Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i Helsingør Kommune April 2014"

Transkript

1 Job- og kravprofil Centerchef for Erhverv, Politik og Organisation i April

2 Indholdsfortegnelse 1. Job- og kravprofilen Visionen for Styringsfilosofi Organiseringen i Center for Erhverv, Politik og Organisation Hovedansvarsområder Politiske udvalg, som serviceres af centeret Overordnet strategisk fokus Stillingsprofil Ledelsesmæssige opgaver Faglige og personlige kompetencer Ansættelsesbetingelser De øvrige centre Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Center for Børn, Unge og Familier Center for Dagtilbud og Skoler Center for Job og Uddannelse Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Særlig Social Indsats Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Økonomi og Ejendomme Ansættelsesprocedure

3 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og i relation til organisationen, stillingen og den profil, som kommunen søger. Job- og kravprofilen indgår som grundlag for en vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. Kandidaternes kvalifikationer vil således blive sat over for stillingens indhold samt de formulerede krav og forventninger til den nye centerchef. Har du uddybende spørgsmål til stillingsopslaget eller job- og kravprofilen, er du meget velkommen til at kontakte kommunaldirektør Bjarne Pedersen, tlf Ansættelsesproceduren administreres af Center for Erhverv, Politik og Organisation, HR- og proceskonsulent Tine Flint Sigaard, Udvikling, Kommunikation og Erhverv, tlf / Ønsker du at rekvirere diverse materialer såsom vision, strategi, ledelsesgrundlag, handlingsplan for ledelsesudvikling m.v., kan du finde det på kommunens hjemmeside. 2. Visionen for I 2012 vedtog Byrådet en ny vision for. Visionen skal frem mod 2020 sætte retning og sikre en social og økonomisk balance i kommunen. Visionen bygger både på de styrker, som har, og de udfordringer som kommunen står overfor. har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende. står dog samtidig over for store økonomiske udfordringer, og det er derfor nødvendigt at tænke nyt og fokusere indsatserne. Med vision 2020 arbejder også målrettet på at være et attraktivt sted at besøge og bosætte sig og har bl.a. en målsætning om at tiltrække 800 nye børnefamilier inden Kommunen vil derudover være kendt som et levende sted, der samtidig arbejder med tidlig indsats og livslang læring som særlige kendetegn i mødet med vores borgere. I er vi derudover optagede af at fortælle om, hvad vores kommune kan tilbyde, som andre ikke kan. Med bosætningskampagnen Kysten satte vi fokus på livet i, vores unikke beliggenhed og historie. Du kan se og læse mere om kampagnen på Visionen samt uddybning af visionen kan findes i sin helhed på kommunens hjemmeside. 3

4 3. Styringsfilosofi er én kommune. I kommunens styringsfilosofi lægges der vægt på, at vi som én kommune skal skabe helhed og sammenhæng for borgere, brugere og virksomheder, og at vi får mest ud af vores ressourcer, hvis vi holder samme mål for øje. At skal fungere og agere som én samlet kommune er inspireret af tanken om kommunen som koncern med fælles vision og mål, som alle bidrager til at nå. Koncernen sætter retning og prioriterer indsatser på tværs, så det sikres, at ressourcerne anvendes bedst muligt i et samlet perspektiv. Styringsfilosofien tager samtidig afsæt i en forståelse af, at de fælles mål kun kan nås, hvis koncernledelsen evner at sætte de decentrale enheder fri til at finde løsninger, der virker tæt på hverdagen. Styringsfilosofien balancerer således hensynet til på den ene side den fælles retning og behovet for, at alle tager ansvar for at nå de fælles mål og på den anden side hensynet til at finde lokale løsninger og tage et lokalt ansvar. Det betyder konkret, at der sættes fælles mål, og at alle tager ansvar for helheden. Det betyder samtidig, at der er tillid og tiltro til, at de rigtige løsninger findes blandt ledere og medarbejdere lokalt med afsæt i de fælles mål. 4. Organiseringen i s Byråd har 25 medlemmer. Byrådets sammensætning og den politiske udvalgsstruktur kan ses på kommunens hjemmeside. Den administrative organisation er bygget op omkring en direktion og 10 centre. Direktionen består af en kommunaldirektør og tre direktører. Direktionen har ansvar for at: Rådgive Byråd og politiske udvalg Omsætte vision og politiske mål til konkrete handlinger Styre den overordnede tværgående portefølje af udviklingsprojekter Sikre en løbende organisatorisk udvikling, der understøtter en effektiv, serviceog udviklingsorienteret kommunal organisation Koordinere sager og områder, der vedrører kommunens planlægning, økonomiske styring og administration, herunder overordnede personalepolitiske forhold og administrative principper. For at sikre en sammenhængende og koordineret indsats, er der etableret et Centerråd, der består af Direktionen og de 10 centerchefer. Centerrådet har ansvaret for at: Koordinere indsatser på tværs af kommunens centre Følge op på effektuering af politisk fastsatte mål Tilvejebringe rammer for stabil og sikker drift og udvikling, herunder gennem koordinering på tværs af centrene 4

5 Tilvejebringe rammer, der understøtter helhedstænkning og sammenhængskraft i organisationen Videndele på tværs af centre 5. Center for Erhverv, Politik og Organisation Center for Erhverv, Politik og Organisation har ansvar for en sammenhængende servicering af det politiske niveau, direktion og centre i forhold til udvalgsbehandling, en helhedsorienteret ledelse og udvikling af organisationen samt udbuds- og indkøbsfunktioner. Derudover har centeret ansvar for at koordinere kommunens samlede erhvervsindsats. Centeret bidrager til og understøtter centrenes og de decentrale enheders daglige drift ved varetagelse af fællesopgaver, ydelse af konsulentbistand, sparring og opfølgning indenfor centrenes kompetenceområder. 5.1 Hovedansvarsområder Løn- og personaleadministration Elevadministration Koordinering af trivsels- og arbejdsmiljøarbejdet HR- og organisationsudviklingsopgaver Sekretariatsbistand for de politiske udvalg, direktion og H-MED Juridisk rådgivning Kommunikation og presse Køb, salg og pantsætning af fast ejendom Udbud og indkøb Venskabsbyrelationer Beredskabet Erhvervsudvikling og erhvervsservice, herunder dialog med erhvervslivets aktører Centeret har ca. 65 engagerede medarbejdere fordelt på 4 områder med hver sin leder. De 4 områder er: Politisk Service (jura, dagsordensproduktion, byråds- og direktionssekretariat og beredskab). Personale Service (lønadministration og personalejura). Udvikling, Kommunikation og Erhverv (erhvervsservice og erhvervsudvikling, HR- og organisationsudvikling, personalepolitik, arbejdsmiljø, MED-arbejde, kommunikation og presse). Udbud og Indkøb (indkøbspolitik, udbudsstrategi, EU-udbud, e-indkøb, kontrakter og controlling). Erhverv er overført til Center for Erhverv, Politik og Organisation pr. 1. april Udbuds- og indkøbsfunktioner bliver først overført, når der er ansat ny centerchef. 5

6 Centerchefen har derfor en særlig opgave med at integrere og udvikle de nye områder og sikre sammenhæng til øvrige dele af centerets områder. Beslutningen om at flytte erhverv tager udgangspunkt i en ambition om at styrke og udvikle samarbejdet med erhvervslivet, herunder videreudvikle erhvervsservicen - både i forhold til sagsbehandling og i forhold til bl.a. jobcenteret og udbud. Det er ambitionen, at erhvervsindsatsen bliver endnu mere fokuseret omkring de samlede rammebetingelser og vilkår for erhvervene. Da der er mange centre, som har opgaver relateret til rammebetingelser og vilkår, er der en særlig opgave i at sikre et tværgående samarbejde og koordinering på tværs af centre. En meget stor del at kommunens udbud, især på ejendomsområdet, giver mulighed for opgaver til kommunens erhverv. Derfor har vilkårene for udbud og ikke mindst kommunikationen herom stor betydning for erhvervene. Det er derfor også naturligt organisatorisk at knytte opgaverne i relation til udbud og indkøb så tæt som muligt på erhverv. Samtidig kan medarbejderne kan få et fagligt fællesskab med øvrige juridisk orienterede medarbejdere i centeret. 5.2 Politiske udvalg, som serviceres af centeret Økonomiudvalget 5.3 Overordnet strategisk fokus I strategikortet for Center for Erhverv Politik og Organisation for er der fokus på følgende fokusområder: Forståelig kommune med et godt omdømme Effektiv drift Fælles rammer og retning Udbud Styrke forandring, omstilling og innovation 6. Stillingsprofil Stillingsbetegnelsen er Centerchef for Center for Erhverv, Politik og Organisation og du vil referere til kommunaldirektøren. 6.1 Ledelsesmæssige opgaver Som centerchef for Center for Erhverv, Politik og Organisation har du det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for dit center, og dermed ansvaret for, at centrets ydelser lever op til de fastlagte politiske mål indenfor de givne økonomiske 6

7 rammer. Samtidig har du medansvar for ledelse, styring og udvikling af den samlede kommunale organisation og dermed også for at centrets virksomhed varetages helhedsorienteret og koordineret i forhold til de strategiske indsatser og mål for den samlede organisation. Det er forventningen, at du som centerchef for Erhverv, Politik og Organisation kan mestre ansvaret for driften af en kompleks og mangeartet opgaveportefølje og samtidig arbejde på højt strategisk niveau både inden for eget centers kompetenceområde og på tværs af organisationen. Du forventes også at arbejde ud fra et udefra og ind perspektiv, hvor du som centerchef agerer med åbenhed og lydhørhed over for organisationens behov og løbende tilpasser centerets ydelser i forhold til ændrede krav og forventninger. Som centerchef skal du ligeledes evne at arbejde i et politisk og omskifteligt miljø og at understøtte et vedkommende og imødekommende samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter. Endelig forventes, at du som centerchef kan udøve ledelse af ledere på en anerkendende, delegerende og inddragende måde. 6.2 Faglige og personlige kompetencer De væsentligste krav den nye centerchefs faglige og personlige kompetencer er: Relevant uddannelsesmæssig baggrund suppleret med en lederuddannelse Viden og erfaring fra lignende stabsområder inden for den offentlige sektor Godt kendskab til politisk ledede organisationer, herunder erfaring med at rådgive og servicere en politisk ledelse Ledelsesmæssig erfaring med ledelse af ledere Stærk i kommunikationen, skriftligt som mundtligt Stærke relationelle kompetencer Evne at håndtere komplekse problemstillinger og gå i dybden, når det er nødvendigt Være stærk i driften, men også evne at tænke strategisk og i nye og anderledes løsninger Have respekt for og agere i de mange faglige miljøer i centeret og organisationen Være en autentisk, tillidsfuld leder med en delegerende ledelsesstil. Erfaring fra den kommunale sektor er en fordel, men ikke et krav. 6.3 Ansættelsesbetingelser Ansættelse og aflønning sker i henhold til aftale om aflønning af chefer. Løn vil blive fastsat på overenskomstvilkår med mulighed for tillæg. Tjenestested er på Rådhuset, Stengade 59 i Helsingør. 7

8 7. De øvrige centre Herunder følger en kort beskrivelse af de ni øvrige centre med fokus på de faglige hovedområder, centrene har ansvar for, de politiske udvalg, som de servicerer, samt centrenes strategiske fokusområder i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Centeret har ca. 90 ansatte Hovedansvarsområder Implementering og strategisk styring af de digitale indsatser, herunder de lovpligtige indsatser Helsam (helhedsorienteret samarbejde) Pas, kørekort og folkeregister Opkrævning Hjælp i særlige tilfælde, herunder hjælp til efterlevende Hjælp til udlændinge i særlige tilfælde (repatriering) Delpension og folkepension efter gl. lov Førtidspension Økonomiske ydelser og tilskud i forbindelse med bolig Decentrale enheder under Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Der er ingen decentrale enheder i centeret Politiske udvalg, som serviceres af Center for Borger-service, IT og Digitalisering Økonomiudvalget Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Borgerservice, IT og Digitalisering i 2014 Intern service (medarbejdere) Ekstern service (borgere). 8

9 7.2 Center for Børn, Unge og Familier Centeret har ca. 500 ansatte Hovedansvarsområder Kommunal sundhedstjeneste, herunder vedligeholdende fysioterapi for børn Kommunal tandpleje Børne- og Ungerådgivning Myndighedsopgaver for børn og unge med særlige behov, herunder anbringelser, forebyggende foranstaltninger, visse godkendelser og tilsyn mv. Tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder døgninstitutioner, plejefamilier, kontaktpersoner mv. Kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kommune og politi Decentrale enheder under Center for Børn, Unge og Familier Sundhedstjenesten Tandplejen Specialtandpleje Børne- og Ungerådgivningen inkl. Støttepædagogkorpset Sociale dagtilbud, herunder Familiehuset og familieplejekonsulenterne Helsingør Lokalcenter, herunder bl.a. Margarethagården og Antoniehus SSPK Krisecenter Røntofte (selvejende) Politiske udvalg, som serviceres af Center for Børn, Unge og Familier Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Børn, Unge og Familier i 2014 At sikre brugen af kommunens unikke muligheder At styrke og opkvalificere centerets enheder, skoler og dagtilbud At arbejde inkluderende, så flere børn og unge bliver en del af almenområdet At tænke i sammenhængende og differentierede indsatser, der kan understøtte tidlig indsats. 9

10 7.3 Center for Dagtilbud og Skoler Centeret har ca ansatte Hovedansvarsområder Dagtilbudsområdet, inkl. selvejende institutioner med driftsoverenskomst, specialpædagogisk bistand for småbørn samt tilsyn med private dagtilbudsordninger Folkeskoleområdet, inkl. specialskoler og herunder specialtilbud evt. i samarbejde med andre kommuner Ungdomsskoler Supplerende dagtilbuds- og skoleformer Kompetenceudviklingsaktiviteter på dag- og skoleområdet samt tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter for alle ansatte i kommunen Decentrale enheder under Center for Dagtilbud og Skoler 7 skoler 35 daginstitutioner inkl. specialpædagogiske tilbud Sprogstøttekorpset 7 fritidsklubber Ungdomsskolen Uddannelseshuset Politiske udvalg, som serviceres af Center for Dagtilbud og Skoler Børne- og Uddannelsesudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Dagtilbud og Skoler i 2014 Tidlig indsats og styrket forebyggelse At arbejde inkluderende, så flere børn og unge bliver en del af almenområdet Fremtidens Folkeskole: at leve op til de nationale resultatkrav i folkeskolereformen. 10

11 7.4 Center for Job og Uddannelse Centeret har ca. 140 ansatte Hovedansvarsområder Den aktive beskæftigelsesindsats Rehabilitering Bevilling af fleksjob og revalidering Indstilling til pension Sikre et tæt samarbejde til arbejdsmarkedets parter Ydelser inden for lovgivning om aktiv socialpolitik, herunder engangsydelser, rådighedsvurdering, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse Ydelser inden for sygedagpengeområdet Lov om danskundervisning Integrationsloven (introduktionsforløb og program) Den koordinerende integrationsindsats Decentrale enheder under Center for Job og Arbejdsmarked UU-Øresund Politiske udvalg, som serviceres af Center for Job og Arbejdsmarked Beskæftigelsesudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Job og Arbejdsmarked i 2014 Sammenhængende beskæftigelsesindsats Rette indsats til rette tid Kommunikation Digitalisering Involvering og engagement. 11

12 7.5 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Centeret har ca. 320 ansatte Hovedansvarsområder Kulturpolitik, kulturarv og regionalt kultursamarbejde Kulturinstitutioner Turistmæssige forhold, herunder udvikling af turisme og samarbejde med Visit Nordsjælland Planlovgivningen, herunder regional udvikling, planstrategi, kommuneplan og lokalplaner Analyser herunder befolkningsanalyse Øresundssamarbejdet herunder Helsingør-Helsingborgsamarbejdet. Tilsyn med de almene boliger Den boligsociale indsats Kulturhuse Folkeoplysningsområdet, herunder fritids- og foreningsaktiviteter for børn, unge og voksne Svømmehaller og idrætsanlæg Medborgerskabspolitikken og koordinering af den overordnede indsats på området Decentrale enheder under Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Helsingør Musikskole (inkl. musikalsk grundkursus) s Museer (bestående af Helsingør Bymuseum, Skibsklarergaarden, Værftsmuseet samt Flynderupgaard Frilandskulturcenter) s Biblioteker (Kulturværftet, Espergærde, Hornbæk, Vapnagaard og Abildvænget) Kulturværftet/Toldkammeret inkl. Børnekulturcentret Kulturhuset Bølgen Helsingør Vandrehjem og Campingplads Helsingør Idrætspark Helsingør Svømmehal Hornbæk Hallen Snekkersten Idrætscenter Fonden Hornbækhallen (selvejende) Fonden Sydkystens sportscenter (selvejende) Nordkysthallen (selvejende) Politiske udvalg, som serviceres af Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Kultur- og Turismeudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget 12

13 Økonomiudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i 2014 Resultater gennem samarbejde Et godt sted at bo og besøge Læring Begivenheder og talentmiljøer Medborgerskab. 7.6 Center for Sundhed og Omsorg Centeret har ca ansatte Hovedansvarsområder Hjemmepleje og plejehjem/plejeboliger Vedligeholdende træning og genoptræning efter Serviceloven Hjælpemidler mv. Magtanvendelser Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn Ydelser inden for Sundhedsloven, herunder borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme Decentrale enheder under Center for Sundhed og Omsorg 5 plejehjem 2 selvejende plejehjem Forebyggelse og visitation 10 distrikter indenfor hjemmeplejen, inkl. akutteam, faldforebyggelse og udviklingssygeplejersker Trænings- og rehabiliteringscenter Politiske udvalg, som serviceres af Center for Sundhed og Omsorg Socialudvalget Sundheds- Idræts- og Fritidsudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Sundhed og Omsorg i 2014 Aktiverende pleje Forbyggende indsats Rehabiliterende indsatspatienter 13

14 7.7 Center for Særlig Social Indsats Centeret har ca. 370 ansatte Hovedansvarsområder Tilbud til voksne med behov for særlig støtte, herunder borgere med psykiske lidelser, sociale problemer, misbrug og fysisk og psykisk funktionsnedsættelser Botilbud til voksne med og uden døgndækning Aktivitets- og samværstilbud til voksne Magtanvendelser Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn Specielundervisning til voksne Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Boformer til voksne med sociale problemer (herberg) Decentrale enheder under Center for Særlig Social Indsats Ca. 210 boliger fordelt på 16 botilbud og bofællesskaber med forskellige grader af støtte til borgere med særlige behov fra Helsingør og andre kommuner 3 samværs- og aktivitetstilbud (Center for Job og Oplevelse, Springvandet og Seniorhuset) 2 beskæftigelsestilbud (Værkstedet Ellehammersvej og Center for Job og Oplevelse) 2 væresteder (Klubben og Værestedet LIV) 1 herberg samt opsøgende indsats ift. borgere med behov for en social indsats STU-tilbud Helsingør Rusmiddelcenter Politiske udvalg, som serviceres af Center for Særlig Social Indsats Socialudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Særlig Social Indsats i 2014 Økonomi og koordinerede indsatser Borgerne er aktører i eget liv Innovationskultur 14

15 7.8 Center for Teknik, Miljø og Klima Hovedansvarsområder Veje, pladser, stier, trafik, trafiksikkerhed og parkering Kollektiv trafik Udførelse af anlægsarbejder og driftsforpligtelser, herunder på broanlæg, hvor er ejer eller medejer Vedligehold af veje og grønne områder Myndighedsudøvelse på forsyningsområdet herunder sektorplanlægning Byggelovgivningen Overholdelse af servitutter og deklarationer med kommunal påtaleret Miljø- og naturbeskyttelse, råstofindvinding, vandområdet og kystbeskyttelsesområdet Byfornyelse Klimaarbejde og Agenda 21 Bevillingsnævn. Centeret har ca. 90 ansatte Decentrale enheder under Center for Teknik, Miljø og Klima Havne Politiske udvalg, som serviceres af Center for Teknik, Miljø og Klima Økonomiudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Overordnet strategisk fokus for Center for Teknik, Miljø og Klima i 2014 Tryg og sikker infrastruktur Tættere på det grønne Spændende uderum Stærk branding Tilfredse borgere og godt erhvervsklima. 15

16 7.9 Center for Økonomi og Ejendomme Centeret har ca. 125 ansatte Hovedansvarsområder Kommunens samlede budget og regnskab Kapitalforvaltning og likviditetsstyring Procedurer og retningslinjer i forbindelse med revision Styrings- og ledelsesinformation til politisk og administrativt brug Budgetanalyser samt økonomisk rådgivning til de øvrige centre Risikostyring og forsikring Administration af kommunale ejendomme Gennemførelse af anlægsplan for byggeprojekter Køb og salg af fast ejendom Indgåelse, afståelse og administration af lejemål Strategisk planlægning og styring af kommunens ejendomsportefølje Vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer på kommunale bygninger Rengøring i kommunale ejendomme, hvor rengøringen ikke er udliciteret, samt kontraktstyring og kvalitetskontrol af udliciteret rengøring Drift og indvendig vedligeholdelse af administrationsbygninger Serviceydelser for administrationens ansatte, herunder kantiner, indkøb af inventar, kontorartikler og posthåndtering Decentrale enheder under Center for Økonomi og Ejendomme Der er ingen decentrale enheder i centeret Politiske udvalg, som serviceres af Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiudvalget Center for Økonomi og Ejendomme refererer til de andre politiske udvalg i specifikke sager Overordnet strategisk fokus for Center for Økonomi og Ejendomme i 2014 Understøtte og servicere ledelsens økonomiske dispositioner i alle centre Hjælpe de enkelte centre med at se sig selv som én kommune Understøtte den politiske ledelse med let tilgængelig information Som ejer af kommune ejendomme at have fokus på at skabe værdi for kommunen og for brugerne, med udgangspunkt i service og bygningsdrift som strategisk redskab Brugerinddragelse og samarbejde Proaktiv kommunikation Aktiv porteføljepleje. 16

17 8. Ansættelsesprocedure 25. april maj 2014 Annoncering 20. maj 2014, kl. 12:00 Ansøgningsfrist 23. maj 2014 Udvælgelse af ansøgere til samtale 4. juni samtale Kandidaterne mødes med ansættelsesudvalget. Ved samtalen får kandidaterne også en opgave, de forholder sig til. Efter samtalerne evaluerer og beslutter ansættelsesudvalget, hvem der går videre i processen. Kommunaldirektøren kontakter alle ansøgere, der har været indkaldt til samtale. Uge Testforløb mv. Rekrutteringsbureau, indhenter referencer og udarbejder en ledervurdering af hver kandidat. 23. juni samtale Kandidater, der går videre til 2. samtale, mødes med ansættelsesudvalget. Rekrutteringsbureauet præsenterer ledervurderinger af de enkelte kandidater. Ansættelsesudvalget peger på én kandidat til ansættelse. Kommunaldirektøren kontakter alle, der har været indkaldt til samtale. 1. august 2014 Forventet ansættelsestidspunkt 17

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

13/19812. Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune 1 Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune VÆRD AT VIDE SOM BYRÅDSMEDLEM

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune VÆRD AT VIDE SOM BYRÅDSMEDLEM Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune VÆRD AT VIDE SOM BYRÅDSMEDLEM STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR HELSINGØR KOMMUNE KAP. I BYRÅDET 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Forslag til revision af Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune September 2013 Læsevejledning Blå skrift= Forslag til ændringer samt kommentarer Rød skrift = slettet eller flyttet afsnit / tekst 25. september

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune Kap. I Byrådet 1 Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

Job- og personprofil Leder til Plan OG GIS Center for By, Land og Vand

Job- og personprofil Leder til Plan OG GIS Center for By, Land og Vand OM HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune er en del af Region Hovedstaden. Kommunen har ca. 62.000 indbyggere og en positiv befolkningsudvikling. Vi har fokus på at skabe attraktive boliger for familier,

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne

Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne Job- og personprofil for Leder af Faxe-Mentorerne 21. november 2013 1. Baggrund Faxe Kommune vedtog i 2011 en inkluderende beskæftigelsespolitik, som betyder, at der skal arbejdes hen imod større helhed

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid

Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid Job- og personprofil Afdelingschef for Kultur og Fritid Indledning Vesthimmerlands Kommune ønsker at genbesætte stillingen som afdelingschef til Kultur og Fritid, da nuværende afdelingschef går på pension.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef

Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 81.02.00-A00-5-14 Ref.: Mette Lundvig Dissing Dato: 18-08-2014 Job og personprofil Arbejdsmarkedschef Baggrund Vi søger en ny Arbejdsmarkedschef med tiltrædelse

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

HR-Centret 30-04-2013

HR-Centret 30-04-2013 NOTAT HR-Centret 30-04-2013 Genopslag - job- og personprofil - FKC Job- og personprofil Centerchef for Fritid og Kultur Høje-Taastrup Kommune 1. Stillingen og organisationen Den tidligere centerchef for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune søger en afdelingsleder med souscheffunktion til Maglebjergskolen med tiltrædelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Afdelingsleder Udførerområdet

Afdelingsleder Udførerområdet Job- og personprofil Afdelingsleder Udførerområdet Børn og Familie Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

F R ED E R I K SS UND KO MMUNE F OR S T A ND ER T IL AKU C ENT ER

F R ED E R I K SS UND KO MMUNE F OR S T A ND ER T IL AKU C ENT ER gør god ledelse bedre august 2017 Jens Marcussen Jobprofil F R ED E R I K SS UND KO MMUNE F OR S T A ND ER T IL AKU C ENT ER GENITOR APS TLF. 31410178 JYSKE BANK LANGEBROGADE 6E, 3.TV KONTAKT@GENITOR.DK

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent. Teknik og Kultur Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som fritids- og idrætskonsulent Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere og væksten

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen

Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Introduktion for kandidater til kommunalbestyrelsen Kommunalvalg 2013 Norddjurs Kommune Ved kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt Hvad skal I høre om? Fakta om Norddjurs Kommune Hvilke opgaver har kommunen?

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef Center for Børne- og Ungerådgivning Ballerup Kommune

Job- og personprofil. Centerchef Center for Børne- og Ungerådgivning Ballerup Kommune Job- og personprofil Centerchef Center for Børne- og Ungerådgivning Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny centerchef

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere