ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM"

Transkript

1 ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM L Y C E E P R I N S H E N R I K, L Y C E E F R A N Ç A I S D E C O P E N H A G U E P R I N S H E N R I K S S K O L E, D E N F R A N S K E S K O L E I K Ø B E N H AFred eri ks b erg Allé 22 A DK Frederik sb erg C t lf. : fax: e-m ail:

2 2 ORDENSREGLEMENT FOR PRINS HENRIKS SKOLE Nærværende ordensreglement er godkendt af bestyrelsen den 28. maj 2002 og revideret af institutionsrådet den 25. maj Det udleveres hvert år ved skolestart på fransk og dansk til alle på skolen. Når en elev indmeldes på skolen (af familien eller af eleven selv, hvis denne er myndig), er det ensbetydende med, at vedkommende forpligter sig til at overholde ordensreglementet. Hver enkelt elev har en kontaktbog, som han eller hun til enhver tid på forlangende skal kunne fremvise til forældrene eller til skolens personale. Prins Henriks Skole er en privatskole, der følger dansk lovgivning, men er en del af netværket af franske skoler i udlandet. Undervisningen foregår efter samme læseplaner, pædagogiske mål og regler, som gælder i Frankrig, og eleverne går op til de samme eksaminer og modtager de samme eksamensbeviser som i Frankrig. Undervisningen lever desuden op til kravene i den danske lov om friskoler og private grundskoler og tilbyder som en specialitet eleverne at gå op til danske eksaminer (Folkeskolens Afgangsprøve og den særlige DFB, Dansk-Fransk Baccalauréat). Det er kendetegnende for skolen, at den har elever af forskellige nationaliteter og religiøse overbevisninger. Ordensreglementet bygger på den danske lov om friskoler og private grundskoler. Det betyder, at skolen har pligt til at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og derigennem udvikle og styrke deres kendskab til menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kønnene. Derudover bygger reglementet på den franske skolereform, den såkaldte Fillon s lov af 2005, hvis formål det er at sikre retten til uddannelse og medborgerskab. Endelig bygger reglementet på skoleområdets centrale principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed. Princippet om ligeværd: lige adgang til undervisning og ligebehandling. Princippet om åndsfrihed: upartiskhed, respekt for almenvellet, samvittighedsfrihed; dette munder ud i en oplæring i medborgerskab og demokrati. Princippet om religionsfrihed: respekt for mangfoldigheden og for andre menneskers frihed, uden at det går ud over undervisningsaktiviteterne, indholdet af læseplanerne eller elevernes arbejdsindsats. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Det en forudsætning for optagelse af en elev på Prins Henriks Skole, at den eller de personer, der har forældremyndigheden, betaler de til enhver tid gældende gebyrer (indmeldelsesgebyr, forsikringer, skolepenge m.v.) til tiden. I tilfælde af restance betales de skyldige gebyrer for foregående skoleår, før indskrivning kan finde sted. 2. Skolepenge: Skolepengesatserne fastsættes én gang årligt af bestyrelsen og opkræves enten helårligt eller månedsvis. Der skal betales for hvert påbegyndt kvartal. Betalingsfristen er 10 dage fra modtagelse af fakturaen. Manglende betaling: Hvis skolepengene ikke betales til tiden, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvilke forholdsregler, der skal træffes. Det kan komme på tale at udelukke eleven fra undervisningen, indtil den eller de personer, der har forældremyndigheden, har betalt det skyldige beløb. Skolen informerer i så fald mindst to uger i forvejen forældrene om, at fortsat manglende betaling vil medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen. 1 RETTIGHEDER OG PLIGTER 1.I RETTIGHEDER 1.I.1Foreningsfrihed 1.I.1.1 Indhold og betingelser Foreningsfriheden giver myndige elever mulighed for at danne en forening på skolen. Ikke-myndige elever kan deltage i foreninger ledet af myndige personer, eksempelvis Foyer Socio-Éducatif. 1.I.1.2 Afgrænsning Udøvelsen af foreningsfriheden forudsætter, at man respekterer de centrale principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed. Foreningen må ikke have formål eller aktiviteter af politisk, religiøs eller kommerciel karakter.

3 3 Foreningen skal forelægge sit aktivitetsprogram for elevrepræsentanternes generalforsamling og i øvrigt jævnligt informere rektor og bestyrelsen herom. 1.I.2 Ytringsfrihed 1.I.2.1 Indhold og betingelser Retten til at ytre sig er en individuel og kollektiv ret, som giver eleverne mulighed for at udtrykke en idé eller en mening, fremsætte et forslag eller formidle information på skolen. Retten udøves navnlig gennem møder, publikationer og opslag. 1.I.2.2 Afgrænsning Retten til at ytre sig forudsætter, at man overholder undervisningens grundlæggende principper (religionsfrihed, åndsfrihed og mangfoldighed), og at man respekterer andre menneskers rettigheder, udviser tolerance og ikke fører politisk eller religiøs propaganda. Ethvert opslået eller publiceret dokument skal underskrives af dets ophavsmand og forud meddeles rektor eller dennes stedfortræder, der har ret til at stoppe eller udsætte dokumentets offentliggørelse. Uautoriserede opslag og graffiti hører ikke ind under retten til at ytre sig. 1.I.3 Forsamlingsfrihed 1.I.3.1 Indhold og betingelser Retten til at forsamles er en kollektiv ret, der hovedsagelig har til formål at gøre det lettere for eleverne at udveksle informationer. Retten til at forsamles skal udøves uden for deltagernes skemalagte timer. I tilfælde af eksterne deltagere på et møde kan rektor, eventuelt efter at have rådført sig med bestyrelsen, godkende eller afvise mødet. 1.I.3.2 Afgrænsning Retten til at forsamles skal udøves under overholdelse af principperne om åndsfrihed, religionsfrihed og mangfoldighed og under forhold, der garanterer sikkerheden for personer og ejendom. Formålet med et møde eller en debat skal være at drøfte samfundsrelevante emner eller andre spørgsmål af aktuel eller almen interesse, der naturligt bidrager til at uddanne eleverne til gode borgere. Ethvert tiltag eller initiativ af reklamemæssig, kommerciel, politisk eller religiøs karakter er forbudt. Hvad angår collège, kan retten til at forsamles kun udøves ved elevrepræsentanternes mellemkomst. 1.I.4 Repræsentationsretten Elevrepræsentanter Elevrepræsentanterne for hver klasse (to faste, to suppleanter) vælges af deres kammerater efter regler, der er gældende i det franske skolesystem. De spiller en vigtig rolle som repræsentanter og talsmænd og deltager i følgende instanser: 1.I.4.1.a Klasseråd To elevrepræsentanter deltager i klasserådsmøderne. 1.I.4.1.b Generalforsamling for elevrepræsentanter Generalforsamlingen udgøres af de to repræsentanter for hver klasse fra 6 kl. (6 ème ) til 3.g (Terminale). Generalforsamlingen samles minimum to gange årligt indkaldt af rektor. Elevrepræsentanterne kan med rektors accept samles på eget intitiativ. Generalforsamlingen er en rådgivende instans. Den behandler alle slags spørgsmål, der har med elevernes hverdag og arbejde på skolen at gøre, debatterer og udarbejder løsningsforslag. 1.I.4.1.c Gymnasierådet Omfatter elever fra 1.g (Seconde), 2.g (Première) og 3.g (Terminale). 1.I.4.1.d Institutionsrådet To elever, der vælges af elevrepræsentanternes generalforsamling, deltager med stemmeret i institutionsrådets arbejde. 1.I.4.1.e Disciplinærrådet Disciplinærrådet består af tre faste medlemmer (rektor, der er formand for rådet, vicerektor og skolens CPE), tre repræsentanter for personalet, to forældrerepræsentanter og en elev, der alle er medlemmer af institutionsrådet.

4 4 1.II PLIGTER Indhold og definition 1.II.1 Krav om mødepligt, flid og punktlighed 1.II.1.1 Definition Opfyldelse af kravet om mødepligt, flid og punktlighed er en væsentlig betingelse for, at eleven kan gennemføre sin skolegang med succes. Kravet forpligter eleven til at gennemføre alle opgaver, der hører med til skolegangen. Kravet om mødepligt, flid og punktlighed finder anvendelse på såvel obligatoriske fag som tilvalgsfag. Tilvalgsfag valgt i forbindelse med indskrivningen følges obligatorisk hele skoleåret. Kravet om mødepligt, flid og punktlighed indebærer, at eleven: møder til alle skemalagte timer inklusive valgte tilvalgsfag møder til tiden laver sine lektier deltager i tests, prøver m.m. deltager i studie- og erhvervsorientering deltager i skolens aktiviteter 1.II.1.2 Særligt vedrørende mødepligten 1.II.1.2. a Navneopråb og fraværsregistrering Det er den enkelte undervisers ansvar at føre omhyggelig kontrol med elevernes fremmøde for hver undervisningstime. Der foretages navneopråb. Fravær noteres på en liste, der afleveres på kontoret for Vie scolaire (CPE). Disse bestemmelser gælder også skolens øvrige ansatte, i det omfang de påtager sig ansvaret for en aktivitet på skolen. 1.II.1.2. b Begrundelse for fravær Primærskolen: Forældrene skal informere skriftligt om elevens fravær, enten samme dag eller ved endt fravær. Smitsom sygdom, som f.eks. skoldkopper og skarlagensfeber, skal altid meddeles skolen. Afhængig af situationen kan skolen ved endt fravær forlange en lægeerklæring om, at der ikke længere er smittefare. Collège-Gymnasium: Ethvert fravær skal begrundes. En myndig elev kan selv begrunde sit fravær, men gentaget fravær vil blive meddelt forældrene, hvis eleven er hjemmeboende. Årsagen til og varigheden af elevens fravær skal meddeles kontoret for Vie scolaire, der vurderer om fraværet er tilstrækkeligt begrundet. Der skal altid anføres gyldige årsager til fravær: begivenheder i den nærmeste familie, helbredsgrunde, religiøse højtider, der fremgår af Bulletin Officiel de l Education Nationale, indkaldelse til myndigheder eller lægeundersøgelser. Samme dag, som fraværet finder sted, skal forældrene meddele dette telefonisk eller via til kontoret for Vie scolaire. Fravær skal begrundes (via kontakbogen), før eleven kan genoptage undervisningen. Kontoret for Vie scolaire informerer omgående enten telefonisk eller pr. den eller de personer, der har forældremyndigheden, såfremt der foreligger uretmæssigt fravær. Der udbedes i så fald en berettigelse af fraværet. Hvis det er muligt, bedes fravær meddelt skriftligt på forhånd. Alt fravær og for sent fremmøde noteres på elevens karakterblad. 1.II.2 Bedømmelse af elevernes arbejde Bedømmelse af elevernes faglige niveau og opførsel i klassen gennemgås efter hvert trimester på et klasseråd. Efter hvert klasseråd modtager forældrene et karakterblad. 1.II.2.1 Fravær fra en prøve Hvis en elev er fraværende fra en prøve får det indflydelse på elevens samlede resultat. Hvis fraværet er uretmæssigt kan der pålægges eleven sanktioner i henhold til kapitel 4. Uanset om der foreligger gyldig årsag til fraværet: læreren kan give eleven en ny prøve alternativt bliver eleven ikke bedømt i faget i det pågældende trimester. På karakterbladet anføres i så fald, hvor mange prøver eleven har deltaget i ud af det samlede antal prøver i trimestret. De opnåede karakterer danner grundlag for en samlet vurdering og ikke for et gennemsnit. Ved manglende/for sen aflevering kan der pålægges eleven sanktioner i henhold til kapitel 4 eller en uanmeldt prøve.

5 5 1.II.2.2 Karakteren nul Karakteren nul kan ikke bruges som disciplinær straf. Et arbejde, der objektivt vurderes til nul, manglende aflevering uden gyldig årsag, blank aflevering, eller konstateret snyd, udløser imidlertid karakteren nul. Det udelukker på ingen måde en efterfølgende disciplinær beslutning. 1.II.3 Pligter forbundet med skolens sociale liv Det forventes, at alle på skolen udviser gensidig respekt for hinanden. Der henvises til de grundlæggende principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed samt til menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kønnene. I samme ånd og på trods af, at skolen ikke er ansvarlig for handlinger, der begås af eleverne uden for skolen, forbeholder skolen sig ret til at sanktionere enhver form for adfærd, der kan skade skolens omdømme og moral. 1.II.3.1 Respekt for enkeltpersoner udvise respekt for alle andre på skolen (mobning, trusler og anden verbal og fysisk vold er forbudt). have en anstændig opførsel, påklædning og attitude. 1.II.3.2 Respekt for ting have respekt for omgivelser, bygninger, lokaler og materiel. Eleverne skal respektere skolens materiel (enhver beskadigelse straffes, og der kan kræves erstatning fra forældrene) 1.II.3.3 Farlige genstande og produkter Det er forbudt at medbringe farlige, brandfarlige eller giftige genstande, alkoholiske drikke samt genstande eller substanser, der er forbudt ved lov. Handel med værdigenstande, uanset hvilke, er forbudt. Det er forbudt at have walkman, videospil osv. i timerne. Brug af mobiltelefon og walkman/ipod er ikke tilladt i timerne. Det samme gælder andre lignende apparater, der kan forstyrre undervisningen eller krænke andres værdighed (f.eks. at tage billeder og distribuere dem). 1.II.3.4 Sameksistens med primærskolen Prins Henriks Skole modtager elever i alle alderstrin. Det er specielt og samtidig af stor værdi for vores skole, at maternelleklasser, primærskoleklasser, collège- og gymnasieklasser alle er under samme tag. Til gengæld er det nødvendigt at overholde visse leveregler: Eleverne må spille bold på følgende betingelser: 1. Der skal bruges en blød bold (hverken læder eller hårdtoppustet gummi). 2. Boldspark skal altid foregå kontrolleret (ingen voldsomme spark, ingen høje spark). 3. Spillet skal afbrydes, hvis en person ønsker at gå tværs over banen. Meget vigtigt: Det er strengt forbudt at klatre over skolegårdens mure for at hente en bold, der er kommet ind på nabogrunden. Overtrædelse sanktioneres. Boldene kan hentes efter skoletid. 1.II.3.5 Det er forbudt at medbringe dyr på skolens område. 1.II.3.6 Det er forbudt at ryge på skolens område. 1.II.3.7 Biler og tohjulede køretøjer skal parkeres i de områder, der er beregnet til det. Kørsel uden for disse områder er forbudt. Hver dag anvendes skolen af mange mennesker. Der er installeret alarmsystemer, og der holdes systematisk øje med uvedkommende personer. Som på enhver skole er der dog en risiko for tyveri. Hver elev har et skab med sin personlige hængelås og har dermed selv ansvaret for sine ting. Hvad angår elever i primærskolen, skal tøj og personlige ejendele være mærket. 2 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE OG PÆDAGOGIK 2.I DAGLIGDAGEN PÅ SKOLEN 2.I.1 Skolens ferieplan og åbningstider

6 6 En kalender med angivelse af skolens ferieplan udleveres til familierne hvert år og findes også på hjemmesiden. Skolen er åben mandag til fredag fra kl til kl Der er timer fra kl. 8 til kl. 17. Til information er undervisningstiderne i primærskolen: Maternelleklasser: fra kl til kl. 14 (mødetid kl. 8.30) 1-5. kl. (fra CP til CM2): Skoledagen starter kl mandag til fredag. Der er mødetid kl i skolegården. Undervisningen slutter: mandag kl , tirsdag kl , onsdag kl , torsdag kl og fredag kl. 14. Pasningsordningen er for børn fra maternelleskolen til 5. kl. (CM2) og har åbent fra kl til kl og fra kl til kl. 17 (tariffer kan ses på skolens hjemmeside). Elever, som ikke er tilmeldt pasningsordningen, skal forlade skolen, når undervisningen er slut. Uden for ovennævnte tider er skolen ikke ansvarlig for eleverne. 2.II ADGANG OG FÆRDEN I OG UDEN FOR SKOLENS OMRÅDE 2.II.1 Adgang til skolens område Der er kun adgang til skolens område for elever, skolens personale og forældre. Alle øvrige personer bedes henvende sig til sekretariatet eller på kontoret for Vie scolaire. Skolens personale skal endvidere være opmærksom på eventuelt uvedkommende personer. 2.II.2 2) Elevernes færden i frikvartererne Af hensyn til sikkerheden skal eleverne færdes roligt. I frikvartererne kl. 10 og kl. 15 skal eleverne gå ned i skolegården, i opholdsrummet eller i CDI. De må ikke opholde sig hverken i undervisningslokalerne eller på gangene. Klasselokalerne skal være aflåste i alle frikvarterer og efter skoletid. Lokaleskift betragtes ikke som frikvarter. Primærskolen: I frikvartererne holder lærerne og/eller andet personale opsyn med eleverne. 2.II.3 Udgangsregler 2.II.3.1 Regler Primærskolen (til og med 5. kl. / CM2): Eleverne må under ingen omstændigheder forlade skolens område i løbet af dagen, med mindre der foreligger en ekstraordinær, skriftlig tilladelse fra forældrene med angivelse af, hvorledes de tager ansvaret for barnet. Collège, 6., 7 og 8. kl. (6 ème -5 ème -4 ème ): Eleverne må kun forlade skolens område mellem timerne, hvis der foreligger en ekstraordinær tilladelse underskrevet af forældrene og attesteret af Vie scolaire. Det gælder også for udgang i spisefrikvarteret. En elev kan ikke forlade skolen på egen hånd i tilfælde af fravær blandt lærerne. Fra 6. kl. (6 ème ) til 9. kl. (3 ème ) skal eleverne forlade skolen, så snart undervisningen er slut eller arbejde under opsyn af Vie scolaire, hvis de ønsker at blive på skolen. 9. kl., 1.g, 2.g og 3.g (3 ème -2 nde, Première, Terminale): Eleverne kan forlade skolens område, når de ikke har timer, med mindre forældrene udtrykkeligt og skriftligt har modsat sig dette. I tilfælde af sygdom eller ulykke må eleverne ikke forlade skolen uden tilladelse fra Vie scolaire, som kontakter familien. 2.II.3.2 Lærerfravær I tilfælde af lærerfravær kan eleverne gå i CDI eller til et lokale, de kan arbejde i under opsyn af la vie scolaire (CPE en eller dennes assistent). Skolen gør opmærksom på, at elever, der forlader skolens område uden tilladelse, ikke længere hører under skolens ansvar. Skolen har ansvaret for eleverne i primærskolen i undervisningstiden samt efter skoletid for de elever, der er omfattet af pasningsordningen 2.II.4 Elevernes færden uden for skolens område 2.II.4.1 Færden mellem skolens område og eksterne undervisningsfaciliteter Ved transport til eksterne undervisningsfaciliteter (f.eks. idræt i Frederiksberg Sportshal) ledsages eleverne af deres lærer. De har ikke lov til at færdes alene. Hvis aktiviteten begynder fra morgenstunden eller om eftermiddagen, eller hvis den

7 7 slutter sidst på formiddagen eller sidst på eftermiddagen, har eleverne lov til at færdes alene, medmindre forældrene har givet en anden instruktion 2.II.4.2 Færden uden for skolens område i skoletiden Ved ekskursioner m.v. indhenter læreren tilladelse fra forældrene på en særlig blanket. Uden en sådan tilladelse må eleven ikke forlade skolen. Læreren skal på forhånd indhente tilladelse til ekskursionen hos rektor. Ekskursioner foregår i henhold til gældende regler (franske eller danske, ud fra princippet om bedste dækning ). 2.II.4.3 Betingelser for udflugter uden opsyn I forbindelse med temauge, praktikforløb, særlige, tværfaglige projekter samt projektopgaver i gymnasiet kan eleverne forlade skolen alene eller i små grupper for at deltage i en aktivitet i forbindelse med undervisningsforløbet. De vil få udleveret et udgangsskema, en tidsplan, der skal overholdes, og instruktioner om arbejdet. Disse dokumenter skal godkendes af læreren og af rektor eller dennes stedfortræder. 2.III BRUG AF IT OG MULTIMEDIETJENESTER IT-ressourcer og multimedietjenester er udelukkende til brug for skole- og uddannelsesmæssigt arbejde. Al anden brug er forbudt, især den slags, der krænker personer, privatlivet, den fysiske eller intellektuelle ejendomsret. Al aktivitet inden for IT og multimedier kan kontrolleres. IT-materiel er underlagt skolens kontrol. Der kan ikke foretages ændringer uden accept fra en lærer eller en anden ITansvarlig medarbejder. 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER 3.I INFORMATION OG KOMMUNIKATION MED FORÆLDRENE 1). Informationsmedier Information kommunikeres via opslagstavler, tv-skærme, skriftlige meddelelser eller kontaktbøger. Elever, forældre og skolens personale forventes at orientere sig regelmæssigt via disse medier. Forældre kan kommunikere med skolen og aftale individuelle samtaler med lærerne gennem elevernes kontaktbog, ligesom det er muligt at få et møde med rektor, lederen af primærskolen eller skolevejlederen fra "vie scolaire" (CPE). Der kan endvidere søges information på skolens hjemmeside: Hjemmesiden indeholder mange praktiske oplysninger og kan med stor fordel tjekkes regelmæssigt. 2). CPE ( Vie scolaire ) Der findes ikke noget direkte dansk sidestykke til betegnelsen CPE ("Conseiller Principal d Éducation"). Det nærmeste man kommer, er en slags generel skolevejleder, hvis opgave er at hjælpe de unge til de bedst mulige vilkår for personlig udfoldelse, både som enkeltindivider og som en del af et fællesskab. Således er CPE en kontaktperson for både elever og forældre i alt, hvad der har at gøre med livet på skolen. CPE ens opgaver omfatter bl.a.: Registrering af fravær og forsinkelser blandt eleverne, håndtering af problemer og konflikter. Samarbejde med lærerne, udveksling af information vedrørende den enkelte elevs opførsel, input, opfølgning og evaluering på den enkelte elevs personlige mål, deltagelse i klasserådsmøderne. Hjælp i forbindelse med diverse elevprojekter og til valg og oplæring af elevrepræsentanter. CPE ens arbejde foregår i dialog med forældre, lærere og administration. 3) Informationsmøder De forskellige møder fremgår af kalenderen, der uddeles i starten af skoleåret. 4). Repræsentationsinstanser 3.I.1.1.a Rådet for Primærskolen Rådet for Primærskolen mødes en gang pr. trimester for at drøfte livet på skolen. Rådet består af forældrerepræsentanter for de enkelte klasser, lærere, lederen af primærskolen, der er rådets formand, rektor og regnskabschefen. Familierne og bestyrelsen modtager et referat fra hvert møde.

8 8 3.I.1.1.b Institutionsrådet Institutionsrådet, hvor rektor er formand, består af faste repræsentanter for ledelsen sammen med valgte repræsentanter (lærere, forældre og elever). Rådet beskæftiger sig med pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål i relation til skolen. Institutionsrådet mødes minimum en gang pr. trimester og senest tre uger efter valget. 3.I.1.1.c Bestyrelsen Skolebestyrelsen har det fulde overordnede ansvar for skolens administration og økonomi. Bestyrelsen består af forældre, der er valgt af forældrenes generalforsamling samt to medlemmer udpeget af den franske ambassade. Blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges en formand. 5). Kontakt Der henvises til skolens hjemmesiden 3.II HYGIEJNE, SUNDHED, SIKKERHED 3.II.1 Sikkerhed Hvert år gennemføres én eller flere evakueringsøvelser. Eleverne skal forlade lokalerne i ro og orden i henhold til de opslåede instruktioner og i overensstemmelse med lærerens eller det tilstedeværende personales anvisninger. 3.II.2 Forsikring Alle familier skal tegne en ansvarsforsikring til dækning af skader, som barnet kunne forvolde (anrettet skade). 3.II.3 Hygiejne, sundhed, de sociale myndigheder 3.II.3.1 Sundhedsplejerske m.m. I tilfælde af sygdom eller ulykke kontakter skolen familien. Hvis det skønnes nødvendigt, bringes eleven til et hospital. Hvis der findes et vidne til hændelsen med tilknytning til skolen, skal dette udarbejde en rapport, som afleveres til rektor. Frederiksberg Kommune stiller en sundhedsplejerske til rådighed for skolen. Sundhedsplejerskens primære funktion er forebyggende samt at følge elevernes udvikling. 3.II.3.2 De sociale myndigheder Der er en lærer, der står for kontakten mellem familierne og de sociale myndigheder i kommunerne. 3.III KANTINEORDNING Skolens kantine er åben for elever og voksne dagligt fra kl. 11. Adgang til kantinen: 3.III.1.1.a. Fra kl. 11 til kl : spisning for primærskoleklasserne 3.III.1.1.a. Fra kl til kl : collège og gymnasium Maternelleklasserne: Eleverne spiser deres madpakker i klassen sammen med en medarbejder fra pasningsordningen. Primærklasserne: Eleverne kan vælge at medbringe deres egen mad eller spise menuen i kantinen. Der må ikke indtages måltider uden for kantinen. 4 STRAF OG SANKTION 4.I BETINGELSER For primærskolen: Såfremt en elev opfører sig problematisk eller i visse situationer udviser foruroligende adfærd, informeres forældrene herom af læreren, rektor eller lederen af primærskolen, således at der kan findes passende løsninger. Elever, der ikke overholder skolens ordensreglement eller på anden måde forstyrrer livet på skolen, pålægges straf eller sanktion, jf. nedenstående, som udmåles af rektor ud fra de aktuelle omstændigheder og forseelsens alvor. Det skal noteres i kontaktbogen og i et separat dokument til rektor, hvilken straf eller sanktion, der er blevet pålagt eleven. Forældrene skal orienteres.

9 9 4.I.1 Straf Elever kan pålægges straf i tilfælde af mindre forsømmelser af deres pligter, eller hvis de virker forstyrrende i klassen eller på skolen. En sådan straf kan meddeles af ledelsen, CPE en eller en lærer, eventuelt på foranledning af andre medarbejdere uden direkte tilknytning til undervisningen. Straf kan eksempelvis være en anmærkning i kontaktbogen, mundtlige eller skriftlige undskyldninger, ekstraopgaver, eftersidning eller bortvisning fra en time. 4.I.2 Sanktioner Disciplinære sanktioner er foranstaltninger, der udelukkende udgår fra rektor eller fra disciplinærrådet, i tilfælde af en elevs krænkelse af enkeltpersoner eller ting eller en elevs alvorlige forsømmelser af sine pligter. Sanktioner, der meddeles enten af rektor eller af disciplinærrådet: advarsler, irettesættelser, bortvisning i op til otte dage. Sanktioner, der meddeles af disciplinærrådet: længerevarende bortvisning (fra otte dage til en måned) og endegyldig bortvisning. 4.I.3 Forebyggende og opfølgende foranstaltninger Forebyggende og opfølgende foranstaltninger (meddelt uafhængigt eller som tillæg til en sanktion) besluttes af rektor eller af disciplinærrådet. 4.II II. ANVENDELSE 4.II.1 Udsættelse En disciplinær sanktion kan være helt eller delvist betinget. 4.II.2 Retssikrende forholdsregler Indtil disciplinærrådet har truffet afgørelse i en konkret sag, kan rektor forbyde den pågældende elev adgang til skolen. 4.II.3 Registrering af sanktioner Registreringen af sanktioner ud over endegyldig bortvisning slettes automatisk et år efter, at sanktionen har fundet sted. Undertegnede erklærer at have læst Ordensreglementet for Prins Henriks Skole Dato: Faderen: Moderen: Eleven: Efternavn: Efternavn: Efternavn: Fornavn: Fornavn: Fornavn:

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Værdigrundlag Gudenaadalens Efterskole bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn, som danner grundlag for skolens daglige liv og måder, vi møder eleverne

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015

Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Herlufsholm Skolehåndbog 2014-2015 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret 2014-2015, som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum,

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere