Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013"

Transkript

1 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner og studieture 9. Eksamen 10. Oprykning til 2. årgang 11. Sanktioner 12. Klage 13. Ikrafttræden 14. Revision 1

2 ved Århus Akademi 1. Formål ne ved Århus Akademi har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen samt bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Reglerne skal understøtte skolens værdier om læring og udvikling, engagement og ligeværd. 2. Orientering om reglerne Eleverne skal orienteres om reglerne og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Dette sker som led i introduktionskurset, og herudover skriftligt på skolens hjemmeside og mundtligt via ledelse, studievejledere og lærerteam/tutorer. Det er i øvrigt elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne. 3. Ordensregler på Århus Akademi Nedenstående almindelige ordensregler gælder, idet rektor dog efter ansøgning kan dispensere fra reglerne i konkrete situationer: 1. Man må ikke spise mad i undervisningslokalerne, mens der undervises. 2. Man må aldrig medbringe mad og drikkevarer i It-lokalerne (021, 206 og 314) Dramalokalet (lokale scenen) Musik- lokalerne i vandtårnet Billedkunstlokalet. 3. Man fjerner eget affald efter sig og bruger affaldskurvene. 4. Man efterlader et lokale pænt og opryddet. 5. Man stoler op i klasselokalerne efter 4. modul. 6. Man behandler skolens inventar med omtanke. 7. Rygning er kun tilladt på det markerede område ved vandtårnet (gælder fra ). 8. Man rydder op i kantinen (salen) mv. - klassevis på skift efter spisefrikvarteret. 9. Man indtager ikke alkohol på skolens område. 10. Man har ikke mobiltelefoner tændt i timerne uden lærerens anvisning. 2

3 11. Man bruger kun computeren til fagrelevante formål i timerne efter lærerens anvisning. 12. Man lytter ikke til musik i timerne uden særlig tilladelse. 13. Elever har erstatningspligt i forhold til skolens ejendom og værdier. 14. Påklædning: I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj- og sko i idrætstimerne og bære kitler og sikkerhedsbriller efter lærerens anvisning i kemi. I skoletiden (herunder eksamen) er det ikke tilladt at gå med tildækket ansigt. I tvivlstilfælde afgør rektor konkret, om en påklædning kan accepteres. 15.Udøvelse af religion hører privatlivet til og foregår i institutioner, der er beregnet dertil. Skolen har en anden funktion i samfundet, og der udøves ikke religiøse ritualer el. lign. i skoletiden. Vold eller anden kriminalitet Hvis en elev udøver vold, trusler (i eller uden for skolen) eller anden grov kriminalitet, vil eleven blive indkaldt til en samtale og normalt blive varslet om udmeldelse af skolen. Elever, der begår tyveri på skolen, vil blive indkaldt til en samtale og normalt blive varslet om udmeldelse. Det samme gælder elever, der er i besiddelse af, handler med eller indtager stoffer på skolens område. Det er i hvert enkelt tilfælde ledelsens helhedsvurdering, der er afgørende. I alle tilfælde tager ledelsen stilling til, om skolen politianmelder eleven. Erstatningspligt Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler for erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når de fx er på faglige ekskursioner, studieture o. lign. 4. Det daglige arbejde, herunder møde- og aktivitetspligt Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8 og kl. 17. Eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger elevens skoledag, varsles mindst 1 uge før. 3

4 Eleverne har pligt til: at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, som eleverne indkaldes til af skolen, fx skolesamlinger, studievejledning, læsevejledning, tutorsamtaler og samtaler med ledelsen) at forberede sig til timerne og deltage aktivt i alle typer undervisning at aflevere stillede skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal kunne godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes her, at det skal kunne ses, at eleven har gjort en indsats for at løse alle dele af opgaven at læse personlige meddelelser fra skolen fx i Lectio at holde sig løbende orienteret om alle aktiviteter fx i Lectio og FC at deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. efter skolens bestemmelse at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. (se dog punkt 8) at deltage i evt. virtuel undervisning, undervisning der foregår et andet sted, (fx på studieture) eller særligt tilrettelagte undervisningsforløb efter skolens anvisning at udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og personale at holde skolen orienteret om adresse- eller telefonændringer Hf-eleverne har desuden pligt til efter tutorens anvisninger at føre deres elektroniske studiebog. En ajourført studiebog vil være grundlaget for samtaler med tutorer, vejledere og ledelsen. 5. Elevtilstedeværelse Elevernes tilstedeværelse registreres i hver blok. Det sker normalt ved navneopråb i begyndelsen af blokken. Er man ikke til stede, når man råbes op, registreres man som fraværende. Elever, der uden særlig tilladelse forlader timen, eller det igangværende arbejde, registreres fraværende. Opgaveaflevering registreres løbende. Alle opgaver skal afleveres. Ved et fysisk elevfravær på 10% eller derover, reagerer skolen med sanktioner. Skolen har skærpet opmærksomhed på 2. årselever, der havde stort fravær på 1. årgang. 4

5 Eleverne har pligt til at melde sygdom og andet fravær til skolen. Det sker normalt via Lectio, hvor eleven skal angive årsagen til fraværet. En fraværende elev har selv pligt til at følge med i klassens arbejde. Hvis en elev er ramt af længerevarende sygdom (normalt med hospitalsindlæggelse), tilbyder skolen at hjælpe eleven, når det i praksis kan lade sig gøre. Det sker efter aftale mellem eleven og skolen. Hvis sygefraværet er så omfattende, at ledelsen skønner, at eleven ikke kan gennemføre, udmeldes eleven. Dette sker dog ikke uden forudgående varsel til eleven, og herefter har eleven mulighed for at udtale sig. Sker udmeldelsen mod elevens vilje, skal ledelsen give eleven klagevejledning. Elevers behandling eller besøg hos læge, tandlæge mv. planlægges så vidt muligt uden for undervisningen. Eleven registreres fraværende. Køretimer o. lign. planlægges så vidt muligt uden for undervisningstiden. Eleven registreres fraværende. En elev kan i særlige tilfælde opnå tilladelse til fravær ud over sygdom. I sådanne tilfælde skal ledelsen på forhånd ansøges herom. Det sker ved personlig henvendelse til rektor/klassens leder. Rektor/klassens leder træffer en afgørelse ud fra en helhedsvurdering af elevens situation. Eleven registreres fraværende. Lægeerklæring vil kunne afkræves i forbindelse med længerevarende sygdom og hel eller delvis fritagelse fra idræt. Lægeerklæring afkræves altid i forbindelse med sygeeksamen. Eleven skal selv afholde udgiften til en lægeerklæring. 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring Eleverne har pligt til at arbejde med it i alle fag. Fra august 2013 skal alle elever kunne medbringe en bærbar computer til undervisningen. Hvis man i en periode ikke har en computer til rådighed, har man pligt til uden for timerne at benytte skolens it-faciliteter. Eleverne skal gennemgå et it-brugerkursus og tilkendegive, at de vil overholde skolens it-politik. 5

6 7. Undervisningsmidler Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv, herunder en computer og et eller flere programmer efter skolens anvisning. Dette gælder fra august De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på flg. vilkår: alle lån af undervisningsmidler registreres via elevens studiekort med kode alle lånte bøger skal bindes ind af låneren, og låneren skal skrive navn på en label foran i bogen der må derudover ikke skrives i lånte bøger alle lånte bøger/undervisningsmidler skal afleveres, når skolens administration beder om det ikke afleverede bøger/undervisningsmidler og ødelagte/undervisningsmidler skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter på grundlag af nyprisen har en elev ikke afleveret lånte bøger/undervisningsmidler efter en rykker, sendes sagen til inkasso. 8. Ekskursioner og studieture Eleven har egenbetaling til ekskursioner og studieture. Det samlede beløb til disse aktiviteter fastsættes af bestyrelsen. Det er en væsentlig del af skolens profil og faglighed, at man deltager i studieture, hvorfor der altid skal være gode grunde til en fritagelse, som godkendes af rektor. På ud-af-huset aktiviteter er eleverne skolens ambassadører, og derfor kræver skolen, at eleverne her udviser særlig positiv adfærd. Til ekskursioner med overnatning og studieture er der udformet særlige regler, som eleverne på forhånd skriftligt skal tilslutte sig. Før en ekskursion eller studietur har eleverne pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold af helbredsmæssig art. 6

7 9. Eksamen/terminsprøver Eleven har pligt til at følge instruktioner vedrørende mødetid m.v. ved en skriftlig eksamen eller terminsprøve. De findes i Lectio. Eleven har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen, hjælpemidler mv. Eleven har pligt til at deltage i vejledernes og ledelsens eksamensorienteringer. Eleven har pligt til at holde skolen orienteret om særlig adresse eller telefonnummer i eksamenstiden. Eleven modtager i Lectio, før mundtlig eksamen, en personlig eksamensplan med ca. tider for eksamen. Eleven har pligt til at møde mindst én eksaminationstid før mundtlig eksamen med henblik på en evt. tidligere eksaminationstid. Skolen kan herudover med 1 dags varsel ændre på tiderne, så eleven af praktiske grunde kommer op før eller senere end det tidspunkt, der står i planen. I sådanne tilfælde kontakter skolen eleven personligt. Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den konkrete eksamen, og eleven kan tidligst gennemføre eksamen i faget/faggruppen det følgende år. Ved sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon, og eleven skal hurtigst muligt og så vidt muligt samme dag fremskaffe en lægeerklæring (for egen regning). Når der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt lægges i samme eksamenstermin i tilknytning til den ordinære eksamen ellers i sygeeksamensterminen, der i forbindelse med sommereksamen ligger i august. 10. Oprykning til 2. årgang Eleven har krav på oprykning til 2. år, når eleven har mindst karakteren 2,0 i gennemsnit af de eksaminer, som afsluttes det første år på Århus Akademi. Meritkarakterer medregnes ikke. På studenterkursus medregnes endvidere standpunktskaraktererne og årsprøvekaraktererne. Det er en betingelse for oprykning, at skriftlige opgaver er afleveret. En elev nægtes oprykning, hvis karaktergennemsnittet er mindre end 2,0, og skolen vurderer, at eleven ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af det første år. 7

8 Elever der har under 2 i gennemsnit indkaldes til et møde efter dimissionsdagen og senest 3 hverdage efter dimissionen. En elev, som ledelsen nægter oprykning, har mulighed for at udtale sig, før ledelsen træffer den endelige beslutning. En elev, der nægtes oprykning, kan med ledelsens tilladelse i særlige tilfælde gå 1. år om. Rektor træffer en konkret afgørelse ud fra en helhedsvurdering af elevens situation. En elev, der nægtes oprykning to år i træk, kan ikke fortsætte på skolen. 11a. Sanktioner Elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler, kan: tildeles en advarsel udelukkes fra konkrete arrangementer udelukkes fra undervisning i op til 10 skoledage. Udelukkelsen registreres som fravær miste retten til at modtage SU indstilles betinget til eksamen for studenterkursisters vedkommende indstilles til at aflægge prøve i alle fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin miste retten til at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende år bortvises eller udmeldes. 11b. Procedure for sanktioner Der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har forsømmelser. Derfor følges elevernes tilstedeværelse tæt af skolens ledelse. Ved 10% s fravær bliver eleven indkaldt til klassens leder, der giver en skriftlig advarsel og en frist til at rette op på fraværet (ved at komme til alle timer). For elever, der ikke er fyldt 18 år, orienteres forældrene om den skriftlige advarsel. Er fraværet ikke rettet op efter den aftalte frist, varsles eleven frataget SU. 8

9 Efter fristen vurderer lederen, om der er rettet op på fraværet, ellers bortfalder SU, som kan søges igen, hvis eleven bliver studieaktiv. For elever, der ikke er fyldt 18 år, orienteres forældrene igen. Hjælper det ikke at tage SU, varsles eleven udmeldt. For elever, der ikke er fyldt 18 år, orienteres forældrene om udmeldelsesvarslet. Efter den aftalte frist vurderer lederen, om det er blevet bedre, ellers udmeldes eleven. De nævnte sanktioner kan også uddeles, hvis eleven har meget fravær i enkelte fag (også selvom det samlede fravær ikke er på 10%), eller hvis eleven ikke afleverer opgaver rettidigt. Hvis en opgave ikke afleveres til tiden, kan læreren indkalde eleven til skrivetimer, hvor eleven skal færdiggøre opgaven og aflevere den. Hvis en opgave eller dele af en opgave er afskrift, karakteriseres det som snyd, og eleven skal aflevere en ny opgave, og det kan medføre yderligere sanktioner. For højt fravær, manglende afleveringer eller snyd med skriftlige opgaver vil i gentagelsestilfælde føre til skærpede sanktioner herunder fratagelse af SU og i værste fald udmeldelse. 12. Klage Elever (og, hvis eleven er under 18 år, forældrene) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med ordensregler eller med hensyn til oprykning. Skriftlig klage indgives inden 2 uger efter afgørelsen. Den stiles til Ministeriet for Børn og Undervisning og afleveres til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden 1 uge. 9

10 13. Ikrafttræden Disse studie- og ordensregler gælder fra Nogle enkelte bestemmelser træder dog først i kraft Det fremgår af selve teksten. 14. Revision Ledelsen reviderer efter drøftelse i Pædagogisk Råd, elevrådet og bestyrelsen - skolens studie- og ordensregler, når der er behov for det. I foråret 2013 høres elevrådet igen om evt. ændringer. Revision af reglerne finder sted senest i efteråret Venlig hilsen Hans Chr. Risgaard Rektor 10

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere