ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM"

Transkript

1 ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM L Y C E E P R I N S H E N R I K, L Y C E E F R A N Ç A I S D E C O P E N H A G U E P R I N S H E N R I K S S K O L E, D E N F R A N S K E S K O L E I K Ø B E N H AFred eri ks b erg Allé 22 A DK Frederik sb erg C t lf. : fax: e-m ail:

2 2 ORDENSREGLEMENT FOR PRINS HENRIKS SKOLE Nærværende ordensreglement er godkendt af bestyrelsen den 28. maj 2002 og revideret af institutionsrådet den 25. maj Det udleveres hvert år ved skolestart på fransk og dansk til alle på skolen. Når en elev indmeldes på skolen (af familien eller af eleven selv, hvis denne er myndig), er det ensbetydende med, at vedkommende forpligter sig til at overholde ordensreglementet. Hver enkelt elev har en kontaktbog, som han eller hun til enhver tid på forlangende skal kunne fremvise til forældrene eller til skolens personale. Prins Henriks Skole er en privatskole, der følger dansk lovgivning, men er en del af netværket af franske skoler i udlandet. Undervisningen foregår efter samme læseplaner, pædagogiske mål og regler, som gælder i Frankrig, og eleverne går op til de samme eksaminer og modtager de samme eksamensbeviser som i Frankrig. Undervisningen lever desuden op til kravene i den danske lov om friskoler og private grundskoler og tilbyder som en specialitet eleverne at gå op til danske eksaminer (Folkeskolens Afgangsprøve og den særlige DFB, Dansk-Fransk Baccalauréat). Det er kendetegnende for skolen, at den har elever af forskellige nationaliteter og religiøse overbevisninger. Ordensreglementet bygger på den danske lov om friskoler og private grundskoler. Det betyder, at skolen har pligt til at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og derigennem udvikle og styrke deres kendskab til menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kønnene. Derudover bygger reglementet på den franske skolereform, den såkaldte Fillon s lov af 2005, hvis formål det er at sikre retten til uddannelse og medborgerskab. Endelig bygger reglementet på skoleområdets centrale principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed. Princippet om ligeværd: lige adgang til undervisning og ligebehandling. Princippet om åndsfrihed: upartiskhed, respekt for almenvellet, samvittighedsfrihed; dette munder ud i en oplæring i medborgerskab og demokrati. Princippet om religionsfrihed: respekt for mangfoldigheden og for andre menneskers frihed, uden at det går ud over undervisningsaktiviteterne, indholdet af læseplanerne eller elevernes arbejdsindsats. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Det en forudsætning for optagelse af en elev på Prins Henriks Skole, at den eller de personer, der har forældremyndigheden, betaler de til enhver tid gældende gebyrer (indmeldelsesgebyr, forsikringer, skolepenge m.v.) til tiden. I tilfælde af restance betales de skyldige gebyrer for foregående skoleår, før indskrivning kan finde sted. 2. Skolepenge: Skolepengesatserne fastsættes én gang årligt af bestyrelsen og opkræves enten helårligt eller månedsvis. Der skal betales for hvert påbegyndt kvartal. Betalingsfristen er 10 dage fra modtagelse af fakturaen. Manglende betaling: Hvis skolepengene ikke betales til tiden, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvilke forholdsregler, der skal træffes. Det kan komme på tale at udelukke eleven fra undervisningen, indtil den eller de personer, der har forældremyndigheden, har betalt det skyldige beløb. Skolen informerer i så fald mindst to uger i forvejen forældrene om, at fortsat manglende betaling vil medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen. 1 RETTIGHEDER OG PLIGTER 1.I RETTIGHEDER 1.I.1Foreningsfrihed 1.I.1.1 Indhold og betingelser Foreningsfriheden giver myndige elever mulighed for at danne en forening på skolen. Ikke-myndige elever kan deltage i foreninger ledet af myndige personer, eksempelvis Foyer Socio-Éducatif. 1.I.1.2 Afgrænsning Udøvelsen af foreningsfriheden forudsætter, at man respekterer de centrale principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed. Foreningen må ikke have formål eller aktiviteter af politisk, religiøs eller kommerciel karakter.

3 3 Foreningen skal forelægge sit aktivitetsprogram for elevrepræsentanternes generalforsamling og i øvrigt jævnligt informere rektor og bestyrelsen herom. 1.I.2 Ytringsfrihed 1.I.2.1 Indhold og betingelser Retten til at ytre sig er en individuel og kollektiv ret, som giver eleverne mulighed for at udtrykke en idé eller en mening, fremsætte et forslag eller formidle information på skolen. Retten udøves navnlig gennem møder, publikationer og opslag. 1.I.2.2 Afgrænsning Retten til at ytre sig forudsætter, at man overholder undervisningens grundlæggende principper (religionsfrihed, åndsfrihed og mangfoldighed), og at man respekterer andre menneskers rettigheder, udviser tolerance og ikke fører politisk eller religiøs propaganda. Ethvert opslået eller publiceret dokument skal underskrives af dets ophavsmand og forud meddeles rektor eller dennes stedfortræder, der har ret til at stoppe eller udsætte dokumentets offentliggørelse. Uautoriserede opslag og graffiti hører ikke ind under retten til at ytre sig. 1.I.3 Forsamlingsfrihed 1.I.3.1 Indhold og betingelser Retten til at forsamles er en kollektiv ret, der hovedsagelig har til formål at gøre det lettere for eleverne at udveksle informationer. Retten til at forsamles skal udøves uden for deltagernes skemalagte timer. I tilfælde af eksterne deltagere på et møde kan rektor, eventuelt efter at have rådført sig med bestyrelsen, godkende eller afvise mødet. 1.I.3.2 Afgrænsning Retten til at forsamles skal udøves under overholdelse af principperne om åndsfrihed, religionsfrihed og mangfoldighed og under forhold, der garanterer sikkerheden for personer og ejendom. Formålet med et møde eller en debat skal være at drøfte samfundsrelevante emner eller andre spørgsmål af aktuel eller almen interesse, der naturligt bidrager til at uddanne eleverne til gode borgere. Ethvert tiltag eller initiativ af reklamemæssig, kommerciel, politisk eller religiøs karakter er forbudt. Hvad angår collège, kan retten til at forsamles kun udøves ved elevrepræsentanternes mellemkomst. 1.I.4 Repræsentationsretten Elevrepræsentanter Elevrepræsentanterne for hver klasse (to faste, to suppleanter) vælges af deres kammerater efter regler, der er gældende i det franske skolesystem. De spiller en vigtig rolle som repræsentanter og talsmænd og deltager i følgende instanser: 1.I.4.1.a Klasseråd To elevrepræsentanter deltager i klasserådsmøderne. 1.I.4.1.b Generalforsamling for elevrepræsentanter Generalforsamlingen udgøres af de to repræsentanter for hver klasse fra 6 kl. (6 ème ) til 3.g (Terminale). Generalforsamlingen samles minimum to gange årligt indkaldt af rektor. Elevrepræsentanterne kan med rektors accept samles på eget intitiativ. Generalforsamlingen er en rådgivende instans. Den behandler alle slags spørgsmål, der har med elevernes hverdag og arbejde på skolen at gøre, debatterer og udarbejder løsningsforslag. 1.I.4.1.c Gymnasierådet Omfatter elever fra 1.g (Seconde), 2.g (Première) og 3.g (Terminale). 1.I.4.1.d Institutionsrådet To elever, der vælges af elevrepræsentanternes generalforsamling, deltager med stemmeret i institutionsrådets arbejde. 1.I.4.1.e Disciplinærrådet Disciplinærrådet består af tre faste medlemmer (rektor, der er formand for rådet, vicerektor og skolens CPE), tre repræsentanter for personalet, to forældrerepræsentanter og en elev, der alle er medlemmer af institutionsrådet.

4 4 1.II PLIGTER Indhold og definition 1.II.1 Krav om mødepligt, flid og punktlighed 1.II.1.1 Definition Opfyldelse af kravet om mødepligt, flid og punktlighed er en væsentlig betingelse for, at eleven kan gennemføre sin skolegang med succes. Kravet forpligter eleven til at gennemføre alle opgaver, der hører med til skolegangen. Kravet om mødepligt, flid og punktlighed finder anvendelse på såvel obligatoriske fag som tilvalgsfag. Tilvalgsfag valgt i forbindelse med indskrivningen følges obligatorisk hele skoleåret. Kravet om mødepligt, flid og punktlighed indebærer, at eleven: møder til alle skemalagte timer inklusive valgte tilvalgsfag møder til tiden laver sine lektier deltager i tests, prøver m.m. deltager i studie- og erhvervsorientering deltager i skolens aktiviteter 1.II.1.2 Særligt vedrørende mødepligten 1.II.1.2. a Navneopråb og fraværsregistrering Det er den enkelte undervisers ansvar at føre omhyggelig kontrol med elevernes fremmøde for hver undervisningstime. Der foretages navneopråb. Fravær noteres på en liste, der afleveres på kontoret for Vie scolaire (CPE). Disse bestemmelser gælder også skolens øvrige ansatte, i det omfang de påtager sig ansvaret for en aktivitet på skolen. 1.II.1.2. b Begrundelse for fravær Primærskolen: Forældrene skal informere skriftligt om elevens fravær, enten samme dag eller ved endt fravær. Smitsom sygdom, som f.eks. skoldkopper og skarlagensfeber, skal altid meddeles skolen. Afhængig af situationen kan skolen ved endt fravær forlange en lægeerklæring om, at der ikke længere er smittefare. Collège-Gymnasium: Ethvert fravær skal begrundes. En myndig elev kan selv begrunde sit fravær, men gentaget fravær vil blive meddelt forældrene, hvis eleven er hjemmeboende. Årsagen til og varigheden af elevens fravær skal meddeles kontoret for Vie scolaire, der vurderer om fraværet er tilstrækkeligt begrundet. Der skal altid anføres gyldige årsager til fravær: begivenheder i den nærmeste familie, helbredsgrunde, religiøse højtider, der fremgår af Bulletin Officiel de l Education Nationale, indkaldelse til myndigheder eller lægeundersøgelser. Samme dag, som fraværet finder sted, skal forældrene meddele dette telefonisk eller via til kontoret for Vie scolaire. Fravær skal begrundes (via kontakbogen), før eleven kan genoptage undervisningen. Kontoret for Vie scolaire informerer omgående enten telefonisk eller pr. den eller de personer, der har forældremyndigheden, såfremt der foreligger uretmæssigt fravær. Der udbedes i så fald en berettigelse af fraværet. Hvis det er muligt, bedes fravær meddelt skriftligt på forhånd. Alt fravær og for sent fremmøde noteres på elevens karakterblad. 1.II.2 Bedømmelse af elevernes arbejde Bedømmelse af elevernes faglige niveau og opførsel i klassen gennemgås efter hvert trimester på et klasseråd. Efter hvert klasseråd modtager forældrene et karakterblad. 1.II.2.1 Fravær fra en prøve Hvis en elev er fraværende fra en prøve får det indflydelse på elevens samlede resultat. Hvis fraværet er uretmæssigt kan der pålægges eleven sanktioner i henhold til kapitel 4. Uanset om der foreligger gyldig årsag til fraværet: læreren kan give eleven en ny prøve alternativt bliver eleven ikke bedømt i faget i det pågældende trimester. På karakterbladet anføres i så fald, hvor mange prøver eleven har deltaget i ud af det samlede antal prøver i trimestret. De opnåede karakterer danner grundlag for en samlet vurdering og ikke for et gennemsnit. Ved manglende/for sen aflevering kan der pålægges eleven sanktioner i henhold til kapitel 4 eller en uanmeldt prøve.

5 5 1.II.2.2 Karakteren nul Karakteren nul kan ikke bruges som disciplinær straf. Et arbejde, der objektivt vurderes til nul, manglende aflevering uden gyldig årsag, blank aflevering, eller konstateret snyd, udløser imidlertid karakteren nul. Det udelukker på ingen måde en efterfølgende disciplinær beslutning. 1.II.3 Pligter forbundet med skolens sociale liv Det forventes, at alle på skolen udviser gensidig respekt for hinanden. Der henvises til de grundlæggende principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed samt til menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kønnene. I samme ånd og på trods af, at skolen ikke er ansvarlig for handlinger, der begås af eleverne uden for skolen, forbeholder skolen sig ret til at sanktionere enhver form for adfærd, der kan skade skolens omdømme og moral. 1.II.3.1 Respekt for enkeltpersoner udvise respekt for alle andre på skolen (mobning, trusler og anden verbal og fysisk vold er forbudt). have en anstændig opførsel, påklædning og attitude. 1.II.3.2 Respekt for ting have respekt for omgivelser, bygninger, lokaler og materiel. Eleverne skal respektere skolens materiel (enhver beskadigelse straffes, og der kan kræves erstatning fra forældrene) 1.II.3.3 Farlige genstande og produkter Det er forbudt at medbringe farlige, brandfarlige eller giftige genstande, alkoholiske drikke samt genstande eller substanser, der er forbudt ved lov. Handel med værdigenstande, uanset hvilke, er forbudt. Det er forbudt at have walkman, videospil osv. i timerne. Brug af mobiltelefon og walkman/ipod er ikke tilladt i timerne. Det samme gælder andre lignende apparater, der kan forstyrre undervisningen eller krænke andres værdighed (f.eks. at tage billeder og distribuere dem). 1.II.3.4 Sameksistens med primærskolen Prins Henriks Skole modtager elever i alle alderstrin. Det er specielt og samtidig af stor værdi for vores skole, at maternelleklasser, primærskoleklasser, collège- og gymnasieklasser alle er under samme tag. Til gengæld er det nødvendigt at overholde visse leveregler: Eleverne må spille bold på følgende betingelser: 1. Der skal bruges en blød bold (hverken læder eller hårdtoppustet gummi). 2. Boldspark skal altid foregå kontrolleret (ingen voldsomme spark, ingen høje spark). 3. Spillet skal afbrydes, hvis en person ønsker at gå tværs over banen. Meget vigtigt: Det er strengt forbudt at klatre over skolegårdens mure for at hente en bold, der er kommet ind på nabogrunden. Overtrædelse sanktioneres. Boldene kan hentes efter skoletid. 1.II.3.5 Det er forbudt at medbringe dyr på skolens område. 1.II.3.6 Det er forbudt at ryge på skolens område. 1.II.3.7 Biler og tohjulede køretøjer skal parkeres i de områder, der er beregnet til det. Kørsel uden for disse områder er forbudt. Hver dag anvendes skolen af mange mennesker. Der er installeret alarmsystemer, og der holdes systematisk øje med uvedkommende personer. Som på enhver skole er der dog en risiko for tyveri. Hver elev har et skab med sin personlige hængelås og har dermed selv ansvaret for sine ting. Hvad angår elever i primærskolen, skal tøj og personlige ejendele være mærket. 2 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE OG PÆDAGOGIK 2.I DAGLIGDAGEN PÅ SKOLEN 2.I.1 Skolens ferieplan og åbningstider

6 6 En kalender med angivelse af skolens ferieplan udleveres til familierne hvert år og findes også på hjemmesiden. Skolen er åben mandag til fredag fra kl til kl Der er timer fra kl. 8 til kl. 17. Til information er undervisningstiderne i primærskolen: Maternelleklasser: fra kl til kl. 14 (mødetid kl. 8.30) 1-5. kl. (fra CP til CM2): Skoledagen starter kl mandag til fredag. Der er mødetid kl i skolegården. Undervisningen slutter: mandag kl , tirsdag kl , onsdag kl , torsdag kl og fredag kl. 14. Pasningsordningen er for børn fra maternelleskolen til 5. kl. (CM2) og har åbent fra kl til kl og fra kl til kl. 17 (tariffer kan ses på skolens hjemmeside). Elever, som ikke er tilmeldt pasningsordningen, skal forlade skolen, når undervisningen er slut. Uden for ovennævnte tider er skolen ikke ansvarlig for eleverne. 2.II ADGANG OG FÆRDEN I OG UDEN FOR SKOLENS OMRÅDE 2.II.1 Adgang til skolens område Der er kun adgang til skolens område for elever, skolens personale og forældre. Alle øvrige personer bedes henvende sig til sekretariatet eller på kontoret for Vie scolaire. Skolens personale skal endvidere være opmærksom på eventuelt uvedkommende personer. 2.II.2 2) Elevernes færden i frikvartererne Af hensyn til sikkerheden skal eleverne færdes roligt. I frikvartererne kl. 10 og kl. 15 skal eleverne gå ned i skolegården, i opholdsrummet eller i CDI. De må ikke opholde sig hverken i undervisningslokalerne eller på gangene. Klasselokalerne skal være aflåste i alle frikvarterer og efter skoletid. Lokaleskift betragtes ikke som frikvarter. Primærskolen: I frikvartererne holder lærerne og/eller andet personale opsyn med eleverne. 2.II.3 Udgangsregler 2.II.3.1 Regler Primærskolen (til og med 5. kl. / CM2): Eleverne må under ingen omstændigheder forlade skolens område i løbet af dagen, med mindre der foreligger en ekstraordinær, skriftlig tilladelse fra forældrene med angivelse af, hvorledes de tager ansvaret for barnet. Collège, 6., 7 og 8. kl. (6 ème -5 ème -4 ème ): Eleverne må kun forlade skolens område mellem timerne, hvis der foreligger en ekstraordinær tilladelse underskrevet af forældrene og attesteret af Vie scolaire. Det gælder også for udgang i spisefrikvarteret. En elev kan ikke forlade skolen på egen hånd i tilfælde af fravær blandt lærerne. Fra 6. kl. (6 ème ) til 9. kl. (3 ème ) skal eleverne forlade skolen, så snart undervisningen er slut eller arbejde under opsyn af Vie scolaire, hvis de ønsker at blive på skolen. 9. kl., 1.g, 2.g og 3.g (3 ème -2 nde, Première, Terminale): Eleverne kan forlade skolens område, når de ikke har timer, med mindre forældrene udtrykkeligt og skriftligt har modsat sig dette. I tilfælde af sygdom eller ulykke må eleverne ikke forlade skolen uden tilladelse fra Vie scolaire, som kontakter familien. 2.II.3.2 Lærerfravær I tilfælde af lærerfravær kan eleverne gå i CDI eller til et lokale, de kan arbejde i under opsyn af la vie scolaire (CPE en eller dennes assistent). Skolen gør opmærksom på, at elever, der forlader skolens område uden tilladelse, ikke længere hører under skolens ansvar. Skolen har ansvaret for eleverne i primærskolen i undervisningstiden samt efter skoletid for de elever, der er omfattet af pasningsordningen 2.II.4 Elevernes færden uden for skolens område 2.II.4.1 Færden mellem skolens område og eksterne undervisningsfaciliteter Ved transport til eksterne undervisningsfaciliteter (f.eks. idræt i Frederiksberg Sportshal) ledsages eleverne af deres lærer. De har ikke lov til at færdes alene. Hvis aktiviteten begynder fra morgenstunden eller om eftermiddagen, eller hvis den

7 7 slutter sidst på formiddagen eller sidst på eftermiddagen, har eleverne lov til at færdes alene, medmindre forældrene har givet en anden instruktion 2.II.4.2 Færden uden for skolens område i skoletiden Ved ekskursioner m.v. indhenter læreren tilladelse fra forældrene på en særlig blanket. Uden en sådan tilladelse må eleven ikke forlade skolen. Læreren skal på forhånd indhente tilladelse til ekskursionen hos rektor. Ekskursioner foregår i henhold til gældende regler (franske eller danske, ud fra princippet om bedste dækning ). 2.II.4.3 Betingelser for udflugter uden opsyn I forbindelse med temauge, praktikforløb, særlige, tværfaglige projekter samt projektopgaver i gymnasiet kan eleverne forlade skolen alene eller i små grupper for at deltage i en aktivitet i forbindelse med undervisningsforløbet. De vil få udleveret et udgangsskema, en tidsplan, der skal overholdes, og instruktioner om arbejdet. Disse dokumenter skal godkendes af læreren og af rektor eller dennes stedfortræder. 2.III BRUG AF IT OG MULTIMEDIETJENESTER IT-ressourcer og multimedietjenester er udelukkende til brug for skole- og uddannelsesmæssigt arbejde. Al anden brug er forbudt, især den slags, der krænker personer, privatlivet, den fysiske eller intellektuelle ejendomsret. Al aktivitet inden for IT og multimedier kan kontrolleres. IT-materiel er underlagt skolens kontrol. Der kan ikke foretages ændringer uden accept fra en lærer eller en anden ITansvarlig medarbejder. 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER 3.I INFORMATION OG KOMMUNIKATION MED FORÆLDRENE 1). Informationsmedier Information kommunikeres via opslagstavler, tv-skærme, skriftlige meddelelser eller kontaktbøger. Elever, forældre og skolens personale forventes at orientere sig regelmæssigt via disse medier. Forældre kan kommunikere med skolen og aftale individuelle samtaler med lærerne gennem elevernes kontaktbog, ligesom det er muligt at få et møde med rektor, lederen af primærskolen eller skolevejlederen fra "vie scolaire" (CPE). Der kan endvidere søges information på skolens hjemmeside: Hjemmesiden indeholder mange praktiske oplysninger og kan med stor fordel tjekkes regelmæssigt. 2). CPE ( Vie scolaire ) Der findes ikke noget direkte dansk sidestykke til betegnelsen CPE ("Conseiller Principal d Éducation"). Det nærmeste man kommer, er en slags generel skolevejleder, hvis opgave er at hjælpe de unge til de bedst mulige vilkår for personlig udfoldelse, både som enkeltindivider og som en del af et fællesskab. Således er CPE en kontaktperson for både elever og forældre i alt, hvad der har at gøre med livet på skolen. CPE ens opgaver omfatter bl.a.: Registrering af fravær og forsinkelser blandt eleverne, håndtering af problemer og konflikter. Samarbejde med lærerne, udveksling af information vedrørende den enkelte elevs opførsel, input, opfølgning og evaluering på den enkelte elevs personlige mål, deltagelse i klasserådsmøderne. Hjælp i forbindelse med diverse elevprojekter og til valg og oplæring af elevrepræsentanter. CPE ens arbejde foregår i dialog med forældre, lærere og administration. 3) Informationsmøder De forskellige møder fremgår af kalenderen, der uddeles i starten af skoleåret. 4). Repræsentationsinstanser 3.I.1.1.a Rådet for Primærskolen Rådet for Primærskolen mødes en gang pr. trimester for at drøfte livet på skolen. Rådet består af forældrerepræsentanter for de enkelte klasser, lærere, lederen af primærskolen, der er rådets formand, rektor og regnskabschefen. Familierne og bestyrelsen modtager et referat fra hvert møde.

8 8 3.I.1.1.b Institutionsrådet Institutionsrådet, hvor rektor er formand, består af faste repræsentanter for ledelsen sammen med valgte repræsentanter (lærere, forældre og elever). Rådet beskæftiger sig med pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål i relation til skolen. Institutionsrådet mødes minimum en gang pr. trimester og senest tre uger efter valget. 3.I.1.1.c Bestyrelsen Skolebestyrelsen har det fulde overordnede ansvar for skolens administration og økonomi. Bestyrelsen består af forældre, der er valgt af forældrenes generalforsamling samt to medlemmer udpeget af den franske ambassade. Blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges en formand. 5). Kontakt Der henvises til skolens hjemmesiden 3.II HYGIEJNE, SUNDHED, SIKKERHED 3.II.1 Sikkerhed Hvert år gennemføres én eller flere evakueringsøvelser. Eleverne skal forlade lokalerne i ro og orden i henhold til de opslåede instruktioner og i overensstemmelse med lærerens eller det tilstedeværende personales anvisninger. 3.II.2 Forsikring Alle familier skal tegne en ansvarsforsikring til dækning af skader, som barnet kunne forvolde (anrettet skade). 3.II.3 Hygiejne, sundhed, de sociale myndigheder 3.II.3.1 Sundhedsplejerske m.m. I tilfælde af sygdom eller ulykke kontakter skolen familien. Hvis det skønnes nødvendigt, bringes eleven til et hospital. Hvis der findes et vidne til hændelsen med tilknytning til skolen, skal dette udarbejde en rapport, som afleveres til rektor. Frederiksberg Kommune stiller en sundhedsplejerske til rådighed for skolen. Sundhedsplejerskens primære funktion er forebyggende samt at følge elevernes udvikling. 3.II.3.2 De sociale myndigheder Der er en lærer, der står for kontakten mellem familierne og de sociale myndigheder i kommunerne. 3.III KANTINEORDNING Skolens kantine er åben for elever og voksne dagligt fra kl. 11. Adgang til kantinen: 3.III.1.1.a. Fra kl. 11 til kl : spisning for primærskoleklasserne 3.III.1.1.a. Fra kl til kl : collège og gymnasium Maternelleklasserne: Eleverne spiser deres madpakker i klassen sammen med en medarbejder fra pasningsordningen. Primærklasserne: Eleverne kan vælge at medbringe deres egen mad eller spise menuen i kantinen. Der må ikke indtages måltider uden for kantinen. 4 STRAF OG SANKTION 4.I BETINGELSER For primærskolen: Såfremt en elev opfører sig problematisk eller i visse situationer udviser foruroligende adfærd, informeres forældrene herom af læreren, rektor eller lederen af primærskolen, således at der kan findes passende løsninger. Elever, der ikke overholder skolens ordensreglement eller på anden måde forstyrrer livet på skolen, pålægges straf eller sanktion, jf. nedenstående, som udmåles af rektor ud fra de aktuelle omstændigheder og forseelsens alvor. Det skal noteres i kontaktbogen og i et separat dokument til rektor, hvilken straf eller sanktion, der er blevet pålagt eleven. Forældrene skal orienteres.

9 9 4.I.1 Straf Elever kan pålægges straf i tilfælde af mindre forsømmelser af deres pligter, eller hvis de virker forstyrrende i klassen eller på skolen. En sådan straf kan meddeles af ledelsen, CPE en eller en lærer, eventuelt på foranledning af andre medarbejdere uden direkte tilknytning til undervisningen. Straf kan eksempelvis være en anmærkning i kontaktbogen, mundtlige eller skriftlige undskyldninger, ekstraopgaver, eftersidning eller bortvisning fra en time. 4.I.2 Sanktioner Disciplinære sanktioner er foranstaltninger, der udelukkende udgår fra rektor eller fra disciplinærrådet, i tilfælde af en elevs krænkelse af enkeltpersoner eller ting eller en elevs alvorlige forsømmelser af sine pligter. Sanktioner, der meddeles enten af rektor eller af disciplinærrådet: advarsler, irettesættelser, bortvisning i op til otte dage. Sanktioner, der meddeles af disciplinærrådet: længerevarende bortvisning (fra otte dage til en måned) og endegyldig bortvisning. 4.I.3 Forebyggende og opfølgende foranstaltninger Forebyggende og opfølgende foranstaltninger (meddelt uafhængigt eller som tillæg til en sanktion) besluttes af rektor eller af disciplinærrådet. 4.II II. ANVENDELSE 4.II.1 Udsættelse En disciplinær sanktion kan være helt eller delvist betinget. 4.II.2 Retssikrende forholdsregler Indtil disciplinærrådet har truffet afgørelse i en konkret sag, kan rektor forbyde den pågældende elev adgang til skolen. 4.II.3 Registrering af sanktioner Registreringen af sanktioner ud over endegyldig bortvisning slettes automatisk et år efter, at sanktionen har fundet sted. Undertegnede erklærer at have læst Ordensreglementet for Prins Henriks Skole Dato: Faderen: Moderen: Eleven: Efternavn: Efternavn: Efternavn: Fornavn: Fornavn: Fornavn:

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 Bestyrelsens sammensætning, oktober 2013 Forældre : Catherine Van Lingen, Formand Maria Fontanet, Næstformand Moncef Barhoumi, Kasserer Olivier Plas Anne Prévidi Jean-Thomas

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere