Automatisering af systemadministration (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatisering af systemadministration (1)"

Transkript

1 Automatisering af systemadministration (1) Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret. Her tænkes især på brugeradministration og om adgang til diverse it- og sikkerhedssystemer samt personale- og økonomisystemer. I dag oprettes og vedligeholdes brugeradministrationen manuelt i de 4 stabe. Der har været arbejdet intenst op til starten 1/11-12 med at få alle detaljer på plads vil især rette sig imod at få yderligere implementeret i forhold til koncernløsning. en er at reducere tidsforbrug, samt sikre at fejl undgås eller minimeres mest muligt i forbindelse med brugeradministration. Endvidere skal automatiseringen sikre, at data kun indtastes en gang, og genbruges i relevante administrative systemer. Automatiseringen er samtidig en af de vigtigste komponenter i forbindelse med udmeldt rationalisering/effektivisering der blev indarbejdet i budget 2012 og overslagsår. Afrapportering Afrapportering sker skriftligt til det øvrige stabsapparat og aftaleenheder der er omfattet af projektet, ligesom offentliggøres i stabsnyt når det er relevant. Kommunens IDM-system er "motoren" i den selvbetjeningsportal der er udviklet igennem de sidste 3 år, og som er omdrejningspunktet i al den automatisering og workflow der også fremadrettet skal ske i de kommende år. Der skal etableres en arbejdsgruppe der i den nære fremtid skal varetage organiseringen af brugeradministration i forhold til nyt lønsystem, herunder etableringen af nyt system til varetagelse af digitalisering af ansættelser i hele kommunen. Ved udgangen af 1. kvartal 2013 skal der være etableret arbejdsgruppe og design af løsningen skal være beskrevet og vedtaget. Inden udgangen af 2013 skal al brugeradministration i forbindelse med ny koncernløsning være fuldt implementeret. Side 1 af 24

2 Digitale ambassadører Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv og borgere at kommunikere digitalt med kommuner og andre offentlige myndigheder. en er, at 100 % af virksomheder og 80 % af borgerne i 2015 kommunikerer digitalt med deres kommune. Det stiller store krav til såvel medarbejdere som borgere og virksomheder. Faaborg-Midtfyn Kommune vil derfor uddanne medarbejderne til digitale ambassadører. Uddannelsen skal styrke deres kendskab til digital borgerservice og klæde dem på til at kunne hjælpe borgere og virksomheder med digital borgerservice. t leve op til målsætningen i lovgivningen om digital selvbetjening og digital post om, at i 2015 kommunikerer alle virksomheder digitalt med kommunen og minimum 80 % af borgerne anvender digital post og digital selvbetjening. Afrapportering Afrapporteringen vil ske på Infolet. Alle sagsbehandlere med borgerkontakt uddannes i 2013 til digitale ambassadører. Andre medarbejdere uddannes til digitale ambassadører i 2013 og I dialog med de frivillige foreninger (ældre organisationer, handicap organisationer osv.) etablerer Faaborg-Midtfyn Kommune (stabe, fagsekretariater og biblioteket) undervisning og vejledning i brug af PC, NemID, digital post og digital selvbetjening. Andelen af henvendelser og ansøgninger fra borgere og virksomheder modtaget digitalt stiger løbende. Det registreres bl.a. ved de halvårlige nationale tælleuger. Side 5 af 24

3 Digitalisering af brevkommunikation (1) Politisk udvalg: Økonomiudvalg Lov om Digital Post af 16. juni 2012 gør det obligatorisk, at alle virksomheder pr. 1. januar 2013 har en digital postkasse på Virk.dk. Det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal kommunikere digitalt og kun digitalt, med erhvervslivet. Fra 2014 bliver det således obligatorisk for borgerne at have en digital postkasse. Lov om Digital Post har som mål, at det offentlige Danmark kommunikerer digitalt med 80% af borgerne. Som følge af edag3 kan borgere og virksomheder få en digital postkasse, som giver mulighed for at de kan modtage og sende post fra og til offentlige myndigheder. Det betyder, at den enkelte borger kan vælge at få sin post fra Faaborg-Midtfyn Kommune i sin digitale postkasse i stedet for på brev. Digital kommunikation med borgere, virksomheder og andre myndigheder giver store besparelser på porto, papir og arbejdstid. At porto, papirforbrug og arbejdstid reduceres i forhold til de besparelser regeringen og kommunerne har aftalt med økonomiaftalen for Ifølge økonomiaftalen skal Faaborg-Midtfyn Kommune spare i 2013, stigende til i 2014 og i Kanalstrategien har fastlagt en række indsatser med henblik på at hjemtage besparelserne. I 2012 er sagsbehandlere med direkte borgerkontakt blevet undervist i at kommunikere digitalt med borgerne. I 2013 kommer turen til resten af medarbejderne. Undervisningen har til formål, at alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune bliver digitale ambassadører, så de kan anbefale eller vejlede borgerne i brug af digital post. Endvidere vil Faaborg-Midtfyn Kommune i 2013 i samarbejde med de frivillige organisationer tilrettelægge og udbyde vejledningsforløb for it-svage borgere. Afrapportering Løbende orientering til direktion og koncernledelse via stabsnyt og på infolet. Alle medarbejdere skal kommunikere digitalt med borgere og virksomheder. Alle medarbejdere bliver i 2013 og 2014 uddannet til digitale ambassadører, så de dels kommunikerer digitalt med borgere og virksomheder og dels kan anbefale eller vejlede borgere og virksomheder i digitale selvbetjening. Der etableres samarbejde med frivillige organisationer om vejledningen i digital kommunikation og digital selvbetjening. Side 6 af 24

4 Andelen af henvendelser og ansøgninger fra borgere og virksomheder modtaget digitalt øges løbende, som registreres ved de halvårlige nationale tælleuger. Side 7 af 24

5 It -Sikkerhed Politisk udvalg: Økonomiudvalg Målet er dels at opfylde revisionens krav til en it-sikkerhedspolitik, men lige så væsentligt, er at få en politik, der er dynamisk og som virker uden for papiret. 1.At de dele af it-sikkerhedspolitikken der vedkommer den almindelige medarbejder er kendt og bliver brugt. 2.Der er indgået Databehandleraftaler hvor det skønnes nødvendigt. 3.Der er foretaget anmeldelser til datatilsynet, hvor det er nødvendigt. 4.Der er udfærdiget nødplaner hvor det skønnes nødvendigt Afrapportering 1. Der afrapporteres løbende ved en statusopgørelse og en tidsfrist for hvornår alle aftaler er indgået over for styregruppen. 2. Der afrapporteres løbende ved en statusopgørelse og tidsfrist for hvornår alle anmeldelser er afsendt over for styregruppen 3. Der laves et opslag bredt i organisationen når alle dele af it-sikkerhedspolitikken er på plad via INFOLET og Indblik. Og ligeledes igen når alle bilag inklusive anmeldelser og databehandleraftaler er på plads. 1. Der iværksættes en awareness kampagne 2.Der iværksættes en rundrejse til relevante dataejere 3. Der opgøres et behov for databehandler aftaler. Og der indgås aftaler hvor der mangler. 4. Der opgøres et behov for anmeldelser til datatilsynet, og der anmeldes hvor der mangler. 5. Der opgøres et behov for nødplaner, og udfærdiges hvor der mangler. Forløbet påtænkes at være afsluttet i At det fremgår af kampagens afrapportering at medarbejderne kender og forholder sig til it-sikkerhed. 2. At der findes aftaler hvor det skønnes nødvendigt 3. At der findes anmeldelser hvor det skønnes nødvendigt. 4. At der findes nødplaner hvor det skønnes nødvendigt. Stab Fællessekretariatet Side 11 af 24

6 Monopolbrud/udbud Politisk udvalg: Økonomiudvalg Efter aftale mellem KL og regeringen er det indskrevet i økonomiaftalen for 2013, at kommunerne skal frigøres fra KMDs monopol på it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge, sagsoverblik/partskontakt samt en række mindre systemer. Systemerne skal udbydes og udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. Kommunernes udbudsplan er besluttet af KL s bestyrelse og koordineres af KOMBIT. Monopolbruddet handler ikke kun om at erstatte KMDs systemer med andre it-løsninger. De nye itløsninger vi efterspørger i de fælleskommunale udbud skal sikre, at vi løser opgaverne på mere effektive måder end tidligere og i højere grad udnytter de muligheder it og digitaliseringen giver os. For medarbejderne betyder det ændrede arbejdsgange- og processer. Monopolbruddet handler således ikke kun om it og teknik, men i ligeså høj grad om organisationsforandringer og forandringsledelse. At projektorganisering, ressourceforbrug og implementeringsplaner bliver udarbejdet, således at tidsplan i henhold til centrale udmeldinger kan overholdes. Fra Kombits side lægges der op til, at der allerede fra ultimo 2013 / primo 2014 afsættes ressourcer og at der bliver vedtaget en organisation der håndterer opgaven. Der skal nedsættes styregruppe samt projektgrupper. Det er planlagt, at Øk-staben og It-staben i fællesskab afsætter en` fast ressource som overordnet projektleder. Afrapportering Løbende orientering til direktion En række indsatser skal igangsættes for at sikre fremdrift og overholdelse af tidsplan Overblik over kontrakter samt opsigelse af kontrakter i eksisterende systemer Nye krav til leverandører skal beskrives Nødvendige investeringer (indkøb og tilpasning af it mv.) Udfasning af KMD Sag/EDH? Hvad træder i stedet for KMD Sag? Et EDH i kommunen? Arbejdsgange i den nye løsning (ændringer i forhold til nuværende arbejdsgange - forandringsledelse) Oprydning i sager i eksisterende systemer Principper for helhedsorienteret sagsbehandling Migrering (brugere, programmel, data) Uddannelse ne er flerårige og først ved årsskiftet 2016/2017 vil alle indsatser være gennemført. Stab Økonomi Side 16 af 24

7 Udmøntning af digitaliseringsstrategi på skoleområdet Politisk udvalg: Økonomiudvalg Det er en del af økonomiaftalen for 2012 mellem KL og regeringen, at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige itinfrastruktur i folkeskolen, blandt andet i form af stabile trådløse og sikre netværk med tilstrækkelig kapacitet. På den baggrund er det i budgetaftalen for 2013 aftalt, at der skal være etableret en tilstrækkelig og robust infrastruktur på skolerne. I de forløbne år er der investeret således, at ca. 90% dækning med tidsvarende infrastruktur. De resterende investeringer vil være gennemført således, at infrastrukturen er på plads ved skoleårets start august I 2013 er afsat kr. og i de efterfølgende år er afsat kr. en er at sikre en robust it-infrastruktur således at det muliggør det fulde udbytte af de kommende års investeringer i digitale læremidler og omstillingen til digitalt understøttet læring i folkeskolen. Afrapportering Afrapportering sker via det pædagogiske it-udvalg. Gennemgang af de enkelte skoler i samarbejde med den lokale skoleledelse for at kortlægge mangelfuld kabling samt områder med mangelfuld trådløs dækning Der er opsat trådløse accespunkter, samt etableret fast kabling og strøm på de skoler, hvor der er mangelfuld infrastruktur Side 22 af 24

8 Web- og kanalstrategiske indsatser Politisk udvalg: Økonomiudvalg Den vedtagne kanalstrategi samt webstrategien, der forventes vedtaget ultimo Strategierne indeholder en række indsatser for årene Fokus på kerneydelser på nettet med selvbetjening i centrum. Faaborg-Midtfyn Kommunes website og andre digitale platforme skal understøtte kommunen som virksomhed med fokus på bedre og mere effektiv service og selvbetjening. Afrapportering Løbende og relevant orientering til: Kanalstrategigruppen Direktionen Koncernledelsen Økonomiudvalget Medarbejderne Overgang til Digital Post og formularer i stedet for mailadresser på hjemmesiden. Øget fokus på selvbetjening og sammenhæng på tværs af Borger, Virksomhed og Selvbetjening. Redesign af forside og underforsider. Reorganisering af weborganisationen. Principper for hjemmesiden. Mål og webregnskab. Gennemførte indsatser og opfølgning af de vedtagne mål i webstrategien. Stab Fællessekretariatet Side 24 af 24

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere