Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014"

Transkript

1 Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i April

2 Indholdsfortegnelse 1. Job- og kravprofilen Visionen for Styringsfilosofi Organiseringen i Center for Erhverv, Politik og Organisation Hovedansvarsområder Politiske udvalg, som serviceres af centeret Overordnet strategisk fokus Stillingsprofil Ledelsesmæssige opgaver Faglige og personlige kompetencer Ansættelsesbetingelser De øvrige centre Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Center for Børn, Unge og Familier Center for Dagtilbud og Skoler Center for Job og Uddannelse Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Særlig Social Indsats Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Økonomi og Ejendomme Ansættelsesprocedure

3 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og i relation til organisationen, stillingen og den profil, som kommunen søger. Job- og kravprofilen indgår som grundlag for en vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. Kandidaternes kvalifikationer vil således blive sat over for stillingens indhold samt de formulerede krav og forventninger til den nye centerchef. Har du uddybende spørgsmål til stillingsopslaget eller job- og kravprofilen, er du meget velkommen til at kontakte kommunaldirektør Bjarne Pedersen, tlf Ansættelsesproceduren administreres af Center for Erhverv, Politik og Organisation, HR- og proceskonsulent Tine Flint Sigaard, Udvikling, Kommunikation og Erhverv, tlf / Ønsker du at rekvirere diverse materialer såsom vision, strategi, ledelsesgrundlag, handlingsplan for ledelsesudvikling m.v., kan du finde det på kommunens hjemmeside. 2. Visionen for I 2012 vedtog Byrådet en ny vision for. Visionen skal frem mod 2020 sætte retning og sikre en social og økonomisk balance i kommunen. Visionen bygger både på de styrker, som har, og de udfordringer som kommunen står overfor. har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende. står dog samtidig over for store økonomiske udfordringer, og det er derfor nødvendigt at tænke nyt og fokusere indsatserne. Med vision 2020 arbejder også målrettet på at være et attraktivt sted at besøge og bosætte sig og har bl.a. en målsætning om at tiltrække 800 nye børnefamilier inden Kommunen vil derudover være kendt som et levende sted, der samtidig arbejder med tidlig indsats og livslang læring som særlige kendetegn i mødet med vores borgere. I er vi derudover optagede af at fortælle om, hvad vores kommune kan tilbyde, som andre ikke kan. Med bosætningskampagnen Kysten satte vi fokus på livet i, vores unikke beliggenhed og historie. Du kan se og læse mere om kampagnen på Visionen samt uddybning af visionen kan findes i sin helhed på kommunens hjemmeside. 3

4 3. Styringsfilosofi er én kommune. I kommunens styringsfilosofi lægges der vægt på, at vi som én kommune skal skabe helhed og sammenhæng for borgere, brugere og virksomheder, og at vi får mest ud af vores ressourcer, hvis vi holder samme mål for øje. At skal fungere og agere som én samlet kommune er inspireret af tanken om kommunen som koncern med fælles vision og mål, som alle bidrager til at nå. Koncernen sætter retning og prioriterer indsatser på tværs, så det sikres, at ressourcerne anvendes bedst muligt i et samlet perspektiv. Styringsfilosofien tager samtidig afsæt i en forståelse af, at de fælles mål kun kan nås, hvis koncernledelsen evner at sætte de decentrale enheder fri til at finde løsninger, der virker tæt på hverdagen. Styringsfilosofien balancerer således hensynet til på den ene side den fælles retning og behovet for, at alle tager ansvar for at nå de fælles mål og på den anden side hensynet til at finde lokale løsninger og tage et lokalt ansvar. Det betyder konkret, at der sættes fælles mål, og at alle tager ansvar for helheden. Det betyder samtidig, at der er tillid og tiltro til, at de rigtige løsninger findes blandt ledere og medarbejdere lokalt med afsæt i de fælles mål. 4. Organiseringen i s Byråd har 25 medlemmer. Byrådets sammensætning og den politiske udvalgsstruktur kan ses på kommunens hjemmeside. Den administrative organisation er bygget op omkring en direktion og 10 centre. Direktionen består af en kommunaldirektør og tre direktører. Direktionen har ansvar for at: Rådgive Byråd og politiske udvalg Omsætte vision og politiske mål til konkrete handlinger Styre den overordnede tværgående portefølje af udviklingsprojekter Sikre en løbende organisatorisk udvikling, der understøtter en effektiv, serviceog udviklingsorienteret kommunal organisation Koordinere sager og områder, der vedrører kommunens planlægning, økonomiske styring og administration, herunder overordnede personalepolitiske forhold og administrative principper. For at sikre en sammenhængende og koordineret indsats, er der etableret et Centerråd, der består af Direktionen og de 10 centerchefer. Centerrådet har ansvaret for at: Koordinere indsatser på tværs af kommunens centre Følge op på effektuering af politisk fastsatte mål Tilvejebringe rammer for stabil og sikker drift og udvikling, herunder gennem koordinering på tværs af centrene 4

5 Tilvejebringe rammer, der understøtter helhedstænkning og sammenhængskraft i organisationen Videndele på tværs af centre 5. Center for Erhverv, Politik og Organisation Center for Erhverv, Politik og Organisation har ansvar for en sammenhængende servicering af det politiske niveau, direktion og centre i forhold til udvalgsbehandling, en helhedsorienteret ledelse og udvikling af organisationen samt udbuds- og indkøbsfunktioner. Derudover har centeret ansvar for at koordinere kommunens samlede erhvervsindsats. Centeret bidrager til og understøtter centrenes og de decentrale enheders daglige drift ved varetagelse af fællesopgaver, ydelse af konsulentbistand, sparring og opfølgning indenfor centrenes kompetenceområder. 5.1 Hovedansvarsområder Løn- og personaleadministration Elevadministration Koordinering af trivsels- og arbejdsmiljøarbejdet HR- og organisationsudviklingsopgaver Sekretariatsbistand for de politiske udvalg, direktion og H-MED Juridisk rådgivning Kommunikation og presse Køb, salg og pantsætning af fast ejendom Udbud og indkøb Venskabsbyrelationer Beredskabet Erhvervsudvikling og erhvervsservice, herunder dialog med erhvervslivets aktører Centeret har ca. 65 engagerede medarbejdere fordelt på 4 områder med hver sin leder. De 4 områder er: Politisk Service (jura, dagsordensproduktion, byråds- og direktionssekretariat og beredskab). Personale Service (lønadministration og personalejura). Udvikling, Kommunikation og Erhverv (erhvervsservice og erhvervsudvikling, HR- og organisationsudvikling, personalepolitik, arbejdsmiljø, MED-arbejde, kommunikation og presse). Udbud og Indkøb (indkøbspolitik, udbudsstrategi, EU-udbud, e-indkøb, kontrakter og controlling). Erhverv er overført til Center for Erhverv, Politik og Organisation pr. 1. april Udbuds- og indkøbsfunktioner bliver først overført, når der er ansat ny centerchef. 5

6 Centerchefen har derfor en særlig opgave med at integrere og udvikle de nye områder og sikre sammenhæng til øvrige dele af centerets områder. Beslutningen om at flytte erhverv tager udgangspunkt i en ambition om at styrke og udvikle samarbejdet med erhvervslivet, herunder videreudvikle erhvervsservicen - både i forhold til sagsbehandling og i forhold til bl.a. jobcenteret og udbud. Det er ambitionen, at erhvervsindsatsen bliver endnu mere fokuseret omkring de samlede rammebetingelser og vilkår for erhvervene. Da der er mange centre, som har opgaver relateret til rammebetingelser og vilkår, er der en særlig opgave i at sikre et tværgående samarbejde og koordinering på tværs af centre. En meget stor del at kommunens udbud, især på ejendomsområdet, giver mulighed for opgaver til kommunens erhverv. Derfor har vilkårene for udbud og ikke mindst kommunikationen herom stor betydning for erhvervene. Det er derfor også naturligt organisatorisk at knytte opgaverne i relation til udbud og indkøb så tæt som muligt på erhverv. Samtidig kan medarbejderne kan få et fagligt fællesskab med øvrige juridisk orienterede medarbejdere i centeret. 5.2 Politiske udvalg, som serviceres af centeret Økonomiudvalget 5.3 Overordnet strategisk fokus I strategikortet for Center for Erhverv Politik og Organisation for er der fokus på følgende fokusområder: Forståelig kommune med et godt omdømme Effektiv drift Fælles rammer og retning Udbud Styrke forandring, omstilling og innovation 6. Stillingsprofil Stillingsbetegnelsen er Centerchef for Center for Erhverv, Politik og Organisation og du vil referere til kommunaldirektøren. 6.1 Ledelsesmæssige opgaver Som centerchef for Center for Erhverv, Politik og Organisation har du det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for dit center, og dermed ansvaret for, at centrets ydelser lever op til de fastlagte politiske mål indenfor de givne økonomiske 6

7 rammer. Samtidig har du medansvar for ledelse, styring og udvikling af den samlede kommunale organisation og dermed også for at centrets virksomhed varetages helhedsorienteret og koordineret i forhold til de strategiske indsatser og mål for den samlede organisation. Det er forventningen, at du som centerchef for Erhverv, Politik og Organisation kan mestre ansvaret for driften af en kompleks og mangeartet opgaveportefølje og samtidig arbejde på højt strategisk niveau både inden for eget centers kompetenceområde og på tværs af organisationen. Du forventes også at arbejde ud fra et udefra og ind perspektiv, hvor du som centerchef agerer med åbenhed og lydhørhed over for organisationens behov og løbende tilpasser centerets ydelser i forhold til ændrede krav og forventninger. Som centerchef skal du ligeledes evne at arbejde i et politisk og omskifteligt miljø og at understøtte et vedkommende og imødekommende samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter. Endelig forventes, at du som centerchef kan udøve ledelse af ledere på en anerkendende, delegerende og inddragende måde. 6.2 Faglige og personlige kompetencer De væsentligste krav den nye centerchefs faglige og personlige kompetencer er: Relevant uddannelsesmæssig baggrund suppleret med en lederuddannelse Viden og erfaring fra lignende stabsområder inden for den offentlige sektor Godt kendskab til politisk ledede organisationer, herunder erfaring med at rådgive og servicere en politisk ledelse Ledelsesmæssig erfaring med ledelse af ledere Stærk i kommunikationen, skriftligt som mundtligt Stærke relationelle kompetencer Evne at håndtere komplekse problemstillinger og gå i dybden, når det er nødvendigt Være stærk i driften, men også evne at tænke strategisk og i nye og anderledes løsninger Have respekt for og agere i de mange faglige miljøer i centeret og organisationen Være en autentisk, tillidsfuld leder med en delegerende ledelsesstil. Erfaring fra den kommunale sektor er en fordel, men ikke et krav. 6.3 Ansættelsesbetingelser Ansættelse og aflønning sker i henhold til aftale om aflønning af chefer. Løn vil blive fastsat på overenskomstvilkår med mulighed for tillæg. Tjenestested er på Rådhuset, Stengade 59 i Helsingør. 7

8 7. De øvrige centre Herunder følger en kort beskrivelse af de ni øvrige centre med fokus på de faglige hovedområder, centrene har ansvar for, de politiske udvalg, som de servicerer, samt centrenes strategiske fokusområder i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Centeret har ca. 90 ansatte Hovedansvarsområder Implementering og strategisk styring af de digitale indsatser, herunder de lovpligtige indsatser Helsam (helhedsorienteret samarbejde) Pas, kørekort og folkeregister Opkrævning Hjælp i særlige tilfælde, herunder hjælp til efterlevende Hjælp til udlændinge i særlige tilfælde (repatriering) Delpension og folkepension efter gl. lov Førtidspension Økonomiske ydelser og tilskud i forbindelse med bolig Decentrale enheder under Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Der er ingen decentrale enheder i centeret Politiske udvalg, som serviceres af Center for Borger-service, IT og Digitalisering Økonomiudvalget Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Borgerservice, IT og Digitalisering i 2014 Intern service (medarbejdere) Ekstern service (borgere). 8

9 7.2 Center for Børn, Unge og Familier Centeret har ca. 500 ansatte Hovedansvarsområder Kommunal sundhedstjeneste, herunder vedligeholdende fysioterapi for børn Kommunal tandpleje Børne- og Ungerådgivning Myndighedsopgaver for børn og unge med særlige behov, herunder anbringelser, forebyggende foranstaltninger, visse godkendelser og tilsyn mv. Tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder døgninstitutioner, plejefamilier, kontaktpersoner mv. Kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kommune og politi Decentrale enheder under Center for Børn, Unge og Familier Sundhedstjenesten Tandplejen Specialtandpleje Børne- og Ungerådgivningen inkl. Støttepædagogkorpset Sociale dagtilbud, herunder Familiehuset og familieplejekonsulenterne Helsingør Lokalcenter, herunder bl.a. Margarethagården og Antoniehus SSPK Krisecenter Røntofte (selvejende) Politiske udvalg, som serviceres af Center for Børn, Unge og Familier Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Børn, Unge og Familier i 2014 At sikre brugen af kommunens unikke muligheder At styrke og opkvalificere centerets enheder, skoler og dagtilbud At arbejde inkluderende, så flere børn og unge bliver en del af almenområdet At tænke i sammenhængende og differentierede indsatser, der kan understøtte tidlig indsats. 9

10 7.3 Center for Dagtilbud og Skoler Centeret har ca ansatte Hovedansvarsområder Dagtilbudsområdet, inkl. selvejende institutioner med driftsoverenskomst, specialpædagogisk bistand for småbørn samt tilsyn med private dagtilbudsordninger Folkeskoleområdet, inkl. specialskoler og herunder specialtilbud evt. i samarbejde med andre kommuner Ungdomsskoler Supplerende dagtilbuds- og skoleformer Kompetenceudviklingsaktiviteter på dag- og skoleområdet samt tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter for alle ansatte i kommunen Decentrale enheder under Center for Dagtilbud og Skoler 7 skoler 35 daginstitutioner inkl. specialpædagogiske tilbud Sprogstøttekorpset 7 fritidsklubber Ungdomsskolen Uddannelseshuset Politiske udvalg, som serviceres af Center for Dagtilbud og Skoler Børne- og Uddannelsesudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Dagtilbud og Skoler i 2014 Tidlig indsats og styrket forebyggelse At arbejde inkluderende, så flere børn og unge bliver en del af almenområdet Fremtidens Folkeskole: at leve op til de nationale resultatkrav i folkeskolereformen. 10

11 7.4 Center for Job og Uddannelse Centeret har ca. 140 ansatte Hovedansvarsområder Den aktive beskæftigelsesindsats Rehabilitering Bevilling af fleksjob og revalidering Indstilling til pension Sikre et tæt samarbejde til arbejdsmarkedets parter Ydelser inden for lovgivning om aktiv socialpolitik, herunder engangsydelser, rådighedsvurdering, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse Ydelser inden for sygedagpengeområdet Lov om danskundervisning Integrationsloven (introduktionsforløb og program) Den koordinerende integrationsindsats Decentrale enheder under Center for Job og Arbejdsmarked UU-Øresund Politiske udvalg, som serviceres af Center for Job og Arbejdsmarked Beskæftigelsesudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Job og Arbejdsmarked i 2014 Sammenhængende beskæftigelsesindsats Rette indsats til rette tid Kommunikation Digitalisering Involvering og engagement. 11

12 7.5 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Centeret har ca. 320 ansatte Hovedansvarsområder Kulturpolitik, kulturarv og regionalt kultursamarbejde Kulturinstitutioner Turistmæssige forhold, herunder udvikling af turisme og samarbejde med Visit Nordsjælland Planlovgivningen, herunder regional udvikling, planstrategi, kommuneplan og lokalplaner Analyser herunder befolkningsanalyse Øresundssamarbejdet herunder Helsingør-Helsingborgsamarbejdet. Tilsyn med de almene boliger Den boligsociale indsats Kulturhuse Folkeoplysningsområdet, herunder fritids- og foreningsaktiviteter for børn, unge og voksne Svømmehaller og idrætsanlæg Medborgerskabspolitikken og koordinering af den overordnede indsats på området Decentrale enheder under Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Helsingør Musikskole (inkl. musikalsk grundkursus) s Museer (bestående af Helsingør Bymuseum, Skibsklarergaarden, Værftsmuseet samt Flynderupgaard Frilandskulturcenter) s Biblioteker (Kulturværftet, Espergærde, Hornbæk, Vapnagaard og Abildvænget) Kulturværftet/Toldkammeret inkl. Børnekulturcentret Kulturhuset Bølgen Helsingør Vandrehjem og Campingplads Helsingør Idrætspark Helsingør Svømmehal Hornbæk Hallen Snekkersten Idrætscenter Fonden Hornbækhallen (selvejende) Fonden Sydkystens sportscenter (selvejende) Nordkysthallen (selvejende) Politiske udvalg, som serviceres af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Kultur- og Turismeudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget 12

13 Økonomiudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i 2014 Resultater gennem samarbejde Et godt sted at bo og besøge Læring Begivenheder og talentmiljøer Medborgerskab. 7.6 Center for Sundhed og Omsorg Centeret har ca ansatte Hovedansvarsområder Hjemmepleje og plejehjem/plejeboliger Vedligeholdende træning og genoptræning efter Serviceloven Hjælpemidler mv. Magtanvendelser Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn Ydelser inden for Sundhedsloven, herunder borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme Decentrale enheder under Center for Sundhed og Omsorg 5 plejehjem 2 selvejende plejehjem Forebyggelse og visitation 10 distrikter indenfor hjemmeplejen, inkl. akutteam, faldforebyggelse og udviklingssygeplejersker Trænings- og rehabiliteringscenter Politiske udvalg, som serviceres af Center for Sundhed og Omsorg Socialudvalget Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Sundhed og Omsorg i 2014 Aktiverende pleje Forbyggende indsats Rehabiliterende indsatspatienter 13

14 7.7 Center for Særlig Social Indsats Centeret har ca. 370 ansatte Hovedansvarsområder Tilbud til voksne med behov for særlig støtte, herunder borgere med psykiske lidelser, sociale problemer, misbrug og fysisk og psykisk funktionsnedsættelser Botilbud til voksne med og uden døgndækning Aktivitets- og samværstilbud til voksne Magtanvendelser Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn Specielundervisning til voksne Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Boformer til voksne med sociale problemer (herberg) Decentrale enheder under Center for Særlig Social Indsats Ca. 210 boliger fordelt på 16 botilbud og bofællesskaber med forskellige grader af støtte til borgere med særlige behov fra Helsingør og andre kommuner 3 samværs- og aktivitetstilbud (Center for Job og Oplevelse, Springvandet og Seniorhuset) 2 beskæftigelsestilbud (Værkstedet Ellehammersvej og Center for Job og Oplevelse) 2 væresteder (Klubben og Værestedet LIV) 1 herberg samt opsøgende indsats ift. borgere med behov for en social indsats STU-tilbud Helsingør Rusmiddelcenter Politiske udvalg, som serviceres af Center for Særlig Social Indsats Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Særlig Social Indsats i 2014 Økonomi og koordinerede indsatser Borgerne er aktører i eget liv Innovationskultur 14

15 7.8 Center for Teknik, Miljø og Klima Hovedansvarsområder Veje, pladser, stier, trafik, trafiksikkerhed og parkering Kollektiv trafik Udførelse af anlægsarbejder og driftsforpligtelser, herunder på broanlæg, hvor er ejer eller medejer Vedligehold af veje og grønne områder Myndighedsudøvelse på forsyningsområdet herunder sektorplanlægning Byggelovgivningen Overholdelse af servitutter og deklarationer med kommunal påtaleret Miljø- og naturbeskyttelse, råstofindvinding, vandområdet og kystbeskyttelsesområdet Byfornyelse Klimaarbejde og Agenda 21 Bevillingsnævn. Centeret har ca. 90 ansatte Decentrale enheder under Center for Teknik, Miljø og Klima Havne Politiske udvalg, som serviceres af Center for Teknik, Miljø og Klima Økonomiudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Teknik, Miljø og Klima i 2014 Tryg og sikker infrastruktur Tættere på det grønne Spændende uderum Stærk branding Tilfredse borgere og godt erhvervsklima. 15

16 7.9 Center for Økonomi og Ejendomme Centeret har ca. 125 ansatte Hovedansvarsområder Kommunens samlede budget og regnskab Kapitalforvaltning og likviditetsstyring Procedurer og retningslinjer i forbindelse med revision Styrings- og ledelsesinformation til politisk og administrativt brug Budgetanalyser samt økonomisk rådgivning til de øvrige centre Risikostyring og forsikring Administration af kommunale ejendomme Gennemførelse af anlægsplan for byggeprojekter Køb og salg af fast ejendom Indgåelse, afståelse og administration af lejemål Strategisk planlægning og styring af kommunens ejendomsportefølje Vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer på kommunale bygninger Rengøring i kommunale ejendomme, hvor rengøringen ikke er udliciteret, samt kontraktstyring og kvalitetskontrol af udliciteret rengøring Drift og indvendig vedligeholdelse af administrationsbygninger Serviceydelser for administrationens ansatte, herunder kantiner, indkøb af inventar, kontorartikler og posthåndtering Decentrale enheder under Center for Økonomi og Ejendomme Der er ingen decentrale enheder i centeret Politiske udvalg, som serviceres af Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiudvalget Center for Økonomi og Ejendomme refererer til de andre politiske udvalg i specifikke sager Overordnet strategisk fokus for Center for Økonomi og Ejendomme i 2014 Understøtte og servicere ledelsens økonomiske dispositioner i alle centre Hjælpe de enkelte centre med at se sig selv som én kommune Understøtte den politiske ledelse med let tilgængelig information Som ejer af kommune ejendomme at have fokus på at skabe værdi for kommunen og for brugerne, med udgangspunkt i service og bygningsdrift som strategisk redskab Brugerinddragelse og samarbejde Proaktiv kommunikation Aktiv porteføljepleje. 16

17 8. Ansættelsesprocedure 25. april maj 2014 Annoncering 20. maj 2014, kl. 12:00 Ansøgningsfrist 23. maj 2014 Udvælgelse af ansøgere til samtale 4. juni samtale Kandidaterne mødes med ansættelsesudvalget. Ved samtalen får kandidaterne også en opgave, de forholder sig til. Efter samtalerne evaluerer og beslutter ansættelsesudvalget, hvem der går videre i processen. Kommunaldirektøren kontakter alle ansøgere, der har været indkaldt til samtale. Uge Testforløb mv. Rekrutteringsbureau, indhenter referencer og udarbejder en ledervurdering af hver kandidat. 23. juni samtale Kandidater, der går videre til 2. samtale, mødes med ansættelsesudvalget. Rekrutteringsbureauet præsenterer ledervurderinger af de enkelte kandidater. Ansættelsesudvalget peger på én kandidat til ansættelse. Kommunaldirektøren kontakter alle, der har været indkaldt til samtale. 1. august 2014 Forventet ansættelsestidspunkt 17

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 12.08.14/vers. 2/HAHN 2014/0006383 Stillings- og personprofil for Økonomi- og vækstchef 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor her, til at deltage

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015

Job- og personprofil. Skoleleder. Gilbjergskolen. Gribskov Kommune. Den 27. januar 2015 Job- og personprofil Skoleleder Gilbjergskolen Gribskov Kommune Den 27. januar 2015 Denne job- og personprofil for Gilbjergskolens skoleleder indeholder: Introduktion Jobbet - Rammer og ansvarsområder

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver

Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver Bilag 2. Oversigt over centrenes hovedopgaver Center Hovedopgaver Teknik- og Miljøcenter Naturbeskyttelse, pleje og -genopretning, vandløbsvedligeholdelse og -restaurering Jordhåndtering m.m., tilsyn og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere