billeder af familie. Dette kan der arbejdes videre med, og få hende til at fortælle hvem der er på billederne. Dette skal der bygges videre på, og det skal afprøves en Ipad. Når medarbejderne er sammen med borgeren, skal de huske at italesætte alt og arbejde på og afprøve, hvad borgeren kan sige og hvad hun ønsker at snakke om.

10 Sammen med borgeren, skal der lægges billeder ind på Ipad af hendes hverdag, samt medarbejdere og medbeboere. Der skal sættes af 2 timer pr. uge til dette den første måned, gerne weekend. På borgerens hjemmedag, skal Ipaden bruges om morgenen, til, sammen med borgeren, at vise hvem hun skal være sammen med og hvad der skal ske om dagen. Det er vigtigt, at have tid og ro, til at italesætte det I ser og dermed understøtte billederne med tale. En gang pr. uge, skal borgeren hjem fra arbejde kl Denne eftermiddag skal I bruge Ipad til at spille spil med hende. Vi lægger spil ned, som siger ord borgeren så kan gentage. Dette skal bruges til, at Malene både får øvet sit sprog, men også at vi bliver tydelige på, hvor mange ord og udtryk borgeren kan, så vi kan komme nærmere ind på hendes nærmeste udviklingszone. Derfor skal den sidste halve time bruges til, at skrive ned hvad I har lavet, hvad borgeren kan, hvad hun kan sammen med medarbejdere, og hvad hun ikke kan. Nærmeste udviklingszone defineres som følgende: alt det borgerne kan sammen med en pædagog kan de lære at udføre selv. Ressourcer: Tid pr. uge den første måned: 4 timer Hvornår: En hverdag fra kl og to timer en weekend dag. Borger 2: Borgeren har et aktivt talesprog han bruger. Dog er hans udtale utydelig og derfor svært at forstå. Borgeren ønsker ikke, at benytte tegn til tale. Formålet er, at give borgeren redskaber til, at blive ved med at benytte sit talesprog, samtidig med, at han bliver forstået og derfor oplever at blive hørt. Metode Som et forsøg, skal vi arbejde hen mod, at borgeren skal kategorisere sit sprog, forstået på den måde, at han viser os hvad han taler om. Vi skal sammen med borgeren arbejde frem mod, at han viser billeder (enten fysisk eller på en telefon) af den kategori han snakker om. (Eks. krone hvis det

11 et konge familien, billede af et træ hvis det er familie, kokkehue hvis der er mad, Klakkebjerg hvis det er noget fra Klak o.s.v.) Det skal derfor afsættes fire timer den første måned, til sammen med borgeren, at blive enige om disse kategorier, samt lave/ finde de billeder som repræsenterer de. Formålet er, at vi ved at kende sammengænge og hvad borgeren taler om, også kan forstå hvad han siger og dermed give respons på dette. Senere skal borgeren aktivt støttes i, at bruge disse kategorier på sin hjemmedag den første måned, og senere også i andre sociale sammenhænge. Borgeren skal holde fri hver (den dag han har hjemme dag). Den dag som ikke er hans hjemme dag (4 timer) skal bruges til at give borgeren redskaber til kommunikation. Ved at tage udgangspunkt i borgerens interesse for mad skal I sammen med borgeren lave en indkøbsseddel på Ipad, samtidig som I skal snakke om hvad det er, og lave kort/billeder til at kategorisere madvarer. Borgeren skal efterfølgende, købe ind sammen med jer, på baggrund af disse billeder. Ressourcer: Tid pr. uge den første måned: 3 timer + 4. timer ekstra hjemmedag hver anden uge + 4 timer pr. weekend i den første måned.

12 .

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE Det er vigtigt at fokusere på, at borgernes individuelle mål og ønsker matches med medarbejdernes faglige indsigt og kendskab til borgerne. Teknologi efter borgerens

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov

Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Virksomhedsplan 2014-2016 Indhold Virksomhedsplanen som redskab... 2 Organisationsdiagram for Bocentret... 3 Om Bocentret... 4 Lovgrundlag... 4 Vision, mission

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Strømninger på handicapområdet

Strømninger på handicapområdet Strømninger på handicapområdet Kick-off møde den18. maj 2015 v./ kontorchef Randi Lykou, Kontor for kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning, Disposition Den overordnede ramme den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Billedstøttet kommunikation

Billedstøttet kommunikation Billedstøttet kommunikation Til Plejehjemmet Strandhøj fra Kommunikationscentret i Hillerød Dette er en informationsfolder fra projektet Styrket selv og medbestemmelse for demensramte på plejecenter. Her

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

I projektet ønsker vi at have fokus på, at skabe en inkluderende kultur som både lærere og pædagoger oplever som positiv for skolens udvikling.

I projektet ønsker vi at have fokus på, at skabe en inkluderende kultur som både lærere og pædagoger oplever som positiv for skolens udvikling. Skole: Lindevangskolen Udviklingsarbejdets titel: Inklusionsprojekt med fokus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger, herunder videndeling og kulturændring. Tidsramme: Skoleåret 2014/2016 fra august

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT ANSØGNING OM GODKENDELSE AF DIGITALISERINGSPROJEKT Tekst i fed er hovedspørgsmål, øvrige spørgsmål er hjælpespørgsmål, der kan inspirere til at komme hele vejen rundt i projektbeskrivelsen, så der kan

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune

Tilfredshedsundersøgelse. Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune Tilfredshedsundersøgelse Opsamling på tværs af bofællesskaberne i Hvidovre Kommune Udført af: Udviklingshæmmedes LandsForbund I perioden: 22. - 23. januar 2015 Indhold Introduktion... 3 Metode... 4 Interviewtemaer...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Billedstøttet Kommunikation

Billedstøttet Kommunikation Billedstøttet Kommunikation Til Hundested Plejecenter fra Kommunikationscentret i Hillerød Dette er en informationsfolder fra projektet Styrket selv og medbestemmelse for demensramte på plejecenter. Her

Læs mere

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen 1. de unge Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen Vi genopfrisker og udvikler de enkelte aktivitetsgrupper nedsat sidst år i maj, så det er tydeligt hvem der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN: Hus 10 Botilbudet Åge Holsmvej. ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbudet Åge Holmsvej 8-18 72335567/ 68 Bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2016 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan 1 Trekløveret Pædagogisk Handleplan Vejledning... 2 Indbydelse til handleplansmøde.... 4 Samtykkeerklæring... 5 Faktuelle Oplysninger... 6 Pædagogisk udredning... 8 Økonomiske oplysninger... 13 Brugerinddragelse....

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere