file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /2fdd99c0-a44...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44..."

Transkript

1 Page 1 of 1 From: Niels Peter V. Lauridsen Sent: :26:14 To: Cc: Subject: Iver Enevoldsen; J.nr. NST Ansøgning til forsøgsordning for kyst og naturturisme fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedr. projektet Søndervig - Porten til Vesterhavet. Attachments: Ansøgning.pdf; Bilag 1_Oversigtskort.pdf; Bilag 2_Matrikel- og ejerliste.pdf; Bilag 3_Lodsejeraftale.pdf; Bilag 4_Beskrivelse af forsøget.pdf; Bilag 7_Proces- og tidsplan.pdf Til Naturstyrelsen Ringkøbing-Skjern Kommune fremsender hermed ansøgning om projektet Søndervig - Porten til Vesterhavet til forsøgsordning for kyst og naturturisme. Se bilag jf. nedenstående bilagsliste. Vi håber, I finder projektet interessant, og ser frem til at høre nærmere fra jer. Bilagsliste: Bilag 1: Ansøgningen. Se vedhæftet fil. Bilag 2: Matrikel- og ejerliste. Se vedhæftet fil. Bilag 3: Lodsejeraftale. Se vedhæftet fil. Bilag 4: Beskrivelse af forsøget. Se vedhæftet fil. Bilag 5: Kystturismeredegørelse Sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Se link: B8relse_2014.pdf Bilag 6: Potentialeplan for Hvide Sande og Søndervig. Se link: smepotentialeplan_hvidesande_soendervig.pdf Bilag 7: Proces- og tidsplan. Se vedhæftet til. Med venlig hilsen Niels Peter V. Lauridsen Leder af Planlægning Telefon: Mobil: Ringkøbing-Skjern Kommune Telefon: Hjemmeside: file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /2fdd99c0-a

2 A N S Ø G N I N G Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme J.nr. NST ) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. 3) Kontaktperson (mail/tlf.) Niels Peter V. Lauridsen Direkte telefon: Mobiltelefon: ) Dato for ansøgning 1. maj ) Sted / lokalitet Søndervig. Oversigtskort er vedlagt som Bilag 1. Matrikel- og ejerliste er vedlagt som Bilag 2. 6) Ejer af arealet/arealerne (Vedlægges som bilag) 7) Beskrivelse af forsøg (Herunder redegørelse for projektets forhold til de tre udvælgelses kriterier) Bilag Matrikel- og ejerliste er vedlagt som Bilag 2. Lodsejeraftale er vedlagt som Bilag 3. Ejere af matr. nr. 211fr, Søgaard Hgd., Nysogn og 34cd, Søgaard Hgd., Nysogn eftersendes i Maj Porten til Vesterhavet er et unikt besøgspunkt på toppen af klitten, med Vesterhavets uendelige horisont lige for. Porten til Vesterhavet bygger på eksisterende kiosk og toiletfaciliteter og indeholder bl.a. en restaurant og café med både indendørs og udendørs areal, et formidlings- og fugle observationscenter med fortællingen om klitterne, klitfredning og udsigt til de mangeartede trækfugles færden, samt en popup cafébunker med tilhørende familieaktivitetsområde i vandkanten umiddelbart neden for den handicapvenlige adgang til strand og Vesterhav. Projektet ligger i feriebyen Søndervig - et af de udpegede særlige feriesteder i Danmark. Projektet indgår i den netop udarbejde Potentialeplan for Søndervig og Hvide Sande. For at sikre en arkitektur, der er hensynsfuld og tilpasset naturen og landskabet, vil bebyggelsen og anlæggene ved Porten til Vesterhavet blive etableret på grundlag af en kommende arkitektkonkurrence.

3 Porten til Vesterhavet er et centralt led i Ringkøbing-Skjern Kommunes målrettede og vækstfokuserede satsning på at udvikle kystturismen. Forsøget Forsøgsprojektets fokus er, at udnytte de unikke naturforhold som Søndervig tilbyder gæsterne, hvor placeringen ved Vesterhavet styrkes, ved i højere grad at vende Søndervig ud mod den smukke natur som byen er omgivet af. Porten til Vesterhavet fokuserer på, at skabe øget sammenhæng i gæsteoplevelsen af Søndervig, hvor Søndervigs unikke natur og kulturhistorie, som Danmarks første badeby, skal formidles til gæsterne. Potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen, samt øget tiltrækning af udenlandske turister Udvikling af Porten til Vesterhavet vil skabe et unikt besøgspunkt langs den danske Vestkyst, hvor både indendørs og udendørs faciliteter kan skabe grundlag for øget turisme i Søndervig - hele året. Faciliteterne vil understøtte den gode strandoplevelse hos de mange eksisterende turister, samt understøtte de lokale initiativer som f.eks. vinterbadefestivalen nytårsdag der i 2014 tiltrak 4500 besøgende, heraf mange udenlandske turister. Derudover er handicapvenlighed et særligt fokus i denne ansøgningen, hvor der arbejdes specifikt med at forbedre strandoplevelsen for gangbesværede. Synergi og samspil med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme Af kommunens vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan fremgår det, at turismen er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes fire erhvervsmæssige styrkepositioner. Kommunen er Danmarks største kystferiekommune med 5,1 mio. estimerede overnatninger, og en turismeomsætning på 2,7 mia. kr. Søndervig indgår som en del af den kommunale planlægning, via de

4 sammenhængende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derudover er minidestination Søndervig udpeget som et særligt feriested af Videncenter for Kystturisme, og har siden 2007 været udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune som minidestination. I Ringkøbing- Skjern Kommunes turismepolitik er Søndervig og Hvide Sande netop udpeget som vækstmotorer for turismens udvikling. I løbet af har Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført et større udviklingsprojekt og turismeplanlægning for Søndervig, hvori Porten til Vesterhavet indgår. Arkitektonisk indpasning og hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab. Bebyggelsen ved Porten til Vesterhavet erstatter to eksisterende bygninger med én, og lader klitten vokse op ad bygningens bagvæg. Derved lukkes eksisterende huller i yderste klitrække, der i dag skaber sandflugt. Som grundlag for gennemførelse af projektet vil der blive afholdt en arkitektkonkurrence, som skal sikre en bæredygtig og arkitektonisk sammenhæng, og en indpasning i naturen med særlig respekt for de traditionsrige naturog kulturmiljøer. Formalia Porten til Vesterhavet ligger inden for kystnærhedszonen og klitfredningslinjen. Planlovens 5b, stk. 1, nr. 1 og 4 og Naturbeskyttelseslovens 8 ønsket fraveget for at realisere projektet. 8) Hvornår realiseres forsøget? Porten til Vesterhavet realiseres, når der er afholdt arkitektkonkurrence, udarbejdet lokalplan, samt kommuneplantillæg for projektet og evt. miljøvurdering. Der skal desuden dispenseres fra klitfredningslinjen. Tidsplan for realiseringen er vedlagt som Bilag 7. Der er en bygherre til projektet og der arbejdes på at få finansieringen på plads. 9) Oplysning om forventede afledte udgifter af projektet Bebyggelsen ved Porten til Vesterhavet erstatter to bygninger med én, og lader klitten vokse op til bygningens bagvæg. Derved lukkes to eksisterende huller i yderste klitrække, der i dag skaber sandflugt.

5 Projektet medvirker dermed evt. til sandflugtsbekæmpelse. Der ønskes permanent tilladelse til terræntæppe fra Badevej ned til stranden. Den gældende tilladelse gælder om sommeren og i 3 år. Tilladelsen ønskes udvidet, til at gælde hele året og i en ubegrænset årrække. Dette medfører afledte udgifter til drift og vedligeholdelse. I forbindelse med byggeriet, skal der etableres et antal parkeringspladser i Søndervig bymidte. Dette udløser en afgift til kommunens parkeringsfond. 10) Hvem står for opførelse af anlæg / realisering af forsøg 11) Oplysning om evt. konsekvenser for internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter. Claus Kalhøj Skjernvej Kibæk Projektområdet ligger mellem 2 EFfuglebeskyttelseslokaliteter: Stadil og Vest Stadil Fjord (EF-beskyttelsesområde nr. 41) og Ringkøbing Fjord (nr. 43). Disse områder indgår således i det europæiske Natura 2000-system af naturområder beskyttet i medfør af EU s fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdirektivet. Som en konsekvens af dette påhviler det myndighederne at sikre, at de naturværdier, for hvilke Natura 2000-områderne er udpeget, opretholdes. Området en del af de områder, som bidrager til at sikre den økologiske integritet af trækfuglekorridorer langs den jyske vestkyst. Som følge af, at projektet potentielt vil kunne påvirke især arter af gæs, svaner og vadefugle, der indgår i udpegningsgrundlaget for de nærliggende EFfuglebeskyttelsesområder, er projektets virkninger herpå vurderet. Konklusionen er, at den aktuelle påvirkning næppe vil få en målbar konsekvens for disse fuglearters bestand, forhold og forekomst på de betydningsfulde vestjyske fuglelokaliteter. 12) Er projektet omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer? Porten til Vesterhavet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, da de omfatter turisme, fysisk planlægning og

6 arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser af projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Da projektet er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen, projektet eller programmet (eller ændringerne heri) må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. For at fastlægge om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet skal kommunen foretage en screening jf. lovens 4 stk ) Er projektet opført på bilag 1 eller 2 til VVM bekendtgørelsen? Nej. 14) Liste over bilag Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Matrikel- og ejerliste Bilag 3: Lodsejeraftale Bilag 4: Beskrivelse af forsøget Bilag 5: Kystturismeredegørelsesammenhængende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune Bilag 6: Potentialeplan for Hvide Sande og Søndervig Bilag 7: Proces- og tidsplan for den kommunale planlægning, samt realisering af projektet Til udfyldning af felterne er der udarbejdet en vejledning, som findes på Naturstyrelsens hjemmeside

7 !

8 Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensens Vej Ringkøbing B I L A G 2 Matrikel- og ejerliste Matrikelnummer og ejerlav Ejer Sagsbehandler Stine Mark Würtz Direkte telefon E-post Dato 30. april 2015 Sagsnummer TB 211fs, Søgaard Hgd., Nysogn Kalhøj Bolig Aps. 211mo, Søgaard Hgd., Nysogn Ringkøbing-Skjern Kommune 211fr, Søgaard Hgd., Nysogn Søndervig Aps. 34cd, Søgaard Hgd., Nysogn Alice Blauenfeldt Sørensen Åbningstider Telefontider mandag onsdag mandag onsdag Hjemmeside torsdag torsdag fredag fredag Telefon

9

10 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE PORTEN TIL VESTERHAVET BILAG 4

11 FORORD Porten til Vesterhavet er et unikt besøgspunkt på toppen af klitten, med Vesterhavets uendelige horisont lige for. Porten til Vesterhavet bygger på eksisterende kiosk og toiletfaciliteter og indeholder bl.a. en restaurant og café med både indendørs og udendørs areal, et formidlings- og fugle observationscenter med fortællingen om klitterne, klitfredning og udsigt til de mangeartede trækfugles færden, samt en pop-up cafébunker med tilhørende familieaktivitetsområde i vandkanten umiddelbart nedenfor den handicapvenlige adgang til strand og Vesterhav. Projektet ligger i feriebyen Søndervig et af de udpegede særlige feriesteder i Danmark. Projektet indgår i den netop udarbejdede Potentialeplan for Søndervig og Hvide Sande. For at sikre en arkitektur, der er hensynsfuld og tilpasset naturen og landskabet, vil bebyggelsen og anlæggene ved Porten til Vesterhavet blive etableret på grundlag af en kommende arkitektkonkurrence. Porten til Vesterhavet er et centralt led i Ringkøbing-Skjern Kommunes målrettede og vækstfokuserede satsning på at udvikle kystturismen. PORTEN TIL VESTERHAVET 2

12 Overblik over Søndervig fra vest med Ringkøbing Fjord i baggrunden PORTEN TIL VESTERHAVET 3

13 Porten til Vesterhavet med restaurant og café på toppen af klitten og pop-up cafébunker mod nord og syd PORTEN TIL VESTERHAVET 4

14 Forsøget Forsøgsprojektets fokus er, at udnytte de unikke naturforhold som Søndervig tilbyder gæsterne, hvor placeringen ved Vesterhavet styrkes, ved i højere grad at vende Søndervig ud mod den smukke natur, som byen er omgivet af. Porten til Vesterhavet fokuserer på, at skabe øget sammenhæng i gæsteoplevelsen af Søndervig, hvor Søndervigs unikke natur og kulturhistorie, som Danmarks første badeby, skal formidles til gæsterne. Potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen, samt øget tiltrækning af udenlandske turister Udvikling af Porten til Vesterhavet vil skabe et unikt besøgspunkt langs den danske Vestkyst, hvor både indendørs og udendørs faciliteter kan skabe grundlag for øget turisme i Søndervig hele året. Faciliteterne vil understøtte den gode strandoplevelse hos de mange eksisterende turister, samt understøtte de lokale initiativer som f.eks. vinterbadefestivalen nytårsdag, der i 2014 tiltrak 4500 besøgende, heraf mange udenlandske turister. Derudover er handicapvenlighed et særligt fokus i denne ansøgningen, hvor der arbejdes specifikt med at forbedre strandoplevelsen for gangbesværede. Synergi og samspil med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme Af kommunens vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan fremgår det, at turismen er én af Ringkøbing-Skjern Kommunes fire erhvervsmæssige styrkepositioner. Kommunen er Danmarks største kystferiekommune med 5,1 mio. estimerede overnatninger, og en turismeomsætning på 2,7 mia. kr. Søndervig indgår som en del af den kommunale planlægning, via de sammenhængende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derudover er minidestination Søndervig udpeget som et særligt feriested af Videncenter for Kystturisme, og har siden 2007 været udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune som minidestination. I Ringkøbing-Skjern Kommunes turismepolitik er Søndervig og Hvide Sande netop udpeget som vækstmotorer for turismens udvikling. I løbet af har Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført et større udviklingsprojekt og turismeplanlægning for Søndervig, hvori Porten til Vesterhavet indgår. PORTEN TIL VESTERHAVET 5

15 Arkitektonisk indpasning og hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab. Bebyggelsen ved Porten til Vesterhavet erstatter to eksisterende bygninger med én, og lader klitten vokse op ad bygningens bagvæg. Derved lukkes eksisterende huller i yderste klitrække, der i dag skaber sandflugt. Som grundlag for gennemførelse af projektet vil der blive afholdt en arkitektkonkurrence, som skal sikre en bæredygtig og arkitektonisk sammenhæng, og en indpasning i naturen med særlig respekt for de traditionsrige natur- og kulturmiljøer. Formalia Porten til Vesterhavet ligger inden for kystnærhedszonen og klitfredningslinjen. Planlovens 5b, stk. 1, nr. 1 og 4 og Naturbeskyttelseslovens 8 ønsket fraveget for at realisere projektet. April 2015, Claus Kalhøj Projektejer Iver Enevoldsen Borgmester PORTEN TIL VESTERHAVET 6

16 FORHOLDET TIL OVERORDNET PLANLÆGNING Af kommunens vækstpolitik, planstrategi og kommuneplan fremgår det at turismen er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes fire erhvervsmæssige styrkepositioner. Siden 2007 har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med en overordnet struktur for kommunens turismeudvikling baseret på kommunens stedbundne potentialer. I 2007 blev der således udpeget fem minidestinationer i kommunen, som havde og fortsat har særlig betydning for udviklingen af kommunens turismesatsning. Søndervig er udpeget som én af disse fem minidestinationer. I 2012 blev både Søndervig og Hvide Sande udpeget som 2 ud af 20 særlige feriesteder i Danmark af Videncenter for Kystturisme. Kriterierne for udpegningen som særligt feriested er bl.a. baseret på grundige analyser af feriestedets potentiale for vækst med udgangspunkt i eksisterende overnatningskapacitet, oplevelsesstruktur, infrastruktur, antal gæster, og sidst men ikke mindst turismeomsætning. Således er Søndervig og Hvide Sande de to minidestinationer som er bærende for hele kommunens turismeinfrastruktur. Hovedsagligt fordi der på Holmsland Klit, som strækker sig fra Houvig-området nord for Søndervig til Bjerregaard-området syd for Hvide Sande er placeret knap af kommunens knap feriehuse. 83% af kommunens turismeovernatninger findes i feriehuse og 95% af kommunens samlede turismeomsætning kommer fra ferieturismen, de øvrige 5% fra erhvervsturisme. Det store udviklingspotentiale i Søndervig, understreges bl.a. at Ringkøbing-Skjern Kommune har en exceptionel høj udlejningsprocent i de privatejede feriehuse. 25,3% af kommunens feriehuse er således til rådighed til udlejning gennem et feriehusudlejningsbureau og det estimeres, at ca. samme mængde udlejes gennem private kilder. Landsgennemsnittet er på 6,2%. Ringkøbing-Skjern Kommune har 5,1 mio. estimerede turismeovernatninger, heraf 3,2 mio. kommercielle overnatninger. Kommunen opnåede i 2012 et samlet turismeforbrug på 2,7 mia. kr. som skabte fuldtidsjob i kommunen. PORTEN TIL VESTERHAVET 7

17 Nationalitetsfordelingen målt i destinationens kommercielle overnatninger er 83% udenlandske overnatninger og 17% danske. Kommunen er således særligt kendetegnet ved udenlandske turister, der står for 73% eller 1,9 mia. kr. af omsætningen. Tyskland er det største udenlandske marked med 1,7 mia. kr. svarende til 64% af omsætningen. Ringkøbing-Skjern Kommune er således Danmarks absolut største kystferiekommune, både målt i antal overnatninger, i antal fuldtidsbeskæftigede og i turismeomsætning. Faktisk er Ringkøbing-Skjern Kommune Danmarks 4. største turismekommune samlet set. Ferieturismen i Danmark står for knap 59,0 mia. kr. af turismens samlede omsætning, mens de forretningsrejsende står for et forbrug på 28,3 mia. kr. Således hersker der er ingen tvivl, om at turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune har stor betydning for både vækst og arbejdspladser lokalt i kommunen, men ligeledes på landsplan. 1 Overnatninger Turismeforbrug 1. København 19,5 mio. 19,3 mia. kr. 2. Århus 3,5 mio. 3,3 mia. kr. 3. Aalborg 4,0 mio. 2,8 mia. kr. 4. Ringkøbing-Skjern 5,1 mio. 2,7 mia. kr. 5. Varde 4,7 mio. 2,0 mia. kr. 1 Turismens økonomiske- og beskæftigelsesmæssige betydning, 2012 PORTEN TIL VESTERHAVET 8

18 SØNDERVIG Lokalt siger man Søndervig har altid åbent og her er gæster året rundt. På en god dag i højsæsonen besøger mellem mennesker Søndervig by og opland, i skoleferierne om vinteren omtrent det halve. Kun 200 personer har fast bopæl i Søndervig. Det er således ikke nogen hemmelighed, at Søndervig er en ferieby, og dermed også dybt afhængig af turismen, og dennes fortsatte udviklingsmuligheder. Badevej set fra Porten til Vesterhavet Nærværende projektansøgning har fokus på områdets stedbundne potentiale, unikke beliggenhed og helt særlige historie som Danmarks første badeby. Søndervig blev oprindeligt etableret som et lille fiskerleje, men allerede i 1884 besluttede 42 håndværkere i Ringkøbing sig for at opføre Danmarks første badehotel i Søndervig. Hver håndværker skød kr ,- i projektet og Søndervig Badehotel så sin begyndelse i 1889 og gjorde således Søndervig til Danmarks første badeby. I 1918 åbnede et nyt badehotel i Søndervig, som for alvor satte Søndervig på landkortet. Og det på trods af at Vesterhavet ansås, og stadig anses, for at være farligt at bade i. Også den danske tradition for cykelferie kan spores tilbage til Søndervig, som kan prale af Danmarks første cykelsti, der blev anlagt fra Ringkøbing til Søndervig, med finansiering fra folkeaktier, som åbnede i Gennem en årrække under Anden Verdenskrig oplevede Søndervig en drastisk udvikling fra badeby og feriedestination til strategisk vigtigt punkt for den tyske besættelsesmagt, som frygtede invasion fra vest. Det gik brutalt ud over Søndervigs borgere såvel som fysiske miljø oprindelige sommerhuse i klitterne blev revet ned til fordel for opbygning af Atlantvolden, som strakte sig fra de norske fjelde til de spanske kyster. I dag er krigens påvirkning synlig i form af bunkerne på stranden og på det sidste stykke ad Badevej, der fører op i klitterne, som er bygget i karakteristiske betonelementer, som blev PORTEN TIL VESTERHAVET 9

19 brugt under krigen til at skabe adgang for krigskøretøjer til stranden langs hele den jyske vestkyst. Ligesom for 100 år siden kommer turisterne i dag til Søndervig for at slappe af og nyde det gode strandliv. De historiske sommerhuse med de blødt hvælvede stråtage, der ligger spredt i klitterne, står som tydelige vidnesbyrd om Søndervigs historie. Den fine ankomstvej leder besøgende fra det flade fjordlandskab igennem badebyen til toppen af klitterne, hvor man her mere en 100 år efter stadig kan lade sig bjergtage af synet af det brusende Vesterhav og den uendelige horisont. Porten til Vesterhavet kan tilbyde den unikke oplevelse, det er at nyde Vesterhavets enestående skønhed, fra et unikt besøgssted, der kan bruges hele året rundt. Således kan besøgende få den fulde oplevelse af en vesterhavsstorm fra et sikkert, trygt og varmt lokale, eller de kan nyde solnedgangen over Vesterhavet fra terrassen på en stille juniaften. Porten til Vesterhavet kan tilbyde gæsterne disse muligheder. Med en fuldstændig unik placering på toppen af klitten, i naturen, og samtidig i feriebyen Søndervig, kan der skabes et ikonisk landemærke, som løfter og højner oplevelseskvaliteten af Vesterhavet for hele destinationens gæster. Ringkøbing-Skjern Kommune har med De sammenfattende turistpolitiske overvejelser for Kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune, taget afsæt i kommunens stedbundne potentialer for turismens fortsatte udvikling, og defineret en turismestruktur baseret på eksisterende og planlagte overnatningsstrukturer, minidestinationer og attraktioner, samt turisternes færden og efterspørgsel, og erhvervsaktørernes behov og investeringsvilje. De sammenfattende turistpolitiske overvejelser for kystturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune ses af Kystturismeredegørelsen i Bilag 5. (Ringkøbing-Skjern Kommune, Kystturismeredegørelse, 2014). Af følgende kort ses det at Søndervig er placeret midt i mellem minidestinationerne Hvide Sande og Ringkøbing, hvor koncentrationen af turister er højest. PORTEN TIL VESTERHAVET 10

20 Høj koncentration af turister Vedersø Klit Meget høj Høj Minidestinationer Søndervig Ringkøbing Hvide Sande Bork Havn Revitaliseringen af Søndervig en moderne badeby, er ikke en ny idé eller en tanke opstået ud af den blå luft. Det er i stedet kulminationen af en lang og intensiv proces mellem region, kommune, turistforening, og i særdeleshed lokale erhvervsaktører, som gennem et tre årigt udviklingsprojekt, Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til by- og havnemiljøer i samarbejde med Videncenter for Kystturisme under EU s konkurrenceudsatte pulje, har arbejdet med tanker og ideer til hvordan potentialet i Søndervig i højere grad kan forløses, således at det vil komme kystturismen i et bredt opland til gode. Resultatet ses af Turismepotentialeplan for Hvide Sande og Søndervig, jf. Bilag 6. Projektet er opstået som et behov fra erhvervsaktører og turisterne, idet Søndervigs betydning for turismen i et stort opland er væsentligt og samtidig presset af faldet i udenlandske overnatninger. Ud af arbejdet med turismepotentialeplanlægning for Søndervig er fremkommet en klar vision for byens udvikling. Det er ønsket med denne ansøgning, at åbne Søndervig op til det PORTEN TIL VESTERHAVET 11

21 omkringliggende landskab, at formidle og bruge de fantastiske naturressourcer som Søndervig ligger midt i, til at skabe et unikt fyrtårn i destinationen. Søndervig er en by med en stærk historie om ferielivets og badebyernes begyndelse, som med tiden har udviklet sig til at byde på et stort udbud af oplevelser, faciliteter og overnatningsmuligheder. Byens potentiale ligger i, at koble udviklingen af den moderne kystferieby med det uspolerede Vesterhav, de historiske sommerhuse, fortællingen om badeferiens begyndelse og bruge nærheden til kysten aktivt. PORTEN TIL VESTERHAVET 12

22 PORTEN TIL VESTERHAVET Porten til Vesterhavet bliver Søndervigs yderste bastion mod vest og danner den fysiske afgrænsning for Badebyen Søndervig. Porten til Vesterhavet er en betegnelse for Søndervig, som Danmarks første Vesterhavs badestrand. Porten til Vesterhavet skal udføres i kontekst med det omkringliggende miljø, af materialer og formgivning der falder ind i, og kan eksistere i den barske natur. Dette opnås ved at gennemføre en arkitektkonkurrence. Projektet vil udnytte et område med eksisterende bygningsmasse i Søndervigs yderste klitrække mere optimalt helt i tråd med Naturstyrelsens rapport fra foråret 2014 Turismeudvikling i yderområder Kystferiebyer: Planlægning for kystturisme. Porten til Vesterhavet tager udgangspunkt i en offentlig toiletbygning på kommunal grund fra år 2000, en privat iskiosk på privat grund nyopført i år 2000, et mobilt terræntæppe, der sikrer handicapvenlig adgang til stranden og en bunker fra 2. Verdenskrig på stranden nedenfor klitfoden. Terræntæppet har en midlertidig tilladelse til Eksisterende bygninger beliggende for enden af Badevej PORTEN TIL VESTERHAVET 13

23 Der ønskes tilladelse til, at de to bygninger erstattes af én samlet bygning, der udnytter arealet langt bedre og åbner mulighed for nye multifunktionelle rammer under samme tag et centrum for rekreative faciliteter, service og formidling. Ved at erstatte to bygninger med én, og lade klitten vokse op til bygningens bagvæg, kan der lukkes to eksisterende huller i yderste klitrække, der i dag skaber sandflugt. Den nye bygning har en størrelse af m 2 indendørs og m 2 udendørs. Derudover ønskes permanent tilladelse til terræntæppet fra Badevej ned til stranden. Porten til Vesterhavet indrettes med handicapvenlig adgang til bygningen og adgang helt ned på stranden via terræntæppet. Der ønskes tilladelse til, at udnytte bunkers som satellit for Porten til Vesterhavet i sommerhalvåret. Bunkers skal bruges som grundlag for en cafébunker med familie opholds- og aktivitetsområde i form af terrasse med servering, mobil legeplads med mere. Satellitfunktionen er kun tilgængelig om sommeren, idet lokaliteten ikke tillader permanente faciliteter pga. Vesterhavets vildskab. Terræntæppet der forbinder Porten til Vesterhavet med den sydlige bunker på stranden PORTEN TIL VESTERHAVET 14

24 Foruden rekreative faciliteter og service til strandgæster, i form af salg, udlejning og offentlig basisservice, er formidling af natur og kultur hovedstammen i Porten til Vesterhavet. Formidlingen tænkes både som stationær samt mulighed for foredrag, kurser og base for nuværende formidlingsaktiviteter, der har trange kår i det fri og ofte friske vejr. Hovedvægten i den stationære formidling skal være fortællingen om klitterne, klitfredningen, klitfogederne og hjelmplantning. Desuden Søndervigs kulturhistorie, som Danmarks ældste badeby ved Vesterhavet, som en integreret del af caféen, der vil have udsigt over både havet og Søndervig. Dansk Ornitologisk Forening, har udtrykt ønske om, at der indrettes et fugleobservatorie i træksæsonen. Projektet har været forprojekt under Real Danias Stedet Tæller- kvalitet i kysternes turistbyer kampagne og projektet nyder bred opbakning fra lokalbefolkning, private erhvervsaktører, kommune, Turistforeninger, Friluftsråd, Dansk Ornitologisk Forening og projektgruppen har afholdt workshops og møder, hvor alle lokale interessenter har kunnet deltage og bidrage med idéer og ønsker. Eksisterende bygninger for enden af Badevej PORTEN TIL VESTERHAVET 15

25 TILGÆNGELIGHED OG HANDICAPVENLIGHED Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2010 arbejdet med projektet Turisme for alle, et tiltag, hvorigennem det ønskes at gøre noget mere og noget særligt for handicappede feriegæster. Kommunen har gennem projektet Turisme for alle, udpeget Søndervig som den minidestination som har størst potentiale for at tiltrække feriegæster med eksempelvis handicappede børn. I foråret 2014 etablerede Ringkøbing-Skjern Kommune et terræntæppe lige nedenfor Porten til Vesterhavet, således at det er blevet muligt at komme til stranden med kørestol. Terræntæppet blev indviet af Jason Watt i foråret 2014, se billede herunder. Derudover har kommunen givet tilskud til en opstigningsplatform særligt for handicappede ved Søndervig Heste, og i forbindelse med Kommunens cykelprojekt Fjorden Rundt, er der lavet aftale med Søndervig Feriepark om at købe særlige elcykler til handicappede, således at eksempelvis familier med handicappede børn kan cykle længere ture rundt i kommunen. Ligeledes vil der i stort set hele området blive anlagt stier og veje, som er kørestolsvenlige. Indvielse af Søndervig Terræntæppe ved Jason Watt, forår 2014 (hvidesande.dk) PORTEN TIL VESTERHAVET 16

26 HELÅRSTURISME OG TURISMEPOTENTIALE Nøgletal Investering i kr. Forventet beskæftigelse Forventet turismeomsætning Porten til Vesterhavet (kun ny bebyggelse) 6 mio. kr. 6 årsværk Min. 3,5 mio. kr. pr. år Porten til Vesterhavet har bygherre, og delvis finansiering på plads. Bygherre har en realistisk driftsøkonomi med udgangspunkt i m 2 indendørs og m 2 udendørs areal. Hertil kommer satellit funktion i forbindelse med cafébunkers på stranden. PORTEN TIL VESTERHAVET 17

27 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Ved Fjorden Ringkøbing KONTAKTPERSON Niels Peter V. Lauridsen Planchef Tlf

28 OKTOBER DECEMBER FEBRUAR APRIL JUNI AUGUST OKTOBER DECEMBER FEBRUAR APRIL JUNI AUGUST BILAG 7_PROCES- OG TIDSPLAN(ESTIMERET TIL MINIMUM TID) PORTEN TIL SURFSPOT KLOSTER ARKITEKTKONKURRENCE LOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG - EVT. LOKALPLAN MILJØVURDERING OG KOMMUNEPLANTILLÆG OG VVM - EVT. DISPENSATIONER MILJØVURDERING ØVRIGE TILLADELSER VESTERHAVET 8 UGERS OFFENTLIG HØRING DISPENSATIONER ØVRIGE TILLADELSER REALISERING FOROFFENTLIGHEDSFASE UDARBEJDELSE

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01.05.2015 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark Nordals Ferieresort en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark 2 Indhold 1. Beskrivelse af forsøget (ansøgningsskema punkt 7)... Side 5 2. Tidsplan (ansøgningsskema punkt 8)... Side 31 3. Forventede afledte

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Stendrup & Partners Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Titel: Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Udarbejdet for:

Læs mere

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE HOTELANALYSE GILLELEJE, 2015 - side 1 - Jour. > 528 Date > 14.04.2015 Ref. > JA/SSL ANALYSE AF HOTELMARKEDET GILLELEJE REKVIRENT Virksomhed > Gribskov Kommune Kontakt Person

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere