Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup"

Transkript

1 Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen Budgetorientering Frigivelse af anlægsmidler Overførsel af anlægsmidler fra 2010 til Ansøgning om leje af Simested skole Udtrædelse af skolebestyrelse Ranum skole Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Provenu skolestruktur Anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet Projekt Unge Mødre Meddelelser 27 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 020. Temamøde sundhedsplejen Sagsnr.: 11/9623 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helga Bohm Sundhedsplejen præsenterer sin virksomhed samt de udfordringer sundhedsplejen står overfor. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen godkendt. 4

5 021. Budgetorientering Sagsnr.: 11/9627 Fraværende: Bilag: 48628/11Åben Ultimo februar /11Åben LIS rapport Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Der orienteres om situationen p.t. Budgetopfølgning LIS Orientering omkring forventet resultat for regnskab 2010 Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen godkendt. 5

6 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 Sagsnr.: 11/9733 Fraværende: Bilag: 48639/11Åben Anlægsbevilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,472 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse på skolerne. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget indstiller det afsatte rådighedsbeløb til frigivelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 6

7 023. Overførsel af anlægsmidler fra 2010 til 2011 Sagsnr.: 11/9631 Fraværende: Bilag: 48645/11Åben Overførsler anlæg Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Jf. pkt. 2 i Politisk drejebog for regnskab 2010, skal fagudvalgene behandle overførsel af uforbrugte bevillinger (rådighedsbeløb) på anlæg på møde i marts måned Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af kr. fra 2010 til 2011, jf. vedhæftede specifikation. Af specifikationen fremgår det at: - skolepuljemidler udgør kr. - kvalitetsfondsmidler udgør kr. - toiletpuljemidler udgør kr. - Farsø Skole udgør kr. - anlægspulje til fordeling (skolestruktur) kr. udgør - klub Ranum udgør kr. - fælles formål (indvendig vedligehold) udgør kr. - LBO Strandby Skole udgør (særskilt regnskab aflægges i april 2011) kr. Lovgrundlag Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring afsnit 4.7. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De ikke anvendte anlægsmidler i 2010 vil i regnskabet for 2010 fremstå som en mindreudgift (der medfører en højere kassebeholdning). Ved genbevilling øges anlægsbudgetterne i 2011 med det samlede beløb og dette finansieres i 2011 ved træk på kassebeholdningen. 7

8 Administrationen indstiller - at der på baggrund af eksisterende regler for overførselsadgang på anlæg bevilges overførsel af kr., og - at overførslerne finansieres ved træk på kassen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 8

9 024. Ansøgning om leje af Simested skole Sagsnr.: 11/340 Fraværende: Bilag: 3326/11 Åben Ansøgning om at etablere friskole i Simested 48624/11Åben Købstilbud 48622/11Åben Købstilbud 48619/11Åben Købstilbud 48854/11Åben Kommentarer til købstilbud Simested skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Den foreløbige bestyrelse for etablering af friskole i Simested, ansøger om følgende: Dialog omkring leje af bygningerne til en leje der modsvarer det beløb som Vesthimmerlands Kommune skulle bidrage med til vedligehold af bygningen. Det vil i praksis betyde, at friskolen ikke betaler leje, men afholder udgiften til vedligehold. At nuværende inventar og undervisningsmaterialer stilles til rådighed for friskolen. Friskolen vil være interesseret i en aftale med Vesthimmerlands Kommune vedr. etablering af dagtilbud. Det kan oplyses at der afholdes stiftende generalforsamling og elevindskrivning den 14. januar, først derefter vil den foreløbige bestyrelse kunne melde ud, om der etableres en friskole eller ej. Børne- og skoleforvaltningen har fået sagen undersøgt ved vores juridiske afdeling, der fremkommer med følgende, efter at have søgt vejledning i Statsforvaltningen samt Undervisningsministeriet: En kommune på kun leje ud på markedsvilkår, da det relaterer sig til en driftsudgift. Markedslejen kan fastsættes af en ejendomsmægler. En kommune kan yde anlægstilskud i henhold til friskolelovens 23: Kommunale tilskud 23 Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. 25, kan yde følgende tilskud: 1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under 9

10 hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold, 2) Tilskud til driften af skolefritidsordninger, 3) Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, 4) Tilskud til sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., og 5) Tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. I forbindelse med skolestrukturen er det besluttet at det provenu der er fremkommet, skal benyttes indenfor området, sådan at der kan ske en opkvalificering af området. Derfor vurderer Børne- og skoleforvaltningen, at ejendommen sættes til salg, sådan at der ikke fremadrettet er udgifter indenfor det kommunale skolevæsen til vedligehold af bygningen. Inventar og undervisningsmaterialer tilbydes til Ålestrup Skole, da det er den skole, der skal være modtagende skole. Disse beslutninger vil være med til, at provenuet ved skolestrukturen kan styrke folkeskolen. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller At ansøgningen omkring leje af Simested Skole ikke imødekommes. At inventar og undervisningsmaterialer indgår i Vesthimmerlands Kommunes samlede aktiver. At skolen sættes til salg. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den At administrationen bemyndiges til en forhandling med friskoleforeningen om et køb af skolen på særlige vilkår. Vilkår for overtagelse af inventar og undervisningsmaterialer indgår i denne aftale. Sagen genoptages den 1. februar. Ilse Skadhauge var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Der har været afholdt møder imellem bestyrelsen for friskolen samt Børne- og skoleforvaltningen. Bestyrelsen har fremsendt købstilbud. Købstilbuddet er vurderet af juridisk afdeling. Uafhængig ejendomsmægler har endvidere vurderet ejendommen. Denne vurdering vil blive eftersendt. 10

11 Bestyrelsen ønsker at overtage Simested Skole senest den 1. juli Dette kan af praktiske årsager ikke imødekommes, da skolen skal vente med nedtagning m.m. til efter skoleårets afslutning, så forvaltningen indstiller, at overtagelse tidligst kan ske den 15. juli I forhold til købstilbud på inventar samt undervisningsmaterialer henvises der til tidligere beslutning om, at Ålestrup Skole samt k-klasserne har fortrinsret. Børne- og skoleudvalget skal tage stilling til, om der skal indstilles tilskud til friskolen. Administrationen indstiller - at købstilbuddet oversendes til Økonomiudvalget til afgørelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt med bemærkninger om, at der ydes et tilskud til anlægsudgifter eller lignende aktiviteter efter gældende lovgivning, (Friskolelovgivningen 25 stk. 5), sådan at der kan etableres friskole på vilkår, der understøtter etableringen af friskolen. 11

12 025. Udtrædelse af skolebestyrelse Ranum skole Sagsnr.: 11/9636 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Arne Davidsen anmoder om at udtræde af Ranum skoles skolebestyrelse pr. 1/3 2011, da han ikke længere har børn på skolen. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 12

13 026. Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Sagsnr.: 11/9685 Fraværende: Bilag: 48668/11Åben Tilbud pavillon 48666/11Åben 48675/11Åben Brev fra arbejdsgruppe Brev fra skolebestyrelsen ved Louns-Alstrup skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring I forbindelse med skolestruktur blev det besluttet, at der skulle ses på at der evt. kan etableres et lokalt pasningstilbud i de områder, der blev berørt at skolelukninger. I forbindelse med lukningen af Louns-Alstrup skole, besluttede Børne- og skoleudvalget den 30. november 2010, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Kommissorium for arbejdsgruppens arbejde I bestræbelse på at etablere et pasningstilbud for børnehavebørnene i Hvalpsund nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg. Arbejdsgruppen består at skolelederne i Ullits og Louns Alstrup, bestyrelsesformænd de samme steder, konstitueret leder af LBO en i Louns Alstrup og leder af LBO en i Ullits. Gruppen kan om ønsket supplere sig med relevante personer Gruppen har deadline , hvor forslaget skal sendes elektronisk til forvaltningschef Elsemarie Lauring på Nogle af præmisserne for gruppens arbejde er 13 Alle børnehavebørn i Hvalpsund tilbydes indskrivning i LBO en i Ullits Der skal være mulighed for aktiviteter i Hvalpsund for børnene bosiddende her og for de andre børn indskrevet i Ullits Der skal evt. være mulighed for at møde ind i Hvalpsund / blive hentet i Hvalpsund Der skal arbejdes med at finde / udtænke en lokalitet i Hvalpsund, der kan afløse skolen som mødested (hal, tipi, bjælkehytte m.m.) Der kan anvendes op til 2 mill. til anlæg / etablering i Ullits og Hvalpsund Der skal laves en overordnet plan for, hvordan opgaven tænkes løst i det

14 daglige Alternativer for pasning Arbejdsgruppen har valgt at se på 3 alternativer, og ud fra disse prøvet, at komme med forskellige argumenter. 1. Pasning i Hvalpsund med udgangspunkt i 9 børn pr. 1/ og 11 børn pr. 1/ med en åbningstid på 51 timer om ugen, vil kræve en pædagognormering på min. 90 timer pr. uge. De 9 børn udløser ialt 43,29 timer/uge pr. 1/ Dette betyder, at en åbningstid på 51 timer i Hvalpsund kræver en ekstra normering på min. 46,71 prl. uge ud over de timer 9 børn udløser. Normeringen i Ullits bliver på 128,93 timer/uge, heri er indregnet 7 børn fra Hvalpsund. Det må forventes, at nogle af de forældre, der har tilkendegivet at de ønsker Ullits, vil vælge Hvalpsund, hvis der bliver en åbningstid på 51 timer/uge. Skolebestyrelsen på Louns-Alstrup peger på en institution i Hvalpsund med en åbningstid på 51 timer/uge. Hvis man forventer, at pasningen i Hvalpsund suppleres med børn fra Ullits, vil dette indebære, at der indsættes bus formiddag og eftermiddag. Forudsætningen for at der er forældreopbakning fra Ullits-forældrene til at supplere pasningen i Hvalpsund vil givet være, at rammerne er i orden rent bygningsmæssigt, og at placeringen er attraktiv med hensyn til at kunne bruge naturen. Garantinormering vil koste kr. pr. år. 2. Pasning i Hvalpsund i tidsrummet i alt 35 timer om ugen (incl. transporttid). Der er taget udgangspunkt i de 9 børn, hvor der er ønske om pasning i Hvalpsund. Dette vil kræve pædagognormering i Hvalpsund på 65 timer pr. uge, altså et behov for ekstra 21,71 timer/uge ud over garantinormeringen. Hvis man forventer, at pasningen i Hvalpsund suppleres med børn fra Ullits de børn, der er afleveret tidligt, vil dette indebære, at der indsættes bus formiddag og eftermiddag. Forudsætningen for at der er forældreopbakning fra Ullits-forældrene til at supplere pasningen i Hvalpsund vil givet være, at rammerne er i orden rent bygningsmæssigt, og at placeringen er attraktiv med hensyn til at kunne bruge naturen. 14

15 Garantinormering vil koste kr. + udgifter til transport. 3. Alle børn indskrives og passes i Børnehuset i Ullits med en åbningstid på 51 timer om ugen. Rent lokalemæssigt vil der ikke være problemer med at rumme de 37 børnehavebørn. Derimod vil det være umuligt at rumme de ca. 60 SFO-børn Ullits og Hvalpsund, hvilket understreger behovet for en udbygning af Børnehuset i Ullits. Fysiske rammer i Hvalpsund Arbejdsgruppen har undersøgt forskellige muligheder, men har ikke kunnet finde eksisterende acceptable lokaler, når man tager i betragtning, at disse skal opfylde gældende regler for såvel børn som personale. Arbejdsgruppen har valgt at foreslå en lejet pavillon på ca 70 m2 (se bilag). Størrelsen skal ses i lyset af, kommissoriets ønske om, at børn fra Ullits skal have mulighed for aktiviteter der. Arbejdsgruppen er derfor nået frem til, at hvis der etableres en børnepasningsordning i Hvalpsund, kan dette kun ske i en lejet pavillon. En sådan kan lejes på årsbasis. Udgifterne til en sådan løsning vil estimeret andrage: Første års leje incl. opstilling ca kr. Hertil kommer tilslutning af kloak, vand og el Evt. legemuligheder Inventar Følgende år: Leje ca kr. El, vand og vandledningsafgift Efter modtagelse fra arbejdsgruppen, er der fremsendt notat fra skolebestyrelsen fra Louns-Alstrup skole, hvor der anbefales en naturbørnehave i Hvalpsund med en åbningstid på 51 timer. Forvaltningens bemærkninger til sagen er oprettelse af en naturbørnehave er et spændende tiltag, at børnetallet på 11 er for småt til oprettelse af et dagtilbud set i et fagligt/økonomisk perspektiv. Der er ikke budgetmæssige forudsætninger for forslag 1 og 2. Lovgrundlag Sagen afgøres i byrådet. 15

16 Økonomi Administrationen indstiller - at forslag 3 indstilles og at Ullits skole fremsender forslag til anlægsønske indenfor den udmeldte ramme på 2 mill. kr. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen udsat. Arbejdsgruppen indkaldes til møde den 7. april

17 027. Provenu skolestruktur Sagsnr.: 11/3832 Fraværende: Bilag: 19407/11Åben Familieklasse 48500/11Åben Provenu skolestruktur 48687/11Åben Provenu skolestruktur /11Åben Provenu skolestruktur 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Styrkelse af folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre det samlede provenu i forbindelse med den kommende lukning af skoler, overflytning af 7. klasser m.m., men forvaltningen ønsker af hensyn til den videre planlægning en beslutning vedr. de midler, byrådet måtte ønske at tilføre skolevæsenet i form af timer/lektioner, som har betydning for tildelingen til skolerne. I sammenhæng med kvalitetskontraktens og forvaltningens mål for de næste år, ønsker forvaltningen en beslutning på følgende områder: - Resurser til støtte i normalundervisningen som alternativ til udskillelse. Der ønskes 4 stillinger = kr. til holddeling, som skal understøtte målet om en øget grad af inklusion i de kommende år. Forvaltningen vil i dialog med skolelederne beslutte, hvordan timerne tildeles skolerne, så målet understøttes optimalt. Klassestørrelse, belastningsgrad vil være parametre der indgår i tildelingen. - Uddannelse af ledere, lærere og børnehaveklasseledere i normalundervisningen med henblik på at skabe større forståelse og mulighed for øget inklusion. Fokus bør være specifikt på drengene, idet der kan konstateres en overvægt af drenge i specialklasserne. Et andet fokuspunkt er klasseledelse. Der ønskes kr. - I forbindelse med udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel for skolerne, ønskes tiden til administrative medarbejdere øget. Der er siden vedtagelsen af tildelingen til skolesekretærerne og skolelederne i 2006 tilflydt skolerne flere administrative opgaver. Der ønskes tilført området kr., som forvaltningen sammen med relevante personer vil lade indgå i arbejdet med en ny tildelingsmodel for det adm. personale - Ansættelse af 1 medarbejder til central varetagelse af teknisk IT-support for 17

18 alle skoler = kr. - Ansættelse af undervisningsassistenter på 2 skoler i skoleåret 11/12 med henblik på at vurdere effekten i forhold til øget inklusion = kr. Den ekstra tildeling af resurser til undervisningsassistenter kan ske efter ansøgning fra skoler med en beskrivelse af mål og succeskriterier for deres virke i forhold til øget inklusion - Familieklasser, der etableres 1 familieklasse på skoleområdet samt på dagtilbudsområdet. Proces vedr. udvælgelse af institutioner samt uddannelse påbegyndes i foråret Projekterne opstartes den 1. august. Der afsættes kr. pr. år. Tilførslen til folkeskolen vil være i alt kr. pr. år. For 2011 vil dette andrage 2 mill. kr. incl uddannelse. Der forventes at skoleprovenuet vil være på ca. 8 mill. kroner, når dette kendes, vil sagen blive genoptaget. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller forslagene til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstillet at provenu skolestruktur anvendes på følgende måde: Holddannelse, 7 stillinger Uddannelse lærere/ledere IT til support til skolerne Familie klasse kr kr kr kr. Ressourcerne til holddannelse skal anvendes efter formålet. Skolerne skal melde tilbage til udvalget vedr. anvendelse af holdtimerne. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen, blev sagen tilbagesendt til udvalget med følgende beslutning: Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling, idet Økonomiudvalget finder, at indstillingen ikke overholder 18

19 budgetaftalen, der kun dækker budgetåret Det synes at fremgå af indstillingen, at de foreslåede initiativer rækker ind i 2012, hvorved budgetaftalen ikke synes overholdt. Børne- og skoleforvaltningen har revurderet sagsfremstillingen. Forvaltningen fastholder indstillingen fra Børne- og skoleudvalget med følgende begrundelse: Børne- og skoleudvalget har målsat, at der skal ske en reduktion på min. 20% af børn der ekskluderes fra normalområdet til specialområdet inden I forbindelse med skolestrukturen har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes ny struktur på specialklasseområdet, dette skal implementeres til skoleåret 2012/13. Der skal arbejdes med den inkluderende skole. I forbindelse med finansloven, er der fra regeringens side lagt vægt på 7 mål for folkeskolen, hvor der bl.a. er beskrevet, at der skal være færre elever i specialklasser og på specialskoler I forbindelse med kvalitetskontrakten for 2010, Vesthimmerlands Kommune, er der blandt andet målsat følgende, der skal understøtte dette: 360% eftersyn af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvikling af ledelse Revision af den sammenhængende børnepolitik 19 Flere afslutter en ungdomsuddannelse I forbindelse med arbejdet med den inkluderende skole, er der set på hvilke tiltag der skal arbejdes med for at målet nås. Der har været afholdt dialogmøde med såvel dagtilbud som skole, hvor inklusion var på dagsordnen. Børne- og skoleudvalgets indstilling understøtter tiltag der ville kunne bidrage til at målet om at flere elever bliver i normalsystemet: Holdtimer, sådan at der er mulighed for at arbejde med enkelte elever/små hold eller deleklasser Uddannelse af ledere og lærere og børnehaveklasseledere, da undervisningen skal baseres på viden, ikke på vane IT medarbejder til support, da det er altafgørende at skolerne anvender deres IT optimalt. Digitaliseringen af undervisningen kan hjælpe det enkelte barn, sådan at vanskeligheder kan minimeres Familieklasser, tilbud sådan at barnet og familien kommer i centrum, dette er et tiltag, der sker i et tæt samarbejde med Familieafdelingen

20 Hvis der ikke sættes ind på normalområdet, kan målet om den inkluderende skole ikke nås. Provenu for skolestruktur er nu opgjort. Det viser sig, at provenuet for 2011 vil være kr. Provenuet for 2012 vil være imellem og mill. kr. afhængig af drift af bygninger. De tiltag der iværksættes, vil få betydning for budgetlægningen for I budgetforliget er der beskrevet, at partierne ved udarbejdelse af budget 2012 gennemgår området igen efter oplæg fra Børne- og skoleudvalget. Børne- og skoleforvaltningen tolker det således, at der igen ses på provenuet i forbindelse med budget Finansieringen ved at videreføre tiltagene i 2012 skal ske ved en evt. reduktion i tildelingerne af rammerne for såvel normalområdet som specialområdet. Børne- og skoleforvaltningen vil ikke på nuværende tidspunkt lægge sig fast på hvor disse besparelser skal ske. Dette vil ske i et samarbejde med folkeskolen. Administrationen indstiller Holddannelse, 7 stillinger Uddannelse lærere/ledere IT til support til skolerne Familie klasse kr kr kr kr. Ressourcerne til holddannelse skal anvendes efter formålet. Skolerne skal melde tilbage til udvalget vedr. anvendelse af holdtimerne. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt med bemærkningen om, at skoleprovenuet forbliver på Børne- og skoleudvalgets område. 20

21 028. Anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet Sagsnr.: 11/4433 Fraværende: Bilag: 23225/11Åben Oversigt anlæg kvalitetsfondsområdet 23326/11Åben Børne- og Skoleudvalget 23321/11Åben Sundhedsudvalget 23319/11Åben Kultur- og Fritidsudvalget.pdf 48407/11Åben Vedr. Vestrup skole 48427/11Åben Behov for børnehavepladser i Aars by 48422/11Åben Vedr. Børnehaven Markvænget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk I budget 2011 er der afsat kr. til anlæg på kvalitetsfondsområdet. Der er i budgettet anvist finansiering for de kr. som følger: kvalitetsfondstilskud på kr. låneoptagelse på kr. skattefinansieret kr. De resterende kr. i anlæg på kvalitetsfondsområdet vil blive frigivet i takt med, at de enkelte fagudvalg selv anviser medfinansieringen på 50 % i form af besparelser indenfor eget område. Det betyder, at de kr. bliver finansieret således: kvalitetsfondstilskud på kr. besparelser indenfor fagudvalgenes områder kr. I budgetforliget er aftalt, at Økonomiudvalget på møde i februar 2011 får en oversigt over ønsker til anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet med henblik på en samlet prioritering. Der er indkommet ønsker fra Kultur- og fritidsudvalget, Børne- og skoleudvalget samt Sundhedsudvalget. Herudover har chefgruppen et ønske. Ønsker til puljen på de kr.: Kultur- og fritidsudvalget Børne- og skoleudvalget Sundhedsudvalget Chefgruppen kr kr kr kr.

22 I ALT Ønskerne er nærmere specificeret i vedlagte oversigt kr. Ønsker til puljen på de kr.: Børne- og skoleudvalget I ALT Ønskerne er nærmere specificeret i vedlagte oversigt kr kr. Lovgrundlag Økonomiaftalen for 2011 mellem Regeringen og KL samt budgetforlig Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbene er indarbejdet i budget Administrationen indstiller - at anlægsønskerne indenfor kvalitetsfondsområdet prioriteres. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at de finansierede kvalitetsfondsmidler udgørende kr. fordeles på følgende vis: Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Sundhedsudvalget Chefgruppens pulje til AT-påbud kr kr kr kr. Chefgruppens pulje placeres på den ekstraordinære vedligeholdelsespulje, der herefter sikrer, at midlerne bruges indenfor det berettigede område. Fagudvalgene foretager herefter en fornyet prioritering af kvalitetsfondsmidlerne indenfor den udmeldte ramme, der efterfølgende skal godkendes i byrådet. Det skal sikres, at alle projekter er omfattet pågældende lovgivning. Derudover indstilles det, at Børne- og Skoleudvalget får rådighed over kr., hvoraf udvalget selv finansierer halvdelen. De resterende kr. af kvalitetsfondsmidlerne henstår indtil videre som reserve med bemærkning om, at evt. ønsker til brug af disse skal ske med egenfinansiering af halvdelen. 22

23 Ninni Lodahl Gjessing var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Børne- og skoleudvalget: Børne- og skoleforvaltningen har revurderet sagsfremstillingen. Forvaltningen prioriterer følgende indenfor rammen på 11 mill. kr.: Børnehaveudbygning i Aars: På den meget korte bane skal der udbygges børnehavepladser i Aars. Der er i dag 337 børnehavepladser i Aars by, pladserne er fordelt på 6 institutioner. Der er indskrevet 353 børn pr. 4. januar Dette betyder at der er overbelægning, dette er ikke en holdbar løsning, da der ikke er kvadratmeter nok i Vesthimmerlands Kommunes dagtilbud. I vedlagte bilag kan ses at Vesthimmerlands Kommune i 2011 vil få brug for op til 401 pladser. I 2012 vil dette tal være 394. Pladsanvisningen har ikke retvisende tal for 2013, da alle børn endnu ikke er skrevet på venteliste, men alligevel er tallet 384 pladser. Markvængets Børnehave har i samarbejde med forvaltningen kommet med et oplæg, der tilgodeser behovet for børnehavepladser samt at der vil kunne etableres integreret institution, et tilbud til de 0 til 6 årige. Børnehavens materiale vedlægges som bilag. Forvaltningen ved at der er efterspørgsel efter dagtilbud der har børn i alderen 0 til 6 år. Dette vil betyde, at der vil blive valgmulighed for den enkelte familie om en integreret institution og en dagpleje. Der skal være plads til 50 børn for at dække behovet. Det betyder, at der også oprettes pladser i SFO erne inden skolestart til børnehavebørn, samme procedure som der sker i dag. Der ønskes afsat 8 mill. kr. (50 børn x 10 kvadratmeter x kr kr. til inventar) Byggeriet bør igangsættes så hurtigt som muligt. Masterplan: Der er tidligere beskrevet ønske om en masterplan. Der er undersøgt ved økonomisk forvaltning samt revisionen, om udgiften kan finansieres af kvalitetsfondsmidler. Masterplanen falder indenfor området. Masterplanen kan deles op i to dele, en bygningsmæssig del, som varetages af et eksternt firma. Det er denne del, som falder indenfor kvalitetsfondsmidlernes anvendelsesområde. 23

24 Masterplanen skal understøtte daginstitutionernes og skolernes fysiske tilpasninger til de fremtidige opgaver og vilkår, der er i Vesthimmerlands Kommune. I forhold til det pædagogiske, er det tidligere beskrevet at det er en proces med mange aktører, da alle skal have ejerskab til dette. Byrådet har senest givet en bevilling til en konsulent, der vil komme til at arbejde med inklusion. Det er vigtigt, at der er sammenhæng i dette arbejde, da det er to sider af samme sag. Del 2 vil derfor skulle udføres indenfor egen forvaltning. Forventet udgift kr. IT i folkeskolen: Byrådet har i 2010 givet en bevilling på 2 mill. kroner til IT i folkeskolen, denne investering ønskes videreført med 2 mill. i Der er afsat kr centralt til denne opgave, men der ønskes et langt større løft. Dette skal ske for at skolerne kan fortsætte og videreudvikle deres arbejde med IT i undervisningen, herunder en stigende grad af digitalisering af undervisningsmaterialerne. Der sker en stor udvikling i digitale tilgængelige undervisningsmaterialer, og det vurderes at overgangen til de digitale undervisningsmaterialer i de kommende år optimeres. at Brugen af IT skal i højere grad benyttes i undervisningen til støtte til elever med specielle behov, så de i størst mulig grad kan følge normal undervisning. Der er påbegyndt den nødvendige infrastruktur og fundament til de enkelte skoler ved den seneste investering på området. Dette ønskes udbygget yderligere. Der afsættes 2 mill. kr. Vestrup skole: Renovering af baderum kr. Etablering af 0-6 årig institution: Børne- og skoleudvalget har tidlige besluttet, at man ønsker at etablere tilbud til de 0 til 6 årige i eksisterende institutioner. Dette vil kræve en pulje til indretning af såvel inde- som udearealer kr. Ialt 11 mill. kr. I forbindelse med prioriteringen henvises anlægsønsker vedr. børnehavepladser i Vester Hornum samt evt. anlægsudgifter i Blære/Vegger til budgetønsker for

25 Administrationen indstiller - at prioriteringen godkendes - at anlægssummen frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 25

26 029. Projekt Unge Mødre Sagsnr.: 10/32120 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Vesthimmerlands kommune har sammen med tre andre kommuner, fået mulighed for at deltage i "Projekt Unge mødre". Projektets primære målgruppe er unge, sårbare mødre uden uddannelse, der er ledige eller i stor risiko for at falde ud af uddannelse eller job. Erfaringen blandt kommunens rådgivere og sundhedsplejersker er, at det er er en sammensat gruppe med komplekse problemstillinger - det drejer sig eksempelvis om gravide / mødre, der: er uden uddannelse er teenagere (for denne gruppe giver alderen alene ofte identitetsproblemer i forhold til forældrerollen) har psykiske og / eller diffuse fysiske lidelser er ensomme, uden netværk og selvværd har generelt dårlige sundhedsmæssig forhold er alene-forsørger - med få eller ustabile / skiftende sociale relationer har ringe "samfundsevner" (har vanskeligt ved at styre egen hverdag og økonomi) har svage intellektuelle ressourcer er tidligere anbragte har et misbrugsproblem For alle problemstillingerne gælder, at det - i større eller mindre grad - påvirker forældreevnen. Målene for projektet er konkret at styrke de unge, sårbare gravide/forældres: 26 forældrekompetence, så de er i stand til at skabe en sikker tilknytning til barnet, og varetage barnets behov for omsorg, stimulation og udvikling positive netværk, så de kan overvinde social isolation og stigmatisering

27 evne og vilje til at komme i gang med og fastholde uddannelse eller job, så de kan etablere sig som varigt selvforsørgende Målene skal nås gennem en grundig erhvervs- og uddannelsesvejledning i tæt kombination med en intensiv social og sundhedsfaglig indsats, der kan sikre en hurtig udredning og tidlig indsats i forhold til de enkelte forældres sociale og personlige vanskeligheder. Foruden den primære målgruppe - de sårbare unge mødre - ønsker projektet også at etablere kontakt til en sekundær målgruppe - nemlig unge forældre uden særlige problemstillinger. Formålet hermed er at sikre tilbuddene en ikke-stigmatiserende profil samt udnytte effekten af gode rollemodeller, ved at sårbare unge møder jævnaldrende med børn, der har positiv erfaring med at fastholde en tilknytning til uddannelse og job. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Vesthimmerlands kommunes medfinansiering af projektet udgør kr Egenfinansiering sker inden for de tre fagudvalgs eksisterende budget. Administrationen indstiller at Vesthimmerlands kommune deltager i projektet at egenfinansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme at projektet fysisk forankres på Gislumvej i Aars at sagen oversendes til børne- og skoleudvalget at sagen oversendes til økonomiudvalget til godkendelse Børne- og skoleudvalget: Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune deltager i projektet - at egenfinansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme ved budgetomplaceringer - at sundhedsplejen afsætter timer til projektet indenfor nuværende normering Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt. 27

28 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget tilslutter sig Børne- og skoleudvalgets beslutning. Punktet videresendes til Økonomiudvalget. 28

29 030. Meddelelser Sagsnr.: 11/9641 Fraværende: Bilag: 48698/11Åben Høringsmateriale SSP Sagsfremstilling Næste møde flyttes til den 7. april 2011 kl Orientering ang. udsendelse af SSP høring vedr. organisering. Bilag vedlagt Besøgsrunde den 21. marts 2011 Temamøde dagtilbudsstrukturen den 31. marts 2011 med udgangspunkt i sag nr. 123 fra den 30/ Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Administrationen indstiller - at meddelelserne tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 29

30 Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing 30

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. april 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 031. Budgetorientering 3 032. Regnskab 2010 for puljeordningen Mariehønen, Fjelsø 4 033. Regnskab

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 113. Licitationsprocedure 3 114. Regnskab 2009 for Altingets skole, Alskolen 4 115. Årsrapport

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 06. december 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 116. Masterplan 3 117. Budgetopfølgning pr. 31-10-2011 4 118. Budget 2012 Snøvsen 5 119. Kvalitetsrapport

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 09. august 2011 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 072. Forslag til udviklingsplan for Aars 3 073. Forslag til udviklingsplan for Løgstør 6 074. Orientering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 08. august 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214, Torvegade 15, 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 076. Orientering fra formanden 155 077. Orientering fra forvaltningschefen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 10. januar 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 001. Masterplan 3 002. Budgetopfølgning pr. 30-11-2011 6 003. Budget 2012 for Brobissen 7 004.

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. februar 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespergaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup

Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Dagsorden for Børne- og skoleudvalgets møde den 18. september 2007 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 47. Rammeaftaler specialundervisningsområdet...27 48. Etablering af K-klasse (kontaktklasse)

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008 Side 1 af 14 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 27. marts 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Nyt Kultur- og Fritidscenter Borbjerg-Hvam.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere