Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier..."

Transkript

1 1

2 Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Læsevejledning til kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Gennemgående indsatser 0-18 år... 4 Indsatser 0-5 år... 4 Indsatser 6-18/25 år... 6 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier... 9 Gennemgående indsatser 0-18 år... 9 Indsatser for gravide og 0-5 år (før-skolebørn)...11 Indsatser 6-16 år (skolebørn)...19 Indsatser år job og uddannelse...23 Indsatser år fritid...24 Projekter

3 Baggrund for kataloget Som et led i Udviklingsplanen for det forebyggende arbejde er der jf. kommissoriet udarbejdet en kortlægning af de forebyggende indsatser, der i dag findes i Aalborg Kommune. Kortlægningen er præsenteret i dette katalog over de forebyggende indsatser. Dermed skal Udviklingsplanen være et redskab til at skabe overblik, så overlappende eller manglende indsatser opdages, og der kan prioriteres i de nuværende indsatser, således at ressourcerne bruges bedst muligt. Gennem afdækningen af de mange forebyggende indsatser øges det gensidige kendskab mellem medarbejdere og ledere i forskellige afdelinger og forvaltninger, og det understøtter, at den enkelte ser sin egen rolle/kerneydelse i et bredt forebyggelsesperspektiv. Udviklingsplanen skal således styrke, at det er naturligt for alle professionelle i Aalborg Kommune, der arbejder med børn og unge, umiddelbart at tænke i helhed, forebyggelse, tværfaglighed og i nye veje. Kortlægningen omfatter indsatser, der kan betegnes enten generel eller specifik forebyggelse. Den generelle forebyggelse retter sig mod alle børn, unge og familier og har til formål at fremme trivsel generelt, således at denne styrkes og opretholdes, og dermed hindre at mistrivsel og sociale problemer opstår. Den specifikke forebyggelse retter sig mod risikogrupper blandt børn, unge og familier med henblik på at begrænse symptomer på mistrivsel og mindske graden af udsathed for at gøre potentielt udsatte børn, unge og familier selvhjulpne. Læsevejledning til kataloget Kataloget er inddelt i indirekte og direkte indsatser, hvilket dækker over henholdsvis mødefora og samarbejder, der kan betegnes som forebyggende, og dernæst indsatser, hvor der er direkte kontakt til børn/unge eller forældre. Oversigten er struktureret efter alderen på børnene eller de unge, som indsatsen retter sig mod. Tilbuddene/indsatserne er blot kort beskrevet for at skabe overblik. Ønskes der yderligere oplysninger om et bestemt henvises der til ejerforholdet. 3

4 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde Navn på Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Gennemgående indsatser 0-18 år Håndbogen På Tværs Udvidet lederteam Kommunaltlægeligt udvalg Bruges som barometer i konkrete sager samt til generel pædagogisk refleksion over risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i børns liv i vejlednings- og observationsindsatser. Der afholdes opfølgningstemadage flere gange årligt med henblik på at introducere mappen til nye samt skærpe opmærksomheder og formidle evt. ændringer/redigering. Dette foregår i vekselvirkning mellem oplæg og casearbejde. Områdespecifikt lederforum med deltagelse af teamleder i sundhedsplejen, Dagtilbudsleder, Områdeleder, Skoleleder, PPRleder, familiegruppeleder, DUS-leder, FC-leder m.fl. ad hoc. Målet er at fremme samarbejdet på tværs i et område. Samarbejdsforum mellem kommunen (FB, ÆH, SBU) og repræsentanter fra PLO Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen Opfølgning faciliteres af Konsulentteam (Familieog Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen Sundhed og Kulturforv. har formandskab og sekretariatsbetjening Overordnet niveau Kommunale ydelser listet til brug for lægerne Mappen er opdateret og ligger på KLIK samt temadag er udmeldt på uddannelseskataloget. Yderligere temadage for Dagtilbud udmeldes til institutionerne. Konsulentteamet evaluerer på metode og deltagelse efter hver temadag. Side på Aalborg Kommunes hjemmeside dk/laeger Indirekte indsatser 0-5 år Samarbejde mellem dagplejen og sundhedsplejen Målgruppe: 0-2 år Der er et formaliseret samarbejde mellem dagplejen og sundhedsplejerskerne både generelt og specifikt Dagplejen i samarbejde med Sundhedsplejen, Samarbejde mellem dagplejen og Tværfagligt Team Målgruppe: 0-2 år Der er samarbejde med tværfagligt team omkring bekymringsbørn i dagplejen Dagplejen i samarbejde med Tværfaglig Team 4

5 Tværfagligt team Sundhedstjenestens konsulentfunktion i dagtilbud Vejledningsindsat ser til pædagogisk personale Den generelle forebyggelse Dagtilbud som en del af forebyggelsen Pædagogisk viden. Evidensbaseret samt praksisfortælling/ analyse og metode Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Målgruppe: Personale på institutioner på 0-5 års området. TT udfører Sundhedstjenestens konsulentfunktion i dagtilbud iht. sundhedsloven 124 og bekendtgørelsen Sundhedsplejerskerne i TT tilbyder generel og specifik vejledning om sundhedsfaglige spørgsmål. Eks. om smitsomme infektionssygdomme, trivsels-forhold, kost, vitaminer, vaccinationer, hygiejne m.m. Derudover ydes individuel, konkret rådgivning vedrørende børn, som personalet finder, har særlige behov. Der kan afholdes ad-hoc møder i 0-5 års institutionerne med forældre og personale om specielle sundhedsfaglige emner. Sundhedsplejerskerne i de 4 tværfaglige teams mødes 3-4 gange årligt for at sikre et fælles sundhedsfagligt grundlag. Målgruppe: 0-5 år Specifikke vejledninger, f.eks. i forhold til præmature børns behov. Målgruppe: 0-5 år Pædagogiske udviklingsprocesser der er knyttet an til udviklingsplanens spor: - Inklusion - Forældreinddragelse - Læring - Sundhed Indsats hvor pædagoger, dagplejer og deres ledelse støttes og forstyrres i deres egen refleksion over handling i praksis med fokus på kerneydelsen. Samt motiveres og gøres nysgerrige i faget i ved fx at præsenterer ny viden eller nye metoder som kan afprøves. Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes målgruppe På baggrund af nyeste forskning i feltet samt temaer konsulentteamet opfanger som relevante for det videre pædagogiske udviklingsarbejde i deres færden i praksis og i diverse ledelsesforaer afholdes diverse tema og inspirationsdage og workshops med henblik på at støtte praksisfeltet i deres handling og refleksion. Alt hvad der afholdes er Center for Tværfaglig Forebyggelse (Familieog Indsatsteam og Tværfaglig Team Konsulentteam (Familieog Konsulentteam (Familieog Direkte henvendelse fra daginstitutioner. Forældre kan henvende sig direkte til de 4 teams for at få hjælp. Via visitation eller via konkret henvendelse Dagtilbud og dagplejes ledelse henvender sig med ønske/behov til enten teamleder el. konsulent. Opgaven faciliteres i teamet. Hvorefter der i samarbejde udarbejdes en procesbeskrivelse Der afholdes ledermøder i områderne hvert kvartal, hvor ønsker og behov kan udtrykkes fra ledelsen i praksis. Notat/ handleplaner Alt efter form og indhold bliver der lokalt evalueret på forskellig vis. Derudover er der de store pædagogiske evalueringer på den generelle inklusionsindsats i FB. Der evalueres i konsulentteamet på form og indhold samt indsats og forventet udbytte. Der evalueres i konsulentteamet og evt. blandt deltagere efter hvert afholdt arrangement. 5

6 Vejledningsindsats Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ koblet på udviklingsplanen for dagtilbud, dagtilbudsloven samt Børne og Ungepolitikken i et omsætningsperspektiv, hvor forebyggelse altid er en del af tilgangen til praksis. Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes målgruppe Faglig vejledning på pædagogiskpraksis.planlagt vejledning af supervisionskarakter på planlagt dagsorden niveau i støttegrupperne og i 32 grupperne med generel pædagogisk udvikling i sigte med afsæt i lokale praksis i den konkrete medarbejder -og børnegruppe. Akut vejledning kan rekvireres ved behov fra dagtilbud, dagpleje og fritidscentre. Konsulentteam (Familieog Der er planlagt efter ønske og i samarbejde 2 gange årligt á 1½ - 2 timers varighed med fast tilknyttet konsulent til den enkelte 32 gruppe. Der foreligger dagsorden og notat på vejledningen så vi kan arbejde videre i udviklingsprocessen med afsæt i foregående refleksion(er). Notat per henvendelse. Indirekte indsatser 6-18/25 år Kriseteam LP Målgruppe: Skoleledelse Et tilbud til understøttelse af det beredskab der allerede er på skolerne i forbindelse med Sorg og Krise. Vi går således ind og støtter skoleledelser i hvorledes de håndterer en krisesituation hvor personalet indgår som væsentlige aktører. Kriseteamet består af psykologer der har en speciel uddannelse indenfor området. Det omfatter ikke individuel behandling af de berørte da de kan tilgodeses i andet regi. Målgruppe: Skoler Problemløsningsmodel for interaktionsproblemer i skoleregi, hvor der er fokus på selv interaktionen i kontekst. Der er retningslinjer for hvilke faser i problemløsningen man skal gennemgå for at fastholde den systemiske ressourcefokuserede tænkning i problemløsningen. Det er en model som bruges af de professionelle som alternativ til udpegning af enkeltindivider som problembærere. Yderligere information kan findes på hjemmesiden for de skoler der er tilknyttet skoleudviklingsprojektet bl.a. Seminarieskolen og Højvangskolen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Skoler og PPR Hvert kvartal i støttegrupperne med fast konsulent. Konsulentteamet. Skoleleder henvender sig 6

7 Konsultativ bistand til personale Trivselsforum KABU-aftalen SSP-samarbejdet Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Målgruppe: Skole og dus ABC intervention. En model for konsultativ tilgang til problemløsning i skolesammenhæng, baseret på systemisk og ressourcefokuseret tænkning. Enhver problemstilling rejst på en skole starter med en konsultation hvor problemstillingen analyseres mhp. at bringe de ressourcer (viden og erfaring) i spil som de primære aktører har, men ikke har bragt i spil. Næste fase en inddragelse af yderligere kompetencer fra den øvrige skole og endelig, hvis det er påkrævet, en undersøgelse af den enkelte elev i kontekst, hvor den således indsamlede viden kan indgå i den samlede problemløsning. Yderligere information herom ligger på PPR s hjemmeside. Målgruppe: Skolebørn I Trivselsforum arbejdes der helhedsorienteret, tværfagligt, koordinerende og sammenhængende. Der arbejdes med opsporing af bekymringsbørn for at forebygge mistrivsel, fejludvikling og tage eventuelle problemer i opløbet. Der fokuseres blandt an-det på Dropout elever. I Trivselsforum deltager: En skoleledelsesrepræsentant, skolens trivselsperson en PPR-medarbejder, skolesundhedsplejersken og en fast rådgiver fra Familiegrupperne.. Til møderne kan der indkaldes ad hoc deltagere. Målgruppe: Anbragte børn i skolealderen Samarbejdsaftale ang. anbragte børns skolegang. KABU aftalen indeholder en manual, der viser, hvem der har ansvar for handlinger før, under og efter anbringelse. Målgruppe. Skolebørn Aalborg kommune har tre SSP konsulenter, som til daglig udgør SSP sekretariatet. Konsulenterne er forankret i hhv. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skole- og Kulturforvaltningen og Politiet. SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og Politiet, der skal forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge. SSP-samarbejdet skaber lokale netværk, der forebygger, at børn og unge begår kriminalitet. SSP har et godt lokalkendskab og følger med i, hvordan kriminaliteten og børns/unges levevilkår udvikler sig, så der efter behov kan sættes hurtigt ind med en forebyggende indsats. PPR Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Politiet. Skolelederen har ansvaret. Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltnin gen og PPR Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Politiet Lærere og pædagog kan henvende sig 7

8 SSP + Udvidet SSP Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ SSP-samarbejdet tager desuden initiativ til konkrete projekter, der skal forhindre, at børn og unge udvikler en uhensigtsmæssig social eller kriminel adfærd. SSP+ er et dynamisk samarbejdsforum som har til formål at hjælpe unge voksne, som er kriminalitets og udviklingstruet. Det er ligeledes formålet med indsatsen, at de unge som allerede er i kriminaliteten fravælger den kriminelle løbebane. SSP+ tilstræber at tilbyde en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse, job, økonomi og bolig. Her vurderes de 100 mest kriminalitets truede og misbrugstruede unge i Aalborg Kommune. Og de nødvendige præventive indsatser aftales Deltagerne i SSP+ samarbejdet er bl.a. repræsentanter fra hhv., JobcenterUng, SocialcenterUng, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Kriminalforsorgen, politiet og Center for tværfaglig" forebyggelse SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) RUG-Udvalg Rådet mod uheldige grupperinger (bander) SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) 115-Udvalg 360 graders vurdering af unge antruffet af politiet. Nordjyllands politi deltager i et projekt hvor hovedtemaet er tidlig forebyggende indsats. Politiet har et mål for, hvor mange hjemmebesøg der skal foretages i forsøgsperioden. Hjemmebesøgene aftales med SSP-sekretariatet og foretages af en betjent og en kommunal ansat som kender den unge. SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) Info-hus Info-huset er et virtuelt hus hvortil man henvender sig telefonisk eller via SMS/mail ang. radikalisering. SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) Sigtede unge Hver uge og måned gennemgås listen over de af politiet sigtede unge i SSP (Samarbejde 8

9 PSP-samarbejdet Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ perioden. Navnene mailes til de pågældende skoler, og indsatsen aftales på skolen, oftest hjemmebesøg. Udarbejdelse af tilstandsrapport. Der udarbejdes en rapport 4 gange om året. SSP-sekretariatet udarbejder en tilstandsrapport til de politiske udvalg i Familie- og Beskæftigelsesforv. Og Skoleforvaltningen. Rapporten indeholder ligeledes handlinger på de beskrevne problematikker. Formålet er at skabe et smidigt og uformelt forum for den koordinerende indsats mellem politi, de sociale myndigheder og socialog behandlingspsykiatrien, hvor private oplysninger kan udveksles uden samtykke og på et fælles retsgrundlag mellem nævnte myndigheder. mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) Politidirektøren har ansvaret for etablering af PSP-samarbejdet med inddragelse af relevante myndigheder. Direkte indsatser overfor børn, unge og familier Navn på Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Gennemgående indsatser 0-18 år Indsatser i boligsociale helhedsplaner Tilstandsrapporter Formidling af frivillige tilbud Frivilligkoordinator Mange kommunale parter, på tværs af afdelinger og forvaltninger indgår i samarbejde og medfinansiering i De Boligsociale Helhedsplaner. Det kan være med pædagogiske indsatser, særlige sundhedsindsatser, ledelsestimer, administrative ressourcer m.v. F.eks. Barnets Blå Hus, Den Sociale Skadestue, Broen, feriekolonier mv. Indsatser for at opstarte samarbejder med de frivillige Center for Tværfaglig og Netværkskoordinatorern e Alle Årlige eller halvårlige rapporter med resultater. Center for Tværfaglig Forebyggelse (Familieog Get2Sport Hjælp til idrætsforeninger i udsatte områder til at modtage børn og Sundhed- og Foreninger Oxford Research 9

10 Fokus på dental neglect Børnetelefonen Råd og vejledning ift. Serviceloven Fleksible forebyggende indsatser i familiegrupperne Generel råd og vejledning til udsatte tosprogede familier om danske forhold Vanebryderne Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ unge Målgruppe: 0-18 år Tidlig opsporing af de udsatte børn og unge gennem besøg hos Tandplejen Børn og unge kan ringe uden for kommunens åbningstid for at søge råd og vejledning Mulighed for åben anonym rådgivning jf. SEL 11 i modtagelsen i familiegrupperne. Målgruppe: Familier med børn i aldersgruppen 0-18 år Forskellige løsninger afprøves i nogle områder, tilpasset familiens behov f.eks. inddragelse af pædagog i nye sager i Modtagelsen med efterfølgende afslutning af indsats uden yderligere foranstaltning. Målgruppe: Udsatte tosprogede familier. Tilbud om råd og vejledning vedr. det danske samfund og kultur, f.eks. naboskab, skolegang, børnepasningsordninger m.m. Målgruppe: Alle børn og unge i aldersgruppen 2-17 år med svær overvægt Et overvægtstilbud målrettet barnet og dennes familie. Tilbuddet har til formål at stabilisere vægt eller opnå vægttab hos barnet. Dette sker gennem intervention målrettet barnet/den unge og dennes familie. Interventin indeholder: Vejledning i sund livsstil kost, motion mv. Samtaleforløb Motionstilbud Kulturforvaltningen i samarbejde med DIF/Kulturministeriet Tandplejen Socialafdelingen, medarb. i Den Sociale Døgnvagt besvarer opkald Modtagelsen i familiegrupperne Familiegrupperne Socialcenter Integration Sundhed- og Kulturforvaltningen kontakter eller bliver kontaktet af kommunal Get2Sport repræsentant Direkte henvendelsen via Telefonlinje Direkte henvendelse Borgere med sager tilknyttet socialcenter integration Alle aktører omkring barnet kan henvise til Vanebryderne eks. vis. sundhedsplejersker, pædagoger, læge, sygehus og lærere. Der er også åbent for indrapportering Ingen der oprettes ikke nødvendigvis sag Registrering af deltagelse og indsamling af objektive data mhp. monitorering af fremskridt. Derudover indgår materiale til vurdering af trivsel. Der udarbejdes kvartalsvise aktivitets- 10

11 Åben rådgivning i Børnerådgivningen Børnepsykologisk Team Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Tilbuddet består af en intensiv fase på 3 mdr. efterfulgt af opfølgning efter 3,6 og 12 mdr. Tilbuddet forløber sig således over 15 mdr. Der er etableret samarbejde med Børneafdelingen på AUH vedr. samarbejde om børn med tilgrundliggende sygdom eller følgesygdom til overvægten. Målgruppe: Forældre til børn på 0-13 år Tilbud om 1-2 samtaler til forældre, der oplever problemer eller bekymringer ift. barnets trivsel eller opdragelse af barnet. Målgruppe: Børn 3-13 år med lettere psykiatriske vanskeligheder Tilbud om udredning af børn med lettere psykiatriske lidelser, der ikke umiddelbart kan forklares ud fra barnets opvækstvilkår. Formålet er at forebygge udviklingen af mere alvorlige psykiske lidelser hos barnet. Indsatser for gravide og 0-5 år (før-skolebørn) Graviditetstilbud af sundhedsplejerske efter behov. Ung og gravid Gruppeforløb for kvinder med efterfødselsreakti oner Forældrekurser til førstegangsforæld re fra 2014 Målgruppe: Alle usikre eller social sårbare gravide. Tidlig indsats med henblik på at forebygge problemer i efterfødselstid, f.eks. i forhold til tilknytning til barn, ammeproblemer, praktisk forberedelse, forældreskabet mm Målgruppe: Gravide år, Kontanthjælpsmodtagere. Kvinder i en sårbar situation, der har behov for en omfattende støtte. De får viden om sociale, sundhedsmæssige og personlige forhold. Og målet er, at de efter barsel skal i gang på arbejdsmarkedet. En sundhedsplejerske er tilknyttet forløbet. Deltagerne får sund morgenmad, og sund kost er et vigtigt omdrejningspunkt i forløbet. Målgruppe: Mødre med børn på 0-5 år Tilbud om gruppeforløb af 6-8 gange for at bearbejde efterfødselsreaktion Målgruppe: Tilbud til alle førstegangsforældre Forældrekurser á ca gange fra graviditet til barnets 1½ år ud fra konceptet Familieiværksætterne. Tilbuddet afholdes i de 4 lokalområder af områdets sundhedsplejersker og i samarbejde med andre faggrupper / interessenter / og evt. frivillige Rådgivnings- og Behandlingshuset Rådgivnings- og Behandlingshuset Sundhedsområdet for Børn og Unge Kvindedaghøjskolen Tværfaglig Team Sundhedsområdet for Børn og Unge selvhenvendelse. Herefter indkaldes familien til en inklusionssamtale. Egen henvendelse Gennem fagpersoner eller ved egen henvendelse Efter henvisning fra jordemor, rådgiver, egen læge, pårørende, den gravide selv Jobcentret, Aalborg Kommune Sundhedsplejerske formidler tilbud, eller forældre har direkte kontakt med TT. Fælles visitation fra de fire TT. Henvises fra jordemor, evt. praktiserende læge rapporter og årlig rapport på aktivitet og effekt. Ja Opgørelser kvartalsvis. Brugerundersøgelse igangsættes. Tilbuddet skal evalueres og justeres løbende 11

12 Familievejleder Småbørnssundhedspleje Træningscentret for børn og unge Kostkonsulent Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ f.eks. tandplejen, børneterapeuter, psykolog, sexolog, banker, jurister, frivillige tilbud til børnefamilier Målgruppe: Forældre til børn 0-6 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne En tidlig og uforpligtigende vejledning om, hvilke muligheder og rettigheder de har i Aalborg Kommune ift. deres barns medfødte eller erhvervede handicap. Målgruppe: Børn 0-5 år & deres forældre Sundhedsfremme & forebyggelse ved hjemmebesøg, konsultationer, grupper, åbent hus i lokalområdet og daglig telefonvejledning. Omfattende tværfagligt & tværsektorielt samarbejde & koordinering med andre regionale og kommunale instanser. Ekstra indsats til børn og unge med særlige behov på baggrund af fagligt skøn (behovssundhedspleje). Målgruppe: Førskolebørn 0-3,11 år. Tilbud om træning, undersøgelse og vejledning til børn. Tilbuddet kan gives til børn, der har problemer med at udføre eller deltage i dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde og/eller har problemer med, at indgå i leg med de andre børn. Målgruppe: Børn 0-6 år I Aalborg Kommune er der ansat en kostkonsulent for 0-6 årige børn, som har en særlig rolle i forhold til at give råd, hjælp og vejledning i Specialrådgivningen, Rådgivnings- og Behandlingshuset Sundhedsområdet for Børn og Unge Træningscenteret Sundheds- og kulturforvaltningen Gennem fagpersoner eller ved egen henvendelse Et tilbud til alle nyfødte, børn og familier. Sundhedsplejersken tager selv kontakt. Behovssundhedspl eje: r fra og samarbejde med f.eks. Rådgiver i Familiegruppen, egen læge/tandlæge, Dagspleje, Daginstitutioner m.fl. Fagperson kan sammen med forældre ansøge visitationsudvalget om tilbud. Børn under 1½ år henvises uden visitation via fagperson med forældrenes accept. Kostkonsulenten er en del af Sundhedscenter Sundhedsplejersker og læger har notatpligt, fører elektronisk journal. Evalueringer af udvalgte tilbud på skift. Der opgøres kvartalsvis bevægelser i antal henviste, afsluttede, afviste i visitationen, ventetid mm. 12

13 Tværfagligt Team: Råd og vejledning til forældre i hjemmene, herunder Marte Meo indsats Tværfagligt team: Råd og vejledning til faggrupper, herunder anonyme drøftelser Basisdagplejen/ dobbeltpladser Fokus på fravær/fremmøde Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ spørgsmål om kost og børn. Kostkonsulenten kan bl.a.: hjælpe daginstitutioner og skoler med udvikling af kostpolitikker rågive forældre, der henvender sig med spørgsmål om børn og kost deltage i diverse forældre- arrangementer og personaledage i institutioner rådgive personale, bestyrelser og ledere f.eks. i forhold til kostpolitikker Målgruppe: Forældre med børn på 0-5 år Tilbud til forældre, der har bekymringer omkring barnets trivsel eller udvikling De tværfaglige teams tilbyder familier med børn i alderen 0-5 år rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. Forældre kan selv henvende sig til de tværfaglige teams og få rådgivning i spørgsmål omkring deres barn. Rådgivningen kan være anonym, hvis du ønsker det. Rådgivningen er gratis og åben for alle familier med børn i alderen 0-5 år. Rådgivningen kan foregå både i barnets hjem, i barnets dagpleje eller daginstitution og kan være af kortere eller længere varighed, dog indsats i max 6 mdr. Målgruppe: Personale på institutioner på 0-5 års området Tilbud om råd og vejledning til fagpersonale om forskellige problematikker, herunder mulighed for anonyme drøftelser omkring et barns trivsel eller udvikling Målgruppe: Børn 0-2 år Basispladser og dobbeltpladser i dagplejen er tilbud der henvender sig børn, hvor der er risiko for mistrivsel som følge af psykiske, fysiske eller sociale problemstillinger Målgruppe: Børn 0-5 år Øget målrettet fokus på fravær i dagpleje og dagtilbud Center for Tværfaglig Forebyggelse Center for Tværfaglig Forebyggelse Dagplejen Samarbejde mellem Socialafdelingen og Børne- og Aalborg Direkte henvendelse fra forældre Direkte henvendelse fra institutioner Tildeling af basisplads eller dobbeltplads foregår gennem visitationsudvalget i Udviklingsafsnittet for børn og unge Opgørelser kvartalsvis Opgørelser kvartalsvis Der er udarbejdet en evalueringsrapport af tilbuddet ultimo Der er stor tilfredshed fra forældre i basisdagplejen 13

14 Dagtilbud som en del af forebyggelsen Kontaktmøder/ opstartsmøder i dagplejen Råd og vejledning i dagplejehjemmene Råd og vejledning til forældre Opstartssamtaler forud for opstart i vuggestue og børnehave Social normering Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Målgruppe: 0-5 år Jf. dagtilbudsloven skal dagpleje og institutionerne sikre en forebyggende og støttende indsats overfor børn med behov for en særlig indsats. Denne opgave tænkes ind i al pædagogisk arbejde med børnene. Målgruppe: Forældre med børn på 0-2 år Alle forældre, hvis børn tilbydes plads i den kommunale dagpleje, deltager i kontaktmøde/opstartsmøde med dagplejepædagog og dagplejer. Møderne har til formål at sikre en god overgang til pasningstilbuddet og sikre en pædagogisk kontakt til alle forældre Målgruppe: Dagplejere Gennem råd og vejledning i de enkelte dagplejehjem, sikrer dagplejepædagogerne at der løbende bliver fulgt op på de enkelte børns trivsel og udvikling Målgruppe: Forældre med børn i den kommunale dagpleje Dagplejepædagogerne tilbyder råd og vejledning til forældre i forhold til barnets trivsel og udvikling Målgruppe: Børn 0-5 år I de fleste dagtilbud tilbydes forældrene en opstartssamtale. Mulighed for at påbegynde relation mellem institution og familien, samt fra starten have opmærksom på evt. udfordringer for barnet. Målgruppe: Børn 0-5 år Midler er afsat til ekstra normering i udvalgte institutioner i boligområder, med børn og familier, der er særligt udsatte. Familieafdelingen Dagpleje og dagtilbud Beskæftigelsesforvalt.) Dagplejen Beskæftigelsesforvalt.) Dagplejen Beskæftigelsesforvalt.) Dagplejen Beskæftigelsesforvalt.) Dagområdet (Familieog Beskæftigelsesforvalt.) Dagområdet (Familieog Alle forældre tilbydes kontaktmøde/ opstartsmøde i forbindelse med opstart i dagplejen. Alle børn i kommunal dagpleje Forældrene informeres om tilbuddet i forbindelse med opstart i dagplejen Pædagogiske læreplaner, samt materiale fra pædagogisk tilsynsbesøg. Der afholdes opsamlingssamtaler mellem forældre og dagplejepædagoger løbende og ca. 3 mdr. efter kontaktmøderne. en findes i dagplejen Dagplejen har udarbejdet materiale til brug i forbindelse med råd og vejledning samt ved formaliseret tilsyn. I dette materiale dokumenteres børnenes trivsel og udvikling Der laves løbende brugertilfredsheds undersøgelser vedr. pasningstilbuddet Der vil blive arbejdet med effektdokumentation i disse institutioner 14

15 Inklusionsindsats en i vuggestuer og børnehaver Perspektivplaner Forældreinddragelse Forældrenetværk Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Målgruppe: Børn 0-5 år Der er udarbejdet en overordnet udviklingsplan på dagtilbudsområdet, hvor der bl.a. sættes fokus på inklusion.. Indsatsen sigter mod at støtte børn i deres trivsel og udvikling og give mulighed for at være en del af fællesskabet. Dette sker gennem social deltagelse og i fleksible og motiverende miljøer, hvor alle børn oplever at de hører til og betyder noget for fællesskabet. Der bliver arbejdet målrettet med inklusion i alle dagtilbud. Målgruppe: Børn 3-5 år Der udarbejdes årligt perspektivplaner fælles for daginstitutionerne i de enkelte dagtilbud med beskrivelse af mål og metoder. Der skal være fokus på at: Skabe sundhedsfremmende rammer og miljøer for barnet i daginstitutioner. Sikre støtte til børn med særlige psykiske, fysiske og sociale behov. Udvikle og formidle ny viden om sundhed. Koordinere, udvikle og afprøve sundheds- og trivselsfremmende indsatser for børn og deres familier Målgruppe: Forældre til børn i dagtilbud (0-5 år) Forældreinddragelse gennem forældremøder, forældrebestyrelse og dagtilbudsbestyrelse Målgruppe: Forældre til børn i dagtilbud Formålet med at forældre mødes i netværksgrupper er at mødes om emner indenfor forældreskabet, så man som forældre får mulighed for at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer der er knyttet til forældrerollen. Der fokuseres på ressourcer og styrker, og at man som forældre kan inspirere hinanden. Grupperne kan etableres både i de enkelte institutioner og på tværs af institutionerne. Det kan sammenlignes med mødregrupper, dog med en fastere struktur. Der vil være to personer til stede, deraf mindst en personale, der er uddannet i at være gruppeleder og har ansvaret for Dagområdet (Familieog Beskæftigelsesforvalt.) Dagtilbuddet og den enkelte institution i samarbejde med forældre og dagtilbudsbestyrelse Beskæftigelsesforvalt.) Dagtilbuddet og den enkelte institution i samarbejde med forældre og dagtilbudsbestyrelse Beskæftigelsesforvalt.) Dagområdet Beskæftigelsesforvalt.) Evaluering af inklusionsindsatsen. Brugermålinger i institutioner hvert 3. år. Årsberetninger, pædagogisk tilsynsmateriale, samt afrapportering af målstyringsaftaler. Perspektivplaner i lige år, samt pædagogisk tilsynsmateriale i ulige år. Referater fra dagtilbudsbestyrelses møder, samt pædagogisk tilsynsmateriale. Løbende kurser arrangeret af samt diverse referater fra dagtilbudsbestyrelsesm øder, dialogmøder mv. 15

16 Frokostordninger/ kostpolitik Sprogvurdering af børn udenfor dagtilbud Sprogvurdering af børn i dagtilbud Sprogvejledning til alle børn i Dagtilbud Støtteindsatser jf. Dagtilbudslovens 4, stk 2 Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ processen/mødet. Målgruppe: 0-5 år Økologi og varieret og sund frokost Målgruppe: 3-5 årige et- og tosprogede børn I henhold til Dagtilbudsloven 11 stk 2 skal kommunen sikre, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år Sprogvurderingen sker på baggrund af Ministeriet for Børn og Undervisnings sprogvurderingsmateriale Målgruppe: 3 årige et- og tosprogede børn I henhold til Dagtilbudsloven 11 stk 1 skal kommunen sikre, at der gennemføres en sprogvurdering af børn, som er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sprogvurderingen sker på baggrund af Ministeriet for Børn og Undervisnings sprogvurderingsmateriale Målgruppe: Alle børn i alderen 0-5 år i såvel dagpleje som daginstitution Indsatsen har til hensigt at inspirere og opkvalificere det pædagogiske personale til det generelle sprogarbejde. Kunne fx være hjælp til konkrete metoder, udarbejdelse af sprogmaterialer, etablering af sproggrupper osv. Målgruppe: Børn 0-5 år Der udøves Støtteindsatser, jævnfør Dagtilbudsloven. Indsatserne er både af generel forebyggende og specifik karakter. Vi tilbyder flg indsatstyper: Individuelle indsatser Observations og vejledningsindsatser Indsatsen er primært forebyggende, og anvendes fortrinsvis når vejledning som supplement til institutionens egen indsats, kan imødekomme en barns eller en gruppe børns behov. Helhedsindsatser Indsatsen rettes mod institutionen samlet set og der søges på pædagogiske udfordringer i forhold til en gruppe børn eller hele institutionen. Indsatsen har fokus på socialt inkluderende lærings og Dagområdet (Familieog Beskæftigelsesforvalt.) Sprog & Integration Beskæftigelsesforvalt.) Den enkelte daginstitutions sprogpædagog, mulighed for vejledning fra Sprog & Integration Beskæftigelsesforvalt.) Sprog & Integrations sprogvejledere (centralt ansatte) og daginstitutionen Beskæftigelsesforvalt.) Indsatsteam (Familieog Indkaldes centralt via brev Daginstitutionen til Sprog & Integration Via centralt visitationsudvalg i Udviklingsafsnit for børn og unge Sprogvurdering og resultat registreres i KMD-sag, samt Rambølls elektroniske registreringssystem Testmateriale, som også involverer forældrene. Registreres i Rambølls elektroniske registreringssystem Indsats og udviklingsplaner Handleplaner Evaluering af inkluderende støtteindsatser ( via kvalitetsenheden - igangsat forår Evalueringsrapporter DUÅ-Indsatser (via kvalitetsenheden ) 16

17 Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ udviklingsmiljøer for alle børn. I en helhedsindsats indgår der tillige ofte flere typer af observations og vejledningsindsatser som ofte er forebyggende, og dermed undgår man at nogle marginaliseres, og bliver en sag til visitation. Observations indsats Marte meo indsats Dansk sprogstøtte til tosprogede børn Støtte på modersmål til tosprogede børn De utrolige år (DUÅ) Vi prioriterer at børneprogrammet : Dino-gruppe og forældreprogrammet Basic holdes sideløbende for at forstærke den helhedsorienterede indsats. I Dino- gruppe programmet tilbydes der konkrete pædagogiske værktøjer til arbejdet med inkluderende miljøer for børn. Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes målgruppe Konsulent laver observation af barnet/ børn i kontekst. Observationen giver efterfølgende afsæt for faglig refleksion med henblik på forståelse og evt. ændring/ udvikling af praksis. Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes målgruppe Der filmes og arbejdes metodisk med Marte meo principperne på baggrund af den konkrete henvendelse. Altid med fokus på den voksnes tilgang/ relationskompetence for øje. Samt refleksion/ forståelse af barnets intention(er). Målgruppe: 3-5 årige tosprogede børn Tosprogede børn, der befinder sig i en sproglig tilegnelsesproces, hvor målet er at lære dansk. For nogle af disse børn er denne proces en udfordring og de har derfor behov for dansk sprogstøtte. Indsatsen tildeles det enkelte barn, men udmøntningen i praksis er forskellig afhængig af det enkelte barns behov. Indsatsen varetages af centralt ansatte sprogvejledere. I enkelte tilfælde tildeles daginstitutionerne timer til selv at varetage opgaven. Indsatsen strækker sig typisk over 12 uger i et varieret timetal om ugen. Målgruppe: 0-5 årige tosprogede børn Indsatsen omfatter tosprogede børn, der i hverdagen befinder sig i 2 kulturer og har brug for 2 sprog. De børn, for hvem denne dobbeltsocialisering er en udfordring, har sprogmedhjælperen en vigtig rolle. Sprogmedhjælperen er brobygger mellem barnets hjemme- og Konsulentteam (Familieog Konsulentteam (Familieog Sprog & Integration og den enkelte daginstitution (Familieog Sprog & Integration og den enkelte institution Praksis henvender sig til konsulenttemaet ved behov. Konkrete direkte henvendelser fra praksis. Central visitation i Sprog & Integration. Der søges via statusskema i blanketsystemet (E ) Central visitation i Sprog & Integration Der søges via statusskema i Der foreligger notat el. lign på observation alt efter aftalt/ valgt metode. Der er optaget film samt laves notat på indsatsen og henvendelsen. Der foreligger dagsorden og film som dokumentation. Handleplan og udviklingsbeskrivelse på det enkelte barn, der registreres i KMD-sag Der udarbejdes en udviklingsbeskrivelse 17

18 Vejledning i forhold til tosprogede børn med Integrationsmæssige behov Åben Rådgivning v. talepædagoger Konsultativ bistand til daginstitutioner og forældre Sproggruppe Skoleudsættelse Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ institutionsliv. Sprogmedhjælperen kan være med at sikre dialogen mellem barnet og de øvrige børn i daginstitutionen. Sprogmedhjælperen hjælper i forhold til forældresamarbejdet Målgruppe: 0-5 årige tosprogede børn Herunder børn/familier med flygtningebaggrund Vejledning til den enkelte daginstitution i forhold til konkrete flerkulturelle børn og samarbejdet med forældrene. Vejledningen har til hensigt at kvalificere daginstitutionspersonalet, så de bliver i stand til at understøtte barnets identitet, trivsel og udvikling. Eksempelvis viden om traumatisering i flygtningefamilier Målgruppe: 0-5 år Mulighed for råd og vejledning vedr. sproglig udvikling. Målgruppe: 1-5 år Mulighed for råd og vejledning Målgruppe: 5-6 årige med sprogvanskeligheder. Nogle børn profiterer af at modtage undervisning i en lille gruppe på 6 børn. Der er etableret sproggrupper i begge PPR-afdelinger for børn i alderen 4-6 år. Barnets talepædagog indstiller barnet til Sproggruppen i samarbejde med forældre og barnets børnehave. Målgruppe: 5-6 år Forudsætning for skoleudsættelse er, at forældrene i dialog med børnehavens og skolens ledelse (evt. med inddragelse af PPR) vurderer, at barnet vil få et væsentligt større udbytte af et ekstra år i børnehaven, end det ville kunne få ved at starte i 0. klasse. Der skal laves mål- og handleplan for den forlængede børnehavetid. Sprog & Integration PPR PPR PPR PPR blanketsystemet (E ) fra daginstitutioner Forældrehenvendel se evt. i samarbejde med f.eks. dagpleje Daginst. og forældre henvendelse Visitation gennem Udviklingsafsnittet Forældrene ansøger Enkeltelementerne evalueres i forbindelse med forventningsafstemningerne på skolerne og revision af PPR s virksomhedsplan. For projektforløb laves særskilte afrapporteringer Overleveringssam Målgruppe: Forældre til førskolebørn Dagområdet (Familie- 18

19 taler før skolestart Indsatser 6-16 år (skolebørn) Sikre viden om børn i overgang til skole Inklusionsindsatsen Elevernes undervisningsmiljø Fokus på fravær/fremmøde ABC intervention Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Samtale mellem forældre, personale i institutionen samt barnets kommende lærer/pædagog i skole/dus Parat til den inkluderende Skole Projekt der har sat fokus på overlevering af viden(map test)som er udarbejdet inden skolestart ved TCBU sikrer vi kontinuitet i indsatsen og lærerne får yderligere et værktøj, de kan bruge i tilrettelæggelsen af den differentierede undervisning fra starten. Projektet søges implementeret i daglig praksis. Målgruppe: Alle skoleelever Formålet med inklusionsindsatsen: At øge inklusionen af børn med særlige behov på distriktsskolerne. At opnå trivsel for distriktets børn i normalskoletilbud af høj kvalitet. At øge incitamenterne til at fastholde distriktets børn på distriktets skole samt inkludere børn, der under de rette betingelser, vil kunne vende tilbage fra et specialtilbud At opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de ressourcer der anvendes til børn med særlige behov. Målgruppe: Alle skoleelever Lovpligtig undersøgelse hvert tredje år, hvor der peges på indsatsområder Målgruppe: Alle skoleelever Øget målrettet fokus på fravær og dropout Målgruppe: 6-17 år ABC-modellen bygger på principperne om tidlig indsats og mindste indgreb. Modellen er baseret på en forståelse af, at pædagogisk psykologisk vurdering stadig er den ene af kerneydelserne fra PPR, mens den anden er konsultativ bistand. Modellen integrerer derfor både de nye konsultative indsatser og den traditionelle pædagogiskpsykologisk vurdering, men med en gradvis progression, gående fra forebyggende, foregribende, mere foregribende og hvis nødvendigt til indgribende indsats. og Beskæftigelsesforvalt.) i samarbejde med Skoleforvaltningen Træningscenteret Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltingen og Skoleforvaltningen PPR Skole/forældrehenv endelse SUPKON Målgruppe: Skolebørn Vanskelighederne afhjælpes via en indsats PPR til 19

20 Supervisions- og Konsultationsteam og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skolesundhedspleje Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ således, at barnet fortsat falder inden for skolens normalområde, og derved undgår et større behov for støtte i skoleregi. Hjælpen skal være af væsentlig betydning for barnet, familien og de professionelle. SUPKON arbejder på at øge lærernes og pædagogernes kompetencer og handlingsrepertoire i forhold til arbejdet med målgruppen. I samarbejde med familien søges skabt en større bevidsthed om familiens egen indflydelse på handlemønstre og udvikling. Målgruppe: Børn/unge 6-16 år og deres forældre Sundhedsfremme / forebyggelse ved ind- og udskolingsundersøgelse, sundheds-samtaler, screeninger for h/v, syn, hørelse, farvesyn mm; opfølgning på vaccination og lægeundersøgelser mv. sundheds- og seksualundervisning på klassen / grupper & i samarbejde med klasselærer og andre. Skolesundheds-plejersken er fast medlem af skolens Trivselsforum. Sundhedsplejen skolens PPR medarbejder. Sagen drøftes i PPR s tværfaglige team. Et tilbud til alle skole-elever & forældre på bestemte klassetrin. Gives på alle kommunale og private skoler (ca. 70 i alt) m.fl. Sundhedsplejersker og læger har notatpligt. Evalueringer af udvalgte tilbud på skift. Motoriktræning Åben rådgivning til elever Pals Behovssundshedspleje: Ekstra indsats til børn og unge med særlige behov på baggrund af fagligt skøn. r fra & samarbejde med f.eks. Rådgiver i Familiegruppen, Ung Aalborg, Socialcenter ung, Praktiserende læger/speciallæge, tandlæge, Børnepsykologisk team Målgruppe: Indskolingen Skolesundhedsplejersken foretager en motorisk screening i indskolingen, som grundlag for grovmotorisk vurdering og evt. henvisninger. Skolerne varetager motorisk træning. Målgruppe: Skoleelever Mulighed for råd og vejledning til elever vedr. trivsel og udvikling. Målgruppe: Skoler Et skoleudviklingsprojekt som omfatter kulturen på hele skolen og inddrager alle såvel elever, forældre og alle ansatte ved skolen. Det er et koncept som især har fokus på bevidsthed om ønsket adfærd der kommunikeres klart til alle og som er et fælles tredje og har således opbakning fra alle. Det knytter an til individuel rådgivning for de få, der måtte have brug for det og er ligeledes en forløber for PMTO forløb. Samarbejde mellem Sundhedsplejen Skoleforvaltningen PPR Pæd og Udv. Og PPR Egen henvendelse Den gode Målgruppe: Indskolingen Skoleforvaltningen 20

21 klasse Forældresamarbej de Legekammeratkurser Elevmæglerkursu s Holdningsdannere Net-etik Rusmiddelunders øgelsen Rusmiddelunders øgelse på 10. klassescentre Event for unge Vejledning på skolerne Understøttende undervisning Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Der afholdes oplæg på forældremøder om afholdelse af anderledes forældremøder. Målgruppe: årgang Skoleelever uddannes til at motivere stille elever til at deltage i fælles lege i frikvarterene. Målgruppe: årgang Elever uddannes til at forstå konflikter og i et samarbejde mellem de som har konflikter, at løse konflikten efter en systematisk metode. (På samme måde som politiets måde at bringe offer og gerningsmand sammen). Målgruppe: årgang Oplæg til forældremøder på 6. og 7. klassetrin. På møderne deltager forældre og de unge. Der indgås aftaler mellem deltagerne om alkoholdebut. SK har hyret en betjent som har specialviden om unge og deres færden på nettet. Skolerne bliver tilbudt oplæg på forældremøder og på klasseniveau. Målgruppe: årgang Der udarbejdes en rusmiddelundersøgelse hvert tredje år. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes der indsatser. Målgruppe: 10. klassecentrene Der udarbejdes en rusmiddelundersøgelse hvert tredje år specifikt for 10. klasserne. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes der indsatser. Målgruppe: årgang Flere foredrag + workshops om at vælge og vælge fra afholdt på Fristedet. Udbudt på flere skoler i netværk. Målgruppe: årgang Vejledning om uddannelsesmuligheder Målgruppe: årgang Ungdomsskolehold, hvor man giver ekstra støtte til elever, der har behov for det, f.eks. for at bestå afgangsprøve. Hold oprettes i Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen i samarbejde med Politiet Skoleforvaltningen UngAalborg UU Aalborg i samarbejde med de enkelte skoler UngAalborg Annonceret gennem lokale ungeråd samt kontaktlærere på skolene Lovpligtigt tilbud på skolen Udbudt som hold til elever på nogle skoler snak med Artikel i nyhedsbrev, respons fra deltagerne Alm. hold dagbog over fremmøde 21

22 Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ samarbejde med de enkelte skoler. faglærere Brobygningsaktiviteter Udskolingsundersøgelse Forældrenetværks grupper Børnegrupper for børn i familier med alkoholproblemer Forældregruppe for forældre/familier med alkoholproblemer Som et led i elevens forberedelse af valg af ungdomsuddannelse skal alle elever i 8. klasser og 10. klasse deltage i brobygningsaktiviteter, som har til hensigt at gøre dem bekendte med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer. Målgruppe: 9. årgang Individuel lægefaglig udskolingsundersøgelse/samtale med fokus på den unges sundhed. Undersøgelsen består af måling af højde og vægt med vurdering af BMI samt eventuelt høretest og yderligere undersøgelser efter den unges/forældres anmodning og behov. Ud fra den enkeltes helbredssituation og ønsker gives der vejledning og råd, herunder helbredsmæssig erhvervsvejledning, hvis relevant. Målgruppe: Forældre til børn og unge i fritidscentrene Formålet med at forældre mødes i netværksgrupper er at mødes om emner indenfor forældreskabet, så man som forældre får mulighed for at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer der er knyttet til forældrerollen. Der fokuseres på ressourcer og styrker, og at man som forældre kan inspirere hinanden. Grupperne kan etableres både på de enkelte centere og på tværs af centrene. Der vil være to personer til stede, deraf mindst en personale, der er uddannet i at være gruppeleder og har ansvaret for processen/mødet. Målgruppe: Børn med forældre med alkoholproblemer. Gruppe for 6-9 årige og gruppe for 9-13 årige. Gruppeforløb for 6-8 børn Gruppen mødes 12 gange. Formålet er støtte til børnene. Forældre deltager samtidig i gruppeforløb 5 gange. Børnegrupperne ledes af personale fra familiegrupperne. Målgruppe: Forældre (til børn 6-13 år) med alkoholproblemer Forældregruppen mødes 5 gange. Der tales om, hvordan de kan støtte deres børn + indsigt i børns reaktioner i alkoholfamilie + alkoholproblemers betydning for hele familien. Forældregruppen ledes af personale fra Misbrugsafsnittet UU Aalborg i samarbejde med de enkelte skoler og ungdomsuddannelser Sundheds- og Kulturforvaltningen Center for Tværfaglig Forebyggelse Samarbejde mellem Socialafdelingen, Dagområdet og Misbrugsafsnittet Misbrugsafsnittet Undervisning Målgruppe: Nøglepersoner i daginstitutioner Misbrugsafsnittet, Obligatorisk tilbud fastsat i Ungestrategien udbydes af personalet til Misbrugsafsnittet til Misbrugsafsnittet Løbende kurser arrangeret af samt diverse referater fra dagtilbudsbestyrelsesm øder, dialogmøder mv 22

23 omkring den svære samtale Børnegrupper i øvrigt Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Undervisning omkring den svære samtale ved forældres misbrug Der eksisterer forskellige grupper for børn f.eks. sorggrupper, grupper for skilsmissebørn, gruppe for børn af indsatte. Grupper eksisterer i regionalt eller frivilligt regi. Indsatser år job og uddannelse Fritidsjobformidlingen Pligt til uddannelse og beskæftigelse mv. Vejledning på Fritidscentre Uddannelseshus Målgruppe: år Vejledning af unge i forhold til fritidsjobs. Kontakt til specielt udsatte unge. Kontakt til virksomheder og andre samarbejdspartnere. Målgruppe: år, der ikke er i grundskole og ikke har startet uddannelse UU har pligt til at sikre at alle unge under 18 år er i gang med uddannelse, beskæftigelse el.lign. Unge i målgruppe skal kontaktes indenfor 5 dage. Der er mulighed for at fratage ungeydelsen. Målgruppe: år På en del fritidscentre er UU-vejledere til stede i åbningstiden for åben vejledning, aftalte samtaler, uformel snak med enkelte og grupper af unge mv. Målgruppe: år Uddannelseshuset varetager flg. opgaver: 1. Generel vejledning af alle unge mellem år uden erhvervskompetencegivende uddannelse 2. Særlig uddannelsesvejledning af unge mellem år i henhold til vejledningslovgivningen dvs. målgruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 3. Særligt uddannelsesvejledning af unge år, der om søger uddannelseshjælp, enkeltydelser efter aktivloven eller tilbud i henhold til serviceloven. Center for Tværfaglig Forebyggelse i samarbejde med Jobcenter Ung (Familieog UU Aalborg Center for Tværfaglig Forebyggede (Familieog og UU Aalborg UU Aalborg, Jobcenter Ung og Socialcenter Ung Opsøgende arbejde Direkte henvendelse. For aldersgruppen år har UU forpligtigelse til at følge op på alle unge, der afbryder et uddannelsesforløb. 4. Særligt samarbejde om unge A-kasse forsikrede, unge sygedagpengemodtagere, unge med et særligt integrationsbehov og unge årige tilknyttet familiegrupperne. Opsøgende Målgruppe: år UU Aalborg Opsøgende arbejde 23

24 vejledning Uddannelses/job parat Fokus på sundhed Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Hvis en ung ikke har påbegyndt uddannelse, er i risiko for at afbryde eller afbryder sin uddannelse, får UU besked, og kontakter den unge hurtigst muligt og tilbyder vejledning. Målgruppe. Unge ledige under 30 år, der er psykisk og/eller fysisk/socialt sårbare Der er etableret et særligt forløb for unge under 30 år, der er fritaget for aktivering. Disse unge er karakteriseret af psykiske vanskeligheder uden en egentlig diagnose. Hertil kommer, at de også har sociale og fysiske vanskeligheder. Indsatsen vil blive varetaget af et særligt team, og der vi være bistand fra såvel læge som psykolog (Socialmedicinsk Enhed), og der vil blive etableret samarbejde med psykiatrien. Formålet er, at de unge skal blive klar til at gå i gang med uddannelse eller job Målgruppe: Kontanthjælps- eller sygedagpenge-modtagere Ved alle aktiveringstilbud til kontanthjælps- eller sygedagpengemodtagere er der fokus på sundhed, f.eks. i form at mulighed for motion og kostvejledning Der er i alle forløb under projektafsnittet også fokus på motion og sund kost. Jobcenteret Jobcenteret Indsatser år fritid Aktivitetstilbud under Ung Aalborg Målgruppe: år Særlige tilbud til unge, der i en periode har behov for det eks. tøsehold (piger med lavt selvværd) eller Actionhold (ofte drenge, der skal have brugt energi på en positiv måde). Oprettes efter ønske fra samarbejdspartnere f.eks. skoler eller ungdomsklubber. 10 fritidscentre Målgruppe: år Aalborg Kommune har 10 fritidscentre. Centrene tilbyder fritidsklubber for de yngste børn, og de fleste har også en ungdomsklub. Den primære pædagogiske indsats retter sig mod børn og unge med behov for en specifik forebyggende indsats, men det tilstræbes at tilrettelægge aktiviteterne, så alle børn og unge har glæde af at komme i fritidscentrene. Nogle fritidscentre har en specialgruppe for børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. UngAalborg Center for Tværfaglig Forebyggelse (Familieog Kontakt det nærmeste fritidscenter. 24

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

DAGTILBUD. børnehaveklassen

DAGTILBUD. børnehaveklassen 10 Dagtilbud DAGTILBUD I Herning Kommune ligger vi på landsgennemsnittet af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er under regeringens mål om 95% af en årgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere