Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune"

Transkript

1 Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune 2013

2 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation for private dagtilbud for børn i alderen 0 år til skolestart Lovbestemte krav og kommunale beslutninger gældende for private leverandører Rammer og pædagogisk indhold Økonomisk hæderlighed, regnskab mv Tilskud og åbningstid Børne- og ungepolitikken Kvalitetsrapport og den pædagogiske læreplan i Brøndby Kommune Sprogvurdering og -stimulering Kommunalt tilsyn med den private leverandør Forældreindflydelse i det private dagtilbud Personale De fysiske rammer Sundhed Bespisning Lukkedage Rengøring Forsikring Forældrebetaling Fripladstilskud samt tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager Søskende tilskud Optagelsesregler herunder børn med særlige behov Tilsidesættelse af krav Klageadgang Styrelsesvedtægt i forbindelse med oprettelse af forældrebestyrelse Referencer og bilag til brug for godkendelse: 1. Brøndby Kommunes børne- og ungepolitik, som forefindes på kommunens hjemmeside. 2. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Brøndby Kommune. 3. Kvalitetsrapport samt læreplan for dagtilbudsområdet. Side 2 af 11

3 1. Kravspecifikation for private dagtilbud for børn i alderen 0 år til skolestart. Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning som giver private leverandører mulighed for at oprette og drive dagtilbud. Brøndby Kommune skal godkende private dagtilbud, hvis de lever op til de centrale fastsatte krav til dagtilbud samt de krav Brøndby Kommune stiller til egne kommunale dagtilbud. Brøndby Kommune kan ikke stille højere krav til det private dagtilbud end til egne dagtilbud. Denne kravspecifikation indeholder de krav Brøndby Kommune stiller til egne dagtilbud, og dermed også til eventuelle private leverandører af dagtilbud. Alle private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud i Brøndby Kommune, er i deres ansøgning forpligtet til skriftligt at dokumentere, hvordan det private dagtilbud vil leve op til nedennævnte krav. Godkendelsesprocessen forventes af tage 3 måneder fra komplet ansøgning er indgivet og depositum betalt. Ansøgningen om oprettelse af et privat dagtilbud fremsendes til Brøndby Kommune, Park Allé 160, 2605 Brøndby. 2. Lovbestemte krav og kommunale beslutninger gældende for private leverandører Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Brøndby Kommune, er overordnet set forpligtet på at overholde den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod børns ophold i dagtilbud og efterleve følgende: Den til enhver tid gældende lovgivning på børneområdet, herunder: o Dagtilbudsloven. o Lov om social service angående underretninger. o Forvaltningsloven og offentlighedsloven angående den private leverandørs forhold til borgeren i relation til den opgave der udføres for kommunen, jf. retssikkerhedslovens 43, stk. 2 1 o Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. o Byggelovgivningen samt EU/DS standarder for indretning af legepladser o Planlovens bestemmelser vedr. placering af daginstitutioner o Arbejdsmiljøloven herunder udarbejdelse af arbejdspladsvurdering o Sundhedsstyrelsens Vejledning om hygiejne i daginstitutioner om sundhed, sikkerhed og miljø o Fødevarelovgivningen såfremt der oprettes en køkkenfunktion Ovennævnte oplistning er ikke udtømmende. Den til enhver tid gældende kommunale kravspecifikation. 1 Forvaltningsloven regler om partshøring, begrundelse mv. for ansættelser og afskedigelser gælder ikke for privatinstitutioner. Side 3 af 11

4 3. Rammer og pædagogisk indhold. Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Brøndby Kommune, er forpligtet til at overholde og efterleve de til enhver tid gældende Kommunalbestyrelsesbeslutninger og kommunale politikker. Brøndby Kommune anbefaler, at det private dagtilbud ikke oprettes til færre end 40 børneenheder for at sikre en økonomisk og pædagogisk bæredygtighed. Børneenheder opgøres således, at 1 barn under 2 år og 8 måneder tæller 2 enheder, mens 1 barn i alderen fra 2 år og 8 måneder tæller 1 enhed. I forbindelse med godkendelsen i Kommunalbestyrelsen skal det oplyses hvor mange børn, der søges godkendelse til. Antallet af børn skal specificeres i forhold til antallet af vuggestuebørn og børnehavebørn. Det private dagtilbud skal leve op til formålsbestemmelserne i Dagtilbudsloven, hvor dagtilbud skal bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Institutionen skal stå åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Den private leverandør skal udarbejde formål, vedtægter samt en pædagogisk profil for dagtilbuddets virke. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, bestyrelseskonstruktion, formål med dagtilbuddet, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud, institutionens opløsningsbestemmelser m.v. Vedtægterne skal vedlægges ansøgning om oprettelse af det private dagtilbud. Sammen med ansøgningen om oprettelse skal der vedlægges bygningsgodkendelse til daginstitutionsdrift fra relevante myndigheder, herunder ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne. Endvidere skal der før endelig godkendelse af institutionen kan gives foreligge virksomhedsregistrering fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.). 4. Økonomisk hæderlighed, regnskab mv. Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Brøndby Kommune, skal være kvalificerede leverandører, dvs. de skal: Udvise økonomisk hæderlighed, dvs. være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder sine forpligtelser i forhold til: o At stille den nødvendige garantikapital på anfordringsvilkår, herunder depositum på kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen). o At stille garanti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution til det børnetal, der fremgår af ansøgningen. Den stillede garanti skal til enhver tid modsvare institutionens størrelse set i relation til børneantal og børnealder. Beløbet fastsættes af Brøndby Kommune. o At sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter. o At opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser mv. o At anvende det kommunale tilskud til det, de er bevilget til. Side 4 af 11

5 5. Tilskud og åbningstid Brøndby Kommune er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn, hvis ordningen er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven omhandlende private institutioner og barnet er i alderen 6 måneder til skolestart, og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, og er bosiddende i kommunen. Tilskuddet, som afregnes månedsvis bagud med den private leverandør, omfatter: Driftstilskud svarende til de gennemsnitlige kommunale budgetterede nettodriftsudgifter for aldersgruppen pr. barn (eksklusiv støttepædagogudgifter) med bopæl i Brøndby Kommune. Tilskuddet opgøres inklusiv udgifter til moms. Administrationsbidrag driftstilskuddet forhøjes med et beløb, der udgør 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for aldersgruppen pr. barn. Administrationen indebærer følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Bygningstilskud driftstilskuddet forhøjes med et beløb, der udgør 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn for de 0-2 årige og med 3,2 pct. gennemsnitlige budgetteret bruttodriftsudgifter pr. barn for de 3-5 årige. Det kommunale driftstilskud pr. barn fastsættes af Kommunalbestyrelsen i oktober hvert år i forbindelse med vedtagelsen af det efterfølgende års budget. Ud fra dette beregnes nettodriftstilskuddene til børn i alderen 0 til 2 år og 7 måneder og til børn i alderen 2 år og 8 måneder til skolestart, som ikke går i kommunens egne institutioner. For at opnå fuldt tilskud skal privatinstitutionen have en åbningstid tilsvarende den for Brøndby Kommune egne dagtilbud og ved lavere åbningstid vil tilskuddet blive tilsvarende reduceret. Der ydes ikke forhøjet tilskud til en højere åbningstid. Privatinstitutionen er forpligtet til på forhånd at give både kommune og forældre information om lukkedage det pågældende år. Kommunen kan reducere tilskuddet, såfremt det private dagtilbuds lukkedag overstiger det kommunale niveau. Tilskud udbetales af barnets opholdskommune fra det tidspunkt, hvor forældre har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen. 6. Børne- og ungepolitikken. Det pædagogiske arbejde i det private dagtilbud skal være i overensstemmelse med Dagtilbudslovens formålsbestemmelse og de værdier og principper, der er formuleret i den til en hver tid politisk vedtagne børne- og ungepolitik i Brøndby Kommune. Derfor skal der sammen med ansøgning om godkendelse af privatinstitutionen fremsendes en beskrivelse af den pædagogiske profil i det private dagtilbud. 7. Kvalitetsrapport og den pædagogiske læreplan i Brøndby Kommune. Den private leverandør skal sikre, at det private dagtilbud beskrives på lige fod med de kommunale dagtilbud i Brøndby kommunen. Der skal således udarbejdes en kvalitetsrapport, som skrives efter særlig skabelon jf. bilag. 2. Den pædagogiske læreplan er en del af kvalitetsrapporten og skal udarbejdes på baggrund af kvalitetsrapportens skabelon og en særlig skriveguide jf. bilag 2 Side 5 af 11

6 Den pædagogiske læreplan evalueres hvert 2. år og i den forbindelse revideres kvalitetsrapporten ligeledes. Efterfølgende behandles den på et Børneudvalgsmøde og godkendes til sidst i Kommunalbestyrelsen. Dialogen vedrørende den pædagogiske læreplan samt det pædagogiske arbejde betragtes som en del af det pædagogiske tilsyn, og den private leverandør skal sikre, at den pædagogiske leder deltager heri. 8. Sprogvurdering og -stimulering. Det private dagtilbud skal sikre, at der gennemføres sprogvurderinger og sker sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens bestemmelser. Som det fremgår af Børne- og ungepolitikken er det vigtigt for Brøndby Kommune at sikre en tidlig målrettet og effektiv sprogstimulerende indsats for alle børn, og derfor sprogtestes alle børn som udgangspunkt, når de er 3 og 5 år og igen i børnehaveklassen. Det private dagtilbud har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering. Privatinstitutionen skal i lighed med de kommunale dagtilbud i Brøndby Kommune anvende det sprogvurderingsmateriale, som er forankret i Ministeriet for børn og undervisning. Endvidere skal det private dagtilbud sikre, at dansk er det gennemgående talte sprog i institutionen. 9. Kommunalt tilsyn med den private leverandør. Et privat dagtilbud er ligesom øvrige dagtilbud underlagt kommunalt tilsyn jf. Dagtilbudslovens 5. Det medfører, at Børne-, kultur- og idrætsforvaltningen i lighed med tilsynet på de kommunale institutioner og på vegne af Kommunalbestyrelsen skal kunne gennemføre såvel anmeldt som uanmeldt tilsyn i det private dagtilbud for at gøre sig bekendt med de faktiske forhold og kunne følge med i, at kravene overholdes. Det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Formålet med tilsynet er at sikre: 1. at indholdet af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet er i overensstemmelse med de generelle formålsbestemmelser i Dagtilbudsloven samt kommunens børne- og ungepolitik. 2. at det private dagtilbud udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag og overholder kommunens krav. 3. at det private dagtilbud lever op til den fastlagte godkendelse jf. denne kravspecifikation. 4. at personalet har de fornødne kvalifikationer. 10. Forældreindflydelse i det private dagtilbud. Endelig godkendelse af det private dagtilbud forudsætter, at der oprettes en bestyrelse med garanteret flertal af forældrevalgte forældre - jf. Dagtilbudslovens 14, stk. 3. Der kan, såfremt forældreflertal ikke kan opnås, anvendes en tostrenget bestyrelsesmodel med både institutionsbestyrelse og valgt forældrebestyrelse med særskilt bestyrelseskompetence. Forældrebestyrelsens bestyrelseskompetence skal som minimum have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde, principper for anvendelse af en budgetramme, ret til deltagelse ved lederens ansættelse samt indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af øvrigt personale i institutionen. Det private dagtilbuds vedtægt skal tiltrædes af bestyrelsen/bestyrelserne senest 3 mdr. efter tilladelse til oprettelse af det private dagtilbud er givet. Vedtægten skal efterfølgende godkendes af Side 6 af 11

7 Brøndby Kommune, som en del af aftalegrundlaget. Eventuelle ændringer i vedtægten skal ligeledes godkendes. Af vedlagte bilag 3 fremgår hvad det private dagtilbuds vedtægt skal indeholde - alternativt kan Brøndby Kommunes styrelsesvedtægter følges, hvilket i så fald skal fremgå af ansøgningen. 11. Personale. Den ansvarlige for den private daginstitution har ansvar for, at personalenormering som minimum følge kommunens retningslinjer for personalesammensætning, hvilket tager afsæt i det af Kommunalbestyrelsen besluttede Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Brøndby Kommune. Det private dagtilbud følge Brøndby Kommunes retningslinjer om indhentelse af børneattester og straffeattester på institutionens ansatte. Der skal indhentes børneattester på både ansatte og frivillige, som medvirker i det daglige arbejde på institutionen. Brøndby Kommune gør opmærksom på, at ansatte i et privat tilbud er omfattet af servicelovens 153 om underretning til de sociale myndigheder. Der stilles krav om ansættelse af en pædagogiskuddannet leder. Krav til fordelingen af uddannet pædagogisk personale og ikke uddannet pædagogisk personale fremgår af det til enhver tid gældende administrationsgrundlag. Det private dagtilbud skal påse, at det pædagogiske personale har de fornødne kompetencer til at udføre og sikre kvalitet i institutionens pædagogiske arbejde herunder arbejdet med læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering, forebyggende arbejde mv. Der skal være forsvarlighed i pasningsordningen og af sikkerhedsmæssige årsager, skal der som minimum altid være to fastansatte til stede i dagtilbuddets åbningstid. Det forudsættes, at det private dagtilbud har et beredskab af vikarer, således at dagtilbuddet kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet. Udover det pædagogiske personale ansættes faglært køkkenpersonale, såfremt der produceres frokost i dagtilbuddet. Alle dagtilbud er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra pædagogseminarierne. Dette gælder også for private dagtilbud, som etableres i Brøndby Kommune. Lønmidler til pædagogstuderende i lønnet praktik afholdes af det private dagtilbud. Der tildeles ikke ekstra lønmidler til at modtage pædagogstuderende. 12. De fysiske rammer. Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at det private dagtilbud til enhver tid har en gyldig ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår og til mindst det antal børn, som er indmeldt i privatinstitutionen. Privatinstitutionen skal være godkendt til daginstitutionsbrug jf. bygningsreglementet, arbejdsmiljølovgivningen, brandforhold samt sikringsrum mv. De fysiske rammer, deres størrelse samt indretning skal tage sigte i at skabe en tryg og sikker hverdag samt være egnet til ophold for børn og ansatte, hvilket gælder såvel indvendigt som udvendigt. Lokalerne skal primært være indrettet til børns daglige brug. Der skal være et frit gulvareal på mindst 3 m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebarn. Side 7 af 11

8 Der skal i umiddelbar tilknytning til dagtilbuddet være indrettet en udendørs legeplads svarende til mindst bygningens areal, alternativt 10 m2 pr. barn. Legepladsen skal være godkendt jf. lovgivningen og gældende standarder for indretning og sikkerhed på legepladser og der skal til enhver tid forelægge en gældende ibrugtagningstilladelse. 13. Sundhed. Det private dagtilbud skal efterleve gældende lovgivning og retningslinjer for hygiejne samt leve op til gældende regler om embedslægeforhold, forebyggende sundhedsordning, vejledning om smitsomme sygdomme. Institutionen er røgfri, hvilket vil sige, at det ikke må ryges inden døre, ej heller udenfor åbningstiden til forældrearrangementer eller lignende. Medarbejdere, der arbejder med børn, fungere som rollemodeller, og rygning i samværet med børn er derfor ikke tilladt, ej heller under arbejdet med børn i det fri.. Det er et ledelsesansvar, at gældende regler overholdes. Lederen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder reglerne herom. 14. Bespisning Såfremt det private dagtilbud tilbyder kost skal det private dagtilbud efterleve gældende lovgivning og retningslinier for om fødevare hygiejne og egenkontrol. 15. Lukkedage Institutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for sin pasningsforpligtigelse i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. 16. Rengøring Det private dagtilbud skal fremstå rent og pænt med en daglig rengøring, således at alle hygiejne forskrifter overholdes. 17. Forsikring Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for det private dagtilbud, såsom bygnings- og brandforsikring, indboforsikring mv. 18. Forældrebetaling. Private dagtilbud er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling. Der er således fri mulighed for at fastsætte forældrebetalingen i et privat dagtilbud. Det følger af, at forældrene træffer et oplyst valg mellem forskellige dagtilbud. 19. Fripladstilskud samt tilskud af behandlingsmæssige og socialpædagogiske årsager. Brøndby Kommune træffer afgørelse om fripladstilskud efter den til enhver til gældende bekendtgørelse. Fripladstilskuddet skal anvendes til at nedsætte ansøgers forældrebetaling. Fripladstilskud inklusiv andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen kan ikke overstige egenbetalingen. Det påhviler lederen af det private dagtilbud at give forældrene vejledning om mulighederne for et fripladstilskud. 20. Søskende tilskud. Brøndby Kommune yder søskendetilskud efter den til enhver til gældende bekendtgørelse. Side 8 af 11

9 Søskendetilskud inklusiv andre tilskud til nedbringelse af egenbetalingen kan ikke overstige egenbetalingen. 21. Optagelsesregler herunder børn med særlige behov Et privat dagtilbud fastsætter selv sine optagelses- og ventelistekriterier. De skal som minimum overholde gældende lovgivning om lige adgang, og sikre samme rummelighed, som i Brøndby Kommunes øvrige dagtilbud. Reglerne skal udarbejdes og administreres synlige og gennemskuelige og tage udgangspunkt i: almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskrimination o. lign. ikke at udelukke visse grupper fra optagelse i institutionen. Brøndby Kommune stiller krav om, at optagelses- og ventelistekriterierne er offentligt tilgængelige via dagtilbuddets hjemmeside. Det private dagtilbud træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtiget til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet. Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten skal være åben for alle og tilgængelig for kommunen, således at kommunen på anmodning kan få indsigt i ventelisten. Det private dagtilbud er forpligtet til at tage kontakt til Brøndby Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at Brøndby Kommune kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i det private dagtilbud. Et privat dagtilbud er forpligtet til at optage børn med handicaps eller andre særlige problemstillinger. Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier: At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses barnets behov At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder. Brøndby Kommune kan beslutte, at et optaget barn med særlige behov skal flyttes til et kommunalt dagtilbud, hvis det vurderes, at det private dagtilbud ikke vil være i stand til at varetage hensynet til barnets tarv og udvikling på en pædagogisk og menneskelig forsvarlig måde. Brøndby Kommune er forpligtet til at yde særlig støtte til børn med særlige behov, uanset at barnet er optaget i et privat dagtilbud. Det er således Brøndby Kommune, der træffer beslutning om behovet for støtte til børn bosat i kommunen, og det er kommunen, der betaler eventuelle udgifter til støttepædagog mv. Ansøgning og tildeling følger den kommunale procedure for ansøgning om støtte og Brøndby Kommune afgør om ressourcerne tildeles i form at ekstra tilskud, støttepersonale eller lignende. 22. Tilsidesættelse af krav Hvis Brøndby Kommune får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at en privat leverandør tilsidesætter de krav og forpligtelser kravspecifikationen indeholder, kan det medføre: Side 9 af 11

10 1. Bortfald af tilskud sker med kort eller intet varsel, hvis Kommunalbestyrelsen skønner at godkendelseskriterier misligholdes eller groft misligholdes. 2. Erstatningsansvar de regler, der gælder for bestyrelsesmedlemmer ved selvejende institutioner, om lempet ansvarsgennemslag, antages ikke at finde anvendelse i forbindelse med private dagtilbud Klageadgang. Klage over om godkendelse af private leverandører kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Kommunalbestyrelsen. Klage over fastsættelse af kommunens krav kan rettes til det kommunale tilsyn Statsforvaltningen. 24. Styrelsesvedtægt i forbindelse med oprettelse af forældrebestyrelse. Styrelsesvedtægten bør som minimum indeholde følgende: Beskrivelse af institutionens formål eller idégrundlag m.v. Rammer for institutionens arbejde herunder den pædagogiske profil. Beskrivelse af den valgte bestyrelsesmodel (enstrenget eller tostrenget). Arbejdsgangen i forbindelse med ansættelse af leder samt indstillingsretten vedrørende det øvrige personale. Omfanget af og afgrænsningen af forældrebestyrelsens kompetence herunder omfanget af og rammerne for delegation. Forældrebestyrelsens størrelse: antallet af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter samt eventuelle andre medlemmer af bestyrelsen. Hvem der er omfattet af valgret og valgbarhed. Inden for hvilken periode valg til bestyrelsen finder sted. Valgperiodens start og varighed, herunder om nogle bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og andre i ulige år. Beslutningsprocedure. Hvordan konstitueringen finder sted vælges formanden fx direkte på forældremødet, eller konstituerer bestyrelsen sig selv, og skal der vælges en næstformand. Hvor mange suppleanter skal der vælges. Dette gælder såvel forældrerepræsentanter som medarbejderrepræsentanter og eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Eventuel godkendelse af forretningsorden. Bestemmelser om hvornår en forælder skal udtræde af bestyrelsen, hvis barnet forlader institutionen, og hvornår en medarbejderrepræsentant skal udtræde af bestyrelsen i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør. Afstemningsprocedure ved valg af forældrebestyrelse. Om medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen stemmeret eller ej. Hvordan udøver bestyrelsen sit arbejde? Udøves arbejdet i møder, således at beslutninger alene kan træffes på bestyrelsesmøder, eller skal et bestemt antal medlemmer kunne handle på bestyrelsens vegne? Endelig bør det af styrelsesvedtægten fremgå, med hvilket varsel den kan ændres. Det kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem ændring af styrelsesvedtægten i de situationer, hvor den siddende bestyrelse og kommunen/institutionsbestyrelsen er enige om ændringerne og de situationer, hvor man ikke er enige om ændringerne. I de først nævnte situationer vil det 2 Vurderingen er foretaget af forvaltningens samarbejdspartner på personalejuridisk kontor i KL Side 10 af 11

11 ikke være hensigtsmæssigt at være bundet af et langt opsigelsesvarsel, hvis begge parter ønsker en hurtig ændring af styrelsesvedtægten. Side 11 af 11

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private daginstitutioner i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 daginstsektor@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private daginstitutioner i Brøndby Kommune september 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Frederikssund Kommune Jægerspris 16.02.2018 Torvet 2 3600 Frederikssund Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Denne ansøgning er disponeret ud fra "Godkendelseskriterier for

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD Køge Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Social, Børn og Kultur December 2010Maj 2009 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier. Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5

Godkendelseskriterier. Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 Godkendelseskriterier Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 2016 Alle private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution i Glostrup kommune, skal sende en ansøgning

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift af en privat institution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20, beliggende i Slagelse

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn.

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn. Etablering Kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres og drives af kommunen, som træffer beslutning om lukning, sammenlægning mv. Privatinstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres af privat

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Rødtjørnens Børnehave og Vuggestue

Vedtægt for privatinstitutionen Rødtjørnens Børnehave og Vuggestue Vedtægt for privatinstitutionen Rødtjørnens Børnehave og Vuggestue 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Rødtjørnens Børnehave og Vuggestue er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Godkendelseskriterier 2019

Godkendelseskriterier 2019 Godkendelseskriterier 2019 Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 2019 Alle private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution i Glostrup kommune, skal sende

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere