Virksomhedsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 , Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål Side 2 2. Målgrupper Side Undervisningsaktiviteter Side Vejledning Side Fysiske rammer Side Organisation Side Samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner & kommuner Side Politik Side Økonomi Side 14

2 1. Formål At styrke de unges menneskelige kvalifikationer, såsom holdninger, færdigheder samt at medvirke til en demokratisk samfundsopfattelse. Gennem deltagelse i en individuel målrettet undervisning og fællesprojekter, at forøge den unges selvværd såvel fagligt, personligt som socialt, samt motivation til at komme videre i et uddannelses- eller joborienteret forløb. Skolen tager udgangspunkt i den enkelte, og arbejder med den unge som helhed. Skolen udbygger samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner og kursussteder for derigennem at forøge og koordinere den unges muligheder for indslusning til disse områder. Produktionsskolens unge skal møde et bredt spektrum af synspunkter, oplevelser og udfordringer med det formål at gøre dem åbne overfor nye tanker og ideer, at gøre dem fleksible i forhold til deres livssituation og fremme deres internationale forståelse. 2. Målgrupper Hovedprincipper: Vejledning om uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og job bliver til størst mulig gavn for såvel den enkelte unge og for samfundet som helhed Vejledningen skal bidrage til, at flest mulig får en kompetencegivende uddannelse. Samarbejdsaftalen skal fastholde princippet om, at UU Vendsyssel Øst Vest er en sektor- og institutionsuafhængig vejledningsinstans. UU foretager målgruppevurderingen på baggrund af en helhedsvurdering af den unges uddannelsesmæssige ønsker og muligheder. Produktionsskolerne bevarer det frie optag af elever, der falder indenfor målgruppen. Optagelse på og udskrivning fra en Produktionsskole sker løbende under hensyn til den enkelte unges behov. Der udstedes et kompetencebevis, når eleven afslutter sit forløb på Produktionsskolen. A: Målgruppen for produktionsskoler defineres i henhold til "Bekendtgørelse af lov om Produktionsskoler" som følger: Produktionsskolens målgruppe er den gruppe unge, som har vanskeligst ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet, og som har særlige vejledningsbehov: Unge under 25 år med mindst 9 års skolegang. Unge uden gennemført ungdomsuddannelse. Unge som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Unge som har afbrudt en ungdomsuddannelse. B: Unge under 16 år (undervisningspligt) kan tilbydes særligt tilrettelagt forløb. Der modtages ingen skoleydelse før undervisningspligten er endt. Herefter kan den unge indskrives som ordinær elev. 2

3 De unge er tilknyttet et værksted som ovenfor nævnt. Derudover følges et planlagt undervisningsforløb. Den enkelte unges situation følges via regelmæssige opfølgningsmøder mellem de implicerede social/undervisnings- o.a. myndigheder, samt undervisningsansvarlig repræsentant fra produktionsskolen. Handlingsplan skal altid foreligge og jævnligt følges op på og evt. revideres. Opholdets omkostninger aftales med, og dækkes 100 % af den afleverende myndighed, f.eks. skoleforvaltning, socialforvaltning eller andre. Prisen relateres til det enkelte opholds karakter. C: Unge, der på grund af alder eller uddannelse falder udenfor målgruppen: Unge over 25 år. Unge der har afsluttet en ungdomsuddannelse. Værkstedstilknytning som nævnt under A. Valgfri og obligatorisk undervisning, som nævnt under A, med mulighed for dispensation eller individuelt tilrettelagt forløb. Der vil oftest være tale om kommunal-aktivering, hvorfor samtlige udgifter afholdes af den afleverende myndighed. D: Specielt tilrettelagte forløb af længere eller kortere varighed. Specielt tilrettelagte forløb for indvandrere eller vejledningsforløb for udvalgte målgrupper, f.eks. erhvervsvejledning - eller vejledning/træning af social eller uddannelsesmæssig karakter. Integrationsforløbene tilrettelægges i samarbejde med Brønderslev Sprogcenter og Flygtninge/indvandrerkonsulent. Målgruppen i sidstnævnte tilfælde kan være unge kontanthjælpsmodtagere eller unge enlige mødre. Værkstedspraktik i en nærmere aftalt form kan her kombineres med relevant undervisning af praktiske, social - og faglig opkvalificerende art. E: Praktikophold/kombineret undervisningstilbud i andet regi. Kan arrangeres i op til 1/3 af et produktionsskoleophold. Eksempelvis timer ugentlig eller 2 mdr. i samlet periode. Mulige samarbejdspartnere kan være VUC, AMU, 10 kl. center, AOF eller EUC. Unge der deltager i undervisning på anden undervisningsinstitution, kan der ikke hjemtages taxametertilskud for. Udgiften til anden undervisningsinstitution betales af den kommune som den unge har bopælspligt i. Den unge kan dog fortsat oppebære skoleydelse. Uddannelsestilbud. Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Produktionsskolen er godkendt som udbyder af EGU og der er fra 2008 indgået aftale med Brønderslev kommune om, at Produktionsskolen er ansvarlig for alle EGU aftaler i Brønderslev Kommune. Uddannelsen er primært tiltænkt de unge, der ikke pt. kan klare en erhvervsrettet uddannelse. F: Kombinationsforløb. For unge, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, medmindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløbet skal vare mindst 2 uger og højst 5 uger. 3

4 Generelle krav til unge der benytter skolen. Opfyldelse af alm. gængse ordensregler. Mødetidspunkter skal respekteres. Fravær accepteres generelt ikke. Sygdom skal indtelefoneres hver dag, som foreskrevet på den enkelte afdeling. Der kan indhentes lægeerklæring. Produktionsskolen betaler lægeerklæringen. Der kan afkræves en urinprøve ved formodning om misbrug af euforiserende stoffer. 3. Undervisningsaktiviteter. A: Generelt. Produktionsskolens undervisningsaktiviteter skal tage udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger. Undervisningen skal derfor tilrettelægges som individuelle kvalificerende forløb, hvor hovedvægten er lagt på det praktiske arbejde, men hvor den teoretiske side integreres mest muligt. I det enkelte værksteds tætte samvær vil mange ad hoc samtaler og rådgivninger finde sted, ofte i en spontan form. Emnerne kan være stort set alt, hvad der netop er aktuelt for den enkeltes funktion og dagligdag, f.eks. vedr. bolig, økonomi, personlig hygiejne samt krav fra arbejdsmarked og samfund. Der ydes fortløbende indgående instruktion og vejledning, og der lægges stor vægt på arbejdssikkerhed, herunder ergonomi. Fællesundervisning, erhvervs- og uddannelsesundervisning, ekskursioner og lejrskoleophold indgår som naturligt led i skolens undervisning. Produktionsskolen har ikke eksaminer, men den enkelte unge gives i videst muligt omfang kompetencer, der kan anvendes i det videre uddannelses- og eller erhvervsforløb. Der tilbydes undervisning i 26, hygiejnekursus, samt maskinkørekort. B: Den praktiske undervisning. Grundlaget for produktionsskolens uddannelsesvirksomhed er skolens værksteder, som er det centrale udgangspunkt for den unge. Værkstederne udfører reelle produktionsopgaver. Hvor det er muligt inddrages de unge i flest mulige arbejdsprocesser fra ide til produktet afleveres til kunden. Samtlige produkter skal ved levering være af håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Særlige prisberegninger kan benyttes ved udførelse af samfundsnyttige opgaver, som regel til det offentlige lokalsamfund. Det daglige samvær på værkstederne giver ofte anledning til en snak omkring de unges private forhold. Det være sig boligforhold, økonomi, ensomhed, kæresteproblemer, graviditet, vægtproblemer, motion & sundhed, tilknytning til foreninger o.a. De unge tages med på virksomhedsbesøg og messer for derved at give dem indsigt i branchens forhold og muligheder. 4

5 C. Praktikforløb. Traditionel praktik/jobprøvning i erhvervslivet kan arrangeres i op til 4 uger pr. påbegyndt halvårsophold på produktionsskolen. Når den unge er praktikklar, dog tidligst 1 mdr. efter indskrivningen, kan praktikforløbet af max. 4 ugers varighed pr. halvår arrangeres i privat- eller offentlig virksomhed. Praktikkens formål er primært at være job prøvning, samt evt. at være en udslusningsvej. Metallinien. Arbejds- og undervisningsområder: Eleven undervises i: Betjening af maskiner og håndværktøj. Forskellige svejseformer. Sikkerhed og miljø. 26 (sikkerhedskursus vedrørende svejsning.) Der arbejdes med: Personlig fremtoning og mødedisciplin. Klargøring af uddannelsesforløb. Kombinationsforløb og praktik. Færdigheder: De unge gives mulighed for, at få kendskab til såvel enkeltstyks- som serieproduktion, kendskab til og øvelse i brugen af diverse håndværktøjer og maskiner. Endvidere gives de unge mulighed for forståelse for nødvendigheden af kvalitet og sikkerhed ved arbejdets udførelse. Produkter: Produkterne afsættes som bestillingsarbejde for såvel private som offentlige kunder. Der afsættes bla. egenproduktioner: trækvogne, affaldsstativer, borde, bænke og lignende. Endvidere udføres en lang række bestillings- og lønarbejde for den regionale og lokale industri. Værkstedet fremstiller endvidere forskellige produkter til skolens interne brug. Medielinien. Arbejds- og undervisningsområde: På Medieværkstedet arbejder vi med Internettet, websites, koder, grafisk design, IT support, reklamer & tryksagsproduktion, ansøgninger med CV, samt de personlige kompetencer. I den første tid skal den unge løse mindre opgaver, mens de oplæres i de relevante programmer, som Photo Shop, Flash, FrontPage som editor (HTML koder), samt Office Herefter vil de indgå i Medieværkstedets forskellige opgaver som både består i skolens IT- 5

6 arbejde og eksterne arbejdsopgaver. Som elev på Medieværkstedet består en af opgaverne i, at planlægge, designe og programmere den unges personlige website. Kreativitet og tålmodighed er vigtige personlige egenskaber, som der arbejdes målrettet med. Der arbejdes individuelt, samt i teams ved større projekter. I værkstedets dagligdag indgår RKA, vejledning ang. uddannelse eller jobsøgning, samt personlige forhold. Der er fokus på stabilt fremmøde, motivation, koncentration, stabil arbejdsindsats og kvalitetskontrol. Færdigheder: Den unge får en grundlæggende viden og kompetence i anvendelse af en computer og dets programmer. Den unge gives mulighed for at få kendskab til såvel enkeltstyks som serieproduktion, opdaterings og vedligeholdelses opgaver, samt arbejde i Content Management Systemer. Kendskab til øvelse i brugen af diverse materialer, soft- & hardware. Endvidere gives den unge mulighed for forståelse af nødvendigheden af kvalitet, sikkerhed og backup ved arbejdets udførelse. Produkter: Produkterne afsættes som bestillingsarbejde for såvel private som offentlige kunder. Der afsættes bl.a. følgende egenproduktion af website, billeder, plakater, flyers og foldere. Værkstedet fremstiller endvidere diverse produkter til skolens interne brug. Køkken/kantinelinien. Arbejds- og undervisningsområde: Her arbejder de unge med at udvikle deres kompetencer indenfor: - Faglige kompetencer. - Personlige kompetencer. - Sociale kompetencer. Værkstedet er et åbent værksted med fokus på at gøre den unge klar til uddannelse eller arbejde. Som elev på værkstedet lærer man alment køkkenarbejde og bliver klogere på næringsrigtig kost, da sund mad og motion indgår i hverdagen. Køkken- og kantineeleverne får undervisning i hygiejne, hvor der er mulighed for at erhverve et kursusbevis. Ydermere tilbydes undervisning i dansk og matematik. Der tilbydes praktik- og kombinationsforløb løbende. Som elev på værkstedet deltager man i div. aktiviteter fx fællesarrangementer og ture ud af huset. Færdigheder: De unge gives mulighed for at opnå de nødvendige færdigheder for at kunne fremstille ernæringsrigtige måltider. Herunder håndværket, økonomien og sikkerheden. Produkter: Tilberedning af den daglige kost til skolens egen kantine, tilberedning af mad til diverse møder, kurser og arrangementer. I mindre omfang tilberedning af mad ud af huset. 6

7 Træ & Naturlinien. Arbejds- og undervisningsområder: Eleven arbejder med forståelse af håndværk, materialer og arbejdsgange, simpel tegningsog instruktionsforståelse. Der udstedes kørekort til maskiner, når de nødvendige faglige kompetencer er opnået. Individuel opgaveløsning samt arbejde i teams er en del af skoleforløbet. Der arbejdes med enkeltstyks- og serieproduktion. Produkterne afsættes som bestillingsarbejde for såvel private som offentlige kunder, herunder er også foreninger og organisationer. Der er stor fokus på mødestabilitet og kvalitetsbevidsthed. I forløbet stiftes der også bekendtskab med sejllads og fiskeri. Der arbejdes med realkompetenceafklaring, og i forlængelse af dette udstedes Kompetencebevis ved skoleforløbets afslutning. Færdigheder: Kendskab til håndværk, materialer og arbejdsgange, simpel tegnings-og instruktionsforståelse. Kendskab til individuel opgaveløsning samt arbejde i teams indgår som en del af skoleforløbet. Kendskab til materialelære. Kendskab til og øvelse i brugen af diverse håndværktøjer og maskiner. Kendskab til fiskeri fra kysten, samt fiskeri og havjagt fra skolens båd. Kendskab til nødvendigheden af kvalitet og sikkerhed ved arbejdets udførelse. Produkter: Produkterne afsættes som bestillingsarbejde for såvel private som offentlige kunder, herunder foreninger, organisationer, den regionale og lokale industri. Eksterne arbejdsopgaver. Der afsættes bl.a. følgende egenproduktioner: borde, bænke, fodertønder, foderkasser, håndboldmål mv. Der henvises i øvrigt til folder og hjemmeside 7

8 Pædagogik og sund i Brønderslev & Dronninglund. Arbejds- og undervisningsområder: - Mennesker, motivation og personlig udvikling er udgangspunktet for det vi arbejder med på Pædagogik & Sundhed. Dagligdagen på værkstedet er en vekselvirkning mellem besøg/praktik i forskellige institutionstyper, motion og praktiske opgaver på værkstedet samt på og udenfor skolen. Her ud over vil de menneskelige ressourcer på værkstedet være produktet. De unge vil, både praktisk og teoretisk blive præsenteret for forskellige pædagogiske arbejdsområder og få indsigt i nogle af de almendannende menneskelige egenskaber, som er kvalificerende i uddannelsessystemet. Linjen er oplagt for de elever, der gerne vil uddannes indenfor humanistisk arbejde, eksempelvis institutioner, butikker, servicefag osv. Færdigheder: - De unge oparbejder viden, indsigt og erkendelse omkring deres egen og andres roller i sociale kontekster. De får kendskab til og prøver selv virkeligheden af indenfor pædagogiske- og sundhedsrelaterede arbejdsområder. De tilegner sig færdigheder i forhold til pædagogiske processer. De oparbejder kompetencer i at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere. - De unge erhverver sig, gennem personlig udvikling, erfaring og kompetencer, som også er brugbar i både personlig og uddannelsesmæssig sammenhæng - De får erfaring i at arbejde i og med produktionsprocesser Produkter: - Der afsættes på bestilling fra både private og offentlige egenproduktioner så som træting, tasker, strikvarer, billedindramning, smileysystem(tavler og brikker) - Der udføres periodevis bestillings- og produktionsarbejde for erhvervsdrivende herunder eks. male- og pakkeopgaver STU afklaringsforløb (op til 12 uger) Formål: - Afklaring skal afdække de elementer der er nævnt i den individuelle indstilling til STU forløbet, som er udarbejdet af kommunens STU vejleder i samarbejde med den unge, dennes forældre eller værge. 8

9 - Derudover skal afklaringsforløbet afdække: Personlige kompetencer i form af: - Hvem er jeg - Hvad kan jeg og hvad vil jeg prøve at blive bedre til - Indlæringsevne - Beskrivelse af omstillingsevne i forskellige situationer - Hverdag og rutiner - Boligsituation - Bo-træning - Funktionsevne beskrivelse - Mødestabilitet - Økonomi - Helbred Sociale kompetencer i form af: - Socialt netværk, herunder samvær med andre mennesker - Motorik og fysik - Fritidsinteresser Faglige Kompetencer i form af alders og klassetrins niveau for almen viden på følgende punkter: - Regning - Dansk - Almen viden - Forståelse af almene begreber - Kommunikation - Visuelle og kognitive evner Praktik og arbejdsafklaring: - Hvad vil den unge gerne arbejde med - Uddannelsesmuligheder - Indsigt i arbejdsforhold og -kulturer STU afklaringsforløbet afsluttes med en skriftlig rapport og et overdragelsesmøde, hvor den fremadrettede plan udarbejdes i et samarbejde mellem, den unge, STU- vejleder, UU-vejleder, forældre eller værge. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Målgruppe - Unge i alderen år - Unge med skolefaglige problematikker - Unge med manglende socialt netværk - Sent udviklede/modnede unge - Unge med mildere diagnoser(efter nærmere aftale) - Unge som ikke selv evner at skulle vælge erhverv eller uddannelse og derfor har brug for en personlig og faglig vurdering 9

10 Afklaringsforløb De første, op til 12 uger, af forløbet er et afklaringsforløb og er en lovmæssig forudsætning for at kunne påbegynde det egentlige STU hovedforløb. Afklaringsforløbet skal afdække elevens ønsker for fremtiden, samt afdække elevens kompetencer og potentialer inden for en række områder bla. de personlige, sociale og faglige. Der tilbydes screening. Forløbet afsluttes med et møde, hvor alle involverede interessenter mødes og evaluerer på forløbet og i fællesskab udarbejder en individuel uddannelsesplan for det videre STU forløb. Se i øvrigt uddybelse under afklaringsforløb. STU uddannelsen - STU uddannelsen skal tilgodese, at unge med særlige behov opnår personlige-, sociale- og faglige kompetencer(realkompetencer) til en, så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, som muligt og evt. til videreuddannelse, beskæftigelse, samfundsmæssig forståelse, økonomi, kendskab til offentlige tilbud etc.. - At den unge opnår/erhverver sig mestringsevner til at kunne klare en selvstændig hverdag i egen bolig med hensyn til husholdning, økonomi, netværk og dagbeskæftigelse. - Uddannelsen skal også indeholde praktik eller beskæftigelse. Valgfri undervisning c. Undervisningens formål er at give grobund for sund videns nysgerrighed og ønske om at få udfyldt faglige huller. Undervisningen sigter primært mod at øge lysten til læsning, skrivning og regning, samt at øge nysgerrighed og interesse for deltagelse i et demokratisk samfund. Derudover tilstræbes det at gøre den enkelte elev uddannelses interesseret og studieegnet. En faglighed bestående af elementære boglige fag, samt motionsprægede valgfag tilbydes. Fagtilbuddet kan være: Dansk Regning/matematik IT Svømning Idræt D. Aktiviteter. De unge tilbydes, og forpligtes i visse tilfælde til, deltagelse i forskellige former for aktiviteter, så som foredrag, teater, film, sportsarrangementer, ekskursioner, lejrskole, internationale udvekslinger m.m. Aktiviteternes formål er at inspirere de unge mentalt, intellektuelt og fysisk, og derved give dem mulighed for at tilegne sig et udvidet nuanceret syn på sig selv og andre, samt styrke interessen for egen aktivering i fritiden. 10

11 Internationale udvekslinger og arbejds-/oplevelsesture foregår som hovedregel i tæt samarbejde med lokalbefolkningen, og rummer store kulturelle-, sociale- og sproglige værdier for såvel vore unge, som samarbejdspartnerne. Gæsteundervisning anvendes i fornødent omfang og andre ekskursioner arrangeres. E. Specielt tilrettelagte kurser. Der kan oprettes kurser med specifikt indhold. Disse kurser henføres under indtægtsdækket virksomhed. 4. Vejledning. Den personlige vejledning varetages af værkstedslederen evt. i samråd med forstanderen, sagsbehandleren, og UU vejledere. Alle unge skal tilbydes et kombinationsforløb efter 3 mdr. På hver linje foretages der jævnligt samtaler med den unge, samt opfølgning på RKA. I forbindelse med samtalerne udfærdiges/revideres forløbsplanen. Alle unge screenes i dansk og matematik kort efter indskrivningen. Ved afslutningen af et forløb på produktionsskolen udsteder skolen, efter drøftelse med deltageren, et kompetencebevis. En deltager kan afstå fra at modtage et kompetencebevis, hvis produktionsskoleforløbet har været kortere end 3 måned 5. Fysiske rammer. Brønderslev afd. Brønderslev afd. Søndergade 23-25, 9700 Brønderslev. Skolen har til huse i kommunalt lejet bygninger. Dronninglund afd. Dronninglund afd. Lunderbjerg 6, 9330 Dronninglund. Skolen har til huse i egne bygninger 3 km fra Dronninglund by. Skolen afhenter og leverer de unge til rutebilstationen dagligt. 6. Organisation Bestyrelsen er produktionsskolens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning, pligter og ansvar er præciseret i de til enhver tid gældende vedtægter og love for produktionsskolen. Produktionsskolens forstander administrerer skolen og har ansvaret for den daglige drift, herunder også det overordnede pædagogiske ansvar. 11

12 Sikkerheds og Samarbejdsudvalg (SISU) Består af forstander, 2 tillidsrepræsentanter og 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljø (AM): Personalegruppen og de unge udfærdiger løbende UMV, hvor det æstetiske, det psykiske og det fysiske undervisningsmiljø bliver behandlet. Endvidere skal skolernes mødekultur optimeres løbende. Medarbejdere i organisationen uddannes efter behov. Målet med personaleudvikling er at sikre, at de faglige og menneskelige ressourcer hos medarbejdere udnyttes bedst muligt til gavn for både skolen og den enkelte medarbejder. Pædagogiskudvalg Består af 1 medarbejderrepræsentant fra hver afdeling. Sociale klausuler Handlingsplan for Formål At få integreret ansatte på særlige vilkår som f.eks. fleksjob, servicemedarbejder, jobtræning o. lign. At forebygge nedslidning, samt fastholdelse af nuværende medarbejdere. Persongruppe Det er på et personalemøde besluttet, at skolen skal efterleve den moralske forpligtelse til, at skabe rammer som medborgere med nedsat arbejdsevne, eller manglende arbejdstræning, kan fungere i under særlige forudsætninger. Ved ansættelse af personale med nedsat arbejdsevne skal følgende punkter være opfyldt: Kun ekstra ansættelse dvs. ingen ansættes i normerede stillinger. Ingen linieansvar til ansatte i fleksjob. Samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte. Normal ansættelsesprocedure. Det skal tilstræbes at stillingerne er fuldtidsstillinger. Arbejdes der direkte med elevansvar skal ansættelsen finde sted efter Uddannelsesforbundets overenskomst. Der skal via skolens personalepolitik sikres et miljø, der forhindrer fysisk eller psykisk nedslidning af de ansatte. Skolens personale arbejder aktivt for, at der til enhver tid skal være et elevråd på skolen som et demokratisk og organisatorisk opdragende organ. 12

13 7. Samarbejdspartnere Produktionsskolen skal samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Visitering om optagelse på produktionsskolen foregår ved en vejledningssamtale med én af UUcentrets vejledere. Af hensyn til ind- og udslusning af de unge er det vigtigt med et bredt og godt samarbejder i lokalsamfundet, således at der er respekt og forståelse for Produktionsskolens uddannelsesaktiviteter. I forbindelse med udslusning af de unge til uddannelse eller arbejde, er et godt lokalt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, private, som offentlige og arbejdsorganisationerne af stor betydning, med det sigte at øge forståelse for Produktionsskolens daglige arbejde. Af andre partnere kan nævnes: Den lokale presse, radio og TV Foreninger Undervisningsministeriet Elevens forældre/familie Politikerne Embedsmænd Det er i det hele taget vigtigt med en solid lokal forankring for at nå målet om, at så mange som muligt af Produktionsskolens unge får en god start på uddannelse/arbejdslivet. 8. Politik Kostpolitik: Der er stor bevidsthed om kostens betydning for de unges indlæring og energi. Derfor serveres der god og ernæringsrigtig kost på skolerne, hvor der spares på fedt og sukker Kostpolitikken bidrager samtidig til at opretholde og udvikle de sociale værdier af spisesituationer. Rygepolitik: Der må ikke ryges indendørs på skolerne. Der må kun ryges på de anviste rygepladser og på fastlagte tidspunkter. Alkoholpolitik: Der nydes ikke alkoholiske drikke på skolen. Dog kan der ved særlige lejligheder gives tilladelse hertil. Rusmidler: Rusmidler må ikke forefindes på skolerne Kriseberedskab: Der henvises til sikkerhedsmapper på skolernes kontor (ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN) 13

14 9. Økonomi Produktionsskolens regnskab revideres af anerkendt revisionsselskab. Budgetforslag forelægges bestyrelsen på årets sidste bestyrelsesmøde. Der fremlægges budgetopfølgning ved hvert bestyrelsesmøde. 14

VIRKSOMHEDSPLAN 2013

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 Virksomhedsplan Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklassen M3 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af basisordforråd Statisk/dynamisk årsplan

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

RUSMIDDELBEHANDLING STØTTEKONTAKTPERSONER

RUSMIDDELBEHANDLING STØTTEKONTAKTPERSONER RUSMIDDELBEHANDLING STØTTEKONTAKTPERSONER CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER DØGNTELEFON - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Faktabox Faktabox Som ny elev er der mange spørgsmål, der trænger sig på. I denne lille folder har vi beskrevet nogle af de regler, du skal følge, og de rettigheder og pligter der følger med, når du

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Fokus på autodidakt læring

Fokus på autodidakt læring Fokus på autodidakt læring - hjælp til selvhjælp, indenfor træ og metal Om Råt&Godt Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed. En virksomhed der fungerer som en helt almindelig produktionsvirksomhed, men

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr.

ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr. REDIGERET 16.09.10 EF ERHVERVSSKOLEN SØBÆK & SØBÆK SKOLE EMU Erhvervs modning & Udviklingsforløb NAVN Cpr. SKOLEÅRET 2010-2011 ERHVERVSSKOLEN SØBÆK, SLAGELSEVEJ 9, 4450 JYDERUP. SØBÆK SKOLE SØBÆKSPARKEN

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Oplæg. På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad

Oplæg. På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad Præsentation af oplægsholder Ligeværd & Lighed Uddannelsesmuligheder Lov 564 / STU Præsentation af HUG Barierer & Visioner Vigtige Love Afslutning

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Til sagsbehandlere m.fl. STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse Formål... Målgruppen... Optagelse på uddannelsen... Særligt Tilrettelagt

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Indholdsfortegnelse Hvad tilbyder vi?... Hvem?... Projektets formål og indhold... Aktiviteter... Visitation... Varighed... Værksteder, uddannelser

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere