ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM"

Transkript

1 ORDENSREGLEMENT PRIMÆRSKOLEN COLLÈGE GYMNASIUM L Y C E E P R I N S H E N R I K, L Y C E E F R A N Ç A I S D E C O P E N H A G U E P R I N S H E N R I K S S K O L E, D E N F R A N S K E S K O L E I K Ø B E N H AFred eri ks b erg Allé 22 A DK Frederik sb erg C t lf. : fax: e-m ail:

2 2 ORDENSREGLEMENT FOR PRINS HENRIKS SKOLE Nærværende ordensreglement er godkendt af bestyrelsen den 28. maj 2002 og revideret af institutionsrådet den 25. maj Det udleveres hvert år ved skolestart på fransk og dansk til alle på skolen. Når en elev indmeldes på skolen (af familien eller af eleven selv, hvis denne er myndig), er det ensbetydende med, at vedkommende forpligter sig til at overholde ordensreglementet. Hver enkelt elev har en kontaktbog, som han eller hun til enhver tid på forlangende skal kunne fremvise til forældrene eller til skolens personale. Prins Henriks Skole er en privatskole, der følger dansk lovgivning, men er en del af netværket af franske skoler i udlandet. Undervisningen foregår efter samme læseplaner, pædagogiske mål og regler, som gælder i Frankrig, og eleverne går op til de samme eksaminer og modtager de samme eksamensbeviser som i Frankrig. Undervisningen lever desuden op til kravene i den danske lov om friskoler og private grundskoler og tilbyder som en specialitet eleverne at gå op til danske eksaminer (Folkeskolens Afgangsprøve og den særlige DFB, Dansk-Fransk Baccalauréat). Det er kendetegnende for skolen, at den har elever af forskellige nationaliteter og religiøse overbevisninger. Ordensreglementet bygger på den danske lov om friskoler og private grundskoler. Det betyder, at skolen har pligt til at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre og derigennem udvikle og styrke deres kendskab til menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kønnene. Derudover bygger reglementet på den franske skolereform, den såkaldte Fillon s lov af 2005, hvis formål det er at sikre retten til uddannelse og medborgerskab. Endelig bygger reglementet på skoleområdets centrale principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed. Princippet om ligeværd: lige adgang til undervisning og ligebehandling. Princippet om åndsfrihed: upartiskhed, respekt for almenvellet, samvittighedsfrihed; dette munder ud i en oplæring i medborgerskab og demokrati. Princippet om religionsfrihed: respekt for mangfoldigheden og for andre menneskers frihed, uden at det går ud over undervisningsaktiviteterne, indholdet af læseplanerne eller elevernes arbejdsindsats. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Det en forudsætning for optagelse af en elev på Prins Henriks Skole, at den eller de personer, der har forældremyndigheden, betaler de til enhver tid gældende gebyrer (indmeldelsesgebyr, forsikringer, skolepenge m.v.) til tiden. I tilfælde af restance betales de skyldige gebyrer for foregående skoleår, før indskrivning kan finde sted. 2. Skolepenge: Skolepengesatserne fastsættes én gang årligt af bestyrelsen og opkræves enten helårligt eller månedsvis. Der skal betales for hvert påbegyndt kvartal. Betalingsfristen er 10 dage fra modtagelse af fakturaen. Manglende betaling: Hvis skolepengene ikke betales til tiden, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvilke forholdsregler, der skal træffes. Det kan komme på tale at udelukke eleven fra undervisningen, indtil den eller de personer, der har forældremyndigheden, har betalt det skyldige beløb. Skolen informerer i så fald mindst to uger i forvejen forældrene om, at fortsat manglende betaling vil medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen. 1 RETTIGHEDER OG PLIGTER 1.I RETTIGHEDER 1.I.1Foreningsfrihed 1.I.1.1 Indhold og betingelser Foreningsfriheden giver myndige elever mulighed for at danne en forening på skolen. Ikke-myndige elever kan deltage i foreninger ledet af myndige personer, eksempelvis Foyer Socio-Éducatif. 1.I.1.2 Afgrænsning Udøvelsen af foreningsfriheden forudsætter, at man respekterer de centrale principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed. Foreningen må ikke have formål eller aktiviteter af politisk, religiøs eller kommerciel karakter.

3 3 Foreningen skal forelægge sit aktivitetsprogram for elevrepræsentanternes generalforsamling og i øvrigt jævnligt informere rektor og bestyrelsen herom. 1.I.2 Ytringsfrihed 1.I.2.1 Indhold og betingelser Retten til at ytre sig er en individuel og kollektiv ret, som giver eleverne mulighed for at udtrykke en idé eller en mening, fremsætte et forslag eller formidle information på skolen. Retten udøves navnlig gennem møder, publikationer og opslag. 1.I.2.2 Afgrænsning Retten til at ytre sig forudsætter, at man overholder undervisningens grundlæggende principper (religionsfrihed, åndsfrihed og mangfoldighed), og at man respekterer andre menneskers rettigheder, udviser tolerance og ikke fører politisk eller religiøs propaganda. Ethvert opslået eller publiceret dokument skal underskrives af dets ophavsmand og forud meddeles rektor eller dennes stedfortræder, der har ret til at stoppe eller udsætte dokumentets offentliggørelse. Uautoriserede opslag og graffiti hører ikke ind under retten til at ytre sig. 1.I.3 Forsamlingsfrihed 1.I.3.1 Indhold og betingelser Retten til at forsamles er en kollektiv ret, der hovedsagelig har til formål at gøre det lettere for eleverne at udveksle informationer. Retten til at forsamles skal udøves uden for deltagernes skemalagte timer. I tilfælde af eksterne deltagere på et møde kan rektor, eventuelt efter at have rådført sig med bestyrelsen, godkende eller afvise mødet. 1.I.3.2 Afgrænsning Retten til at forsamles skal udøves under overholdelse af principperne om åndsfrihed, religionsfrihed og mangfoldighed og under forhold, der garanterer sikkerheden for personer og ejendom. Formålet med et møde eller en debat skal være at drøfte samfundsrelevante emner eller andre spørgsmål af aktuel eller almen interesse, der naturligt bidrager til at uddanne eleverne til gode borgere. Ethvert tiltag eller initiativ af reklamemæssig, kommerciel, politisk eller religiøs karakter er forbudt. Hvad angår collège, kan retten til at forsamles kun udøves ved elevrepræsentanternes mellemkomst. 1.I.4 Repræsentationsretten Elevrepræsentanter Elevrepræsentanterne for hver klasse (to faste, to suppleanter) vælges af deres kammerater efter regler, der er gældende i det franske skolesystem. De spiller en vigtig rolle som repræsentanter og talsmænd og deltager i følgende instanser: 1.I.4.1.a Klasseråd To elevrepræsentanter deltager i klasserådsmøderne. 1.I.4.1.b Generalforsamling for elevrepræsentanter Generalforsamlingen udgøres af de to repræsentanter for hver klasse fra 6 kl. (6 ème ) til 3.g (Terminale). Generalforsamlingen samles minimum to gange årligt indkaldt af rektor. Elevrepræsentanterne kan med rektors accept samles på eget intitiativ. Generalforsamlingen er en rådgivende instans. Den behandler alle slags spørgsmål, der har med elevernes hverdag og arbejde på skolen at gøre, debatterer og udarbejder løsningsforslag. 1.I.4.1.c Gymnasierådet Omfatter elever fra 1.g (Seconde), 2.g (Première) og 3.g (Terminale). 1.I.4.1.d Institutionsrådet To elever, der vælges af elevrepræsentanternes generalforsamling, deltager med stemmeret i institutionsrådets arbejde. 1.I.4.1.e Disciplinærrådet Disciplinærrådet består af tre faste medlemmer (rektor, der er formand for rådet, vicerektor og skolens CPE), tre repræsentanter for personalet, to forældrerepræsentanter og en elev, der alle er medlemmer af institutionsrådet.

4 4 1.II PLIGTER Indhold og definition 1.II.1 Krav om mødepligt, flid og punktlighed 1.II.1.1 Definition Opfyldelse af kravet om mødepligt, flid og punktlighed er en væsentlig betingelse for, at eleven kan gennemføre sin skolegang med succes. Kravet forpligter eleven til at gennemføre alle opgaver, der hører med til skolegangen. Kravet om mødepligt, flid og punktlighed finder anvendelse på såvel obligatoriske fag som tilvalgsfag. Tilvalgsfag valgt i forbindelse med indskrivningen følges obligatorisk hele skoleåret. Kravet om mødepligt, flid og punktlighed indebærer, at eleven: møder til alle skemalagte timer inklusive valgte tilvalgsfag møder til tiden laver sine lektier deltager i tests, prøver m.m. deltager i studie- og erhvervsorientering deltager i skolens aktiviteter 1.II.1.2 Særligt vedrørende mødepligten 1.II.1.2. a Navneopråb og fraværsregistrering Det er den enkelte undervisers ansvar at føre omhyggelig kontrol med elevernes fremmøde for hver undervisningstime. Der foretages navneopråb. Fravær noteres på en liste, der afleveres på kontoret for Vie scolaire (CPE). Disse bestemmelser gælder også skolens øvrige ansatte, i det omfang de påtager sig ansvaret for en aktivitet på skolen. 1.II.1.2. b Begrundelse for fravær Primærskolen: Forældrene skal informere skriftligt om elevens fravær, enten samme dag eller ved endt fravær. Smitsom sygdom, som f.eks. skoldkopper og skarlagensfeber, skal altid meddeles skolen. Afhængig af situationen kan skolen ved endt fravær forlange en lægeerklæring om, at der ikke længere er smittefare. Collège-Gymnasium: Ethvert fravær skal begrundes. En myndig elev kan selv begrunde sit fravær, men gentaget fravær vil blive meddelt forældrene, hvis eleven er hjemmeboende. Årsagen til og varigheden af elevens fravær skal meddeles kontoret for Vie scolaire, der vurderer om fraværet er tilstrækkeligt begrundet. Der skal altid anføres gyldige årsager til fravær: begivenheder i den nærmeste familie, helbredsgrunde, religiøse højtider, der fremgår af Bulletin Officiel de l Education Nationale, indkaldelse til myndigheder eller lægeundersøgelser. Samme dag, som fraværet finder sted, skal forældrene meddele dette telefonisk eller via til kontoret for Vie scolaire. Fravær skal begrundes (via kontakbogen), før eleven kan genoptage undervisningen. Kontoret for Vie scolaire informerer omgående enten telefonisk eller pr. den eller de personer, der har forældremyndigheden, såfremt der foreligger uretmæssigt fravær. Der udbedes i så fald en berettigelse af fraværet. Hvis det er muligt, bedes fravær meddelt skriftligt på forhånd. Alt fravær og for sent fremmøde noteres på elevens karakterblad. 1.II.2 Bedømmelse af elevernes arbejde Bedømmelse af elevernes faglige niveau og opførsel i klassen gennemgås efter hvert trimester på et klasseråd. Efter hvert klasseråd modtager forældrene et karakterblad. 1.II.2.1 Fravær fra en prøve Hvis en elev er fraværende fra en prøve får det indflydelse på elevens samlede resultat. Hvis fraværet er uretmæssigt kan der pålægges eleven sanktioner i henhold til kapitel 4. Uanset om der foreligger gyldig årsag til fraværet: læreren kan give eleven en ny prøve alternativt bliver eleven ikke bedømt i faget i det pågældende trimester. På karakterbladet anføres i så fald, hvor mange prøver eleven har deltaget i ud af det samlede antal prøver i trimestret. De opnåede karakterer danner grundlag for en samlet vurdering og ikke for et gennemsnit. Ved manglende/for sen aflevering kan der pålægges eleven sanktioner i henhold til kapitel 4 eller en uanmeldt prøve.

5 5 1.II.2.2 Karakteren nul Karakteren nul kan ikke bruges som disciplinær straf. Et arbejde, der objektivt vurderes til nul, manglende aflevering uden gyldig årsag, blank aflevering, eller konstateret snyd, udløser imidlertid karakteren nul. Det udelukker på ingen måde en efterfølgende disciplinær beslutning. 1.II.3 Pligter forbundet med skolens sociale liv Det forventes, at alle på skolen udviser gensidig respekt for hinanden. Der henvises til de grundlæggende principper om ligeværd, åndsfrihed og religionsfrihed samt til menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kønnene. I samme ånd og på trods af, at skolen ikke er ansvarlig for handlinger, der begås af eleverne uden for skolen, forbeholder skolen sig ret til at sanktionere enhver form for adfærd, der kan skade skolens omdømme og moral. 1.II.3.1 Respekt for enkeltpersoner udvise respekt for alle andre på skolen (mobning, trusler og anden verbal og fysisk vold er forbudt). have en anstændig opførsel, påklædning og attitude. 1.II.3.2 Respekt for ting have respekt for omgivelser, bygninger, lokaler og materiel. Eleverne skal respektere skolens materiel (enhver beskadigelse straffes, og der kan kræves erstatning fra forældrene) 1.II.3.3 Farlige genstande og produkter Det er forbudt at medbringe farlige, brandfarlige eller giftige genstande, alkoholiske drikke samt genstande eller substanser, der er forbudt ved lov. Handel med værdigenstande, uanset hvilke, er forbudt. Det er forbudt at have walkman, videospil osv. i timerne. Brug af mobiltelefon og walkman/ipod er ikke tilladt i timerne. Det samme gælder andre lignende apparater, der kan forstyrre undervisningen eller krænke andres værdighed (f.eks. at tage billeder og distribuere dem). 1.II.3.4 Sameksistens med primærskolen Prins Henriks Skole modtager elever i alle alderstrin. Det er specielt og samtidig af stor værdi for vores skole, at maternelleklasser, primærskoleklasser, collège- og gymnasieklasser alle er under samme tag. Til gengæld er det nødvendigt at overholde visse leveregler: Eleverne må spille bold på følgende betingelser: 1. Der skal bruges en blød bold (hverken læder eller hårdtoppustet gummi). 2. Boldspark skal altid foregå kontrolleret (ingen voldsomme spark, ingen høje spark). 3. Spillet skal afbrydes, hvis en person ønsker at gå tværs over banen. Meget vigtigt: Det er strengt forbudt at klatre over skolegårdens mure for at hente en bold, der er kommet ind på nabogrunden. Overtrædelse sanktioneres. Boldene kan hentes efter skoletid. 1.II.3.5 Det er forbudt at medbringe dyr på skolens område. 1.II.3.6 Det er forbudt at ryge på skolens område. 1.II.3.7 Biler og tohjulede køretøjer skal parkeres i de områder, der er beregnet til det. Kørsel uden for disse områder er forbudt. Hver dag anvendes skolen af mange mennesker. Der er installeret alarmsystemer, og der holdes systematisk øje med uvedkommende personer. Som på enhver skole er der dog en risiko for tyveri. Hver elev har et skab med sin personlige hængelås og har dermed selv ansvaret for sine ting. Hvad angår elever i primærskolen, skal tøj og personlige ejendele være mærket. 2 UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE OG PÆDAGOGIK 2.I DAGLIGDAGEN PÅ SKOLEN 2.I.1 Skolens ferieplan og åbningstider

6 6 En kalender med angivelse af skolens ferieplan udleveres til familierne hvert år og findes også på hjemmesiden. Skolen er åben mandag til fredag fra kl til kl Der er timer fra kl. 8 til kl. 17. Til information er undervisningstiderne i primærskolen: Maternelleklasser: fra kl til kl. 14 (mødetid kl. 8.30) 1-5. kl. (fra CP til CM2): Skoledagen starter kl mandag til fredag. Der er mødetid kl i skolegården. Undervisningen slutter: mandag kl , tirsdag kl , onsdag kl , torsdag kl og fredag kl. 14. Pasningsordningen er for børn fra maternelleskolen til 5. kl. (CM2) og har åbent fra kl til kl og fra kl til kl. 17 (tariffer kan ses på skolens hjemmeside). Elever, som ikke er tilmeldt pasningsordningen, skal forlade skolen, når undervisningen er slut. Uden for ovennævnte tider er skolen ikke ansvarlig for eleverne. 2.II ADGANG OG FÆRDEN I OG UDEN FOR SKOLENS OMRÅDE 2.II.1 Adgang til skolens område Der er kun adgang til skolens område for elever, skolens personale og forældre. Alle øvrige personer bedes henvende sig til sekretariatet eller på kontoret for Vie scolaire. Skolens personale skal endvidere være opmærksom på eventuelt uvedkommende personer. 2.II.2 2) Elevernes færden i frikvartererne Af hensyn til sikkerheden skal eleverne færdes roligt. I frikvartererne kl. 10 og kl. 15 skal eleverne gå ned i skolegården, i opholdsrummet eller i CDI. De må ikke opholde sig hverken i undervisningslokalerne eller på gangene. Klasselokalerne skal være aflåste i alle frikvarterer og efter skoletid. Lokaleskift betragtes ikke som frikvarter. Primærskolen: I frikvartererne holder lærerne og/eller andet personale opsyn med eleverne. 2.II.3 Udgangsregler 2.II.3.1 Regler Primærskolen (til og med 5. kl. / CM2): Eleverne må under ingen omstændigheder forlade skolens område i løbet af dagen, med mindre der foreligger en ekstraordinær, skriftlig tilladelse fra forældrene med angivelse af, hvorledes de tager ansvaret for barnet. Collège, 6., 7 og 8. kl. (6 ème -5 ème -4 ème ): Eleverne må kun forlade skolens område mellem timerne, hvis der foreligger en ekstraordinær tilladelse underskrevet af forældrene og attesteret af Vie scolaire. Det gælder også for udgang i spisefrikvarteret. En elev kan ikke forlade skolen på egen hånd i tilfælde af fravær blandt lærerne. Fra 6. kl. (6 ème ) til 9. kl. (3 ème ) skal eleverne forlade skolen, så snart undervisningen er slut eller arbejde under opsyn af Vie scolaire, hvis de ønsker at blive på skolen. 9. kl., 1.g, 2.g og 3.g (3 ème -2 nde, Première, Terminale): Eleverne kan forlade skolens område, når de ikke har timer, med mindre forældrene udtrykkeligt og skriftligt har modsat sig dette. I tilfælde af sygdom eller ulykke må eleverne ikke forlade skolen uden tilladelse fra Vie scolaire, som kontakter familien. 2.II.3.2 Lærerfravær I tilfælde af lærerfravær kan eleverne gå i CDI eller til et lokale, de kan arbejde i under opsyn af la vie scolaire (CPE en eller dennes assistent). Skolen gør opmærksom på, at elever, der forlader skolens område uden tilladelse, ikke længere hører under skolens ansvar. Skolen har ansvaret for eleverne i primærskolen i undervisningstiden samt efter skoletid for de elever, der er omfattet af pasningsordningen 2.II.4 Elevernes færden uden for skolens område 2.II.4.1 Færden mellem skolens område og eksterne undervisningsfaciliteter Ved transport til eksterne undervisningsfaciliteter (f.eks. idræt i Frederiksberg Sportshal) ledsages eleverne af deres lærer. De har ikke lov til at færdes alene. Hvis aktiviteten begynder fra morgenstunden eller om eftermiddagen, eller hvis den

7 7 slutter sidst på formiddagen eller sidst på eftermiddagen, har eleverne lov til at færdes alene, medmindre forældrene har givet en anden instruktion 2.II.4.2 Færden uden for skolens område i skoletiden Ved ekskursioner m.v. indhenter læreren tilladelse fra forældrene på en særlig blanket. Uden en sådan tilladelse må eleven ikke forlade skolen. Læreren skal på forhånd indhente tilladelse til ekskursionen hos rektor. Ekskursioner foregår i henhold til gældende regler (franske eller danske, ud fra princippet om bedste dækning ). 2.II.4.3 Betingelser for udflugter uden opsyn I forbindelse med temauge, praktikforløb, særlige, tværfaglige projekter samt projektopgaver i gymnasiet kan eleverne forlade skolen alene eller i små grupper for at deltage i en aktivitet i forbindelse med undervisningsforløbet. De vil få udleveret et udgangsskema, en tidsplan, der skal overholdes, og instruktioner om arbejdet. Disse dokumenter skal godkendes af læreren og af rektor eller dennes stedfortræder. 2.III BRUG AF IT OG MULTIMEDIETJENESTER IT-ressourcer og multimedietjenester er udelukkende til brug for skole- og uddannelsesmæssigt arbejde. Al anden brug er forbudt, især den slags, der krænker personer, privatlivet, den fysiske eller intellektuelle ejendomsret. Al aktivitet inden for IT og multimedier kan kontrolleres. IT-materiel er underlagt skolens kontrol. Der kan ikke foretages ændringer uden accept fra en lærer eller en anden ITansvarlig medarbejder. 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER 3.I INFORMATION OG KOMMUNIKATION MED FORÆLDRENE 1). Informationsmedier Information kommunikeres via opslagstavler, tv-skærme, skriftlige meddelelser eller kontaktbøger. Elever, forældre og skolens personale forventes at orientere sig regelmæssigt via disse medier. Forældre kan kommunikere med skolen og aftale individuelle samtaler med lærerne gennem elevernes kontaktbog, ligesom det er muligt at få et møde med rektor, lederen af primærskolen eller skolevejlederen fra "vie scolaire" (CPE). Der kan endvidere søges information på skolens hjemmeside: Hjemmesiden indeholder mange praktiske oplysninger og kan med stor fordel tjekkes regelmæssigt. 2). CPE ( Vie scolaire ) Der findes ikke noget direkte dansk sidestykke til betegnelsen CPE ("Conseiller Principal d Éducation"). Det nærmeste man kommer, er en slags generel skolevejleder, hvis opgave er at hjælpe de unge til de bedst mulige vilkår for personlig udfoldelse, både som enkeltindivider og som en del af et fællesskab. Således er CPE en kontaktperson for både elever og forældre i alt, hvad der har at gøre med livet på skolen. CPE ens opgaver omfatter bl.a.: Registrering af fravær og forsinkelser blandt eleverne, håndtering af problemer og konflikter. Samarbejde med lærerne, udveksling af information vedrørende den enkelte elevs opførsel, input, opfølgning og evaluering på den enkelte elevs personlige mål, deltagelse i klasserådsmøderne. Hjælp i forbindelse med diverse elevprojekter og til valg og oplæring af elevrepræsentanter. CPE ens arbejde foregår i dialog med forældre, lærere og administration. 3) Informationsmøder De forskellige møder fremgår af kalenderen, der uddeles i starten af skoleåret. 4). Repræsentationsinstanser 3.I.1.1.a Rådet for Primærskolen Rådet for Primærskolen mødes en gang pr. trimester for at drøfte livet på skolen. Rådet består af forældrerepræsentanter for de enkelte klasser, lærere, lederen af primærskolen, der er rådets formand, rektor og regnskabschefen. Familierne og bestyrelsen modtager et referat fra hvert møde.

8 8 3.I.1.1.b Institutionsrådet Institutionsrådet, hvor rektor er formand, består af faste repræsentanter for ledelsen sammen med valgte repræsentanter (lærere, forældre og elever). Rådet beskæftiger sig med pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål i relation til skolen. Institutionsrådet mødes minimum en gang pr. trimester og senest tre uger efter valget. 3.I.1.1.c Bestyrelsen Skolebestyrelsen har det fulde overordnede ansvar for skolens administration og økonomi. Bestyrelsen består af forældre, der er valgt af forældrenes generalforsamling samt to medlemmer udpeget af den franske ambassade. Blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer vælges en formand. 5). Kontakt Der henvises til skolens hjemmesiden 3.II HYGIEJNE, SUNDHED, SIKKERHED 3.II.1 Sikkerhed Hvert år gennemføres én eller flere evakueringsøvelser. Eleverne skal forlade lokalerne i ro og orden i henhold til de opslåede instruktioner og i overensstemmelse med lærerens eller det tilstedeværende personales anvisninger. 3.II.2 Forsikring Alle familier skal tegne en ansvarsforsikring til dækning af skader, som barnet kunne forvolde (anrettet skade). 3.II.3 Hygiejne, sundhed, de sociale myndigheder 3.II.3.1 Sundhedsplejerske m.m. I tilfælde af sygdom eller ulykke kontakter skolen familien. Hvis det skønnes nødvendigt, bringes eleven til et hospital. Hvis der findes et vidne til hændelsen med tilknytning til skolen, skal dette udarbejde en rapport, som afleveres til rektor. Frederiksberg Kommune stiller en sundhedsplejerske til rådighed for skolen. Sundhedsplejerskens primære funktion er forebyggende samt at følge elevernes udvikling. 3.II.3.2 De sociale myndigheder Der er en lærer, der står for kontakten mellem familierne og de sociale myndigheder i kommunerne. 3.III KANTINEORDNING Skolens kantine er åben for elever og voksne dagligt fra kl. 11. Adgang til kantinen: 3.III.1.1.a. Fra kl. 11 til kl : spisning for primærskoleklasserne 3.III.1.1.a. Fra kl til kl : collège og gymnasium Maternelleklasserne: Eleverne spiser deres madpakker i klassen sammen med en medarbejder fra pasningsordningen. Primærklasserne: Eleverne kan vælge at medbringe deres egen mad eller spise menuen i kantinen. Der må ikke indtages måltider uden for kantinen. 4 STRAF OG SANKTION 4.I BETINGELSER For primærskolen: Såfremt en elev opfører sig problematisk eller i visse situationer udviser foruroligende adfærd, informeres forældrene herom af læreren, rektor eller lederen af primærskolen, således at der kan findes passende løsninger. Elever, der ikke overholder skolens ordensreglement eller på anden måde forstyrrer livet på skolen, pålægges straf eller sanktion, jf. nedenstående, som udmåles af rektor ud fra de aktuelle omstændigheder og forseelsens alvor. Det skal noteres i kontaktbogen og i et separat dokument til rektor, hvilken straf eller sanktion, der er blevet pålagt eleven. Forældrene skal orienteres.

9 9 4.I.1 Straf Elever kan pålægges straf i tilfælde af mindre forsømmelser af deres pligter, eller hvis de virker forstyrrende i klassen eller på skolen. En sådan straf kan meddeles af ledelsen, CPE en eller en lærer, eventuelt på foranledning af andre medarbejdere uden direkte tilknytning til undervisningen. Straf kan eksempelvis være en anmærkning i kontaktbogen, mundtlige eller skriftlige undskyldninger, ekstraopgaver, eftersidning eller bortvisning fra en time. 4.I.2 Sanktioner Disciplinære sanktioner er foranstaltninger, der udelukkende udgår fra rektor eller fra disciplinærrådet, i tilfælde af en elevs krænkelse af enkeltpersoner eller ting eller en elevs alvorlige forsømmelser af sine pligter. Sanktioner, der meddeles enten af rektor eller af disciplinærrådet: advarsler, irettesættelser, bortvisning i op til otte dage. Sanktioner, der meddeles af disciplinærrådet: længerevarende bortvisning (fra otte dage til en måned) og endegyldig bortvisning. 4.I.3 Forebyggende og opfølgende foranstaltninger Forebyggende og opfølgende foranstaltninger (meddelt uafhængigt eller som tillæg til en sanktion) besluttes af rektor eller af disciplinærrådet. 4.II II. ANVENDELSE 4.II.1 Udsættelse En disciplinær sanktion kan være helt eller delvist betinget. 4.II.2 Retssikrende forholdsregler Indtil disciplinærrådet har truffet afgørelse i en konkret sag, kan rektor forbyde den pågældende elev adgang til skolen. 4.II.3 Registrering af sanktioner Registreringen af sanktioner ud over endegyldig bortvisning slettes automatisk et år efter, at sanktionen har fundet sted. Undertegnede erklærer at have læst Ordensreglementet for Prins Henriks Skole Dato: Faderen: Moderen: Eleven: Efternavn: Efternavn: Efternavn: Fornavn: Fornavn: Fornavn:

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Ved indskrivning af en elev ved Prins Henriks Skole gælder disse betalingsforpligtelser.

Ved indskrivning af en elev ved Prins Henriks Skole gælder disse betalingsforpligtelser. BETALINGSBETINGELSER PRINS HENRIKS SKOLE Ved indskrivning af en elev ved Prins Henriks Skole gælder disse betalingsforpligtelser. Følgende betalingsbetingelser er gældende fra 1. august 2017 og indtil

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991.

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. Indhold Kapitel 1 Navn & formål Kapitel 2 Størrelse og sammensætning Kapitel 3 Elevrådet Kapitel 4 Valg Kapitel 5 Formandskabet

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger I medfør af 14, stk. 9, i Universitetsloven (Lbk. nr. 695 af 22.6.2011) fastsættes følgende reglement: 1. Reglerne

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution Den lille Skole i København Udover skolens vedtægter, som er godkendt af Undervisningsministeriet, gælder en række regler, som er vedtaget (og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere