Virksomhedsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 , Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål Side 2 2. Målgrupper Side Undervisningsaktiviteter Side Vejledning Side Fysiske rammer Side Organisation Side Samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner & kommuner Side Politik Side Økonomi Side 14

2 1. Formål At styrke de unges menneskelige kvalifikationer, såsom holdninger, færdigheder samt at medvirke til en demokratisk samfundsopfattelse. Gennem deltagelse i en individuel målrettet undervisning og fællesprojekter, at forøge den unges selvværd såvel fagligt, personligt som socialt, samt motivation til at komme videre i et uddannelses- eller joborienteret forløb. Skolen tager udgangspunkt i den enkelte, og arbejder med den unge som helhed. Skolen udbygger samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner og kursussteder for derigennem at forøge og koordinere den unges muligheder for indslusning til disse områder. Produktionsskolens unge skal møde et bredt spektrum af synspunkter, oplevelser og udfordringer med det formål at gøre dem åbne overfor nye tanker og ideer, at gøre dem fleksible i forhold til deres livssituation og fremme deres internationale forståelse. 2. Målgrupper Hovedprincipper: Vejledning om uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og job bliver til størst mulig gavn for såvel den enkelte unge og for samfundet som helhed Vejledningen skal bidrage til, at flest mulig får en kompetencegivende uddannelse. Samarbejdsaftalen skal fastholde princippet om, at UU Vendsyssel Øst Vest er en sektor- og institutionsuafhængig vejledningsinstans. UU foretager målgruppevurderingen på baggrund af en helhedsvurdering af den unges uddannelsesmæssige ønsker og muligheder. Produktionsskolerne bevarer det frie optag af elever, der falder indenfor målgruppen. Optagelse på og udskrivning fra en Produktionsskole sker løbende under hensyn til den enkelte unges behov. Der udstedes et kompetencebevis, når eleven afslutter sit forløb på Produktionsskolen. A: Målgruppen for produktionsskoler defineres i henhold til "Bekendtgørelse af lov om Produktionsskoler" som følger: Produktionsskolens målgruppe er den gruppe unge, som har vanskeligst ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet, og som har særlige vejledningsbehov: Unge under 25 år med mindst 9 års skolegang. Unge uden gennemført ungdomsuddannelse. Unge som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Unge som har afbrudt en ungdomsuddannelse. B: Unge under 16 år (undervisningspligt) kan tilbydes særligt tilrettelagt forløb. Der modtages ingen skoleydelse før undervisningspligten er endt. Herefter kan den unge indskrives som ordinær elev. 2

3 De unge er tilknyttet et værksted som ovenfor nævnt. Derudover følges et planlagt undervisningsforløb. Den enkelte unges situation følges via regelmæssige opfølgningsmøder mellem de implicerede social/undervisnings- o.a. myndigheder, samt undervisningsansvarlig repræsentant fra produktionsskolen. Handlingsplan skal altid foreligge og jævnligt følges op på og evt. revideres. Opholdets omkostninger aftales med, og dækkes 100 % af den afleverende myndighed, f.eks. skoleforvaltning, socialforvaltning eller andre. Prisen relateres til det enkelte opholds karakter. C: Unge, der på grund af alder eller uddannelse falder udenfor målgruppen: Unge over 25 år. Unge der har afsluttet en ungdomsuddannelse. Værkstedstilknytning som nævnt under A. Valgfri og obligatorisk undervisning, som nævnt under A, med mulighed for dispensation eller individuelt tilrettelagt forløb. Der vil oftest være tale om kommunal-aktivering, hvorfor samtlige udgifter afholdes af den afleverende myndighed. D: Specielt tilrettelagte forløb af længere eller kortere varighed. Specielt tilrettelagte forløb for indvandrere eller vejledningsforløb for udvalgte målgrupper, f.eks. erhvervsvejledning - eller vejledning/træning af social eller uddannelsesmæssig karakter. Integrationsforløbene tilrettelægges i samarbejde med Brønderslev Sprogcenter og Flygtninge/indvandrerkonsulent. Målgruppen i sidstnævnte tilfælde kan være unge kontanthjælpsmodtagere eller unge enlige mødre. Værkstedspraktik i en nærmere aftalt form kan her kombineres med relevant undervisning af praktiske, social - og faglig opkvalificerende art. E: Praktikophold/kombineret undervisningstilbud i andet regi. Kan arrangeres i op til 1/3 af et produktionsskoleophold. Eksempelvis timer ugentlig eller 2 mdr. i samlet periode. Mulige samarbejdspartnere kan være VUC, AMU, 10 kl. center, AOF eller EUC. Unge der deltager i undervisning på anden undervisningsinstitution, kan der ikke hjemtages taxametertilskud for. Udgiften til anden undervisningsinstitution betales af den kommune som den unge har bopælspligt i. Den unge kan dog fortsat oppebære skoleydelse. Uddannelsestilbud. Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Produktionsskolen er godkendt som udbyder af EGU og der er fra 2008 indgået aftale med Brønderslev kommune om, at Produktionsskolen er ansvarlig for alle EGU aftaler i Brønderslev Kommune. Uddannelsen er primært tiltænkt de unge, der ikke pt. kan klare en erhvervsrettet uddannelse. F: Kombinationsforløb. For unge, der gennemfører et produktionsskoleforløb på mere end 3 måneder, skal der i forløbet indgå meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse, medmindre særlige forhold taler herimod. Kombinationsforløbet skal vare mindst 2 uger og højst 5 uger. 3

4 Generelle krav til unge der benytter skolen. Opfyldelse af alm. gængse ordensregler. Mødetidspunkter skal respekteres. Fravær accepteres generelt ikke. Sygdom skal indtelefoneres hver dag, som foreskrevet på den enkelte afdeling. Der kan indhentes lægeerklæring. Produktionsskolen betaler lægeerklæringen. Der kan afkræves en urinprøve ved formodning om misbrug af euforiserende stoffer. 3. Undervisningsaktiviteter. A: Generelt. Produktionsskolens undervisningsaktiviteter skal tage udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger. Undervisningen skal derfor tilrettelægges som individuelle kvalificerende forløb, hvor hovedvægten er lagt på det praktiske arbejde, men hvor den teoretiske side integreres mest muligt. I det enkelte værksteds tætte samvær vil mange ad hoc samtaler og rådgivninger finde sted, ofte i en spontan form. Emnerne kan være stort set alt, hvad der netop er aktuelt for den enkeltes funktion og dagligdag, f.eks. vedr. bolig, økonomi, personlig hygiejne samt krav fra arbejdsmarked og samfund. Der ydes fortløbende indgående instruktion og vejledning, og der lægges stor vægt på arbejdssikkerhed, herunder ergonomi. Fællesundervisning, erhvervs- og uddannelsesundervisning, ekskursioner og lejrskoleophold indgår som naturligt led i skolens undervisning. Produktionsskolen har ikke eksaminer, men den enkelte unge gives i videst muligt omfang kompetencer, der kan anvendes i det videre uddannelses- og eller erhvervsforløb. Der tilbydes undervisning i 26, hygiejnekursus, samt maskinkørekort. B: Den praktiske undervisning. Grundlaget for produktionsskolens uddannelsesvirksomhed er skolens værksteder, som er det centrale udgangspunkt for den unge. Værkstederne udfører reelle produktionsopgaver. Hvor det er muligt inddrages de unge i flest mulige arbejdsprocesser fra ide til produktet afleveres til kunden. Samtlige produkter skal ved levering være af håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Særlige prisberegninger kan benyttes ved udførelse af samfundsnyttige opgaver, som regel til det offentlige lokalsamfund. Det daglige samvær på værkstederne giver ofte anledning til en snak omkring de unges private forhold. Det være sig boligforhold, økonomi, ensomhed, kæresteproblemer, graviditet, vægtproblemer, motion & sundhed, tilknytning til foreninger o.a. De unge tages med på virksomhedsbesøg og messer for derved at give dem indsigt i branchens forhold og muligheder. 4

5 C. Praktikforløb. Traditionel praktik/jobprøvning i erhvervslivet kan arrangeres i op til 4 uger pr. påbegyndt halvårsophold på produktionsskolen. Når den unge er praktikklar, dog tidligst 1 mdr. efter indskrivningen, kan praktikforløbet af max. 4 ugers varighed pr. halvår arrangeres i privat- eller offentlig virksomhed. Praktikkens formål er primært at være job prøvning, samt evt. at være en udslusningsvej. Metallinien. Arbejds- og undervisningsområder: Eleven undervises i: Betjening af maskiner og håndværktøj. Forskellige svejseformer. Sikkerhed og miljø. 26 (sikkerhedskursus vedrørende svejsning.) Der arbejdes med: Personlig fremtoning og mødedisciplin. Klargøring af uddannelsesforløb. Kombinationsforløb og praktik. Færdigheder: De unge gives mulighed for, at få kendskab til såvel enkeltstyks- som serieproduktion, kendskab til og øvelse i brugen af diverse håndværktøjer og maskiner. Endvidere gives de unge mulighed for forståelse for nødvendigheden af kvalitet og sikkerhed ved arbejdets udførelse. Produkter: Produkterne afsættes som bestillingsarbejde for såvel private som offentlige kunder. Der afsættes bla. egenproduktioner: trækvogne, affaldsstativer, borde, bænke og lignende. Endvidere udføres en lang række bestillings- og lønarbejde for den regionale og lokale industri. Værkstedet fremstiller endvidere forskellige produkter til skolens interne brug. Medielinien. Arbejds- og undervisningsområde: På Medieværkstedet arbejder vi med Internettet, websites, koder, grafisk design, IT support, reklamer & tryksagsproduktion, ansøgninger med CV, samt de personlige kompetencer. I den første tid skal den unge løse mindre opgaver, mens de oplæres i de relevante programmer, som Photo Shop, Flash, FrontPage som editor (HTML koder), samt Office Herefter vil de indgå i Medieværkstedets forskellige opgaver som både består i skolens IT- 5

6 arbejde og eksterne arbejdsopgaver. Som elev på Medieværkstedet består en af opgaverne i, at planlægge, designe og programmere den unges personlige website. Kreativitet og tålmodighed er vigtige personlige egenskaber, som der arbejdes målrettet med. Der arbejdes individuelt, samt i teams ved større projekter. I værkstedets dagligdag indgår RKA, vejledning ang. uddannelse eller jobsøgning, samt personlige forhold. Der er fokus på stabilt fremmøde, motivation, koncentration, stabil arbejdsindsats og kvalitetskontrol. Færdigheder: Den unge får en grundlæggende viden og kompetence i anvendelse af en computer og dets programmer. Den unge gives mulighed for at få kendskab til såvel enkeltstyks som serieproduktion, opdaterings og vedligeholdelses opgaver, samt arbejde i Content Management Systemer. Kendskab til øvelse i brugen af diverse materialer, soft- & hardware. Endvidere gives den unge mulighed for forståelse af nødvendigheden af kvalitet, sikkerhed og backup ved arbejdets udførelse. Produkter: Produkterne afsættes som bestillingsarbejde for såvel private som offentlige kunder. Der afsættes bl.a. følgende egenproduktion af website, billeder, plakater, flyers og foldere. Værkstedet fremstiller endvidere diverse produkter til skolens interne brug. Køkken/kantinelinien. Arbejds- og undervisningsområde: Her arbejder de unge med at udvikle deres kompetencer indenfor: - Faglige kompetencer. - Personlige kompetencer. - Sociale kompetencer. Værkstedet er et åbent værksted med fokus på at gøre den unge klar til uddannelse eller arbejde. Som elev på værkstedet lærer man alment køkkenarbejde og bliver klogere på næringsrigtig kost, da sund mad og motion indgår i hverdagen. Køkken- og kantineeleverne får undervisning i hygiejne, hvor der er mulighed for at erhverve et kursusbevis. Ydermere tilbydes undervisning i dansk og matematik. Der tilbydes praktik- og kombinationsforløb løbende. Som elev på værkstedet deltager man i div. aktiviteter fx fællesarrangementer og ture ud af huset. Færdigheder: De unge gives mulighed for at opnå de nødvendige færdigheder for at kunne fremstille ernæringsrigtige måltider. Herunder håndværket, økonomien og sikkerheden. Produkter: Tilberedning af den daglige kost til skolens egen kantine, tilberedning af mad til diverse møder, kurser og arrangementer. I mindre omfang tilberedning af mad ud af huset. 6

7 Træ & Naturlinien. Arbejds- og undervisningsområder: Eleven arbejder med forståelse af håndværk, materialer og arbejdsgange, simpel tegningsog instruktionsforståelse. Der udstedes kørekort til maskiner, når de nødvendige faglige kompetencer er opnået. Individuel opgaveløsning samt arbejde i teams er en del af skoleforløbet. Der arbejdes med enkeltstyks- og serieproduktion. Produkterne afsættes som bestillingsarbejde for såvel private som offentlige kunder, herunder er også foreninger og organisationer. Der er stor fokus på mødestabilitet og kvalitetsbevidsthed. I forløbet stiftes der også bekendtskab med sejllads og fiskeri. Der arbejdes med realkompetenceafklaring, og i forlængelse af dette udstedes Kompetencebevis ved skoleforløbets afslutning. Færdigheder: Kendskab til håndværk, materialer og arbejdsgange, simpel tegnings-og instruktionsforståelse. Kendskab til individuel opgaveløsning samt arbejde i teams indgår som en del af skoleforløbet. Kendskab til materialelære. Kendskab til og øvelse i brugen af diverse håndværktøjer og maskiner. Kendskab til fiskeri fra kysten, samt fiskeri og havjagt fra skolens båd. Kendskab til nødvendigheden af kvalitet og sikkerhed ved arbejdets udførelse. Produkter: Produkterne afsættes som bestillingsarbejde for såvel private som offentlige kunder, herunder foreninger, organisationer, den regionale og lokale industri. Eksterne arbejdsopgaver. Der afsættes bl.a. følgende egenproduktioner: borde, bænke, fodertønder, foderkasser, håndboldmål mv. Der henvises i øvrigt til folder og hjemmeside 7

8 Pædagogik og sund i Brønderslev & Dronninglund. Arbejds- og undervisningsområder: - Mennesker, motivation og personlig udvikling er udgangspunktet for det vi arbejder med på Pædagogik & Sundhed. Dagligdagen på værkstedet er en vekselvirkning mellem besøg/praktik i forskellige institutionstyper, motion og praktiske opgaver på værkstedet samt på og udenfor skolen. Her ud over vil de menneskelige ressourcer på værkstedet være produktet. De unge vil, både praktisk og teoretisk blive præsenteret for forskellige pædagogiske arbejdsområder og få indsigt i nogle af de almendannende menneskelige egenskaber, som er kvalificerende i uddannelsessystemet. Linjen er oplagt for de elever, der gerne vil uddannes indenfor humanistisk arbejde, eksempelvis institutioner, butikker, servicefag osv. Færdigheder: - De unge oparbejder viden, indsigt og erkendelse omkring deres egen og andres roller i sociale kontekster. De får kendskab til og prøver selv virkeligheden af indenfor pædagogiske- og sundhedsrelaterede arbejdsområder. De tilegner sig færdigheder i forhold til pædagogiske processer. De oparbejder kompetencer i at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere. - De unge erhverver sig, gennem personlig udvikling, erfaring og kompetencer, som også er brugbar i både personlig og uddannelsesmæssig sammenhæng - De får erfaring i at arbejde i og med produktionsprocesser Produkter: - Der afsættes på bestilling fra både private og offentlige egenproduktioner så som træting, tasker, strikvarer, billedindramning, smileysystem(tavler og brikker) - Der udføres periodevis bestillings- og produktionsarbejde for erhvervsdrivende herunder eks. male- og pakkeopgaver STU afklaringsforløb (op til 12 uger) Formål: - Afklaring skal afdække de elementer der er nævnt i den individuelle indstilling til STU forløbet, som er udarbejdet af kommunens STU vejleder i samarbejde med den unge, dennes forældre eller værge. 8

9 - Derudover skal afklaringsforløbet afdække: Personlige kompetencer i form af: - Hvem er jeg - Hvad kan jeg og hvad vil jeg prøve at blive bedre til - Indlæringsevne - Beskrivelse af omstillingsevne i forskellige situationer - Hverdag og rutiner - Boligsituation - Bo-træning - Funktionsevne beskrivelse - Mødestabilitet - Økonomi - Helbred Sociale kompetencer i form af: - Socialt netværk, herunder samvær med andre mennesker - Motorik og fysik - Fritidsinteresser Faglige Kompetencer i form af alders og klassetrins niveau for almen viden på følgende punkter: - Regning - Dansk - Almen viden - Forståelse af almene begreber - Kommunikation - Visuelle og kognitive evner Praktik og arbejdsafklaring: - Hvad vil den unge gerne arbejde med - Uddannelsesmuligheder - Indsigt i arbejdsforhold og -kulturer STU afklaringsforløbet afsluttes med en skriftlig rapport og et overdragelsesmøde, hvor den fremadrettede plan udarbejdes i et samarbejde mellem, den unge, STU- vejleder, UU-vejleder, forældre eller værge. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Målgruppe - Unge i alderen år - Unge med skolefaglige problematikker - Unge med manglende socialt netværk - Sent udviklede/modnede unge - Unge med mildere diagnoser(efter nærmere aftale) - Unge som ikke selv evner at skulle vælge erhverv eller uddannelse og derfor har brug for en personlig og faglig vurdering 9

10 Afklaringsforløb De første, op til 12 uger, af forløbet er et afklaringsforløb og er en lovmæssig forudsætning for at kunne påbegynde det egentlige STU hovedforløb. Afklaringsforløbet skal afdække elevens ønsker for fremtiden, samt afdække elevens kompetencer og potentialer inden for en række områder bla. de personlige, sociale og faglige. Der tilbydes screening. Forløbet afsluttes med et møde, hvor alle involverede interessenter mødes og evaluerer på forløbet og i fællesskab udarbejder en individuel uddannelsesplan for det videre STU forløb. Se i øvrigt uddybelse under afklaringsforløb. STU uddannelsen - STU uddannelsen skal tilgodese, at unge med særlige behov opnår personlige-, sociale- og faglige kompetencer(realkompetencer) til en, så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, som muligt og evt. til videreuddannelse, beskæftigelse, samfundsmæssig forståelse, økonomi, kendskab til offentlige tilbud etc.. - At den unge opnår/erhverver sig mestringsevner til at kunne klare en selvstændig hverdag i egen bolig med hensyn til husholdning, økonomi, netværk og dagbeskæftigelse. - Uddannelsen skal også indeholde praktik eller beskæftigelse. Valgfri undervisning c. Undervisningens formål er at give grobund for sund videns nysgerrighed og ønske om at få udfyldt faglige huller. Undervisningen sigter primært mod at øge lysten til læsning, skrivning og regning, samt at øge nysgerrighed og interesse for deltagelse i et demokratisk samfund. Derudover tilstræbes det at gøre den enkelte elev uddannelses interesseret og studieegnet. En faglighed bestående af elementære boglige fag, samt motionsprægede valgfag tilbydes. Fagtilbuddet kan være: Dansk Regning/matematik IT Svømning Idræt D. Aktiviteter. De unge tilbydes, og forpligtes i visse tilfælde til, deltagelse i forskellige former for aktiviteter, så som foredrag, teater, film, sportsarrangementer, ekskursioner, lejrskole, internationale udvekslinger m.m. Aktiviteternes formål er at inspirere de unge mentalt, intellektuelt og fysisk, og derved give dem mulighed for at tilegne sig et udvidet nuanceret syn på sig selv og andre, samt styrke interessen for egen aktivering i fritiden. 10

11 Internationale udvekslinger og arbejds-/oplevelsesture foregår som hovedregel i tæt samarbejde med lokalbefolkningen, og rummer store kulturelle-, sociale- og sproglige værdier for såvel vore unge, som samarbejdspartnerne. Gæsteundervisning anvendes i fornødent omfang og andre ekskursioner arrangeres. E. Specielt tilrettelagte kurser. Der kan oprettes kurser med specifikt indhold. Disse kurser henføres under indtægtsdækket virksomhed. 4. Vejledning. Den personlige vejledning varetages af værkstedslederen evt. i samråd med forstanderen, sagsbehandleren, og UU vejledere. Alle unge skal tilbydes et kombinationsforløb efter 3 mdr. På hver linje foretages der jævnligt samtaler med den unge, samt opfølgning på RKA. I forbindelse med samtalerne udfærdiges/revideres forløbsplanen. Alle unge screenes i dansk og matematik kort efter indskrivningen. Ved afslutningen af et forløb på produktionsskolen udsteder skolen, efter drøftelse med deltageren, et kompetencebevis. En deltager kan afstå fra at modtage et kompetencebevis, hvis produktionsskoleforløbet har været kortere end 3 måned 5. Fysiske rammer. Brønderslev afd. Brønderslev afd. Søndergade 23-25, 9700 Brønderslev. Skolen har til huse i kommunalt lejet bygninger. Dronninglund afd. Dronninglund afd. Lunderbjerg 6, 9330 Dronninglund. Skolen har til huse i egne bygninger 3 km fra Dronninglund by. Skolen afhenter og leverer de unge til rutebilstationen dagligt. 6. Organisation Bestyrelsen er produktionsskolens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning, pligter og ansvar er præciseret i de til enhver tid gældende vedtægter og love for produktionsskolen. Produktionsskolens forstander administrerer skolen og har ansvaret for den daglige drift, herunder også det overordnede pædagogiske ansvar. 11

12 Sikkerheds og Samarbejdsudvalg (SISU) Består af forstander, 2 tillidsrepræsentanter og 2 arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljø (AM): Personalegruppen og de unge udfærdiger løbende UMV, hvor det æstetiske, det psykiske og det fysiske undervisningsmiljø bliver behandlet. Endvidere skal skolernes mødekultur optimeres løbende. Medarbejdere i organisationen uddannes efter behov. Målet med personaleudvikling er at sikre, at de faglige og menneskelige ressourcer hos medarbejdere udnyttes bedst muligt til gavn for både skolen og den enkelte medarbejder. Pædagogiskudvalg Består af 1 medarbejderrepræsentant fra hver afdeling. Sociale klausuler Handlingsplan for Formål At få integreret ansatte på særlige vilkår som f.eks. fleksjob, servicemedarbejder, jobtræning o. lign. At forebygge nedslidning, samt fastholdelse af nuværende medarbejdere. Persongruppe Det er på et personalemøde besluttet, at skolen skal efterleve den moralske forpligtelse til, at skabe rammer som medborgere med nedsat arbejdsevne, eller manglende arbejdstræning, kan fungere i under særlige forudsætninger. Ved ansættelse af personale med nedsat arbejdsevne skal følgende punkter være opfyldt: Kun ekstra ansættelse dvs. ingen ansættes i normerede stillinger. Ingen linieansvar til ansatte i fleksjob. Samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte. Normal ansættelsesprocedure. Det skal tilstræbes at stillingerne er fuldtidsstillinger. Arbejdes der direkte med elevansvar skal ansættelsen finde sted efter Uddannelsesforbundets overenskomst. Der skal via skolens personalepolitik sikres et miljø, der forhindrer fysisk eller psykisk nedslidning af de ansatte. Skolens personale arbejder aktivt for, at der til enhver tid skal være et elevråd på skolen som et demokratisk og organisatorisk opdragende organ. 12

13 7. Samarbejdspartnere Produktionsskolen skal samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Visitering om optagelse på produktionsskolen foregår ved en vejledningssamtale med én af UUcentrets vejledere. Af hensyn til ind- og udslusning af de unge er det vigtigt med et bredt og godt samarbejder i lokalsamfundet, således at der er respekt og forståelse for Produktionsskolens uddannelsesaktiviteter. I forbindelse med udslusning af de unge til uddannelse eller arbejde, er et godt lokalt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, private, som offentlige og arbejdsorganisationerne af stor betydning, med det sigte at øge forståelse for Produktionsskolens daglige arbejde. Af andre partnere kan nævnes: Den lokale presse, radio og TV Foreninger Undervisningsministeriet Elevens forældre/familie Politikerne Embedsmænd Det er i det hele taget vigtigt med en solid lokal forankring for at nå målet om, at så mange som muligt af Produktionsskolens unge får en god start på uddannelse/arbejdslivet. 8. Politik Kostpolitik: Der er stor bevidsthed om kostens betydning for de unges indlæring og energi. Derfor serveres der god og ernæringsrigtig kost på skolerne, hvor der spares på fedt og sukker Kostpolitikken bidrager samtidig til at opretholde og udvikle de sociale værdier af spisesituationer. Rygepolitik: Der må ikke ryges indendørs på skolerne. Der må kun ryges på de anviste rygepladser og på fastlagte tidspunkter. Alkoholpolitik: Der nydes ikke alkoholiske drikke på skolen. Dog kan der ved særlige lejligheder gives tilladelse hertil. Rusmidler: Rusmidler må ikke forefindes på skolerne Kriseberedskab: Der henvises til sikkerhedsmapper på skolernes kontor (ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN) 13

14 9. Økonomi Produktionsskolens regnskab revideres af anerkendt revisionsselskab. Budgetforslag forelægges bestyrelsen på årets sidste bestyrelsesmøde. Der fremlægges budgetopfølgning ved hvert bestyrelsesmøde. 14

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Kapitel 1... 3 Produktionsskolen... 3 Beliggenhed:... 3 Lov:... 3 Ledelse:... 3 Økonomi:... 4 Fagområder:... 4 Kapitel

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget.

Bygge og Anlæg. Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2013 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge og Anlæg arbejder vi med opgaver inden for byggeriet, mest tømrer og snedkerfaget. Vi udfører en lang række forskellige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere