3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd"

Transkript

1 Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/ Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Jens Christian Bach Iversen, (JCBI), Den danske Præsteforening Johanne Haastrup, (JH), Danmarks Provsteforening Martin Frøkjær-Jensen, (MFJ), kirke- og kulturmedarbejdere Bjørn Arberg DOKS, (BA), Dansk Organist og Kantor Samfund Trine Klink Raunkjær, (TKR), Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Bjarne Rødkjær, (BR), Foreningen af Kirke- og Kirkegårdsansatte Helene Devantie, (HD), Danmarks Kirketjenerforening Gunna Sørensen, (GS), Danmarks Kordegneforening Hans Hjerrild, (HH),, referent Før mødet gik i gang blev Johanne Haastrup budt velkommen i rådet. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2 Godkendelse af referat fra møde den 9. september 2014 Der var ingen bemærkninger. 3 Handlingsplan for Folkekirkens arbejdsmiljøråd vedtog vedlagte handlingsplan. Gennemgang af handlingsplanens enkelte aktiviteter som er i gangsat eller undervejs. Folder om hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet - er i gang

2 Folderen er under udarbejdelse og forventes sendt til hørring i rådet den 1. juni. Projekt arbejdsmiljørådgivning Bilag 1: Den godkendte ansøgning Bilag 2A: Kontraktudkast fra Oxford Research Bilag2B: Notat dec Oxford Der var stor tilslutning til undersøgelsen, og til at der etableres en rådgivningsordning. Der var forskellige tilgange til hvordan selve rådgivningen skulle organiseres og finansieres, samt hvilken rolle den skulle have i forhold til Arbejdstilsynet. MFJ mente, at det var et problem hvis rådgivningen blev et ledelsesværktøj, forstået på den måde, at det kun var ledelsen, der kunne rekvirere rådgivningen. Medarbejderne burde også have mulighed. Samtidig skulle rådgivningen have adgang til de arbejdspladser, hvor der var problemer, således at rådgivningen havde den samme adgang til arbejdspladserne som Arbejdstilsynet. BA var meget uenig i denne betragtning. Rådgivningen skal arbejde som en neutral instans, der ikke har nogen tilgang til arbejdspladsen med mindre, at de bliver inviteret. GS talte for at det ikke skulle være arbejdsgiveren der skal betale det må ikke være afhængig af om arbejdsgiveren vil/kan betale. ILP mente, at den drøftelse der foregik, skulle afvente undersøgelsens resultater. Undersøgelsen vil give rådet et grundlag eller en (række) anbefalinger til hvordan en rådgivning kan organiseres, så den kommer til at fungere på en hensigtsmæssig måde. Herefter lukkede ILP for diskussionen. 2/8

3 Synliggørelse og information om AMO, arbejdsmiljødrøftelse, APV og trivselsundersøgelser HH redegjorde kort for hvad sekretariatet havde kendskab til med hensyn til at få synliggjort AMO etc. Efterfølgende blev det drøftet, hvad der var af muligheder for at få synliggjort området endnu mere. JC foreslog blandt andet, at det kunne overvejes at uddybe hvad der i dag står i vedtægten for kontaktpersonen. Vedtægten medsendes referatet. Ellers blev det også forslået, at der på kirketrvisel.dk kunne være en knap for nyvalgte kontaktpersoner. Sekretariatet vil se på dette forslag. JH fortalte, at Kbh. Stift fremadrettet vil lave samlet APV for stiftets præster. Dette skyldes bl.a. usikkerhed blandt arbejdsmiljøgrupperne om, hvordan survey systemet fungerer. Arbejdsmiljøhåndbog - er under opbygning på nettet Sekretariatet redegjorde kort for indholdet. Navnet arbejdsmiljøhåndbog vil ikke blive brugt. Materialerne/vejledningen vil komme til at ligge under fanen vejledninger/værktøjer på kirketrivsel.dk Afklaring af godkendelsesprocedure Der er etableret samarbejde med BAR SoSu. Proceduren forventes at afhænge af, hvad indholdet i vejledningen, der sendes til Arbejdstilsynet bliver. BAR et har ikke haft indsigelser i forhold til geo fleks vejledningen, men kunne måske have det i forhold til en vejledning om psykisk arbejdsmiljø. Samarbejder og arbejdsmiljø 3/8

4 - der skal aftales møde med arbejdstilsynet på baggrund af vejledningen. FU afventer forslag fra Arbejdstilsynet til mødedatoer. Bilag 3: Vejledningen med Arbejdstilsynets kommentarer Arbejdstilsynet har haft vejledningen til kommentering. Der er uenighed mellem rådet og Arbejdstilsynet om, hvordan arbejdsgiverbegrebet skal tolkes i forhold til begrebet geografisk fleksibilitet. Der skal afholdes et møde mellem FU og Arbejdstilsynet, så denne uenighed kan blive afklaret. Arbejdstilsynet vender tilbage med forslag til mødedatoer. BA spurgte til om tjenestemænd var stillet anderledes end overenskomst ansatte. Dette aspekt skal også afklares. Vejledning til håndtering skimmelsvamp Bilag 4: referat fra 1. styregruppemøde. Bilag 5: referat fra 2. styregruppemøde Bilag 6: referat fra 3. styregruppemøde Bilag 7: referat fra 4. styregruppemøde Referat. BA efterspurgte om referater løbende kunne blive sendt ud. Dette vil sekretariatet selvfølgelig sørge for sker fremadrettet. Bilag 8: Handlingsplan for Kontaktperson på uddannelse Landsforeningen af Menighedsråd har haft rettet henvendelse til Arbejdstilsynet for at få afklaret Arbejdstilsynets holdning til hvorvidt at kontaktpersoner, der sidder i arbejdsmiljøgruppen skal deltage på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Grunden til denne henvendelse til Arbejdstilsynet er et påbud afgivet af Arbejdstilsynet til Bi- 4/8

5 strup menighedsråd, Hjørring, hvor kontaktpersonen blev påbudt at deltage på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdstilsynet har på baggrund af henvendelsen givet følgende svar. Det er Arbejdstilsynets umiddelbare fortolkning, at kontaktpersonen fungerer som arbejdsleder, jf. arbejdsmiljølovens 24. Arbejdslederen skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, jf. 34 i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet har haft standardvedtægten for kontaktpersonen som baggrunds materiale til at belyse sagen. Hvis ikke at kontaktpersonen (betragtet som arbejdsleder) deltager i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse vil arbejdsgiveren kunne idømmes en bødestraf jf. 34, jf. 43 i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Om hvorvidt at kontaktpersonen ud fra et subjektivt ansvar (jf. 25, jf. 82 i arbejdsmiljøloven) kan idømmes en bøde er ikke afklaret. FU vil drøfte problemstillingen med Arbejdstilsynet på et kommende møde. Sekretariatet redegjorde kort for problemstillingen. Arbejdstilsynet er indforstået med at drøfte problemstillingen med FU. Hvis Arbejdstilsynet fastholder deres nye tolkning, får det en række konsekvenser som blandt andet rådet kommer til at tage stilling til. 5 Præsentation af hjemmeside HH præsenterede hjemmesiden. HD oplyste at der kunne hentes billeder hos dem. Organistforeningen har ligeledes tilbudt billeder. Sekretariatet forventer at kunne publicere siden, når det er afklaret, hvor den skal hostes. 6 Håndtering af kister og Arbejdstilsynet har udarbejdet et kort notat der beskriver dels hvem der har ansvaret for håndtering af kister og dels beskriver hvilke restriktioner der er ved håndteringen. Indstilling: 5/8

6 drøfter notat med henblik på om der skal laves en uddybende vejledning i håndtering af kister. Bilag 9: Notat vedr. håndtering af kister. BR mente, at det skrevne papir mangler en del. BR mente fx at afsnittet I forbindelse med begravelsesceremonier.. ikke var godt nok. Det etiske må efter BR s mening ikke dikterer arbejdsmiljøet. Denne holdning var der bred enighed om. Det blev derfor besluttet at der skal arbejdes videre med at skrive en vejledning i forlængelse af det foreliggende papir. Udgangspunktet for vejledningen er at kister skal håndteres og hvordan gør vi så det? Der skal beskrives en række udfordrende situationer, samt hvordan der kan arbejdes med løsninger. Et katalog med gode løsninger på problemstillinger med håndtering af kister. Det blev besluttet at nedsætte et mini udvalg, der ser på, hvordan dette løsningskatalog kan laves. Udvalget består af TKR, BR og HH. HH indkalder udvalget. 7 Projekt social kapital I handlingsplanen for opfølgningen af undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø foreslås det, at der laves et projekt om social kapital. Ansvaret for et sådan projekt foreslås i handlingsplanen placeret i projektsekretariatet, der stod for undersøgelsen. Dette arbejdet er gået i stå. Derfor har FU bemyndiget sekretariatet til at forsøge at få et projekt om social kapital op og stå i samarbejde med Oxford research og RUC. Der har været afholdt møde i denne gruppe den 19. januar. Indtil videre er planen at der laves en ansøgning til arbejdsmiljøforskningsfonden den 1. marts. Indstilling: bemyndiger FU til at arbejde videre med ansøgningen og godkende den før den sendes til Arbejdsmiljøforskningsfonden. Sekretariatet gennemgik kort tankerne om projektet, og hvordan det søges finansieret. Rådet bakkede op om projektet og indstillingen. BA bad om, at når der er en ansøgning klar, sendes den til orientering i rådet. 6/8

7 8 Årsberetning Med baggrund i 8 i s vedtægter har sekretariatet udarbejdet vedlagte beretning. Indstilling: Beretningen tages til efterretning. Bilag 10: Beretning fra. Beretningen blev taget til efterretning. 9 Synlighed af FU havde en drøftelse på sidste møde om hvordan Folkekirkens Arbejdsmiljø kunne eller skulle være mere synlig. FU blev enige om at rådet skulle arbejde videre med emnet. Indstilling: Folkekirkens Arbejdsmiljø nedsætter et udvalg der fremkommer med en plan for hvordan rådet skal arbejde med synlighed. Der var ikke stemning for at nedsætte et udvalg som foreslået. Det blev i stedet for besluttet, at hver organisation skulle arbejde på at skabe synlighed om arbejdsmiljøet og s arbejde. Det vil sige, at organisationerne skal i så høj grad som mulig tænke arbejdsmiljøet ind i organisationsarbejdet. JC foreslog at provstierne/provsterne tog det med i deres virke. De menighedsråd der i arbejdsmiljø sammenhænge agerer som fribyttere kommer i provstiet og man vil der nemmere kunne få dem i tale. ILP fandt det vigtigt, at organisationerne huskede at tage arbejdsmiljøbudskabet med i de konkrete situationer, hvor de er ude og møde medlemmerne. Endelig blev det besluttet at synlighed kommer i rådets handlingsplan, således at der bliver fulgt op på det til hvert rådsmøde. 7/8

8 10 Gensidig orientering HH spurgte, på baggrund af en henvendelse til LM, om repræsentanterne i rådet var stødt på udfordringer med hensyn til omlægning i kapeller af døde. Henvendelsen gik på at der var foretaget en omlægning i et kapel, og det havde skabt utryghed. Dette var ikke en problemstilling repræsentanterne i rådet havde hørt om før, men ville fremadrettet være opmærksom på problemstillingen og melde tilbage. MFJ gjorde opmærksom på det arbejde der var blevet foretaget under FSU med hensyn til personalepolitik. Det er blevet behandlet på FSU møde den 16. januar 2015, hvor følgende blev besluttet: at det udleverede materiale danner grundlag for en høring af de faglige organisationer med en høringsperiode på 14 dage, hvorefter ministeriet vil færdiggøre og offentliggøre personalepolitikken. Organisationerne tilsluttede sig dette. 11 Kommende møder Næste rådsmøde er den 10. september klokken Mødet holdes hos 3F i Kampmannsgade 4, 1790 København. 12 Evt. Intet til referat. 8/8

Danish Crown ulykkesprojekt

Danish Crown ulykkesprojekt Danish Crown ulykkesprojekt DNV seminar, den 31. maj 2011 Randi Madsen, arbejdsmiljøchef DC Danish Crown i internationalt perspektiv Danish Crown er: Europas største og verdens næststørste svineslagteri

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Prisblad for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre. Priserne er gældende fra 1. januar til 30. november 2015

Prisblad for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre. Priserne er gældende fra 1. januar til 30. november 2015 Prisblad for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre Priserne er gældende fra 1. januar til 30. november Side 1 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Indholdsfortegnelse Urnegrave i Græs Traditionelle Urnegravsteder

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Personforflytning og personhåndtering. Holbæk Sygehus 26 3 11 21 38 2. Psykiatrien 370 20 27 2 7 2

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Personforflytning og personhåndtering. Holbæk Sygehus 26 3 11 21 38 2. Psykiatrien 370 20 27 2 7 2 Bilag: Arbejdsulykker med - uden fravær, opgjort i årsagskategorier år 2014 2013 Strakspåbud, påbud, vejledninger, afgørelser, m.m. delt på emner år 2014 2013 2014 Arbejdsulykker uden ventet fravær øvrig

Læs mere

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010

medieinformation 2009 Golfsportens grønne regnskab DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug Golfens grønne regnskab 2010 DANSK GOLF UNION medieinformation 29 Golfsportens grønne regnskab 211 DGU s Natur- og miljøpolitik basisoplysninger Ressourceforbrug 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund 4 Basisoplysninger

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

Den arbejdsløse vækst

Den arbejdsløse vækst Den arbejdsløse vækst Kan beskæftigelsen klare sig uden vækst? Næsten 800.000 mennesker er sat uden for det danske arbejdsmarked. En del af dem er ikke i stand til at arbejde på grund af sygdom eller andre

Læs mere

Kirkegårdsleder for Hadsten Sogne, Dataloggere og dagbøger skal sikre mindre varmeforbrug

Kirkegårdsleder for Hadsten Sogne, Dataloggere og dagbøger skal sikre mindre varmeforbrug Sådan ser den lille sladderhank, dataloggeren ud. Placeret rigtigt kan den aflæse og registrere rummets temperatur og luftfugtighed og det er vigtig viden, hvis energiforbruget skal ned. Foto: Energitjenesten

Læs mere

Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst. Januar 2012 MILJØ-INFORMATION

Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst. Januar 2012 MILJØ-INFORMATION GRØN ÅRSRAPPORT 2011 Skanska Asfalt A/S Klippevej 16 9220 Aalborg Øst Januar 2012 Skanska Asfalt A/S side 2 (16) 1. BAGGRUND Denne grønne årsrapport giver et indblik i Skanska Asfalts miljøforhold vedr.

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive. Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. VLT Micro Drive. Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nyt billede VLT Micro Drive Lille frekvensomformer maksimal styrke og driftssikkerhed Klar - parat - start! Tilslut motor- og effektkabler, drej på reguleringsknappen, og

Læs mere

Kvalitet i samarbejdet en beskrivelse af samarbejdet mellem visiterende kommune og KKUC Kirkens Korshærs Udviklings og Behandlingscenter

Kvalitet i samarbejdet en beskrivelse af samarbejdet mellem visiterende kommune og KKUC Kirkens Korshærs Udviklings og Behandlingscenter Kvalitetisamarbejdet enbeskrivelseafsamarbejdetmellemvisiterende kommuneogkkuckirkenskorshærsudviklings ogbehandlingscenter Dennebeskrivelseafsamarbejdetredegørfordeoverordnedevilkårhvorunderklienter indskrivesikkuc.

Læs mere

Arbejdsmiljø håndbog

Arbejdsmiljø håndbog G R A F I S K Arbejdsmiljø håndbog Indholdsfortegnelse - 2 udgave S. 02 Stamdata S. 03 Stamdata S. 04 Forord S. 05 Beskrivelse af virksomheden hl-repro S. 06 Beskrivelse af virksomheden Koma Grafisk S.

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Side 2 Forord Miljøredegørelsen omfatter regnskabsåret 2012, og er sammenfaldende med kalenderåret 2012. Miljøredegørelsen er virksomhedens status i forbindelse

Læs mere

APV-handlingsplan Jelling 2009-1

APV-handlingsplan Jelling 2009-1 APV-handlingsplan Jelling 2009-1 Sted : Jelling A-gangen og kontorlokaler i P bygning Oprettet d. 28.maj 2010 Titel Temperaturforhold Problemformulering Manglende varmestyring i sydvendte og østvendte

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Erhvervsforum. På den grønne gren HUSK HELHEDEN. Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan

Erhvervsforum. På den grønne gren HUSK HELHEDEN. Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan Erhvervsforum På den grønne gren Opfølgning på debatmøde i Erhvervsforum den 8. oktober 2008 HUSK HELHEDEN Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan SyNDEr

Læs mere

Velkommen til informationsmødet

Velkommen til informationsmødet Velkommen til informationsmødet Dagsorden 19.00 Velkomst - ved Claus Steen Petersen, KGF og Casper Toftholm, Planchef, Køge Kommune Hvad sker der i Køge Bymidte 2015-2020? - ved Jes Møller, Projektdirektør

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nakskov Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nakskov Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinaderier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyttelseslovens liste

Læs mere