101 - Rønne. Kommunalt center. Målestok 1: Bybeskrivelse og rammer. Byzone. Sommerhusområde. Afgrænset byområde. Landzone. Byudviklingsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "101 - Rønne. Kommunalt center. Målestok 1:30.000. Bybeskrivelse og rammer. Byzone. Sommerhusområde. Afgrænset byområde. Landzone. Byudviklingsområde"

Transkript

1 101 - Rønne Kommunalt center Byzone Sommerhusområde Afgrænset byområde Landzone Byudviklingsområde Udlæg til hotelområde Miljøbeskyttelseszone Støjzone Støjzone omkring Helikopterlandingsplads A Skov B Fredet område Strandbeskyttelseszone Vandresti Cykelsti Ridesti Målestok Målestok 1: : Bybeskrivelse og rammer 13

2 Byudviklingsmuligheder Rønne har som by meget at byde på, både for byens borgere, hele øens befolkning, turister og andre besøgende. Med en beliggenhed ved vandet, et bymiljø med en velbevaret gammel bymidte, rigt handelsliv, kulturtilbud og nærhed til smukke og oplevelsesrige rekreative områder har Rønne særlige kvaliteter, som kan udbygges til gavn for hele øen. Rønnes størrelse og kompleksitet gør planlægningsspørgsmål krævende, og derfor vil der blive etableret et tværfagligt planlægningssamarbejde med deltagelse af repræsentanter fra regionskommunen, byens borgere og erhvervsliv. I planperioden skal der bl.a. arbejdes med centerområdet, havneområdet og Rønne Syd. Rønne som handelscenter - Rønne er vokset i betydning som handels- og turistby. Rønne Kommune havde som mål at gøre Rønne til et turistmål i sig selv og at styrke handelslivet. Dette blev gjort bl.a. ved at igangsætte bymidteprojektet i En videre realisering af planen vil være af fortsat positiv betydning for byens udvikling som helhed og for handelslivet i særdeleshed. tiltrængt udvidelsesmulighed for handelslivet, i naturlig tilknytning til bycentret og med gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder i området. Områdets trafikale infrastruktur forventes yderligere udviklet og bearbejdet i sammenhæng med planlægningen for det tilstødende trafikhavnsområde, så der sikres gode adgangsforhold for både køretøjer og andre trafikanter i området. Foruden ovennævnte udvidelse af Rønnes butiksområde er der med denne kommuneplan foretaget mindre ændringer i butiksområde A og B i form af justeringer og afrundinger, blandt andet ved inddragelse af et mindre område ved Østergade/Bondegade, der i forvejen benyttes til centerformål, er overført fra butiksområde B til A. Desuden er 2-3 mindre lommer der i dag udnyttes til institutionsformål og lign., men også indgår det centrale byområde, inddraget i område B. Se også kommuneplanens del 1 - Detailhandel. I dag findes der kun meget få muligheder for at foretage udbygning af detailhandlen i det snævre afgrænsede bycenter i Rønne. Ved at udvide butiksområde A og inddrage et bynært havneområde skabes der en Bedre forbindelse mellem havn og torv Torv og gågade Nyt butiksområde Butiksområde A Målestok 1:

3 Byudviklingsmuligheder Bymidten og Bybevaring - Rønnes gamle bydel er en perle som er med til at gøre bymiljøet enestående. Den gamle bydel med flotte velbevarede huse rummer mange smukke detaljer som både fastboende og besøgende sætter pris på. Historiske byer har i kraft af deres kulturarv attraktion som destination, derfor bør der bl.a. fortsat værnes om de bevaringsværdige bygninger og bymiljøet. Der er udtrykt politisk ønske i forbindelse med drøftelser om udvidelse af centerområdet, om at den bevarende lokalplan fra 1990 bliver revideret i Den ny plan for bevaring og videreudvikling af Rønne bykerne vil blive udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for de lokale foreninger, kulturmiljørådet, Bornholms Museum og andre relevante aktører. Grundlaget for arbejdet vil være den skabelon til bevaringsplaner, der blev udarbejdet i forbindelse med planerne for Aakirkeby og Gudhjem-Melsted i Den ny plan ventes bl.a at indeholde de oplysninger om de enkelte ejendomme, der er indsamlet i forbidnelse med SAVE registreringen og Kulturmiljøatlasset for Rønne. Revurdering af centerafgrænsningen, omfang og placering af bebyggelse omkring byens centrale pladser, bedre forbindelse mellem havnen og byen, samt markering af indgangen til bymidten fra havneområdet, er nogle af de emner, der vil indgå i planarbejdet. Arbejdet med planen ventes at kunne udføres sideløbende med afklaring af de trafikale omlægninger i området mellem havnen og byen. Kulturaksen i Rønne - Projektet Kulturaksen er et strategisk udviklingsprojekt i Kulturvækst Bornholm. Formålet med projektet er at binde havnen, den gamle bydel og Rønnes forskellige kulturinstitutioner tættere sammen, så der skabes en rute med aktiv kultur, rekreation og historiske spor med henblik på flere oplevelser og mere kvalitet i byrummet. Projektet skal forbedre tilgængeligheden til kulturinstitutionerne og åbne byens rum til aktiviteter, samt formelle og uformelle mødesteder. Herved opnås en koordinering og en udbygning af de kulturelle tilbud Rønne kan tilbyde øens befolkning og besøgende, dette for at styrke Rønne som en attraktion. Aksen tager udgangspunkt i kulturinstitutionernes beliggenhed og går fra Biblioteket til Nørrekås havn og badestrand. Det gamle elværk i Rønne er blevet et populært sted for afvikling af diverse kulturelle arrangementer. Kommunen undersøger muligheden for at Elværket kan anvendes som alternativt kulturhus. Se også kommuneplanens del 1 - Kultur. 1. Biblioteket - 2. Ø-arkiv 3. Elværket - 4. Bornholms Muséum - 5. Rønne Bio - 6. Musikhuzet - 7. Raschs pakhus - 8. Musik- og billedskolen - 9. Kommandantens have Hjorths Fabrik Nørrekås havn og badestrand 15

4 Byudviklingsmuligheder Udbygningsmuligheder for helårsboliger - Der findes i dag kun en centralt beliggende udbygningsmulighed i Rønne, Stenbanegrunden. Grunden rummer særlige kvaliteter i kraft af sin centrale beliggenhed og sit naboskab til den arkitektoniske perle Rønne Elektricitetsværk fra Der er udarbejdet en helhedsplan for området. En del af området er for nylig bebygget med beskyttede boliger. I udkanten af byen er der fortsat mulighed for at planlægge for nye boliger på et 36 ha stort areal i forlængelse af Rønne Sydkvarteret. Området er ikke lokalplanlagt og er beliggende i landzone. Området er attraktivt med nær tilknytning til havet og naturskønne skov- og kystområder. Som alternativ til almindelige parcelhusudstykninger overvejes andre boformer og en alternativ bebyggelsesplan for området, f.eks. bofællesskaber, blandede boformer, større attraktive boligparceller mm. Her bør bygges moderne boliger af høj arkitektonisk kvalitet. På et område (2,1 ha) ved Peter Ibsensvej og Sagavej i Rønne Syd er der ved lokalplan nr. 042 skabt mulighed for tæt/lav boligbyggeri og parcelhusbyggeri. På et areal (ca. 2,3 ha) ved Kommandanthøjen er der ved lokalplan nr. 028 skabt mulighed for parcelhusbyggeri i 2 etager. Bebyggelsen skal opføres som lavenergihuse. Et tidligere udlagt boligområde ved Smedegårdsvej er ændret til offentligt rekreativt område pga. støjkonsekvenszone omkring helikopterflyveplads ved Bornholms Hospital. Udbygningsmuligheder erhverv - Rønne skal som øens regionale center sikres gode muligheder for erhvervsudvikling. Der findes fortsat ledige erhvervsarealer i flere af erhvervsområderne ved Zahrtmannsvej og Åkirkebyvej, herunder områder udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. Der er derfor ikke udlagt nye arealer til erhvervsformål. Nyt planlagt boligområde - Kommandanthøjen Område til en Campus Område til nyt plejecenter Nyt planlagt boligområde - Stenbanegrunden Nyt planlagt boligområde - Smallesund Nyt planlagt boligområde - Zahrtmannsvej Nyt planlagt boligområde - Peter Ipsensvej Byudviklingsområde for nyt boligområde - Rønne syd Byudviklingsområde for nyt hotelområde - Rønne syd Målestok 1:

5 Byudviklingsmuligheder Offentlig service - Kommunalbestyrelsen har besluttet, at bygge et nyt plejecenter med 60 boliger samt reservere et areal til yderligere 60 boliger i Rønne. Plejecentret er påtænkt etableret ved Snorrebakken (se lokalplan nr. 055). Se også kommuneplanens del 1 - Ældre. Rønne som uddannelsesby - Uddannelsesområdet er en væsentlig regional vækstfaktor og en vigtig del af regionskommunes udviklingsstrategi. Visionen er at det bornholmske samfund kan uddanne, tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft, som efterspørges af de bornholmske virksomheder, og som sikrer grundlaget for vækst. For at styrke øens uddannelser, er der planer om at fusionere en række eksisterende ungdoms- og videregårende uddannelser i en statslig selvejende institution, der indgår i et bygningsmæssigt fællesskab, en campus. Det overvejes at placere campus i området ved den eksisterende erhvervsskole. Areal udlagt til nyt byggeri ved Snorrebakken i Rønne Formålet med det bygningsmæssige fællesskab er at skabe et inspirerende og stærkt unddannelsesmiljø for medarbejdere og studerende på Bornholm, hvor uddannelser har samarbejde på tværs, og der kan opnås synergieffekt og større faglige miljøer. Samtidig skal en campus udgøre et attraktivt og socialt studiemiljø som vil være med til at tiltrække studerende og ansatte, også uden for øen. Se også kommuneplanens del 1 - Uddannelse. Studenterfest omkring springvandet på Store Torv 17

6 Byudviklingsmuligheder Havneudvikling - Rønne Havn er Bornholms vigtigste trafikhavn, og den har en afgørende rolle som indfaldsport og adgangsvej til Bornholm fra det øvrige Danmark. Havnen har en styrke som regional trafikhavn, og der er fortsat god mulighed for erhvervsmæssig udvikling. Nørrekås Havn er øens største fritids- og lystbådehavn. Det er muligt at udvide havnen mod nord. Et delvist ubebygget område syd for havnen kan anvendes til erhvervsformål, offentligeformål, liberalt erhverv samt rekreative formål. (se ramme 101.E.07 s. 30). Den åbne idékonkurrence for 4 bornholmske eksempelhavne fra 2008 kan danne grundlag for arbejde med forslag til en helhedsplan for Nørrekås. Se også kommuneplanens del 1 - Havne. Trafik - Den overordnede trafikale struktur fremgår af hosstående kort. Principperne i den nuværende vejstruktur fastholdes. Der har i tidligere planperioder været reserveret areal til en ny omfartsvej, som skal aflaste trafikken i de centrale bydele, samt trafik til og fra havnen. Omfarts- vejen er en vejforbindelse mellem Nordre Ringvej og Østre Ringvej over Rabækken og langs DGI-anlægget. Der regnes nu med at man i den kommende planperiode vil projektere og anlægge dele af omfartsvejen. Der er udarbejdet et nyt forslag til en samlet trafikplan for Rønne. Trafikplan for Rønne Rønne by vil i de nærmeste år blive berørt at større trafikale ændringer som følge af blandt andet det nye Færgeforlig 2011 og den nye Ringvej ved Rønne. Bornholms Regionskommune har derfor udarbejdet et forslag til en samlet Trafikplan for Rønne der beskriver trafikarbejdet over de næste 10 år. Formålet med trafikplan for Rønne er at skabe en målrettet og fremtidssikret strategi for Rønnes overordnede vejnet, der sikrer sammenhæng mellem den fremtidige trafikintensitet, vejnettets belastning og kommunens byudviklingsinteresser. Planens formål er ligeledes at lette trafikafviklingen til og fra Rønne, øge tilgængeligheden og forstærke sammenhængen mellem byens institutioner og handelsområder. Se også kommuneplanens del 1 - Veje samt Detailhandel. Helikopterflyveplads - Der er planlagt etablering af en ny helikopterflyveplads for ambulanceflyvning ved Bornholms Hospital. Flyvepladsområdet omfatter et samlet areal på ca. 2,6 ha, som hidtil har rummet kolonihaver, et ubenyttet græsareal samt en brandvej. Der er udarbejdet lokalplan for området - lokalplan nr. 038 samt regionkommuneplanstillæg nr. 015 med VVMog SMV-redegørelse. Vedtagelsen af lokalplanen har planlægningsmæssige konsekvenser ud over det område lokalplanen omfatter. Kommunen er forpligtet til i kommuneplanen at sikre, at støjbelastede arealer ikke kan udlægges til boliger i fremtidige lokalplaner. Da det i praksis vil være overordentlig vanskeligt for ikke at sige umuligt at afskærme boligområder tilstrækkeligt mod flystøj, er det i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra flyvepladser præciseret, at nye boliger ikke bør placeres, hvor støjgrænserne overskrides. 18

7 Byudviklingsmuligheder Da flyvepladsen tillades anvendt i tidsrummet mellem kl. 22 og 07 vil dette få fremtidige planlægningsmæssige konsekvenser for hele det område, som skal betragtes som støjbelastet. Området er afgrænset med sort streg på hosstående kort. Inden for området befinder sig flere ubebyggede arealer, som anvendes bl.a. til idrætsformål, ridearealer, kolonihaver eller de er fredede. Men der er også arealer, som ellers umiddelbart vil kunne anvendes til boligbyggeri. Disse arealer er skraveret på kortet. Arealerne er samlet på ca m². ( m² ved Ullasvej, Galløkkevej, Sagavej og Paradisvej, m² ved Sagavej og Curdtslund samt m² syd for Smedegårdsvej. Med vedtagelse af planerne for helikopterflyvepladsen vil disse arealer ikke længere kunne planlægges til brug for boligformål og lignende anvendelser. Se også kommuneplanens del 1 - Miljøtekniske og støjende anlæg. Støjkonsekvenszone omkring helikopterflyveplads 19

8 Byudviklingsmuligheder 20

9 Byudviklingsmuligheder Rekreative muligheder - grøn-blå ring - Mellem stranden mod nord og syd er Rønne mod øst omgivet af strande, skove samt et bælte af aktive og forladte råstofgrave. Der findes spor i landskabet af natur- og kulturhistorisk værdi, der gør områderne værdifulde som naturområder af stor rekreativ værdi. De mange råstofgrave præger beretningen om Rønnes natur- og kulturhistorie. På et ganske lille geografisk område findes en stor variation. Færdsel i Rønnes omegn foregår i et fintmasket net af sogneveje, cykelstier, skovstier, ridestier og trampestier. For at gøre det mere overskueligt at færdes, bør området forbindes af et sammenhængende stiforløb. Grøn ring kan også udvikles til at tiltrække sportsog friluftsturisme. Området omfatter bl.a DGI s Landsstævnestadion og den nordlige del af området er udlagt til idrætsformål. Et område er udlagt til kolonihaver. Der er planer om at etablere nye faciliteter til idrætsudøvelse i tilknytning til DGI s stadion. På en del af området syd for landsstævnestadionen er det påtænkt at etablere et plejecenter med 60 boliger samt at der er reserveret arealer til fremtidig udvidelse. Mod vest er Rønne omgivet af vand, strand og havne. De inderste, mest bynære dele af havnens landarealer og bugten ved Nørrekås bør videreudvikles som attraktive og rekreative åndehuller i tilknytning til den tætte by. Sammenhængen til byen bør sikres ved punktvise fodgængerforbindelser mellem havn og by. Der kan rides fra Onsbæk via Robedale forbi søerne ved Snorrebakken og ud til Nordskoven, hvor ridestierne fortsætter helt til Hasle. Ridestierne kan også benyttes til fods. Se også kommuneplanens del 1 - Rekreative områder og friluftsliv. Udsigt over ved Porcelænsgård mod Ankersminde 21

10 Retningslinjer I kommuneplanens centerstruktur er Rønne defineret som kommunalt center, der som øens største byområde skal rumme de fleste overordnede funktioner, som betjener hele Bornholm (trafikforbindelser, sygehus, uddannelsesinstitutioner, kommunal administration m.v.). Byen skal desuden fortsat være øens største handels-, service- og erhvervscenter. Rønne skal som kommunalt center være hele øens lokomotiv, og skal medvirke til udvikling på hele Bornholm. Rønne skal styrkes som et vækstcenter for bl.a at trække tilflyttere, virksomheder og turister til øen. Se kommuneplanens del 1, afsnit om Centerstruktur og byudvikling. Bymidten er Rønnes vigtigste handelssted og er et center for hele øen. Derfor skal bymidten fortsat udbygges og styrkes som byens detailhandelsområde under hensyntagen til bymiljøet. Området skal opleves som et samlet tilbud, hvor de mange butikker understøtter hinanden. Bymidten skal også fastholdes som et boligområde med boliger placeret over erhverv/butikker i stueetagen. Der tillades ikke boliger i stueetagen på Store Torv, Lille Torv, i Torvegade og Snellemark. Butiksområdets afgrænsning: - Butiksområde A - rødt - Butiksområde B - gult - Særligt pladskrævende varegrupper - blåt (se def. i kommuneplanens del I - Detailhandel) Byens detailhandelsområde afgrænses som vist på hosstående kort. Butiksområdet er delt op i område A og område B. I område A tillades dagligvarebutikker med arealer på op til 3500 m² og udvalgsvarebutikker med areal op til 2000 m². I område B kan der etableres mindre udvalgsvarebutikker på op til 350 m² samt dagligvareforretninger op til 1000 m². I Rønne udvides butiksområde A med inddragelse af et tidligere havneområde, vest for Ndr. Kystvej, på i alt 1,1 ha i centerområdet. Det skønnes på den baggrund muligt at udbygge detailhandelskapaciteten i byen med op til m² i den kommende planperiode. Arealet kan benyttes til blandede butiksformål og erhvervsformål, men ikke til beboelse pga. de tilstødende erhvervsområder. For bl.a. at opdatere plangrundlaget for bymidten igangsættes i planperioden en omfattende lokalplanproces. Der udarbejdes lokalplan for bevaring og udvikling af Rønne by, som skal erstatte lokalplan 54, den gældende plan fra Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, som ikke kan indpasses i de centrale byområder, skal placeres i område ved Aakirkebyvej og Zartmansvej som vist med blåt på kortet. Se endvidere kommuneplanens del 1 - Detailhandel, samt afsnit i de generelle rammebestemmelser. 22

11 Retningslinjer Den fremtidige boligudbygning skal ske i fortsættelse af Rønne Syd. Der er udlagt et byudviklingsområde til helårsboligformål (101.B.49). Der skal udarbejdes en hoveddispositionsplan for hele området, som skal danne de overordnede rammer for en detaljeret lokalplanlægning og etapevis udbygning af området. Dette skal sikre, at de fysiske udformninger og placeringer samt investeringer, der foretages i starten af udbygningen, er i harmoni med den senere udbygning af området. Planlægning af den ubebyggede del af Stenbanegrunden (101.BL.01) skal ses i sammenhæng med Elektricitetsværket, som formodes i fremtiden anvendt til formål med offentlig adgang, dvs. at der bl.a. skal skabes god vejadgang til området og tilstrækkelig parkeringsmulighed. Grundens anvendelse skal have en bymæssig karakter og understøtte kommunens ønske om at styrke Rønne som et vækstcenter. Anvendelse af helårsboliger til ferieformål tillades ikke jf. lokalplan nr temalokalplan vedrørende helårsboligformål og lokalplan nr temalokalplan vedr. helårsboliger i afgrænsede byområder i landzone. Kommunalbestyrelsen kan dog efter individuel vurdering beslutte, at der i forbindelse med lokalplanlægning kan muliggøres etablering af ferieboliger på øverste etage af bygninger med mere end 2 etager. Der tillades ikke etablering af ferieboliger i tilknytning til helårsbeboelse i Rønne. Se også kommuneplanens del 1 - Boliger. Der kan etableres et plejecenter på 60 boliger med udvidelsesmuligheder ved Snorrebakken. Byggeriet skal indpasses i det skrånende terræn i området. Se også kommuneplanens del 1 - Offentlig service. Byudviklingsområder i Rønne R R R R DR B 23

12 Retningslinjer Rønne havn skal som Bornholms største trafikhavn (gods-, krydstogt- og passagerskibe) fortsat varetage den altovervejende del af disse opgaver, og havnen skal kunne udvikles i overensstemmelse med de erhvervsmæssige behov. Der skal skabes bedre forhold for krydstogtsturisme og adgangsforhold til førgen skal forbedres. Nørrekås lystbådehavn inkl. landarealerne umiddelbart syd for og kystpromenaden nord for skal videre udvikles som et sammenhængende attraktivt område. Udviklingen af området skal ske efter udarbejdelse af en helhedsplan. Ved sammenblanding af aktiviteter skal man dels sikre at aktiviteterne generer hinanden mindst muligt, dels sikre at ny bebyggelse udføres med særlig hensyntagen til fysisk kvalitet og sammenhæng, og at der sikres offentlighedens adgang på havneområdet. Muligheden for et husbådeprojekt udtages med denne kommuneplan. Se også kommuneplanens del 1 - Havne. Trafik - For at aflaste den stigende trafik i Rønne By, anlægges en omfartsvej/fordelingsvej omkring Rønne, der kan fordele trafikken fra de sydlige, østlige og nordlige indfaldsveje fra hele øen. Ved ændret anvendelse af havnearealer og/eller af arealer i bycentrum, der medfører nedlæggelse af parkeringspladser, skal der som minimum etableres et tilsvarende antal et andet sted i tilknytning til bycentrum - se kommuneplanens del 1 - Veje. Rekreative arealer - Arealer, der indgår i den Grønblå ring, skal defineres og afgrænses mere præcist i planperioden. Der skal skabes en gennemgående stiforbindelse fra Rønne Syd til Rønne Nord langs råstofindvindingsområderne. Stiforløbet skal gøre det muligt at opleve områdets natur- og kulturhistorie. Der skal sikres en klart afgrænset overgangen mellem by og land. Grøn-blå ring omkring Rønne skal sikre borgerne nem adgang til skov, strand, vand og åbent land, og give plads for sportslig udfoldelse. Grøn-blå ring er mulighed for bynær rekreation for øens borgere og besøgende. Foruden at sikre rammer for bevægelse og udeliv i grøn-blå ring skal ophold, leg og bevægelse tænkes ind i planlægning af byens offentlige rum. Der udlægges et areal til kolonihaver som erstatning for kolonihaver der bliver nedlagt i forbindelse med etablering af helikopterflyvepladsen. 24

13 Rammer for lokalplanlægning Målestok 1:

14 Centrum 101.BL B B B B BL D B B B B R D B D B B B C E R B C BL B C D BL C C C C B BL D B B. 101.E BL C BL D BL E D B B B R E B B B BL E D B B B B R B D E D D D.19 Målestok 1: D D 18

15 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.B.01 Pæretræsdalen Helårsboligformål Omfattet af bevaringsdeklaration for de svenske træhuse. Lokalplan/byplanvedtægt nr. 17, 37 og 54 omfatter hele eller dele af området. Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.02 Store Torvegade nord Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 2 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.03 Svanekevej vest Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr og 54 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.04 Åkirkebyvej Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 2 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.05 Søndre Allé/ Zahrtmannsve 101.B.06 Åkirkebyvej / Teglgårdsvejkvarteret 101.B B B.09 Borgmester Nielsens Vej Dr. Kabells Vej Borgmester Nielsens Vej vest Landemærket Langelinie Helårsboligformål Helårsboligformål Helårsboligformål Helårsboligformål Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 54 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. Lokalplan/byplanvedtægt nr. 2 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. Lokalplan/byplanvedtægt nr. 7 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. Lokalplan/byplanvedtægt nr. 2 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.10 Lille Madse Gade Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 2 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.11 Stengade / Pingels Allé-kvarteret Helårsboligformål Lokalplan nr for boligområde ved Pingels Allé og Stengade - er gældende for området. Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.12 Nordlyst Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 2 og 56 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.13 Zahrtmannsvænge nord Helårs boligformål Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign ,5 65 2, B.14 Kystparken Helårsboligformål Max. højde er 10 m. til skæring ml. facade og tag. Lokalplan/byplanvedtægt nr. 47 omfatter Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 65 3,

16 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.B.15 Zahrtmannsvænge syd Helårsboligformål 2, B.16 Klokkegade Helårsboligformål Lokalplan nr. 017 gælder for området. Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. 101.B.17 Soldaterstræde Helårsboligformål Lokalplan nr. 023 Boligbebyggelse ved Soldaterstræde er gældende for området. 101.BL.01 Bevaringsområdet Blandet helårsboligog erhvervsformål 101.BL.02 Hotel Hoffmann Blandet helårsboligog erhvervsformål: Kollegium, kursusog konferencevirksomhed 101.BL.03 Østergadekvarteret Blandet helårsboligog erhvervsformål 101.BL.04 Stenbanen ved Landemærket Blandet helårsboligog erhvervsformål 101.BL.05 Hintzes Gård Blandet helårsboligog erhvervsområde: Gymnasium 101.BL.06 Bornholms gymnasium Blandet helårsboligog erhvervsområde: Gymnasium Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. Taghældning Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 17, 37 og bevarende lokalplan nr. 54 omfatter hele eller dele af området. Der kan ikke etableres caféer, restauranter o.lign. Max. antal etager 2,5 langs Østergade, max. højde 10,5 langs Østergade, taghældning 45-50º. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 27, 37 og 54 omfatter Max. højde 18 m for det gamle elværk. Lokalplan nr for et nyt bykvarter og det tidligere elektricitetsværk er gældende for området. Byplanvedtægt nr. 2 gælder for Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 54 omfatter Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 54 omfatter 101.C.01 Store Torv Centerformål Området er omfattet af bymidteplanen. Boliger tilladelse ikke i stuetagen. Taghældning 45-50º. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 25 og 54 omfatter hele eller dele af området , ,5 8, ,5 8,5 65 2, ,5 8,5 65 2,5 11 3,

17 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.C C.03 Musikhuset, Dams Gård Lille Torv, Store Torvegade Centerformål Centerformål Boliger tilladelse ikke i stuetagen. Max. højde kun 8,5 m for baghuse. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 63 omfatter hele eller dele af området. Omfattet af Bymidteplan Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 54 omfatter Boliger tillades ikke i stueetagen. 101.C.04 Snellemark Centerformål Området er omfattet af bymidteplanen. Boliger tilladelse ikke i stuetagen. Tag-hældning 45 50º. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 25 og 54 omfatter hele eller dele af området. 101.C.05 Snellemarkcentret Centerformål Boliger tilladelse ikke i stuetagen. Max. antal etager dog 1,5 mod Grønnegade. Taghældning 45-50º max. facadehøjde 9m, dog 4 m mod Grønnegade. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 55 omfatter Omfattet af Bymidteplan. 101.C.06 Antoniestræde Centerformål Taghældning 45-50º. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 54 omfatter hele eller dele af området. Omfattet af Bymidteplan 101.C.07 Magstræde Centerformål Området er omfattet af bymidteplanen. Boliger tilladelse ikke i stuetagen. Taghældning 45-50º. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 54 omfatter 101.C.08 Ved Remisevej Centerformål Der må ikke etableres boliger i området D.01 Østre skole Offentlige formål: Skole 101.D.02 Privatskolen Offentlige formål: Skole 101.D.03 Bibliotek og rådhus Offentlige formål: Rådhus, bibliotek, legeplads, park 101.D.04 Plejecenter Slottet Offentlige formål: Ældrecenter, ældreboliger 101.D.05 Kirkegården Offentlige formål: Kirkegård 101.D.06 Renseanlæg Offentlige formål: Renseanlæg for spildevand 101.D.07 Østkraft Offentlige formål: Kraftværk og kraftvarmeværk Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 2 omfatter Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 54 omfatter Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 7 omfatter Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 77 omfatter Max. højde: kraftværk 30 m, vandtank 42m, skorstene 70 m, bebyggelse i øvrigt 13m , , , ,5 8,5 65 1,5 8,5 2,5 11 1,5 8,5 1,5 8, ,5 40 8,

18 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.E.01 Erhvervsområde ved Zahrtmannsvej Erhvervsformål: Håndværk og mindre industri m.m. Detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. 101.E.02 Øernes Kaj Erhvervsformål: Havneformål -(passager- og trafikfaciliteter i forbindelse med færgeleje) 101.E.03 Kulpieren m.m. Erhvervsformål: Havneformål (værksteds- og oplagsvirksomhed) 101.E.04 Vesthavnen Erhvervsformål: Havneformål (tungere industri-, produktions-, værksteds- og oplagsvirksomhed). 101.E.05 Sydhavnen Erhvervsformål: Havneformål og formål til servicering af krydstogtsturister 101.E.06 Nordhavnen Erhvervsformål: Havneformål samt mindre service- og turistformål 101.E.07 Areal ved Nørrekås Kontor og serviceerhverv, offentlige formål samt rekreative formål 101.R R.02 Havnepromenade og Sdr. Bådehavn Nørrekås og havnepromenade Rekreativt område: Småbåds- og fritidshavn, restauration samt promenadeareal Rekreativt område: Småbåds- og fritidshavn 101.R.03 Hotel Griffen Rekreativt område: Feriehotel, konference- og kursusvirksomhed Max. højde på haller dog 12 m 40 1,5 8,5 Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 86 omfatter Der kan etableres stiforbindelse mellem Krydstogtskajen og havnepromenaden Delvis landzone; kan ved lokalplan overføres til byzone Der kan etableres stiforbindelse mellem Krydstogtskajen og havnepromenaden. Arealer i landzone kan ved lokalplan overføres til byzone. Lokalplan/byplanvedtægt nr. 32 omfatter Punktvise gængerforbindelser mellem by og havn. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 59, 66 og 86 omfatter hele eller dele af området. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 86 omfatter 40 8,5 40 8, ,5 40 8, , ,

19 Havn 101.B. 101.R C E R C C D BL C C C B BL C E BL C BL BL E D E R B B E D B 101.B 101.B D D E Målestok 1: R 15 31

20 Nordlig del 101.D D R D B R B D E B V. 101.B R E B B B B R E R BL B B B B BL B D B B B B B B R R R R D D B D.15.C B R BL B B B D B B BL C B B BL D E R E R B D.02 Målestok 1: B B B B E 13 32

21 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.B.18 Malmøvejkvarteret Helårsboligformål Omfattet af bevaringsdeklaration for de svenske træhuse. 101.B.19 Sveasvejkvarteret Helårsboligformål Omfattet af bevaringsdeklaration for de svenske træhuse. 101.B.20 Lærkevejkvarteret Helårsboligformål Omfattet af bevaringsdeklaration for de svenske træhuse. 101.B.21 Haslevej Helårsboligformål 30 1,5 101.B.22 Svanekevej øst Helårsboligformål 30 1,5 101.B.23 Næbbe Odde Vej Helårsboligformål 101.B.24 Rønne øst Helårsboligformål Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 4, 5, 10 og 72 omfatter 101.B.25 Gartnervangen kvarteret Helårsboligformål Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 45 omfatter 101.B.26 Frydenslundkvarteret Helårsboligformål 101.B.27 Fabriksvej-øst Helårsboligformål 101.B.28 Holger Lundgrens Vej Helårsboligformål Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 48 omfatter 101.B.29 Pilehøj / Brøndshøj Helårsboligformål Taghældning 25-50º. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 38 og 39 omfatter hele eller dele af området. 101.B.30 Smålandsvej Helårsboligformål Vejadgang fra Sveasvej. Lokalplan/ byplan-vedtægt nr. 49 omfatter hele eller dele af området. 101.B.31 Vibehaven Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 53 omfatter 101.B.32 Boligbebyggelsen Gartnervangen ,5 8,5 1,5 8,5 1,5 8,5 2 8,5 Helårsboligformål 2, B.33 Højvangsparken Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 31 omfatter 101.B.34 Sejersgårdskvarteret Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 5 og 40 omfatter 101.B B.36 Boligområde ved Kommandanthøjen Boligområde ved Torneværksvej 3 11 Helårsboligformål Skal opføres som lavenergihuse ,5 Helårsboligformål Der skal udarbejdes lokalplan inden området kan bebebygges ,5 33

22 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.BL.07 Bryggerivej Blandet helårsboligog erhvervsformål Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. i området. 101.BL.08 Kvartercenter ved Gartnervangen Blandet helårsboligog erhvervsformål privat og offentlig service 101.D.08 Campus Offentlige formål: Uddannelsescenter 101.D.09 Åvangsskolen Offentlige formål: Skoler, funktionerboliger mm. 101.D.10 Skolen ved Sveasvej Offentlige formål: Skole, fritidshjem 101.D.11 Almegårds Kaserne Offentlige formål: Kaserne med uddannelses- og øvelsesplads 101.D.12 Peterskolen Offentlige formål: Skole, soldaterhjem 101.D.13 Almegårds Kaserne Offentlige formål: Militært øvelsesområde 101.D.14 Almegårds Kaserne Offentlige formål: Militært øvelsesområde 101.D E.08 Plejecenter ved Snorrebakken Erhvervsområde ved Fabriksvej Offenlige formål: Plejecenter m.m Erhvervsformål: Håndværk og mindre industri m.m. Detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper 101.E.09 Slagteriet Erhvervsformål: Industri m.m. 101.E.10 Manøvrebane Erhvervsformål: Øvelsesbane for køreundervisning 101.E.11 Bofa Erhvervsformål: Industri m.m. Der kan ikke etableres caféer, restauranter og lign. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 10 omfatter Max. 2 etager i den sydligste del af området. Max. højde på haller dog 15 m. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 62 omfatter hele eller dele af området. Max. højde for gymnastiksal 12 m. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 57 omfatter Max bebyggelse op til m² etageareal 30 8, ,5 2 8, , Max. højde haller dog 12 m 40 1,5 8,5 Max. højde bygningsafsnit dog 6,5m. Der er sikret et areal til en 3 m bred gangsti langs kysten Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 44 omfatter Max. antal etager på oversigtstårn 2, Max. højde på versigtstårn 8,5m, Støjkonsekvensområde omkring øvelsesområdet Max. højde: 8,5 m, dog 25 m i nordøstlig del og 80 m for skorsten. 8,5 12 6, ,5 34

23 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.R.04 Stadion Nord Rekreativt område: Idrætsanlæg, -haller, -baner, klubhuse m.m. 101.R R.06 Kolonihaver Solvang, Fælleshåb og Rugmarken Kolonihaver Rønne og omegn Rekreativt område: Kolonihaver Rekreativt område: Kolonihaver Max højde på haller dog 15m. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 1, 5 og 72 omfatter hele eller dele af området. Bebygget areal max. 20 m², mindst 2,5 m fra skel, Taghældning max. 35º, Facadehøjde max. 2,2 m Bebygget areal max. 20 m², mindst 2,5 m fra skel, Taghældning max. 35º, Facadehøjde max. 2,2 m 2 8, R.07 Kolonihaver Friheden Rekreativt område: Kolonihaver Bebygget areal max. 20 m², mindst 2,5 m fra skel, Taghældning max. 35º, Facadehøjde max. 2,2 m 101.R.08 Skov ved Almegårds kaserne Rekreativt område: : Offentlig skov 101.R.09 Landsstævnestadion Rekreativt område: Idrætsanlæg 101.R R.11 Nordskovens camping Rekreativt område ved Kommandanthøjen Rekreativt område: Campingplads Rekreativt område 101.R.12 Torneværksområdet Rekreativt område: Grønt område, naturlegeplads 101.R.13 Ankersminde Rekreativt område: Idrætsformål og uddannelse Max bebyggelse for området op til m² etageareal Godkendt 190 enheder og 27 hytter Del af området er omfattet af Miljøzone omkring BOFA.Del af området er omfattet fortidmindebeskyttelse. Delvis landzone; kan ved lokalplan overføres til byzone. Delvis landzone, kan ved lokalplan overføres til byzone 8,5 35

24 Sydlig del 101.B D C B R C BL B B B.18 BL C BL C C C B BL D B B B E R BL B B BL B D B B B B E D R BL B E B E R E B E R D E D D B B B D D D B D R B D B D C B 101.D R D B R D D R B D B B B R R R R B B R B R S.01 Målestok 1:

25 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.B.37 Bellmansvejkvarteret Helårsboligformål Omfattet af bevaringsdeklaration for de svenske træhuse. 101.B B.39 Strandvejen Søndre Allé Rønne Syd, åben lav Helårsboligformål Helårsboligformål Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 58 omfatter Sikring af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 8 og 14 omfatter 101.B.40 Smedegårdskvarteret Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 20 omfatter Del af området er omfattet af lokalplan nr B.41 Zahrtmannsvej Ullasvej Helårsboligformål 101.B.42 Sdr. Villavej Helårsboligformål 101.B.43 Åkirkebyvej øst Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 20 omfatter 101.B B.45 Strandvejen- Vedbendvej Boligområde bag Fredensborg Helårsboligformål Helårsboligformål Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 58 omfatter Beboelse i tilknytning til hotel (refugium) Lokalplan/byplanvedtægt nr. 36 omfatter 101.B.46 Fredensborgkvarteret Helårsboligformål Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 36 omfatter 101.B.47 Smedegårdsvej syd Helårsboligformål 101.B.48 Paradisvej boliger Helårsboligformål Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 9 omfatter 101.B.49 Søndergården Helårsboligformål, samt offentlig service for kirke og daginstitution Lokalplan/ byplanvedtægt nr. 19, 24, 75 og 84 omfatter 40 1,5 8,5 101.B.50 Udbygningsområde Rønne syd Helårsboligformål Afrunding af boligområdet Rønne-syd. Landzone; kan ved lokalplan overføres til byzone. Forud for en detailplanlægning i området skal der udarbejdes og offentliggøres et forslag til landskabsmodningsplan for hele området. 101.B.51 Peter Ipsensvej Helårsboligformål Del af området er omfattet af lokalplan nr Boligområde ved Peter Ibsensvej ,5 101.BL.09 Zahrtmannsvej Blandet bolig- og erhvervsformål Boliger kan benyttes som helårs- eller fritidsboliger 40 1,5 8,5 37

26 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% etage højde 101.D.16 Offentlige formål ved Paradisvej Offentlige formål: Ældrecenter, ældreboliger, lægehus, politigård m.m. 101.D.17 Gigtplejehjemmet Offentlige formål: Gigtplejehjem 101.D D D.20 Bornholms Centralsygehus Offentlige institutioner m.m. ved Helsevej/Ullasvej Offentlige institutioner m.m. ved Galløkkevej Offentlige formål: Sygehus, administration, undervisning, personaleboliger Offentlige formål: Sygehus, plejeaktiviteter, offentlig administration, personaleboliger Offentlige formål: Undervisningsinstitutioner 101.D.21 Søndermarsksskolen Offentlige formål: Skole, idrætshal, klubhuse 101.D.22 Helikopter-flyveplads Offentlige formål: helikopterflyveplads for ambulance-flyvning samt afskærmende beplantning integreret med rekreativ funktion for offentligheden 40 1,5 8, , , Max højde på haller dog 15 m 2 8,5 Der må i området ikke opføres bebyggelse, bortset fra nødvendige installationer til brug for ambulanceflyvning med helikopter samt andre mindre, tekniske anlæg. Omfattet af lokalplan D.26 Marthasminde Offentlige formål: Institution for børn og unge samt ældreboliger 101.E.12 Erhvervsområde ved Lunden Erhvervsformål: Håndværk og mindre industri m.m. Detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper Omfattet af lokalplan 011. Fremtidig adgangsvej til bagvedliggende arealer skal sikres Max. højde på haller dog 12 m. Området er omfattet af lokalplan nr Butiksområde for særligt pladskrævende varegrupper ,5 8,5 38

27 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.R.14 Marthasmindeskoven Rekreativt område: Landzone, kan ved lokalplan overføres til byzone 101.R.15 Galløkken Rekreativt område: Ingen ny bebyggelse, undtagen evt. mindre udvidelse af eks. Bygninger Delvis landzone, kan ved lokalplan overføres til byzone Godkendt 125 enheder og 19 hytter 101.R.16 Stadion Syd Rekreativt område: Idrætsområde 6,5 101.R.17 Curdtslund Rekreativt område: Mulighed for at udlægge kolonihaver i den vestlige ubevoksede del af området 101.R.18 Søen ved Zahrtmannsvej Rekreativt område: 101.R.19 Hotel Ryttergården Rekreativt område: Hotel, kursus- og konferencevirksomhed 101.R.20 Hotel Fredensborg Rekreativt område: Hotel, kursus- og konferencevirksomhed 101.R.21 Reservation til hotel; Rønne syd Rekreativt område: Hotel-, kursus- og konferencevirksomhed 101.R.22 Rideskole Rekreativt område: Rideskole med tilhørende beboelse, ridehal og fold 101.R.23 Galløkken Camping Rekreativt område: Campingplads 101.R.24 Rekreativt område ved Marthasminde Rekreativt område og offentligt område Landzone, kan ved lokalplan overføres til byzone Omfattet af lokalplan 011. Ny bebyggelse må kun opføres indenfor udlagte byggefelter Omfattet af støjzone fra helikopterflyveplads. Mulighed for at udlægge kolonihaver i området ,5 101.S.01 Lersøvej Sommerhusområde ,5 39

28 Østlig del 1.B B B R R B B R R B R B D D D B D R B B B B D B B R E B R E.15.B B.52 1.E E BL E E E B B.48 1.D D D R B D D B C B D R B R D D B D B B B R R BL R B.50 Målestok 1: B 45 40

29 Plan nr. Navn Anvendelse Øvrige oplysninger max% Etage højde 101.B.52 Asakvarteret Helårsboligformål Lokalplan/byplanvedtægt nr. 60 omfatter 101.B.53 Vibeellet Helårsboligformål Landzone, kan med lokalplan overføres til byzone 101.B.54 Kanegårdsvej Helårsboligformål Landzone, kan ved lokalplan overføres til byzone 101.BL.10 Grisby Blandet Helårsbolig- og erhvervsformål: 101.C.09 Centerområde ved Vibegårds Runddel Centerformål: Lokalcenter til detailhandel Landzone, kan ved lokalplan overføres til byzone Området er omfattet af lokalplan og lokalplan ,5 101.D.23 Østre Ringvej Offentlige formål: Offentlig administrationsbygning 40 1,5 8,5 101.D klassescenter m.m. ved Vibegård Offentlige formål: Skole m.m ,5 101.D.25 Vibegård Offentlige formål: 10 1,5 8,5 101.E.13 Industrivej Erhvervsformål: Håndværk og mindre industri m.m. Max. højde på haller dog 12m Butikområde til særligtpladskrævende varegrupper ,5 101.E.14 Sandemandsvej, Lillevangsvej, Rabekken E Erhvervsformål: Håndværk og mindre industri m.m. Max. højde haller dog 12 m. Del af området er omfattet af lokalplan nr erhvervsområde ved Lillevangsvej ,5 101.E.15 Rabekken Erhvervspark administration, Erhvervsformål: Administration, kontorer, servicefag, handel 40 2, E.16 Rabekken Erhvervspark Erhvervsformål: Industri m.m. Max højde på haller dog 13 m. 40 2, R.25 Rekreativt område ved Rabækkeværket Rekreativt område: 41

30 Redegørelse Rønne har i dag godt indbyggere og er langt den største by på øen, med bredt udbud af arbejdspladser og offentlig og privat service. Rønne er øens trafikknudepunkt, og byen rummer forskellige regionale servicefunktioner, som henvender sig til hele øens befolkning. Rønne har siden kommunesammenlægningen i 2003 fungeret som øens kommunecenter. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse (2,0) er lidt lavere end gennemsnitstørrelsen på Bornholm, som er 2,1 person pr. bolig. 51,4 % af boligmassen er opført før 1950, og 27,7% er opført efter Af de beboede boliger er 63,1 % ejerboliger, og 36,9% lejeboliger. Kun få boliger er registreredes om fritidsboliger, under 1%. 50% Byen ligger på en svag skrånende flade med flad fra nordvest mod sydøst. Landskabet præges af en markant skråning, der hæver sig mod sydøst. Fra Snorrebakken er der en storslået udsigt til havet over Rønnes røde tegltage. I byens udkant vidner de mange vandfyldte grave om tiden, da undergrundens råstoffer blev udnyttet. 40% 30% 20% 10% 0% 0-17 år år år 65+ år Rønne By Bornholm Byen har udviklet sig i en række bueformede udviklingslag ud fra det gamle center ved havnen. Fra gaderne langs byskrænten er der fine kig til havnen, og fra de snævre gaderum er der kig til de store torve. Det første af de bueformede udviklingslag, som omgiver bykernen, rummer arbejderboliger fra 1800-tallets sidste del. Bebyggelsen består af lave dobbelthuse med smalle stier ved gavlene. Husene ligger på linje langs fortovskanten og skaber på den måde et byrum med en særlig fortættet stemning. Det andet bueformede lag i bebyggelsen følger i store træk Borgmester Nielsens Vej og er kendetegnet af velbyggede murermestervillaer, svenskehusene, kolonihaverne samt sportsanlæggene. Tredje lag i bebyggelsen er arealmæssigt meget stort. Det rummer industriens praktiske haller, det almene etagebyggeri med lejligheder samt parcelhuslandskaberne. Fra parcelhusene i første række ved Østerled er der udsigt til det åbne land med arrene efter mange års råstofudnyttelse. Befolkning og boliger - I 2009 havde Rønne indbyggere. Dette er en stigning i forhold til 2005, hvor der boede Selvom der har været en lille stigning de sidste par år forventes det ifølge befolkningsprognose dog at falde. I 2020 forventes indbyggertallet at blive ca personer. Aldersfordelingen i Rønne er nogenlunde det samme som gennemsnittet på Bornholm. Aldersfordeling opgjort den Lokalplaner - Der er vedtaget 8 lokalplaner til nyt boligbyggeri i sidste planperiode: Lokalplan Stenbanegrunden muliggjorde opførsel af beskyttede boliger. Lokalplan for boligområde ved Pingels Allé og Stengade. Området var udbygget, men en manglende plan vanskeliggjorde klar og entydig byggesagsbehandling. Lokalplan Boligbebyggelse ved Soldaterstræde, muliggjorde opførelse af 12 andelsboliger fordelt på to bygninger. Lokalplan Boligområde ved Kommandanthøjen, muliggør opførelse af nye enfamiliehuse. Lokalplan Boligområde ved Peter Ipsensvej, muliggør opførelse af både samlet boligbebyggelse og individuelle enfamiliehuse. Lokalplan Boligområde ved Smallesund, muliggør opførelse af 15 helårsboliger. Lokalplan Boligområde ved Torneværksvej, muliggør opførelse af mindst 25 helårsboliger. Lokalplan Blandet bolig- og erhvervsområde ved Zahrtmannsvej, muliggør indretning af 6 flexboliger ( helårs- eller fritidsboliger). 42

31 Redegørelse Erhverv og detailhandel - Rønne er vokset i betydning som handels- og turistby. Byens detailhandel koncentreres i området omkring centrum, herunder arealer ved St. Torv og Lille Torv, ved St. Torvegade og Snellemark. Der findes kun meget få muligheder for at foretage en decideret udbygning af det snævert afgrænsede bycenter i Rønne. Det tidligere aflastningsområde ved Vibegård er ændret til lokalcenter med mulighed for et butiksareal på 3000 m². Denne ændring giver mulighed for at udvide tidligere butiksareal på 2800 m² med 200 m². Se lokalplan 056. Dette, samt den begrænsede rummelighed i bycentret, har medført et konstant øget pres for detailhandelsudbygning i øens største handelsby. Der er reelt kun få muligheder for at udvide Rønnes centrale butiksområde (butiksområde A). De fleste udvidelsesmuligheder er trafikalt uhensigtsmæssige og/eller til skade for byens kulturmiljø og bevaringsinteresser. Ved etablering af nye, meget store butikker på op til 3500 m², i området, forudsættes dels at der udarbejdes lokalplan, dels udarbejdes miljømæssig vurdering (evt. VVM redegørelse) der redegør for detailhandelsmæssige konsekvenser af butikken. Lokalplan Butiksområde for særlig pladskrævende varegrupper blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i Lokalplanområdet er beliggende ved Almindings Runddel og afgrænses af Zahrtmannsvej mod vest og Åkirkebyvej mod nord. Et væsentligt mål med lokalplanen er at området fortsat skal kunne rumme butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Desuden udlægges området til offentlig og privat service samt anlæg for benzin- og dieselsalg. Ønsket var at foretage en gradvis omdannelse af område med henblik på at skabe et mere sammenhængende og harmonisk butiksområde. Trafik og havne - En del af den trafik, der er uvedkommende for bymidten, kører uden om bymidten ad Rønnes Ringgade Munch Petersens Vej, Zahrtmannsvej, Borgmester Nielsens Vej og Nordre Kystvej. En omfartsvej er planlagt, så det bliver muligt at aflaste bycentret for gennemkørende trafik. Der reserveres arealer så Søndre-, Østre- og Nordre Ringvej skal forbindes en sammenhængende omfartsvej. Lokalplan 038 for helikopterflyveplads blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i Rønne Havn er kommunal havn, der drives af aktieselskab. I dag er Rønne Havn suverænt den største havn på Bornholm mht. transport af varer og passagerer. Havnen besøges desuden af mange gæstesejler og krydstogtfartøjer. Havnen har i dag kun få fiskefartøjer tilbage. Havnen omfatter store erhvervsarealer med havnerelaterede virksomheder. Nørrekås Havn blev oprindeligt etableret som fiskerihavn. Nu fungerer havnen som kommunal jolle og lystbådehavn og er Bornholms største. I 2008 udskrev Bornholms Regionskommune, med støtte fra Realdania, en åben idékonkurrence for 4 bornholmske havne som eksempelhavne. Nørrekås havn var en af de 4 bornholmske havne. Målet var at få bud på, hvorledes de 4 havne kan bibringes et nyt indhold, der tager udgangspunkt i både stedet og historien og bæredygtighed i bred forstand. Der indkom 41 vidtfavnende forslag. Resultatet af konkurrencen skal inspirere til fremtidig planlægning på havnene. Offentlig service - Rønne har en række kommunale servicetilbud, herunder folkeskoler, flere børnehaver, centralbiblioteket, sygehus, uddannelsesinstitutioner, ældrecenter og diverse faciliteter til brug for ældre, etc., regionskommunens administrative virksomheder etableret i det tidligere rådhus og amtsbygninger. Hertil kommer foreningsdrevne idrætsfaciliteter med f.eks. idrætshal, baneanlæg/stadion m.v., der almindeligvis drives med tilskud fra det offentlige. Ifølge den nye skolestruktur indgår folkeskolerne Østre, Søndermark og Åvang i Skoledistrikt Rønneskolen med klassetrin

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by Slagelse Kommune Plan og Erhvervsudvikling August 2013 KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by 1 Masterplan for Slagelse by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 5 Bolig...

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort 26.03.2010 Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN MORSØ KOMMUNEPLAN 2001-2013 Morsø Kommuneplan 2001 2013 er udgivet af: Morsø Kommunalbestyrelse Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M. Tekst, tegninger og grafisk tilrettelæggelse: Morsø Kommune, Teknisk Forvaltning

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN

ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN ROSKILDE 2017 RAMMEBESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLAN 4. VESTBYEN Roskilde Kommune 2006 J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ Hovedgård Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Hovedgård Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er ikke

Læs mere

Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse

Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Om planen Introduktion til den digitale kommuneplan Hillerød Syd Redegørelse Hillerød Syd Kommunen i hovedtræk Hovedstrukturen Redegørelse Hovedstruktur Regionalt perspektiv Fingerplan 2012 og den regionale

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere