Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1"

Transkript

1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

2 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen SFO juniorklubberne ved Overlade, Vilsted-Vindblæs og Bakkeskolen Skolegården - budget Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/ Strukturanalyse - skoler Strukturanalyse - dagtilbud Trafikfarlig skolevej Trafikfarlig skolevej Trafikfarlig skolevej Trafikfarlig skolevej Meddelelser 21 2

3 Medlemmer Jan Dyregaard Ninni Gjessing Søren Peter Johansen Albert Veggerby Andersen Lise Harbo Ilse Skadhauge Larsen Niels Krebs Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen Sagsnr.: 09/34306 Fraværende: Bilag: /09Åben Justeret serviceniveau for sundhedsplejen Sagsfremstilling Som følge af en reduktion på 2 stillinger i sundhedsplejen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 er der udarbejdet et forslag til justering af serviceniveauet, så serviceniveauet foreslås at omfatte følgende: Spæd- og småbørnsområdet Førstegangsfødende 6 besøg mod nu 7 Fleregangsfødende 4 5 besøg som nu Behovsbesøg som nu Grupper for unge mødre Fokus på efterfødselsreaktioner Skoleområdet Indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen som nu Screening i 1. klasse mod nu i 1., 4. og 6. klasse Eksperimentarium i 8. klasse erstatter nuværende udskolingsundersøgelse Fokus på behovsbørn Udover ovenstående ændringer ophører: Tilbuddet til efter- og ungdomsskoler Individuelle samtaler med elever i 4. og 6. klasse Arbejdet med overvægtige elever, der henvises til egen læge, som må tage sig af pågældende Opfølgning på elever, der har været på julemærkehjem Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget indstiller det justerede serviceniveau til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller det justerede serviceniveau til godkendelse. 4

5 5 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009

6 078. SFO juniorklubberne ved Overlade, Vilsted-Vindblæs og Bakkeskolen Sagsnr.: 09/34124 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling I forbindelse med behandling af klubtilbudsstrukturen i Vesthimmerlands Kommune godkendte sammenlægningsudvalget den 12. juni 2006 indstillingen fra Børne- og skoleudvalget om, at ungdomsskolen på sigt skulle overtage alle klubber i kommunen. De 3 klubber der er tilknyttet SFO ved henholdsvis Vilsted-Vindblæs, Overlade og Bakkeskolen er ved nedlæggelse af juniorklubberne under ungdomsskolen fortsat tilknyttet SFO på de 3 skoler. Juniorklubben ved Overlade skole har åben kl ugens første 4 dage og om fredagen. Der er 17 børn fra klasse i ordningen. Der er ansat en pædagogmedhjælper 17,5 timer ugentligt i forbindelse med projektet. Juniorklubben i ved Vilsted Vindblæs skole har åben mandag til torsdag og fredag er der lukket. Der er p.t. 22 børn i ordningen. Personaleforbruget er 1 medarbejder 14,5 timer ugentligt. Juniorklubben ved Bakkeskolen har åben mandag til torsdag fra til og fredag kl til Der er tilmeldt 28 børn til ordningen. Personale 1 pædagog 18,2 timer ugentligt. Økonomi: Der gives et kommunalt tilskud pr. ordning på kr. pr. år. I alt kr./år. Beslutning om evt. nedlæggelse tages i byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget tager stilling til de 3 klubbers fortsatte beståen set i lyset af, at samtlige juniorklubber i kommunen i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 nedlægges. 6

7 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Den nuværende ordning fortsætter uændret indtil det afklares, hvad en evt. fremtidig skolestruktur vil betyde for tilbuddet. 7

8 079. Skolegården - budget 2010 Sagsnr.: 09/34125 Fraværende: Bilag: /09Åben Budget 2010, Skolegården Sagsfremstilling Budgettet er beregnet ud fra 10 årselever. Pris pr. elev pr. dag er kr Den samlede indtægt er Skolens budget er på kr kr. Administrationen indstiller Administrationen indstiller Skolegårdens budget 2010 til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. 8

9 080. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/2009 Sagsnr.: 09/34127 Fraværende: Bilag: /09Åben Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/2009 Sagsfremstilling I henhold til 40a i folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen hvert år udarbejde en kvalitetsrapport, der skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste rapport. Hermed foreligger kvalitetsrapporten, for skoleåret 2008/2009. Rapporten er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen". Kommunalbestyrelsen skal i. h. t. 40 stk. 2 drøfte kvalitetsrapporten på et møde og tage stilling til rapporten og opfølgning herpå. Foruden drøftelse i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole udfra en helhedsvurdering ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på at genoprette kvaliteten på den pågældende skole. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen, indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelsen. I henhold til 40 a stk. 4 skal kvalitetsrapporten, handlingsplaner og skolebestyrelsens udtalelser offentliggøres på internettet. Kommunalbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det pågældende skoleår. Kommunalbestyrelsen skal inden den 31. marts 2010 vedtage nødvendige handlingsplaner som rapporten må give anledning til. I forbindelse hermed skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for, hvornår der skal foreligge en udtalelse fra skolebestyrelsen til en eventuel handlingsplan. Forvaltningen har taget initiativ til: afholdelse af kurser i IT- regi med henblik på at optimere brugen af den fælles dansk-software udarbejdelse af materiale i forbindelse med samkøringen af elev- og uddannelsesplaner. En arbejdsgruppe bestående af skoleledere og repr. fra UU har udarbejdet procedurer for, hvorledes udmøntningen fremover 9

10 finder sted i Vesthimmerlands Kommune udarbejdelse af materiale til brug ved arbejdet med Mål for folkeskolen. Dette arbejde er foregået over en længere periode i Udviklingsudvalget for skoler og er nu klar til brug på skolerne fortsat lederuddannelse og videreudvikling af netværkene Forvaltningen vil tage initiativ til afholdelse af kurser i IT-regi med henblik på at optimere brugen af den fælles matematik-software at der udarbejdes et værdiregelsæt for skole og fritidsdel at skolerne udarbejder skriftlige procedurer for tiltag vedr. ulovligt fravær med udgangspunkt i bekendtgørelse og Vesthimmerlands Kommunes børnepolitik at der fortsat sættes fokus på den faglige læsning i alle fag på mellemtrinet, hvilket betyder, at en del af uddannelsesmidlerne anvendes til kurser på dette område at bruge udfordringsretten bl.a. til at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år målrettet indsats i forhold til risikobørn / AKT- elever. I den forbindelse vil de gode erfaringer med LP-metoden blive forsøgt formidlet til andre skolers lærere som inspiration til arbejdet med de urolige elever Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget på baggrund af en drøftelse indstiller rapporten til behandling i byrådet. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget, der finder at det faglige niveau samlet set er tilfredsstillende, anbefaler forvaltningens initiativer og indstiller kvalitetsrapporten til behandling i byrådet. 10

11 081. Strukturanalyse - skoler Sagsnr.: 09/34128 Fraværende: Bilag: /09Åben Bilag til skolestrukturanalysen /09Åben Skolestrukturanalyse /09Åben Kort /09Åben Kort /09Åben Kort Sagsfremstilling I forbindelse med budgetforliget ved budget 2009 besluttede byrådet at iværksætte en strukturanalyse på skoleområdet og i forlængelse heraf blev der i byrådet godkendt et kommissorium, der efterfølgende er blevet udbygget til at omfatte 8 scenarier. Skolestrukturanalysen er bygget op i tre hovedafsnit ud fra kommissoriets enkelte elementer. Det første afsnit refererer til kommissoriets afsnit om baggrund og forudsætning herunder lovmæssigt grundlag, betragtninger over skolestørrelser og de forskellige perspektiver, der kan medtænkes, når der skal tages beslutning om fremtidig skolestruktur. Det andet afsnit omfatter statusbeskrivelse af eksisterende skolestruktur, ledelsesstruktur, ressourcetildeling til skolerne og prognoser for skolerne. Det tredje afsnit omfatter nedenstående 8 scenarier i kommissoriet: 1. Flytning af 7. klasserne til skoler med overbygning 2. Skoler under en vis størrelse nedlægges 3. Alle skoler har Klasse 4. Rene mangesporede overbygningsskoler kombineret med klasse skoler 5. Indskolingsskoler klasse, hvor eleverne fra og med 4. klasse overføres til en overbygningsskole 6. Sammenlægning af eksisterende fødeskoler og overbygningsskoler 7. Overflytning af overbygning fra smalle overbygningsskoler til andre overbygningsskoler 8. Uændret struktur ved ændring af skoledistrikter Til det enkelte scenarie er der udarbejdet forslag omfattende en kort beskrivelse af forslaget, analyse med konsekvensberegninger m.h.t. lektioner, elevtal, driftsudgifter ved byggeri, placering af SFO, reduktion af tid til ledelse, tid til børnehaveklasseleder m.v., så alle omkostninger ved de enkelte forslag fremgår. Efter hvert scenaries forslag er der en samlet opgørelse af fordele og ulemper 11

12 ved forslagene. Til selve analysehæftet er der et bilagshæfte (et afsnit 4), hvor man scenarie for scenarie/ forslag for forslag kan se de beregninger, der ligger til grund for konsekvensbeskrivelserne i analyserne. Strukturanalysen er lavet så objektivt og deskriptivt som muligt, så man politisk kan vælge blandt de mange forslag og kombinere enkeltelementer fra de forskellige scenarier til at opnå en ønsket strukturændring. Administrationen indstiller. Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget anbefaler skolestrukturanalysen til behandling i Byrådet med indstilling om at overdrage den til det nye byråd til politisk behandling. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler skolestrukturanalysen til behandling i byrådet med indstilling om at overdrage den til det nye byråd til politisk behandling. 12

13 082. Strukturanalyse - dagtilbud Sagsnr.: 09/34129 Fraværende: Bilag: /09Åben Strukturanalyse dagtilbudsområdet Sagsfremstilling Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har i budgetforliget i forbindelse med budget 2009 besluttet at iværksætte en strukturanalyse på dagtilbudsområdet med det formål at fremtidssikre kvaliteten i kommunens tilbud. I forlængelse heraf blev der i byrådet godkendt et kommissorium ifølge hvilken der skal laves analyse af fire forskellige scenarier. Strukturanalysen er bygget op over kommissoriets enkelte elementer. Første afsnit er en beskrivelse af den nuværende dagtilbudsstruktur i Vesthimmerlands Kommune. Andet afsnit er en analyse af de 4 scenarier: 1. Aldersintegrerede institutioner for 0-6 årige. 2. Institutioner og eksisterende LBO lægges sammen under skolens ledelse, så institutionen overgår fra dagtilbudslov til folkeskolelov. 3. Bæredygtige enheder, der medfører en personalenormering, der sikrer personaledækning ved fravær, dækning af den samlede åbningstid og faglig kompetence til realisering af de lovpligtige indsatsområder. 4. Rationel ledelsesstruktur, der understøtter det pædagogiske, økonomiske og administrative arbejde. Det tredje afsnit omhandler afledte konsekvenser i henhold til strukturanalysen på skoleområdet, hvor der er korte kommentarer til de forslag i skolestrukturanalysen, der får konsekvenser for dagtilbudsområdet. Der er udregnet konsekvensberegninger i forbindelse med de enkelte forslag i de enkelte scenarier. Det fjerde og sidste afsnit er bilag til afsnit 1-3. Det er administrationens opfattelse at en afgørelse af skolestrukturen i et vist omfang er forudsætning for at kunne fastlægge den fremtidige dagtilbudsstruktur. De to strukturanalyser skal derfor gerne ses som en helhed, hvor ændringer i skolestrukturen kan medføre ændringer i dagtilbudsstrukturen, - herunder ledelsesstrukturen. Derfor er de forskellige ledelsesformer/strukturer kun særlig beskrevet i dagtilbudsanalysen. Administrationen indstiller. 13

14 Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget anbefaler dagtilbudsstrukturanalysen til behandling i byrådet med indstilling om at overdrage den til det nye byråd til politisk behandling. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler dagtilbudsstrukturanalysen til behandling i byrådet med indstilling om, at overdrage den til det nye byråd til politisk behandling. 14

15 083. Trafikfarlig skolevej Sagsnr.: 09/21625 Fraværende: Bilag: 78766/09 Åben Ansøgning fra skolebestyrelsen ved Vester Hornum skole /09Åben Politiets og vejmyndigheds vurdering af de to vejstrækninger Sagsfremstilling Skolebestyrelsen ved Vester Hornum skole har fremsendt en anmodning om at få erklæret strækningen henholdsvis fra Vester Hornum til Hyllebjerg samt strækningen fra Vester Hornum til Flejsborg for trafikfarlig, så alle skoleelever fra Hyllebjerg og Flejsborg området får mulighed for sikker transport til skolen. Lovgrundlag Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 10. januar 1995, hvor der i 3 stk. 2 står anført: "Såfremt det skønnes, at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette". Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrativ bemærkning Proceduren i forbindelse hermed vil være, at der rettes henvendelse til henholdsvis vejmyndighed og politi for at få den nødvendige vurdering, hvorefter det politisk besluttes, hvorvidt vejen erklæres trafikfarlig for skolebørn eller ej. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at der rettes henvendelse til vejmyndighed og politi, for at få en vurdering af, om de to strækninger bør erklæres trafikfarlige eller ej. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Supplerende sagsfremstilling Politiet og vejmyndighed vurderer, at begge vejstrækninger er af en type, der altid må anses for at være trafikfarlige for cyklister. 15

16 Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at strækningen fra Hyllebjerg til Vester Hornum og strækningen fra Flejsborg til Vester Hornum erklæres for trafikfarlig. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Ninni Gjessing var fraværende. 16

17 084. Trafikfarlig skolevej Sagsnr.: 09/25778 Fraværende: Bilag: 92933/09 Åben Ansøgning fra skolebestyrelsen ved Gedsted skole /09Åben Politiets og vejmyndigheds vurdering af de to strækninger Sagsfremstilling Skolebestyrelsen ved Gedsted skole har fremsendt en anmodning om at få vurderet hvorvidt skolevejen fra Vesterbølle til Gedsted og skolevejen fra Bystrup til Gedsted kan erklæres for trafikfarlige. Lovgrundlag Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 10. januar 1995 hvor der i 3 stk. 2 står anført: "Såfremt det skønnes at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen, påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette". Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrative bemærkninger Proceduren i forbindelse hermed vil være, at der rettes henvendelse til henholdsvis vejmyndighed og politi for at få den nødvendige vurdering, hvorefter det politisk besluttes, hvorvidt vejen erklæres trafikfarlig for skolebørn eller ej. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at der rettes henvendelse til vejmyndighed og politi for at få en vurdering af, om de to strækninger bør erklæres trafikfarlige eller ej. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Supplerende sagsfremstilling Politiet og vejmyndighed vurderer, at begge vejstrækninger er trafikfarlig for bløde trafikanter indtil 6. klasse, hvor de gennemgår cyklistprøve. 17

18 Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at skolevejen Søndergade, Præstevejen og Korsholmvej samt Nørrevangen erklæres trafikfarlig for elever til og med 6. klasse, hvor eleverne har deltaget i cyklistprøve og opnået den nødvendige trafiksikkerhed. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Ninni Gjessing var fraværende. 18

19 085. Trafikfarlig skolevej Sagsnr.: 09/25908 Fraværende: Bilag: 92936/09 Åben Ansøgning fra skolebestyrelsen ved Vestrup skole /09Åben Politiets og vejmyndigheds vurdering af de to strækninger Sagsfremstilling Skolebestyrelsen ved Vestrup skole har fremsendt en anmodning om at få vurderet hvorvidt Svoldrupvej og Gislumvej fra Gislum til Vestrup kan erklæres for trafikfarlige. Lovgrundlag Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 10. januar 1995 hvor der i 3 stk. 2 står anført: "Såfremt det skønnes at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen, påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette". Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrative bemærkninger Proceduren i forbindelse hermed vil være, at der rettes henvendelse til henholdsvis vejmyndighed og politi for at få den nødvendige vurdering, hvorefter det politisk besluttes, hvorvidt vejen erklæres trafikfarlig for skolebørn eller ej. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at der rettes henvendelse til vejmyndighed og politi for at få en vurdering af, om de to strækninger bør erklæres trafikfarlige eller ej. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Supplerende sagsfremstilling Politiet og vejmyndighed vurderer, at Gislumvej fra Gislum og til Vestrup er 19

20 trafikfarlig for bløde trafikanter uanset alder. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Gislumvej på den anførte strækning erklæres trafikfarlig. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Ninni Gjessing var fraværende. 20

21 086. Trafikfarlig skolevej Sagsnr.: 09/31506 Fraværende: Bilag: /09Åben Ansøgning fra forældre /09Åben Politiets og vejmyndigheds vurdering af strækningen Sagsfremstilling I en forældrehenvendelse anmodes der om at få vurderet hvorvidt Svoldrupvej på strækningen fra Svoldrupvej 39 til Farsø skole er trafikfarlig. Lovgrundlag Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 10. januar 1995, hvor der i 3 stk. 2 står anført: "Såfremt det skønnes at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen, påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette". Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrative bemærkninger Proceduren i forbindelse hermed vil være, at der rettes henvendelse til henholdsvis vejmyndighed og politi for at få den nødvendige vurdering, hvorefter det politisk besluttes, hvorvidt vejen erklæres trafikfarlig for skolebørn eller ej. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at der rettes henvendelse til vejmyndighed og politi for at få en vurdering af om Svoldrupvej på den angivne strækning bør erklæres trafikfarlig eller ej. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Niels Krebs, Ninni Gjessing og Ilse Skadhauge var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Politiet og vejmyndighed vurderer, at strækningen fra Svoldrupvej 39 til Farsø skole er trafikfarlig for elever under 6. klasse. 21

22 Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at pågældende strækning på Svoldrupvej erklæres trafikfarlig for børn til og med 6. klasse, hvor eleverne har deltaget i cyklistprøve og opnået den nødvendige trafiksikkerhed. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Godkendt. Ninni Gjessing var fraværende. 22

23 087. Meddelelser Sagsnr.: 09/34130 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling a) Ophør af eftermiddagstilbud til AKT elever i Overlade. På baggrund af henvendelse fra forældre og henvendelse fra Ninni Gjessing redegøres for situationen m. h. p. en drøftelse af problemet b) SSP struktur fra 2010 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den a) Sagen drøftet. Der tages initiativ til et fælles møde mellem de to udvalg, hvor sagen behandles. Forinden holdes der et møde mellem formand og forvaltningschefer m.h.p. at aftale en sagsfremstilling til byrådet. I forbindelse med oplæg kan indregnes SFO forældrebetaling. b) Efterrettet. 23

24 Underskrifter Jan Dyregaard Ninni Gjessing Søren Peter Johansen Albert Veggerby Andersen Lise Harbo Ilse Skadhauge Larsen Niels Krebs Hansen 24

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere