FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013

2 Indholdfortegnelse 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen Anvendelsesområde Forhold til lovgivningen Definitioner Service- og kvalitetskrav Servicekrav Kvalitetskrav Anvendelse af SwipBOX Køb af Pakkebefordring og oprettelse af brugerprofil Aktivering af SwipBOX-pakkelabels og afgivelse af Transportordrer SwipBOX-pakkelabels Indlevering af Pakker i en SwipBOX til forsendelse til en anden SwipBOX Krav til Pakker Pakker Fysiske formater Indhold Emballage Omdeling til og afhentning af Pakker i SwipBOX Omdeling Afhentning Afmeldelse SMS/ -advisering Afsenderens og Kundens erstatningsansvar Råderet Erstatning Erstatning ved bortkomst og beskadigelse Erstatning ved forsinkelse Erstatning ved flytning og nedlægning af SwipBOXen m.v Reklamationsfrister og forældelse Reklamationsfrister Forældelse Klager Posthemmeligheden og poståbning Lovvalg og værneting Forretningsbetingelser 2

3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde Disse Forretningsbetingelser gælder for alle aktiviteter udført af enten SwipBOX A/S eller en af SwipBOX A/S udpeget underleverandør. Forretningsbetingelserne gælder for Pakkebefordringer via en SwipBOX til og fra alle Modtagere og Afsendere i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). 1.2 Forhold til lovgivningen Forretningsbetingelserne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Postloven (lov nr af 21. december 2010) med dertil hørende bestemmelser Alle Pakkebefordringer er derudover underlagt dansk ret, herunder CMRloven (lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986) med undtagelse af CMRlovens 1, stk. 3 og med de modifikationer, der følger af disse Forretningsbetingelser. 2. Definitioner 2.1 Ved SwipBOX A/S forstås SwipBOX A/S, Bjørnkærvej 3, 8783 Hornsyld, cvrnr og de af dette selskab udpegede underleverandører. 2.2 Ved Kunde forstås den fysiske eller juridiske person, der har afgivet en Transportordre, eller på hvis vegne en Transportordre er afgivet. 2.3 Ved Transportordre forstås en af Kunden eller på Kundens vegne afgivet elektronisk Transportordre via aktivering af en pakkelabel i SwipBOX A/S elektroniske distributionssystem. 2.4 Ved Afsender forstås den fysiske eller juridiske person, der indleverer en Pakke til befordring i SwipBOX-systemet. 2.5 Ved Modtager forstås den fysiske eller juridiske person, der afhenter en Pakke i en SwipBOX. Forretningsbetingelser 3

4 2.6 Ved SwipBOX forstås et indleverings- og afhentningssted for de Pakker, der opfylder kravene i disse Forretningsbetingelser. Indleverings- og afhentningsstedet består af en selvbetjent automat. 2.7 Ved SwipBOX-systemet forstås det netværk af SwipBOXe, der benyttes af SwipBOX A/S til befordring af Pakker. 2.8 Ved Hverdage forstås mandag til fredag, ekskl. helligdage og undtagen den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 2.9 Ved Pakkebefordring forstås befordringer af de Pakker, der opfylder kravene i disse Forretningsbetingelser Ved Pakker forstås Pakker, der opfylder kravene i disse Forretningsbetingelser. 3. Service- og kvalitetskrav 3.1 Servicekrav Servicekravet for Pakkebefordringer er befordring inden for 1-3 Hverdage til og mellem alle SwipBOXe, undtagen til og mellem SwipBOXe på ikke-brofaste øer, hvor en ekstra Hverdag må påregnes. 3.2 Kvalitetskrav Kvalitetskravet er, at 90% af Pakkerne skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. 4. Anvendelse af SwipBOX 4.1 Køb af Pakkebefordring og oprettelse af brugerprofil Det kræver ikke oprettelse af en brugerprofil eller lignende at få sin Pakke befordret via SwipBOX-systemet. Pakkelabels til brug ved Pakkebefordring i SwipBOX-systemet kan købes og aktiveres direkte på blandt andet swipbox.com. Kunden/Afsenderen skal blot indtaste oplysninger på Afsender og Modtager, samt foretage betaling af Pakkebefordring på den ønskede måde. Der henvises i den forbindelse til SwipBOX A/S Persondatapolitik. For at kunne købe Pakkebefordring i SwipBOX-systemet forudsættes det, at følgende betingelser er opfyldt: Kunden er fyldt 15 år, Kunden er i besiddelse af en adresse og en mobiltelefon, Forretningsbetingelser 4

5 Kunden oplyser ved købet sit fornavn, efternavn, adresse, e- mailadresse og mobiltelefonnummer, og Kunden accepterer disse Forretningsbetingelser og SwipBOX A/S Persondatapolitik Den enkelte Pakkebefordring afregnes i henhold til SwipBOX A/S til enhver tid gældende prisliste, med mindre andet skriftligt er aftalt. Den til enhver tid gældende prisliste for Pakkebefordring i SwipBOX-systemet kan blandt andet ses på swipbox.com Oprettelse af en brugerprofil på swipbox.com giver brugeren adgang til blandt andet at følge købte Pakkebefordringer via Track&Trace og mulighed for at benytte SwipBOX-systemets mobil-app. Læs mere om oprettelse af brugerprofil på swipbox.com og under SwipBOX A/S Persondatapolitik. 4.2 Aktivering af SwipBOX-pakkelabels og afgivelse af Transportordrer Det er en betingelse for at sende Pakker i SwipBOX-systemet, at Kunden/Afsenderen aktiverer en SwipBOX-pakkelabel enten via den web-portal, hvor befordring af Kundens/Afsenderens Pakke via SwipBOX-systemet udbydes eller formidles eller via SwipBOX A/S egen hjemmeside på swipbox.com. Aktivering af en SwipBOX-pakkelabel indebærer samtidig afgivelse af en elektronisk Transportordre til SwipBOX A/S. 4.3 SwipBOX-pakkelabels Afsender skal anvende en aktiveret SwipBOX-pakkelabel til frankering og adressering af Pakken Der kan reserveres plads til indlevering af Pakker i enhver SwipBOX, hvor der er ledig kapacitet. Er der ikke ledig kapacitet i den SwipBOX, som Afsenderen/Kunden ved aktivering af sin SwipBOX-pakkelabel måtte ønske at indlevere i, dirigeres Afsenderen/Kunden i stedet automatisk til den nærmeste SwipBOX med ledig kapacitet Indenfor 24 timer efter at SwipBOX-pakkelabelen er aktiveret, skal Pakken indleveres i den i SwipBOX-pakkelabelen angivne SwipBOX til befordring. I modsat fald betragtes SwipBOX-pakkelabelen som brugt, uagtet at en befordring af Pakken ikke har fundet sted. I disse tilfælde refunderes Pakkebefordringsprisen ikke Aktiveres SwipBOX-pakkelabelen ikke indenfor syv døgn, kan SwipBOXpakkelabelen ikke længere aktiveres. Forretningsbetingelser 5

6 4.3.5 For at sende Pakker via SwipBOX-systemet skal de til enhver tid gældende regler for SwipBOX-pakkelabels iagttages. Pakkestregkoden i SwipBOX-pakkelabelen bruges til sortering og genkendelse af en betalende Kunde. Kunden hæfter overfor SwipBOX A/S for ethvert misbrug af SwipBOX-pakkelabels, uanset hvem misbruget er begået af. Dette gælder også SwipBOX-pakkelabels, som Kunden selv udskriver og anvender ved benyttelse af det software-forsendelsessystem, der er stillet til rådighed af SwipBOX A/S Den aktiverede SwipBOX-pakkelabel skal placeres på Pakkens største flade. Der må ikke sættes bånd, tape eller lignende hen over stregkoden, og stregkoden må ikke bukkes om hjørner. Hvis emballage genbruges, skal gamle pakkelabels og stregkoder være fjernet. 4.4 Indlevering af Pakker i en SwipBOX til forsendelse til en anden SwipBOX Indlevering af Pakker til befordring til en SwipBOX kan kun ske i en anden SwipBOX, med mindre andet skriftligt er aftalt Indlevering af en Pakke til befordring i en SwipBOX sker ved, at Afsender indtaster den sendkode, som afsenderen har modtaget i forbindelse med aktivering af den SwipBOX-pakkelabel, der ligger til grund for Pakkebefordringen. Indtastning af sendkoden vil bevirke, at den bestilte størrelse SwipBOX åbnes, hvorefter Pakken lægges ind i boksen, og eventuelle øvrige anvisninger på SwipBOXautomatens display følges Efter indtastning af sendkoden er SwipBOX-pakkelabelen taget i brug, og den pågældende SwipBOX-pakkelabel eller kopier heraf kan ikke genanvendes/anvendes på ny. 5. Krav til Pakker 5.1 Pakker SwipBOX er beregnet til Pakker. Breve kan ikke sendes via SwipBOX. 5.2 Fysiske formater Pakken må maksimalt veje 20 kg, inklusive emballage. For en Large-forsendelse må Pakken ikke overstige målene 40 x 40 x 60 cm (højde, brede, dybde) For en Medium-forsendelse må Pakken ikke overstige målene 20 x 40 x 60 cm (højde, brede, dybde). For en Small-forsendelse må Pakken ikke overstige målene 10 x 40 x 60 cm (højde, brede, dybde). Forretningsbetingelser 6

7 Såfremt en Pakke har form som en rulle eller en stang, må længden ikke overstige 60 cm og diameteren ikke overstige 40 cm. 5.3 Indhold SwipBOX A/S påtager sig ikke befordring af Pakker, hvis Pakkens udformning eller indhold, eller hvis transport eller opbevaring af den, overtræder lovgivningen, eller kræver særlige foranstaltninger (som f.eks. køle- eller frostvarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser En Pakke må ikke have følgende indhold: Farligt indhold. Ved farligt indhold forstås alle stoffer eller materialer, der gennem deres fysiske eller kemiske egenskaber kan frembyde en fare for mennesker, dyr, omgivelser (eksempelvis produktionsmaskiner og andre forsendelser) eller transportmidler, herunder alt hvad der til enhver tid betegnes som farligt gods i UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations (FN s modelbestemmelser) og den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADRkonventionen). Levende eller døde dyr. Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer. Efterligninger af våben, våbendele, ammunition og eksplosive elementer. Letfordærvelige varer. Varer, der har været påfyldt væsker eller som fortsat indeholder væsker (f.eks. gearkasser, benzintanke el.lign.). Kopiprodukter. Varer, som det strider mod lovgivningen at befordre. Glasemballerede varer og varer med flydende indhold, med mindre varerne sendes i ydre emballage, der er velegnet til forsendelse. Her skal også benyttes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger samt absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne SwipBOX A/S kan afvise eller afbryde befordringen ved mistanke om ovennævnte indhold i en Pakke. SwipBOX A/S kan efter forholdene aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan Pakke uden pligt til at betale erstatning. Aflæsning, uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for Kundens regning og risiko. Forretningsbetingelser 7

8 5.3.4 SwipBOX A/S er ikke forpligtet til at undersøge, om Pakken indeholder genstande mv. oplistet i pkt SwipBOX A/S gør særskilt opmærksom på, at samtlige befordringer, herunder befordring af genstande af særlig værdi, såsom men ikke begrænset til penge, checks, ihændehaverpapirer, værdifulde dokumenter, herunder pas, tilbud til licitation, noterede papirer, aktier og andre værdipapirer, ædelmetaller, herunder guld og sølv, smykker, værdifulde sten, elektrisk udstyr og Hi-fi-udstyr, kunst, glas, porcelæn, antikviteter, memory cards, usb-nøgler eller enhver anden form for ting til elektronisk opbevaring af data eller billeder, disketter, bånd og film er underlagt et begrænset ansvar. Derudover sker befordringen på Kundens/Afsenders risiko. Der henvises i det hele til punkt 11 nedenfor. 5.4 Emballage Det er Afsenders ansvar, at en Pakke er emballeret på en måde, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig pakkehåndtering, herunder maskinsortering, og som endvidere forhindrer, at Pakken volder skade på andre forsendelser, SwipBOX A/S eller tredjemand. Emballagen skal være transportegnet Porcelæn, glas og tilsvarende skrøbelige genstande skal emballeres i en kraftig kasse, der er fyldt op med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, for eksempel kugler eller chips af skumpolystyren. Det skal sikres, at der under transporten ikke kan ske gnidninger eller stød både mellem genstandene i forsendelsen og mellem genstandene og siderne på emballagen Væsker og stoffer, der har let ved at kondensere, skal være anbragt i beholdere, der er fuldstændigt sikrede mod udsivning. Den enkelte beholder skal være anbragt i en særlig solid kasse indeholdende et beskyttende materiale, som er velegnet til at absorbere væsken i tilfælde af brud på beholderen Teknisk udstyr, herunder computer-, edb- og laserudstyr og lignende, skal sendes i en kraftig kasse og skal inde i kassen være emballeret med tætsiddende formstøbt stødabsorberende materiale, f.eks. flamingo. Emballagen skal være tilpasset det pågældende tekniske udstyr, således at det tekniske udstyr er tilstrækkeligt sikret mod stødpåvirkninger og ikke under transporten kan bevæge sig i forhold til emballagen eller andre genstande i samme forsendelse SwipBOX A/S er ikke forpligtet til at kontrollere emballagen. Såfremt SwipBOX A/S ved indleveringen eller under omdelingen af en Pakke skulle opdage, at Pakken ikke er emballeret forsvarligt, er SwipBOX A/S berettiget til at afbryde befordringen. SwipBOX A/S kan efter forholdene aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan Pakke uden pligt til at betale erstatning. Aflæsning, Forretningsbetingelser 8

9 uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for Kundens regning og risiko Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtig-mærker m.v. Pakker skal kunne stables og tåle stød, tryk og rystelser. 6. Omdeling til og afhentning af Pakker i SwipBOX 6.1 Omdeling Der sker omdeling af Pakker til SwipBOX mandag fredag. Når en forsendelse bliver omdelt til SwipBOX, sendes der automatisk meddelelse til Modtageren via SMS eller med en afhentningskode til udlevering af forsendelsen. 6.2 Afhentning Ved afhentning af Pakken i SwipBOX anvendes afhentningskoden som legitimation. Pakken udleveres således til den person, som ved afhentningen i SwipBOX er i besiddelse af afhentningskoden. Det er Modtagerens ansvar at opbevare afhentningskoden forsvarligt, så den ikke kommer uvedkommende i hænde. Afhentning af Pakker i SwipBOX kan ske i åbningstiden for det lokale, hvori SwipBOXen er placeret Pakken henligger i SwipBOXen i 8 dage, med mindre andet skriftligt er aftalt. Sidste afhentningsdato oplyses i den meddelelse, der sendes til Modtageren ved Pakkens ankomst til SwipBOX en. Der kan ikke ændres på henliggeperioden. Pakker, som ikke er afhentet i SwipBOX en inden henliggefristens udløb, vil blive returneret til Afsenderen for Kundens regning. 7. Afmeldelse 7.1 Afmeldelse af brugerstatus i SwipBOX-systemet foretages hos SwipBOX A/S via til Pakker, der omdeles til en SwipBOX efter, at afmeldelsen er modtaget hos SwipBOX A/S, vil blive returneret til Afsenderen for Kundens regning. 8. SMS/ -advisering 8.1 Kunden, Afsender og Modtager identificeres i SwipBOX A/S elektroniske distributionssystem via deres adresser, der sammen med de pågældendes mobiltelefonnumre benyttes til blandt andet advisering. Ved indlevering af en Pakke til befordring i en SwipBOX adviseres for eksempel Forretningsbetingelser 9

10 Modtageren per SMS eller om, at der er en Pakke på vej, således at Modtager herefter ved, at Pakken er klar til afhentning inden for den i punkt anførte tidshorisont. 8.2 SwipBOX A/S er uden ansvar for SMS-/ adviseringernes indhold, forsinkelse eller manglende fremkomst uanset årsagen hertil. Der kan ikke gøres krav gældende mod SwipBOX A/S af nogen art for afsendt SMS/ -advisering eller mangel på samme. Der henvises i øvrigt til SwipBOX A/S Persondatapolitik på swipbox.com vedrørende SwipBOX A/S behandling af personlige oplysninger. 9. Afsenderens og Kundens erstatningsansvar 9.1 Afsenderen og/eller Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres SwipBOX A/S, dennes underleverandører, andre Kunder, Afsendere, Modtagere eller tredjemænd som følge af, at en Pakkes indhold eller emballering ikke overholder kravene til indhold og emballage i disse Forretningsbetingelser. Herudover er Afsender erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 10. Råderet 10.1 Afsender kan, så snart Pakken er overdraget til SwipBOX A/S eller dennes underleverandør til befordring i SwipBOX-systemet, ikke længere omdirigere denne til omdeling i en anden SwipBOX eller kræve denne tilbageleveret. 11. Erstatning 11.1 Erstatning ved bortkomst og beskadigelse SwipBOX A/S er erstatningspligtig for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af Pakkens indhold, eller beskadigelse af Pakker, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes SwipBOX A/S Udlevering af en Pakke via SwipBOX til en anden person end den behørigt legitimerede Modtager, sidestilles med bortkomst, såfremt Pakken ikke efterfølgende er kommet rette Modtager i hænde SwipBOX A/S yder ikke erstatning, hvis Afsender ikke har overholdt kravene i nærværende Forretningsbetingelser til emballering eller til hvilket indhold, der må være i Pakken. SwipBOX A/S erstatningspligt bortfalder desuden, hvis Afsender eller Modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen. Forretningsbetingelser 10

11 SwipBOX A/S erstatter ikke beskadigelser på eller bortkomst af Pakker, der er strappet eller tapet sammen, og kun har én SwipBOX-pakkelabel, hvis Pakkerne kommer fra hinanden. I så fald erstatter SwipBOX A/S kun den Pakke, der har SwipBOX-pakkelabelen på Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings værdi på skadestidspunktet eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af Pakken. Der ydes ikke erstatning for hverken Kunden, Afsenders, Modtagers eller tredjemands tab af avance, for afsavn, driftstab, kurstab eller for andre indirekte følger af skaden Erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, eller beskadigelse kan i alle tilfælde maksimalt udgøre kr per Pakke Hvis hele pakken er bortkommet, ydes foruden erstatning, godtgørelse for pakkens forsendelsespris ekskl. tillæg for eventuelle serviceydelser. Det samme gælder, når en pakke er blevet beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes SwipBOX A/S yder kun erstatning og godtgørelse, hvis det kan bevises, at Pakken er indleveret til SwipBOX A/S, herunder til en af SwipBOX A/S udpeget underleverandør Udbetaling af erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, kan betinges af, at Modtager underskriver en erklæring på tro og love om, at Modtager ikke har modtaget Pakken eller det pågældende indhold Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til Kunden/Afsender. Hvis Pakken er udleveret til Modtager, udbetales erstatningen dog med frigørende virkning til Modtager Erstatning ved forsinkelse SwipBOX A/S er erstatningspligtig for forsinkelse af Pakker, såfremt forsinkelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes SwipBOX A/S SwipBOX A/S yder ikke erstatning for forsinkelse, hvis Afsender eller Modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsinkelsen Pakker, der omdeles i SwipBOX anses alene for at være forsinkede, hvis det faktiske omdelingstidspunkt i SwipBOX ligger senere end det tidspunkt, som under de foreliggende omstændigheder med rimelighed kunne forventes. Forretningsbetingelser 11

12 Der ydes alene erstatning for enten Kundens, Afsenders eller Modtagers dokumenterede økonomiske tab. Erstatningen kan dog maksimalt udgøre et beløb svarende til forsendelsesprisen SwipBOX A/S kan i særlige tilfælde stille krav om, at Kunden eller Afsender indsender en skriftlig erklæring fra Modtager om, at Pakken var forsinket Erstatning ved flytning og nedlægning af SwipBOXen m.v SwipBOX A/S yder ikke erstatning, såfremt den enkelte SwipBOX flyttes eller nedlægges, eller såfremt anvendelsen af SwipBOXen forhindres som følge af forhold, som SwipBOX A/S ikke er herre over, herunder for eksempel hærværk. 12. Reklamationsfrister og forældelse 12.1 Reklamationsfrister Reklamation til SwipBOX A/S i anledning af synlig beskadigelse af en Pakke, eller ved helt eller delvist tab af indholdet i Pakken, skal ske straks efter afhentning af Pakken. Ved ikke synlig beskadigelse eller helt eller delvist tab af indholdet i Pakken skal reklamation ske til SwipBOX A/S inden 7 dage efter afhentning, søn- og helligdage ikke medregnet. Alle reklamationer skal være skriftlige Krav i anledning af forsinkelse af en Pakke skal fremsættes skriftligt af Afsender eller Modtager senest 14 dage efter, at Pakken er blevet omdelt til Modtagers SwipBOX Senest 14 dage efter at SwipBOX A/S overtog Pakken til befordring, skal der reklameres til SwipBOX A/S, såfremt Pakken inden da ikke er blevet omdelt til Modtagers SwipBOX. Reklamation skal ske skriftligt Pakken kan med henblik på udbetaling af erstatning betragtes som bortkommet, hvis den ikke er omdelt til Modtagers SwipBOX inden 60 dage efter, at SwipBOX A/S overtog Pakken til befordring Øvrige krav skal fremsættes skriftligt og uden ugrundet ophold og senest 14 dage efter Pakkens indlevering til befordring Kunden, Afsender henholdsvis Modtager fortaber sit krav mod SwipBOX A/S, såfremt der ikke er foretaget behørig reklamation inden for de angivne frister. Forretningsbetingelser 12

13 Reklamationer skal sendes til SwipBOX A/S, Bjørnkærvej 3, 8783 Hornsyld eller via på følgende adresse 12.2 Forældelse Krav mod SwipBOX A/S forældes 1 år efter Pakkens indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag. 13. Klager 13.1 Såfremt Afsender eller Modtager ønsker at klage over SwipBOX A/S befordring af en Pakke, skal klagen indgives uden ugrundet ophold til SwipBOX A/S, Bjørnkærvej 3, 8783 Hornsyld eller via på følgende e- mailadresse Klagen skal senest indgives inden 6 måneder efter Pakkens indlevering til befordring For så vidt angår erstatningskrav henvises til de særlige reklamations- og forældelsesfrister, som er fastsat i pkt SwipBOX A/S behandler klagen inden 1 måned fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold. 14. Posthemmeligheden og poståbning 14.1 SwipBOX A/S behandler enhver information om Kundens, Afsenders og Modtagers brug af Pakkebefordringer fortroligt. Pakker, der er indleveret til befordring, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde Modtager eller Afsender eller i de tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af Pakken, åbnes af SwipBOX A/S i henhold til Postlovens bestemmelser herom. 15. Lovvalg og værneting Alle tvister, der relaterer sig til disse Forretningsbetingelser, herunder tvister, der udspringer af en Pakkebefordring, skal afgøres efter dansk ret, herunder CMR-loven (lovbekendtgørelse nr. 602 af 9. september 1986) med undtagelse af CMR-lovens 1, stk. 3 og med de modifikationer, der følger af disse Forretningsbetingelser. Samtlige tvister afgøres i første instans ved SwipBOX A/S hjemting. Forretningsbetingelser 13

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX... 1 1. Anvendelsesområde og

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2014 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 7 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen,

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere