Evaluering af Digitalisering for alle 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Digitalisering for alle 2013"

Transkript

1 Evaluering af Digitalisering for alle 2013 I 2013 tilbød KøgeBibliotekerne, med støtte fra Køge Kommunes Velfærdsinvesteringspulje på kr., ekstra mange kurser og workshops i brug af computer, internet og digital selvbetjening for borgere og foreninger. Målet med projektet var at gøre flere især ældre borgere i Køge Kommune til it-brugere og dermed være et led i Køge Kommunes digitaliseringsstrategi. I beregningen af hvilket omfang den ekstra indsats ville betyde af ekstra resurser, blev der i forbindelse med ansøgningen til Velfærdsinvesteringspuljen estimeret en række målforventninger. Målene er i nedenstående tabel sammenstillet med de faktiske tal for kursusafholdelse i Estimerede Faktiske Antal deltagere Antal kurser Antal workshops Som det ses af tabellen, havde vi flere deltagere end de estimerede men færre kurser og workshops. Det har fra starten af projektet været vigtigst at nå så mange borgere som muligt. Samtidig viser undersøgelsen af effekt og deltagertilfredshed i første halvår af 2013, at deltagerne opnår en viden om digitaliseringen på kurserne, og at de er tilfredse med form og indhold (se nærværende bilag). Derfor betragter vi det egentlig mål med projektet og forpligtelserne i ansøgningen som opnåede. Ydermere kan vi også, med de færre afholdte kurser og workshops end de estimerede, konkludere, at vi har effektiviseret vores kursusindsats. Dette skyldes i høj grad samarbejdet med de frivillige hjælpere. Mere herom senere. Samtidig har projektet været særdeles opfølgningskrævende i forhold til at følge op på tilmeldinger, planlægning og evaluering af første halvår. Foreninger og mindre virksomheder For at nå så bredt ud som muligt har en del af projektets strategi været et stående tilbud til lokale foreninger om at rekvirere et it-kursus. Første halvår 2013 blev der oprette kontakt til forskellige foreninger ved direkte henvendelse. Aftaler vedrørende kursusafholdelse blev truffet og kurserne effektueredes i efteråret. Den største gruppe af interesserede foreninger var ældreboligforeninger. Langt de fleste foreninger er blevet undervist både på begynderniveau og i digital selvbetjening. Samlet har foreningskurserne stået for små 400 deltagere. Nogle foreninger har ytret ønske om mere undervisning og nye aftaler for 2014 er i støbeskeen også med nye foreninger. Som noget særligt har KøgeBibliotekerne i oktober og november afholdt workshops i Køge Boligselskabs kulturhus. Arrangementet blev flittigt benyttet med op til 25 deltagere pr. gang, og Køge Boligselskab har planer om at forsætte tilbuddet på egen hånd ved brug af frivillige. I efteråret 2013 har KøgeBibliotekerne etableret yderligere et tilbud til foreninger et tilbud der også dækker mindre virksomheder. KøgeBibliotekerne har indgået aftale med Kulturministeriet om at bidrage til samarbejdet med Erhvervsstyrelsen om hjælp til mindre it-parate virksomheder. Tilbuddet bliver pænt benyttet og betyder kontakt til det lokale erhvervsliv og en ny brugergruppe. Aftalen fortsætter frem til foråret Frivillige I forbindelse med Digitalisering for alle er der etableret et godt samarbejde med frivillige. Via kontakt i Ældre Sagen Køge har der været hjælp fra organisationens lokale frivillige til kurserne på 1

2 bibliotekerne. Ydermere har der været samarbejde med Ældremobiliseringens datastuer i Borup og Herfølge, hvor biblioteket har afholdt kurser i digital selvbetjening på deres steder med hjælp fra de frivillige. Sidst men ikke mindst har bibliotekerne også fået hjælp fra to frivillige, som individuelt har henvendt sig med deres tilbud. Det er i kraft af de frivilliges hjælp, at KøgeBibliotekerne havde mulighed for at afholde undervisning for relativt store hold. Ekstra midler I projektperioden fik Digitalisering for alle yderligere imødekommet en ansøgning til Velfærdsinvesteringspuljen på kr. Midlerne var møntet øget markedsføring af projektet. I februar sendte KøgeBibliotekerne sammen med Borgerservice et brev til alle borgere over 65 år i kommunen, der fortalte om digitaliseringen og om mulighederne for hjælp på bibliotekerne. Brevet havde den ønskede effekt og betød stor opmærksomhed på bibliotekets tilbud. Endvidere blev midlerne brugt på en stand på torvet til Køge Festuges Seniordag. På standen stod bibliotekets personale sammen med en frivillig fra Ældre Sagen Køge klar med oplysning og vejleding udi digitalisering. Desforuden blev de ekstra midler brugt til annoncer i lokale aviser samt anden markedsføring. It-grej Som planlagt blev der indkøbt et sæt på ti undervisnigspc ere, der både er blevet brugt til foreningskurserne og på bibliotekerne. De ti pc ere måtte suppleres med et sæt på fem. Begge sæt er blevet godt brugt i projektperioden og vil også blive udnyttet i den fremadrettede undervisning. Ydermere blev der indkøbt små projektorer nemme at medbringe til foreningskurserne. De viste sig dog ikke at være af en ordentlig kvalitet, hvorfor der ikke fortsættes med disse. Anbefalinger Den overordnede anbefaling for den videre fremfærd i forhold til it-undervisning på KøgeBibliotekerne er, at vi skal fortsætte indsatsen. Tal i analyserapporten Borgerhenvendelser til Køge Rådhus, 2013 ( viser, at 30 % af henvendelserne til Køge Kommune foregår via digital selvbetjening, hvilket er et pænt stykke fra regeringens ambitioner om 80 % fra Derfor er en fortsat indsats nødvendig. KøgeBibliotekernes erfaring siger, at der er størst efterspørgsel på efterårskurserne. Dette faktum, kombineret med den landsdækkende kampagne som Digitaliseringsstyrelsen skyder i gang august 2014 for, at alle danskere over 15 år skal tilsluttes Digital Post 1. november, ansporer til en ekstra indsats igen i efteråret Det vil sige i foråret 2014 afholder KøgeBibliotekerne inden for driftsrammen et antal kurser, der ligner før 2013-tal. Dog in mente at efterspørgslen er steget siden Antal kurser forår 2014 Borup Bibliotek: 6 Uglen Herfølge Fællesbibliotek: 3 Køge Bibliotek: 10 Ølby Bibliotek: 10 2

3 Antallet af kurser vil selvfølgelig blive justeret ved stor efterspørgsel fra borgerne. Grundet forskellige omstændigheder på Uglen Herfølge Fællesbibliotek (såsom åbent bibliotek, skolebibliotek som betyder kurser om aftenen hvor de ældre helst ikke færdes ude og erfaring med lavere interesse for bibliotekets it-kurser pga. Ældremobiliseringens lokale tilbud) regnes der med et lavt antal kurser. Timeforbrug Borup: 36 Uglen Herfølge Fællesbibliotek: 18 Køge: 60 Ølby: 60 Ovenstående timeforbrug er beregnet ud fra 4 timer pr. kursus (forberedelse, opsætning, afholdelse, osv.). Det er svært at forudse, hvor meget de frivillige kan hjælpe, men som det kan læses af nedenstående, er der interesse for at fortsætte. Derfor er der regnet med 1,5 personale pr. kursus som udgangspunkt. Det anbefales endvidere at fortsætte med det stående kursustilbud til lokale foreninger. Det vurderes, at der i foråret 2014 vil blive brug for 2 foreningskurser pr. måned med et timeforbrug på 5 timer pr. kursus. 2 personaler skal involveres og foråret forstås som februar maj (4 måneder). Samlet timeforbrug: 2 x 5 x 2 x 4 = 80 timer. Så vidt foråret Som nævnt ovenfor satses der på en ekstra indsats efteråret 2014 i form af ekstra hjælp til Digital Post både på bibliotekerne og ude hos foreninger. Bygget på erfaringerne med undervisning i digital selvbetjening tænkes der allerede nu i at oprette særlige kurser/workshops til efteråret, der udelukkende drejer sig om Digital Post. En del af indsatsen kan også være udsendelse af brev til ældre køgeborgere informerende om Digital Post og hjælp til denne. Derfor anbefales det igen at søge Velfærdsinvesteringspuljen om midler med ansøgningsfrist 15. februar. Hvad angår de frivillige er der også udtrykt ønsker fra deres side om at fortsætte hjælpen. Én af de individuelle frivillige har sågar selv udarbejdet undervisningsmateriale i it-sikkerhed, der tænkes at blive udbudt på KøgeBibliotekerne til borgerne som en brugermedskabt aktivitet. Samarbejdet med Ældremobiliseringens datastuer ophører som følge af, at Borup datastue selv har fyldt deres kalender med kurser og pga. mangel på efterspørgsel i Herfølge. Projektgruppen for Digitalisering for alle består af Bettina Panduro, Kit Lyster Ellermann, Lena Hardis, Linda Andersen og Anders Kragh Sørensen. Anders Kragh Sørensen (projektleder) December 2013 Anders Kragh Sørensen 3

4 Bibliotekar/Cand.scient.bibl. KøgeBibliotekerne Kirkestræde 18, 4600 Køge Tlf:

5 Bilag En del af aftalen i forbindelse med ansøgningen til Velfærdsinvesteringspuljen var at udarbejde en grundig evaluering af første halvår som skulle bruges i arbejdet med Køge Kommunes kanalstrategi. Denne evaluering er indsat som nedenstående bilag. Evaluering af Digitalisering for alle (DFA) første halvår 2013 I 2013 tilbyder KøgeBibliotekerne, med støtte fra Køge Kommunes Velfærdsinvesteringspulje, ekstra mange kurser og workshops i brug af computer, internet og digital selvbetjening for borgere og foreninger. Målet med projektet er, at gøre flere især ældre borgere i Køge Kommune til IT-brugere. I februar sendte KøgeBibliotekerne og Borgerservice fælles brev til alle over 65 år i Køge Kommune. Brevet beskrev digitaliseringsstrategien og dens betydning for borgerne. I brevet var også listet KøgeBibliotekernes it-kurser for foråret 2013, hvilket affødte en meget stor interesse for disse. Fra februar til juni er der holdt 73 DFA-kurser, mestendels på bibliotekerne i Køge Kommune men også i forskellige foreningers lokaler, og 4 workshops på Ølby Datastue. Kurserne har alt overvejende været rettet generelt til borgerne i Køge Kommune. En mindre del (11) har været til foreninger. Grundet den store efterspørgsel på de generelt borgerrettede kurser har indsatsen over for foreningerne været nedtonet, men det rådes der bod på til efteråret, hvor der allerede er indgået en del aftaler om kurser og workshops med forskellige foreninger i kommunen. Grunden til at vi ikke har holdt flere workshops end de 4 på Ølby Datastue er den samme som grunden til de relativt få foreningskurser. Det samlede antal deltagere der har været på DFA-kurser i foråret er 645, hvilket er over halvdelen af de estimerede 1152 for hele Spørgeskemaerne Spørgeskemaerne uddelt og besvaret på selve kurserne viser stor tilfredshed med undervisningen både formen og indholdet. Hvordan var underviseren til at undervise? Virkelig god God Nogenlunde DårligVirkelig dårlig Er det du har lært, noget du kan bruge derhjemme? 5

6 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i mindre grad Nej, slet ikke De ovenfor viste positive besvarelser kombineret giver også et indtryk af, at deltagerne ikke bare lærer noget men også motiveres til at bruge digital selvbetjening. Det primære formål med kurserne er selvfølgelig, at deltagerne skal lære nogle konkrete værktøjer til at bruge computer og digital selvbetjening, men vi betragter også kursustilbudet som en kampagne, der skal motivere borgerne og give dem selvtillid/tryghed og dermed gøre dem selvhjulpne. Som følge af deltagernes positive holdning til vores kurser og at denne positive holdning også har gjort sig gældende for tidligere års kurser, fører vi af resursemæssige årsager ikke statistik for efteråret Telefoninterviews I forbindelse med DFA-kurserne i digital selvbetjening blev der foretaget telefoninterviews med deltagerne for at kortlægge deres kendskab til digital selvbetjening. Interviewene blev foretaget både før og efter det pågældende kursus for at se om kurserne havde ændret på deltagernes viden på området. Interview før kursus 3 Kender du Køge Kommunes hjemmeside Pct. 43,79 55, Nej Ja Interview efter kursus 6

7 3 Kender du Køge Kommunes hjemmeside Pct. 7,75 90, Nej Ja Interviewene viser, at vi fortsat skal lægge vægt på konkrete emner som f.eks. koege.dk og borger.dk, og at det har en effekt, at vi gør meget ud af at fortælle om de to muligheder. En svaghed ved undersøgelsen er den tidsmæssige afstand mellem før-interviewene og efterinterviewene. Mellem nogle af interviewene er der gået omkring tre måneder og nogle kun få uger. Interviewundersøgelsen er foretaget som led i Køge Kommunes arbejde med kanalstrategien, hvorfor alle interviewene skulle være foretaget inden juni. Dette har medført den relative korte tid mellem før- og efter-interviewene. Resultaterne af interviewene samt resultaterne af spørgeskemaerne er sendt videre til de ansvarlige for kanalstrategien. Detaljerede resultater fra begge undersøgelser kan fås ved henvendelse til Anders Kragh Sørensen, De frivillige ældre Et led i DFA er samarbejdet med frivillige ældre, der i forvejen er engagerede i it-indsatsen. De primære samarbejdspartnere er Ældre Sagen, der har sendt frivillige til en del af kurserne på bibliotekerne, samt Ældremobiliseringen der har stillet deres datastuer samt hjælp til rådighed. Ældre Sagens frivillige har været en stor hjælp, der har betydet, at til en del kurser har vi kunne nøjes med én ansat til at undervise. Efterårets kursusdatoer vil blive sendt til Ældre Sagen med håb om, at de frivillige igen vil hjælpe os. På Ældremobiliseringens datastue i Borup har vi holdt tre kurser. Datastuen har selv stor efterspørgsel på deres kurser, så derfor var der ikke plads til flere af vores kurser. Derfor fortsætter vi heller ikke med flere kurser på datastuen til efteråret, men holder de lokale kurser på Borup Bibliotek. På datastuen i Herfølge har vi haft et solidt samarbejde og holdt alle de lokale kurser i digital selvbetjening hvilket vi fortsætter med i efteråret. Ud over de etablerede organisationers hjælp har vi også gjort brug af to pensionerede mænds frivillige hjælp. De to mænd har selv henvendt sig til biblioteket med tilbud om deres hjælp til vores it-kurser. De er begge villige til også at hjælpe til efteråret. Den ene vil især indgå i Borups kurser mod at få betalt transportomkostninger. Foreninger De kurser for foreninger vi afholdte i første sæson blev enten afviklet i foreningernes lokaler eller på biblioteket. Stedet afhang af om foreningen selv havde egnede lokaler til undervisning. Foråret er blevet brugt til at etablere kontakt til interesserede foreninger og planlægge datoer for undervisning i efteråret. Undervisning til foreninger i deres egne lokaler er en tidskrævende indsats. Der går nemt over en halv dag med et kursus på to timer når transport, opsætning osv. også iberegnes. Af 7

8 logistiske grunde er transporten i forbindelse med foreningskurser blevet mere omkostningstung end beregnet. Det er vores indtryk at på kurserne for foreninger, hvor deltagerne kender hinanden, er stemningen mere afslappet og tryg set i forhold til de almindelige kurser, hvilket er en fordel set i et indlæringsperspektiv. Grej Kufferten med ti undervisningspc ere er blevet flittigt brugt både ude hos foreningerne og på bibliotekerne. Kufferten har været en god investering og vil blive brugt endnu mere til efteråret. Derfor suppleres med endnu en kuffert med fem pc ere. Til DFA blev også indkøbt en lommeprojektor som primært blev brugt til kurserne på Herfølge Datastue. Lommeprojektoren er dog ikke kraftig nok til større rum, hvorfor det anbefales at indkøbe en projektor i almindelig størrelse dedikeret DFA. Det videre arbejde Til efteråret holder vi fokus på at afvikle et stort antal til borgerne tilbudte kurser samt kurser til lokale foreninger. Dette bliver på bekostning af samarbejde med datastuernes workshops, hvor vi ellers havde planer om at supplere med hjælp til digital selvbetjening. I forbindelse med planlægningen af efterårets kurser er der nogle benspænd at tage højde for: lukninger når der chippes, nyindretning af Borup Bibliotek samt ny koege.dk d. 17. september. Det sidste betyder, at vi koncentrerer os om kurserne i computer og internet for begyndere i første halvdel af september for at kunne bruge kræfterne på kurser i digital selvbetjening efter d. 17. september. I første halvdel af 2013 planlagde vi kursustider for morgen, middag og aften, men erfarede hurtigt, når de interesserede kontaktede os for tilmelding, at de mest eftertragtede tider er morgen- og middagskurserne. De ældre er ikke meget for at bevæge sig udenfor efter mørkets frembrud. Derfor ligger efterårets kurser i dagstimerne. For efteråret 2013 forventer KøgeBibliotekerne yderligere en bevilling fra Køge Kommune til at slå et ekstra slag for DFA i form af markedsføring målrettet de ældre. I det store hele lader det til at kurserne og kampagnen har den ønskede effekt nemlig at forberede borgerne på Digitaliseringsstrategiens mål og dermed mindske den individuelle hjælp i samspillet med kommunen. At de ældre er positive stemte for kurser som en vej til at lære it ses tydeligt af den store efterspørgsel på KøgeBibliotekernes it-kurser samt en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut, der viser at 74 % af it-uvante er interesserede i kurser som formidlingsform. Nærværende evaluering af første halvår af 2013 har større fokus end evalueringen af DFA ved udgangen af 2013 jf. ansøgningen til Velfærdsinvesteringspuljen. Anders Kragh Sørensen Juni

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet FEBRUAR, MARTS, APRIL, MAJ 2014 Gratis kurser Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde med Københavns

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Forår 2015 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på fem emner: Grundlæggende IT Begynder-internet Lær din

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne

Selvbetjening.nu. Konsulentydelser. Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Konsulentydelser Et serviceværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at sikre god og ensartet service til borgerne Selvbetjening.nu Selvbetjening.nu er et nyt serviceværktøj, der kan hjælpe

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen

PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen Omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen 1. Titel Digitale

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2015 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på syv emner: Grundlæggende IT Begynder-internet Lær din

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere