Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup"

Transkript

1 Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen Budgetorientering Frigivelse af anlægsmidler Overførsel af anlægsmidler fra 2010 til Ansøgning om leje af Simested skole Udtrædelse af skolebestyrelse Ranum skole Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Provenu skolestruktur Anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet Projekt Unge Mødre Meddelelser 27 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 020. Temamøde sundhedsplejen Sagsnr.: 11/9623 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helga Bohm Sundhedsplejen præsenterer sin virksomhed samt de udfordringer sundhedsplejen står overfor. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen godkendt. 4

5 021. Budgetorientering Sagsnr.: 11/9627 Fraværende: Bilag: 48628/11Åben Ultimo februar /11Åben LIS rapport Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Der orienteres om situationen p.t. Budgetopfølgning LIS Orientering omkring forventet resultat for regnskab 2010 Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen godkendt. 5

6 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 Sagsnr.: 11/9733 Fraværende: Bilag: 48639/11Åben Anlægsbevilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,472 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse på skolerne. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget indstiller det afsatte rådighedsbeløb til frigivelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 6

7 023. Overførsel af anlægsmidler fra 2010 til 2011 Sagsnr.: 11/9631 Fraværende: Bilag: 48645/11Åben Overførsler anlæg Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Jf. pkt. 2 i Politisk drejebog for regnskab 2010, skal fagudvalgene behandle overførsel af uforbrugte bevillinger (rådighedsbeløb) på anlæg på møde i marts måned Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af kr. fra 2010 til 2011, jf. vedhæftede specifikation. Af specifikationen fremgår det at: - skolepuljemidler udgør kr. - kvalitetsfondsmidler udgør kr. - toiletpuljemidler udgør kr. - Farsø Skole udgør kr. - anlægspulje til fordeling (skolestruktur) kr. udgør - klub Ranum udgør kr. - fælles formål (indvendig vedligehold) udgør kr. - LBO Strandby Skole udgør (særskilt regnskab aflægges i april 2011) kr. Lovgrundlag Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring afsnit 4.7. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De ikke anvendte anlægsmidler i 2010 vil i regnskabet for 2010 fremstå som en mindreudgift (der medfører en højere kassebeholdning). Ved genbevilling øges anlægsbudgetterne i 2011 med det samlede beløb og dette finansieres i 2011 ved træk på kassebeholdningen. 7

8 Administrationen indstiller - at der på baggrund af eksisterende regler for overførselsadgang på anlæg bevilges overførsel af kr., og - at overførslerne finansieres ved træk på kassen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 8

9 024. Ansøgning om leje af Simested skole Sagsnr.: 11/340 Fraværende: Bilag: 3326/11 Åben Ansøgning om at etablere friskole i Simested 48624/11Åben Købstilbud 48622/11Åben Købstilbud 48619/11Åben Købstilbud 48854/11Åben Kommentarer til købstilbud Simested skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Den foreløbige bestyrelse for etablering af friskole i Simested, ansøger om følgende: Dialog omkring leje af bygningerne til en leje der modsvarer det beløb som Vesthimmerlands Kommune skulle bidrage med til vedligehold af bygningen. Det vil i praksis betyde, at friskolen ikke betaler leje, men afholder udgiften til vedligehold. At nuværende inventar og undervisningsmaterialer stilles til rådighed for friskolen. Friskolen vil være interesseret i en aftale med Vesthimmerlands Kommune vedr. etablering af dagtilbud. Det kan oplyses at der afholdes stiftende generalforsamling og elevindskrivning den 14. januar, først derefter vil den foreløbige bestyrelse kunne melde ud, om der etableres en friskole eller ej. Børne- og skoleforvaltningen har fået sagen undersøgt ved vores juridiske afdeling, der fremkommer med følgende, efter at have søgt vejledning i Statsforvaltningen samt Undervisningsministeriet: En kommune på kun leje ud på markedsvilkår, da det relaterer sig til en driftsudgift. Markedslejen kan fastsættes af en ejendomsmægler. En kommune kan yde anlægstilskud i henhold til friskolelovens 23: Kommunale tilskud 23 Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. 25, kan yde følgende tilskud: 1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under 9

10 hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold, 2) Tilskud til driften af skolefritidsordninger, 3) Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, 4) Tilskud til sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., og 5) Tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. I forbindelse med skolestrukturen er det besluttet at det provenu der er fremkommet, skal benyttes indenfor området, sådan at der kan ske en opkvalificering af området. Derfor vurderer Børne- og skoleforvaltningen, at ejendommen sættes til salg, sådan at der ikke fremadrettet er udgifter indenfor det kommunale skolevæsen til vedligehold af bygningen. Inventar og undervisningsmaterialer tilbydes til Ålestrup Skole, da det er den skole, der skal være modtagende skole. Disse beslutninger vil være med til, at provenuet ved skolestrukturen kan styrke folkeskolen. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller At ansøgningen omkring leje af Simested Skole ikke imødekommes. At inventar og undervisningsmaterialer indgår i Vesthimmerlands Kommunes samlede aktiver. At skolen sættes til salg. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den At administrationen bemyndiges til en forhandling med friskoleforeningen om et køb af skolen på særlige vilkår. Vilkår for overtagelse af inventar og undervisningsmaterialer indgår i denne aftale. Sagen genoptages den 1. februar. Ilse Skadhauge var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Der har været afholdt møder imellem bestyrelsen for friskolen samt Børne- og skoleforvaltningen. Bestyrelsen har fremsendt købstilbud. Købstilbuddet er vurderet af juridisk afdeling. Uafhængig ejendomsmægler har endvidere vurderet ejendommen. Denne vurdering vil blive eftersendt. 10

11 Bestyrelsen ønsker at overtage Simested Skole senest den 1. juli Dette kan af praktiske årsager ikke imødekommes, da skolen skal vente med nedtagning m.m. til efter skoleårets afslutning, så forvaltningen indstiller, at overtagelse tidligst kan ske den 15. juli I forhold til købstilbud på inventar samt undervisningsmaterialer henvises der til tidligere beslutning om, at Ålestrup Skole samt k-klasserne har fortrinsret. Børne- og skoleudvalget skal tage stilling til, om der skal indstilles tilskud til friskolen. Administrationen indstiller - at købstilbuddet oversendes til Økonomiudvalget til afgørelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt med bemærkninger om, at der ydes et tilskud til anlægsudgifter eller lignende aktiviteter efter gældende lovgivning, (Friskolelovgivningen 25 stk. 5), sådan at der kan etableres friskole på vilkår, der understøtter etableringen af friskolen. 11

12 025. Udtrædelse af skolebestyrelse Ranum skole Sagsnr.: 11/9636 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Arne Davidsen anmoder om at udtræde af Ranum skoles skolebestyrelse pr. 1/3 2011, da han ikke længere har børn på skolen. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 12

13 026. Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Sagsnr.: 11/9685 Fraværende: Bilag: 48668/11Åben Tilbud pavillon 48666/11Åben 48675/11Åben Brev fra arbejdsgruppe Brev fra skolebestyrelsen ved Louns-Alstrup skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring I forbindelse med skolestruktur blev det besluttet, at der skulle ses på at der evt. kan etableres et lokalt pasningstilbud i de områder, der blev berørt at skolelukninger. I forbindelse med lukningen af Louns-Alstrup skole, besluttede Børne- og skoleudvalget den 30. november 2010, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Kommissorium for arbejdsgruppens arbejde I bestræbelse på at etablere et pasningstilbud for børnehavebørnene i Hvalpsund nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg. Arbejdsgruppen består at skolelederne i Ullits og Louns Alstrup, bestyrelsesformænd de samme steder, konstitueret leder af LBO en i Louns Alstrup og leder af LBO en i Ullits. Gruppen kan om ønsket supplere sig med relevante personer Gruppen har deadline , hvor forslaget skal sendes elektronisk til forvaltningschef Elsemarie Lauring på Nogle af præmisserne for gruppens arbejde er 13 Alle børnehavebørn i Hvalpsund tilbydes indskrivning i LBO en i Ullits Der skal være mulighed for aktiviteter i Hvalpsund for børnene bosiddende her og for de andre børn indskrevet i Ullits Der skal evt. være mulighed for at møde ind i Hvalpsund / blive hentet i Hvalpsund Der skal arbejdes med at finde / udtænke en lokalitet i Hvalpsund, der kan afløse skolen som mødested (hal, tipi, bjælkehytte m.m.) Der kan anvendes op til 2 mill. til anlæg / etablering i Ullits og Hvalpsund Der skal laves en overordnet plan for, hvordan opgaven tænkes løst i det

14 daglige Alternativer for pasning Arbejdsgruppen har valgt at se på 3 alternativer, og ud fra disse prøvet, at komme med forskellige argumenter. 1. Pasning i Hvalpsund med udgangspunkt i 9 børn pr. 1/ og 11 børn pr. 1/ med en åbningstid på 51 timer om ugen, vil kræve en pædagognormering på min. 90 timer pr. uge. De 9 børn udløser ialt 43,29 timer/uge pr. 1/ Dette betyder, at en åbningstid på 51 timer i Hvalpsund kræver en ekstra normering på min. 46,71 prl. uge ud over de timer 9 børn udløser. Normeringen i Ullits bliver på 128,93 timer/uge, heri er indregnet 7 børn fra Hvalpsund. Det må forventes, at nogle af de forældre, der har tilkendegivet at de ønsker Ullits, vil vælge Hvalpsund, hvis der bliver en åbningstid på 51 timer/uge. Skolebestyrelsen på Louns-Alstrup peger på en institution i Hvalpsund med en åbningstid på 51 timer/uge. Hvis man forventer, at pasningen i Hvalpsund suppleres med børn fra Ullits, vil dette indebære, at der indsættes bus formiddag og eftermiddag. Forudsætningen for at der er forældreopbakning fra Ullits-forældrene til at supplere pasningen i Hvalpsund vil givet være, at rammerne er i orden rent bygningsmæssigt, og at placeringen er attraktiv med hensyn til at kunne bruge naturen. Garantinormering vil koste kr. pr. år. 2. Pasning i Hvalpsund i tidsrummet i alt 35 timer om ugen (incl. transporttid). Der er taget udgangspunkt i de 9 børn, hvor der er ønske om pasning i Hvalpsund. Dette vil kræve pædagognormering i Hvalpsund på 65 timer pr. uge, altså et behov for ekstra 21,71 timer/uge ud over garantinormeringen. Hvis man forventer, at pasningen i Hvalpsund suppleres med børn fra Ullits de børn, der er afleveret tidligt, vil dette indebære, at der indsættes bus formiddag og eftermiddag. Forudsætningen for at der er forældreopbakning fra Ullits-forældrene til at supplere pasningen i Hvalpsund vil givet være, at rammerne er i orden rent bygningsmæssigt, og at placeringen er attraktiv med hensyn til at kunne bruge naturen. 14

15 Garantinormering vil koste kr. + udgifter til transport. 3. Alle børn indskrives og passes i Børnehuset i Ullits med en åbningstid på 51 timer om ugen. Rent lokalemæssigt vil der ikke være problemer med at rumme de 37 børnehavebørn. Derimod vil det være umuligt at rumme de ca. 60 SFO-børn Ullits og Hvalpsund, hvilket understreger behovet for en udbygning af Børnehuset i Ullits. Fysiske rammer i Hvalpsund Arbejdsgruppen har undersøgt forskellige muligheder, men har ikke kunnet finde eksisterende acceptable lokaler, når man tager i betragtning, at disse skal opfylde gældende regler for såvel børn som personale. Arbejdsgruppen har valgt at foreslå en lejet pavillon på ca 70 m2 (se bilag). Størrelsen skal ses i lyset af, kommissoriets ønske om, at børn fra Ullits skal have mulighed for aktiviteter der. Arbejdsgruppen er derfor nået frem til, at hvis der etableres en børnepasningsordning i Hvalpsund, kan dette kun ske i en lejet pavillon. En sådan kan lejes på årsbasis. Udgifterne til en sådan løsning vil estimeret andrage: Første års leje incl. opstilling ca kr. Hertil kommer tilslutning af kloak, vand og el Evt. legemuligheder Inventar Følgende år: Leje ca kr. El, vand og vandledningsafgift Efter modtagelse fra arbejdsgruppen, er der fremsendt notat fra skolebestyrelsen fra Louns-Alstrup skole, hvor der anbefales en naturbørnehave i Hvalpsund med en åbningstid på 51 timer. Forvaltningens bemærkninger til sagen er oprettelse af en naturbørnehave er et spændende tiltag, at børnetallet på 11 er for småt til oprettelse af et dagtilbud set i et fagligt/økonomisk perspektiv. Der er ikke budgetmæssige forudsætninger for forslag 1 og 2. Lovgrundlag Sagen afgøres i byrådet. 15

16 Økonomi Administrationen indstiller - at forslag 3 indstilles og at Ullits skole fremsender forslag til anlægsønske indenfor den udmeldte ramme på 2 mill. kr. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen udsat. Arbejdsgruppen indkaldes til møde den 7. april

17 027. Provenu skolestruktur Sagsnr.: 11/3832 Fraværende: Bilag: 19407/11Åben Familieklasse 48500/11Åben Provenu skolestruktur 48687/11Åben Provenu skolestruktur /11Åben Provenu skolestruktur 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Styrkelse af folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre det samlede provenu i forbindelse med den kommende lukning af skoler, overflytning af 7. klasser m.m., men forvaltningen ønsker af hensyn til den videre planlægning en beslutning vedr. de midler, byrådet måtte ønske at tilføre skolevæsenet i form af timer/lektioner, som har betydning for tildelingen til skolerne. I sammenhæng med kvalitetskontraktens og forvaltningens mål for de næste år, ønsker forvaltningen en beslutning på følgende områder: - Resurser til støtte i normalundervisningen som alternativ til udskillelse. Der ønskes 4 stillinger = kr. til holddeling, som skal understøtte målet om en øget grad af inklusion i de kommende år. Forvaltningen vil i dialog med skolelederne beslutte, hvordan timerne tildeles skolerne, så målet understøttes optimalt. Klassestørrelse, belastningsgrad vil være parametre der indgår i tildelingen. - Uddannelse af ledere, lærere og børnehaveklasseledere i normalundervisningen med henblik på at skabe større forståelse og mulighed for øget inklusion. Fokus bør være specifikt på drengene, idet der kan konstateres en overvægt af drenge i specialklasserne. Et andet fokuspunkt er klasseledelse. Der ønskes kr. - I forbindelse med udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel for skolerne, ønskes tiden til administrative medarbejdere øget. Der er siden vedtagelsen af tildelingen til skolesekretærerne og skolelederne i 2006 tilflydt skolerne flere administrative opgaver. Der ønskes tilført området kr., som forvaltningen sammen med relevante personer vil lade indgå i arbejdet med en ny tildelingsmodel for det adm. personale - Ansættelse af 1 medarbejder til central varetagelse af teknisk IT-support for 17

18 alle skoler = kr. - Ansættelse af undervisningsassistenter på 2 skoler i skoleåret 11/12 med henblik på at vurdere effekten i forhold til øget inklusion = kr. Den ekstra tildeling af resurser til undervisningsassistenter kan ske efter ansøgning fra skoler med en beskrivelse af mål og succeskriterier for deres virke i forhold til øget inklusion - Familieklasser, der etableres 1 familieklasse på skoleområdet samt på dagtilbudsområdet. Proces vedr. udvælgelse af institutioner samt uddannelse påbegyndes i foråret Projekterne opstartes den 1. august. Der afsættes kr. pr. år. Tilførslen til folkeskolen vil være i alt kr. pr. år. For 2011 vil dette andrage 2 mill. kr. incl uddannelse. Der forventes at skoleprovenuet vil være på ca. 8 mill. kroner, når dette kendes, vil sagen blive genoptaget. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller forslagene til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstillet at provenu skolestruktur anvendes på følgende måde: Holddannelse, 7 stillinger Uddannelse lærere/ledere IT til support til skolerne Familie klasse kr kr kr kr. Ressourcerne til holddannelse skal anvendes efter formålet. Skolerne skal melde tilbage til udvalget vedr. anvendelse af holdtimerne. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen, blev sagen tilbagesendt til udvalget med følgende beslutning: Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling, idet Økonomiudvalget finder, at indstillingen ikke overholder 18

19 budgetaftalen, der kun dækker budgetåret Det synes at fremgå af indstillingen, at de foreslåede initiativer rækker ind i 2012, hvorved budgetaftalen ikke synes overholdt. Børne- og skoleforvaltningen har revurderet sagsfremstillingen. Forvaltningen fastholder indstillingen fra Børne- og skoleudvalget med følgende begrundelse: Børne- og skoleudvalget har målsat, at der skal ske en reduktion på min. 20% af børn der ekskluderes fra normalområdet til specialområdet inden I forbindelse med skolestrukturen har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes ny struktur på specialklasseområdet, dette skal implementeres til skoleåret 2012/13. Der skal arbejdes med den inkluderende skole. I forbindelse med finansloven, er der fra regeringens side lagt vægt på 7 mål for folkeskolen, hvor der bl.a. er beskrevet, at der skal være færre elever i specialklasser og på specialskoler I forbindelse med kvalitetskontrakten for 2010, Vesthimmerlands Kommune, er der blandt andet målsat følgende, der skal understøtte dette: 360% eftersyn af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvikling af ledelse Revision af den sammenhængende børnepolitik 19 Flere afslutter en ungdomsuddannelse I forbindelse med arbejdet med den inkluderende skole, er der set på hvilke tiltag der skal arbejdes med for at målet nås. Der har været afholdt dialogmøde med såvel dagtilbud som skole, hvor inklusion var på dagsordnen. Børne- og skoleudvalgets indstilling understøtter tiltag der ville kunne bidrage til at målet om at flere elever bliver i normalsystemet: Holdtimer, sådan at der er mulighed for at arbejde med enkelte elever/små hold eller deleklasser Uddannelse af ledere og lærere og børnehaveklasseledere, da undervisningen skal baseres på viden, ikke på vane IT medarbejder til support, da det er altafgørende at skolerne anvender deres IT optimalt. Digitaliseringen af undervisningen kan hjælpe det enkelte barn, sådan at vanskeligheder kan minimeres Familieklasser, tilbud sådan at barnet og familien kommer i centrum, dette er et tiltag, der sker i et tæt samarbejde med Familieafdelingen

20 Hvis der ikke sættes ind på normalområdet, kan målet om den inkluderende skole ikke nås. Provenu for skolestruktur er nu opgjort. Det viser sig, at provenuet for 2011 vil være kr. Provenuet for 2012 vil være imellem og mill. kr. afhængig af drift af bygninger. De tiltag der iværksættes, vil få betydning for budgetlægningen for I budgetforliget er der beskrevet, at partierne ved udarbejdelse af budget 2012 gennemgår området igen efter oplæg fra Børne- og skoleudvalget. Børne- og skoleforvaltningen tolker det således, at der igen ses på provenuet i forbindelse med budget Finansieringen ved at videreføre tiltagene i 2012 skal ske ved en evt. reduktion i tildelingerne af rammerne for såvel normalområdet som specialområdet. Børne- og skoleforvaltningen vil ikke på nuværende tidspunkt lægge sig fast på hvor disse besparelser skal ske. Dette vil ske i et samarbejde med folkeskolen. Administrationen indstiller Holddannelse, 7 stillinger Uddannelse lærere/ledere IT til support til skolerne Familie klasse kr kr kr kr. Ressourcerne til holddannelse skal anvendes efter formålet. Skolerne skal melde tilbage til udvalget vedr. anvendelse af holdtimerne. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt med bemærkningen om, at skoleprovenuet forbliver på Børne- og skoleudvalgets område. 20

21 028. Anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet Sagsnr.: 11/4433 Fraværende: Bilag: 23225/11Åben Oversigt anlæg kvalitetsfondsområdet 23326/11Åben Børne- og Skoleudvalget 23321/11Åben Sundhedsudvalget 23319/11Åben Kultur- og Fritidsudvalget.pdf 48407/11Åben Vedr. Vestrup skole 48427/11Åben Behov for børnehavepladser i Aars by 48422/11Åben Vedr. Børnehaven Markvænget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk I budget 2011 er der afsat kr. til anlæg på kvalitetsfondsområdet. Der er i budgettet anvist finansiering for de kr. som følger: kvalitetsfondstilskud på kr. låneoptagelse på kr. skattefinansieret kr. De resterende kr. i anlæg på kvalitetsfondsområdet vil blive frigivet i takt med, at de enkelte fagudvalg selv anviser medfinansieringen på 50 % i form af besparelser indenfor eget område. Det betyder, at de kr. bliver finansieret således: kvalitetsfondstilskud på kr. besparelser indenfor fagudvalgenes områder kr. I budgetforliget er aftalt, at Økonomiudvalget på møde i februar 2011 får en oversigt over ønsker til anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet med henblik på en samlet prioritering. Der er indkommet ønsker fra Kultur- og fritidsudvalget, Børne- og skoleudvalget samt Sundhedsudvalget. Herudover har chefgruppen et ønske. Ønsker til puljen på de kr.: Kultur- og fritidsudvalget Børne- og skoleudvalget Sundhedsudvalget Chefgruppen kr kr kr kr.

22 I ALT Ønskerne er nærmere specificeret i vedlagte oversigt kr. Ønsker til puljen på de kr.: Børne- og skoleudvalget I ALT Ønskerne er nærmere specificeret i vedlagte oversigt kr kr. Lovgrundlag Økonomiaftalen for 2011 mellem Regeringen og KL samt budgetforlig Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbene er indarbejdet i budget Administrationen indstiller - at anlægsønskerne indenfor kvalitetsfondsområdet prioriteres. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at de finansierede kvalitetsfondsmidler udgørende kr. fordeles på følgende vis: Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Sundhedsudvalget Chefgruppens pulje til AT-påbud kr kr kr kr. Chefgruppens pulje placeres på den ekstraordinære vedligeholdelsespulje, der herefter sikrer, at midlerne bruges indenfor det berettigede område. Fagudvalgene foretager herefter en fornyet prioritering af kvalitetsfondsmidlerne indenfor den udmeldte ramme, der efterfølgende skal godkendes i byrådet. Det skal sikres, at alle projekter er omfattet pågældende lovgivning. Derudover indstilles det, at Børne- og Skoleudvalget får rådighed over kr., hvoraf udvalget selv finansierer halvdelen. De resterende kr. af kvalitetsfondsmidlerne henstår indtil videre som reserve med bemærkning om, at evt. ønsker til brug af disse skal ske med egenfinansiering af halvdelen. 22

23 Ninni Lodahl Gjessing var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Børne- og skoleudvalget: Børne- og skoleforvaltningen har revurderet sagsfremstillingen. Forvaltningen prioriterer følgende indenfor rammen på 11 mill. kr.: Børnehaveudbygning i Aars: På den meget korte bane skal der udbygges børnehavepladser i Aars. Der er i dag 337 børnehavepladser i Aars by, pladserne er fordelt på 6 institutioner. Der er indskrevet 353 børn pr. 4. januar Dette betyder at der er overbelægning, dette er ikke en holdbar løsning, da der ikke er kvadratmeter nok i Vesthimmerlands Kommunes dagtilbud. I vedlagte bilag kan ses at Vesthimmerlands Kommune i 2011 vil få brug for op til 401 pladser. I 2012 vil dette tal være 394. Pladsanvisningen har ikke retvisende tal for 2013, da alle børn endnu ikke er skrevet på venteliste, men alligevel er tallet 384 pladser. Markvængets Børnehave har i samarbejde med forvaltningen kommet med et oplæg, der tilgodeser behovet for børnehavepladser samt at der vil kunne etableres integreret institution, et tilbud til de 0 til 6 årige. Børnehavens materiale vedlægges som bilag. Forvaltningen ved at der er efterspørgsel efter dagtilbud der har børn i alderen 0 til 6 år. Dette vil betyde, at der vil blive valgmulighed for den enkelte familie om en integreret institution og en dagpleje. Der skal være plads til 50 børn for at dække behovet. Det betyder, at der også oprettes pladser i SFO erne inden skolestart til børnehavebørn, samme procedure som der sker i dag. Der ønskes afsat 8 mill. kr. (50 børn x 10 kvadratmeter x kr kr. til inventar) Byggeriet bør igangsættes så hurtigt som muligt. Masterplan: Der er tidligere beskrevet ønske om en masterplan. Der er undersøgt ved økonomisk forvaltning samt revisionen, om udgiften kan finansieres af kvalitetsfondsmidler. Masterplanen falder indenfor området. Masterplanen kan deles op i to dele, en bygningsmæssig del, som varetages af et eksternt firma. Det er denne del, som falder indenfor kvalitetsfondsmidlernes anvendelsesområde. 23

24 Masterplanen skal understøtte daginstitutionernes og skolernes fysiske tilpasninger til de fremtidige opgaver og vilkår, der er i Vesthimmerlands Kommune. I forhold til det pædagogiske, er det tidligere beskrevet at det er en proces med mange aktører, da alle skal have ejerskab til dette. Byrådet har senest givet en bevilling til en konsulent, der vil komme til at arbejde med inklusion. Det er vigtigt, at der er sammenhæng i dette arbejde, da det er to sider af samme sag. Del 2 vil derfor skulle udføres indenfor egen forvaltning. Forventet udgift kr. IT i folkeskolen: Byrådet har i 2010 givet en bevilling på 2 mill. kroner til IT i folkeskolen, denne investering ønskes videreført med 2 mill. i Der er afsat kr centralt til denne opgave, men der ønskes et langt større løft. Dette skal ske for at skolerne kan fortsætte og videreudvikle deres arbejde med IT i undervisningen, herunder en stigende grad af digitalisering af undervisningsmaterialerne. Der sker en stor udvikling i digitale tilgængelige undervisningsmaterialer, og det vurderes at overgangen til de digitale undervisningsmaterialer i de kommende år optimeres. at Brugen af IT skal i højere grad benyttes i undervisningen til støtte til elever med specielle behov, så de i størst mulig grad kan følge normal undervisning. Der er påbegyndt den nødvendige infrastruktur og fundament til de enkelte skoler ved den seneste investering på området. Dette ønskes udbygget yderligere. Der afsættes 2 mill. kr. Vestrup skole: Renovering af baderum kr. Etablering af 0-6 årig institution: Børne- og skoleudvalget har tidlige besluttet, at man ønsker at etablere tilbud til de 0 til 6 årige i eksisterende institutioner. Dette vil kræve en pulje til indretning af såvel inde- som udearealer kr. Ialt 11 mill. kr. I forbindelse med prioriteringen henvises anlægsønsker vedr. børnehavepladser i Vester Hornum samt evt. anlægsudgifter i Blære/Vegger til budgetønsker for

25 Administrationen indstiller - at prioriteringen godkendes - at anlægssummen frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 25

26 029. Projekt Unge Mødre Sagsnr.: 10/32120 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Vesthimmerlands kommune har sammen med tre andre kommuner, fået mulighed for at deltage i "Projekt Unge mødre". Projektets primære målgruppe er unge, sårbare mødre uden uddannelse, der er ledige eller i stor risiko for at falde ud af uddannelse eller job. Erfaringen blandt kommunens rådgivere og sundhedsplejersker er, at det er er en sammensat gruppe med komplekse problemstillinger - det drejer sig eksempelvis om gravide / mødre, der: er uden uddannelse er teenagere (for denne gruppe giver alderen alene ofte identitetsproblemer i forhold til forældrerollen) har psykiske og / eller diffuse fysiske lidelser er ensomme, uden netværk og selvværd har generelt dårlige sundhedsmæssig forhold er alene-forsørger - med få eller ustabile / skiftende sociale relationer har ringe "samfundsevner" (har vanskeligt ved at styre egen hverdag og økonomi) har svage intellektuelle ressourcer er tidligere anbragte har et misbrugsproblem For alle problemstillingerne gælder, at det - i større eller mindre grad - påvirker forældreevnen. Målene for projektet er konkret at styrke de unge, sårbare gravide/forældres: 26 forældrekompetence, så de er i stand til at skabe en sikker tilknytning til barnet, og varetage barnets behov for omsorg, stimulation og udvikling positive netværk, så de kan overvinde social isolation og stigmatisering

27 evne og vilje til at komme i gang med og fastholde uddannelse eller job, så de kan etablere sig som varigt selvforsørgende Målene skal nås gennem en grundig erhvervs- og uddannelsesvejledning i tæt kombination med en intensiv social og sundhedsfaglig indsats, der kan sikre en hurtig udredning og tidlig indsats i forhold til de enkelte forældres sociale og personlige vanskeligheder. Foruden den primære målgruppe - de sårbare unge mødre - ønsker projektet også at etablere kontakt til en sekundær målgruppe - nemlig unge forældre uden særlige problemstillinger. Formålet hermed er at sikre tilbuddene en ikke-stigmatiserende profil samt udnytte effekten af gode rollemodeller, ved at sårbare unge møder jævnaldrende med børn, der har positiv erfaring med at fastholde en tilknytning til uddannelse og job. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Vesthimmerlands kommunes medfinansiering af projektet udgør kr Egenfinansiering sker inden for de tre fagudvalgs eksisterende budget. Administrationen indstiller at Vesthimmerlands kommune deltager i projektet at egenfinansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme at projektet fysisk forankres på Gislumvej i Aars at sagen oversendes til børne- og skoleudvalget at sagen oversendes til økonomiudvalget til godkendelse Børne- og skoleudvalget: Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune deltager i projektet - at egenfinansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme ved budgetomplaceringer - at sundhedsplejen afsætter timer til projektet indenfor nuværende normering Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt. 27

28 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget tilslutter sig Børne- og skoleudvalgets beslutning. Punktet videresendes til Økonomiudvalget. 28

29 030. Meddelelser Sagsnr.: 11/9641 Fraværende: Bilag: 48698/11Åben Høringsmateriale SSP Sagsfremstilling Næste møde flyttes til den 7. april 2011 kl Orientering ang. udsendelse af SSP høring vedr. organisering. Bilag vedlagt Besøgsrunde den 21. marts 2011 Temamøde dagtilbudsstrukturen den 31. marts 2011 med udgangspunkt i sag nr. 123 fra den 30/ Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Administrationen indstiller - at meddelelserne tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 29

30 Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing 30

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere