Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED"

Transkript

1 Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED Revideret

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2 Ansvar... 3 Klassificering af trykbærende udstyr... 4 Fluida grupper... 4 Figur 1 flowdiagram... 5 Forklaring/brug af på figur Moduler... 7 Sikkerhedsudstyr... 8 Eksempel:... 8 Diagrammer for kategorier... 9 Væsentlige sikkerhedskrav Bilag 1 i Direktivet EC 97/ Generelt Risikovurdering Konstruktion Rørsystemer Dokumentation Fremstilling Sammenføjningsmetoder og prøvning Materialer Materialecertifikater Sporbarhed Trykprøvning Overensstemmelsesvurdering CE-mærkning Teknisk dokumentation Driftsinstruktion Godkendelse af enheder

3 Forord Inspecta udfører inspektion ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Inspecta s medarbejdere har stor erfaring indenfor inspektion af kedler, trykbeholdere, rørsystemer og elevatorer m.v. Godkendelser Inspecta er DANAK akkrediteret efter ISO serierne. Inspecta er udpeget som Notified body/ Inspektionsorgan på følgende områder: Godkendelse i henhold til PED 97/23/EF. Konstruktionsgodkendelse og fremstillingsverifikation af trykbærende udstyr. Bekendtgørelse nr. 694 af juli 2013 om indretning af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbærende udstyr nr. 99 og nr PTED (Transportable trykbærende udstyr). Guiden er lavet for at hjælpe virksomheder, som arbejder efter PED 97/23 således, at klassificering og krav bliver mere overskuelige, når virksomheden skal fremstille trykbærende udstyr efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Bekendtgørelsen er gældende for enkelt-styks produktion, herunder nyt udstyr, der er udsat for et tilladt maksimaltryk PS større end 0,5 bar. Bemærk, at det er et krav i hele EU, at trykbærende udstyr fremstilles efter denne bekendtgørelse og at Inspecta er godkendt som Notified body nr.1727 og derfor må godkende anlæg i hele Europa. Inspecta har i dag over 1200 medarbejdere og har godkendt trykbærende udstyr til hele verden. Inspecta har godkendt over beholdere, kedler m.m. efter direktivet EC 97/23. EU har svaret på ca. 400 spørgsmål indenfor PED, disse kaldes guidelines. Disse guidelines ligger på EU`s webside. De væsentligste guidelines er indarbejdet i Inspectas guidelines. Er der uoverensstemmelser mellem denne guidelines og direktivet, er det direktivet, der er gældende. Definition PED: Pressure Equipment Directive EC 97/23. Direktiv: Direktivet er i bekendtgørelse 694 og benævnes på engelsk EC 97/23 (er i alle EU lande udarbejdet på deres respektive sprog). Fluida: PS: TS: Trykbærende udstyr: Trykbærende tilbehør: Alle gasser, væsker, damp eller blandinger heraf. Tilladt maksimaltryk (overtryk). Tilladt maksimaltemperatur. Beholdere, kedler, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør. Driftsanordninger såsom ventiler, trykregulatorer, ekspansionselementer. Trykbærende tilbehør skal CE-mærkes. 2

4 Sikkerhedstilbehør: Komponenter: Rørsystemer: Enheder: Anordninger til beskyttelse af det trykbærende udstyr. Komponenter skal ikke CE-mærkes, men skal opfylde de relevante krav i PED, hvis de skal indbygges i et trykbærende udstyr. Eksempler på komponenter er pakninger, bolte, fittings, dæksler, bøjninger, svejste rør. Dele til ledningssystemer, som er sammenkoblet for at indgå i et trykbærende system for transport af fluida. Trykbærende anlæg der er samlet til en funktionel hele. Harmoniserede standarder: Ved anvendelse af Europæiske standarder, formodes det, at de væsentlige sikkerhedskrav er tilgodeset i direktivet. Som eksempel kan nævnes: DSEN for rørsystemer DS/EN om kanalrøgrørskedler DS/EN for trykbeholdere. Det er ikke et krav, at der skal anvendes en harmoniseret standard. Hvis der anvendes andre standarder end en harmoniseret standard, skal det kunne dokumenteres, at væsentlige særlige sikkerhedskrav i bilag 1 er opfyldt. Mange virksomheder bruger i dag AD 2000, ASME, TRD m.m., da disse standarder kun accepteres af kunder og myndigheder. Inspecta godkender også trykbærende anlæg efter disse standarder. Ansvar Det er virksomheden/fabrikanten, som fremstiller trykbærende anlæg og sælger det til brugeren, der har ansvaret for, at udstyret er fremstillet efter direktivet. Fabrikanten er ansvarlig for: Konstruktion og fabrikation/montage. At systemet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav (bilag I i bekendtgørelsen). At bevare den overordnede kontrol og have den fornødne kompetence også, når delopgaver overdrages i underentreprise. At opbevare den samlede tekniske dokumentation for kategori I-IV i mindst 10 år. CE-mærkning. 3

5 Klassificering af trykbærende udstyr Til bestemmelse af de væsentlige sikkerhedskrav og den efterfølgende overensstemmelsesvurdering og CEmærkning, skal det trykbærende udstyr klassificeres med hensyn til risiko. Princippet i risikokategoriseringen bygger på, at tryk, dimension, fluidummets farlighed og væskens damptryk påvirker risikoklassificeringen. I PED anvendes fire risikokategorier: I-V samt en risikokategori, der er lavere end I. Denne betegnes som artikel 3, stk. 3 (risikokategori 0). Trykbærende udstyr og enheder, der klassificeres i Artikel 3.3, skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis, så de kan anvendes risikofrit. Fluida grupper Fluida opdeles i gruppe 1 og 2. Gruppe 1 dækker farlige fluida omfattende eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige (hvis den tilladte maksimaltemperatur er højere end flammepunktet), meget giftige, giftige samt brandnærende. Gruppe 2 omfatter alle fluida, der ikke er nævnt i gruppe 1. Trykbærende tilbehør For tilbehør bestemmes kategorien, som angivet i tabel. 4

6 Figur 1 flowdiagram Fremstilling af trykbærende udstyr Er trykket højere end 0,5 bar? nej Er anlægget nævnt i 2? ja Reglerne gælder ikke nej Kategori fastlægges Beholder Kedler Rørledning Udrustning med sikkerhedsfunktion Gas og væsker med damptryk > 0,5 bar Væsker med damptryk < 0,5 bar Diagram 5 Gas og væsker med damptryk > 0,5 bar Væsker med damptryk < 0,5 bar ja nej ja nej ja nej ja nej Farligt medie Farligt medie Farligt medie Farligt medie ja nej ja nej ja nej ja nej Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4 Diagram 6 Diagram 7 Diagram 8 Diagram 9 Kategori efter diagram Kategori efter diagram Fremstillet til specielt anlæg Tryk og volumen Tryk og diameter ja nej Kategori Modul Kategori, som udstyret skal beskytte Artikel 3, stk. 3 God teknisk praksis I A II A1, D1, E1 Udstyr vælges III B1+D, B1+F, B+E, B+C1, H efter kategori IV IV B+D, B+F, G, H1 5

7 Forklaring på/brug af figur 1 Beholder Et svøb der er konstrueret til opbevaring af medie under tryk. Dampfremstiller (fyret eller på anden måde opvarmet trykbærende udstyr). Dampfremstiller (kedler) er enheder, der bruges til produktion af damp, hvor der er risiko for overophedning. Temperaturen skal være over C. (Ikke aktuelt for sagkyndige). Rørledning Dele til ledningssystemer, der er beregnet til transport af medie under tryk f.eks. rør, rørledninger, ekspansionsmuffer. Varmeveksler i form af rør til opvarmning eller køling af luft, sidestilles med rørsystemer. Udrustning Sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør til udstyr, der skal sikre det trykbærende udstyr. Medie inddeles i farligt og ikke farligt medie (Fluida). Gruppe 1 Ved farligt medie forstås stoffer og præparater, der er defineret som: Eksplosiv, yderst brandfarlig, meget brandfarlig, brændbart, hvis temperaturen på processen er højere end flammepunktet. Ligeledes hvis mediet er meget giftigt, giftigt og brandnærende vil mediet høre ind under gruppe 1. (Se evt. under medier i bekendtgørelse nr. 694). Gruppe 2 Omfatter dem, der ikke er nævnt i gruppe 1. Væsker Væsker er defineret ved: Hvis damptrykket ved den maksimal tilladelige temperatur er 0,5 bar eller mindre. (f.eks. vand (væske)). Hvis temperaturen ikke er over C, ved 0,5 bar, jfr. damptabel. Gas Gas, flydende gasser, gasser som er opløst under tryk, dampe samt væsker, hvis damptrykket ved den tilladelige temperatur er højere end 0,5 bar. F.eks. vand (væske) hvis temperatur er over C ved et tryk over 0,5 bar. Det Artikel 3, stk. 3 Det trykbærende udstyr skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis. Dette udstyr må ikke CE-mærkes. 6

8 Moduler I moduler stilles der krav til konstruktion, fremstilling og kontrol af det trykbærende udstyr. Alt udstyr der henhører under et modul skal opfylde de væsentlige sikkerhedskrav i direktivet (bilag 1). Modul A Intern fabrikskontrol, hvor virksomheden selv foretager kvalitetskontrol af produktet. Virksomheden CE-mærker (uden nr.) udstyret/enheden. Modul A1 Næsten som ovenfor. Det bemyndigede organ foretager uanmeldt kvalitetskontrol. Virksomheden påsætter selv CE-mærkningen og det bemyndigede organs nummer. Modul B Produktet skal have en typegodkendelse fra det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ skal gennemgå den tekniske dokumentation med hensyn til konstruktion og fremstilling. Modul B1 Fabrikken skal have en konstruktionsafprøvning fra det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kontrollerer og attesterer, at anlægget opfylder de relevante krav i direktivet. Modul C1 Typegodkendelse hvor det bemyndigede organ foretager stikprøvekontrol. Virksomheden påsætter selv CEmærkningen og det bemyndigede organs nummer. Modul D Fabrikanten har egenkontrol og det bemyndigede organ foretager stikprøvekontrol. Svarer til en ISO Modul D1 Samme. Modul E Det bemyndigede organ giver tilladelse til egenkontrol. Svarer til en ISO Modul E1 Samme. Modul F Der foretages fremstillingskontrol af et bemyndiget organ. Modul G Der skal foretages konstruktions- og fremstillingskontrol af det bemyndigede organ. Er næsten som i dag, hvor det bemyndigede organ foretager fremstillingskontrol. Virksomheden påsætter selv CE-mærkningen og det bemyndigede organs nummer. Modul H Virksomheden har egenkontrol. Svarer til ISO 9001 godkendelse med overvågning og auditering. 7

9 Modul H1 Som ovenfor. Men med udvidet konstruktionsafprøvning. Efter fremstillingen sendes papirerne som dokumentation på, at beholderen er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Se under anmeldelse. Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsudstyr til trykbærende udstyr skal være CE-mærket i henhold til PED. Sikkerhedsudstyr til trykbærende anlæg kan være: Sikkerhedsventil Overtrykspressostater Overtrykstermostat Sprængplader m.m. Eksempel: Trykluftbeholder med 1000 liter og beregningstryk på 10 bar. Mediet udgør et damptryk over o,5 bar (Ikke farlig media) PXV = Diagram 2, Kategori IV. Fabrikanten vælger oftest et modul G hvis det er en enkelt beholder - ved flere modul B + F. Eksempel på beregning 8

10 Diagrammer for kategorier Diagram nr. 1 Diagram nr. 2 Diagram 1+2 gælder for beholder med damptryk over 0,5 bar, hvor: Diagram 1 er for farligt medie ( N-gas, Ilt m.m.) Diagram 2 er for ufarligt medie ( trykluft, damp m.m.) 9

11 . Diagram 3+4 gælder for beholder med væsketryk overtryk 0,5 bar, hvor: Diagram 3 er for farligt medie (olie, benzin m.m.) Diagram 4 er for ufarligt medie (vand, slam m.m.) 10

12 Diagram nr. 5 Diagram 5 gælder for alle kedler over 110 grader. 11

13 Diagram nr. 6 Diagram 6+7 gælder for rørsystemer med væsketryk over 0,5 bar, hvor: Diagram 6 er for farligt medie (ammoniak, ilt m.m.) Diagram 7 er for ufarligt medie (damp, co, vand, slam m.m.) Bemærk begge forhold (DN og pxv skal være opfyldt). Diagram nr. 7 12

14 Diagram 8+9 gælder for rørsystemer med væsketryk under 0,5 bar, hvor: Diagram 8 er for farligt medie (olie,benzin, m.m.) Diagram 9 er for ufarligt medie (vand, slam m.m.) 13

15 Væsentlige sikkerhedskrav Bilag 1 i Direktivet EC 97/23 Generelt Udstyret skal konstrueres, fremstilles og prøves, så det er sikkert, når det tages i brug. De bedst egnede løsninger skal anvendes, og eventuel konstaterede risici skal forsøges fjernet. Der skal anvendes passende beskyttelsesforanstaltninger for risici, der ikke kan fjernes. Risikovurdering Fabrikanten skal foretage en risikoanalyse og tage stilling til alle de forhold, der kan have betydning for belastningerne på det trykbærende udstyr. Konstruktion Udstyret skal beregnes over for alle tænkelige påvirkninger, og det skal eftervises, at spændingerne ligger under det tilladelige. Udstyret skal konstrueres, så det under drift er forsvarligt at betjene og vedligeholde. Der skal være aftapnings- og udluftningsanordninger i tilstrækkeligt omfang. Der skal være taget hensyn til korrosion og slid. Udstyret skal forsynes med sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overskridelse af tilladte grænser. Konsekvenser af brand skal vurderes, og udstyret skal om nødvendigt forsynes med sikkerhedsudstyr. Rørsystemer Rørsystemets fleksibilitet skal vurderes. Hvis det er relevant, skal dræn etableres i nødvendigt omfang, så vandslag og korrosion undgås. Der skal tages hensyn til mulige skader som følge af turbulens og hvirveldannelse. Der skal tages hensyn til udmattelsespåvirkning. For gruppe 1-fluida skal der være passende mulighed for at isolere aftapningsrør, og risikoen for utilsigtet tømning skal vurderes. Dokumentation Teknisk dokumentation, som genereres i forbindelse med konstruktion, opbevares af Inspecta og skal omfatte det trykbærende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og vil indeholde: En generel beskrivelse af det trykbærende udstyr. Konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer m.m. Nødvendige beskrivelser til forståelse af tegninger, diagrammer og udstyrets funktion. En liste over de harmoniserede og nationale standarder, der er anvendt. Konstruktionsberegninger m.v. Prøvningsrapporter. 14

16 Teknisk dokumentation for trykbærende udstyr i kategori II opbevares med henblik på, at kunne dokumentere udstyrets overensstemmelse med relevante krav i bekendtgørelsen. Beregning kan laves på flere eksempler som eksempel efter EN eller elementberegninger. Se eksempel. Fremstilling Sammenføjningsmetoder og prøvning Svejsespecifikationer WPAR og WPS samt svejsecertifikater for trykbærende udstyr i kategori II, III og IV være PED-godkendt. Ikke destruktiv kontrol af trykbærende udstyr i kategori III og V skal udføres af godkendt tredjepart. Materialer Materialeforskrifterne i direktivet skal sikres overholdt på én af følgende måder: 1. Ved anvendelse af materialer i overensstemmelse med harmoniserede standarder (EN standarder). 2. Ved anvendelse af materialer for hvilke, der er udstedt en europæisk materialegodkendelse (EMA). 3. Ved særskilt materialevurdering (PMA). Metode 2 og 3 anvendes, når de specificerede materialer ikke er inkluderet i en harmoniseret standard. Eksempelvis, hvis kunden specificerer anvendelse af materialer jf. ASME eller DIN. For materialer i kategori I og II kan den særskilte materialevurdering (PMA) foretages af virksomheden selv. For materialer i kategori III og IV skal den særskilte materialevurdering (PMA) foretages af et bemyndiget organ. PMA udført på foranledning af Inspecta er gældende for alle projekter, der udføres af virksomheden. Materialecertifikater For alle materialer skal der foreligge certifikater udstedt af materialefabrikanten, som attesterer, at de specificerede krav opfyldes. Der kan forekomme certifikater, hvor materialefabrikanten eksempelvis har defineret, at St 35.8 jf. DN svarer til L360NA jf. EN I sådanne tilfælde er kravene til overensstemmelse med harmoniserede standarder opfyldt, og der skal ikke foretages yderligere. 15

17 Har materialefabrikanten et godkendt ISO 9001-kvalitetsstyringssystem, der er certificeret af et bemyndiget organ, der er etableret i EU, dokumenteres materialer i kategori II, III og IV ved 3.1-certifikat jf. EN Det skal fremgå af de udstedte certifikater, at materialefabrikanten er certificeret. Har materialefabrikanten ikke et godkendt kvalitetsstyringssystem skal materialer i kategori II, III og IV dokumenteres 3.1-certifikat jf. EN Materialer i kategori I skal minimum dokumenteres ved 2.2-certifikat jf. EN Pakninger og tilsatsmaterialer skal dokumenteres ved 2.1-certifikat jf. EN Sporbarhed Der skal opretholdes fuld sporbarhed fra modtagelse gennem produktion til den afsluttende prøvning af det trykbærende udstyr. Trykprøvning Den afsluttende verifikation af det trykbærende udstyr skal omfatte en trykprøvning ved et tryk, der mindst svarer til den højeste af følgende værdier, medmindre kunden stiller skærpet krav: Maksimal belastning under drift under hensyn til tilladte maksimaltryk og maksimaltemperatur gange med koefficienten 1,25 eller tilladte maksimaltryk gange med koefficienten 1,43. Overensstemmelsesvurdering Trykbærende udstyr underkastes overensstemmelsesvurdering i henhold til det valgte moduls procedure. Opfyldes betingelserne i det valgte modul, vil der blive udstedt en overensstemmelseserklæring. I denne erklæres, at det trykbærende udstyr er i overensstemmelse med specificeret krav. Overensstemmelseserklæring udstedes for hvert stykke udstyr eksempelvis som en opsummering på en enkelt blanket eller efter et system, der er aftalt med kunden. 16

18 CE-mærkning CE-mærkning består af bogstaverne CE, som angivet i bekendtgørelsens bilag VI. CE-mærkning angiver, at det trykbærende udstyr formodes at være i overensstemmelse med alle direktiver, der omfatter det pågældende udstyr. For kategori II, III og IV skal CE-mærkning følges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der deltager i produktionskontrolfasen. CE-mærkning skal anbringes synligt og let læseligt. CE-mærkning og følgende oplysninger skal anføres på selve udstyret eller på en dataplade, som er solidt fastgjort: CE-mærkning samt identifikationsnummer for bemyndiget organ Inspecta Nr Fabrikantens navn og adresse Fremstillingsår Identifikationsnummer (intern) Fabrikantens højeste og laveste væsentlige tilladte værdier. Passende dokumentation kan anvendes i stedet for gentagende mærkning af individuelle dele, som f.eks. komponenter, der er beregnet til samme enhed. Udstyr, som senere indgår i en global CE-mærkning kan mærkes med mærkat klistret på udstyret. Generelt bør der med kunden træffes aftale om, hvorledes mærkningen ønskes udført. Teknisk dokumentation Den tekniske dokumentation skal opbevares af fabrikanten og skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med kravene i PED og omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion. I det omfang, det er relevant for vurderingen, skal dokumentationen omfatte: Designgrundlag (herunder resultatet af risikoanalysen samt forudsætningerne for denne), konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter. De nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt produktets funktion. Liste over anvendte harmoniserede standarder (helt eller delvist). Beskrivelse af, hvorledes det sikres, at de væsentlige sikkerhedskrav er overholdt, når der ikke anvendes harmoniserede standarder. Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser osv. Prøvningsrapporter. Oplysninger om prøvninger under fabrikation. Oplysninger vedrørende de krævede kvalifikationer og/eller godkendelser (svejseprocedurer og svejserkvalifikationer, kvalifikationer for NDT-personale). Oplysninger om underleverancer inkl. underleverandørs navn. 17

19 Driftsinstruktion Det leverede trykbærende udstyr skal have en driftsinstruktion på dansk, hvor alle relevante oplysninger, der har betydning for sikkerhed og sundhed, beskrives. Godkendelse af enheder Enheder er eksempelvis en beholder eller kedel, der er samlet til en funktion. Dette kan være en trykbeholder til ammoniak, trykluft m.m. Generelt gælder, at der er krav om overensstemmelse samt brugsanvisning for det trykbærende udstyr af kategorier I+II+III+IV. Enhedsgodkendelse (Dokumentationskrav) Tegninger stykliste PI-diagram Dokumentation for beholdere, kedel og eller kedler Dokumentation for trykbærende tilbehør Dokumentation for sikkerhedstilbehør Risikovurdering af enheden (Beregning af afblæsningskapacitet på sikkerhedsudstyret m.m.) Mærkeskilt på enheden Overensstemmelse erklæring på enheden. Yderligere information kan fås ved henvendelse til 18

20 Elevatorer Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Certificering ISO 9001 og 3834 Kvalitetssystemer Svejsning Notified body no Inspecta har i dag over 1400 medarbejdere og godkender trykbærende udstyr, svejseprocedurer, NDT, kvalitetssikringssystemer, elevatorer m.v. over hele verden. 19

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr BEK nr 100 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1 I Klubnyt nr. 101 fra 2003 skrev jeg en artikel vedr. småkedler med et rumindhold under 2 l, som vi iht. det Europæiske trykpartsdirektiv blot kan producere iht. god håndværksmæssig praksis. Det fremgik

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Alle værdier er udfyldt i forhold af a 1. udgave August 2003 Opdateret februar 2007 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel

RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel 1992L0042 DA 21.03.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Certificering af svejsere og svejseoperatører

Certificering af svejsere og svejseoperatører Certificering af svejsere og svejseoperatører Revideret 20-3-2014 Indhold Anvendelse af denne guide til gyldighed for svejsercertifikater... 3 Svejsning af prøveemne... 4 NDT og mekanisk prøvning... 4

Læs mere

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003

At-VEJLEDNING. CE-mærkede maskiner. B.1.2 Oktober 2003 At-VEJLEDNING B.1.2 Oktober 2003 CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7 KAPITEL 6.7 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, FREMSTILLING, EFTERSYN OG PRØVNING AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm.: Mht. faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere

Læs mere

Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5)

Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Oversigt over de enkelte autorisationsområder (side 6) Ansøgning og

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om pipelines til olieprodukter

Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning om pipelines til olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG ANVENDELSE 5 1.2 ORDLISTE 6 1.3 DEFINITION AF PIPELINES 7 1.3.1

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere