Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED"

Transkript

1 Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED Revideret

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2 Ansvar... 3 Klassificering af trykbærende udstyr... 4 Fluida grupper... 4 Figur 1 flowdiagram... 5 Forklaring/brug af på figur Moduler... 7 Sikkerhedsudstyr... 8 Eksempel:... 8 Diagrammer for kategorier... 9 Væsentlige sikkerhedskrav Bilag 1 i Direktivet EC 97/ Generelt Risikovurdering Konstruktion Rørsystemer Dokumentation Fremstilling Sammenføjningsmetoder og prøvning Materialer Materialecertifikater Sporbarhed Trykprøvning Overensstemmelsesvurdering CE-mærkning Teknisk dokumentation Driftsinstruktion Godkendelse af enheder

3 Forord Inspecta udfører inspektion ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Inspecta s medarbejdere har stor erfaring indenfor inspektion af kedler, trykbeholdere, rørsystemer og elevatorer m.v. Godkendelser Inspecta er DANAK akkrediteret efter ISO serierne. Inspecta er udpeget som Notified body/ Inspektionsorgan på følgende områder: Godkendelse i henhold til PED 97/23/EF. Konstruktionsgodkendelse og fremstillingsverifikation af trykbærende udstyr. Bekendtgørelse nr. 694 af juli 2013 om indretning af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbærende udstyr nr. 99 og nr PTED (Transportable trykbærende udstyr). Guiden er lavet for at hjælpe virksomheder, som arbejder efter PED 97/23 således, at klassificering og krav bliver mere overskuelige, når virksomheden skal fremstille trykbærende udstyr efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Bekendtgørelsen er gældende for enkelt-styks produktion, herunder nyt udstyr, der er udsat for et tilladt maksimaltryk PS større end 0,5 bar. Bemærk, at det er et krav i hele EU, at trykbærende udstyr fremstilles efter denne bekendtgørelse og at Inspecta er godkendt som Notified body nr.1727 og derfor må godkende anlæg i hele Europa. Inspecta har i dag over 1200 medarbejdere og har godkendt trykbærende udstyr til hele verden. Inspecta har godkendt over beholdere, kedler m.m. efter direktivet EC 97/23. EU har svaret på ca. 400 spørgsmål indenfor PED, disse kaldes guidelines. Disse guidelines ligger på EU`s webside. De væsentligste guidelines er indarbejdet i Inspectas guidelines. Er der uoverensstemmelser mellem denne guidelines og direktivet, er det direktivet, der er gældende. Definition PED: Pressure Equipment Directive EC 97/23. Direktiv: Direktivet er i bekendtgørelse 694 og benævnes på engelsk EC 97/23 (er i alle EU lande udarbejdet på deres respektive sprog). Fluida: PS: TS: Trykbærende udstyr: Trykbærende tilbehør: Alle gasser, væsker, damp eller blandinger heraf. Tilladt maksimaltryk (overtryk). Tilladt maksimaltemperatur. Beholdere, kedler, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør. Driftsanordninger såsom ventiler, trykregulatorer, ekspansionselementer. Trykbærende tilbehør skal CE-mærkes. 2

4 Sikkerhedstilbehør: Komponenter: Rørsystemer: Enheder: Anordninger til beskyttelse af det trykbærende udstyr. Komponenter skal ikke CE-mærkes, men skal opfylde de relevante krav i PED, hvis de skal indbygges i et trykbærende udstyr. Eksempler på komponenter er pakninger, bolte, fittings, dæksler, bøjninger, svejste rør. Dele til ledningssystemer, som er sammenkoblet for at indgå i et trykbærende system for transport af fluida. Trykbærende anlæg der er samlet til en funktionel hele. Harmoniserede standarder: Ved anvendelse af Europæiske standarder, formodes det, at de væsentlige sikkerhedskrav er tilgodeset i direktivet. Som eksempel kan nævnes: DSEN for rørsystemer DS/EN om kanalrøgrørskedler DS/EN for trykbeholdere. Det er ikke et krav, at der skal anvendes en harmoniseret standard. Hvis der anvendes andre standarder end en harmoniseret standard, skal det kunne dokumenteres, at væsentlige særlige sikkerhedskrav i bilag 1 er opfyldt. Mange virksomheder bruger i dag AD 2000, ASME, TRD m.m., da disse standarder kun accepteres af kunder og myndigheder. Inspecta godkender også trykbærende anlæg efter disse standarder. Ansvar Det er virksomheden/fabrikanten, som fremstiller trykbærende anlæg og sælger det til brugeren, der har ansvaret for, at udstyret er fremstillet efter direktivet. Fabrikanten er ansvarlig for: Konstruktion og fabrikation/montage. At systemet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav (bilag I i bekendtgørelsen). At bevare den overordnede kontrol og have den fornødne kompetence også, når delopgaver overdrages i underentreprise. At opbevare den samlede tekniske dokumentation for kategori I-IV i mindst 10 år. CE-mærkning. 3

5 Klassificering af trykbærende udstyr Til bestemmelse af de væsentlige sikkerhedskrav og den efterfølgende overensstemmelsesvurdering og CEmærkning, skal det trykbærende udstyr klassificeres med hensyn til risiko. Princippet i risikokategoriseringen bygger på, at tryk, dimension, fluidummets farlighed og væskens damptryk påvirker risikoklassificeringen. I PED anvendes fire risikokategorier: I-V samt en risikokategori, der er lavere end I. Denne betegnes som artikel 3, stk. 3 (risikokategori 0). Trykbærende udstyr og enheder, der klassificeres i Artikel 3.3, skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis, så de kan anvendes risikofrit. Fluida grupper Fluida opdeles i gruppe 1 og 2. Gruppe 1 dækker farlige fluida omfattende eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige (hvis den tilladte maksimaltemperatur er højere end flammepunktet), meget giftige, giftige samt brandnærende. Gruppe 2 omfatter alle fluida, der ikke er nævnt i gruppe 1. Trykbærende tilbehør For tilbehør bestemmes kategorien, som angivet i tabel. 4

6 Figur 1 flowdiagram Fremstilling af trykbærende udstyr Er trykket højere end 0,5 bar? nej Er anlægget nævnt i 2? ja Reglerne gælder ikke nej Kategori fastlægges Beholder Kedler Rørledning Udrustning med sikkerhedsfunktion Gas og væsker med damptryk > 0,5 bar Væsker med damptryk < 0,5 bar Diagram 5 Gas og væsker med damptryk > 0,5 bar Væsker med damptryk < 0,5 bar ja nej ja nej ja nej ja nej Farligt medie Farligt medie Farligt medie Farligt medie ja nej ja nej ja nej ja nej Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4 Diagram 6 Diagram 7 Diagram 8 Diagram 9 Kategori efter diagram Kategori efter diagram Fremstillet til specielt anlæg Tryk og volumen Tryk og diameter ja nej Kategori Modul Kategori, som udstyret skal beskytte Artikel 3, stk. 3 God teknisk praksis I A II A1, D1, E1 Udstyr vælges III B1+D, B1+F, B+E, B+C1, H efter kategori IV IV B+D, B+F, G, H1 5

7 Forklaring på/brug af figur 1 Beholder Et svøb der er konstrueret til opbevaring af medie under tryk. Dampfremstiller (fyret eller på anden måde opvarmet trykbærende udstyr). Dampfremstiller (kedler) er enheder, der bruges til produktion af damp, hvor der er risiko for overophedning. Temperaturen skal være over C. (Ikke aktuelt for sagkyndige). Rørledning Dele til ledningssystemer, der er beregnet til transport af medie under tryk f.eks. rør, rørledninger, ekspansionsmuffer. Varmeveksler i form af rør til opvarmning eller køling af luft, sidestilles med rørsystemer. Udrustning Sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør til udstyr, der skal sikre det trykbærende udstyr. Medie inddeles i farligt og ikke farligt medie (Fluida). Gruppe 1 Ved farligt medie forstås stoffer og præparater, der er defineret som: Eksplosiv, yderst brandfarlig, meget brandfarlig, brændbart, hvis temperaturen på processen er højere end flammepunktet. Ligeledes hvis mediet er meget giftigt, giftigt og brandnærende vil mediet høre ind under gruppe 1. (Se evt. under medier i bekendtgørelse nr. 694). Gruppe 2 Omfatter dem, der ikke er nævnt i gruppe 1. Væsker Væsker er defineret ved: Hvis damptrykket ved den maksimal tilladelige temperatur er 0,5 bar eller mindre. (f.eks. vand (væske)). Hvis temperaturen ikke er over C, ved 0,5 bar, jfr. damptabel. Gas Gas, flydende gasser, gasser som er opløst under tryk, dampe samt væsker, hvis damptrykket ved den tilladelige temperatur er højere end 0,5 bar. F.eks. vand (væske) hvis temperatur er over C ved et tryk over 0,5 bar. Det Artikel 3, stk. 3 Det trykbærende udstyr skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis. Dette udstyr må ikke CE-mærkes. 6

8 Moduler I moduler stilles der krav til konstruktion, fremstilling og kontrol af det trykbærende udstyr. Alt udstyr der henhører under et modul skal opfylde de væsentlige sikkerhedskrav i direktivet (bilag 1). Modul A Intern fabrikskontrol, hvor virksomheden selv foretager kvalitetskontrol af produktet. Virksomheden CE-mærker (uden nr.) udstyret/enheden. Modul A1 Næsten som ovenfor. Det bemyndigede organ foretager uanmeldt kvalitetskontrol. Virksomheden påsætter selv CE-mærkningen og det bemyndigede organs nummer. Modul B Produktet skal have en typegodkendelse fra det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ skal gennemgå den tekniske dokumentation med hensyn til konstruktion og fremstilling. Modul B1 Fabrikken skal have en konstruktionsafprøvning fra det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kontrollerer og attesterer, at anlægget opfylder de relevante krav i direktivet. Modul C1 Typegodkendelse hvor det bemyndigede organ foretager stikprøvekontrol. Virksomheden påsætter selv CEmærkningen og det bemyndigede organs nummer. Modul D Fabrikanten har egenkontrol og det bemyndigede organ foretager stikprøvekontrol. Svarer til en ISO Modul D1 Samme. Modul E Det bemyndigede organ giver tilladelse til egenkontrol. Svarer til en ISO Modul E1 Samme. Modul F Der foretages fremstillingskontrol af et bemyndiget organ. Modul G Der skal foretages konstruktions- og fremstillingskontrol af det bemyndigede organ. Er næsten som i dag, hvor det bemyndigede organ foretager fremstillingskontrol. Virksomheden påsætter selv CE-mærkningen og det bemyndigede organs nummer. Modul H Virksomheden har egenkontrol. Svarer til ISO 9001 godkendelse med overvågning og auditering. 7

9 Modul H1 Som ovenfor. Men med udvidet konstruktionsafprøvning. Efter fremstillingen sendes papirerne som dokumentation på, at beholderen er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Se under anmeldelse. Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsudstyr til trykbærende udstyr skal være CE-mærket i henhold til PED. Sikkerhedsudstyr til trykbærende anlæg kan være: Sikkerhedsventil Overtrykspressostater Overtrykstermostat Sprængplader m.m. Eksempel: Trykluftbeholder med 1000 liter og beregningstryk på 10 bar. Mediet udgør et damptryk over o,5 bar (Ikke farlig media) PXV = Diagram 2, Kategori IV. Fabrikanten vælger oftest et modul G hvis det er en enkelt beholder - ved flere modul B + F. Eksempel på beregning 8

10 Diagrammer for kategorier Diagram nr. 1 Diagram nr. 2 Diagram 1+2 gælder for beholder med damptryk over 0,5 bar, hvor: Diagram 1 er for farligt medie ( N-gas, Ilt m.m.) Diagram 2 er for ufarligt medie ( trykluft, damp m.m.) 9

11 . Diagram 3+4 gælder for beholder med væsketryk overtryk 0,5 bar, hvor: Diagram 3 er for farligt medie (olie, benzin m.m.) Diagram 4 er for ufarligt medie (vand, slam m.m.) 10

12 Diagram nr. 5 Diagram 5 gælder for alle kedler over 110 grader. 11

13 Diagram nr. 6 Diagram 6+7 gælder for rørsystemer med væsketryk over 0,5 bar, hvor: Diagram 6 er for farligt medie (ammoniak, ilt m.m.) Diagram 7 er for ufarligt medie (damp, co, vand, slam m.m.) Bemærk begge forhold (DN og pxv skal være opfyldt). Diagram nr. 7 12

14 Diagram 8+9 gælder for rørsystemer med væsketryk under 0,5 bar, hvor: Diagram 8 er for farligt medie (olie,benzin, m.m.) Diagram 9 er for ufarligt medie (vand, slam m.m.) 13

15 Væsentlige sikkerhedskrav Bilag 1 i Direktivet EC 97/23 Generelt Udstyret skal konstrueres, fremstilles og prøves, så det er sikkert, når det tages i brug. De bedst egnede løsninger skal anvendes, og eventuel konstaterede risici skal forsøges fjernet. Der skal anvendes passende beskyttelsesforanstaltninger for risici, der ikke kan fjernes. Risikovurdering Fabrikanten skal foretage en risikoanalyse og tage stilling til alle de forhold, der kan have betydning for belastningerne på det trykbærende udstyr. Konstruktion Udstyret skal beregnes over for alle tænkelige påvirkninger, og det skal eftervises, at spændingerne ligger under det tilladelige. Udstyret skal konstrueres, så det under drift er forsvarligt at betjene og vedligeholde. Der skal være aftapnings- og udluftningsanordninger i tilstrækkeligt omfang. Der skal være taget hensyn til korrosion og slid. Udstyret skal forsynes med sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overskridelse af tilladte grænser. Konsekvenser af brand skal vurderes, og udstyret skal om nødvendigt forsynes med sikkerhedsudstyr. Rørsystemer Rørsystemets fleksibilitet skal vurderes. Hvis det er relevant, skal dræn etableres i nødvendigt omfang, så vandslag og korrosion undgås. Der skal tages hensyn til mulige skader som følge af turbulens og hvirveldannelse. Der skal tages hensyn til udmattelsespåvirkning. For gruppe 1-fluida skal der være passende mulighed for at isolere aftapningsrør, og risikoen for utilsigtet tømning skal vurderes. Dokumentation Teknisk dokumentation, som genereres i forbindelse med konstruktion, opbevares af Inspecta og skal omfatte det trykbærende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og vil indeholde: En generel beskrivelse af det trykbærende udstyr. Konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer m.m. Nødvendige beskrivelser til forståelse af tegninger, diagrammer og udstyrets funktion. En liste over de harmoniserede og nationale standarder, der er anvendt. Konstruktionsberegninger m.v. Prøvningsrapporter. 14

16 Teknisk dokumentation for trykbærende udstyr i kategori II opbevares med henblik på, at kunne dokumentere udstyrets overensstemmelse med relevante krav i bekendtgørelsen. Beregning kan laves på flere eksempler som eksempel efter EN eller elementberegninger. Se eksempel. Fremstilling Sammenføjningsmetoder og prøvning Svejsespecifikationer WPAR og WPS samt svejsecertifikater for trykbærende udstyr i kategori II, III og IV være PED-godkendt. Ikke destruktiv kontrol af trykbærende udstyr i kategori III og V skal udføres af godkendt tredjepart. Materialer Materialeforskrifterne i direktivet skal sikres overholdt på én af følgende måder: 1. Ved anvendelse af materialer i overensstemmelse med harmoniserede standarder (EN standarder). 2. Ved anvendelse af materialer for hvilke, der er udstedt en europæisk materialegodkendelse (EMA). 3. Ved særskilt materialevurdering (PMA). Metode 2 og 3 anvendes, når de specificerede materialer ikke er inkluderet i en harmoniseret standard. Eksempelvis, hvis kunden specificerer anvendelse af materialer jf. ASME eller DIN. For materialer i kategori I og II kan den særskilte materialevurdering (PMA) foretages af virksomheden selv. For materialer i kategori III og IV skal den særskilte materialevurdering (PMA) foretages af et bemyndiget organ. PMA udført på foranledning af Inspecta er gældende for alle projekter, der udføres af virksomheden. Materialecertifikater For alle materialer skal der foreligge certifikater udstedt af materialefabrikanten, som attesterer, at de specificerede krav opfyldes. Der kan forekomme certifikater, hvor materialefabrikanten eksempelvis har defineret, at St 35.8 jf. DN svarer til L360NA jf. EN I sådanne tilfælde er kravene til overensstemmelse med harmoniserede standarder opfyldt, og der skal ikke foretages yderligere. 15

17 Har materialefabrikanten et godkendt ISO 9001-kvalitetsstyringssystem, der er certificeret af et bemyndiget organ, der er etableret i EU, dokumenteres materialer i kategori II, III og IV ved 3.1-certifikat jf. EN Det skal fremgå af de udstedte certifikater, at materialefabrikanten er certificeret. Har materialefabrikanten ikke et godkendt kvalitetsstyringssystem skal materialer i kategori II, III og IV dokumenteres 3.1-certifikat jf. EN Materialer i kategori I skal minimum dokumenteres ved 2.2-certifikat jf. EN Pakninger og tilsatsmaterialer skal dokumenteres ved 2.1-certifikat jf. EN Sporbarhed Der skal opretholdes fuld sporbarhed fra modtagelse gennem produktion til den afsluttende prøvning af det trykbærende udstyr. Trykprøvning Den afsluttende verifikation af det trykbærende udstyr skal omfatte en trykprøvning ved et tryk, der mindst svarer til den højeste af følgende værdier, medmindre kunden stiller skærpet krav: Maksimal belastning under drift under hensyn til tilladte maksimaltryk og maksimaltemperatur gange med koefficienten 1,25 eller tilladte maksimaltryk gange med koefficienten 1,43. Overensstemmelsesvurdering Trykbærende udstyr underkastes overensstemmelsesvurdering i henhold til det valgte moduls procedure. Opfyldes betingelserne i det valgte modul, vil der blive udstedt en overensstemmelseserklæring. I denne erklæres, at det trykbærende udstyr er i overensstemmelse med specificeret krav. Overensstemmelseserklæring udstedes for hvert stykke udstyr eksempelvis som en opsummering på en enkelt blanket eller efter et system, der er aftalt med kunden. 16

18 CE-mærkning CE-mærkning består af bogstaverne CE, som angivet i bekendtgørelsens bilag VI. CE-mærkning angiver, at det trykbærende udstyr formodes at være i overensstemmelse med alle direktiver, der omfatter det pågældende udstyr. For kategori II, III og IV skal CE-mærkning følges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der deltager i produktionskontrolfasen. CE-mærkning skal anbringes synligt og let læseligt. CE-mærkning og følgende oplysninger skal anføres på selve udstyret eller på en dataplade, som er solidt fastgjort: CE-mærkning samt identifikationsnummer for bemyndiget organ Inspecta Nr Fabrikantens navn og adresse Fremstillingsår Identifikationsnummer (intern) Fabrikantens højeste og laveste væsentlige tilladte værdier. Passende dokumentation kan anvendes i stedet for gentagende mærkning af individuelle dele, som f.eks. komponenter, der er beregnet til samme enhed. Udstyr, som senere indgår i en global CE-mærkning kan mærkes med mærkat klistret på udstyret. Generelt bør der med kunden træffes aftale om, hvorledes mærkningen ønskes udført. Teknisk dokumentation Den tekniske dokumentation skal opbevares af fabrikanten og skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med kravene i PED og omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion. I det omfang, det er relevant for vurderingen, skal dokumentationen omfatte: Designgrundlag (herunder resultatet af risikoanalysen samt forudsætningerne for denne), konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter. De nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt produktets funktion. Liste over anvendte harmoniserede standarder (helt eller delvist). Beskrivelse af, hvorledes det sikres, at de væsentlige sikkerhedskrav er overholdt, når der ikke anvendes harmoniserede standarder. Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser osv. Prøvningsrapporter. Oplysninger om prøvninger under fabrikation. Oplysninger vedrørende de krævede kvalifikationer og/eller godkendelser (svejseprocedurer og svejserkvalifikationer, kvalifikationer for NDT-personale). Oplysninger om underleverancer inkl. underleverandørs navn. 17

19 Driftsinstruktion Det leverede trykbærende udstyr skal have en driftsinstruktion på dansk, hvor alle relevante oplysninger, der har betydning for sikkerhed og sundhed, beskrives. Godkendelse af enheder Enheder er eksempelvis en beholder eller kedel, der er samlet til en funktion. Dette kan være en trykbeholder til ammoniak, trykluft m.m. Generelt gælder, at der er krav om overensstemmelse samt brugsanvisning for det trykbærende udstyr af kategorier I+II+III+IV. Enhedsgodkendelse (Dokumentationskrav) Tegninger stykliste PI-diagram Dokumentation for beholdere, kedel og eller kedler Dokumentation for trykbærende tilbehør Dokumentation for sikkerhedstilbehør Risikovurdering af enheden (Beregning af afblæsningskapacitet på sikkerhedsudstyret m.m.) Mærkeskilt på enheden Overensstemmelse erklæring på enheden. Yderligere information kan fås ved henvendelse til 18

20 Elevatorer Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Certificering ISO 9001 og 3834 Kvalitetssystemer Svejsning Notified body no Inspecta har i dag over 1400 medarbejdere og godkender trykbærende udstyr, svejseprocedurer, NDT, kvalitetssikringssystemer, elevatorer m.v. over hele verden. 19

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Guide for PED efter 2014/68/EU. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 2014/68/EU. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 2014/68/EU Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 13.06.2016 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor nyt trykudstyrsdirektiv?...

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2 At-VEJLEDNING Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr At-vejledning B.4.9-2 August 2008 Opdateret marts 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr*

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 I medfør af 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr. (PED 97/23 EF), af 1999 Bekendtgørelse nr. 99, om indretning, ombygning og

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 1) Page 1 of 42 BEK nr 694 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Accession B20130069405 Entydig dokumentidentifikation BE005428 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) *) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF, EF-Tidende 1997, L 181, s. 1, inden for arbejdsmiljølovens område.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.6 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr April 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1. Anvendelsesområde

UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1. Anvendelsesområde UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1 I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43, 61, stk. 4, 65, stk. 2, 67, stk. 4, nr. 1, og 72, stk. 1, i lov nr.

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Kursuskatalog forår 2017 Se der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2017 Se   der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2017 Se www.inspecta.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

Inspektion indenfor området Tanke, containere og sikkerhedsventiler

Inspektion indenfor området Tanke, containere og sikkerhedsventiler Bilag 1 til akkrediteringsdokument af 13-03-2019 Reg. nr. 9048 Inspektion indenfor området Tanke, containere og sikkerhedsventiler Offshore containere Transportable tanke (inkl. tankcontainere) IMDG type

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1 I Klubnyt nr. 101 fra 2003 skrev jeg en artikel vedr. småkedler med et rumindhold under 2 l, som vi iht. det Europæiske trykpartsdirektiv blot kan producere iht. god håndværksmæssig praksis. Det fremgik

Læs mere

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology Typegodkendelse af målere Michael Møller Nielsen FORCE Technology MID omfatter følgende MI-001 vandmålere MI-002 gasmålere og volumenkonverteringsenheder MI-003 elforbrugsmålere MI-004 varmeenergimålere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2 At-VEJLEDNING Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 August 2009 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) BEK nr 939 af 11/08/2015 Udskriftsdato: 27. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015016555 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr 9. 7. 97 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 181/ 1 DA I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Certificering af svejsere og svejseoperatører

Certificering af svejsere og svejseoperatører Certificering af svejsere og svejseoperatører Revideret 20-3-2014 Indhold Anvendelse af denne guide til gyldighed for svejsercertifikater... 3 Svejsning af prøveemne... 4 NDT og mekanisk prøvning... 4

Læs mere

Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001

Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001 Bilag 1 til akkrediteringsdokument af 13-12-2018 Reg. nr. 5012 Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001 ISO 9001:2015 indenfor sektorerne specificeret i nedenstående tabel. Specifikation

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

Bilag 1 af 28. juni 2017 Reg. nr Annex 1 of 28th June 2017

Bilag 1 af 28. juni 2017 Reg. nr Annex 1 of 28th June 2017 Specifikation af akkrediteringsområde Trykbærende udstyr PED 2014/68/EU som implementeret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 190/2015: Trykbærende udstyr - alt Godkendelse af procedurer og metoder

Læs mere

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen Software og apps som medicinsk udstyr Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen CE-mærkning af medicinsk udstyr Medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere,

Læs mere

Typegodkendelse af vand- og varmeenergimålere. Gennemgang af typegodkendelsesprocessen

Typegodkendelse af vand- og varmeenergimålere. Gennemgang af typegodkendelsesprocessen Typegodkendelse af vand- og varmeenergimålere Gennemgang af typegodkendelsesprocessen Den tilfældige metode Udvikle vand- eller varmeenergimåler Finde ud af, at den skal typegodkendes Typeprøvning Måske

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Bilag 1 af 21. august 2017 Reg.nr Annex 1 of 21 August 2017

Bilag 1 af 21. august 2017 Reg.nr Annex 1 of 21 August 2017 Specifikation af akkrediteringsområde Simple trykbeholdere SPVD 2014/29/EU som implementeret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1304/2015: Simple trykbeholdere - EU-typeafprøvning - Typeoverensstemmelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 189/164 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af

Læs mere

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af GÆLDENDE FRA DECEMBER 2017 VEJLEDNING om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 *) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF, EF-Tidende

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Kursuskatalog Forår. Trust Quality Progress

Kursuskatalog Forår. Trust Quality Progress Kursuskatalog 2018 Forår Trust Quality Progress Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser, ingeniør eller konsulent, som til daglig arbejder med arbejdsmiljø eller trykbærende anlæg?

Læs mere

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B August 2009

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B August 2009 VEJ nr 10167 af 01/08/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Side 1 af 8 Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Januar 1996 FORORD Gasreglementets afsnit C-8 er fastsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Rala Stål ApS Norgesvej Hadsund. Tlf.: Fax.: Cvr. Nr.:

Kvalitetshåndbog. for. Rala Stål ApS Norgesvej Hadsund. Tlf.: Fax.: Cvr. Nr.: Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Rala Stål ApS Norgesvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 96 68 00 60 Fax.: 96 68 00 61 Cvr. Nr.: 27605753 Organisationsdiagram Direktør Steen Langberg Direktør:

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin for trin 17. april 2018 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Informationsmøde 25. juni 2012

Informationsmøde 25. juni 2012 Informationsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkommen Kommunernes kontrol i detailleddet Resultater af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med artikler 2011 og planer for 2012 Kontrol af CE-mærkede artikler Ændrede

Læs mere

MID, modul D. Forskelle imellem den gamle og den nye version Overgangen mellem de to udgaver Et konkret eksempel på MID, modul D audit

MID, modul D. Forskelle imellem den gamle og den nye version Overgangen mellem de to udgaver Et konkret eksempel på MID, modul D audit MID, modul D Forskelle imellem den gamle og den nye version Overgangen mellem de to udgaver Et konkret eksempel på MID, modul D audit Blue Guide 5.1.7 *) : Modul D: Overensstemmelse med EU-typen baseret

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den..09 C(09) 87 final ANNEXES to 7 BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

Kontrol- og typegodkendelsesbestemmelser for mindre biobrændselskedler

Kontrol- og typegodkendelsesbestemmelser for mindre biobrændselskedler Udarbejdet af: KWI/ABR Side 1 af 6 for mindre biobrændselskedler 1. Forudsætninger... 1 2. Ansøgning og opsigelse... 2 3. Kvalitetskontrol... 3 3.1. Typekontrol... 3 3.2. Intern kontrol... 4 3.3. Ekstern

Læs mere

Tilsyn med trykbærende udstyr

Tilsyn med trykbærende udstyr Kvalitetsprocedure Tilsyn med trykbærende udstyr Kvalitetsprocedure RT-9 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest redigeret: 1. januar

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

Afregningsgodkendte Vægte

Afregningsgodkendte Vægte Min baggrund Afregningsgodkendte Vægte 16 års erfaring med typegodkendelse af vægte Deltager i standardisering arbejdet for vægte i OIML regi Medlem af WELMEC s arbejdsgruppe for vægte Medlem af WELMEC

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

FORCE Certification A/S

FORCE Certification A/S FORCE Certification A/S ABC - EU direktiver Almindelige bestemmelser for overensstemmelsesvurdering af produkter, processer og serviceydelser 2. udgave april 2016 (Erstatter ABC-EU direktiver 1. udgave

Læs mere

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK ATEX Forum 2016 Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard Program Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK Særligt for importører, distributører og fabrikanter v/ AT

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kulbrinter i mellemstore køleanlæg

Kulbrinter i mellemstore køleanlæg Miljøprojekt Nr. 604 2001 Kulbrinter i mellemstore køleanlæg Svend V. Pedersen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

(EFT L 138 af , s. 20)

(EFT L 138 af , s. 20) 1999L0036 DA 27.06.2002 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende

Læs mere

Guide til svejseprocedure

Guide til svejseprocedure Guide til svejseprocedure Revideret 4-3-04 INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelse af denne guide til svejseprocedure... Standarder for svejseprocedureprøver... 3 Kvalificering af svejseprocedure for stål (WPS)...

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU ved Jakob Nittegaard E-mail: jnit@teknologisk.dk AGENDA 1. Historisk tilbageblik 2. Korte facts det nye ATEX Direktiv a) Ændringer for Notified Bodies

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Til lovforslag nr. L 89 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar 2013 Forslag til Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) Kapitel 1 Formål 1. Lovens krav til indretning

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr VEJ nr 9869 af 02/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. august 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016 081 665 Senere ændringer

Læs mere

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre.

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. Side 1 Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. vil med denne skrivelse forsøge at udtrække essensen af den nye byggevareforordning, og hvad det reelt betyder for producenter

Læs mere

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1)

Forslag. Lov om indretning m.v. af visse produkter 1) 2012/1 LSV 89 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120030285 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 1) BEK nr 190 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140108981 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMARK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART Sikkerhedsinstruk.: SI 46 Udgave-Dato 01-22.09.2016 Elektronisk SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. WTL/861 Godkendt af ledelsen

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere