Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014"

Transkript

1 Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i April

2 Indholdsfortegnelse 1. Job- og kravprofilen Visionen for Styringsfilosofi Organiseringen i Center for Erhverv, Politik og Organisation Hovedansvarsområder Politiske udvalg, som serviceres af centeret Overordnet strategisk fokus Stillingsprofil Ledelsesmæssige opgaver Faglige og personlige kompetencer Ansættelsesbetingelser De øvrige centre Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Center for Børn, Unge og Familier Center for Dagtilbud og Skoler Center for Job og Uddannelse Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Særlig Social Indsats Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Økonomi og Ejendomme Ansættelsesprocedure

3 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og i relation til organisationen, stillingen og den profil, som kommunen søger. Job- og kravprofilen indgår som grundlag for en vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. Kandidaternes kvalifikationer vil således blive sat over for stillingens indhold samt de formulerede krav og forventninger til den nye centerchef. Har du uddybende spørgsmål til stillingsopslaget eller job- og kravprofilen, er du meget velkommen til at kontakte kommunaldirektør Bjarne Pedersen, tlf Ansættelsesproceduren administreres af Center for Erhverv, Politik og Organisation, HR- og proceskonsulent Tine Flint Sigaard, Udvikling, Kommunikation og Erhverv, tlf / Ønsker du at rekvirere diverse materialer såsom vision, strategi, ledelsesgrundlag, handlingsplan for ledelsesudvikling m.v., kan du finde det på kommunens hjemmeside. 2. Visionen for I 2012 vedtog Byrådet en ny vision for. Visionen skal frem mod 2020 sætte retning og sikre en social og økonomisk balance i kommunen. Visionen bygger både på de styrker, som har, og de udfordringer som kommunen står overfor. har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende. står dog samtidig over for store økonomiske udfordringer, og det er derfor nødvendigt at tænke nyt og fokusere indsatserne. Med vision 2020 arbejder også målrettet på at være et attraktivt sted at besøge og bosætte sig og har bl.a. en målsætning om at tiltrække 800 nye børnefamilier inden Kommunen vil derudover være kendt som et levende sted, der samtidig arbejder med tidlig indsats og livslang læring som særlige kendetegn i mødet med vores borgere. I er vi derudover optagede af at fortælle om, hvad vores kommune kan tilbyde, som andre ikke kan. Med bosætningskampagnen Kysten satte vi fokus på livet i, vores unikke beliggenhed og historie. Du kan se og læse mere om kampagnen på Visionen samt uddybning af visionen kan findes i sin helhed på kommunens hjemmeside. 3

4 3. Styringsfilosofi er én kommune. I kommunens styringsfilosofi lægges der vægt på, at vi som én kommune skal skabe helhed og sammenhæng for borgere, brugere og virksomheder, og at vi får mest ud af vores ressourcer, hvis vi holder samme mål for øje. At skal fungere og agere som én samlet kommune er inspireret af tanken om kommunen som koncern med fælles vision og mål, som alle bidrager til at nå. Koncernen sætter retning og prioriterer indsatser på tværs, så det sikres, at ressourcerne anvendes bedst muligt i et samlet perspektiv. Styringsfilosofien tager samtidig afsæt i en forståelse af, at de fælles mål kun kan nås, hvis koncernledelsen evner at sætte de decentrale enheder fri til at finde løsninger, der virker tæt på hverdagen. Styringsfilosofien balancerer således hensynet til på den ene side den fælles retning og behovet for, at alle tager ansvar for at nå de fælles mål og på den anden side hensynet til at finde lokale løsninger og tage et lokalt ansvar. Det betyder konkret, at der sættes fælles mål, og at alle tager ansvar for helheden. Det betyder samtidig, at der er tillid og tiltro til, at de rigtige løsninger findes blandt ledere og medarbejdere lokalt med afsæt i de fælles mål. 4. Organiseringen i s Byråd har 25 medlemmer. Byrådets sammensætning og den politiske udvalgsstruktur kan ses på kommunens hjemmeside. Den administrative organisation er bygget op omkring en direktion og 10 centre. Direktionen består af en kommunaldirektør og tre direktører. Direktionen har ansvar for at: Rådgive Byråd og politiske udvalg Omsætte vision og politiske mål til konkrete handlinger Styre den overordnede tværgående portefølje af udviklingsprojekter Sikre en løbende organisatorisk udvikling, der understøtter en effektiv, serviceog udviklingsorienteret kommunal organisation Koordinere sager og områder, der vedrører kommunens planlægning, økonomiske styring og administration, herunder overordnede personalepolitiske forhold og administrative principper. For at sikre en sammenhængende og koordineret indsats, er der etableret et Centerråd, der består af Direktionen og de 10 centerchefer. Centerrådet har ansvaret for at: Koordinere indsatser på tværs af kommunens centre Følge op på effektuering af politisk fastsatte mål Tilvejebringe rammer for stabil og sikker drift og udvikling, herunder gennem koordinering på tværs af centrene 4

5 Tilvejebringe rammer, der understøtter helhedstænkning og sammenhængskraft i organisationen Videndele på tværs af centre 5. Center for Erhverv, Politik og Organisation Center for Erhverv, Politik og Organisation har ansvar for en sammenhængende servicering af det politiske niveau, direktion og centre i forhold til udvalgsbehandling, en helhedsorienteret ledelse og udvikling af organisationen samt udbuds- og indkøbsfunktioner. Derudover har centeret ansvar for at koordinere kommunens samlede erhvervsindsats. Centeret bidrager til og understøtter centrenes og de decentrale enheders daglige drift ved varetagelse af fællesopgaver, ydelse af konsulentbistand, sparring og opfølgning indenfor centrenes kompetenceområder. 5.1 Hovedansvarsområder Løn- og personaleadministration Elevadministration Koordinering af trivsels- og arbejdsmiljøarbejdet HR- og organisationsudviklingsopgaver Sekretariatsbistand for de politiske udvalg, direktion og H-MED Juridisk rådgivning Kommunikation og presse Køb, salg og pantsætning af fast ejendom Udbud og indkøb Venskabsbyrelationer Beredskabet Erhvervsudvikling og erhvervsservice, herunder dialog med erhvervslivets aktører Centeret har ca. 65 engagerede medarbejdere fordelt på 4 områder med hver sin leder. De 4 områder er: Politisk Service (jura, dagsordensproduktion, byråds- og direktionssekretariat og beredskab). Personale Service (lønadministration og personalejura). Udvikling, Kommunikation og Erhverv (erhvervsservice og erhvervsudvikling, HR- og organisationsudvikling, personalepolitik, arbejdsmiljø, MED-arbejde, kommunikation og presse). Udbud og Indkøb (indkøbspolitik, udbudsstrategi, EU-udbud, e-indkøb, kontrakter og controlling). Erhverv er overført til Center for Erhverv, Politik og Organisation pr. 1. april Udbuds- og indkøbsfunktioner bliver først overført, når der er ansat ny centerchef. 5

6 Centerchefen har derfor en særlig opgave med at integrere og udvikle de nye områder og sikre sammenhæng til øvrige dele af centerets områder. Beslutningen om at flytte erhverv tager udgangspunkt i en ambition om at styrke og udvikle samarbejdet med erhvervslivet, herunder videreudvikle erhvervsservicen - både i forhold til sagsbehandling og i forhold til bl.a. jobcenteret og udbud. Det er ambitionen, at erhvervsindsatsen bliver endnu mere fokuseret omkring de samlede rammebetingelser og vilkår for erhvervene. Da der er mange centre, som har opgaver relateret til rammebetingelser og vilkår, er der en særlig opgave i at sikre et tværgående samarbejde og koordinering på tværs af centre. En meget stor del at kommunens udbud, især på ejendomsområdet, giver mulighed for opgaver til kommunens erhverv. Derfor har vilkårene for udbud og ikke mindst kommunikationen herom stor betydning for erhvervene. Det er derfor også naturligt organisatorisk at knytte opgaverne i relation til udbud og indkøb så tæt som muligt på erhverv. Samtidig kan medarbejderne kan få et fagligt fællesskab med øvrige juridisk orienterede medarbejdere i centeret. 5.2 Politiske udvalg, som serviceres af centeret Økonomiudvalget 5.3 Overordnet strategisk fokus I strategikortet for Center for Erhverv Politik og Organisation for er der fokus på følgende fokusområder: Forståelig kommune med et godt omdømme Effektiv drift Fælles rammer og retning Udbud Styrke forandring, omstilling og innovation 6. Stillingsprofil Stillingsbetegnelsen er Centerchef for Center for Erhverv, Politik og Organisation og du vil referere til kommunaldirektøren. 6.1 Ledelsesmæssige opgaver Som centerchef for Center for Erhverv, Politik og Organisation har du det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for dit center, og dermed ansvaret for, at centrets ydelser lever op til de fastlagte politiske mål indenfor de givne økonomiske 6

7 rammer. Samtidig har du medansvar for ledelse, styring og udvikling af den samlede kommunale organisation og dermed også for at centrets virksomhed varetages helhedsorienteret og koordineret i forhold til de strategiske indsatser og mål for den samlede organisation. Det er forventningen, at du som centerchef for Erhverv, Politik og Organisation kan mestre ansvaret for driften af en kompleks og mangeartet opgaveportefølje og samtidig arbejde på højt strategisk niveau både inden for eget centers kompetenceområde og på tværs af organisationen. Du forventes også at arbejde ud fra et udefra og ind perspektiv, hvor du som centerchef agerer med åbenhed og lydhørhed over for organisationens behov og løbende tilpasser centerets ydelser i forhold til ændrede krav og forventninger. Som centerchef skal du ligeledes evne at arbejde i et politisk og omskifteligt miljø og at understøtte et vedkommende og imødekommende samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter. Endelig forventes, at du som centerchef kan udøve ledelse af ledere på en anerkendende, delegerende og inddragende måde. 6.2 Faglige og personlige kompetencer De væsentligste krav den nye centerchefs faglige og personlige kompetencer er: Relevant uddannelsesmæssig baggrund suppleret med en lederuddannelse Viden og erfaring fra lignende stabsområder inden for den offentlige sektor Godt kendskab til politisk ledede organisationer, herunder erfaring med at rådgive og servicere en politisk ledelse Ledelsesmæssig erfaring med ledelse af ledere Stærk i kommunikationen, skriftligt som mundtligt Stærke relationelle kompetencer Evne at håndtere komplekse problemstillinger og gå i dybden, når det er nødvendigt Være stærk i driften, men også evne at tænke strategisk og i nye og anderledes løsninger Have respekt for og agere i de mange faglige miljøer i centeret og organisationen Være en autentisk, tillidsfuld leder med en delegerende ledelsesstil. Erfaring fra den kommunale sektor er en fordel, men ikke et krav. 6.3 Ansættelsesbetingelser Ansættelse og aflønning sker i henhold til aftale om aflønning af chefer. Løn vil blive fastsat på overenskomstvilkår med mulighed for tillæg. Tjenestested er på Rådhuset, Stengade 59 i Helsingør. 7

8 7. De øvrige centre Herunder følger en kort beskrivelse af de ni øvrige centre med fokus på de faglige hovedområder, centrene har ansvar for, de politiske udvalg, som de servicerer, samt centrenes strategiske fokusområder i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Centeret har ca. 90 ansatte Hovedansvarsområder Implementering og strategisk styring af de digitale indsatser, herunder de lovpligtige indsatser Helsam (helhedsorienteret samarbejde) Pas, kørekort og folkeregister Opkrævning Hjælp i særlige tilfælde, herunder hjælp til efterlevende Hjælp til udlændinge i særlige tilfælde (repatriering) Delpension og folkepension efter gl. lov Førtidspension Økonomiske ydelser og tilskud i forbindelse med bolig Decentrale enheder under Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Der er ingen decentrale enheder i centeret Politiske udvalg, som serviceres af Center for Borger-service, IT og Digitalisering Økonomiudvalget Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Borgerservice, IT og Digitalisering i 2014 Intern service (medarbejdere) Ekstern service (borgere). 8

9 7.2 Center for Børn, Unge og Familier Centeret har ca. 500 ansatte Hovedansvarsområder Kommunal sundhedstjeneste, herunder vedligeholdende fysioterapi for børn Kommunal tandpleje Børne- og Ungerådgivning Myndighedsopgaver for børn og unge med særlige behov, herunder anbringelser, forebyggende foranstaltninger, visse godkendelser og tilsyn mv. Tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder døgninstitutioner, plejefamilier, kontaktpersoner mv. Kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kommune og politi Decentrale enheder under Center for Børn, Unge og Familier Sundhedstjenesten Tandplejen Specialtandpleje Børne- og Ungerådgivningen inkl. Støttepædagogkorpset Sociale dagtilbud, herunder Familiehuset og familieplejekonsulenterne Helsingør Lokalcenter, herunder bl.a. Margarethagården og Antoniehus SSPK Krisecenter Røntofte (selvejende) Politiske udvalg, som serviceres af Center for Børn, Unge og Familier Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Børn, Unge og Familier i 2014 At sikre brugen af kommunens unikke muligheder At styrke og opkvalificere centerets enheder, skoler og dagtilbud At arbejde inkluderende, så flere børn og unge bliver en del af almenområdet At tænke i sammenhængende og differentierede indsatser, der kan understøtte tidlig indsats. 9

10 7.3 Center for Dagtilbud og Skoler Centeret har ca ansatte Hovedansvarsområder Dagtilbudsområdet, inkl. selvejende institutioner med driftsoverenskomst, specialpædagogisk bistand for småbørn samt tilsyn med private dagtilbudsordninger Folkeskoleområdet, inkl. specialskoler og herunder specialtilbud evt. i samarbejde med andre kommuner Ungdomsskoler Supplerende dagtilbuds- og skoleformer Kompetenceudviklingsaktiviteter på dag- og skoleområdet samt tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter for alle ansatte i kommunen Decentrale enheder under Center for Dagtilbud og Skoler 7 skoler 35 daginstitutioner inkl. specialpædagogiske tilbud Sprogstøttekorpset 7 fritidsklubber Ungdomsskolen Uddannelseshuset Politiske udvalg, som serviceres af Center for Dagtilbud og Skoler Børne- og Uddannelsesudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Dagtilbud og Skoler i 2014 Tidlig indsats og styrket forebyggelse At arbejde inkluderende, så flere børn og unge bliver en del af almenområdet Fremtidens Folkeskole: at leve op til de nationale resultatkrav i folkeskolereformen. 10

11 7.4 Center for Job og Uddannelse Centeret har ca. 140 ansatte Hovedansvarsområder Den aktive beskæftigelsesindsats Rehabilitering Bevilling af fleksjob og revalidering Indstilling til pension Sikre et tæt samarbejde til arbejdsmarkedets parter Ydelser inden for lovgivning om aktiv socialpolitik, herunder engangsydelser, rådighedsvurdering, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse Ydelser inden for sygedagpengeområdet Lov om danskundervisning Integrationsloven (introduktionsforløb og program) Den koordinerende integrationsindsats Decentrale enheder under Center for Job og Arbejdsmarked UU-Øresund Politiske udvalg, som serviceres af Center for Job og Arbejdsmarked Beskæftigelsesudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Job og Arbejdsmarked i 2014 Sammenhængende beskæftigelsesindsats Rette indsats til rette tid Kommunikation Digitalisering Involvering og engagement. 11

12 7.5 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Centeret har ca. 320 ansatte Hovedansvarsområder Kulturpolitik, kulturarv og regionalt kultursamarbejde Kulturinstitutioner Turistmæssige forhold, herunder udvikling af turisme og samarbejde med Visit Nordsjælland Planlovgivningen, herunder regional udvikling, planstrategi, kommuneplan og lokalplaner Analyser herunder befolkningsanalyse Øresundssamarbejdet herunder Helsingør-Helsingborgsamarbejdet. Tilsyn med de almene boliger Den boligsociale indsats Kulturhuse Folkeoplysningsområdet, herunder fritids- og foreningsaktiviteter for børn, unge og voksne Svømmehaller og idrætsanlæg Medborgerskabspolitikken og koordinering af den overordnede indsats på området Decentrale enheder under Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Helsingør Musikskole (inkl. musikalsk grundkursus) s Museer (bestående af Helsingør Bymuseum, Skibsklarergaarden, Værftsmuseet samt Flynderupgaard Frilandskulturcenter) s Biblioteker (Kulturværftet, Espergærde, Hornbæk, Vapnagaard og Abildvænget) Kulturværftet/Toldkammeret inkl. Børnekulturcentret Kulturhuset Bølgen Helsingør Vandrehjem og Campingplads Helsingør Idrætspark Helsingør Svømmehal Hornbæk Hallen Snekkersten Idrætscenter Fonden Hornbækhallen (selvejende) Fonden Sydkystens sportscenter (selvejende) Nordkysthallen (selvejende) Politiske udvalg, som serviceres af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Kultur- og Turismeudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget 12

13 Økonomiudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i 2014 Resultater gennem samarbejde Et godt sted at bo og besøge Læring Begivenheder og talentmiljøer Medborgerskab. 7.6 Center for Sundhed og Omsorg Centeret har ca ansatte Hovedansvarsområder Hjemmepleje og plejehjem/plejeboliger Vedligeholdende træning og genoptræning efter Serviceloven Hjælpemidler mv. Magtanvendelser Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn Ydelser inden for Sundhedsloven, herunder borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme Decentrale enheder under Center for Sundhed og Omsorg 5 plejehjem 2 selvejende plejehjem Forebyggelse og visitation 10 distrikter indenfor hjemmeplejen, inkl. akutteam, faldforebyggelse og udviklingssygeplejersker Trænings- og rehabiliteringscenter Politiske udvalg, som serviceres af Center for Sundhed og Omsorg Socialudvalget Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Sundhed og Omsorg i 2014 Aktiverende pleje Forbyggende indsats Rehabiliterende indsatspatienter 13

14 7.7 Center for Særlig Social Indsats Centeret har ca. 370 ansatte Hovedansvarsområder Tilbud til voksne med behov for særlig støtte, herunder borgere med psykiske lidelser, sociale problemer, misbrug og fysisk og psykisk funktionsnedsættelser Botilbud til voksne med og uden døgndækning Aktivitets- og samværstilbud til voksne Magtanvendelser Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn Specielundervisning til voksne Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Boformer til voksne med sociale problemer (herberg) Decentrale enheder under Center for Særlig Social Indsats Ca. 210 boliger fordelt på 16 botilbud og bofællesskaber med forskellige grader af støtte til borgere med særlige behov fra Helsingør og andre kommuner 3 samværs- og aktivitetstilbud (Center for Job og Oplevelse, Springvandet og Seniorhuset) 2 beskæftigelsestilbud (Værkstedet Ellehammersvej og Center for Job og Oplevelse) 2 væresteder (Klubben og Værestedet LIV) 1 herberg samt opsøgende indsats ift. borgere med behov for en social indsats STU-tilbud Helsingør Rusmiddelcenter Politiske udvalg, som serviceres af Center for Særlig Social Indsats Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Særlig Social Indsats i 2014 Økonomi og koordinerede indsatser Borgerne er aktører i eget liv Innovationskultur 14

15 7.8 Center for Teknik, Miljø og Klima Hovedansvarsområder Veje, pladser, stier, trafik, trafiksikkerhed og parkering Kollektiv trafik Udførelse af anlægsarbejder og driftsforpligtelser, herunder på broanlæg, hvor er ejer eller medejer Vedligehold af veje og grønne områder Myndighedsudøvelse på forsyningsområdet herunder sektorplanlægning Byggelovgivningen Overholdelse af servitutter og deklarationer med kommunal påtaleret Miljø- og naturbeskyttelse, råstofindvinding, vandområdet og kystbeskyttelsesområdet Byfornyelse Klimaarbejde og Agenda 21 Bevillingsnævn. Centeret har ca. 90 ansatte Decentrale enheder under Center for Teknik, Miljø og Klima Havne Politiske udvalg, som serviceres af Center for Teknik, Miljø og Klima Økonomiudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Teknik, Miljø og Klima i 2014 Tryg og sikker infrastruktur Tættere på det grønne Spændende uderum Stærk branding Tilfredse borgere og godt erhvervsklima. 15

16 7.9 Center for Økonomi og Ejendomme Centeret har ca. 125 ansatte Hovedansvarsområder Kommunens samlede budget og regnskab Kapitalforvaltning og likviditetsstyring Procedurer og retningslinjer i forbindelse med revision Styrings- og ledelsesinformation til politisk og administrativt brug Budgetanalyser samt økonomisk rådgivning til de øvrige centre Risikostyring og forsikring Administration af kommunale ejendomme Gennemførelse af anlægsplan for byggeprojekter Køb og salg af fast ejendom Indgåelse, afståelse og administration af lejemål Strategisk planlægning og styring af kommunens ejendomsportefølje Vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer på kommunale bygninger Rengøring i kommunale ejendomme, hvor rengøringen ikke er udliciteret, samt kontraktstyring og kvalitetskontrol af udliciteret rengøring Drift og indvendig vedligeholdelse af administrationsbygninger Serviceydelser for administrationens ansatte, herunder kantiner, indkøb af inventar, kontorartikler og posthåndtering Decentrale enheder under Center for Økonomi og Ejendomme Der er ingen decentrale enheder i centeret Politiske udvalg, som serviceres af Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiudvalget Center for Økonomi og Ejendomme refererer til de andre politiske udvalg i specifikke sager Overordnet strategisk fokus for Center for Økonomi og Ejendomme i 2014 Understøtte og servicere ledelsens økonomiske dispositioner i alle centre Hjælpe de enkelte centre med at se sig selv som én kommune Understøtte den politiske ledelse med let tilgængelig information Som ejer af kommune ejendomme at have fokus på at skabe værdi for kommunen og for brugerne, med udgangspunkt i service og bygningsdrift som strategisk redskab Brugerinddragelse og samarbejde Proaktiv kommunikation Aktiv porteføljepleje. 16

17 8. Ansættelsesprocedure 25. april maj 2014 Annoncering 20. maj 2014, kl. 12:00 Ansøgningsfrist 23. maj 2014 Udvælgelse af ansøgere til samtale 4. juni samtale Kandidaterne mødes med ansættelsesudvalget. Ved samtalen får kandidaterne også en opgave, de forholder sig til. Efter samtalerne evaluerer og beslutter ansættelsesudvalget, hvem der går videre i processen. Kommunaldirektøren kontakter alle ansøgere, der har været indkaldt til samtale. Uge Testforløb mv. Rekrutteringsbureau, indhenter referencer og udarbejder en ledervurdering af hver kandidat. 23. juni samtale Kandidater, der går videre til 2. samtale, mødes med ansættelsesudvalget. Rekrutteringsbureauet præsenterer ledervurderinger af de enkelte kandidater. Ansættelsesudvalget peger på én kandidat til ansættelse. Kommunaldirektøren kontakter alle, der har været indkaldt til samtale. 1. august 2014 Forventet ansættelsestidspunkt 17

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2

NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 NY Ledelsesmodel for Vesthimmerlands Kommune 2014 version 2 1. Baggrund Gennem de sidste år har Økonomiudvalget løbende drøftet mulighederne og behovet for en ny administrativ organisering. Ønsket har

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene 2017-2019

Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene 2017-2019 Specielle bemærkninger på drift til brug for førstebehandlingen af budgetforslag 2016-2019 Specielle bemærkninger til budgetforslag 2016 med overslagsårene 2017-2019 Indholdsfortegnelse Socialudvalget...

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

I beskrivelsen af den politiske ansvarsfordeling er følgende systematik anvendt: Kompetencetype (Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?

I beskrivelsen af den politiske ansvarsfordeling er følgende systematik anvendt: Kompetencetype (Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil? 22. oktober 2014 Organisationens struktur: Det administrative system Det administrative system skal give mulighed for, dels at organisationen kan arbejde med fokus på de fire Kerneopgaver og tilhørende

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere