Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a"

Transkript

1 Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Alle værdier er udfyldt i forhold af a 1. udgave August 2003 Opdateret februar 2007

2 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF Eksplosive gasatmosfærer Områder med brændbart støv... 8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF 2.1 Materielgrupper og kategorier 1, 2 og 3 materiel CE-mærkning og overensstemmelseserklæring Montering og brugsanvisning Materielgruppe II, kategori 1 materiel Materielgruppe II, kategori 2 materiel Materielgruppe II, kategori 3 materiel Væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav i Direktivet Mærkning af materiel efter bilag II til Direktivet DS/EN 50014:2000 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlige atmosfærer Almindelige bestemmelser 3.1 Udførelse af eksplosionsbeskyttet materiel Mærkning af materiel Underopdeling af materiel, gasarter og dampe Denne DS/EN 50014:2000 er udgået, men skal dog læses sammen med DS/EN :2001. Den er erstattet af DS/EN :2004 DS/EN :2004 Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer Del 14: Elektriske installationer i farlige områder (bortset fra miner) 4.1 Valg af elektrisk materiel i zone 0 - standardens Valg af elektrisk materiel i zone 1 - standardens Valg af elektrisk materiel i zone 2 - standardens

3 4.4 Beskyttelsesmåde efter DS/EN :2004 Elektrisk materiel til eksplosive gasatmosfærer Del 15: Beskyttelsesmåde n Beskyttelsesmåde efter DS/EN :2004 Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer Del 7: Forhøjet sikkerhed e Installation, inspektion, reparation og vedligeholdelse Statisk elektricitet Nødafbrydelse Ledningssystemer for zone 1 og Installation af ledninger i egensikre kredse i zone 0, 1 og Jordforbindelse af ledende skærme i egensikre kredse i zone 0, 1 og Dokumentation DS/EN :2001 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv - Del 1-1: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Konstruktion og prøvning 5.1 Gyldighedsområde Udførelse af materiel beskyttet ved kapslinger og temperaturbegrænsning Bestemmelser for alt materiel i materielgruppe II, kategori 1 og 2 materiel Stikpropper og stikkontakter Kabel- og rørgennemføringer Belysningsarmaturer Bestemmelser for alt materiel i materielgruppe II, kategori 3 materiel DS/EN :2001 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv - Del 1-2: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Valg, installation og vedligeholdelse Ovennævnte standard DS/EN :2001 udgår den 1. september 2007, hvor den erstattes af DS/EN :2005 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv Del 14: Udvælgelse og installation. 6.1 Valg af materiel Beskyttelse mod støvindtrængning Beskyttelse mod støvantændelse Planer og fortegnelser Installation og vedligeholdelse

4 DS/EN :2005 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv - Del 14: Udvælgelse og installation 7.1 Valg af elektrisk materiel Beskyttelsesmåder A og B ved antændelsessikre kapslinger Ex td Beskyttelsesmåde mod støvantændelse Beskyttelse mod støvindtrængning Motorer, der forsynes med varierende frekvens og spænding Installation Beskyttelse af roterende elektriske maskiner Dokumentation Eftersyn, inspektion og vedligeholdelse

5 Forord Når elektrisk materiel til eksplosionsfarlige atmosfærer er fremstillet og installeret i overensstemmelse med en harmoniseret europæisk standard, der tilgodeser de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af materiellet, formodes materiellet at være i overensstemmelse med de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Nærværende publikation må kun betragtes som en støtte til forståelse og anvendelse af direktiver og standarder og kan ikke bruges som eneste grundlag for udførelse af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. N. Kr. Mogensen 5

6 Indledning Til fremme af det indre marked, der kan beskrives som et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital, er der udarbejdet en række direktiver, som medlemslandene er forpligtet til at implementere ved national lovgivning. Når der er tale om konstruktion af eksplosionsbeskyttet materiel skal de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF tilgodeses. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF drejer sig om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerheds- og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. Direktivet, der retter sig til arbejdsgiveren, er med ikrafttræden 30. juni 2003 indført i dansk lovgivning ved Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som tages i brug første gang efter den 30. juni 2003, skal være i overensstemmelse med minimumsforskrifterne i dette direktiv. Arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, og som allerede anvendtes før den 30. juni 2003, skal senest tre år efter denne dato opfylde minimumsforskrifterne i direktivet. Eksplosionsrisici skal vurderes som en helhed. Som en del af arbejdspladsvurderingen (udvidet APV) kan der med fordel udarbejdes et særligt afsnit om zoneklassificeringen, som løbende ajourføres. Der er ikke krav om, at eksisterende elektriske installationer, der var lovlige på udførelsestidspunktet, skal bringes i overensstemmelse med nye standarder, så længe sikkerheden er opretholdt med eksisterende materiel. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære finder anvendelse på elektrisk materiel og elektriske sikkerhedssystemer bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Det omfatter også elektrisk sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære, men som er nødvendige for, eller som bidrager til, at det elektriske materiel og de elektriske sikringssystemer kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici. Definitioner og nærmere afgrænsning af gyldighedsområdet er beskrevet i bilag I til Direktivet. 94/9/EF-direktivet er med ikrafttræden den 1. marts 1996 indført i dansk lovgivning ved Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 og ved Boligministeriets Bekendtgørelse nr. 697 af 18. august De grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i direktivet anses for tilgodeset, når det elektriske materiel er konstrueret og installeret i overensstemmelse med de i denne publikation omtalte harmoniserede standarder. I det følgende er der henvist til direktiverne, men i Danmark er lovgrundlaget ovennævnte fire bekendtgørelser. 6

7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerheds- og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære Eksplosionsfarlige områder klassificeres og afmærkes ud fra sandsynligheden for, at en eksplosionsfarlig gasatmosfære eller at brændbart støv er til stede. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der foretages en klassificering af de områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i zoner under hensyntagen til: - sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære vil forekomme samt varigheden heraf - sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde - anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning - de forventede konsekvensers omfang. DS/EN :2003 Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer - Del 10: Klassifikation af farlige områder kan anvendes til områdeklassificering, når der er tale om eksplosive gasatmosfærer. Der findes en tilsvarende standard DS/EN :2004 Materiel til anvendelse ved tilstedeværelsen af brændbart støv Del 10: Klassifikation af områder, hvor brændbart støv er eller kan være til stede. Brandteknisk Vejledning nr. 19, udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 3. udgave 2004 er udarbejdet med ovennævnte standarder som grundlag. Det er også tilfældet med hensyn til Beredskabsstyrelsens Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Opmærksomheden henledes på Beredskabsstyrelsens Forskrift om ændring af Tekniske forskrifter - for sprøjtelakering med brandfarlige væsker - for brandfarlige væsker - for F-gas, og - for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag. Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære i virksomheder, der er omfattet af ovennævnte tekniske forskrifter, skal klassificeres, og klassifikationen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Se endvidere Arbejdstilsynets At-vejledning C.0.6 om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker. 7

8 1.1 Eksplosive gasatmosfærer Zone 0: Zone 1: Zone 2: Områder, hvor der uafbrudt eller i længere perioder forekommer eksplosiv atmosfære. Områder, hvor der lejlighedsvis under normale driftsforhold forekommer eksplosiv atmosfære. Områder, hvor der kun undtagelsesvis forekommer eksplosiv atmosfære. (I zone 2 er der en sådan naturlig eller mekanisk ventilation, at personer kan færdes og arbejde der uden personlige eksplosionsafledte værnemidler). 1.2 Områder med brændbart støv Zone 20: Et område, hvor der konstant, gennem længere tid eller hyppigt forekommer en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft. NOTE: Når disse betingelser forekommer, opstår de i almindelighed inde i containere, rørledninger og beholdere o.l. Zone 21: Et område, hvori det er sandsynligt, at der lejlighedsvis under normale driftsforhold forekommer en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft. NOTE: Denne zone kan bl.a. omfatte steder i umiddelbar nærhed af fx påfyldnings- og udtømningssteder for pulver og steder, hvor der forekommer støvlag, som sandsynligvis under normale driftsforhold kan give anledning til en eksplosiv koncentration af brændbart støv med luft. Zone 22: Et område, hvor det ikke er sandsynligt, at der under normale driftsforhold forekommer en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, men hvis den forekommer, da kun vil bestå kortvarigt. NOTE: Denne zone kan bl.a. omfatte steder i nærheden af materiel, beskyttelsessystemer og komponenter, der indeholder støv, og hvorfra støv kan slippe ud fra utætheder og danne støvaflejringer (fx i møllerier, hvor støv slipper ud fra møller og derefter aflejres). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære 2.1 Materielgrupper og kategori 1, 2 og 3 materiel Efter Direktivets bilag I deles ex-materiel op i materielgrupper I og II. Materielgruppe I, der omfatter kategorierne M1 og M2, er beregnet til miner under jorden samt i disses installationer over jorden, hvor der kan opstå fare som følge af grubegas og/eller brændbart støv. Materielgruppe II opdeles i kategori 1, 2 og 3 materiel med faldende krav til konstruktion og fremstilling. 8

9 Materielgruppe II, kategori 1, 2 og 3 materiel Kategori 1 materiel: Materiel, der er således konstrueret, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikantens specificerede driftsparametre og har et meget højt beskyttelsesniveau. Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor der konstant, gennem længere tid eller hyppigt forekommer eksplosiv atmosfære dannet af en blanding af luft og gasser, dampe eller tåge eller en blanding af luft og støv. Materiellet skal opfylde de supplerende krav i pkt. 2.1 i bilag II til Direktivet. I zone 0 eller 20 skal der anvendes kategori 1 materiel. Materiellet skal være certificeret af et bemyndiget organ. Kategori 2 materiel: Materiel, der er således konstrueret, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og har et højt beskyttelsesniveau. Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor der efter al sandsynlighed forekommer eksplosiv atmosfære dannet af gasser, dampe, tåge eller en blanding af luft og støv. Materiellet skal opfylde de supplerende krav i pkt. 2.2 i bilag II. I zone 1 eller 21 skal der anvendes kategori 1 eller 2 materiel. Materiellet skal være certificeret af et bemyndiget organ. Kategori 3 materiel: Materiel, der er således konstrueret, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og har et normalt beskyttelsesniveau. Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor eksplosiv atmosfære dannet af gasser, dampe, tåge eller en blanding af luft og støv kun undtagelsesvis vil forekomme og da kun i kortere tidsrum. Materiellet skal opfylde de supplerende krav i pkt. 2.3 i bilag II. I zone 2 eller 22 kan der anvendes kategori 1, 2 og 3 materiel. 2.2 CE-mærkning og overensstemmelseserklæring Elektrisk materiel, elektriske sikringssystemer og de i Artikel 1, stk. 2 nævnte elektriske anordninger skal være forsynet med CE-mærkning og være ledsaget af en overensstemmelseserklæring som omhandlet i bilag X til Direktivet. Elektriske komponenter skal ledsages af en overensstemmelseserklæring. De skal ikke CE-mærkes, men i overensstemmelseserklæringen skal anføres komponenternes karakteristika samt betingelser for indbygning i materiel eller sikringssystemer, således at de væsentlige krav, der gælder for færdigfremstillet materiel eller sikringssystemer, kan overholdes. 9

10 En sammenbygning af materiel, fx en tavle, der er anbragt i et eksplosionsfarligt område, skal også forsynes med CE-mærkning og være ledsaget af en overensstemmelseserklæring, når tavlen er til bygningsinstallationer. Hvis der er tale om en styretavle til et maskinanlæg, vil den være omfattet af CE-mærkningen og overensstemmelseserklæringen, der repræsenterer det samlede maskinanlæg. En sandsynlig beskyttelsesmåde af sådanne tavler kunne være efter DS/EN :2004 Elektriske apparater til eksplosive gasatmosfærer Del 2: Trykbærende kapslinger p eller DS/EN :2004 Elektrisk materiel til eksplosive gasatmosfærer Del 15: Beskyttelsesmåde n, der dog kun kan anvendes i zone 2-områder. Se side 14 i denne publikation. En maskine, hvor dele af maskinen eller hele maskinen placeres i zone 0, 1, 20 og 21, skal opbygges af certificerede dele eller certificeres som en helhed, for så vidt der er tale om dele med egne tændkilder. 2.3 Montering og brugsanvisning Alt materiel og alle sikringssystemer skal monteres efter mærkningen i i bilag II, og der skal efter bilagets medfølge en brugsanvisning, som mindst indeholder en række beskrevne oplysninger. Brugsanvisningen skal udfærdiges på et af fællesskabssprogene, og ved ibrugtagningen skal brugsanvisningen udleveres (til brugeren) sammen med en oversættelse til sproget/sprogene i brugerlandet. 2.4 Materielgruppe II, kategori 1 materiel Fabrikanten skal følge proceduren for EF-typeafprøvning i bilag III sammen med proceduren for kvalitetssikring af produktionen i bilag IV eller proceduren for produktverifikation i bilag V. Fabrikanten kan også vælge proceduren for enhedsverifikation, jf. bilag IX. 2.5 Materielgruppe II, kategori 2 materiel Fabrikanten skal følge proceduren for EF-typeafprøvning i bilag III sammen med proceduren for typeoverensstemmelse i bilag VI eller proceduren for kvalitetssikring af produktet i bilag VII. Fabrikanten kan også vælge proceduren for enhedsverifikation, jf. bilag IX. 2.6 Materielgruppe II, kategori 3 materiel Fabrikanten skal anvende proceduren for intern fabrikationskontrol i bilag VIII. Fabrikanten kan også vælge proceduren for enhedsverifikation, jf. bilag IX. 2.7 Væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav i Direktivet I bilag II er anført væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer. Når materiellet er fremstillet i overensstemmelse med harmoniserede standarder, der omfat- 10

11 ter disse væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, forudsættes materiellet at være i overensstemmelse med bilag II. 2.8 Mærkning af materiel efter bilag II til Direktivet Alt materiel og alle sikringssystemer skal mindst være forsynet med følgende angivelser på en måde, så de er letlæselige og ikke kan fjernes: - fabrikantens navn og adresse - CE-mærkning - serie- eller typebenævnelse - eventuelt serienummer - fabrikationsår - det særlige eksplosionssikringsmærke, efterfulgt af symbolet for materielgruppen og kategorien - for så vidt angår materielgruppe II, bogstavet G (G står for eksplosionsfarlig atmosfære, som skyldes tilstedeværelsen af gasser, dampe eller tåger) og/eller - bogstavet D (D står for eksplosiv atmosfære, som skyldes tilstedeværelsen af brændbart støv). Endvidere skal materiel og sikringssystemer, hvor det er nødvendigt, forsynes med alle angivelser, der er påkrævede af hensyn til brugssikkerheden. Eksempel på mærkning af materiel til brug i eksplosive gasatmosfærer efter Direktivet: Fabrikant A CE-mærke Type B Nr II 3 G (fabrikant A s, type B, serienummer 100, fremstillet i 2003, materielgruppe II, kategori 3 materiel til brug i eksplosiv atmosfære, gasser, dampe eller tåger). Certificeret materiel vil også være mærket med ATEX og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ. DS/EN 50014:

12 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlige atmosfærer Almindelige bestemmelser Denne DS/EN 50014:2000 er udgået, men skal dog læses sammen med DS/EN :2001. Den er erstattet af DS/EN : Udførelse af eksplosionsbeskyttet materiel Standarden indeholder bestemmelser for alt eksplosionsbeskyttet elektrisk materiel, supplerende bestemmelser for særligt materiel, bestemmelser om typekontrol og prøver, krav til mærkning og regler for de sikkerhedsinstruktioner, som materiellet skal ledsages af. Der skelnes mellem elektrisk materiel og komponenter. En komponent defineres som ethvert emne, der er væsentligt for materiellets og beskyttelsessystemernes sikre funktion, men som ikke har nogen selvstændig funktion. Komponenter skal opfylde standarden i det omfang, som det fremgår af Tillæg C. 3.2 Mærkning af materiel Det elektriske materiel skal være mærket på hoveddelen på et synligt sted. Mærkningen skal være let læselig og holdbar, idet der tages hensyn til eventuel kemisk korrosion. Mærkningen skal omfatte: a) fabrikantens navn eller registrerede varemærke b) typebetegnelse c) symbolet EEx d) symbolet for hver af de anvendte beskyttelsesmåder e) symbolet for gruppen af elektrisk materiel f) temperaturklasse g) serienummer h) prøvningsanstaltens navn eller mærke og certifikatreferencen på følgende måde, hvor der er udstedt et certifikat: De to sidste cifre i certificeringsåret efterfulgt af certifikatets serienummer i det pågældende år. Se dog Tillæg C med hensyn til mærkning af komponenter. 3.3 Underopdeling af materiel, gasarter og dampe Materielgruppe II deles i undergrupperne IIA, IIB og IIC, når der er tale om tryksikre kapslinger eller om egensikkert materiel. Gasarter og dampe undergrupperes for tryksikre kapslingers vedkommende efter deres maksimale eksperimentielle sikkerhedsgab (MESG). For egensikkert materiels vedkommende undergrupperes gasarter og dampe efter forholdet mellem deres minimale tændstrøm (MIC) og laboratoriemetans tændstrøm. Se tillæg A til standarden. Når elektrisk materiel er udformet til brug udelukkende i en særlig gasart, skal symbolet II efterfølges af gasartens kemiske formel eller navn. Elektrisk materiel i materielgruppe II skal mærkes med temperaturklassen eller den maksimale overfladetemperatur i o C eller begge dele. Det gælder dog ikke for ex-komponenters 12

13 vedkommende. Materiel, som har en maksimal overfladetemperatur, der er højere end 450 o C, må kun være mærket med temperaturen. Materiellet vælges efter tabel 1. Tabel 1 - Forhold mellem temperaturklasser, overfladetemperaturer og antændelsestemperaturer Elektrisk materiels temperaturklasse Elektrisk materiels største overfladetemperatur Antændelsestemperatur for gas eller damp T1 450 o C > 450 o C T2 300 o C > 300 o C T3 200 o C > 200 o C T4 135 o C > 135 o C T5 100 o C > 100 o C T6 85 o C > 85 o C DS/EN :2004 Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer - Del 14: Elektriske installationer i farlige områder (bortset fra miner) 4.1 Valg af elektrisk materiel i zone 0 standardens Det normale, korrekte valg vil være materiel i kategorien ia, der er konstrueret efter DS/EN :2004 Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer Del 25: Egensikre systemer i. NOTE: Elektrisk materiel i kategori ia må ikke kunne forårsage antændelse under normal drift eller ved en enkelt fejl eller ved enhver kombination af to fejl. Elektrisk materiel i kategori ib må ikke kunne forårsage antændelse under normal drift eller ved en enkelt fejl. En egensikker strømkreds skal beskyttes mod påvirkning fra andre elektriske kilder, således at den sikre energibegrænsning i strømkredsen ikke overskrides, selv hvis der forekommer afbrydelse, kortslutning eller jordforbindelse i strømkredsen. Materiellet skal være af kategori Valg af elektrisk materiel i zone 1 - standardens Det normale valg vil være materiel efter bestemmelserne for zone 0 eller én eller flere af nedennævnte beskyttelsesmåder: d Tryksikker kapsling p Overtrykskapsling 13

14 q Sandkapsling o Oliekapsling e Forhøjet sikkerhed i Egensikkerhed m Indstøbning men der kan også anvendes materiel i en særlig udførelse, mærket s. Se i standarden. Materiellet skal være af kategori 1 eller 2 materiel. En egensikker strømkreds skal beskyttes mod påvirkning fra andre elektriske kilder, således at den sikre energibegrænsning i strømkredsen ikke overskrides, selv hvis der forekommer afbrydelse, kortslutning eller jordforbindelse i strømkredsen. Egensikkert materiel kan være i udførelse ia eller ib. Se noten til 4.1 i denne publikation. Uanset beskyttelsesmåde skal materiellet vælges således, at dets største overfladetemperatur ikke kan nå antændelsestemperaturen for nogen gas eller damp, som kan være til stede. Se tabel 1, side 12 i denne publikation. Elektrisk materiel af beskyttelsesmåde d og i skal være i materielundergruppe IIA, IIB eller IIC og vælges i henhold til tabel 2. Hvis elektrisk materiel af beskyttelsesmåde n indeholder indkapslede brydeindretninger, ikke-brandfremkaldende komponenter eller materiel eller strømkredse med begrænset energi, skal materiellet også være af materielundergruppe IIA, IIB eller IIC og vælges i henhold til tabel 2. Tabel 2 - Forhold mellem underopdeling af gas/damp og materielundergruppe Underopdeling af gas/damp IIA IIB IIC Materielundergruppe IIA, IIB, eller IIC IIB eller IIC IIC Gas/damp af kategorien IIC er mere farlig end kategorien IIB, der igen er mere farlig end kategorien IIA. Kun materiel i materielundergruppe IIC kan anvendes, når der forekommer gas/damp af kategorien IIC. Materiel i materielundergruppe IIC dækker også gas/damp af kategorien IIB og IIA. Materiel i materielundergruppe IIA er det mindst sikre og kan kun anvendes, når det alene drejer sig om gas/damp af den ikke så farlige kategori IIA. Se 3.3 i denne publikation vedrørende underopdeling af materiel, gasarter og dampe. Omgivelsestemperatur og eksempler på mærkning Materiellet skal normalt være konstrueret til brug i omgivelsestemperaturer mellem 20 o C 14

15 og + 40 o C. Ellers skal det mærkes med omgivelsestemperaturer. Eksempler på mærkning efter standarderne: Fabrikant A Type B EEx e II T2 Serienummer 100 NB-nummer 0301 (fabrikant A s motor, type B, med forhøjet sikkerhed, serienummer 100 med certificat, udstedt i 2003 til brug fx i bunden af en stander til motorbenzin, som regnes for et zone 1-mråde) Fabrikant A Type B EEx d IIA Serienummer 100 NB-nummer 0301 (fabrikant A s motor, type B, i tryksikker kapsling, serienummer 100, med certifikat, udstedt i 2003 til brug fx i bunden af en stander til motorbenzin, som regnes for et zone 1-område) Certificeret materiel vil også være mærket med betegnelsen ATEX. Eksempel på komplet mærkning af certificeret materiel i materielgruppe II, kategori 2 materiel såvel efter Direktivet som efter standarden: Fabrikant A CE-mærke Type B Nr II 2 G EEx e II T2 eller EEx d IIA T2 eller EEx d IIB T2 eller EEx d IIC T2 NB-nummer 0301 (motor med forhøjet sikkerhed eller tryksikker motor fx i bunden af en stander til motorbenzin, som regnes for et zone 1-område med certifikat, udstedt i 2003). 4.3 Valg af elektrisk materiel i zone 2 - standardens Der kan anvendes materiel til zone 0 eller zone 1, jf samt materiel, der er konstrueret specielt til zone 2, fx materiel efter DS/EN :2004 Elektrisk materiel til eksplosive gasatmosfærer Del 15: Beskyttelsesmåde n, jf b), eller - materiel efter en anerkendt standard for industrielt elektrisk materiel, som ikke får for varme overflader, og som ikke under normal drift frembringer lysbuer eller gnister, jf c) 1) eller 15

16 - materiel, som ikke får for varme overflader, og som kun frembringer ufarlige lysbuer eller gnister, jf c) 2). Materiellet kan være kategori 1, 2 og 3 materiel. 4.4 Beskyttelsesmåde efter DS/EN :2004 Elektrisk materiel til eksplosive gasatmosfærer Del 15: Beskyttelsesmåde n Kapslinger i beskyttelsesmåde n - med materiel, som ikke frembringer lysbuer eller gnister eller materiel, som kun frembringer ufarlige lysbuer eller gnister - kræver i zone 2 en kapslingsklasse på IP54, hvis det indeholder uisolerede dele, eller IP44 hvis det kun indeholder isolerede dele. Når sådanne kapslinger anvendes på steder, der yder tilstrækkelig beskyttelse mod indtrængen af faste fremmedlegemer eller væsker, som kan forringe sikkerheden (fx indendørs), kræver kapslinger, der indeholder uisolerede elførende dele, og kapslinger, der kun indeholder isolerede dele, en kapslingsklasse på henholdsvis IP4X og IP2X i zone 2. Materiel, som ikke forringes ved kontakt med faste fremmedlegemer eller væsker (Fx strain gauges, modstandstermometre, termokoblere, materiel med energibegrænsning) behøver ikke at opfylde ovenstående bestemmelse med hensyn til kapsling. Dele, som normalt frembringer lysbuer, gnister eller varme overflader, der er i stand til at antænde en omgivende atmosfære, skal beskyttes herimod på en eller flere af de i 17 i standarden nævnte måder, der er angivet således: a) Indretning med kapslet brydekammer (se 18); b) Ikke-antændende komponent (se 18); c) Hermetisk forseglet indretning (se 19); d) Forseglet indretning (se 20); e) Indstøbt indretning (se 20); f) Energibegrænset materiel og energibegrænsende kredse (se 21); g) Kapsling, der kun begrænset kan ånde (se 22); h) n-overtryk (se 23). Overfladetemperaturen på kapslingens ydere overflade må ikke nå antændelsestemperaturen. Se tabel 1 på side 12 i denne publikation. Det gælder dog ikke beskyttelsesmåde f). I standarden er der angivet særlige betingelser for hver enkelt metode. For metode g er der fx angivet betingelser for, hvordan en kapsling skal udføres, så eksplosive gassers indtrængning i kapslingen vanskeliggøres. 4.5 Beskyttelsesmåde efter DS/EN :2004 Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer Del 7: Forhøjet sikkerhed e Kapslinger, der indeholder uisolerede, elførende dele (fx klemkasser på motorer og lysrørarmaturer) skal have en kapslingsklasse på mindst IP54, hvorimod kapslinger, der kun in- 16

17 deholder isolerede dele, kan have en kapslingsklasse på mindst IP44. Se 11.1 i DS/EN Særlige regler vedrørende overbelastningsbeskyttelse af motorer, er beskrevet i 11.2 Kortslutningsmotorer Termisk beskyttelse under drift. Se også 10.5 Motorer, der forsynes ved varierende frekvens og spænding. For at begrænse overfladetemperaturen på indretninger med modstandsopvarmning (varmelegemer) er der anført særlige bestemmelser i 11.4 Indretninger med modstandsopvarmning. Motorer i beskyttelsesmåde e er som andre motorer mærket med fuldlaststrømmen I N. Men de er også mærket med startstrømmen I A eller forholdet mellem I A og I N som en faktor, måske fra 3-8. Motorerne er desuden mærket med tiden t E i sekunder. Motorværn må ikke indstilles højere end I N, men ud fra de tilhørende udløsekurver skal der også sikres udløsning, hvis starttiden under vanskelige startforhold overstiger 1,7 t E. Hvis det er tilfældet, skal andre beskyttelsesindretninger, fx indbyggede termofølere, sikre, at motorens ydre tilladte overfladetemperatur ikke overskrides. Se tabel 1 side 11 i denne publikation. Installationsbestemmelser for zone 0, 1 og Installation, inspektion, reparation og vedligeholdelse Installationen skal udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer med de tilføjelser, som er nævnt i standarden og omtalt i denne publikation. Der kan anvendes TN-, TT-, IT-system eller SELV og PELV. I TN-system skal der anvendes TN-S system, og der kan anvendes smeltesikringer eller maksimalafbrydere som udløseorgan. I TT-system skal der anvendes fejlstrømsafbryder som udløseorgan, når der er tale om zone 1. Ved forsyning af kun én materielenhed kan beskyttelse mod indirekte berøring udføres ved separat strømkreds. Der kræves potentialudligning. I TN-, TT- og IT-systemer skal alle udsatte og fremmede ledende dele (dvs. gennemgående bygningsdele, varme- og ventilationssystemer samt rørledninger, fx gas og vand) forbindes til udligningssystemet (herunder beskyttelsesledere i området). Se Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer , Supplerende udligningsforbindelser med hensyn til mindste ledertværsnit. Retningslinier vedrørende inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer findes i DS/EN :2003 Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer - Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer i farlige områder (bortset fra miner). Standarden henvender sig til brugere af installationer i områder med eksplosive gasatmosfærer. 17

18 Retningslinier for reparation og eftersyn af materiel findes i DS/IEC 79-19:2002 Elektriske apparater til eksplosive gasatmosfærer Del 19: Reparation og eftersyn af apparater brugt i eksplosive atmosfærer (andre end miner eller sprængstoffer). Standarden henvender sig til reparatører af eksplosionsbeskyttet materiel til brug i områder med eksplosive gasatmosfærer. 4.7 Statisk elektricitet Virkninger af statisk elektricitet skal reduceres til et sikkert niveau. Større ledende dele og ikke ledende dele, hvor der er risiko for statisk ladningsopbygning, skal forbindes til udligningssystemet. Ved valg af ledertværsnit skal der tages hensyn til den mekaniske risiko, som lederne kan blive udsat for. 4.8 Nødafbrydelse Til anvendelse i nødstilfælde skal der et passende sted (eller steder) være et enkelt eller flere midler til afbrydelse af elektriske forsyninger til det farlige område. Elektriske materiel, som fortsat skal være i drift for at forhindre yderligere fare, må ikke være omfattet af strømkredsen til nødafbrydelse. Det skal være i en særskilt strømkreds. 4.9 Ledningssystemer for zone 1 og 2 Der må anvendes de i standardens 9.2 beskrevne ledningstyper. (Der kan anvendes XLPE-isolerede kabler, hvor disse ikke er udsat for direkte væskepåvirkning af fx motorbenzin, fortynder o.l. Hvis det er tilfældet, skal der anvendes kabler, der kan modstå påvirkninger, fx neoprenkabler eller udføres en beskyttelse af kablerne, der er lige så god) Installation af ledninger i egensikre kredse i zone 0, 1 og 2 Standardens 12.2 indeholder en række detaljerede bestemmelser, fx om - adskillelse fra ikke-egensikre strømkredse, med mindre der anvendes metalkapper eller skærme for egensikre eller ikke-egensikre strømkredse - beskyttelse mod fare for mekanisk beskadigelse, eller forsynet med metalkappe eller skærm - mærkning (ved farve skal den anvendte farve være lyseblå) - adskillelse mellem egensikre klemmer og andre tilslutningsklemmer, fx med en skillevæg eller et gab på mindst 50 mm - forbindelse af jordklemmer for sikkerhedsbarrierer uden galvanisk adskillelse (fx zener-barrierer) - sikkerhed for at systemets indre kapacitans C i, induktans L i, eller L/R-værdi (induktans/resistans) ikke overskrider de C o - og L o -værdier, som fabrikanten har angivet på det tilhørende materiel Jordforbindelse af ledende skærme i egensikre kredse i zone 0, 1 og 2 18

19 Hvor der anvendes skærm, må denne kun være forbundet til jord i ét punkt, normalt i den ufarlige del af strømkredsen. Se dog i standarden Dokumentation Til korrekt installation kræves en række oplysninger. Se standardens 4.2. DS/EN :2001 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv - Del 1-1: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Konstruktion og prøvning 5.1 Gyldighedsområde Standarden gælder kun for beskyttelse ved kapsling og temperaturbegrænsning og ikke for andre former for beskyttelse. Den gælder ikke for støv af eksplosivstoffer, der ikke kræver atmosfærisk ilt til antændelse eller for pyrofore stoffer. Den skal læses sammen med DS/EN 50014:2000 Elektrisk materiel til eksplosionsfarlige atmosfærer. 5.2 Udførelse af materiel beskyttet ved kapslinger og temperaturbegrænsning Standarden indeholder bestemmelser for elektrisk materiel i materielgruppe II, kategori 1, 2 og 3 materiel, supplerende bestemmelser for bestemte typer elektrisk materiel, bestemmelser om typekontrol og prøver, krav til mærkning og regler for de sikkerhedsinstruktioner, som materiellet skal være ledsaget af. Se 2.1 i denne publikation med hensyn til opdeling af materiel i kategorierne 1, 2 og 3 materiel. For at undgå fare for antændelse er det nødvendigt, at: - temperaturen på overflader, hvor støv kan aflejres, eller som kan komme i berøring med en støvsky, holdes under den temperaturgrænse, der er angivet i DS/EN enhver del, der afgiver elektriske gnister eller dele, der har en temperatur over støvets tændtemperatur - enten er indesluttet i en kapsling, som på fyldestgørende måde forhindrer indtrængning af støv eller, at - energien i de elektriske strømkredse er så begrænset, at der ikke kan opstå lysbuer, gnister eller temperaturer, der er i stand til at antænde brændbart støv - alle andre tændkilder undgås. 5.3 Bestemmelser for alt materiel i materielgruppe II, kategori 1 og 2 materiel Materiellet skal opfylde bestemmelserne mod støvindtrængning i standardens 9.1 og i givet 19

20 fald mærkes med advarsel mod åbning inden en vis tid, jf til Stikpropper og stikkontakter Standardens 5.4 indeholder detaljerede bestemmelser for stikpropper og stikkontakter. 5.5 Kabel- og rørgennemføringer Kabelindføringer skal opfylde 16 og tillæg B i DS/EN 50014:2000 Elektrisk materiel til eksplosive atmosfærer - Ex-kabelindføringer - og opfylde den krævede kapslingsklasse med hensyn til støvindtrængning. 5.6 Belysningsarmaturer Lyskilden i belysningsarmaturer skal være beskyttet af et gennemskinneligt dæksel (skærm), som kan være forsynet med et yderligere beskyttelsesgitter, der består af et net med kvadratiske masker med højst 50 mm sidelængde. Hvis maskestørrelsen overskrider 50 mm, skal belysningsarmaturets dæksel betragtes som ubeskyttet. Det gennemskinnelige dæksel og det eventuelle beskyttelsesgitter skal kunne opfylde de relevante prøver i henhold til i DS/EN (bestemmelser for slagprøver). 5.7 Bestemmelser for alt materiel i materielgruppe II, kategori 3 materiel Materiellet skal opfylde bestemmelserne mod støvindtrængning i standardens 9.1 og 9.2 samt de foregående bestemmelser i 6-7. DS/EN :2001 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv - Del 1-2: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Valg, installation og vedligeholdelse Ovennævnte standard DS/EN :2001 udgår den 1. september 2007, hvor den erstattes af DS/EN :2005 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv Del 14: Udvælgelse og installation. 6.1 Valg af materiel Standarden skal læses sammen med DS/EN :2001 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv - Del 1-1: Elektrisk materiel beskyttet af kapslinger. Konstruktion og prøvning. Standarden gælder kun for beskyttelse ved kapsling og temperaturbegrænsning og ikke for andre former for beskyttelse. Andre former for beskyttelse kan alligevel anvendes, hvis materiellet også overholder DS/EN med hensyn til kapsling og tilstrækkelig lav overfladetemperatur. 20

21 Bemærk, at der skelnes mellem støvtætte og støvbeskyttede kapslinger. Der må ikke trænge støv ind i materiellet, og overfladetemperaturen skal være mindre end antændelsestemperaturen for støvlaget, respektivt støvskyen. Temperaturbegrænsning på grund af forekomsten af støvskyer (maksimal overfladetemperatur) fastsættes efter standardens 6.1. Den maksimale overfladetemperatur må ikke overskride to trediedele af tændtemperaturen i o C for den pågældende støv/luftblanding. Temperaturbegrænsning på grund af forekomsten af støvlag (maksimal tilladelig overfladetemperatur) fastsættes efter til Overfladetemperaturen må ikke overskride en værdi på 75 o K under laveste tændtemperatur for 5 mm lagtykkelse af det pågældende støvlag. Ved støvlag af usædvanlig stor tykkelse (se tillæg A) skal materiellet have bestået en laboratorieundersøgelse. Standarden indeholder ikke en tabel over tændtemperaturer for brændbart støv. Tændtemperaturen for såvel støvskyer som støvlag op til 5 mm tykkelse findes ved prøvning i overensstemmelse med de metoder, der er angivet i EN :1998 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust Part 2-1: Test methods Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust. Materiellet skal dels være beskyttet mod støvindtrængning, dels have en tilstrækkelig lav overfladetemperatur. 6.2 Beskyttelse mod støvindtrængning Beskyttelse mod støvindtrængning fastsættes således: Zone 20 Zone 21 Zone 22 med ledende støv Zone 22 IP 6X IP 6X IP5X Mærkning II 1 D Mærkning II 2 D Mærkning II 3 D Materielgruppe II Kategori 1 materiel Materielgruppe II Kategori 2 materiel Materielgruppe II Kategori 3 materiel D står for Dust Ignition Protection - Beskyttelse mod brændbart støv 6.3 Beskyttelse mod støvantændelse Beskyttelse mod støvantændelse fastsættes således: Støvets art Zone 20 Zone 21 Zone 22 Ledende Kategori 1 D Temperaturbegrænsninger på 21 Kategori 1 D eller Kategori 1 D IP6X eller

22 grund af forekomst af ukontrollerbare og usædvanligt tykke støvlag, som angivet i og 6.3 Kategori 2 D Kategori 2 D Ikke-ledende Kategori 1 D Temperaturbegrænsninger på grund af forekomst af ukontrollerbare og usædvanligt tykke støvlag, som angivet i og 6.3 Kategori 1 D eller Kategori 2 D Kategori 1 D eller Kategori 2 D eller Kategori 3 D Der er tale om materiel i materielgruppe II, kategorierne 1, 2 og 3 materiel. Temperaturklassen/den maksimalt tilladelige overfladetemperatur fastsættes ud fra antændelsestemperaturen af støvskyen/støvlaget. D står for Dust Ignition Protection - Beskyttelse mod brændbart støv. Kabelindføringer (forskruninger) skal opfylde relevante bestemmelser i tillæg B til DS/EN Ex-kabelindføringer. Eksempler på mærkning af materiel i materielgruppe II, kategorierne 1, 2 eller 3 materiel efter Direktivet og standarden, når der er tale om zone 21 og 22 Fabrikant A Type B Nr. C 2003 CE-mærke EEx II 1 D o C eller EEx II 2 D o C eller EEx II 3 D o C sammen med kapslingsbetegnelserne IP6X eller IP5X Certificeret materiel vil også være mærket med betegnelsen ATEX og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt udstedelsesdatoen for certifikatet. 6.4 Planer og fortegnelser For hvert anlæg skal der føres planer og udarbejdes fortegnelser om anlægget. Se standardens Installation og vedligeholdelse Installationer skal følge Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer samt det, der står om potentialudligning og statisk elektricitet i DS/EN :2004 Elektrisk materiel for eksplosive gasatmosfærer standardens 6.3 og 6.4 og det, der er nævnt i 12.2 om jordforbindelse af ledende skærme på ledninger i egensikre strømkredse. For hvert anlæg skal der føres planer med hensyn til klassifikation, dvs. zoneinddeling, fortegnelse over det anvendte eksplosionsbeskyttede materiel samt dokumentation vedrørende ledningssystemer. Der skal udføres en egnet skiltning, der muliggør en hurtig identifikation og adskillelse af strømkredse. 22

23 For at mindske risikoen for antændelse fra elektrisk materiel i farlige områder skal det sikres, at der foretages effektivt eftersyn og en effektiv vedligeholdelse af materiel, systemer og installationer. Dette skal omfatte en kontrol, der forvisser om, at de oprindelige dimensioneringsbetingelser (støvtype, maksimal lagtykkelse o.l.) er uændrede. Vedligeholdelsen skal ske efter en fastlagt tidsplan. Tidsintervallerne vil afhænge af de almindelige omgivelsesforhold, varigheden af materiellets anvendelse og fabrikantens anbefalinger. DS/EN :2005 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv Del 14: Udvælgelse og installation 7.1 Valg af elektrisk materiel Standarden gælder kun for følgende beskyttelsesmåder eller en kombination af disse: a) Antændelssikre kapslinger (Ex td), der udelukker støv; kapslinger i overensstemmelse med IEC b) Indstøbt materiel (Ex md); indstøbt materiel i overensstemmelse med IEC c) Egensikkert materiel (Ex id) i overensstemmelse med IEC d) Overtrykskapsling (Ex pd); kapslinger med overtryk i overensstemmelse med bestemmelserne for farlige områder med støv som angivet i IEC Andre former for beskyttelse kan også anvendes, hvis materiellet overholder kravene med hensyn til kapsling og har tilstrækkelig lav overfladetemperatur. 7.2 Beskyttelsesmåder A og B ved antændelsessikre kapslinger Ex td Hvis der vælges antændelsessikre kapslinger, er der angivet metoderne A og B, der ikke bør sammenblandes. De er begge beregnet til at give samme beskyttelsesniveau mod antændelse. Der skelnes mellem temperaturbegrænsninger på grund af tilstedeværelsen af støvskyer eller på grund af tilstedeværelsen af støvlag. Er der tale om støvskyer, må overfladetemperaturen på materiellet ikke overstige to tredjedele af den laveste antændelsestemperatur T CL af den pågældende støvluftblanding, hvad enten der vælges beskyttelsesmåde A eller B. T max 2/3 T CL. Er der tale om støvlag, skal der også vælges beskyttelse efter metode A, der gælder for støvlag op til 5 mm eller efter metode B, der gælder for støvlag op til 12,5 mm. T max T 5 mm 75 o C, hvor T 5mm er den laveste antændelsestemperatur for 5 mm støvlag. 23

24 T max skal være T 12,5 mm 25 o C, hvor T 12,5 mm er antændelsestemperaturen for 12,5 mm støvlag. Eksempler på usædvanlig tykke støvlag findes i tillæg A. 7.3 Beskyttelsesmåde mod støvantændelse Tabel 1 Valg af materiel i henhold til beskyttelsesmåde Støvtype Zone 20 Zone 21 Zone 22 Ikke-ledende Ledende td A20 td B20 iad mad td A20 td B20 iad mad td A20 eller td A21 td B20 eller td B21 iad eller ibd mad eller mbd pd td A20 eller td A21 td B20eller td B21 iad eller ibd mad eller mbd pd td A20; td A21 eller td A22 td B20; td B21 eller td B22 iad eller ibd mad eller mbd pd td A20 eller td A21 eller td A22 IP6X td B20 eller td B21 iad eller ibd mad eller mbd pd Der er tale om materiel i materielgruppe II, kategorierne 1, 2 og 3 materiel, beskyttelsesmåde A eller B. ia og ib står for egensikkert materiel, ma og mb for indstøbt materiel, og p er betegnelsen for overtrykskapsling. D står for Dust Ignition Protection - Beskyttelse mod brændbart støv. 7.4 Beskyttelse mod støvindtrængning Tabel 2 Støvtæthedsmetode A Zone 20 Zone 21 Zone 22 med ledende støv IP6X Zone 22 med ikke-ledende støv IP5X Zone 20 Tabel 3 Støvtæthedsmetode B Zone 21 Zone 22 med ledende støv Zone 22 med ikke-ledende støv Støvtæt som angivet i i IEC Yderligere bestemmelser som angivet i 7 i IEC Støvtæt som angivet i i IEC Yderligere bestemmelser som angivet i 7 i IEC Beskyttet mod støv som angivet i i IEC i IEC er ikke anvendelig

25 Eksempel på mærkning af materiel i materielgruppe II efter ATEX-direktivet og standarden efter beskyttelsesmåde A og beskyttelsesmåden Ex td: Fabrikant A Type B Nr. C 2006 CE-mærke EEx II 1 td A 21 o C eller EEx II 2 td A21 o C eller EEx II 3 td A 21 o C sammen med kapslingsbetegnelserne IP6X eller IP5X Certificeret materiel vil også være mærket med betegnelsen ATEX og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt udstedelsesdatoen for certifikatet. 7.5 Motorer, der forsynes med varierende frekvens og spænding Ex td-motorer, der forsynes ved varierende frekvens og spænding, skal opfylde bestemmelserne i enten punkt a) eller punkt b) som følger: a) Der skal være midler (eller udstyr) til direkte temperaturstyring med indbyggede temperaturfølere som angivet i motorfabrikantens dokumentation eller andre effektive foranstaltninger til begrænsning af motorkapslingens overfladetemperatur. Beskyttelsesindretningens funktion skal være således, at motoren frakobles. Kombineret motor og konverter behøver ikke at blive prøvet sammen. b) Motoren skal typeprøves til dette formål som en enhed sammen med den konverter, der er angivet i de beskrivende dokumenter, og med den medfølgende beskyttelsesindretning. Se standardens Tilsvarende regler gælder for Ex pd-motorer, der forsynes med variende frekvens og spænding. Se standardens Iagttag i øvrigt motorens tilladte belastningsgrad T = f (N) efter motorfabrikantens oplysninger og dennes anbefalinger med hensyn til anvendelse af skærmede kabler mellem motor og frekvensomformer. 7.6 Installation Installationer skal følge Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer samt det, der står om potentialudligning og statisk elektricitet i DS/EN :2004 Elektrisk 25

26 materiel for eksplosive gasatmosfærer standardens 6.3 og 6.4 og det, der er nævnt i 12.2 om jordforbindelse af ledende skærme på ledninger i egensikre strømkredse. Til nødsituationer skal der på et egnet sted uden for det farlige område forefindes ét eller flere midler til afbrydelse af elektriske forsyninger til det farlige område. Elektrisk materiel, som skal fortsætte med at fungere for at forhindre yderligere fare, skal være på en særskilt kreds og må ikke indgå i kredsen med nødafbrydning. Eksempel på mærkning af materiel i materielgruppe II efter ATEX-direktivet og standarden efter beskyttelsesmåde A og beskyttelsesmåden Ex pd i zone 21 eller 22. Beskyttelsesmåden Ex pd er ikke egnet til zone 20: Fabrikant A Type B Nr. C 2006 CE-mærke EEx II 2 pd A 21 o C eller EEx II 3 pd A 21 o C sammen med kapslingsbetegnelserne IP6X eller IP5X. Certificeret materiel vil også være mærket med betegnelsen ATEX og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt udstedelsesdatoen for certifikatet. Der skal forefindes en automatisk indretning til at afbryde den elektriske forsyning til materiellet og udløse en hørbar eller synlig alarm, når overtrykket og/eller beskyttelsesgasstrømmen falder under den mindste foreskrevne værdi. Se standardens 13.2 og Beskyttelse af roterende elektriske maskiner Roterende elektriske maskiner skal yderligere beskyttes mod overbelastning, med mindre de kontinuerligt kan modstå startstrømmen ved mærkespænding og frekvens eller for generatorer kortslutningsstrømmen uden utilladelig opvarmning. Indretningen til overbelastningsbeskyttelse skal være: a) en strømafhængig, tidsforsinket beskyttelsesindretning, som overvåger alle tre faser, som er indstillet højst til maskinens mærkestrøm, som træder i funktion inden for 2h ved 1,20 gange den indstillede strøm, og som ikke træder i funktion inden for 2h ved 1,05 gange den indstillede strøm, eller b) en indretning til direkte temperaturstyring ved hjælp af indbyggede temperaturfølere eller c) en anden tilsvarende sikkerhedsindretning. 26

27 7.8 Dokumentation I standardens 4.6 er der angivet en række anbefalinger med hensyn til udarbejdelsen af en verifikationsmappe bl.a. til sikring af, at installationen udføres i overensstemmelse med de aktuelle certifikater (gælder zone 20 og 21) samt bl.a., at enheder med særlige betingelser for korrekt funktion er opfyldt. Sådan materiel er mærket med x sammen med certifikatnummeret. 7.9 Eftersyn, inspektion og vedligeholdelse Før anlæg eller materiel sættes i drift, skal det underkastes et indledende eftersyn. For at sikre, at installationerne er vedligeholdt i en tilfredsstillende tilstand til fortsat anvendelse inden for et farligt område, henvises til DS/EN :2006 Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer i farlige områder (bortset fra miner). Standarden henvender sig til brugere af eksplosionsbeskyttet elektrisk materiel i områder med brændbart støv. o 27

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Forebyggelse af. støv. eksplosioner. i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Forebyggelse af. støv. eksplosioner. i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forebyggelse af støv eksplosioner i grovvarebranchen (atex) Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen... 3 Eksplosion - kan det

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien ATEX Sådan gør du i praksis Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere