Referat fra afdelingsmødet den 11. marts Flintemarken, Vedbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk"

Transkript

1 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg af afdelingsformand. Vilhelm Kent er på valg og villig til genvalg. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hella Grønbæk og Torben Steen Nielsen er på valg. Begge er villige til genvalg. 6. Valg af suppleanter. 7. Forslag fra bestyrelsen. 1. Forslag om urafstemning. 2. Forslag rækkefølge for afstemning. 3. Forslag om ændring af husorden 8. Indkomne forslag. 4. Ændringsforslag til husordenens pkt. 10 H. A., og J. Rantzau-Heltoft, tv. 9. Eventuelt. Der var fremmødt: Beboere fra 43 familieboliger (i alt 252 lejemål), svarende til 17,1 %. Beboere fra 9 seniorboliger (i alt 47 lejemål), svarende til 19,1 %. Fremmødeprocenten for samtlige boliger (299 lejemål): 17,4 %. Fra bestyrelsen mødte: Vilhelm Kent (33 1. t.v.), Tove Stub (85 2. tv.), Torben Steen Nielsen (47 A-2), Hella Grønbæk (69 A-7) og Marianne Bang (69 A-8). Der var afbud fra: Lotte Sonja Neumann (75 st. tv.). Ad 1. Vilhelm Kent bød velkommen til mødet og indledte med at sige, at de beboere fra Blok 5, der endnu ikke havde fået deres varmeregnskab, kunne få det hos Jackie Månsson. Herefter foreslog han på bestyrelsens vegne, Christian Reinhold (65 2. th.) som dirigent. Da der ikke var andre kandidater, blev Christian Reinhold valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter at der var blevet lovligt indkaldt til afdelingsmødet. I forbindelse med den endelige dagsorden havde han nogle forslag til ændringer, som havde drøftet med formanden. Det betød at han foreslog at dagsordenens pkt blev frafaldet, hvilket bestyrelsen havde indvilget i. Det var sådan, at ændringsforslag skulle behandles først og herefter selve forslaget med eller uden de ændringer der var stillet forslag om, alt efter resultatet af afstemningen om ændringsforslaget. Det ville sige, at man først skulle behandle forslag 7.1., herefter forslag 8.4. og endelig forslag 7.3. Herefter spurgte dirigenten, om der var kommentarer fra salen til dagsordenen. Claus B. Juul (85 1. tv.) sagde, at dagsordenen i henhold til vedtægterne, skulle indeholde godkendelse af budget. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) sagde, at det udsendte forslag til ændring af husordenen, ikke var baseret på den korrekte husorden, da Anne og Jesper Rantzau-Heltoft's daværende forslag ikke fremgik af materialet. Side 1 af 10

2 Beboerne havde aldrig fået tilsendt den senest godkendte husorden, og den husorden man kunne finde på Flintemarkens hjemmeside, var fra Dirigenten svarede på spørgsmålet vedr. godkendelse af budget, at man for mange år siden havde vedtaget at Flintemarken skulle have 2 afdelingsmøder om året, hvoraf det ene var et regnskabsmøde med godkendelse af regnskab og budget, og det andet hvor man valgte formand og afdelingsbestyrelse. Claus B. Juul (85 1. tv.) sagde, at der i vedtægterne stod, at de nævnte punkter skulle med på dagsordenen. Dirigenten sagde, at han ville finde den paragraf i vedtægterne, hvor der stod at man kunne opdele i 2 møder. Vilhelm Kent svarede herefter på spørgsmålet fra Jytte Bach Sjögreen. Det forslag til ændring af husordenen som bestyrelsen havde udsendt, var baseret på den senest gældende husorden. Ændringerne til de enkelte punkter var tilføjet med rødt, og den tekst der skulle erstattes, var gennemstreget. Det var fuldstændig korrekt at det punkt som Jytte Bach Sjögreen havde nævnt, ikke fandtes i den senest gældende husorden. Det skyldtes, at punktet omkring boldspil helt blev fjernet på afdelingsmødet i september Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) sagde at det var forkert, punktet var ikke blevet fjernet fra husordenen. Dirigenten mente - trods eventuelle misforståelser omkring husordenens indhold - at det var rimeligt klart, hvad afdelingsmødet skulle tage stilling til nu. Dirigenten bad, af hensyn til referatet, at spørgere fra salen oplyste navn og husnummer. Ad 2. Dirigenten spurgte, om bestyrelsen havde forslag til referent. Vilhelm Kent sagde, at det havde de. Bestyrelsen foreslog den medbragte diktafon som referent. Man optog mødet digitalt og udskrev efterfølgende referatet fra lydsporet. Det sikrede et så korrekte referat som muligt, og der var endvidere mulighed for at lægge lydsporet ud på hjemmesiden hvis det af pladshensyn var nødvendigt at forkorte i referatet. Vilhelm Kent stod for udskriften. Forsamlingen valgte diktafonen som referent. Dirigenten bad herefter afdelingsmødet om at vælge 4 stemmetællere. Følgende blev valgt: Tove Stub (85 2. tv.), Inge-Marie Lind (71 st. th.), Anne-Britt Rantzau (27 1. tv.) og Dot Helen Jensen (91 st. th.). Ad 3. Vilhelm Kent aflagde herefter afdelingsbestyrelsens beretning: "Branden i Blok 5: Den altoverskyggende begivenhed, hvis man kan kalde det sådan, var branden i Blok 5 den sidste år. Ud over at det var en meget ubehagelig oplevelse, der påvirkede mange, skabte branden en række efterfølgende problemer for de berørte beboere i forhold til forsikring, genhusning, beskadiget indbo og lignende. Bestyrelsen har gennem hele forløbet forsøgt at være behjælpelig med at få løst disse problemer - og ikke mindst sikre, at de genhusede beboere modtager samme information som Flintemarkens øvrige beboere. Der er bl.a. oprettet en SMS-kæde, så bestyrelsen kan være sikker på, at den information, der udsendes, når frem også til dem, der ikke er på internettet eller er genhuset udenfor Flintemarken. Bestyrelsen ville gerne have deltaget aktivt i fordelingen af boliger til genhusning i Flintemarken, da vi følte, at vi nok havde det bedste kendskab til, hvem der havde størst behov. Det mente Lejerbo ikke - og sådan blev det, bestyrelsen skulle - trods protester - blande sig uden om de beslutninger man tog i Valby. Men det har vi så lært af til en - forhåbentlig ikke - anden gang. Bestyrelsen ville ligeledes gerne have været lidt tættere på selve genopbygningen af Blok 5 - for at være godt orienteret og kunne svare på spørgsmål - men også her blev vi koblet af. Den 25. februar 2014 var de berørte beboere samlet til orienteringsmøde i selskabslokalerne. Det er bestyrelsens håb, at man fik svar på sine spørgsmål, som der i sagens natur var mange af. Referatet fra dette møde vil blive lagt på Flintemarkens hjemmeside Det kan i den forbindelse nævnes, at genopbygningen forventes afsluttet efter planen den 30. maj Herefter skal samtlige lejemål gennemgås og udbedres for eventuelle fejl og mangler, hvorefter genindflytning kan finde sted. Senest 1. juli skal alle være tilbage i egen bolig, da indboforsikringens dækning af udgiften til genhusning generelt udløber efter 12 måneder fra skadedatoen. Generelt har bestyrelsen efter bedste evne forsøgt at hjælpe til, der hvor vi kunne - og der hvor vi fik lov. Side 2 af 10

3 Beredskabsplan: Efterfølgende branden er bestyrelsen og Lejerbo gået i gang med udarbejdelse af en egentlig beredskabsplan for Flintemarken. Denne vil i hovedtræk komme til at omfatte etablering af bedre adgangsveje for redningskøretøjer, central styring af ventilationsanlæggene, flugtveje og samlingspunkter m. m. Planen vil basere sig på såvel erfaringerne fra selve branden som Lejerbo's arbejde med beredskabsplaner for andre afdelinger. Det foreløbige arbejde har bl.a. resulteret i, at der er fældet et stort egetræ ud for 31-A, således at der er fri passage for redningskøretøjer til denne del af bebyggelsen. Økonomien: Generelt er Flintemarkens økonomi god. Det har dog været vanskeligt at følge helt med på udgiftssiden, da Lejerbo's nye edb-system SAM-BO, ikke har fungeret specielt godt. Mildest talt! Der har været en række projekter, som vi har gennemført siden sidste ordinære afdelingsmøde: Selskabslokalerne har fået nyt gulv og nyt varmesystem i selve festlokalet. Køkkenet er nu bragt helt up-to-date med ny induktions kogeplade, 2 nye ovne, nyt køle/fryseskab, ny emhætte samt stål-plader på vægge og stålbordplader. Loftet er ligeledes blevet sænket. Det sidste, der nu mangler, er maling af festlokalet. Der er planer om at ændre pladsen foran indgangsdøren. Det betyder, at "Flintemanden" vil blive flyttet til et andet sted på området. Pladsen vil få ny belægning af granitsten og blive indhegnet med store blomsterkummer med stedsegrønt. Dette skal - ud over at det vil se mere indbydende ud - samtidig forhindre parkering på fliserne foran indgangsdøren. Pladsen foran indgangen til 85-A er blevet ændret fra petanque-bane til grønt område omkranset af bøgehække. Samtidig er der "luget kraftigt ud" i beplantningen ud til den nordlige parkerings-plads, der var ved at gro helt til. De to efterårsstorme var "blide" ved os. Der kunne kun konstateres meget begrænsede skader, beløbende sig til i alt ca kroner. Regnskabet for vand og varme har givet en yderligere besparelse i forhold til året før, hvilket viser, at investeringen har båret frugt. Der har været kritik af, at a'conto opkrævningen er alt for høj med stor refundering til følge. Bestyrelsen har henvist klagerne til selv at tage kontakt til Lejerbo's forbrugsafdeling for at få sat a'conto betalingen ned. Flintemarkens forsikringsaftale er ændret, så der fremover er en selvrisiko på kroner pr. skade. Det betyder, at der fremover nok vil komme en merudgift på regnskabet, da vi må påregne selv at skulle betale for en del mindre skader, der før var blev betalt af forsikringen. Til gengæld er præmien lidt mindre, da det samlede skadebillede er faldet. Ejendomsskatterne har været genstand for en heftig debat. I den forbindelse har Lejerbo taget initiativ til at gennemgå vurderingsgrundlaget for sine afdelinger, for at kontrollere om disse er korrekte. Der foreligger endnu ikke et resultat af dette arbejde. Diverse: Der vil blive opsat nye skilte med husnumre ved indgangene til området. Med de nye skilte vil det blive lettere for gæster og andre at orientere sig om opgangenes placering i blokkene. Specielt skiltning vedr. opgangene til tagboligerne er tiltrængt, hvorfor der vil blive ophængt skilte på trappetårnenes forsider. Indbrud i Kælderrum: Der har været en række indbrud i beboernes kælderrum. I den forbindelse undersøger vi lige nu mulighederne for en bedre sikring af indgangsdørene til kældrene. TV, bredbånd og telefoni: I henhold til beslutningen på sidste afdelingsmøde er der nu indgået ny aftale med Dansk Kabel TV om levering af TV-signal, bredbånd og telefoni, herunder nye muligheder for mobiltelefon. Dansk Kabel TV og yousee vil inden for kort tid informere beboerne direkte om de nye muligheder, der bl.a. omfatter Web-TV og yousee Vælg Selv TV og nye, hurtigere hastigheder på internettet. Aftalen indebærer samtidig, at afdelingen fremover betaler det servicegebyr, der hidtil er blevet opkrævet hos den enkelte bruger. Side 3 af 10

4 Trappevask: Der er ændret i aftalen med rengøringsselskabet, således at der fremover vil blive tale om trappevask hver 14 dag i sommerhalvåret og hver uge i vinterhalvåret. Dertil kommer, at der vil blive foretaget en gennemgribende hovedrengøring af trappeopgangene én gang om foråret. Den første hovedrengøring efter den nye aftale vil finde sted inden for kort tid. Juletræstændingen 2013: Traditionen tro inviterede afdelingsbestyrelsen til tænding af Flintemarkens juletræ den 1. december. Efterfølgende var der gløgg, æbleskiver, sodavand og "godter" i selskabslokalerne. Det var nogle hyggelige timer, hvor mange var mødt frem til socialt samvær og julestemning. Bestyrelsen vil til slut gerne takke Ejendomskontoret med Jackie Månsson og hans medarbejdere for et godt arbejde med at servicere beboerne og sørge for at Flintemarken er en pænt og godt sted at bo. Tak. Vilhelm Kent" Dirigenten takkede for bestyrelsens beretning og sagde, at inden man gik over til debat om bestyrelsens beretning, skyldte han at svare på spørgsmålet tidligere fra Claus B. Juul (85 1. tv.). I vedtægternes 14, stk. 4 - de 2 sidste linjer - fremgik det, at der kunne afholdes 2 møder: Ét møde med valg af bestyrelsen og ét regnskabsmøde. Det var noget som afdelingsmødet kunne beslutte i henhold til 15 i samme vedtægter. Det var besluttet på et afdelingsmøde mange år tilbage at afholde to mødet. Der var således hjemmel til det i vedtægterne. Dirigenten spurgte herefter, om der var kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens beretning. Ulf Matzon (63 1. tv.) ville gerne høre, hvordan det gik med vaskepriserne. Balancerede regnskabet eller kunne man forvente yderligere stigninger. Vilhelm Kent svarede, at der endnu ikke forelå et årsregnskab for vaskeriet. Det var grunden til, at emnet ikke var med i bestyrelsens beretning. Regnskabet afsluttes med udgangen af april. Emnet ville blive taget op på regnskabsmødet til efteråret. Han havde som sagt ikke de endelige tal, men mente nok at det nok var ved at balancere. Vivi Feltmann (29 1. th.): Trappevasken blev foretaget i rent "plørevand". Hun håbede ikke at det var det nuværende firma, der fremover skulle stå for rengøringen og vaske vægge på samme måde. Jackie Månsson sagde, at han der skulle skiftes vand for hver opgang, men han ville følge op på det. Kim Hartvigsen (17 1. tv.) spurgte, hvad de beboere, der p. t. ikke havde abonnement hos Dansk Kabel TV, skulle gøre i forbindelse med den nye aftale samt tilbageflytning til Blok 5. Vilhelm Kent sagde, at samtlige beboere var kollektivt afmeldt hos Dansk Kabel TV, bortset fra yousee abonnementet, hvor der var tale om individuel afmelding, med mindre man benyttede yousee der, hvor man var genhuset. Som han havde forstået det, ville der ske en kollektiv tilmelding ved tilbageflytning til Blok 5. Hvis der benyttes yousee under genhusningen, skal der ændres adresse tilbage til Blok 5-adressen. Eventuel tilslutningsafgift ville nok være en sag mellem beboeren og indboforsikringen. De berørte beboere ville få nærmere besked, når den tid kommer. Jette Jacobsen (21. st. th.) spurgte, om det kun var petanque-banen ved 85-A der var ændret. Hun håbede at banen mellem 31 A og 33 kunne bevares. Hun havde aldrig set nogen benytte banen til petanque, men syntes at det kunne være en god idé at forsøge at oprette en petanque klub. Jackie Månsson sagde, at det ikke var muligt at ændre dette areal, da det var en primær adgangsvej til de omkringliggende blokke for regningskøretøjer. Jesper Rantzau-Heltoft (27 1. tv.) bemærkede, at der heller ikke var noget 10-årige petanque spillere. Vilhelm Kent fandt bemærkningen "meget morsom". Fra salen: Hvad med indbruddene i kælderrummene. Kunne man ikke benytte et låsesystem magen til det der fandtes for vaskeriet? Jackie Månsson sagde, at det endnu ikke var afklaret, hvilket låsesystem der skulle benyttes. Det var ligegyldigt om der var tale om et traditionelt låsesystem eller elektronisk. Hvis der var en der fik fat i et kort, så kom man jo ind alligevel. Døren ville ikke kunne "sparkes/brække" op da den var forankret i beton. Side 4 af 10

5 Vilhelm Kent sagde, at en ståldør i sig selv ikke kunne brydes op. Jackie Månsson sagde at alle var blevet bedt om at undersøge deres kælderrum og der, hvor ejendomskontoret havde observeret indbrud, havde de berørte beboere fået direkte besked. Dirigenten konstaterede, at det specielt var beboerne i Blok 5, der ikke havde fået besked om indbrud i kælderrummene. Fra salen: Beboerne havde fået besked via SMS. Vilhelm Kent sagde, at det var korrekt. Alle beboerne i Blok 5 havde fået besked via SMS og samtlige andre beboere, der var tilmeldt mail ordningen, havde fået besked om at kontrollere deres kælderrum via . Og der var kvittering for modtagelsen. Beboer i nr. 39 havde ikke modtaget besked om indbruddene. Vilhelm Kent sagde at det var problemet, når man ikke var tilmeldt ordningen. Det der i. h. t. loven skulle ud til samtlige beboere, blev udsendt pr. mail til de tilmeldte og resten af beboerne fik materialet lagt i deres postkasse. Referater etc. blev mailet ud samt fysisk distribueret til de, der havde bedt om dette. Al anden service-information blev kun et. Indkaldelser, referater og anden information blev ligeledes lagt på Flintemarkens hjemmeside. Han kunne kun anbefale at man tilmeldte sig ordningen. Claus B. Juul (85 1. th.) sagde, at man ikke kunne regne med de kvitteringer man fik vedr. og SMS. Vilhelm Kent sagde, at man kunne regne med at beskeden var modtaget. Bestyrelsen kunne ikke kontrollere, om beboerne også læste beskeden. Dirigenten sagde, at det jo kun drejede sig om den type information, man ikke var forpligtet til at udsende. Der var ingen yderligere bemærkninger til afdelingsbestyrelsens beretning, hvorefter den blev godkendt. Ad 4. Dirigenten meddelte, at Vilhelm Kent (33 1. tv.) var villig til genvalg som formand for afdelingsbestyrelsen for en 2-årig periode, og spurgte, om der var andre kandidater. Da dette ikke var tilfældet, blev Vilhelm Kent valgt. Ad 5. Dirigenten meddelte, at Helle Grønbæk (69 A-7) og Torben Steen Nielsen (47 A-2) var villige til genvalg, og spurgte, om der var andre kandidater. Da dette ikke var tilfældet, blev Helle Grønbæk og Torben Steen Nielsen valgt. Ad 6. Dirigenten meddelte, at bestyrelsen foreslog Jan Staugaard (15 2. tv.) og Jette Jacobsen (21 st. th.). Da de to kandidater havde præsenteret sig, og da der ikke var andre kandidater, blev Jan Staugaard og Jette Jacobsen valgt. Ad 7.1 Dirigenten sagde, at forslag nr. 1 var bestyrelsens forslag om urafstemning vedr. Flintemarkens husorden og bad bestyrelsen motivere forslaget. Vilhelm Kent sagde, at mindst 25% af de fremmødte skulle stemme for en urafstemning, for at dette kunne iværksættes. Bestyrelsen fandt det mest demokratisk, hvis alle beboere fik mulighed for at stemme om forslaget, da der var tale om ret omfattende ændringer - eller man kunne også kalde det moderniseringer - i forhold til, hvordan Flintemarken var og fungerede nu. Husordenen var et fundament for beboernes rettigheder og pligter, og hvordan man skulle have det med hinanden, og var samtidig et juridisk dokument i forbindelse med eventuelle tvistigheder mellem beboerne eller i forhold til administrationen. Urafstemningen kunne kun finde sted, hvis afdelingsmødet vedtog den nye husorden. Jesper Rantzau-Heltoft (27 1. th.) syntes at det var en god ide med en urafstemning. Han ville dog gerne vide, hvordan præmisserne var for urafstemningen, og muligheden for at bringe husordenen med eventuelle ændringer til fornyet afstemning på et senere afdelingsmøde. Dirigenten svarede, at hvis forslaget blev vedtaget af afdelingsmødet og efterfølgende vedtaget ved urafstemning, så kunne husordenen først blive genstand for ændringer og ny urafstemning efter næste ordinære afdelingsmøde. En beslutning der er vedtaget ved urafstemning, kun kan ændres ved urafstemning. Jesper Rantzau-Heltoft (27 1. th.) havde forstået det således, at man først skulle stemme om bestyrelsens forslag til ændringer, og derefter om hans ændringsforslag. Side 5 af 10

6 Dirigentes sagde at spørgeren havde misforstået det. Der ville, først blive stemt om spørgerens ændringsforslag. Hvis det blev vedtaget, ville ændringsforslagets tekst erstatte bestyrelsens tekst, og det ville så være dét forslag til den samlede husorden, der blev sendt til urafstemning. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) sagde, at reglerne omkring fremsættelse af forslag, der tidligere var behandlet på et afdelingsmøde, også gjaldt for forslag, der ikke havde været til urafstemning. Hun mente ikke at beboerne havde fået den husorden, der var vedtaget i september 2013, og den fandtes heller ikke på hjemmesiden. Der var således uoverensstemmelse mellem den gældende husorden og den husorden, som bestyrelsen havde lagt til grund for ændringerne. Da det var besluttet i september måned, at der måtte spilles bold på græsplænerne, så kunne forslaget ikke tages op igen. Claus B. Juul (85 1. tv.) spurgte, om der var nogen i Flintemarken, der ikke var blevet inviteret til afdelingsmødet. Han kunne ikke se nogen grund til urafstemning. Man kunne blot komme til mødet og stemme. Vilhelm Kent sagde, at han da ikke håbede, at det var husordenen fra 2012 der lå på hjemmesiden. Hvis det var tilfældet, var det en fejl der ville blive rettet. De rettelser til husordenen der var sendt ud, var baseret på den gældende husorden fra september Der stod ikke noget sted i vedtægterne, at man ikke kunne tage et spørgsmål op igen. Det var korrekt at der var en tidsfaktor vedr. forslag der var vedtaget ved urafstemning, men dette gjaldt ikke forslag, der var vedtaget almindeligt på et afdelingsmøde. Han ville meget gerne vide, hvor de nævnte begrænsninger stod. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) vidste 100% at hun havde ret. Dirigenten sagde, at som han læste reglerne, så skulle der være et afdelingsmøde før et forslag igen kunne sendes til urafstemning. Da dette var et afdelingsmøde, kunne man godt efterfølgende sende et forslag til urafstemning. Han var sikker på, at reglerne var sådan. Lars Schmidt (Lejerbo, Hillerød) sagde, at det, i henhold til normalvedtægterne fra ministeriet, var korrekt hvad dirigenten sagde. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) sagde, at der jo også var boliglovgivningens regler. Dirigenten rundede debatten af med at påpege, at man altid kunne indklage en afgørelse for kommunens boligklagenævn. Dirigenten forslog at man nu gik til afstemning og forslaget vedr. urafstemning. Fra salen (uden navn): Hvis det var korrekt, at der ikke kunne stemmes i. h. t. tidsfaktoren, så var det jo omsonst af stemme. Fra salen: Var forslaget om urafstemning i virkeligheden ikke bestyrelsens forsøg på at forhale børnenes muligheder for boldspil på de grønne områder? Vilhelm Kent sagde, at det ikke var tilfældet. Som han havde sagt tidligere, fandt bestyrelse, at det ville være mest demokratisk, hvis alle beboerne fik mulighed for at afgive deres stemme, da husordenen gjaldt alle. Bestyrelsen havde ikke nogen planer og at "forhale" noget, hvorfor skulle de dog det. Det var demokrati der var tale om. Jesper Rantzau-Heltoft (27 1. th.) var meget utilfreds med, at han skulle vente med sin argumentation omkring hans ændringsforslag, til forslaget kom til debat. Det fandt han udemokratisk. Fra salen: Nu var debatten igen ved at udvikle sig sådan, at flere begyndte at gå hjem. Nu måtte det stoppe. Der var herefter en længere debat om reglerne for urafstemning (Lydsporet finde på hjemmesiden). Dirigenten foreslog herefter, at afdelingsmødet godkendte, at man gemte forslaget om urafstemning til sidst Fra salen: Hvorfor var husordenen fremsat som et samlet forslag og ikke delt op i enkelte forslag? Vilhelm Kent sagde, at hvis der skulle stemmes om hvert enkelt punkt, så ville man ikke blive færdige på den rigtige side af midnat. Hvis der var et eller flere af ændringerne man ikke kunne gå ind for, så måtte man stemme nej. Dirigenten sagde, at forslaget til ændring af husordenen var udsendt i rigelig god tid, så samtlige beboere havde har god tid til at stille ændringsforslag. Det var kunne kommet ét! Side 6 af 10

7 Dirigenten bad herefter forsamlingen, ved håndsoprækning at tilkendegive, at man kunne godkende, at forslag 7.1 blev udskudt til efter pkt Forslaget fra dirigenten blev vedtaget med stor majoritet. Ad 8.4 Dirigenten bad forslagsstilleren om at motivere sit forslag vedr. pkt. 10 H. Jesper Rantzau-Heltoft (27 1. tv.) kom herefter med en længere redegørelse hvor dirigenten flere gange bad forslagsstilleren om at koncentrere sig om motivationen for forslaget. (På grund af det meget lange indlæg, henvises der til lydsporet på hjemmesiden). Dirigenten bad til slut om at man kunne komme videre til kommentarer fra salen. Jesper Rantzau-Heltoft (27 1. th.) bad om at få ført til referatet, at han var blevet frataget ordet. Lone Jensen (85 st. th.) havde aldrig før været med til et så "lousy" et møde. Folk snakker i munden på hinanden. Folk måtte tie stille når der var nogen der talte. Jette Jacobsen (21 st. th.) sagde, at der var mange klubber i området, hvor man kunne dyrke sport. Hendes søn var altid gået ned på banerne og spillet bold. Hun havde konstateret at en far og hans søn hver eneste dag havde spillet fodbold lige uden for hendes køkkenvinduer, hvilket hun fandt smadder irriterende. Man skulle også tænke på de andre beboere og de ældre mennesker i bebyggelsen. Flemming Johansen (69 st. tv.) gik ud fra, at forslaget var en helt nye regel, der ikke erstattede noget andet. Dirigentes præciserede, at forslaget var et ændringsforslag til bestyrelsens forslag 10 H. Flemming Johansen (69 st. tv.) kunne ikke forstå, hvorfor lige en aldersgrænse på 10 år. Fra salen: Spørgeren kunne ikke forstå, hvorfor børn ikke måtte lege på plænerne. Det foregik altid ordentligt og børnene var søde og rare. Camilla Paludan Wegmann (21 2. tv.) mente at fællesarealerne netop var beregnet til spil og leg, unge og gamle. Hun syntes det var fint med en tidsbegrænsning kl. 20:00 til 08:00. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) vendte tilbage til spørgsmålet omkring den forældede husorden fra Hun mente heller ikke at lejerne kunne forstå ændringsforslagene. I husordenen fra 2012 hed punktet N og i ændringsforslaget fra bestyrelsen hed punktet H. Dirigenten sagde at det var meget enkelt. Det der skulle tages stilling til på mødet, var 2 forslag: Et enkelt ændringsforslag og så bestyrelsens forslag til ændringer. Hvad der måtte stå i tidligere husordener skulle der ikke tages stilling til på mødet. Vilhelm Kent ville godt begrundede bestyrelsens forslag til pkt. 10 H inden man stemte om ændringsforslaget. Den eventuelle forvirring omkring selve pkt. 10 skyldtes, at forslag 10 H - i forhold til den senest gældende husorden - var et nyt punkt. Derfor ændredes punkternes bogstavering. Punktet omkring boldspil var helt udgået ved seneste vedtagelse af husordenen (protester fra sales). (Begrundelsen til bestyrelsens formulering af pkt. 10 H var ligeledes ret omfattende, hvorfor der henvises til lydsporet på Flintemarkens hjemmeside). Claus Bach Nissen (13 st. th.) følte sig ramt og rigtig ked af det. Han havde 2 små drenge som han gerne ville spille lidt bold. Forslaget tilgode så ikke "alle". Fra salen (anonym): Han var politimand og havde arbejdet meget med boligområder. Man skulle tænke sig rigtig godt om med hensyn til forbud mod boldspil. Man skulle passe på at man ikke ekspederede de unge under 18 år til andre steder. Der var ikke plads til ret mange børn på Flintemarkens boldbane, og man skulle nødig motivere børnene til andre "spændende" ting som hærværk etc., der kunne føre til mere alvorligere ting. Der var en del andre kommentarer. Dirigenten lukkede herefter debatten og foreslog skriftlig afstemning om forslag 4, idet han nøje instruerede forsamlingen om, hvilken stemmeseddel der skulle benyttes. Dirigenten læste herefter forslaget op og sagde, at hvis man ønskede at denne tekst skulle erstatte teksten som bestyrelsen havde foreslået, skulle man stemme ja. Hvis man ønskede bestyrelsens tekst (dirigenten læste denne tekst op for forsamlingen) til pkt. 10 H, skulle man stemme nej. Side 7 af 10

8 Dirigenten satte herefter forslag 8.4 til skriftlig afstemning. For forslaget stemte 55, imod forslaget stemte 21 og 2 stemte blankt. Forslaget var vedtaget og derved erstattede forslagets tekst bestyrelsens tekst for pkt. 10 H. Ad 7.3 Dirigenten: Der var tale om et samlet forslag og man kunne ikke stemme og enkelte punkter i forslaget. Vilhelm Kent foretog en hurtig gennemgang af de enkelte ændringspunkter, og bemærkede at mange af ændringerne var af sproglig karakter. Specielt blev punkterne omkring svalegangene nævnt, samt mulighederne for brug af grill. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) kommenterede afsnittet vedr. fremkommeligheden på svalegangene. Hun mente at det var Lejerbo Hillerød, der havde ønsket reglerne indføjet i husordenen. Hende bekendt havde der ikke været nogen problemer med fremkommeligheden. Hun havde foretaget en del opmålinger med hensyn til den fri passage. Claus Bach Nissen (13 st. th.) gentog det forkerte i, at man kun kunne stemme om husordenen som ét samlet forslag. Fra salen (uden navn): Grunden til kravet om grill min. 3 meter fra husfacaden, var af hensyn til glasset, der kunne springe p. g. a. strålevarmen fra specielt kulgrill. Der fandtes gasgrill der ikke udsendte samme strålevarme. Det havde intet med brandfare at gøre. Han fandt yderligere, at det var usympatisk, at man prøvede at få husordenen vedtaget, ved at sige at der kun var tale om småjusteringer. Vivi Feltmann (29 1. th.) var meget generet af cigaretrøg. Hun ville godt have klar besked, om man måtte åbne gadedøren eller ikke. Vilhelm Kent svarede, at der havde været nogle tilfælde med rotter i opgangene på grund af åbne døre. Ligeledes havde der været konstateret åbne døre om vinteren, hvilket jo var en direkte belastning af beboernes varmeregning. Det var grunden til at dørene skulle holdes lukkede, men det var selvfølgelig tilladt at lufte ud. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) spurgte, hvad en ungdomsfest var. Vilhelm Kent svarede, at det typisk var fester, hvor der udelukkende deltog unge mennesker og hvor køkkenet slet ikke blev brugt, da der kun blev serveret drikkevarer. Typisk endte det i larm og ballade, hvor der ingen voksne var tilstede, og hvor man et par gange havde været nødsaget til at lukke festen p. g. a. klager fra beboerne. Det var det, der var ungdomsfester. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) spurgte, hvor gamle (Red: hun mente vel "unge") man skulle være, for at det var ungdomsfester. Vilhelm Kent sagde, at det ikke var et spørgsmål om, hvor gammel man var, men hvad festen gik ud på. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9). Man måtte gerne leje en bolig når man var 18 år, men kunne ikke leje festlokalet. Vilhelm Kent så sig nødsaget til at gentage, at det var festens formål, og ikke alderen, det kom an på. Der skulle være voksne tilstede. Den person der lejede skulle selv være tilstede og være bosiddende i Flintemarken eller på Marievej. Fra salen (uden navn): Hvad var problemet med de såkaldte ungdomsfester. Man kunne forbyde at festen foregik uden for, men hvad der foregik i selve lokalet skulle man ikke blande sig i. Vilhelm Kent sagde, at han efterhånden havde en del erfaring med den type fester. Bortset fra larm fra musikken inde i lokalet, så var problemet i højere grad, at festen spredte sig til området omkring selskabslokalerne. De unge sad midt på kørebanen og drak, så bilerne ikke kunne passere, det flød med flasker og dåser og man benyttede området som toilet. Der var ingen styr på, hvad der foregik og dagen efter skulle ejendomskontoret rydde op. Han havde oplevet, at der havde været fester, hvor det var rygtedes, at der var fest, hvorefter uvedkommende "fremmede" var mødt op. Der var yderligere en del indlæg om samme emne (findes på lydsporet). Vilhelm Kent syntes at det nu var på sin plads at sige, at forsamlingen havde fået forslaget til ny husorden så betids, at man blot kunne have fremsat ændringsforslag, hvis man var utilfreds med bestyrelsens formulering, frem for at der nu skulle bruges en masse tid på afdelingsmødet. Side 8 af 10

9 Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) ville gerne gøre opmærksom på, at ændringsforslag man kunne komme med på selve afdelingsmødet. Dirigenten sagde, at det ikke var ukorrekt. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) forslog at "man" gik hjem og læste på lektien. Vilhelm Kent foreslog alternativt Jytte Bach Sjögreen at gøre det samme. Hendes påstand var forkert. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) lovede at send bevis for sin påstand til bestyrelse. Dirigenten påpegede over for Jytte Bach Sjögreen, at hvis hun var utilfreds, så kunne hun klage til kommunens boligklagenævn. Dirigenten instruerede herefter forsamlingen om forslagets endelige udformning og satte, forslag til skriftlig afstemning. For forslaget stemte 38, imod forslaget stemte 34 og 2 stemte blankt. Forslaget var vedtaget. Dirigenten mente, under hensyntagen til det snævre resultat, at der var god grund til at sende forslaget til urafstemning. Ad 7.1 Dirigenten bad bestyrelsen om at motivere sit forslag. Vilhelm Kent begrundede forslaget med, at det ville være mest rimeligt, at så mange beboere som muligt fik mulighed for at stemme om forslaget. Han kunne konstatere, at der nu var en hel del beboere, der havde forladt mødet. Hvorfor vidste han ikke, men også de skulle have en mulighed for at kunne stemme. Rent demokratisk måtte det være på sin plads at forslaget, med den ændrede tekst i pkt. 10 H, nu blev sendt til urafstemning. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) kunne ikke få tallet for afgivne stemmer til at gå op med det antal beboere, der var til stede. Dirigenten sagde, at afstemningen var startet på et tidspunkt og var sluttet på et tidspunkt. Det var de stemmer der var afgivet inden for det tidsinterval, der var gyldige. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) sagde at det ikke var korrekt. Folk havde stemt med fuldmagt og var efterfølgende gået. Dirigenten sagde at der ikke var nogen der havde stemt pr. fuldmagt. Han gentog, at hvis man var utilfreds, så kunne man klage til kommunen. Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) ønskede herefter, at man optalte, hvor mange personer der var til stede. Dirigenten bad om at man optalte, hvor mange der var til stede. Dirigenten satte herefter forslag 7.1 til skriftlig afstemning. For forslaget stemte 60, imod forslaget stemte 5 og 1 stemte blankt. Forslaget var vedtaget. Ad 9. Dirigenten sagde at ordet var frit under "Eventuelt", alt kunne bringes op og intet kunne vedtages. Fra salen blev bestyrelsen opfordret til at gøre noget ved boldbanen. Den var huller og dårligt vedligeholdt. Kunne man ikke også udvide arealet, så der blev bedre plads og evt. opsætte lys? Jackie Månsson sagde, at han ville tjekke op på banen. Vilhelm Kent sagde, at man havde talt med ejendomskontoret om bl. a. muligheden for at lægge græs på banen. Banen kunne ikke umiddelbart udvides, da det ville kræve tilladelse fra kommunen (Lokalplanen). Vedr. lys kunne det godt etableres, men han skulle først lige regne på huslejestigningen. Det var meget dyrt at etablere lys et sted, hvor der ikke var lys i forvejen- eller tæt på. Dirigenten sagde, at "bolden" var trillet videre til afdelingsbestyrelsen, der kunne arbejde videre med sagen. Claus B. Juul (85 1. th.) bad om at få slået brandvedtægten op på hjemmesiden. Lars Schmidt (Lejerbo, Hillerød) sagde, at han ville sende et eksemplar af brandvedtægten, der så kunne lægges ind på hjemmesiden. Side 9 af 10

10 Jytte Bach Sjögreen (31 A-9) efterlyste initiativer til, eller arrangementer for, beboerne. Hun nævnte bl. a. Lejerbos initiativpris. Vilhelm Kent sagde, at alle var velkomne til at komme med forslag, Det havde bestyrelsen så absolut ikke noget imod, tværtimod. Der havde været nogle få initiativer, som madklub og loppemarked. Bestyrelsen ville med glæde se på alt hvad der måtte komme af forslag til aktiviteter. Det skulle blot komme fra beboerne, da bestyrelsen har rigeligt at lave. Beboer fra blok 5: Efterspurgte en grill på plænen mellem blok 5 og blok 10. Jackie Månsson sagde, at det var beboerne selv, der i sin tid havde fravalgt en grill på plænen. Men han ville meget gerne sørge for, at der blev etableret en, men det måtte vente til det ikke mere var en byggeplads. Niels Nielsen (43 1. tv.) ville gerne vide, om skoven foran nr var fredskov eller bevaringsværdig skov. Hvis ikke, ville han gerne have det bragt træerne ned i en højde, hvor de ikke udgjorde en risiko i stormvejr. Lars Schmidt (Lejerbo, Hillerød) sagde, at der var tale om fredskov. Lejerbo var i dialog med Rudersdal Kommune om tilladelse til beskæring. Beboerne ville høre nærmere når der forelå nyt i sagen. Niels Nielsen (43 1. tv.) kunne ikke finde ordet "fredskov" i lokalplanen over Flintemarken. Jackie Månsson (Ejendomskontoret) sagde, at det stod på lokalplan-skitsen. Vilhelm Kent sagde, at man gjorde alt, hvad man kunne for at få løst problemet, men skoven var indtegnet i lokalplanen, så vi skulle have tilladelse fra kommunen, hvis vi ville ændre på træernes højde eller tæthed. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere, der havde bedt om ordet. Han takkede for "god ro og orden" (Ref: morskab blandt tilhørerne) og gav ordet til formanden. Vilhelm Kent takkede ligeledes forsamlingen for "god ro og orden", og takkede dirigenten for hans indsats - det havde ikke været speciel nemt, men han klarede det elegant. Afdelingsmødet sluttede kl. 21:40. Dirigent Christian Reinhold Referent Vilhelm Kent Lydsporet fra afdelingsmødet kan hentes på under "Ref. fra afd.- og bestyrelsesmøder" Side 10 af 10

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 09. september 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september 2012 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden:

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Referat Orienteringsmøde vedr. brand Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Tid: Mandag den 22. juli 2013 kl. 17.00 Sted: Selskabslokalerne Til stede: Ulrik

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2011, den 28. november kl. 19.00 afholdtes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Camilla Schreiner-Frantzen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere