Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup"

Transkript

1 Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 16:00 i Aalestrup

2 Indholdsfortegnelse 020. Temamøde sundhedsplejen Budgetorientering Frigivelse af anlægsmidler Overførsel af anlægsmidler fra 2010 til Ansøgning om leje af Simested skole Udtrædelse af skolebestyrelse Ranum skole Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Provenu skolestruktur Anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet Projekt Unge Mødre Meddelelser 27 2

3 Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 020. Temamøde sundhedsplejen Sagsnr.: 11/9623 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helga Bohm Sundhedsplejen præsenterer sin virksomhed samt de udfordringer sundhedsplejen står overfor. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen godkendt. 4

5 021. Budgetorientering Sagsnr.: 11/9627 Fraværende: Bilag: 48628/11Åben Ultimo februar /11Åben LIS rapport Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Der orienteres om situationen p.t. Budgetopfølgning LIS Orientering omkring forventet resultat for regnskab 2010 Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteringen godkendt. 5

6 022. Frigivelse af anlægsmidler 2011 Sagsnr.: 11/9733 Fraværende: Bilag: 48639/11Åben Anlægsbevilling Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg I budget 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,472 mill. kr. til indvendig vedligeholdelse på skolerne. Dette rådighedsbeløb ønskes frigivet. Økonomi: Som beskrevet ovenfor. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Børne- og skoleudvalget indstiller det afsatte rådighedsbeløb til frigivelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 6

7 023. Overførsel af anlægsmidler fra 2010 til 2011 Sagsnr.: 11/9631 Fraværende: Bilag: 48645/11Åben Overførsler anlæg Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Jf. pkt. 2 i Politisk drejebog for regnskab 2010, skal fagudvalgene behandle overførsel af uforbrugte bevillinger (rådighedsbeløb) på anlæg på møde i marts måned Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af kr. fra 2010 til 2011, jf. vedhæftede specifikation. Af specifikationen fremgår det at: - skolepuljemidler udgør kr. - kvalitetsfondsmidler udgør kr. - toiletpuljemidler udgør kr. - Farsø Skole udgør kr. - anlægspulje til fordeling (skolestruktur) kr. udgør - klub Ranum udgør kr. - fælles formål (indvendig vedligehold) udgør kr. - LBO Strandby Skole udgør (særskilt regnskab aflægges i april 2011) kr. Lovgrundlag Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring afsnit 4.7. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De ikke anvendte anlægsmidler i 2010 vil i regnskabet for 2010 fremstå som en mindreudgift (der medfører en højere kassebeholdning). Ved genbevilling øges anlægsbudgetterne i 2011 med det samlede beløb og dette finansieres i 2011 ved træk på kassebeholdningen. 7

8 Administrationen indstiller - at der på baggrund af eksisterende regler for overførselsadgang på anlæg bevilges overførsel af kr., og - at overførslerne finansieres ved træk på kassen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 8

9 024. Ansøgning om leje af Simested skole Sagsnr.: 11/340 Fraværende: Bilag: 3326/11 Åben Ansøgning om at etablere friskole i Simested 48624/11Åben Købstilbud 48622/11Åben Købstilbud 48619/11Åben Købstilbud 48854/11Åben Kommentarer til købstilbud Simested skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring Den foreløbige bestyrelse for etablering af friskole i Simested, ansøger om følgende: Dialog omkring leje af bygningerne til en leje der modsvarer det beløb som Vesthimmerlands Kommune skulle bidrage med til vedligehold af bygningen. Det vil i praksis betyde, at friskolen ikke betaler leje, men afholder udgiften til vedligehold. At nuværende inventar og undervisningsmaterialer stilles til rådighed for friskolen. Friskolen vil være interesseret i en aftale med Vesthimmerlands Kommune vedr. etablering af dagtilbud. Det kan oplyses at der afholdes stiftende generalforsamling og elevindskrivning den 14. januar, først derefter vil den foreløbige bestyrelse kunne melde ud, om der etableres en friskole eller ej. Børne- og skoleforvaltningen har fået sagen undersøgt ved vores juridiske afdeling, der fremkommer med følgende, efter at have søgt vejledning i Statsforvaltningen samt Undervisningsministeriet: En kommune på kun leje ud på markedsvilkår, da det relaterer sig til en driftsudgift. Markedslejen kan fastsættes af en ejendomsmægler. En kommune kan yde anlægstilskud i henhold til friskolelovens 23: Kommunale tilskud 23 Kommunalbestyrelsen i skolekommunen eller elevers bopælskommune, jf. 25, kan yde følgende tilskud: 1) Tilskud til nedbringelse af skolepenge, herunder til nedbringelse af betaling for skolefritidsordninger og for ophold på en kostafdeling. Tilskuddet kan ydes under 9

10 hensyn til elevernes og forældrenes indtægtsforhold, 2) Tilskud til driften af skolefritidsordninger, 3) Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, 4) Tilskud til sprogstimulering efter 1, stk. 2, 2. pkt., og 5) Tilskud til anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. I forbindelse med skolestrukturen er det besluttet at det provenu der er fremkommet, skal benyttes indenfor området, sådan at der kan ske en opkvalificering af området. Derfor vurderer Børne- og skoleforvaltningen, at ejendommen sættes til salg, sådan at der ikke fremadrettet er udgifter indenfor det kommunale skolevæsen til vedligehold af bygningen. Inventar og undervisningsmaterialer tilbydes til Ålestrup Skole, da det er den skole, der skal være modtagende skole. Disse beslutninger vil være med til, at provenuet ved skolestrukturen kan styrke folkeskolen. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller At ansøgningen omkring leje af Simested Skole ikke imødekommes. At inventar og undervisningsmaterialer indgår i Vesthimmerlands Kommunes samlede aktiver. At skolen sættes til salg. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den At administrationen bemyndiges til en forhandling med friskoleforeningen om et køb af skolen på særlige vilkår. Vilkår for overtagelse af inventar og undervisningsmaterialer indgår i denne aftale. Sagen genoptages den 1. februar. Ilse Skadhauge var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Der har været afholdt møder imellem bestyrelsen for friskolen samt Børne- og skoleforvaltningen. Bestyrelsen har fremsendt købstilbud. Købstilbuddet er vurderet af juridisk afdeling. Uafhængig ejendomsmægler har endvidere vurderet ejendommen. Denne vurdering vil blive eftersendt. 10

11 Bestyrelsen ønsker at overtage Simested Skole senest den 1. juli Dette kan af praktiske årsager ikke imødekommes, da skolen skal vente med nedtagning m.m. til efter skoleårets afslutning, så forvaltningen indstiller, at overtagelse tidligst kan ske den 15. juli I forhold til købstilbud på inventar samt undervisningsmaterialer henvises der til tidligere beslutning om, at Ålestrup Skole samt k-klasserne har fortrinsret. Børne- og skoleudvalget skal tage stilling til, om der skal indstilles tilskud til friskolen. Administrationen indstiller - at købstilbuddet oversendes til Økonomiudvalget til afgørelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt med bemærkninger om, at der ydes et tilskud til anlægsudgifter eller lignende aktiviteter efter gældende lovgivning, (Friskolelovgivningen 25 stk. 5), sådan at der kan etableres friskole på vilkår, der understøtter etableringen af friskolen. 11

12 025. Udtrædelse af skolebestyrelse Ranum skole Sagsnr.: 11/9636 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Arne Davidsen anmoder om at udtræde af Ranum skoles skolebestyrelse pr. 1/3 2011, da han ikke længere har børn på skolen. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 12

13 026. Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Sagsnr.: 11/9685 Fraværende: Bilag: 48668/11Åben Tilbud pavillon 48666/11Åben 48675/11Åben Brev fra arbejdsgruppe Brev fra skolebestyrelsen ved Louns-Alstrup skole Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elsemarie Lauvring I forbindelse med skolestruktur blev det besluttet, at der skulle ses på at der evt. kan etableres et lokalt pasningstilbud i de områder, der blev berørt at skolelukninger. I forbindelse med lukningen af Louns-Alstrup skole, besluttede Børne- og skoleudvalget den 30. november 2010, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Kommissorium for arbejdsgruppens arbejde I bestræbelse på at etablere et pasningstilbud for børnehavebørnene i Hvalpsund nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg. Arbejdsgruppen består at skolelederne i Ullits og Louns Alstrup, bestyrelsesformænd de samme steder, konstitueret leder af LBO en i Louns Alstrup og leder af LBO en i Ullits. Gruppen kan om ønsket supplere sig med relevante personer Gruppen har deadline , hvor forslaget skal sendes elektronisk til forvaltningschef Elsemarie Lauring på Nogle af præmisserne for gruppens arbejde er 13 Alle børnehavebørn i Hvalpsund tilbydes indskrivning i LBO en i Ullits Der skal være mulighed for aktiviteter i Hvalpsund for børnene bosiddende her og for de andre børn indskrevet i Ullits Der skal evt. være mulighed for at møde ind i Hvalpsund / blive hentet i Hvalpsund Der skal arbejdes med at finde / udtænke en lokalitet i Hvalpsund, der kan afløse skolen som mødested (hal, tipi, bjælkehytte m.m.) Der kan anvendes op til 2 mill. til anlæg / etablering i Ullits og Hvalpsund Der skal laves en overordnet plan for, hvordan opgaven tænkes løst i det

14 daglige Alternativer for pasning Arbejdsgruppen har valgt at se på 3 alternativer, og ud fra disse prøvet, at komme med forskellige argumenter. 1. Pasning i Hvalpsund med udgangspunkt i 9 børn pr. 1/ og 11 børn pr. 1/ med en åbningstid på 51 timer om ugen, vil kræve en pædagognormering på min. 90 timer pr. uge. De 9 børn udløser ialt 43,29 timer/uge pr. 1/ Dette betyder, at en åbningstid på 51 timer i Hvalpsund kræver en ekstra normering på min. 46,71 prl. uge ud over de timer 9 børn udløser. Normeringen i Ullits bliver på 128,93 timer/uge, heri er indregnet 7 børn fra Hvalpsund. Det må forventes, at nogle af de forældre, der har tilkendegivet at de ønsker Ullits, vil vælge Hvalpsund, hvis der bliver en åbningstid på 51 timer/uge. Skolebestyrelsen på Louns-Alstrup peger på en institution i Hvalpsund med en åbningstid på 51 timer/uge. Hvis man forventer, at pasningen i Hvalpsund suppleres med børn fra Ullits, vil dette indebære, at der indsættes bus formiddag og eftermiddag. Forudsætningen for at der er forældreopbakning fra Ullits-forældrene til at supplere pasningen i Hvalpsund vil givet være, at rammerne er i orden rent bygningsmæssigt, og at placeringen er attraktiv med hensyn til at kunne bruge naturen. Garantinormering vil koste kr. pr. år. 2. Pasning i Hvalpsund i tidsrummet i alt 35 timer om ugen (incl. transporttid). Der er taget udgangspunkt i de 9 børn, hvor der er ønske om pasning i Hvalpsund. Dette vil kræve pædagognormering i Hvalpsund på 65 timer pr. uge, altså et behov for ekstra 21,71 timer/uge ud over garantinormeringen. Hvis man forventer, at pasningen i Hvalpsund suppleres med børn fra Ullits de børn, der er afleveret tidligt, vil dette indebære, at der indsættes bus formiddag og eftermiddag. Forudsætningen for at der er forældreopbakning fra Ullits-forældrene til at supplere pasningen i Hvalpsund vil givet være, at rammerne er i orden rent bygningsmæssigt, og at placeringen er attraktiv med hensyn til at kunne bruge naturen. 14

15 Garantinormering vil koste kr. + udgifter til transport. 3. Alle børn indskrives og passes i Børnehuset i Ullits med en åbningstid på 51 timer om ugen. Rent lokalemæssigt vil der ikke være problemer med at rumme de 37 børnehavebørn. Derimod vil det være umuligt at rumme de ca. 60 SFO-børn Ullits og Hvalpsund, hvilket understreger behovet for en udbygning af Børnehuset i Ullits. Fysiske rammer i Hvalpsund Arbejdsgruppen har undersøgt forskellige muligheder, men har ikke kunnet finde eksisterende acceptable lokaler, når man tager i betragtning, at disse skal opfylde gældende regler for såvel børn som personale. Arbejdsgruppen har valgt at foreslå en lejet pavillon på ca 70 m2 (se bilag). Størrelsen skal ses i lyset af, kommissoriets ønske om, at børn fra Ullits skal have mulighed for aktiviteter der. Arbejdsgruppen er derfor nået frem til, at hvis der etableres en børnepasningsordning i Hvalpsund, kan dette kun ske i en lejet pavillon. En sådan kan lejes på årsbasis. Udgifterne til en sådan løsning vil estimeret andrage: Første års leje incl. opstilling ca kr. Hertil kommer tilslutning af kloak, vand og el Evt. legemuligheder Inventar Følgende år: Leje ca kr. El, vand og vandledningsafgift Efter modtagelse fra arbejdsgruppen, er der fremsendt notat fra skolebestyrelsen fra Louns-Alstrup skole, hvor der anbefales en naturbørnehave i Hvalpsund med en åbningstid på 51 timer. Forvaltningens bemærkninger til sagen er oprettelse af en naturbørnehave er et spændende tiltag, at børnetallet på 11 er for småt til oprettelse af et dagtilbud set i et fagligt/økonomisk perspektiv. Der er ikke budgetmæssige forudsætninger for forslag 1 og 2. Lovgrundlag Sagen afgøres i byrådet. 15

16 Økonomi Administrationen indstiller - at forslag 3 indstilles og at Ullits skole fremsender forslag til anlægsønske indenfor den udmeldte ramme på 2 mill. kr. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Sagen udsat. Arbejdsgruppen indkaldes til møde den 7. april

17 027. Provenu skolestruktur Sagsnr.: 11/3832 Fraværende: Bilag: 19407/11Åben Familieklasse 48500/11Åben Provenu skolestruktur 48687/11Åben Provenu skolestruktur /11Åben Provenu skolestruktur 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Kirsten Jensen Styrkelse af folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre det samlede provenu i forbindelse med den kommende lukning af skoler, overflytning af 7. klasser m.m., men forvaltningen ønsker af hensyn til den videre planlægning en beslutning vedr. de midler, byrådet måtte ønske at tilføre skolevæsenet i form af timer/lektioner, som har betydning for tildelingen til skolerne. I sammenhæng med kvalitetskontraktens og forvaltningens mål for de næste år, ønsker forvaltningen en beslutning på følgende områder: - Resurser til støtte i normalundervisningen som alternativ til udskillelse. Der ønskes 4 stillinger = kr. til holddeling, som skal understøtte målet om en øget grad af inklusion i de kommende år. Forvaltningen vil i dialog med skolelederne beslutte, hvordan timerne tildeles skolerne, så målet understøttes optimalt. Klassestørrelse, belastningsgrad vil være parametre der indgår i tildelingen. - Uddannelse af ledere, lærere og børnehaveklasseledere i normalundervisningen med henblik på at skabe større forståelse og mulighed for øget inklusion. Fokus bør være specifikt på drengene, idet der kan konstateres en overvægt af drenge i specialklasserne. Et andet fokuspunkt er klasseledelse. Der ønskes kr. - I forbindelse med udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel for skolerne, ønskes tiden til administrative medarbejdere øget. Der er siden vedtagelsen af tildelingen til skolesekretærerne og skolelederne i 2006 tilflydt skolerne flere administrative opgaver. Der ønskes tilført området kr., som forvaltningen sammen med relevante personer vil lade indgå i arbejdet med en ny tildelingsmodel for det adm. personale - Ansættelse af 1 medarbejder til central varetagelse af teknisk IT-support for 17

18 alle skoler = kr. - Ansættelse af undervisningsassistenter på 2 skoler i skoleåret 11/12 med henblik på at vurdere effekten i forhold til øget inklusion = kr. Den ekstra tildeling af resurser til undervisningsassistenter kan ske efter ansøgning fra skoler med en beskrivelse af mål og succeskriterier for deres virke i forhold til øget inklusion - Familieklasser, der etableres 1 familieklasse på skoleområdet samt på dagtilbudsområdet. Proces vedr. udvælgelse af institutioner samt uddannelse påbegyndes i foråret Projekterne opstartes den 1. august. Der afsættes kr. pr. år. Tilførslen til folkeskolen vil være i alt kr. pr. år. For 2011 vil dette andrage 2 mill. kr. incl uddannelse. Der forventes at skoleprovenuet vil være på ca. 8 mill. kroner, når dette kendes, vil sagen blive genoptaget. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller forslagene til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Indstillet at provenu skolestruktur anvendes på følgende måde: Holddannelse, 7 stillinger Uddannelse lærere/ledere IT til support til skolerne Familie klasse kr kr kr kr. Ressourcerne til holddannelse skal anvendes efter formålet. Skolerne skal melde tilbage til udvalget vedr. anvendelse af holdtimerne. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen, blev sagen tilbagesendt til udvalget med følgende beslutning: Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling, idet Økonomiudvalget finder, at indstillingen ikke overholder 18

19 budgetaftalen, der kun dækker budgetåret Det synes at fremgå af indstillingen, at de foreslåede initiativer rækker ind i 2012, hvorved budgetaftalen ikke synes overholdt. Børne- og skoleforvaltningen har revurderet sagsfremstillingen. Forvaltningen fastholder indstillingen fra Børne- og skoleudvalget med følgende begrundelse: Børne- og skoleudvalget har målsat, at der skal ske en reduktion på min. 20% af børn der ekskluderes fra normalområdet til specialområdet inden I forbindelse med skolestrukturen har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes ny struktur på specialklasseområdet, dette skal implementeres til skoleåret 2012/13. Der skal arbejdes med den inkluderende skole. I forbindelse med finansloven, er der fra regeringens side lagt vægt på 7 mål for folkeskolen, hvor der bl.a. er beskrevet, at der skal være færre elever i specialklasser og på specialskoler I forbindelse med kvalitetskontrakten for 2010, Vesthimmerlands Kommune, er der blandt andet målsat følgende, der skal understøtte dette: 360% eftersyn af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvikling af ledelse Revision af den sammenhængende børnepolitik 19 Flere afslutter en ungdomsuddannelse I forbindelse med arbejdet med den inkluderende skole, er der set på hvilke tiltag der skal arbejdes med for at målet nås. Der har været afholdt dialogmøde med såvel dagtilbud som skole, hvor inklusion var på dagsordnen. Børne- og skoleudvalgets indstilling understøtter tiltag der ville kunne bidrage til at målet om at flere elever bliver i normalsystemet: Holdtimer, sådan at der er mulighed for at arbejde med enkelte elever/små hold eller deleklasser Uddannelse af ledere og lærere og børnehaveklasseledere, da undervisningen skal baseres på viden, ikke på vane IT medarbejder til support, da det er altafgørende at skolerne anvender deres IT optimalt. Digitaliseringen af undervisningen kan hjælpe det enkelte barn, sådan at vanskeligheder kan minimeres Familieklasser, tilbud sådan at barnet og familien kommer i centrum, dette er et tiltag, der sker i et tæt samarbejde med Familieafdelingen

20 Hvis der ikke sættes ind på normalområdet, kan målet om den inkluderende skole ikke nås. Provenu for skolestruktur er nu opgjort. Det viser sig, at provenuet for 2011 vil være kr. Provenuet for 2012 vil være imellem og mill. kr. afhængig af drift af bygninger. De tiltag der iværksættes, vil få betydning for budgetlægningen for I budgetforliget er der beskrevet, at partierne ved udarbejdelse af budget 2012 gennemgår området igen efter oplæg fra Børne- og skoleudvalget. Børne- og skoleforvaltningen tolker det således, at der igen ses på provenuet i forbindelse med budget Finansieringen ved at videreføre tiltagene i 2012 skal ske ved en evt. reduktion i tildelingerne af rammerne for såvel normalområdet som specialområdet. Børne- og skoleforvaltningen vil ikke på nuværende tidspunkt lægge sig fast på hvor disse besparelser skal ske. Dette vil ske i et samarbejde med folkeskolen. Administrationen indstiller Holddannelse, 7 stillinger Uddannelse lærere/ledere IT til support til skolerne Familie klasse kr kr kr kr. Ressourcerne til holddannelse skal anvendes efter formålet. Skolerne skal melde tilbage til udvalget vedr. anvendelse af holdtimerne. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt med bemærkningen om, at skoleprovenuet forbliver på Børne- og skoleudvalgets område. 20

21 028. Anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet Sagsnr.: 11/4433 Fraværende: Bilag: 23225/11Åben Oversigt anlæg kvalitetsfondsområdet 23326/11Åben Børne- og Skoleudvalget 23321/11Åben Sundhedsudvalget 23319/11Åben Kultur- og Fritidsudvalget.pdf 48407/11Åben Vedr. Vestrup skole 48427/11Åben Behov for børnehavepladser i Aars by 48422/11Åben Vedr. Børnehaven Markvænget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk I budget 2011 er der afsat kr. til anlæg på kvalitetsfondsområdet. Der er i budgettet anvist finansiering for de kr. som følger: kvalitetsfondstilskud på kr. låneoptagelse på kr. skattefinansieret kr. De resterende kr. i anlæg på kvalitetsfondsområdet vil blive frigivet i takt med, at de enkelte fagudvalg selv anviser medfinansieringen på 50 % i form af besparelser indenfor eget område. Det betyder, at de kr. bliver finansieret således: kvalitetsfondstilskud på kr. besparelser indenfor fagudvalgenes områder kr. I budgetforliget er aftalt, at Økonomiudvalget på møde i februar 2011 får en oversigt over ønsker til anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet med henblik på en samlet prioritering. Der er indkommet ønsker fra Kultur- og fritidsudvalget, Børne- og skoleudvalget samt Sundhedsudvalget. Herudover har chefgruppen et ønske. Ønsker til puljen på de kr.: Kultur- og fritidsudvalget Børne- og skoleudvalget Sundhedsudvalget Chefgruppen kr kr kr kr.

22 I ALT Ønskerne er nærmere specificeret i vedlagte oversigt kr. Ønsker til puljen på de kr.: Børne- og skoleudvalget I ALT Ønskerne er nærmere specificeret i vedlagte oversigt kr kr. Lovgrundlag Økonomiaftalen for 2011 mellem Regeringen og KL samt budgetforlig Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbene er indarbejdet i budget Administrationen indstiller - at anlægsønskerne indenfor kvalitetsfondsområdet prioriteres. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at de finansierede kvalitetsfondsmidler udgørende kr. fordeles på følgende vis: Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Sundhedsudvalget Chefgruppens pulje til AT-påbud kr kr kr kr. Chefgruppens pulje placeres på den ekstraordinære vedligeholdelsespulje, der herefter sikrer, at midlerne bruges indenfor det berettigede område. Fagudvalgene foretager herefter en fornyet prioritering af kvalitetsfondsmidlerne indenfor den udmeldte ramme, der efterfølgende skal godkendes i byrådet. Det skal sikres, at alle projekter er omfattet pågældende lovgivning. Derudover indstilles det, at Børne- og Skoleudvalget får rådighed over kr., hvoraf udvalget selv finansierer halvdelen. De resterende kr. af kvalitetsfondsmidlerne henstår indtil videre som reserve med bemærkning om, at evt. ønsker til brug af disse skal ske med egenfinansiering af halvdelen. 22

23 Ninni Lodahl Gjessing var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Børne- og skoleudvalget: Børne- og skoleforvaltningen har revurderet sagsfremstillingen. Forvaltningen prioriterer følgende indenfor rammen på 11 mill. kr.: Børnehaveudbygning i Aars: På den meget korte bane skal der udbygges børnehavepladser i Aars. Der er i dag 337 børnehavepladser i Aars by, pladserne er fordelt på 6 institutioner. Der er indskrevet 353 børn pr. 4. januar Dette betyder at der er overbelægning, dette er ikke en holdbar løsning, da der ikke er kvadratmeter nok i Vesthimmerlands Kommunes dagtilbud. I vedlagte bilag kan ses at Vesthimmerlands Kommune i 2011 vil få brug for op til 401 pladser. I 2012 vil dette tal være 394. Pladsanvisningen har ikke retvisende tal for 2013, da alle børn endnu ikke er skrevet på venteliste, men alligevel er tallet 384 pladser. Markvængets Børnehave har i samarbejde med forvaltningen kommet med et oplæg, der tilgodeser behovet for børnehavepladser samt at der vil kunne etableres integreret institution, et tilbud til de 0 til 6 årige. Børnehavens materiale vedlægges som bilag. Forvaltningen ved at der er efterspørgsel efter dagtilbud der har børn i alderen 0 til 6 år. Dette vil betyde, at der vil blive valgmulighed for den enkelte familie om en integreret institution og en dagpleje. Der skal være plads til 50 børn for at dække behovet. Det betyder, at der også oprettes pladser i SFO erne inden skolestart til børnehavebørn, samme procedure som der sker i dag. Der ønskes afsat 8 mill. kr. (50 børn x 10 kvadratmeter x kr kr. til inventar) Byggeriet bør igangsættes så hurtigt som muligt. Masterplan: Der er tidligere beskrevet ønske om en masterplan. Der er undersøgt ved økonomisk forvaltning samt revisionen, om udgiften kan finansieres af kvalitetsfondsmidler. Masterplanen falder indenfor området. Masterplanen kan deles op i to dele, en bygningsmæssig del, som varetages af et eksternt firma. Det er denne del, som falder indenfor kvalitetsfondsmidlernes anvendelsesområde. 23

24 Masterplanen skal understøtte daginstitutionernes og skolernes fysiske tilpasninger til de fremtidige opgaver og vilkår, der er i Vesthimmerlands Kommune. I forhold til det pædagogiske, er det tidligere beskrevet at det er en proces med mange aktører, da alle skal have ejerskab til dette. Byrådet har senest givet en bevilling til en konsulent, der vil komme til at arbejde med inklusion. Det er vigtigt, at der er sammenhæng i dette arbejde, da det er to sider af samme sag. Del 2 vil derfor skulle udføres indenfor egen forvaltning. Forventet udgift kr. IT i folkeskolen: Byrådet har i 2010 givet en bevilling på 2 mill. kroner til IT i folkeskolen, denne investering ønskes videreført med 2 mill. i Der er afsat kr centralt til denne opgave, men der ønskes et langt større løft. Dette skal ske for at skolerne kan fortsætte og videreudvikle deres arbejde med IT i undervisningen, herunder en stigende grad af digitalisering af undervisningsmaterialerne. Der sker en stor udvikling i digitale tilgængelige undervisningsmaterialer, og det vurderes at overgangen til de digitale undervisningsmaterialer i de kommende år optimeres. at Brugen af IT skal i højere grad benyttes i undervisningen til støtte til elever med specielle behov, så de i størst mulig grad kan følge normal undervisning. Der er påbegyndt den nødvendige infrastruktur og fundament til de enkelte skoler ved den seneste investering på området. Dette ønskes udbygget yderligere. Der afsættes 2 mill. kr. Vestrup skole: Renovering af baderum kr. Etablering af 0-6 årig institution: Børne- og skoleudvalget har tidlige besluttet, at man ønsker at etablere tilbud til de 0 til 6 årige i eksisterende institutioner. Dette vil kræve en pulje til indretning af såvel inde- som udearealer kr. Ialt 11 mill. kr. I forbindelse med prioriteringen henvises anlægsønsker vedr. børnehavepladser i Vester Hornum samt evt. anlægsudgifter i Blære/Vegger til budgetønsker for

25 Administrationen indstiller - at prioriteringen godkendes - at anlægssummen frigives Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 25

26 029. Projekt Unge Mødre Sagsnr.: 10/32120 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen Vesthimmerlands kommune har sammen med tre andre kommuner, fået mulighed for at deltage i "Projekt Unge mødre". Projektets primære målgruppe er unge, sårbare mødre uden uddannelse, der er ledige eller i stor risiko for at falde ud af uddannelse eller job. Erfaringen blandt kommunens rådgivere og sundhedsplejersker er, at det er er en sammensat gruppe med komplekse problemstillinger - det drejer sig eksempelvis om gravide / mødre, der: er uden uddannelse er teenagere (for denne gruppe giver alderen alene ofte identitetsproblemer i forhold til forældrerollen) har psykiske og / eller diffuse fysiske lidelser er ensomme, uden netværk og selvværd har generelt dårlige sundhedsmæssig forhold er alene-forsørger - med få eller ustabile / skiftende sociale relationer har ringe "samfundsevner" (har vanskeligt ved at styre egen hverdag og økonomi) har svage intellektuelle ressourcer er tidligere anbragte har et misbrugsproblem For alle problemstillingerne gælder, at det - i større eller mindre grad - påvirker forældreevnen. Målene for projektet er konkret at styrke de unge, sårbare gravide/forældres: 26 forældrekompetence, så de er i stand til at skabe en sikker tilknytning til barnet, og varetage barnets behov for omsorg, stimulation og udvikling positive netværk, så de kan overvinde social isolation og stigmatisering

27 evne og vilje til at komme i gang med og fastholde uddannelse eller job, så de kan etablere sig som varigt selvforsørgende Målene skal nås gennem en grundig erhvervs- og uddannelsesvejledning i tæt kombination med en intensiv social og sundhedsfaglig indsats, der kan sikre en hurtig udredning og tidlig indsats i forhold til de enkelte forældres sociale og personlige vanskeligheder. Foruden den primære målgruppe - de sårbare unge mødre - ønsker projektet også at etablere kontakt til en sekundær målgruppe - nemlig unge forældre uden særlige problemstillinger. Formålet hermed er at sikre tilbuddene en ikke-stigmatiserende profil samt udnytte effekten af gode rollemodeller, ved at sårbare unge møder jævnaldrende med børn, der har positiv erfaring med at fastholde en tilknytning til uddannelse og job. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Vesthimmerlands kommunes medfinansiering af projektet udgør kr Egenfinansiering sker inden for de tre fagudvalgs eksisterende budget. Administrationen indstiller at Vesthimmerlands kommune deltager i projektet at egenfinansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme at projektet fysisk forankres på Gislumvej i Aars at sagen oversendes til børne- og skoleudvalget at sagen oversendes til økonomiudvalget til godkendelse Børne- og skoleudvalget: Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune deltager i projektet - at egenfinansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme ved budgetomplaceringer - at sundhedsplejen afsætter timer til projektet indenfor nuværende normering Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt. 27

28 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget tilslutter sig Børne- og skoleudvalgets beslutning. Punktet videresendes til Økonomiudvalget. 28

29 030. Meddelelser Sagsnr.: 11/9641 Fraværende: Bilag: 48698/11Åben Høringsmateriale SSP Sagsfremstilling Næste møde flyttes til den 7. april 2011 kl Orientering ang. udsendelse af SSP høring vedr. organisering. Bilag vedlagt Besøgsrunde den 21. marts 2011 Temamøde dagtilbudsstrukturen den 31. marts 2011 med udgangspunkt i sag nr. 123 fra den 30/ Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget Administrationen indstiller - at meddelelserne tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 29

30 Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing 30

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. marts 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 025. Overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012 3 026. Overførsel af anlægsmidler fra 2011 til

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 084. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO 165 085. Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 24. juni 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 107. Høringsskrivelse vedr. skolestruktur 225 108. Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune 229 109. Varmeplan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere