Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier..."

Transkript

1 1

2 Indhold Baggrund for kortlægning... 3 Læsevejledning til kortlægning... 3 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde... 4 Gennemgående indsatser 0-18 år... 4 Indsatser 0-5 år... 4 Indsatser 6-18/25 år... 6 Direkte indsatser overfor børn, unge og familier... 9 Gennemgående indsatser 0-18 år... 9 Indsatser for gravide og 0-5 år (før-skolebørn)...11 Indsatser 6-16 år (skolebørn)...19 Indsatser år job og uddannelse...23 Indsatser år fritid...24 Projekter

3 Baggrund for kataloget Som et led i Udviklingsplanen for det forebyggende arbejde er der jf. kommissoriet udarbejdet en kortlægning af de forebyggende indsatser, der i dag findes i Aalborg Kommune. Kortlægningen er præsenteret i dette katalog over de forebyggende indsatser. Dermed skal Udviklingsplanen være et redskab til at skabe overblik, så overlappende eller manglende indsatser opdages, og der kan prioriteres i de nuværende indsatser, således at ressourcerne bruges bedst muligt. Gennem afdækningen af de mange forebyggende indsatser øges det gensidige kendskab mellem medarbejdere og ledere i forskellige afdelinger og forvaltninger, og det understøtter, at den enkelte ser sin egen rolle/kerneydelse i et bredt forebyggelsesperspektiv. Udviklingsplanen skal således styrke, at det er naturligt for alle professionelle i Aalborg Kommune, der arbejder med børn og unge, umiddelbart at tænke i helhed, forebyggelse, tværfaglighed og i nye veje. Kortlægningen omfatter indsatser, der kan betegnes enten generel eller specifik forebyggelse. Den generelle forebyggelse retter sig mod alle børn, unge og familier og har til formål at fremme trivsel generelt, således at denne styrkes og opretholdes, og dermed hindre at mistrivsel og sociale problemer opstår. Den specifikke forebyggelse retter sig mod risikogrupper blandt børn, unge og familier med henblik på at begrænse symptomer på mistrivsel og mindske graden af udsathed for at gøre potentielt udsatte børn, unge og familier selvhjulpne. Læsevejledning til kataloget Kataloget er inddelt i indirekte og direkte indsatser, hvilket dækker over henholdsvis mødefora og samarbejder, der kan betegnes som forebyggende, og dernæst indsatser, hvor der er direkte kontakt til børn/unge eller forældre. Oversigten er struktureret efter alderen på børnene eller de unge, som indsatsen retter sig mod. Tilbuddene/indsatserne er blot kort beskrevet for at skabe overblik. Ønskes der yderligere oplysninger om et bestemt henvises der til ejerforholdet. 3

4 Indirekte indsatser: Mødefora og samarbejde Navn på Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Gennemgående indsatser 0-18 år Håndbogen På Tværs Udvidet lederteam Kommunaltlægeligt udvalg Bruges som barometer i konkrete sager samt til generel pædagogisk refleksion over risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i børns liv i vejlednings- og observationsindsatser. Der afholdes opfølgningstemadage flere gange årligt med henblik på at introducere mappen til nye samt skærpe opmærksomheder og formidle evt. ændringer/redigering. Dette foregår i vekselvirkning mellem oplæg og casearbejde. Områdespecifikt lederforum med deltagelse af teamleder i sundhedsplejen, Dagtilbudsleder, Områdeleder, Skoleleder, PPRleder, familiegruppeleder, DUS-leder, FC-leder m.fl. ad hoc. Målet er at fremme samarbejdet på tværs i et område. Samarbejdsforum mellem kommunen (FB, ÆH, SBU) og repræsentanter fra PLO Aalborg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen Opfølgning faciliteres af Konsulentteam (Familieog Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i samarbejde med Skoleforvaltningen Sundhed og Kulturforv. har formandskab og sekretariatsbetjening Overordnet niveau Kommunale ydelser listet til brug for lægerne Mappen er opdateret og ligger på KLIK samt temadag er udmeldt på uddannelseskataloget. Yderligere temadage for Dagtilbud udmeldes til institutionerne. Konsulentteamet evaluerer på metode og deltagelse efter hver temadag. Side på Aalborg Kommunes hjemmeside dk/laeger Indirekte indsatser 0-5 år Samarbejde mellem dagplejen og sundhedsplejen Målgruppe: 0-2 år Der er et formaliseret samarbejde mellem dagplejen og sundhedsplejerskerne både generelt og specifikt Dagplejen i samarbejde med Sundhedsplejen, Samarbejde mellem dagplejen og Tværfagligt Team Målgruppe: 0-2 år Der er samarbejde med tværfagligt team omkring bekymringsbørn i dagplejen Dagplejen i samarbejde med Tværfaglig Team 4

5 Tværfagligt team Sundhedstjenestens konsulentfunktion i dagtilbud Vejledningsindsat ser til pædagogisk personale Den generelle forebyggelse Dagtilbud som en del af forebyggelsen Pædagogisk viden. Evidensbaseret samt praksisfortælling/ analyse og metode Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Målgruppe: Personale på institutioner på 0-5 års området. TT udfører Sundhedstjenestens konsulentfunktion i dagtilbud iht. sundhedsloven 124 og bekendtgørelsen Sundhedsplejerskerne i TT tilbyder generel og specifik vejledning om sundhedsfaglige spørgsmål. Eks. om smitsomme infektionssygdomme, trivsels-forhold, kost, vitaminer, vaccinationer, hygiejne m.m. Derudover ydes individuel, konkret rådgivning vedrørende børn, som personalet finder, har særlige behov. Der kan afholdes ad-hoc møder i 0-5 års institutionerne med forældre og personale om specielle sundhedsfaglige emner. Sundhedsplejerskerne i de 4 tværfaglige teams mødes 3-4 gange årligt for at sikre et fælles sundhedsfagligt grundlag. Målgruppe: 0-5 år Specifikke vejledninger, f.eks. i forhold til præmature børns behov. Målgruppe: 0-5 år Pædagogiske udviklingsprocesser der er knyttet an til udviklingsplanens spor: - Inklusion - Forældreinddragelse - Læring - Sundhed Indsats hvor pædagoger, dagplejer og deres ledelse støttes og forstyrres i deres egen refleksion over handling i praksis med fokus på kerneydelsen. Samt motiveres og gøres nysgerrige i faget i ved fx at præsenterer ny viden eller nye metoder som kan afprøves. Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes målgruppe På baggrund af nyeste forskning i feltet samt temaer konsulentteamet opfanger som relevante for det videre pædagogiske udviklingsarbejde i deres færden i praksis og i diverse ledelsesforaer afholdes diverse tema og inspirationsdage og workshops med henblik på at støtte praksisfeltet i deres handling og refleksion. Alt hvad der afholdes er Center for Tværfaglig Forebyggelse (Familieog Indsatsteam og Tværfaglig Team Konsulentteam (Familieog Konsulentteam (Familieog Direkte henvendelse fra daginstitutioner. Forældre kan henvende sig direkte til de 4 teams for at få hjælp. Via visitation eller via konkret henvendelse Dagtilbud og dagplejes ledelse henvender sig med ønske/behov til enten teamleder el. konsulent. Opgaven faciliteres i teamet. Hvorefter der i samarbejde udarbejdes en procesbeskrivelse Der afholdes ledermøder i områderne hvert kvartal, hvor ønsker og behov kan udtrykkes fra ledelsen i praksis. Notat/ handleplaner Alt efter form og indhold bliver der lokalt evalueret på forskellig vis. Derudover er der de store pædagogiske evalueringer på den generelle inklusionsindsats i FB. Der evalueres i konsulentteamet på form og indhold samt indsats og forventet udbytte. Der evalueres i konsulentteamet og evt. blandt deltagere efter hvert afholdt arrangement. 5

6 Vejledningsindsats Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ koblet på udviklingsplanen for dagtilbud, dagtilbudsloven samt Børne og Ungepolitikken i et omsætningsperspektiv, hvor forebyggelse altid er en del af tilgangen til praksis. Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes målgruppe Faglig vejledning på pædagogiskpraksis.planlagt vejledning af supervisionskarakter på planlagt dagsorden niveau i støttegrupperne og i 32 grupperne med generel pædagogisk udvikling i sigte med afsæt i lokale praksis i den konkrete medarbejder -og børnegruppe. Akut vejledning kan rekvireres ved behov fra dagtilbud, dagpleje og fritidscentre. Konsulentteam (Familieog Der er planlagt efter ønske og i samarbejde 2 gange årligt á 1½ - 2 timers varighed med fast tilknyttet konsulent til den enkelte 32 gruppe. Der foreligger dagsorden og notat på vejledningen så vi kan arbejde videre i udviklingsprocessen med afsæt i foregående refleksion(er). Notat per henvendelse. Indirekte indsatser 6-18/25 år Kriseteam LP Målgruppe: Skoleledelse Et tilbud til understøttelse af det beredskab der allerede er på skolerne i forbindelse med Sorg og Krise. Vi går således ind og støtter skoleledelser i hvorledes de håndterer en krisesituation hvor personalet indgår som væsentlige aktører. Kriseteamet består af psykologer der har en speciel uddannelse indenfor området. Det omfatter ikke individuel behandling af de berørte da de kan tilgodeses i andet regi. Målgruppe: Skoler Problemløsningsmodel for interaktionsproblemer i skoleregi, hvor der er fokus på selv interaktionen i kontekst. Der er retningslinjer for hvilke faser i problemløsningen man skal gennemgå for at fastholde den systemiske ressourcefokuserede tænkning i problemløsningen. Det er en model som bruges af de professionelle som alternativ til udpegning af enkeltindivider som problembærere. Yderligere information kan findes på hjemmesiden for de skoler der er tilknyttet skoleudviklingsprojektet bl.a. Seminarieskolen og Højvangskolen. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Skoler og PPR Hvert kvartal i støttegrupperne med fast konsulent. Konsulentteamet. Skoleleder henvender sig 6

7 Konsultativ bistand til personale Trivselsforum KABU-aftalen SSP-samarbejdet Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Målgruppe: Skole og dus ABC intervention. En model for konsultativ tilgang til problemløsning i skolesammenhæng, baseret på systemisk og ressourcefokuseret tænkning. Enhver problemstilling rejst på en skole starter med en konsultation hvor problemstillingen analyseres mhp. at bringe de ressourcer (viden og erfaring) i spil som de primære aktører har, men ikke har bragt i spil. Næste fase en inddragelse af yderligere kompetencer fra den øvrige skole og endelig, hvis det er påkrævet, en undersøgelse af den enkelte elev i kontekst, hvor den således indsamlede viden kan indgå i den samlede problemløsning. Yderligere information herom ligger på PPR s hjemmeside. Målgruppe: Skolebørn I Trivselsforum arbejdes der helhedsorienteret, tværfagligt, koordinerende og sammenhængende. Der arbejdes med opsporing af bekymringsbørn for at forebygge mistrivsel, fejludvikling og tage eventuelle problemer i opløbet. Der fokuseres blandt an-det på Dropout elever. I Trivselsforum deltager: En skoleledelsesrepræsentant, skolens trivselsperson en PPR-medarbejder, skolesundhedsplejersken og en fast rådgiver fra Familiegrupperne.. Til møderne kan der indkaldes ad hoc deltagere. Målgruppe: Anbragte børn i skolealderen Samarbejdsaftale ang. anbragte børns skolegang. KABU aftalen indeholder en manual, der viser, hvem der har ansvar for handlinger før, under og efter anbringelse. Målgruppe. Skolebørn Aalborg kommune har tre SSP konsulenter, som til daglig udgør SSP sekretariatet. Konsulenterne er forankret i hhv. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skole- og Kulturforvaltningen og Politiet. SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og Politiet, der skal forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og unge. SSP-samarbejdet skaber lokale netværk, der forebygger, at børn og unge begår kriminalitet. SSP har et godt lokalkendskab og følger med i, hvordan kriminaliteten og børns/unges levevilkår udvikler sig, så der efter behov kan sættes hurtigt ind med en forebyggende indsats. PPR Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Politiet. Skolelederen har ansvaret. Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltnin gen og PPR Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Politiet Lærere og pædagog kan henvende sig 7

8 SSP + Udvidet SSP Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ SSP-samarbejdet tager desuden initiativ til konkrete projekter, der skal forhindre, at børn og unge udvikler en uhensigtsmæssig social eller kriminel adfærd. SSP+ er et dynamisk samarbejdsforum som har til formål at hjælpe unge voksne, som er kriminalitets og udviklingstruet. Det er ligeledes formålet med indsatsen, at de unge som allerede er i kriminaliteten fravælger den kriminelle løbebane. SSP+ tilstræber at tilbyde en helhedsorienteret indsats med fokus på uddannelse, job, økonomi og bolig. Her vurderes de 100 mest kriminalitets truede og misbrugstruede unge i Aalborg Kommune. Og de nødvendige præventive indsatser aftales Deltagerne i SSP+ samarbejdet er bl.a. repræsentanter fra hhv., JobcenterUng, SocialcenterUng, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Kriminalforsorgen, politiet og Center for tværfaglig" forebyggelse SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) RUG-Udvalg Rådet mod uheldige grupperinger (bander) SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) 115-Udvalg 360 graders vurdering af unge antruffet af politiet. Nordjyllands politi deltager i et projekt hvor hovedtemaet er tidlig forebyggende indsats. Politiet har et mål for, hvor mange hjemmebesøg der skal foretages i forsøgsperioden. Hjemmebesøgene aftales med SSP-sekretariatet og foretages af en betjent og en kommunal ansat som kender den unge. SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) Info-hus Info-huset er et virtuelt hus hvortil man henvender sig telefonisk eller via SMS/mail ang. radikalisering. SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) Sigtede unge Hver uge og måned gennemgås listen over de af politiet sigtede unge i SSP (Samarbejde 8

9 PSP-samarbejdet Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ perioden. Navnene mailes til de pågældende skoler, og indsatsen aftales på skolen, oftest hjemmebesøg. Udarbejdelse af tilstandsrapport. Der udarbejdes en rapport 4 gange om året. SSP-sekretariatet udarbejder en tilstandsrapport til de politiske udvalg i Familie- og Beskæftigelsesforv. Og Skoleforvaltningen. Rapporten indeholder ligeledes handlinger på de beskrevne problematikker. Formålet er at skabe et smidigt og uformelt forum for den koordinerende indsats mellem politi, de sociale myndigheder og socialog behandlingspsykiatrien, hvor private oplysninger kan udveksles uden samtykke og på et fælles retsgrundlag mellem nævnte myndigheder. mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) SSP (Samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforv. Skoleforvaltningen og Politiet) Politidirektøren har ansvaret for etablering af PSP-samarbejdet med inddragelse af relevante myndigheder. Direkte indsatser overfor børn, unge og familier Navn på Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Gennemgående indsatser 0-18 år Indsatser i boligsociale helhedsplaner Tilstandsrapporter Formidling af frivillige tilbud Frivilligkoordinator Mange kommunale parter, på tværs af afdelinger og forvaltninger indgår i samarbejde og medfinansiering i De Boligsociale Helhedsplaner. Det kan være med pædagogiske indsatser, særlige sundhedsindsatser, ledelsestimer, administrative ressourcer m.v. F.eks. Barnets Blå Hus, Den Sociale Skadestue, Broen, feriekolonier mv. Indsatser for at opstarte samarbejder med de frivillige Center for Tværfaglig og Netværkskoordinatorern e Alle Årlige eller halvårlige rapporter med resultater. Center for Tværfaglig Forebyggelse (Familieog Get2Sport Hjælp til idrætsforeninger i udsatte områder til at modtage børn og Sundhed- og Foreninger Oxford Research 9

10 Fokus på dental neglect Børnetelefonen Råd og vejledning ift. Serviceloven Fleksible forebyggende indsatser i familiegrupperne Generel råd og vejledning til udsatte tosprogede familier om danske forhold Vanebryderne Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ unge Målgruppe: 0-18 år Tidlig opsporing af de udsatte børn og unge gennem besøg hos Tandplejen Børn og unge kan ringe uden for kommunens åbningstid for at søge råd og vejledning Mulighed for åben anonym rådgivning jf. SEL 11 i modtagelsen i familiegrupperne. Målgruppe: Familier med børn i aldersgruppen 0-18 år Forskellige løsninger afprøves i nogle områder, tilpasset familiens behov f.eks. inddragelse af pædagog i nye sager i Modtagelsen med efterfølgende afslutning af indsats uden yderligere foranstaltning. Målgruppe: Udsatte tosprogede familier. Tilbud om råd og vejledning vedr. det danske samfund og kultur, f.eks. naboskab, skolegang, børnepasningsordninger m.m. Målgruppe: Alle børn og unge i aldersgruppen 2-17 år med svær overvægt Et overvægtstilbud målrettet barnet og dennes familie. Tilbuddet har til formål at stabilisere vægt eller opnå vægttab hos barnet. Dette sker gennem intervention målrettet barnet/den unge og dennes familie. Interventin indeholder: Vejledning i sund livsstil kost, motion mv. Samtaleforløb Motionstilbud Kulturforvaltningen i samarbejde med DIF/Kulturministeriet Tandplejen Socialafdelingen, medarb. i Den Sociale Døgnvagt besvarer opkald Modtagelsen i familiegrupperne Familiegrupperne Socialcenter Integration Sundhed- og Kulturforvaltningen kontakter eller bliver kontaktet af kommunal Get2Sport repræsentant Direkte henvendelsen via Telefonlinje Direkte henvendelse Borgere med sager tilknyttet socialcenter integration Alle aktører omkring barnet kan henvise til Vanebryderne eks. vis. sundhedsplejersker, pædagoger, læge, sygehus og lærere. Der er også åbent for indrapportering Ingen der oprettes ikke nødvendigvis sag Registrering af deltagelse og indsamling af objektive data mhp. monitorering af fremskridt. Derudover indgår materiale til vurdering af trivsel. Der udarbejdes kvartalsvise aktivitets- 10

11 Åben rådgivning i Børnerådgivningen Børnepsykologisk Team Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Tilbuddet består af en intensiv fase på 3 mdr. efterfulgt af opfølgning efter 3,6 og 12 mdr. Tilbuddet forløber sig således over 15 mdr. Der er etableret samarbejde med Børneafdelingen på AUH vedr. samarbejde om børn med tilgrundliggende sygdom eller følgesygdom til overvægten. Målgruppe: Forældre til børn på 0-13 år Tilbud om 1-2 samtaler til forældre, der oplever problemer eller bekymringer ift. barnets trivsel eller opdragelse af barnet. Målgruppe: Børn 3-13 år med lettere psykiatriske vanskeligheder Tilbud om udredning af børn med lettere psykiatriske lidelser, der ikke umiddelbart kan forklares ud fra barnets opvækstvilkår. Formålet er at forebygge udviklingen af mere alvorlige psykiske lidelser hos barnet. Indsatser for gravide og 0-5 år (før-skolebørn) Graviditetstilbud af sundhedsplejerske efter behov. Ung og gravid Gruppeforløb for kvinder med efterfødselsreakti oner Forældrekurser til førstegangsforæld re fra 2014 Målgruppe: Alle usikre eller social sårbare gravide. Tidlig indsats med henblik på at forebygge problemer i efterfødselstid, f.eks. i forhold til tilknytning til barn, ammeproblemer, praktisk forberedelse, forældreskabet mm Målgruppe: Gravide år, Kontanthjælpsmodtagere. Kvinder i en sårbar situation, der har behov for en omfattende støtte. De får viden om sociale, sundhedsmæssige og personlige forhold. Og målet er, at de efter barsel skal i gang på arbejdsmarkedet. En sundhedsplejerske er tilknyttet forløbet. Deltagerne får sund morgenmad, og sund kost er et vigtigt omdrejningspunkt i forløbet. Målgruppe: Mødre med børn på 0-5 år Tilbud om gruppeforløb af 6-8 gange for at bearbejde efterfødselsreaktion Målgruppe: Tilbud til alle førstegangsforældre Forældrekurser á ca gange fra graviditet til barnets 1½ år ud fra konceptet Familieiværksætterne. Tilbuddet afholdes i de 4 lokalområder af områdets sundhedsplejersker og i samarbejde med andre faggrupper / interessenter / og evt. frivillige Rådgivnings- og Behandlingshuset Rådgivnings- og Behandlingshuset Sundhedsområdet for Børn og Unge Kvindedaghøjskolen Tværfaglig Team Sundhedsområdet for Børn og Unge selvhenvendelse. Herefter indkaldes familien til en inklusionssamtale. Egen henvendelse Gennem fagpersoner eller ved egen henvendelse Efter henvisning fra jordemor, rådgiver, egen læge, pårørende, den gravide selv Jobcentret, Aalborg Kommune Sundhedsplejerske formidler tilbud, eller forældre har direkte kontakt med TT. Fælles visitation fra de fire TT. Henvises fra jordemor, evt. praktiserende læge rapporter og årlig rapport på aktivitet og effekt. Ja Opgørelser kvartalsvis. Brugerundersøgelse igangsættes. Tilbuddet skal evalueres og justeres løbende 11

12 Familievejleder Småbørnssundhedspleje Træningscentret for børn og unge Kostkonsulent Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ f.eks. tandplejen, børneterapeuter, psykolog, sexolog, banker, jurister, frivillige tilbud til børnefamilier Målgruppe: Forældre til børn 0-6 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne En tidlig og uforpligtigende vejledning om, hvilke muligheder og rettigheder de har i Aalborg Kommune ift. deres barns medfødte eller erhvervede handicap. Målgruppe: Børn 0-5 år & deres forældre Sundhedsfremme & forebyggelse ved hjemmebesøg, konsultationer, grupper, åbent hus i lokalområdet og daglig telefonvejledning. Omfattende tværfagligt & tværsektorielt samarbejde & koordinering med andre regionale og kommunale instanser. Ekstra indsats til børn og unge med særlige behov på baggrund af fagligt skøn (behovssundhedspleje). Målgruppe: Førskolebørn 0-3,11 år. Tilbud om træning, undersøgelse og vejledning til børn. Tilbuddet kan gives til børn, der har problemer med at udføre eller deltage i dagligdagens aktiviteter på tilfredsstillende måde og/eller har problemer med, at indgå i leg med de andre børn. Målgruppe: Børn 0-6 år I Aalborg Kommune er der ansat en kostkonsulent for 0-6 årige børn, som har en særlig rolle i forhold til at give råd, hjælp og vejledning i Specialrådgivningen, Rådgivnings- og Behandlingshuset Sundhedsområdet for Børn og Unge Træningscenteret Sundheds- og kulturforvaltningen Gennem fagpersoner eller ved egen henvendelse Et tilbud til alle nyfødte, børn og familier. Sundhedsplejersken tager selv kontakt. Behovssundhedspl eje: r fra og samarbejde med f.eks. Rådgiver i Familiegruppen, egen læge/tandlæge, Dagspleje, Daginstitutioner m.fl. Fagperson kan sammen med forældre ansøge visitationsudvalget om tilbud. Børn under 1½ år henvises uden visitation via fagperson med forældrenes accept. Kostkonsulenten er en del af Sundhedscenter Sundhedsplejersker og læger har notatpligt, fører elektronisk journal. Evalueringer af udvalgte tilbud på skift. Der opgøres kvartalsvis bevægelser i antal henviste, afsluttede, afviste i visitationen, ventetid mm. 12

13 Tværfagligt Team: Råd og vejledning til forældre i hjemmene, herunder Marte Meo indsats Tværfagligt team: Råd og vejledning til faggrupper, herunder anonyme drøftelser Basisdagplejen/ dobbeltpladser Fokus på fravær/fremmøde Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ spørgsmål om kost og børn. Kostkonsulenten kan bl.a.: hjælpe daginstitutioner og skoler med udvikling af kostpolitikker rågive forældre, der henvender sig med spørgsmål om børn og kost deltage i diverse forældre- arrangementer og personaledage i institutioner rådgive personale, bestyrelser og ledere f.eks. i forhold til kostpolitikker Målgruppe: Forældre med børn på 0-5 år Tilbud til forældre, der har bekymringer omkring barnets trivsel eller udvikling De tværfaglige teams tilbyder familier med børn i alderen 0-5 år rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. Forældre kan selv henvende sig til de tværfaglige teams og få rådgivning i spørgsmål omkring deres barn. Rådgivningen kan være anonym, hvis du ønsker det. Rådgivningen er gratis og åben for alle familier med børn i alderen 0-5 år. Rådgivningen kan foregå både i barnets hjem, i barnets dagpleje eller daginstitution og kan være af kortere eller længere varighed, dog indsats i max 6 mdr. Målgruppe: Personale på institutioner på 0-5 års området Tilbud om råd og vejledning til fagpersonale om forskellige problematikker, herunder mulighed for anonyme drøftelser omkring et barns trivsel eller udvikling Målgruppe: Børn 0-2 år Basispladser og dobbeltpladser i dagplejen er tilbud der henvender sig børn, hvor der er risiko for mistrivsel som følge af psykiske, fysiske eller sociale problemstillinger Målgruppe: Børn 0-5 år Øget målrettet fokus på fravær i dagpleje og dagtilbud Center for Tværfaglig Forebyggelse Center for Tværfaglig Forebyggelse Dagplejen Samarbejde mellem Socialafdelingen og Børne- og Aalborg Direkte henvendelse fra forældre Direkte henvendelse fra institutioner Tildeling af basisplads eller dobbeltplads foregår gennem visitationsudvalget i Udviklingsafsnittet for børn og unge Opgørelser kvartalsvis Opgørelser kvartalsvis Der er udarbejdet en evalueringsrapport af tilbuddet ultimo Der er stor tilfredshed fra forældre i basisdagplejen 13

14 Dagtilbud som en del af forebyggelsen Kontaktmøder/ opstartsmøder i dagplejen Råd og vejledning i dagplejehjemmene Råd og vejledning til forældre Opstartssamtaler forud for opstart i vuggestue og børnehave Social normering Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Målgruppe: 0-5 år Jf. dagtilbudsloven skal dagpleje og institutionerne sikre en forebyggende og støttende indsats overfor børn med behov for en særlig indsats. Denne opgave tænkes ind i al pædagogisk arbejde med børnene. Målgruppe: Forældre med børn på 0-2 år Alle forældre, hvis børn tilbydes plads i den kommunale dagpleje, deltager i kontaktmøde/opstartsmøde med dagplejepædagog og dagplejer. Møderne har til formål at sikre en god overgang til pasningstilbuddet og sikre en pædagogisk kontakt til alle forældre Målgruppe: Dagplejere Gennem råd og vejledning i de enkelte dagplejehjem, sikrer dagplejepædagogerne at der løbende bliver fulgt op på de enkelte børns trivsel og udvikling Målgruppe: Forældre med børn i den kommunale dagpleje Dagplejepædagogerne tilbyder råd og vejledning til forældre i forhold til barnets trivsel og udvikling Målgruppe: Børn 0-5 år I de fleste dagtilbud tilbydes forældrene en opstartssamtale. Mulighed for at påbegynde relation mellem institution og familien, samt fra starten have opmærksom på evt. udfordringer for barnet. Målgruppe: Børn 0-5 år Midler er afsat til ekstra normering i udvalgte institutioner i boligområder, med børn og familier, der er særligt udsatte. Familieafdelingen Dagpleje og dagtilbud Beskæftigelsesforvalt.) Dagplejen Beskæftigelsesforvalt.) Dagplejen Beskæftigelsesforvalt.) Dagplejen Beskæftigelsesforvalt.) Dagområdet (Familieog Beskæftigelsesforvalt.) Dagområdet (Familieog Alle forældre tilbydes kontaktmøde/ opstartsmøde i forbindelse med opstart i dagplejen. Alle børn i kommunal dagpleje Forældrene informeres om tilbuddet i forbindelse med opstart i dagplejen Pædagogiske læreplaner, samt materiale fra pædagogisk tilsynsbesøg. Der afholdes opsamlingssamtaler mellem forældre og dagplejepædagoger løbende og ca. 3 mdr. efter kontaktmøderne. en findes i dagplejen Dagplejen har udarbejdet materiale til brug i forbindelse med råd og vejledning samt ved formaliseret tilsyn. I dette materiale dokumenteres børnenes trivsel og udvikling Der laves løbende brugertilfredsheds undersøgelser vedr. pasningstilbuddet Der vil blive arbejdet med effektdokumentation i disse institutioner 14

15 Inklusionsindsats en i vuggestuer og børnehaver Perspektivplaner Forældreinddragelse Forældrenetværk Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Målgruppe: Børn 0-5 år Der er udarbejdet en overordnet udviklingsplan på dagtilbudsområdet, hvor der bl.a. sættes fokus på inklusion.. Indsatsen sigter mod at støtte børn i deres trivsel og udvikling og give mulighed for at være en del af fællesskabet. Dette sker gennem social deltagelse og i fleksible og motiverende miljøer, hvor alle børn oplever at de hører til og betyder noget for fællesskabet. Der bliver arbejdet målrettet med inklusion i alle dagtilbud. Målgruppe: Børn 3-5 år Der udarbejdes årligt perspektivplaner fælles for daginstitutionerne i de enkelte dagtilbud med beskrivelse af mål og metoder. Der skal være fokus på at: Skabe sundhedsfremmende rammer og miljøer for barnet i daginstitutioner. Sikre støtte til børn med særlige psykiske, fysiske og sociale behov. Udvikle og formidle ny viden om sundhed. Koordinere, udvikle og afprøve sundheds- og trivselsfremmende indsatser for børn og deres familier Målgruppe: Forældre til børn i dagtilbud (0-5 år) Forældreinddragelse gennem forældremøder, forældrebestyrelse og dagtilbudsbestyrelse Målgruppe: Forældre til børn i dagtilbud Formålet med at forældre mødes i netværksgrupper er at mødes om emner indenfor forældreskabet, så man som forældre får mulighed for at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer der er knyttet til forældrerollen. Der fokuseres på ressourcer og styrker, og at man som forældre kan inspirere hinanden. Grupperne kan etableres både i de enkelte institutioner og på tværs af institutionerne. Det kan sammenlignes med mødregrupper, dog med en fastere struktur. Der vil være to personer til stede, deraf mindst en personale, der er uddannet i at være gruppeleder og har ansvaret for Dagområdet (Familieog Beskæftigelsesforvalt.) Dagtilbuddet og den enkelte institution i samarbejde med forældre og dagtilbudsbestyrelse Beskæftigelsesforvalt.) Dagtilbuddet og den enkelte institution i samarbejde med forældre og dagtilbudsbestyrelse Beskæftigelsesforvalt.) Dagområdet Beskæftigelsesforvalt.) Evaluering af inklusionsindsatsen. Brugermålinger i institutioner hvert 3. år. Årsberetninger, pædagogisk tilsynsmateriale, samt afrapportering af målstyringsaftaler. Perspektivplaner i lige år, samt pædagogisk tilsynsmateriale i ulige år. Referater fra dagtilbudsbestyrelses møder, samt pædagogisk tilsynsmateriale. Løbende kurser arrangeret af samt diverse referater fra dagtilbudsbestyrelsesm øder, dialogmøder mv. 15

16 Frokostordninger/ kostpolitik Sprogvurdering af børn udenfor dagtilbud Sprogvurdering af børn i dagtilbud Sprogvejledning til alle børn i Dagtilbud Støtteindsatser jf. Dagtilbudslovens 4, stk 2 Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ processen/mødet. Målgruppe: 0-5 år Økologi og varieret og sund frokost Målgruppe: 3-5 årige et- og tosprogede børn I henhold til Dagtilbudsloven 11 stk 2 skal kommunen sikre, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år Sprogvurderingen sker på baggrund af Ministeriet for Børn og Undervisnings sprogvurderingsmateriale Målgruppe: 3 årige et- og tosprogede børn I henhold til Dagtilbudsloven 11 stk 1 skal kommunen sikre, at der gennemføres en sprogvurdering af børn, som er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sprogvurderingen sker på baggrund af Ministeriet for Børn og Undervisnings sprogvurderingsmateriale Målgruppe: Alle børn i alderen 0-5 år i såvel dagpleje som daginstitution Indsatsen har til hensigt at inspirere og opkvalificere det pædagogiske personale til det generelle sprogarbejde. Kunne fx være hjælp til konkrete metoder, udarbejdelse af sprogmaterialer, etablering af sproggrupper osv. Målgruppe: Børn 0-5 år Der udøves Støtteindsatser, jævnfør Dagtilbudsloven. Indsatserne er både af generel forebyggende og specifik karakter. Vi tilbyder flg indsatstyper: Individuelle indsatser Observations og vejledningsindsatser Indsatsen er primært forebyggende, og anvendes fortrinsvis når vejledning som supplement til institutionens egen indsats, kan imødekomme en barns eller en gruppe børns behov. Helhedsindsatser Indsatsen rettes mod institutionen samlet set og der søges på pædagogiske udfordringer i forhold til en gruppe børn eller hele institutionen. Indsatsen har fokus på socialt inkluderende lærings og Dagområdet (Familieog Beskæftigelsesforvalt.) Sprog & Integration Beskæftigelsesforvalt.) Den enkelte daginstitutions sprogpædagog, mulighed for vejledning fra Sprog & Integration Beskæftigelsesforvalt.) Sprog & Integrations sprogvejledere (centralt ansatte) og daginstitutionen Beskæftigelsesforvalt.) Indsatsteam (Familieog Indkaldes centralt via brev Daginstitutionen til Sprog & Integration Via centralt visitationsudvalg i Udviklingsafsnit for børn og unge Sprogvurdering og resultat registreres i KMD-sag, samt Rambølls elektroniske registreringssystem Testmateriale, som også involverer forældrene. Registreres i Rambølls elektroniske registreringssystem Indsats og udviklingsplaner Handleplaner Evaluering af inkluderende støtteindsatser ( via kvalitetsenheden - igangsat forår Evalueringsrapporter DUÅ-Indsatser (via kvalitetsenheden ) 16

17 Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ udviklingsmiljøer for alle børn. I en helhedsindsats indgår der tillige ofte flere typer af observations og vejledningsindsatser som ofte er forebyggende, og dermed undgår man at nogle marginaliseres, og bliver en sag til visitation. Observations indsats Marte meo indsats Dansk sprogstøtte til tosprogede børn Støtte på modersmål til tosprogede børn De utrolige år (DUÅ) Vi prioriterer at børneprogrammet : Dino-gruppe og forældreprogrammet Basic holdes sideløbende for at forstærke den helhedsorienterede indsats. I Dino- gruppe programmet tilbydes der konkrete pædagogiske værktøjer til arbejdet med inkluderende miljøer for børn. Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes målgruppe Konsulent laver observation af barnet/ børn i kontekst. Observationen giver efterfølgende afsæt for faglig refleksion med henblik på forståelse og evt. ændring/ udvikling af praksis. Målgruppe: 0-5 år i dagtilbud og dagpleje samt fritidscentrenes målgruppe Der filmes og arbejdes metodisk med Marte meo principperne på baggrund af den konkrete henvendelse. Altid med fokus på den voksnes tilgang/ relationskompetence for øje. Samt refleksion/ forståelse af barnets intention(er). Målgruppe: 3-5 årige tosprogede børn Tosprogede børn, der befinder sig i en sproglig tilegnelsesproces, hvor målet er at lære dansk. For nogle af disse børn er denne proces en udfordring og de har derfor behov for dansk sprogstøtte. Indsatsen tildeles det enkelte barn, men udmøntningen i praksis er forskellig afhængig af det enkelte barns behov. Indsatsen varetages af centralt ansatte sprogvejledere. I enkelte tilfælde tildeles daginstitutionerne timer til selv at varetage opgaven. Indsatsen strækker sig typisk over 12 uger i et varieret timetal om ugen. Målgruppe: 0-5 årige tosprogede børn Indsatsen omfatter tosprogede børn, der i hverdagen befinder sig i 2 kulturer og har brug for 2 sprog. De børn, for hvem denne dobbeltsocialisering er en udfordring, har sprogmedhjælperen en vigtig rolle. Sprogmedhjælperen er brobygger mellem barnets hjemme- og Konsulentteam (Familieog Konsulentteam (Familieog Sprog & Integration og den enkelte daginstitution (Familieog Sprog & Integration og den enkelte institution Praksis henvender sig til konsulenttemaet ved behov. Konkrete direkte henvendelser fra praksis. Central visitation i Sprog & Integration. Der søges via statusskema i blanketsystemet (E ) Central visitation i Sprog & Integration Der søges via statusskema i Der foreligger notat el. lign på observation alt efter aftalt/ valgt metode. Der er optaget film samt laves notat på indsatsen og henvendelsen. Der foreligger dagsorden og film som dokumentation. Handleplan og udviklingsbeskrivelse på det enkelte barn, der registreres i KMD-sag Der udarbejdes en udviklingsbeskrivelse 17

18 Vejledning i forhold til tosprogede børn med Integrationsmæssige behov Åben Rådgivning v. talepædagoger Konsultativ bistand til daginstitutioner og forældre Sproggruppe Skoleudsættelse Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ institutionsliv. Sprogmedhjælperen kan være med at sikre dialogen mellem barnet og de øvrige børn i daginstitutionen. Sprogmedhjælperen hjælper i forhold til forældresamarbejdet Målgruppe: 0-5 årige tosprogede børn Herunder børn/familier med flygtningebaggrund Vejledning til den enkelte daginstitution i forhold til konkrete flerkulturelle børn og samarbejdet med forældrene. Vejledningen har til hensigt at kvalificere daginstitutionspersonalet, så de bliver i stand til at understøtte barnets identitet, trivsel og udvikling. Eksempelvis viden om traumatisering i flygtningefamilier Målgruppe: 0-5 år Mulighed for råd og vejledning vedr. sproglig udvikling. Målgruppe: 1-5 år Mulighed for råd og vejledning Målgruppe: 5-6 årige med sprogvanskeligheder. Nogle børn profiterer af at modtage undervisning i en lille gruppe på 6 børn. Der er etableret sproggrupper i begge PPR-afdelinger for børn i alderen 4-6 år. Barnets talepædagog indstiller barnet til Sproggruppen i samarbejde med forældre og barnets børnehave. Målgruppe: 5-6 år Forudsætning for skoleudsættelse er, at forældrene i dialog med børnehavens og skolens ledelse (evt. med inddragelse af PPR) vurderer, at barnet vil få et væsentligt større udbytte af et ekstra år i børnehaven, end det ville kunne få ved at starte i 0. klasse. Der skal laves mål- og handleplan for den forlængede børnehavetid. Sprog & Integration PPR PPR PPR PPR blanketsystemet (E ) fra daginstitutioner Forældrehenvendel se evt. i samarbejde med f.eks. dagpleje Daginst. og forældre henvendelse Visitation gennem Udviklingsafsnittet Forældrene ansøger Enkeltelementerne evalueres i forbindelse med forventningsafstemningerne på skolerne og revision af PPR s virksomhedsplan. For projektforløb laves særskilte afrapporteringer Overleveringssam Målgruppe: Forældre til førskolebørn Dagområdet (Familie- 18

19 taler før skolestart Indsatser 6-16 år (skolebørn) Sikre viden om børn i overgang til skole Inklusionsindsatsen Elevernes undervisningsmiljø Fokus på fravær/fremmøde ABC intervention Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Samtale mellem forældre, personale i institutionen samt barnets kommende lærer/pædagog i skole/dus Parat til den inkluderende Skole Projekt der har sat fokus på overlevering af viden(map test)som er udarbejdet inden skolestart ved TCBU sikrer vi kontinuitet i indsatsen og lærerne får yderligere et værktøj, de kan bruge i tilrettelæggelsen af den differentierede undervisning fra starten. Projektet søges implementeret i daglig praksis. Målgruppe: Alle skoleelever Formålet med inklusionsindsatsen: At øge inklusionen af børn med særlige behov på distriktsskolerne. At opnå trivsel for distriktets børn i normalskoletilbud af høj kvalitet. At øge incitamenterne til at fastholde distriktets børn på distriktets skole samt inkludere børn, der under de rette betingelser, vil kunne vende tilbage fra et specialtilbud At opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de ressourcer der anvendes til børn med særlige behov. Målgruppe: Alle skoleelever Lovpligtig undersøgelse hvert tredje år, hvor der peges på indsatsområder Målgruppe: Alle skoleelever Øget målrettet fokus på fravær og dropout Målgruppe: 6-17 år ABC-modellen bygger på principperne om tidlig indsats og mindste indgreb. Modellen er baseret på en forståelse af, at pædagogisk psykologisk vurdering stadig er den ene af kerneydelserne fra PPR, mens den anden er konsultativ bistand. Modellen integrerer derfor både de nye konsultative indsatser og den traditionelle pædagogiskpsykologisk vurdering, men med en gradvis progression, gående fra forebyggende, foregribende, mere foregribende og hvis nødvendigt til indgribende indsats. og Beskæftigelsesforvalt.) i samarbejde med Skoleforvaltningen Træningscenteret Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltingen og Skoleforvaltningen PPR Skole/forældrehenv endelse SUPKON Målgruppe: Skolebørn Vanskelighederne afhjælpes via en indsats PPR til 19

20 Supervisions- og Konsultationsteam og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Skolesundhedspleje Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ således, at barnet fortsat falder inden for skolens normalområde, og derved undgår et større behov for støtte i skoleregi. Hjælpen skal være af væsentlig betydning for barnet, familien og de professionelle. SUPKON arbejder på at øge lærernes og pædagogernes kompetencer og handlingsrepertoire i forhold til arbejdet med målgruppen. I samarbejde med familien søges skabt en større bevidsthed om familiens egen indflydelse på handlemønstre og udvikling. Målgruppe: Børn/unge 6-16 år og deres forældre Sundhedsfremme / forebyggelse ved ind- og udskolingsundersøgelse, sundheds-samtaler, screeninger for h/v, syn, hørelse, farvesyn mm; opfølgning på vaccination og lægeundersøgelser mv. sundheds- og seksualundervisning på klassen / grupper & i samarbejde med klasselærer og andre. Skolesundheds-plejersken er fast medlem af skolens Trivselsforum. Sundhedsplejen skolens PPR medarbejder. Sagen drøftes i PPR s tværfaglige team. Et tilbud til alle skole-elever & forældre på bestemte klassetrin. Gives på alle kommunale og private skoler (ca. 70 i alt) m.fl. Sundhedsplejersker og læger har notatpligt. Evalueringer af udvalgte tilbud på skift. Motoriktræning Åben rådgivning til elever Pals Behovssundshedspleje: Ekstra indsats til børn og unge med særlige behov på baggrund af fagligt skøn. r fra & samarbejde med f.eks. Rådgiver i Familiegruppen, Ung Aalborg, Socialcenter ung, Praktiserende læger/speciallæge, tandlæge, Børnepsykologisk team Målgruppe: Indskolingen Skolesundhedsplejersken foretager en motorisk screening i indskolingen, som grundlag for grovmotorisk vurdering og evt. henvisninger. Skolerne varetager motorisk træning. Målgruppe: Skoleelever Mulighed for råd og vejledning til elever vedr. trivsel og udvikling. Målgruppe: Skoler Et skoleudviklingsprojekt som omfatter kulturen på hele skolen og inddrager alle såvel elever, forældre og alle ansatte ved skolen. Det er et koncept som især har fokus på bevidsthed om ønsket adfærd der kommunikeres klart til alle og som er et fælles tredje og har således opbakning fra alle. Det knytter an til individuel rådgivning for de få, der måtte have brug for det og er ligeledes en forløber for PMTO forløb. Samarbejde mellem Sundhedsplejen Skoleforvaltningen PPR Pæd og Udv. Og PPR Egen henvendelse Den gode Målgruppe: Indskolingen Skoleforvaltningen 20

21 klasse Forældresamarbej de Legekammeratkurser Elevmæglerkursu s Holdningsdannere Net-etik Rusmiddelunders øgelsen Rusmiddelunders øgelse på 10. klassescentre Event for unge Vejledning på skolerne Understøttende undervisning Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Der afholdes oplæg på forældremøder om afholdelse af anderledes forældremøder. Målgruppe: årgang Skoleelever uddannes til at motivere stille elever til at deltage i fælles lege i frikvarterene. Målgruppe: årgang Elever uddannes til at forstå konflikter og i et samarbejde mellem de som har konflikter, at løse konflikten efter en systematisk metode. (På samme måde som politiets måde at bringe offer og gerningsmand sammen). Målgruppe: årgang Oplæg til forældremøder på 6. og 7. klassetrin. På møderne deltager forældre og de unge. Der indgås aftaler mellem deltagerne om alkoholdebut. SK har hyret en betjent som har specialviden om unge og deres færden på nettet. Skolerne bliver tilbudt oplæg på forældremøder og på klasseniveau. Målgruppe: årgang Der udarbejdes en rusmiddelundersøgelse hvert tredje år. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes der indsatser. Målgruppe: 10. klassecentrene Der udarbejdes en rusmiddelundersøgelse hvert tredje år specifikt for 10. klasserne. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes der indsatser. Målgruppe: årgang Flere foredrag + workshops om at vælge og vælge fra afholdt på Fristedet. Udbudt på flere skoler i netværk. Målgruppe: årgang Vejledning om uddannelsesmuligheder Målgruppe: årgang Ungdomsskolehold, hvor man giver ekstra støtte til elever, der har behov for det, f.eks. for at bestå afgangsprøve. Hold oprettes i Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen i samarbejde med Politiet Skoleforvaltningen UngAalborg UU Aalborg i samarbejde med de enkelte skoler UngAalborg Annonceret gennem lokale ungeråd samt kontaktlærere på skolene Lovpligtigt tilbud på skolen Udbudt som hold til elever på nogle skoler snak med Artikel i nyhedsbrev, respons fra deltagerne Alm. hold dagbog over fremmøde 21

22 Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ samarbejde med de enkelte skoler. faglærere Brobygningsaktiviteter Udskolingsundersøgelse Forældrenetværks grupper Børnegrupper for børn i familier med alkoholproblemer Forældregruppe for forældre/familier med alkoholproblemer Som et led i elevens forberedelse af valg af ungdomsuddannelse skal alle elever i 8. klasser og 10. klasse deltage i brobygningsaktiviteter, som har til hensigt at gøre dem bekendte med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer. Målgruppe: 9. årgang Individuel lægefaglig udskolingsundersøgelse/samtale med fokus på den unges sundhed. Undersøgelsen består af måling af højde og vægt med vurdering af BMI samt eventuelt høretest og yderligere undersøgelser efter den unges/forældres anmodning og behov. Ud fra den enkeltes helbredssituation og ønsker gives der vejledning og råd, herunder helbredsmæssig erhvervsvejledning, hvis relevant. Målgruppe: Forældre til børn og unge i fritidscentrene Formålet med at forældre mødes i netværksgrupper er at mødes om emner indenfor forældreskabet, så man som forældre får mulighed for at tale om og dele erfaringer i forhold til de udfordringer der er knyttet til forældrerollen. Der fokuseres på ressourcer og styrker, og at man som forældre kan inspirere hinanden. Grupperne kan etableres både på de enkelte centere og på tværs af centrene. Der vil være to personer til stede, deraf mindst en personale, der er uddannet i at være gruppeleder og har ansvaret for processen/mødet. Målgruppe: Børn med forældre med alkoholproblemer. Gruppe for 6-9 årige og gruppe for 9-13 årige. Gruppeforløb for 6-8 børn Gruppen mødes 12 gange. Formålet er støtte til børnene. Forældre deltager samtidig i gruppeforløb 5 gange. Børnegrupperne ledes af personale fra familiegrupperne. Målgruppe: Forældre (til børn 6-13 år) med alkoholproblemer Forældregruppen mødes 5 gange. Der tales om, hvordan de kan støtte deres børn + indsigt i børns reaktioner i alkoholfamilie + alkoholproblemers betydning for hele familien. Forældregruppen ledes af personale fra Misbrugsafsnittet UU Aalborg i samarbejde med de enkelte skoler og ungdomsuddannelser Sundheds- og Kulturforvaltningen Center for Tværfaglig Forebyggelse Samarbejde mellem Socialafdelingen, Dagområdet og Misbrugsafsnittet Misbrugsafsnittet Undervisning Målgruppe: Nøglepersoner i daginstitutioner Misbrugsafsnittet, Obligatorisk tilbud fastsat i Ungestrategien udbydes af personalet til Misbrugsafsnittet til Misbrugsafsnittet Løbende kurser arrangeret af samt diverse referater fra dagtilbudsbestyrelsesm øder, dialogmøder mv 22

23 omkring den svære samtale Børnegrupper i øvrigt Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Undervisning omkring den svære samtale ved forældres misbrug Der eksisterer forskellige grupper for børn f.eks. sorggrupper, grupper for skilsmissebørn, gruppe for børn af indsatte. Grupper eksisterer i regionalt eller frivilligt regi. Indsatser år job og uddannelse Fritidsjobformidlingen Pligt til uddannelse og beskæftigelse mv. Vejledning på Fritidscentre Uddannelseshus Målgruppe: år Vejledning af unge i forhold til fritidsjobs. Kontakt til specielt udsatte unge. Kontakt til virksomheder og andre samarbejdspartnere. Målgruppe: år, der ikke er i grundskole og ikke har startet uddannelse UU har pligt til at sikre at alle unge under 18 år er i gang med uddannelse, beskæftigelse el.lign. Unge i målgruppe skal kontaktes indenfor 5 dage. Der er mulighed for at fratage ungeydelsen. Målgruppe: år På en del fritidscentre er UU-vejledere til stede i åbningstiden for åben vejledning, aftalte samtaler, uformel snak med enkelte og grupper af unge mv. Målgruppe: år Uddannelseshuset varetager flg. opgaver: 1. Generel vejledning af alle unge mellem år uden erhvervskompetencegivende uddannelse 2. Særlig uddannelsesvejledning af unge mellem år i henhold til vejledningslovgivningen dvs. målgruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 3. Særligt uddannelsesvejledning af unge år, der om søger uddannelseshjælp, enkeltydelser efter aktivloven eller tilbud i henhold til serviceloven. Center for Tværfaglig Forebyggelse i samarbejde med Jobcenter Ung (Familieog UU Aalborg Center for Tværfaglig Forebyggede (Familieog og UU Aalborg UU Aalborg, Jobcenter Ung og Socialcenter Ung Opsøgende arbejde Direkte henvendelse. For aldersgruppen år har UU forpligtigelse til at følge op på alle unge, der afbryder et uddannelsesforløb. 4. Særligt samarbejde om unge A-kasse forsikrede, unge sygedagpengemodtagere, unge med et særligt integrationsbehov og unge årige tilknyttet familiegrupperne. Opsøgende Målgruppe: år UU Aalborg Opsøgende arbejde 23

24 vejledning Uddannelses/job parat Fokus på sundhed Beskrivelse af Ejerforhold Visitation/ Hvis en ung ikke har påbegyndt uddannelse, er i risiko for at afbryde eller afbryder sin uddannelse, får UU besked, og kontakter den unge hurtigst muligt og tilbyder vejledning. Målgruppe. Unge ledige under 30 år, der er psykisk og/eller fysisk/socialt sårbare Der er etableret et særligt forløb for unge under 30 år, der er fritaget for aktivering. Disse unge er karakteriseret af psykiske vanskeligheder uden en egentlig diagnose. Hertil kommer, at de også har sociale og fysiske vanskeligheder. Indsatsen vil blive varetaget af et særligt team, og der vi være bistand fra såvel læge som psykolog (Socialmedicinsk Enhed), og der vil blive etableret samarbejde med psykiatrien. Formålet er, at de unge skal blive klar til at gå i gang med uddannelse eller job Målgruppe: Kontanthjælps- eller sygedagpenge-modtagere Ved alle aktiveringstilbud til kontanthjælps- eller sygedagpengemodtagere er der fokus på sundhed, f.eks. i form at mulighed for motion og kostvejledning Der er i alle forløb under projektafsnittet også fokus på motion og sund kost. Jobcenteret Jobcenteret Indsatser år fritid Aktivitetstilbud under Ung Aalborg Målgruppe: år Særlige tilbud til unge, der i en periode har behov for det eks. tøsehold (piger med lavt selvværd) eller Actionhold (ofte drenge, der skal have brugt energi på en positiv måde). Oprettes efter ønske fra samarbejdspartnere f.eks. skoler eller ungdomsklubber. 10 fritidscentre Målgruppe: år Aalborg Kommune har 10 fritidscentre. Centrene tilbyder fritidsklubber for de yngste børn, og de fleste har også en ungdomsklub. Den primære pædagogiske indsats retter sig mod børn og unge med behov for en specifik forebyggende indsats, men det tilstræbes at tilrettelægge aktiviteterne, så alle børn og unge har glæde af at komme i fritidscentrene. Nogle fritidscentre har en specialgruppe for børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. UngAalborg Center for Tværfaglig Forebyggelse (Familieog Kontakt det nærmeste fritidscenter. 24

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge. Kayerødsgade 46 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune

Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune Modtagelse af flygtninge g i Aalborg Kommune Vejle 23. maj 2016 Antal flygtninge g Nul-kommune fra 2003-2013 Fra 1. juli 2014 til 1. maj 2016 har Aalborg Kommune modtaget ca. 680 flygtninge. Heraf 130

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund

Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund 1. Baggrund og mål Kvalitetsrapporten for 2014 har dokumenteret,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Truede børn og unge i Aalborg Kommune. tillæg om drop-out-elever

Truede børn og unge i Aalborg Kommune. tillæg om drop-out-elever Truede børn og unge i Aalborg Kommune tillæg om drop-out-elever Forord I efteråret 2006 har der været nedsat en arbejdsgruppe, som skulle kortlægge og analysere problemerne med børn, der af forskellige

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune

Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune Tværprofessionelt samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud i Aalborg Kommune Rådmand Mai-Britt Iversen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Centerleder Denise Bakholm Center for Tværfaglig

Læs mere

Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen Børne- og Familieafdelingen Hans Chr. Mariegaard Afdelingschef Helle Berg Områdeleder, Centrum/Sydvest Marianne Andersson Dagtilbudsleder, Nibe/Frejlev Merete Løkkegaard Afsnitsleder, Udviklingsafsnit

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Ledelse & Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport august 2015 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere