Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering"

Transkript

1 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1

2 Indhold 1. Baggrund Spørgeskemaundersøgelsen Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder Præsentation af resultater Sammenligning med resultater fra undersøgelse i 2007, et hurtigt overblik Hæfte og hjemmeside Faktorer for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Betydningen af antallet af ansatte Sikkerhedsrepræsentantens rolle Skematisk præsentation af besvarelser De bundne svar De åbne svar Konklusion

3 0. Forord Denne evalueringsrapport er gennemført som led i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundheds (BAR SoSu) projekt Psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Som led i projektet er der udgivet hæftet Trivsel i Folkekirken og produceret hjemmesiden Projektet er sluttet med udgangen af 1. kvartal af Formålet med projektet har været at få sat trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen inden for Folkekirken, samt animere menighedsrådene til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Styregruppen bestod af Signe Ettrup Larsen fra Præsteforeningen, Elisabeth Jensen fra Landsforeningen af Menighedsråd, John Poulsen fra Foreningen af Præliminære Organister Povl Søndergård fra Danmarks Kirketjenerforening og Poul Kjærsgaard Sørensen fra Danmarks Kordegneforening. Signe Ettrup Larsen var formand for styregruppen og Svend Erik Christensen fra Arbejdsmiljøsekretariatet var projektleder. 1. Baggrund Baggrunden for undersøgelsen har været et ønske fra styregruppen om at foretage en afsluttende spørgeskemaundersøgelse for at måle om projektet har afstedkommet ændringer i menighedsrådenes arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Det har også været et ønske om at måle kendskab og brug af hæftet Trivsel i Folkekirken og hjemmesiden 2. Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført i januar og februar Spørgeskemaet er bygget op, så svarene kan sammenlignes med svarene fra spørgeskemaundersøgelsen fra Herudover spørges der ind til de konkrete tiltag i form af hjemmeside og hæfte, som er udarbejdet i forbindelse med projektet. Ligesom der også er taget et spørgsmål med om søgefravær er inddraget i APV. Landsforeningen for Menighedsråd har via deres interne maillister på udsendt link til de godt 1900 menighedsråd. Første side af skemaet udgør et følgebrev med information om skemaets funktion. Spørgeskemaet er opbygget med en længere række lukkede spørgsmål samt tre åbne, hvor respondenterne har haft mulighed for at svare frit. Det er altså det enkelte menighedsråd, der har svaret. Undersøgelsen skal derfor ses som et udtryk for menighedsrådenes holdning til og vurdering af arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, og ikke de ansattes eller sikkerhedsrepræsentanternes holdning og vurdering. 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder Spørgeskemaet er distribueret via af Landsforeningen af Danske Menighedsråd til de godt 1900 menighedsråd i Danmark. Ved fristens udløb var der registeret 2547 klik på det distribuerede link med 3

4 spørgeskemaet. Heraf har det dog været nødvendigt at slette 1776, da disse klik enten var dubletter eller tomme svar, dvs. der ikke en gang var indtastet sognekode, som er det første spørgsmål. På grund af det store antal tomme svar er disse blevet slettet, da de ikke kan betragtes som svarforsøg. (Er blot sognekoden tastet ind tæller svaret). Efter denne filtrering af dubletter og tomme svar er der ved undersøgelsens afslutning den 14. februar 2010 en svarprocent på 40. I sammenligning med den første spørgeskemaundersøgelse, hvor svarprocenten var 63, kan det den lavere svarprocent i anden omgang betyde en lettere skævvridning af svarene i sammenligningen af de to undersøgelsers resultater. En eventuel fejlkilde er, at der er mulighed for, at det er en anden end kontaktpersonen, der har svaret på spørgsmålene. Desuden kan der være nogle, der har svaret, men som ikke har færdiggjort skemaet. Disse svar tæller dog med, så langt, de er nået. I følgeskrivelsen blev der opfordret til at kontaktpersonen drøftede skemaet med menighedsrådet inden besvarelsen, men der er ingen garanti for, at dette er sket. 4. Præsentation af resultater 4.1 Sammenligning med nogle af resultaterne fra undersøgelse i 2007, et hurtigt overblik 42 % har valgt en sikkerhedsrepræsentant i modsætning til 49% i den tidligere undersøgelse 89 % har udarbejdet en APV indenfor de sidste 3 år, hvor 92% havde gjort det i sidste undersøgelse. Heraf har 85 % mod tidligere 83% lavet en handlingsplan, 57% mod tidligere 46% har lavet handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø. Desuden viser den seneste undersøgelse, at APV en i 55% af tilfældene indeholder oplysninger om sygefravær. 69% mod tidligere 80% har haft besøg af Arbejdstilsynet inde for de sidste tre år. Heraf har 29% mod tidligere 52% fået påbud. Der er således et fald i påbud. 80% vurderer deres psykiske arbejdsmiljø til at være godt mod 62% i første undersøgelse. Dette viser en forbedring i den generelle opfattelse af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 27% har svaret ja til at have igangsat en generel indsats med fokus på psykisk arbejdsmiljø, mens 16% svarer ja i undersøgelsen fra Der er således sket en stigning. 61% har drøftet psykisk arbejdsmiljø og trivsel på et personalemøde inden for det sidste år mod 50% i % afholder MUS-samtaler mod 70% i

5 4.2. Hæfte og hjemmeside 80% tilkendegiver, at de kender til hæftet Trivsel i Folkekirken. Heraf har 88% læst det. 94% fandt hæftet nyttigt/informativt, 29% har efterfølgende brugt hæftet mens 85% svarer, at de vil bruge hæftet fremover. 72% af respondenterne har fået kendskab til hæftet via Landsforeningen af Menighedsråd, mens 23% ikke husker det. Herudover angiver 3% at de har fået hæftet via faglige organisationer, heraf 33% fra Kordegneforeningen og 25% fra 3F. 3% angiver, at de har fået det fra andre kilder, heraf svares der bl.a. menighedsråd/-formand, Kirkeministeriet og IT-skrivebordet. 45% kender til hjemmesiden Heraf har 85% besøgt hjemmesiden, og heraf fandt 97% siden nyttig/informativ. 23% har efterfølgende brugt hjemmesiden i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, men 92% svarer, at de vil bruge hjemmesiden fremover. 73% af respondenterne kender hjemmesiden via Landsforeningen af Menighedsråd, mens 17% ikke husker det. 4% kender siden via fagforeninger, heraf svarer 43%, at de har fået kendskab til den fra Kordegneforeningen og andre 43% fra FAKK (Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte). Under andet svarer 22%, at de kender til siden via IT-Skrivebordet Faktorer for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø For at afdække hvilke faktorer, der har betydning for om der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan det psykiske arbejdsmiljø vurderes, ses der herunder på sammenhængen mellem antallet af ansatte/valgt sikkerhedsrepræsentant og det psykiske arbejdsmiljø Betydningen af antallet af ansatte For at vurdere sammenhængen af antallet af ansatte og det psykiske arbejdsmiljø, viser de følgende tabeller, hvordan forholdet er mellem antal ansatte og henholdsvis igangsatte indsatser og opfattelse af det psykiske arbejdsmiljø. Har I igangsat en generel indsats for det psykiske arbejdsmiljø? 10 eller flere ansatte Under 10 ansatte Ja 40% 25% Nej 60% 75% Arbejdspladser med 10 eller flere ansatte igangsætter i højere grad end arbejdspladser med færre ansatte indsatser for det psykiske arbejdsmiljø. Tabellen viser, at 40% af arbejdspladser med 10 eller flere ansatte 5

6 har igangsat en generel indsats for det psykiske arbejdsmiljø, hvorimod kun 25% af arbejdspladserne med under 10 ansatte. Hvor godt er jeres psykiske arbejdsmiljø i kirken? 5 er det bedste og 1 det dårligste 10 eller flere ansatte Under 10 ansatte 1 1% 1% 2 1% 2% 3 21% 9% 4 51% 43% 5 20% 40% ved ikke 6% 5% 83% af arbejdspladserne med under 10 ansatte har givet det psykiske arbejdsmiljø bedst eller næstbedst karakter, hhv. 4 og 5. På arbejdspladserne med 10 eller flere ansatte har 71% givet de to højeste karakter. Her er der en større gruppe, 21%, der giver den midterste karakter 3, hvilket tyder på at arbejdspladserne med færrest ansatte har et bedre psykisk arbejdsmiljø end stederne med 10 eller flere ansatte Sikkerhedsrepræsentantens rolle For at vurdere sikkerhedsrepræsentantens rolle viser nedenstående tabeller sammenhængen mellem vagt sikkerhedsrepræsentant og om der er igangsat indsatser og opfattelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Har I igangsat en generel indsats for det psykiske arbejdsmiljø? Der er valgt en sikkerhedsrepræsentant Der er ikke valgt en sikkerhedsrepræsentant Ja 34% 23% Nej 66% 77% De arbejdspladser der har valgt en sikkerhedsrepræsentant har i højere grad igangsat en indsats for det psykiske arbejdsmiljø end de arbejdspladser, der ikke har en sikkerhedsrepræsentant. 34% af arbejdspladserne med sikkerhedsrepræsentant har således igangsat en indsats, mens kun 23% af arbejdspladserne uden sikkerhedsrepræsentant har gjort det. Hvor godt er jeres psykiske arbejdsmiljø i kirken? 5 er det bedste og 1 det dårligste Der er valgt en sikkerhedsrepræsentant Der er ikke valgt en sikkerhedsrepræsentant 1 0% 1% 2 2% 2% 3 12% 10% 4 41% 47% 5 42% 33% ved ikke 3% 7% 6

7 Når det kommer til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø, er der ikke stor forskel på, om der er valgt sikkerhedsrepræsentant eller ej, hvis man ser på de to bedste kategorier. På arbejdspladser med sikkerhedsrepræsentant vurderer 83% at niveauet ligger på 4 eller 5, mens 80 % af de arbejdspladser der ikke har sikkerhedsrepræsentant vurderer niveauet til 4 eller Skematisk præsentation af besvarelser 5.1. De bundne svar Spørgsmål 1 var indtastning af sognekode. Spørgsmål 2: 2 Hvor mange medlemmer er der i menighedsrådet eksklusiv præster? Procent 1 5 medlemmer 36% medlemmer 50% medlemmer 15% Spørgsmål 3: 3 Er der 10 eller flere ansatte på arbejdspladsen? Procent 1 Ja 16% 2 Nej 84% Spørgsmål 4: 4 Er der valgt en sikkerhedsrepræsentant? Procent 1 Ja 42% 2 Nej 58% Spørgsmål 5: 5 Er der foretaget arbejdspladsvurdering (APV) inden for de sidste tre år? Procent 1 Ja 89% 2 Nej 11% 7

8 Spørgsmål 6: 6 Indeholder APV'en: Procent 6.1 En handlingsplan for løsning af problemerne? 1 Ja 85% 2 Nej 15% 6.2 En handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø? 1 Ja 57% 2 Nej 43% 6.3 Oplysninger om sygefravær? 1 Ja 55% 2 Nej 45% Spørgsmål 7: Arbejdstilsynet Procent 7.1 Har I haft besøg af Arbejdstilsynet inden for de sidste tre år? 1. Ja 69% 2. Nej 31% 7.2 Har I fået påbud fra Arbejdstilsynet inden for de sidste tre år? 1. Ja 29% 2. Nej 71% Spørgsmål 8: 8 Foretages der årlige MUS-samtaler? Procent 1 Ja 86% 2 Nej 14% Spørgsmål 9: 9 Afholdes der personalemøder ud over det obligatoriske? Procent 1 Ja 59% 2 Nej 41% 8

9 Spørgsmål 10: 10 Foregår disse møder Procent 1 Ugentligt 13% 2 Hver 14. dag 5% 3 Månedligt 31% 4 Sjældnere 51% Spørgsmål 11: 11 Personalemøder Procent 11.1 Deltager kontaktpersonen fra menighedsrådet på personalemøder? 1 Ja 85% 2 Nej 15% 11.2 Deltager præsten på personalemøder? 1 Ja 79% 2 Nej 21% Er der inden for det sidste år drøftet trivsel eller det psykiske arbejdsmiljø på 11.3 personalemødet? 1 Ja 61% 2 Nej 39% Spørgsmål 12: 12 Hvor henvender I jer for at få mere viden om det psykiske arbejdsmiljø?--sæt gerne flere kryds. Procent 1 (Arbejdstilsynet) 15% 2 5% 3 3% 4 10% 5 25% 6 13% 7 Arbejdsmiljøkonsulenter 6% 8 Faglige organisationer, angiv hvilke 5% 9 Andet, angiv hvilket 2% 10 Ved ikke/husker ikke 15% 9

10 Ad F: 13% - FAKK: 17% - Kordegneforeningen: 9% Ad Her svarer 30% at det ikke har været aktuelt for dem. Spørgsmål 13: 13 Kender du til hæftet "Trivsel i Folkekirken"? Procent 1 Ja 80% 2 Nej 20% 10

11 Spørgsmål 14: - hvis ja til spørgsmål Hvorfra har du fået det? Sæt gerne flere kryds. Procent 1 Landsforeningen af Menighedsråd 72% 2 Faglig organisation, angiv hvilken 3% 3 Andet, angiv venligst 3% 4 Ved ikke/husker ikke 23% Ad Kordegneforeningen: 33% - 3F: 25% Ad Fordelt på flere enkeltkilder såsom menighedsråd/-formanden, Kirkeministeriet og IT-skrivebordet Spørgsmål 15: 15 Har du læst hæftet eller dele af hæftet "Trivsel i Folkekirken"? Procent 1 Ja 87% 2 Nej 13% Spørgsmål 16: - hvis ja til spørgsmål Hæftet Trivsel i Folkekirken Procent 16.1 Fandt du hæftet nyttigt/informativt? 1 Ja 94% 2 Nej 6% Har du/i efterfølgende brugt hæftet i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på 16.2 din arbejdsplads? 1 Ja 29% 2 Nej 71% 16.3 Har du/i tænkt jer at bruge hæftet fremover? 1 Ja 85% 2 Nej 15% 11

12 Spørgsmål 17: 17 Kender du hjemmesiden Procent 1 Ja 45% 2 Nej 55% Spørgsmål 18: - hvis ja til spørgsmål Hvorfra kender du den? Sæt gerne flere kryds. Procent 1 Faglig organisation, angiv hvilken 4% 2 Landsforeningen af Menighedsråd 73% 3 Andet, angiv venligst 6% 4 Ved ikke/husker ikke 17% Ad Kordegneforeningen: 43% - FAKK (Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte): 43% Ad IT-Skrivebordet: 22% - de resterende fordelt på enkeltkilder såsom præsten, kordegnen, personalekonsulent mv. Spørgsmål 19: 19 Har du besøgt hjemmesiden Procent 1 Ja 85% 2 Nej 15% Spørgsmål 20: - hvis ja til spørgsmål Hjemmesiden Procent 20.1 Fandt du hjemmesiden nyttig/informativ? 1 Ja 97% 2 Nej 3% 12

13 Har du/i efterfølgende brugt hjemmesiden i arbejdet med det psykiske 20.2 arbejdsmiljø på din arbejdsplads? 1 Ja 27% 2 Nej 73% 20.3 Har du/i tænkt jer at bruge hjemmesiden fremover? 1 Ja 92% 2 Nej 8% Spørgsmål 21: 21 Hvor godt er jeres psykiske arbejdsmiljø i kirken? 5 er det bedste og 1 er det dårligste Procent 1 1 1% 2 2 2% % % % 6 Ved ikke 5% 13

14 Spørgsmål 22: 22 Arbejdsmiljøpolitik og psykisk arbejdsmiljø Procent 22.1 Har I udarbejdet en personalepolitik, der også indeholder en arbejdsmiljøpolitik? 1 Ja 30% 2 Nej 70% 22.2 Har I igangsat en generel indsats for det psykiske arbejdsmiljø? 1 Ja 27% 2 Nej 73% 5.2. De åbne svar I undersøgelsens tre sidste spørgsmål har respondenterne haft mulighed for selv at formulere deres svar. Spørgsmål 23: Spørgsmål 23 var således et åbent spørgsmål, hvor respondenterne frit kunne svare på Hvad kunne hjælpe jer til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Her har 299 svaret. Svarene er blevet inddelt i kategorier for at skabe et bredt overblik. Kategorierne er som følger: Dialog og kommunikation Rammer for arbejdet Kategorierne er baseret på hvilke temaer, som flest svar har berørt. For at indikere vægtningen af disse svar, er der udregnet svarprocent i forhold til det samlede antal kvalitative svar. Overordnet bruger mange lejligheden til at sige, at det psykiske arbejdsmiljø er godt eller de har indtastet ved ikke. Det forklarer de lave procenter i det følgende. Dialog og kommunikation 23% peger på, at kommunikation og mundtlig dialog er vigtige redskaber i opnåelsen af et godt arbejdsmiljø. Flere påpeger, at de med den mundtlige (ofte uformelle) samtale håndterer eventuelle sager, hvilket følgende udsagn viser: Der er hyppige møder mellem personale og kontaktperson/menighedsråd og præsten. Hele tiden tage udgangspunkt i hinandens styrker og ressourcer og være i en fortløbende 14

15 ligeværdig dialog. Flere nævner at personalemøder og MUS er vigtige redskaber til at få problemer diskuteret. 5% nævner, at de gennem samtale tager eventuelle problemer i opløbet, så de ikke når at vokse sig store. 5% svarer, at de opnår en tæt og positiv kommunikation, fordi det er en lille arbejdsplads, hvor det er let at have kontakt hele vejen rundt. Derudover nævnes det at åbenhed, respekt og anerkendelse er vigtige elementer for at bidrage til at godt psykisk arbejdsmiljø. Rammer for arbejdet 6% påpeger, at der er for få ressourcer. Antallet af ansatte er for lavt, og det kan medføre at arbejdsopgaver ikke nås eller ikke udfyldes tilfredsstillende. 4% svarer, at en fast politik i form af en personalehåndbog er et godt redskab. På den måde ved de ansatte, hvordan de skal forholde sig. Samtidig nævner en mindre del, at det stigende bureaukrati ovenfra er en belastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, blandt andet fordi udfyldelsen af dokumenter mm. tager tid fra det reelle arbejde. Spørgsmål 24: I spørgsmål 24 kunne respondenterne svare på Har I gode ideer til, hvordan man kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Her har 279 skrevet et frit svar. Langt størstedelen af svarende kan kategoriseres under temaet dialog og kommunikation. Derfor laves der ikke andre overordnede kategoriseringer, men andre temaer vil blive nævnt kort. Dialog og kommunikation 28 % svarer, at dialog, kommunikation, samtale og et højt informationsniveau er vigtige redskaber for at opnå et godt psykisk arbejdsmiljø. Flere påpeger, at det også handler om måden at kommunikere på, da en god og anerkende omgangstone er vigtig i samarbejdet mellem ansatte og menighedsråd. Det handler om at tale med hinanden, ikke til hinanden, som én af respondenterne formulerer det. Der er både fokus på de uformelle samtaler, der opstår tilfældigt, og vigtigheden af at holde personalemøder med jævne mellemrum og gode MUS-forløb, hvor psykisk arbejdsmiljø bør være et fast tema. En god kommunikation og en gensidig dialog medvirker til at problemer bliver fanget, mens de stadig er små. På den måde kan man forsøge at undgå, at eventuelle problemer vokser sig store og alvorlige. 15

16 Løbende dialog er det allervigtigste, så vil tingen blive fanget i opløbet. Dermed er problemerne ikke løst, men de vokser sig ikke større, og medarbejderne oplever ikke, at menighedsrådet er ligeglade. Herunder nævner 6% nævner åbenhed som et vigtigt element både i kommunikation og i samværet med andre. Andre temaer: 4% nævner, at det vigtigt at holde en jævn/tæt kontakt mellem menighedsråd og de ansatte. 2% nævner, at det er vigtigt med et godt samarbejde 1% nævner, at ledelsen bør ændres og at ledere bør fastansættes i Folkekirken og ikke fungere på frivillig basis. Der tænkes her på kontaktperson-rollen. 1% nævner inddragelse af ekstern konsulent til at hjælpe med eventuelle problemer. 1% nævner vigtigheden af, at arbejdsfordelingen tydeliggøres. 1% nævner, at ressourcerne er utilstrækkelige. Spørgsmål 25: I spørgsmål 25 har respondenterne kunnet svare på Har I eksempler på, hvordan I har arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø? Her har 276 svaret. 32 % svarer nej eller ved ikke. Herudover svarer den største gruppe på 31% inden for temaet dialog og samtale. Der henvises både til MUS-forløb, uformelle møder, personale- og kontaktmøder, hvor der er fokus på åbenhed, lydhørhed og anerkendelse, hvilket følgende udsagn fra en respondent understreger: vi bestræber os på, at der skal være åbenhed for at udtrykke sine meninger og at der arbejdes på, at personalet har det godt. At de altid ved, hvem de kan kontakte. At deres ønsker bliver hørt, og at der er stor anerkendelse af deres arbejde. 7% svarer, at de har gjort brug af ekstern hjælp i form af konsulent, kursus eller team-building weekender. 2% svarer, at de bruger APV 1,5% svarer at de bruger sociale aktiviteter såsom udflugter til at styrke det psykiske arbejdsmiljø. 16

17 6. Konklusion Med de metodiske forbehold beskrevet ovenfor in mente viser sammenligningen af vurderingen af det generelle psykiske arbejdsmiljø i de to undersøgelser, at der i 2010 var ca. 20% flere, der havde et godt psykisk arbejdsmiljø. Et betydeligt antal respondenter, 80 %, kender til hæftet Trivsel i Folkekirken, mens en mindre andel, 45%, kender til hjemmesiden. Andelen af de, der har gjort brug af materialerne er ikke så høj, men til gengæld siger henholdsvis 85% og 92%, at de i det fremtidige arbejde med psykisk arbejdsmiljø vil gøre bruge af hæfte og hjemmeside. Samtidig kan det påpeges, at de, der kender til hæftet og hjemmesiden, i høj grad vurderer det til at være nyttige og informative materialer. Derudover kan det konkluderes, at der er sket en stigning i andelen, der har igangsat en generel indsats med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, da 27 % svarer ja i 2010 mod 16% i Her kan det også pointeres, at der er en stigning fra 46 %, i 2007 til 57 % i 2010, der har lavet en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø som en del af APV en. /Rapport udarbejdet af Marie Bach Drivsholm For Arbejdsmiljøsekretariatet, marts

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse)

1. Krav i arbejdet med relaterede emner (forudsætninger, informationer, karrieremuligheder, indflydelse) Handlingsplan i forbindelse med Arbejdspladsvurdering på VIA UC Psykomotorikuddannelsen, Forløb: Sikkerheds og Samarbejdsgruppen (SSG) på Psykomotorikuddannelsen drøftede resultaterne af APV-spørgeskema

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen 1 DSB i tal Kunder dagligt ca. 450.000 Tog dagligt ca. 1.050 S-tog dagligt ca. 1.130 Stationer

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Værktøj 5 personalemøder Evaluering

Værktøj 5 personalemøder Evaluering Værktøj 5 personalemøder Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 3 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere