Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013."

Transkript

1 Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden til Ballerup Kommune

2 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder botilbud til voksne udviklingshæmmede med behov for døgndækning, samt aflastning til borgere der er hjemmeboende hos pårørende. Kerneydelser Give den enkelte borger mulighed for at skabe eget liv, gennem kompensation samt rådgivning vejledning og motivation. Arbejde aktivt for at borgeren udvikles udover sit nuværende potentiale Effektuere deres selv- og medbestemmelse Skabe trygge rammer for borgerens behov for pleje og omsorg. Bruge det omgivende samfund aktivt Arbejde aktivt og fremadrettet med borgerne og deres pårørende Målgruppe Borgere over 18 år, der alle er pensionister, og alle har et udviklingshandicap. Borgerne kan tillige være fysisk handicappede. 2. Vilkår for aftaleenheden Lovgivning Lov om Social service 107 og 108 samt Lov om almene boliger. Tilsyn Føres af BDO Kommunernes Revision. De varetager både de anmeldte og de uanmeldte. Kvalitetsstandarder Der er udarbejdet kvalitetsstandarder på området. Bilag Politikker, strategier og planer på området Overordnet er Organisationen arbejder organisationen for 1. Borgerens Selv- og Medbestemmelse og 2. Ledelse til selvledelse. Ovenstående har sit udspring i et forskningsprojekt fra 2008 i samarbejde med DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet. Der arbejdes ligeledes med Ballerup kommunes overordnede service strategi og SSB`s temaer. 3. Bruger / Pårørende samarbejde 4. Fortsat salg af pladser på Torvevej 5. Innovation 6. Velfærdsteknologier 2

3 Tværgående samarbejdsfunktioner Der samarbejdes med sagsbehandlerne bl.a. om de lovpligtige Handleplaner efter 141 Derudover samarbejdes med diverse speciallæger praktiserende læger - dagtilbud samværstilbud hjælpemiddelafdelingen m.v. Internt på forvaltningsniveau er vi deltagende i flere tværgående opgaver bla. miljøledelse tilvejebringelse af en bruger / pårørende politik et videns delingsprojekt - deltagelse i arbejdsgrupper der sikre innovationstækninger og i 2013 er det planen at afholde en Filmfestival, den første i landet, for borgere med et udviklingshandicap. Denne festival vil inddrage diverse medarbejdere i Kultur og Fritid Konsulentnetværket evt. Søndergård og ikke mindst medarbejdere fra Organisationen. Salg af pladser. 3. Mål Torvevej vil arbejde med fortsat at synliggøre sit tilbud med henblik på et øget salg af pladser. Torvevejs økonomiske grundlag er baseret på pladssalg. Hvis vi skal kunne fastholde et pædagogisk kvalificeret tilbud, er vi afhængig af øget tilgang af nye borgere. Torvevej har som en del af sit tilbud oprettet 3 Snoezel rum. Som en del af markedsføringen skal kendskabet til disse, Udbredes i lokalområdet, og til området Stor København. Torvevej vil i 2012 og igen i 2013 afholde åbent hus for fremtidige pårørende og samarbejdspartnere. Den attraktive arbejdsplads. Mener vi skal vi indskrive det vi fik ved de 2 møder med de nyansatte, og reformulerer hvad der skaber den attraktive arbejdsplads var inde for at finde det I fik ved de to møder, men det kunne jeg ikke, så derfor er der lidt tomt her, også under succeskriterier men jeg ser gerne på det! Men det lyder som en rigtig ide Vi vil forsat fastholde og rekruttere velkvalificerede medarbejdere. Gennem fastholdelse af kvalificerede medarbejdere sikres, at viden forbliver i organisationen og gennem rekruttering tilføjes ny viden. 1. at vi har et særligt fokus på nyansatte i det første år, blandt andet at der afholdes 2 møder, hvor mission, vision og værdier drøftes at vi når vi udbyder kurser til medarbejderne(noget med både at huske de nye og de erfarne hvis det giver mening) Målemetode: 1. Senest d. 1. november 2010 er der udarbejdet skabelon til en Tilfredshedsundersøgelse. 3

4 November 2010 udfyldes denne af minimum 70 % af medarbejdergruppen. Undersøgelsen gentages igen november Vi gentog ikke trivselsundersøgelsen, da den faldt sammen med APV/trivselsmåling i Ballerup kommune. 2. Vi vil se en nedgang i det korte fravær svarende til gennemsnitlig 1,5 %. Vi vil måle fraværet 1. oktober 2010 og 1. juni Vi vil fortsat have opmærksom på vores sygefravær, både ved at afholde fraværssamtaler, men også ved at afholde trivsels/omsorgssamtaler. 3. Artikler optaget i relevante blade samles af Organisationens ledelse, der gør status på antallet af artikler ultimo Serviceniveau Ved at serviceniveauet er tydeligt beskrevet, vil alle interessenter være kendt med de kerneydelser, der tilbydes i organisationen. Det gør vi, fordi vi ønsker afklaring af, hvilke kerneydelser vi kan tilbyde den enkelte borger, og for at pårørende og eksterne samarbejdspartnere (forvaltning etc.) ved hvilken vare de køber. Vi ønsker yderligere at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde samt gode arbejdsvilkår for de ansatte. 1. Serviceniveauet er beskrevet medio Der er udviklet metoder til at involvere borgerne, så deres ønsker til serviceniveau bliver kendt. Disse metoder er blandt andet opnået via medborgerskabs projektet som beskrives nedenunder 3. Serviceniveau og forventningsafstemning tages på brugerrådsmøde og temaaften for pårørende i løbet af 2012/ Serviceniveauet er tilgængeligt på hjemmesiden ultimo Ledelsen følger løbende op på om de angivne deadlines overholdes. Billeddannelse/opholdsplaner For at sikre den pædagogiske faglighed i dagligdagen skal der udarbejdes opholdsplaner for borger i aflastning og billeddannelse for borgere i botilbud. 1. Alle billeddannelser skal ligge færdig 31. december Senest 1. maj 2013 skal der ligge handlings- og samarbejdsaftalerne for samtlige borgere i botilbud I dette arbejde skal hver borger være inddraget ved brug af relevante hjælpemidler og metoder. 3. Inden 1. september 2013 skal Torvevej skal udarbejde opholdsplanerne på samtlige borgere tilknyttet tilbuddet. 4. Med udgangen af 2013 skal samtlige opholdsplaner være implementeret i det daglige pædagogiske arbejde. Målemetode: 1. Administrationen undersøger om de færdige opholdsplaner og billeddannelser på de aftalte borgere ligger i mapper i EKJ, inden de ovenfor angivne deadlines. 4

5 2. At det i hver opholdsplan og billeddannelse er synliggjort, hvordan borgerne har været inddraget i arbejdet. Borger kommunikation, herunder IT og andre digitale hjælpemidler. Som en del af borgeren Selv og medbestemmelse vil kommunikation være det vigtigste redskab. Der skal derfor startes et samarbejde med diverse andre specialister især på IT området feks. DTU. Andre private aktører omkring kommunikation, skal ligeledes inddrages. Det vil derudover sideløbende arbejdes med ibrugtagning af diverse kendte digitale hjælpemidler så som I phone I Pad touch skærme osv. 1. Ved udgangen af 2012 er der etableret kontakt til en samarbejdspartner samt beskrevet et projekt forløb. 2. Der arbejdes i hele 2013 med projektet. 3. Der evalueres i start Ledelsen følger løbende op på hvor langt projektet er i forhold til ovenstående deadlines. Medborgerskabsprojekt Vores mål er, at vi arbejder ud fra en viden og forståelse af, at beboeren er medborger med de rettigheder og pligter det indebærer. Rent praktisk vil det sige, at vi i den pædagogiske dagligdag har som formål, at sikre at beboeren gør brug af dette i det omfang det medfører noget positivt for beboeren. Vores videre mål er også, at vores viden om medborgerskab kan medføre, at vi pædagogisk kan argumentere for, at vi udfører vores arbejde i forhold til regler om selv og medbestemmelse. Derudover ønsker vi, at komme frem til kommunikative metoder, som sikrer at alle beboere bliver hørt og forstået og dermed får mulighed, i endnu større udstrækning end nu, at få reel selv- og medbestemmelse i de områder at livet hvor det giver mening for hver enkelt. Til sidst er det vores mål, at beboerne opnår bedre livskvalitet, ved at pædagogerne understøtter og vejleder beboerne til at tage de rigtige valg, i forhold til det liv borgerne ønsker at leve. 1. At der ved projektet slut i juni 2012 er kendskab til, de involveredes borgeres ønsker i forhold til eget liv. 2. I september 2012, arrangeres en temadag for hele organisationen, hvor metoderne for borgerinddragelse præsenteres. 3. I løbet af 2013, skal der for alle borgere i organisationen, udarbejdes en handleplan, for hvordan vi sikrer selv- og medbestemmelse ved brug af den viden vi har opnået gennem medborgerskab projektet. 4. At vi i 2013 får etablere en medarbejder ressource gruppe, der har det som sin opgave, at kvalitets sikre det pædagogiske arbejde i forhold til borgerinddragelse, selv og medbestemmelse og reel medborgerskab. Dette i samarbejde med den faglige leder, 5. At alle medarbejder er opmærksomme på egen tilgang til borgerne, i forhold til hvilke position de indtager 5

6 6. At vi videreudvikler og fortsætter at arbejde med, at dokumentere den gode historie, på EKJ. Den gode historie er dokumentation af daglige oplevelser, hvor borgerne tager initiativ/ udlever eller afprøver selv- og medbestemmelse. 1. At alle borgere får dokumenteret mindst en god historie pr. måned, og at denne tages op på relevante team eller personale møder. 2. At der er udarbejdet handleplaner som danner grundlaget for borgernes samarbejd og handlingsaftaler. 3. At ressource gruppen bliver aktivt brugt, det vil sige, at de kommer ind på personale møder, samt rådgiver sine kollegaer i metoder til reelt medborgerskab. 4. At borgerne er aktivt deltagende i de områder de selv ønsker det. Kompetenceudvikling. Alle medarbejdere skal have kompetenceudvikling, der er relevant i forhold til opgaven og som løbende sikrer en innovativ tilgang til arbejdet, der udover skal alle ansatte i organisationen være faglig rustet til at modtage nye borgergrupper. Vi vurderer, at vi gennem kompetenceudvikling dels kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere dels sikre viden, der gør, at vi kan rumme fremtidige borgeres støtte- og vejledningsbehov. 1. Alle medarbejdere skal have udarbejdet deres individuelle kompetenceplan. (ved udgangen af 2013 have fået udarbejdet en kompetenceplan) tages ud her. 2. Uddannelses aftale udfærdiges og bruges ved alle kursus / uddannelser. 3. Alle nyansatte medarbejdere indgår i et rotationsprincip i det første års ansættelse(hvad ligger der præcist i det?) 4. Alle medarbejdere drøfter på fælles temadag de nye mål for den samlede organisation herunder evaluering af mission Vision og værdier. Temadagen afholdes oktober Organisationens kompetencekatalog bruges som et aktivt redskab(jeg er meget i tvivl om dette, men mener jo egentligt den er et godt redskab skal vi lade den stå hvis målemetoden nedenfor bringes i anvendelse, kan vi få et mere klart billede af om det er virkeligheden?????). 1. Alle medarbejdere skal inden udgangen af 2013 have deres individuelle kompetenceplan.. 2. Ved kompetenceudvikling udfærdiges en uddannelsesaftale 3. Der udarbejdes skriftlig dokumentation når der bruges viden på tværs af organisationen(kompetencekataloget) Pårørendesamarbejde Vi inddrager de pårørende i samarbejdet for at skabe endnu en mulighed for borgernes selvog medbestemmelse. Det gør vi, fordi vi anerkender, at de pårørende er en ressource i den enkelte borgers liv. 6

7 1. At vi i 2013 afholder to temaaftener for de pårørende, med emner de måtte finde relevant 2. At der inden udgangen af 2012 er oprettet, et chat rum på vores hjemmeside hvor der løbende kan være en dialog med de ting der fylder for både pårørende medarbejdere og ledelse. 3. At der foreligger en beskrivelse af hvilke fora, der er for de pårørende, ultimo At fora beskrivelser er tilgængelige på hjemmesiden primo At vi optimerer de fora, der er for de pårørende. 6. At der i løbet af 2012 er udarbejdet en ny ramme for afholdelse af Bruger rådsmøder. 1. At vi i oktober 2012 følger op på fora beskrivelser. 2. at der ultimo 2013 laves undersøgelse bland pårørende om deres brug af hjemmesiden. 4. Økonomi Aftaleenhedens budget 2012 og 13 Organisationen har i alt 73 personer ansat svarende til 57,4 årsværk fordelt på Administrationen, de 4 botilbud og 1 aflastningstilbud derudover et antal tilkaldevikarer. Budget Fællesudgifter: Budget kr. 4 Botilbud: Budget kr. Torvevej aflastningstilbud Budget kr. Reguleringsmekanismer Ingen reguleringsmekanismer. Overførselsret Den generelle adgang til overførsel er 5 % af nettolønbudgettet. Ved underskud ved årets udgang, skal der udarbejde en plan for, hvordan underskuddet på sigt tænkes afviklet. Underskud forstået som et samlet underskud for alle 4 botilbud og et for aflastningen. 6. Opfølgning og gyldighed Opfølgning Aftaleperiode og underskrifter [ Dato: /2012 Dato: /2012 7

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere