Ansøgning om tilskud til senhjerneskadeindsats i Haderslev Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud til senhjerneskadeindsats i Haderslev Kommune"

Transkript

1 Revideret projektansøgning Januar 2012 Haderslev Kommune Voksen- og Sundhedsservice Nørregade Haderslev Tlf januar 2012 Sagsident: Acadresagsnr 08/4400 Sagsbehandler: Helle Lund Hallmann Dir. tlf Ansøgning om tilskud til senhjerneskadeindsats i Haderslev Kommune Haderslev Kommune søger hermed om midler til ansættelse af en forløbskoordinator og sønderjysk erfaringsudveksling /kompetenceudvikling fra puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Projektbeskrivelsen er opdelt i to delprojekter: 1. Projekt senhjerneskadeindsats Haderslev - der omfatter indsatsen på voksenområdet i Haderslev Kommune. 2. Det sønderjyske samarbejde omkring senhjerneskade der omfatter det tværkommunale samarbejde mellem Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Der søges om et tilskud på til Projekt senhjerneskadeindsats i Haderslev og opstartsseminar. Delprojekt 1 - Projekt senhjerneskadeindsats i Haderslev Baggrund Ifølge Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal en kommune af Haderslevs størrelse forvente at få ca. 110 nytilkomne hjerneskadede borgere pr. år. Af dem vil ca. 67 statistisk set have behov for rehabilitering. I Haderslev kommune ved vi reelt ikke, hvor mange der er eller kommer hvert år, hvilket vi ser som et symptom på den manglende koordination af indsatsen i kommunen. Tilbud til - og indsatser omkring rehabilitering af - senhjerneskadede i Haderslev Kommune er fordelt på mange forskellige organisatoriske enheder og faggrupper. Medarbejderne omkring denne målgruppe giver udtryk for, at der mangler sammenhæng i indsatsen for senhjerneskade, og peger på en undersøgelse fra Aalborg, som har afdækket de underliggende udfordringer 1 : Der mangler en fast procedure for henvisninger og en koordinering mellem de forskellige kommunale og regionale tilbud. Det er uklart, hvor man skal henvende sig omkring rehabilitering både for den hjerneskadede, de pårørende og fagfolk. Information om rehabilitering og tilbud er ikke samlet ét sted, hvilket kan betyde, at borgere ikke bliver henvist til relevante tilbud. Der er større fokus på fysiske skader, hvilket betyder, at de kognitive skader/ den sociale del af rehabiliteringen risikerer at blive undervurderet. Der mangler fælles mål for, hvad rehabiliteringsforløbet skal føre til. 1 Rehabilitering af senhjerneskadede i Aalborg Kommune med fokus på koordinering og sammenhæng 1/8

2 Medarbejdere på området mangler specifik viden om følgerne af senhjerneskade. Haderslev Kommune har et Senhjerneskadeteam 2. Teamet består af repræsentanter fra Visitationen, Sygedagpenge, Specialrådgivningen, Sundhedscenter Kildebakken (genoptræning) og Børn og Familie. Teamet er det nuværende koordineringssted for komplicerede forløb for borgere med senhjerneskade. I praksis er dette dog ikke helt tydeligt for de mange og spredte aktører vedr. indsatser til borgere med senhjerneskade i Haderslev Kommune. Teamet skal derfor i projektperioden sammen med senhjerneskadekoordinatoren revidere organisationsformen. Senhjerneskadeteamet er involveret i mange af kommunens senhjerneskadeforløb og har det bedste overblik over den samlede indsats på senhjerneskadeområdet i Haderslev kommune. Teamet har de sidste år arbejdet på at skabe rum til at udvikle en bedre struktur til at håndtere senhjerneskadeforløb i, da teamet oplever, at koordineringen er præget af de mange og spredte aktører, manglende kommunikationsveje og manglende netværk til erfaringsudveksling. Det har vist sig vanskeligt at placere ansvaret for koordineringen et sted. Haderslev Kommune har på nuværende tidspunkt ingen forløbskoordinator til at binde de forskellige aktører og tilbud sammen, men vi er overbeviste om, at en forløbskoordinator vil kunne samle de mange tråde og skabe overblik over tilbud og muligheder. Der er i 2011 igangsat forskellige indsatser med fokus på senhjerneskadede i Haderslev Kommune har etableret eller kontakt med - forskellige, specialiserede og graduerede tilbud, som er tilrettelagt for borgere med senhjerneskade herunder: Genoptræningen foregår på et af kommunens træningscentre og i eget hjem ved terapeuter, der har erhvervet neurofaglig viden omkring senhjerneskade. Den kompenserende specialundervisning foregår ved terapeuter og lærere med specialiseret neurofaglig viden. Den pædagogisk støtte i eget hjem gives primært af pædagoger, som er i et kompetenceudviklingsforløb på det neurofaglige område. Der etableres et lokalt botilbud/ rehabiliteringstilbud til borgere med senhjerneskade med åbning i april Tilbuddet skal også være omdrejningspunkt for kompetenceudvikling og formidling af viden omkring senhjerneskade i Haderslev Kommune. Det er aftalt med neuropsykolog Hans Holdgaard fra Sønderborg Sygehus, at han kan inddrages i forløb, hvor der er behov for specialiseret vejledning. De sønderjyske kommuner vil have fokus på samarbejdsmuligheder omkring tværkommunal benyttelse af de specialiserede tilbud/ institutioner for senhjerneskadede. Haderslev Kommune vil benytte Marselisborgscenteret og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense ved forløb, hvor der er behov for at samarbejde med særligt specialiserede tilbud omkring fx genoptræning og udredning. De forskellige tiltag og tilbud i Haderslev Kommune er yderligere beskrevet i bilaget Tiltag i Haderslev Kommune på senhjerneskadeområdet 2011 og indgår i forløbskoordinatorens samarbejdsflade. Haderslev kommune er repræsenteret i en tværsektoriel og tværkommunal arbejdsgruppe: Senhjerneskade under SOF i Syd (Samordningsforum) 3, som har udarbejdet Forløbsbeskrivelse for borgere/patienter med senhjerneskade. 2 Kommissorium for den nuværende organisering af teamet er vedhæftet som bilag. 3 SOF i Syd nedsatte i april 2009 en arbejdsgruppe for senhjerneskade. Arbejdsgruppen har udarbejdet en forløbsbeskrivelse for patienter/borgere med senhjerneskade. Forløbsbeskrivelsen har været til høring i de fire kommuner samt på Sygehus Sønderjylland og blev godkendt af SOF den 22. april /8

3 Vi ønsker på baggrund af ovenstående, at Projekt Senhjerneskadeindsats i Haderslev skal være et udviklingsprojekt, som skal finde en entydig, hensigtsmæssig og holdbar organisationsstruktur omkring senhjerneskadeindsatsen i Haderslev. Formål at give borgere med senhjerneskade i Haderslev Kommune et koordineret og målrettet genoptrænings- og rehabiliteringsforløb Delmål at udvikle en entydig og holdbar organisering af senhjerneskadeindsatsen og synliggøre denne overfor medarbejdere og borgere at opbygge viden og sikre vidensdeling og anden udveksling af erfaringer mellem medarbejdere og afdelinger i Haderslev Kommune at præcisere senhjerneskadeteamets samlende funktion og tydeliggøre, at teamet i samarbejde med forløbskoordinatoren er det fælles koordineringssted for indsatser vedr. senhjerneskade at skabe en økonomisk bæredygtig organisering af senhjerneskadeindsatser bl.a. gennem større fokus på tværkommunale og tværregionale samarbejder Målgruppe Borgere med akut erhvervet senhjerneskade fra ca. 18 til 65 år - og deres familier som har behov for støtte fra minimum to udførende enheder i forbindelse med deres rehabiliteringsforløb. Børn med senhjerneskade er ikke medtaget i målgruppen på nuværende tidspunkt, men de erfaringer, Haderslev Kommune gør sig i projektperioden, vil blive formidlet til børneområdet. Det skal afklares i projektperioden, om/hvordan børn med senhjerneskade skal indgå i tilbuddet. Succeskriterier at borgeren og dennes pårørende udtrykker, at de oplever en sammenhængende rehabiliterende indsats af høj faglig kvalitet at forløbsbeskrivelsen er implementeret i Haderslev Kommune at organiseringen af indsatsen for borgere med akut erhvervet hjerneskade er fastlagt på baggrund af relevante koordineringer og justeringer i projektperioden at medarbejdere, der arbejder med senhjerneskadede borgere, deltager i relevante kurser/ uddannelsesforløb og har mulighed for udveksling af erfaringer Evaluering Evalueringen af projektet vil som minimum omfatte: brugertilfredshedsundersøgelse inkl. pårørende - midtvejsevaluering løbende opgørelse af det samlede antal borgere med erhvervet hjerneskade løbende opgørelse af antallet af forløb, der behandles i senhjerneskadeteamet/ følges af forløbskoordinatoren indkredsning af sagstype og herunder, hvilke afdelinger der er involveret i forløbet, borgerens alder mv. brugertilfredshedsundersøgelse inkl. pårørende - slutevaluering fokusgruppeinterview med henholdsvist senhjerneskadeteamet og udførende enheder Arbejdsgruppen har udover drøftelser omkring forløbsbeskrivelsen haft konstruktive drøftelser om håndtering og udvikling af forløb for senhjerneskadede. Derudover udveksles erfaringer og viden, således at god praksis på området deles og spredes i det Sønderjyske område. 3/8

4 Projektoutput 4 afdækning af den nuværende struktur inkl. alle interne og eksterne aktører og samarbejdsflader samt forslag til evt. ny organisering af indsatsen og forslag til forbedret organisering sagsfremstilling til det politiske niveau med anbefalinger til fremtidig organisering af senhjerneskadeindsatsen ved projektperiodens udløb formidlingsværktøjer/ skemaer og værktøjer til projektdataregistrering kommissorium for udvikling af det sønderjyske samarbejde omkring senhjerneskadeindsatsen beskrivelse af senhjerneskadeteamets funktion og funktionsbeskrivelse for forløbskoordinator på senhjerneskadeområdet Afgrænsning Mennesker med erhvervet hjerneskade - også kaldet senhjerneskadede - er normalt udviklede, raske mennesker, som pludseligt rammes af en hjerneskade, der kan medføre såvel synlige som usynlige handicaps. De hyppigste årsager til erhvervet hjerneskade er en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) og traumatisk hjerneskade efter f.eks. trafikulykker. Hjerneskade kan også opstå som følge af betændelsestilstande, svulster, forgiftninger eller ved iltmangel. 5 Projektet tager udgangspunkt i WHO s definition af rehabilitering: Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige sansemæssige, intellektuelle, psykologiske, fysiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. Organisering Forløbskoordinator: Projektet er bygget op omkring forløbskoordinatoren, som skal koordinere indsatsen omkring borgere med komplicerede forløb og fungere som videns- og kontaktformidler både indadtil i forhold til kommunens tilbud og udadtil i forhold til samarbejdet med Region Syddanmark, de tre øvrige sønderjyske kommuner og videnscentre herunder Sygehus Sønderjylland. Forløbskoordinatoren er projektleder på Projekt senhjerneindsats i Haderslev. Forløbskoordinatoren vil ikke have visitations- eller bevillingskompetence. Forløbskoordinatoren vil blive organisatorisk placeret i Voksen- og Sundhedsservice. Forløbskoordinatorens opgaver vil være; at fungere som bindeled mellem kommune og borger, pårørende, region - især i opstartsog afklaringsfasen sådan at borgerens usikkerhed og tvivl om, hvor man henvender sig i kommunen mindskes og de ikke-kommunale samarbejdspartnere også altid ved, hvor de skal henvende sig. Borgeren behøver således ikke at forholde sig til de op mod 30 forskellige aktører, der kan være i hans/hendes sag. at fungere som bindeled mellem de forskellige aktører i kommunen sådan at der i de enkelte forløb arbejdes med samme overordnede mål, at deadlines i de forskellige afdelinger er kendt, at ressourcer fra en anden afd. udnyttes bedre, at der sker vidensdeling samt at sikre, at der altid er en synlig tovholder. 4 Forskellige typer af dokumentation og materialer der skal udarbejdes i projektperioden eller foreligge ved projektets afslutning 5 Definition hentet fra Videnscenter for Hjerneskade 4/8

5 at skabe kontinuitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbene, sådan at der ikke opstår huller i en proces/ et forløb, - herunder at være på forkant med kommende behov og opgaver samt finde løsninger, der kan forbedre udskrivelse fra sygehusene. at koordinere tiltagene mellem afdelingerne. I samarbejde med de forskellige aktører skal det løbende vurderes og justeres, hvilken faggruppe/ indsats, der er mest brug for i et aktuelt forløb så alle ikke er i gang på én gang. kompetenceudvikling - både internt i kommunen og i samarbejde med andre kommuner og regionen. Der skal samarbejdes med de øvrige 3 sønderjyske kommuner, regionen, sygehuse og private faglige aktører om undervisningstilbud af høj faglig kvalitet, som er præcise i forhold til medarbejdernes behov for viden. medlem af senhjerneskadeteamet. deltagelse i landsdækkende fora. Senhjerneskadeteamet: Forløbskoordinatoren indgår i senhjerneskadeteamet, som er faglig sparringsgruppe for koordinatoren. Senhjerneskadeteamet har sammen med styregruppen og de berørte ledere ansvaret for den praktiske gennemførelse af projektet. Styregruppe: Der nedsættes en styregruppe, som har til opgave at sikre fremdrift i projektet og korrigere projektudviklingen i den ønskede retning. Styregruppen består af relevante ledere og fagpersoner fra Haderslev Kommune. Styregruppen mødes efter behov ved projektstart og derefter fire gange årligt. Styregruppen er ansvarlig for, at projektet evalueres og justeres løbende jf. succeskriterierne. Styregruppen er ligeledes ansvarlig for, at der foretages en intern evaluering af projektet ved projektafslutning. I forbindelse med denne slutevaluering udarbejder styregruppen et forslag til politisk behandling vedr. videreførelse af forløbskoordinatorfunktionen. 5/8

6 Delprojekt 2 - Det sønderjyske samarbejde omkring senhjerneskade Baggrund Udredning, genoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskader kræver ganske særlige kompetencer i hvert enkelt forløb. De enkelte borgere har meget forskelligartede behov og udfordringer. Det er derfor vanskeligt kun gennem uddannelse af medarbejderne at oparbejde de kompetencer, der skal til for at give borgerne det bedste forløb. Erfaringsudveksling og udviklingssamarbejde mellem medarbejdere i de fire sønderjyske kommuner vil give indsatsen på senhjerneskadeområdet et fagligt løft. De fire sønderjyske kommuner indgår i det sønderjyske samarbejde ved hver at stille en forløbskoordinator/ senhjerneskadekoordinator til rådighed for samarbejdet. Koordinatoren vil i de enkelte kommuner have en timeglasposition som den, der både samler og udbreder relevante oplysninger i forhold til det tværkommunale samarbejde og samarbejdet med Region Sønderjylland/ Sygehus Sønderjylland. Koordinatorernes øvrige arbejdsfelt og opgaver i forhold til indsatserne i de enkelte forløb vil være organiseret forskelligt i de fire kommuner. Formål Fælles faglig vidensdeling og erfaringsudveksling samt mulighed for faglig dialog vedr. enkeltforløb med fagpersoner med særlige kompetencer vedr. senhjerneskade i hele Sønderjylland. En indgang til hver kommune via de fire forløbskoordinatorer vil gøre det muligt at søge sparringsmuligheder på komplicerede senhjerneskadeforløb på tværs af kommunegrænserne i Sønderjylland Bedre koordination af konkrete tværsektorielle og faglige indsatser på tværs af kommunegrænser og mellem sygehus og kommune. Fælles kompetenceudvikling herunder etablering undervisningsforløb for fagpersoner i Sønderjylland fx gennem samarbejde med Sygehus Sønderjylland og andre videnscentre Samarbejde omkring implementering af Forløbsbeskrivelse for patienter/ borgere med senhjerneskade udveksling af erfaringer og lette vejen for hinanden. Uddybning indsat den 23. januar 2012 efter aftale med Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner: Notat: Indarbejdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i projektbeskrivelse for styrket hjerneskaderehabilitering De fire sønderjyske kommuner (Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg) har i forbindelse med ansøgning om midler fra puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade alle fået tilbagemeldinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. anbefaling af et øget/formaliseret tværkommunalt samarbejde. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefaling har der været afholdt møder mellem kommunerne, hvor der blev indgået aftaler om, hvorledes kommunerne kan leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Øget/formaliseret tværkommunalt samarbejde i de sønderjyske kommuner De fire sønderjyske kommuner (Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg) er enige om at nedsætte en tværkommunal koordinerende gruppe bestående af hjerneskadekoordinatorer fra de fire kommuner. Den koordinerende gruppe har til opgave: 6/8

7 At sikre udarbejdelsen af kompetenceudviklingsplaner At planlægge og gennemføre tværkommunal kompetenceudvikling i hht. de udarbejdede komptenceudviklingsplaner (med fokus på nøglemedarbejdere, herunder hjerneskadekoordinatorfunktionen, samt sikre at niveauet er højere end grunduddannelsesniveuaet) At sikre at der er beskrevet tværkommunale arbejdsgange for borgere, der modtager indsatser i en anden kommune At bringe emner i forhold til det tværsektorielle samarbejde (f.eks. arbejdsgange, skabeloner, arbejdsdelinger) til arbejdsgruppen vedr. senhjerneskade under det lokale samordningsforum (i regi af sundhedsaftalerne) At invitere patientforeninger til samarbejde Den koordinerende gruppe har endvidere som formål at sikre en tværkommunal vidensdeling og fælles løsning af opgaver som kommunerne kun vanskeligt kan løse enkeltvis. 7/8

8 Økonomi Der søges om Pr. år I alt kr. En fuldtids forløbskoordinator i tre år Kompetenceudvikling inkl. fælles sønderjysk opstartsseminar Aktuelle undervisningsforløb Revision I alt Haderslev Kommune afholder selv projektudgifter i forbindelse med kørsel, kontoretablering og kontorhold, kurser, evaluering o.a. i forbindelse med delprojekt 1 og 2. Samlet Tidsramme/ Handleplan Projekterne løber i tre år fra det tidspunkt, hvor der kommer svar på ansøgningen. Styregruppe start funktionsbeskrivelse for forløbskoordinator 0. mdr. Ansættelse af forløbskoordinator 1. mdr. Udarbejdelse af hjælpeværktøjer/ skemaer til formidling mellem aktører 2. mdr. Formidling af information til aktører om projektet/ forløbskoordinator 2. mdr. Etablering af det Sønderjyske samarbejde vedr. senhjerneskade 3. mdr. Fælles sønderjysk opstartsseminar 4. mdr. Afdækning af nuværende struktur og aktører (udførende enheder) 6. mdr. Undervisningsforløb 1 9. mdr. Børn med senhjerneskade indgår i projektet 12. mdr. Løbende koordinering og justering af indsatsen styregruppen m. Evaluering af funktionsbeskrivelse for Hjerneskadeteam 12. mdr. Midtvejsevaluering projekt 1 og mdr. Undervisningsforløb mdr. Undervisningsforløb mdr. Evaluering og anbefaling til det politiske niveau 33. mdr. Evaluering og videreførelse Projekterne følges og tilpasses/ korrigeres evt. på de to årlige styregruppemøder. Der gennemføres en intern evaluering af projekterne ved projektafslutning inkl. en analyse af ressourceforbruget ved videreførelse af forløbskoordinatorfunktionen og andre indsatser under projektet. Denne evaluering danner baggrund for en indstilling til det politiske niveau om evt. videreførelse af indsatser og struktur. Bilag - Kommissorium for Hjerneskadeteam (Haderslev 1. dec. 2008) - Tiltag i Haderslev Kommune på senhjerneskadeområdet 2011 Kontaktoplysninger Projektansvarlig Afdelingschef Anette Toftegaard, Pleje og Træning Tlf / Nørregade 41, 6100 Haderslev Haderslev Kommune, Voksen og Sundhedsservice Voksen- og Sundhedsservice jan /8

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune 27.11.15 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune Baggrundsviden Assens kommune valgte med virkning fra 2012 at hjemtage den samlede hjerneskaderådgivningsopgave.

Læs mere

Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade

Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade Puljeansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden j.nr. 29.00.00-P20-1-11 Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Projekt Hurtigere overblik og udvikling i eget

Læs mere

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund 1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret 2. Projektets baggrund Brønderslev Kommune har besluttet, at ændre indsatserne indenfor sundhed og velfærd. Vi vil foretage et paradigmeskifte, hvor klassiske

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs Rehab Syddjurs er videnscenter for borgere med en erhvervet hjerneskade. Vi har som opgave at tilbyder genoptræning og rehabilitering

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning til puljen: Ansøger Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning til puljen: Ansøger Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning til puljen: Til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Der søges 3.432.504 kr. Udover Ringking-Skjern Kommunes

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Konference om hjerneskaderehabilitering

Konference om hjerneskaderehabilitering 1 Konference om hjerneskaderehabilitering -kvalitet og sammenhæng for borgere med hjerneskade Fredag den 27. november 2015 Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator, Social- og Sundhedsafdelingen Køge

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Udviklingsprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune målrettet borgere med erhvervet hjerneskade.

Udviklingsprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Udviklingsprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Juni 2008 Connie Hansen Dalager INDLEDNING Realiseringen af opgave- og strukturreformens visioner om at skabe helhed

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade MED AFSÆT I EVALUERINGEN AF TI KOMMUNALE PULJEPROJEKTER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Den

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

Opbygning af sundhedsaftalen

Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft v. oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe og leder af Sundhedscenter Vest Ulla Svendsen www.regionmidtjylland.dk Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftalen

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 Projektbeskrivelse Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 1. Projektets titel Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade 2 Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhed Plan og Kvalitet, Sundhed & Sammenhæng Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk udgivelsesdato

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune

Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune Disposition 1. Kort præsentation 2. Om Jammerbugt Kommune 3. Tanken bag Hjerneskadekoordination 4. Opbygning af hjerneskadekoordination 5. Koordinering på tværs

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indendrigsog Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 29. august 2011 Sagsbeh.:

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for:

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for: Paletten af rehabiliteringstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade i Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Rehabilitering [ ] er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte

Læs mere

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test Projekt KORE og Projekt Nye veje Præsentation af erfaringer med tværsektorielt samarbejde

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere