DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Valgundersøgelsen 2007', som oprindeligt blev indsamlet af TNS Gallup for Jørgen Goul Andersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-26471). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren.

2 Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-26471: Valgundersøgelsen Primærundersøger: Jørgen Goul Andersen. DDA-26471, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Nønne Maalø Larsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4018 respondenter, 524 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (*** pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af TNS Gallup for Jørgen Goul Andersen, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni, 2012 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Nønne Maalø Larsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-26471: Valgundersøgelsen Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV

3 August 2012 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen

4 Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en

5 uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 2007 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA og er under oparbejdning til klasse D. Undersøgelsens placering i klynge(r): politologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Beslutningstidspunkt; Dansk politik; Demokrati; Den offentlige sektor; EU; EU-traktat; Flygtningepolitik; Folketingsvalg; Globalisering; Grøn politik; Holdning til EU; Indvandrerpolitik; Integration af indvandrere; International konflikt; Kriminalitetsforebyggelse;

6 Medievane; Medlemskab af politisk parti; Medmenneskelig tillid; Offentlig service; Offentlige udgifter; Partipræference; Partivalg; Politisk debat; Politisk deltagelse; Politisk diskussion; Politisk interesse; Politisk placering; Politisk problem; Skattelettelse; Skattereform; Skattestop; Social lighed; Social reform; Social ulighed; Starthjælp; Stemmeafgivelse; Stemmeintention; Strafudmåling; Tilfredshed med tilværelsen; Tillid til danskere; Tillid til medier; Tillid til partier; Tillid til politikere; Tørklædeforbud; Udlicitering; Udvikling; Valg; Valgdeltagelse; Valgkamp; Valgkampagne; Valgprogram; Velfærd; Velfærdsstat; Økonomisk reform; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-26471: Valgundersøgelsen Primærundersøger: Jørgen Goul Andersen. DDA-26471, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Nønne Maalø Larsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4018 respondenter, 524 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (** pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Morten Højmose Andersen. Institut for Statskundskab. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Jørgen Goul Andersen. Institut for Statskundskab. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. Dataindsamler: TNS Gallup. Masnedøgade 22-26, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Valgundersøgelsen 2007 består af to undersøgelser: 1. En interviewdel med 2576 respondenter på TNS Gallups internetpanel gennemført i januar-februar En hovedundersøgelse med 1442 respondenter, som var en kombination af personlige CAPI, postal og CAWI interview. Dette blev gennemført i perioden 21. november juni Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): Yderligere oplysninger: TNS Gallups internetpanel oprindelig stikprøve antal gennemførte interview Hovedundersøgelsen: oprindelig stikprøve antal gennemførte interview Datasættets størrelse: 4018 respondenter; 524 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 93 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Undersøgelsens population er defineret som herboende personer på 18 år

7 eller mere med bopæl i en privat husstand. For webpanelet er stikprøven udtrukket straticificeret efter køn*alder, region og uddannelse blandt i Gallups webpanel. Udvælgelsesprocedurer: Klyngeudvælgelse. Udvælgelsen af adresser er sket ved en klyngeudvælgelse blandt alle private husstande i Danmark fra Indenrigsministeriets adressedatabase. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: En kombination af personlige CAPI, postal og CAWI interviews.. Skema/test-type: åbent spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Jørgen Goul Andersen. Institut for Statskundskab. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-00007: For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (valgundersøgelse 1971) DDA-00008: Valgundersøgelsen 1973 DDA-00016: Valgundersøgelsen 1975 DDA-00148: Panelundersøgelse af valgene 1971 og 1973 (valgundersøgelsen 1971 og 1973) DDA-00166: Valgundersøgelsen 1977 DDA-00199: Kommunevalgundersøgelsen 1978 DDA-00287: Valgundersøgelsen 1979 DDA-00529: Valgundersøgelsen 1981 DDA-00550: Kommunevalgundersøgelsen 1981 DDA-00658: Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål DDA-00772: Valgundersøgelsen 1984 DDA-01340: Valgundersøgelsen 1987 DDA-01432: Valgundersøgelsen 1988 DDA-01564: Valgundersøgelsen 1990 DDA-01834: Kommunevalgundersøgelsen 1993 DDA-02210: Valgundersøgelsen 1994 DDA-03132: Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen DDA-04189: Valgundersøgelsen 1998 DDA-06301: Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen DDA-12516: Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen DDA-13057: Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1 DDA-13058: Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2 DDA-18184: Valgundersøgelsen 2005 DDA-24339: Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1. DDA-25874: SurveyBankens ungdomsvalgundersøgelse, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Fødested: landets navn; lokalsamfundets størrelse. Boligforhold: boligtype. Husstandens karakteristika: børn tilstede.

8 Beskæftigelse: respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: økonomisk sektor. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING Valgundersøgelse 2007 består af to undersøgelser. For det første 2576 respondenter der er blevet interviewet på TNS Gallups internetpanel i januar-februar måned, samt en hovedundersøgelse, hvor der blev gennemført 1442 interviews, som var en kombination af personlige CAPI, postal og CAWI interviews. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2012 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER

9 start 1, bredde 5 DDA's studienummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 4018) af respondenter. V0003 RESPONDENT NUMMER start 10, bredde 4 Respondent nummer Variablen er kodet i intervallet 1 til V0004 DATAKILDE start 14 Datakilde % antal kode CAPI CAWI PAPI (Postal) PAPI (Scan) CAPI (interviewers from Statskundskab) Webpanel V0005 RESPONSE start 15, bredde 4, manglende data: = 9999 Response Variablen er kodet i intervallet 1 til = Uoplyst (309) V0006 RESP.ID/UNIK H.DATAKILDE start 19, bredde 5, manglende data: >=10000 Respondent ID - unik for hver datakilde Variablen er kodet i intervallet 1 til = Uoplyst (309) V0007 LØBENUMMER start 24, bredde 99, tekstfelt Løbenummer

10 Variablen er kodet i intervallet 1008 til V0008 INTERVIEWETS START start 123, bredde 23, tekstfelt Interviewets start minus postal, Scan og CAPI Variablen indeholder startstidspunkt. V0009 INTERVIEWETS SLUT start 146, bredde 20, tekstfelt Interviewets slut minus postal, Scan og CAPI Variablen indeholder sluttidspunkt. V0010 INTERVIEW SLUT ALLE start 166, bredde 20, tekstfelt Interview slut alle Variablen indeholder slut tidspunkt alle. V0011 PUID FOR WEB start 186, bredde 40, tekstfelt Puid for WEB Variablen indeholder puid for WEB. Baggrundsoplysninger fra panelet V0012 KØN FRA PANELET start 226, manglende data: = 9 Er du...? Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 64 V0013 ALDER FRA PANELET start 227, bredde 2, manglende data: = 99 Alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1442)

11 V0014 KØN start 229, manglende data: = 9 Spm. a1: Ønsker du at deltage i undersøgelsen Ja Nej Uoplyst svarprocent: 64 V0015 KØN (SCREENINGSSPØRGSMÅL start 230, manglende data: = 9 Er du...? Er du...? (hvis køn ikke stemmer overens med det køn respondenten er registeret med i panelets baggrundsoplysninger er interviewet afsluttet - det drejer sig om få respondenter) Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 64 V0016 ALDER (SIKRE M. 18 ÅR start 231, bredde 2 Stillet som indledende spørgsmål: Hvad er deres alder? (sikrer at man skal være mindst 18 år for at kunne svare) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1442) V0017 CAPI INTERVIEW ID start 233, bredde 32, tekstfelt CAPI interview ID Variablen indeholder en liste over CAPI interview ID. V0018 UDTAGELSESNUMMER start 265, bredde 128, tekstfelt Udtagelsesnummer Variablen indeholder en liste over udtagelsesnummer. V0019 SKEMANUMMER start 393, bredde 4, manglende data: = 9999 Skemanummer Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (3710)

12 V0020 REGION start 397, manglende data: = 9 Region Hovedstaden Sjælland Sydddanmark Midtjylland Nordjylland Uoplyst svarprocent: 99 Valgundersøgelsen V0021 IKKE SNAKKET POLITIK start 398, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Nej, har ikke snakket om politik Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0022 SNAKKET POLITIK M.FAM. start 399, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med familie Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0023 SNAKKET POLITIK M.VENNER start 400, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine

13 venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med venner Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0024 SNAKKET POLITIK M.KOL. start 401, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med kolleger Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0025 HAR IKKE FAM./VEN./KOL. start 402, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Har ikke familie/venner/kolleger Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0026 SNAKKET POLITIK VED IKKE start 403, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0027 INTERESSE FOR POLITIK

14 start 404, manglende data: = 9 Spm.Q2: Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik? Meget Noget Kun lidt Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0028 STEMTE V. VALG 13.NOV 07 start 405, manglende data: = 99 Spm. Q3: Stemte du ved folketingsvalget 13. november? A: Socialdemokraterne B. Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti Y: Ny Alliance V: Venstre Ø: Enhedslisten Kandidat uden for partierne Husker ikke parti Vil ikke svare hvilket parti jeg stemte på Stemte blankt Stemte ikke Havde ikke stemmeret Andre svar Uoplyst svarprocent: 100 V0029 STEMTE PERSONLIGT start 407, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q3: Stemte du personligt? Nej, stemte ikke personligt Ja, stemte personligt på mand Ja, stemte personligt på kvinde Ja, stemte personligt, men husker ikke køn Ved ikke/husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0030 BESLUTNINGSTIDSPUNKT start 409, manglende data: = 9 eller >=10

15 FILTER: V28 Spm. Q4: Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste du allerede før valgkampen, hvordan du ville stemme? I de sidste dage før valget Tidligere i valgkampen Vidste allerede før valgkampen Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0031 VIGT. GRUND TIL STEMME start 411, bredde 200, tekstfelt FILTER: V28 Spm. Q5a: Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde? Variablen indeholder en liste over vigtigste grunde. V0032 VIGT. GRUND REK. 3 CIFRE start 611, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V28 Spm. Q5a: Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde? REKODET: Diffuse svar Andre specifikke svar Tautologiske svar af typen: det bedste parti God politik Partiets ærlighed, siger hvad de mener, troværdighed Utilfredshed med tidligere parti Orden på det hele Det bedste for landet Tillid/mistillid generelt Demokratisk ret/pligt, herunder demokrati og frihedsrettig Valgkampagne / optræden Kandidatens personlighed/ udstråling Udelukkelsesprincip Ingen andre alternativer/ i mangel på bedre Overbevisning, idealisme Partiets ideer eller holdning/ værdier Partiets program Kritisk, vagthund, alternativ til det etablerede o. lign Partiets ideologi Socialistisk indstilling Borgerlig eller liberal

16 indstilling Kristelig indstilling Nationalisme/Bevare danskheden Imod socialisme/ kommunisme Andre ideologiske svar Partiets politik Parti Performance Økonomisk politik Finansloven Skattepolitik Skattestop Beskæftigelsespolitik Arbejdsmarkedspolitik Erhvervspolitik Socialpolitik Erhvervspolitik Ældrepolitik Bevarelse af velfærdsstaten/ velfærdsreform Kulturpolitik Lov og orden/kriminalitet Familiepolitik/børnepolitik Uddannelsespolitik Skolepolitik Udenrigspolitik EF- politik generelt, EU Skepsis over for EF / EU Forsvarspolitik Irak-krigen Miljøpolitik, herunder energipolitik Dyrevelfærd Flygtninge/indvandrepolitik, herunder - debat Integrationspolitik Lokalpolitik Anden specifik politik Regerer (bibeholde regering)/ har regeret Ny regering/ vælte regering Almindelig tillid til regeringen Sympati/tilfredshed med regeringen Antipati/utilfredshed med regeringen Sympati for Anders Fogh Rasmussen Antipati mod Anders Fogh Rasmussen Gavner os/mig Bedst for arbejderen, arbejderpartiet Pensionisterne Støtter erhvervslivet Landmændene Bedst for lønmodtagerne De fattige/småfolk/de svage Andre grupper nævnt Har altid stemt sådan/vane Ofte stemt på sådan/næsten altid Vokset op med det Overtalt af ægtefælle Påvirket af andre Tilhænger af parti Medlem af partiet/politisk aktiv Partiets stabilitet Partiets ledere nævnt (bortset fra Anders Fogh Rasmussen) Anden fremtrædende politikker nævnt Tillid til kandidaten/lokal kandidat Enig med kandidaten Kandidat performance/dygtig politiker Køn Strategisk ønske om balance (fx "modvægt til") Strategi u.n.a / taktisk Imod en borgerlig regering

17 Imod socialistisk/venstreorienteret regering For socialdemokratiet Imod socialdemokratiet For Venstre Imod Venstre For at styrke venstrefløjen Samarbejde over midten Partiets samarbejdspolitik Stort parti/gennemslagskraft Ønske om fornyelse/fortsættelse af den førte politik For at få nogen ændret Stemme er til gavn/de havde brug for stemmer Internet test Generel tilfredshed Specifikke partimæssige grunde Ved ikke/ingen bestemt grund Vil ikke svare Uoplyst Irrelevant svarprocent: 89 V0033 VIGT. GRUND VED IKKE start 615, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q5a: Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde? Ved ikke: Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0034 NEJ IKKE STEM. A.PARTIER start 617, manglende data: >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) Nej Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 96 V0035 TÆNKTE STEM. SOCIALDEMO. start 619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere

18 svar) A: Socialdemokraterne Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0036 TÆNKTE STEM. RAD.VENSTRE start 621, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) B: Det Radikale Venstre Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0037 TÆNKTE STEM. KONSERVATIV start 623, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) C: De Konservative Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0038 TÆNKTE STEM. SOC. FOLK. start 625, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) F. Socialistisk Folkeparti Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

19 Irrelevant svarprocent: 44 V0039 TÆNKTE STEM. KRISTENDE. start 627, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) K: Kristendemokraterne Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0040 TÆNKTE STEM. DK. FOLKEP. start 629, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) O: Dansk Folkeparti Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0041 TÆNKTE STEM. VENSTRE start 631, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) V: Venstre Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0042 TÆNKTE STEM. NY ALLIANCE start 633, manglende data: = 9 eller >=10

20 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) Y: Ny Alliance Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0043 TÆNKTE STEM. ENHEDSLISTE start 635, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) Ø: Enhedslisten Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0044 STEM. KANDIDAT U. PARTI start 637, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) Kandidat uden for partierne Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0045 TÆNKTE STEM. ANDRE SVAR start 639, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) Andet svar

21 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0046 TÆNKTE STEM. VED IKKE start 641, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0047 PARTI ALDRIG STEMME PÅ start 643, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q7: Og var der nogen partier i folketingsvalget som du aldrig ville stemme på? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0048 ALDRIG STEM. SOC.DEMOK. start 645, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? A: Socialdemokraterne Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0049 ALDRIG STEM. RAD.VENSTRE start 647, manglende data: >=10

22 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? B: Radikale Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0050 ALDRIG STEM. KONSERVAT. start 649, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? C: Konservative Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0051 ALDRIG STEM. SOC.FOLKEP. start 651, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? F: Socialistisk Folkeparti Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0052 ALDRIG STEM. KRISTENDEM. start 653, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? K: Kristendemokraterne Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94

23 V0053 ALDRIG STEM. DK. FOLKEP. start 655, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? O: Dansk Folkeparti Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0054 ALDRIG STEM. VENSTRE start 657, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? V: Venstre Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0055 ALDRIG STEM. NY ALLIANCE start 659, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? Y: Ny Alliance Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0056 ALDRIG STEM. ENHEDSLISTE start 661, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? Ø: Enhedslisten Ikke nævnt Nævnt Irrelevant

24 svarprocent: 94 V0057 ALDRIG STEM. A.PARTIER start 663, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? Andre partier Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0058 ALDRIG STEM. VIL EJ SV. start 665, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? Vil ikke svare Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0059 ALDRIG STEM. VED IKKE start 667, manglende data: >=10 FILTER: V28, V47 Spm. Q7a: Hvilke partier er det? Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 94 V0060 TÆNKTE PÅ AT STEMME start 669, manglende data: >=10 FILTER: V28 Spm. Q8: Tænkte du på at stemme? Nej

25 Ja Irrelevant svarprocent: 2 V0061 PÅ HVILKET PARTI start 671, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V28, V60 Spm. Q8A: På hvilket parti? A: Socialdemokraterne B. Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Y: Ny Alliance Ø: Enhedslisten Kandidat uden for partierne Andet Vil ikke svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0062 STEMTE V.FORRIGE VALG 05 start 674, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V28 Spm. Q9: Stemte du ved det forrige folketingesvalg i februar 2005? A: Socialdemokraterne B. Det Radikale Venstre C: Konservative D: Centrumdemokraterne F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne M: Minoritetspartiet O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten Kandidater uden for partierne Husker ikke parti Vil ikke svare om parti Stemte blankt Stemte ikke Havde ikke stemmeret Andre svar Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 V0063 FULGTE VALGKAMPEN I 2007 start 677, manglende data: = 99 eller >=100

26 FILTER: V28 Spm. Q10: Hvor meget fulgte du med i valgkampen i 2007? Meget tæt Ret tæt Ikke særligt tæt Slet ikke Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 V0064 BESØGTE POL.PARTI HJSIDE start 680, manglende data: = 99 Spm. Q11: Besøgte du nogle af de politiske partiers hjemmesider under valgkampen? Nej Ja, en enkelt Ja, flere Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst svarprocent: 100 V0065 BEDST INFO PARTI/POLITIK start 682, manglende data: = 99 Spm. Q12_1: Hvor har du bedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen? Nyhedsudsendelser i TV Debatprogrammer i TV Radio Aviser Internettet Valgmøder og lignende Tale med familie, venner og bekendte Andet (noter) Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0066 BEDST INFO PARTI/POL HV. start 684, bredde 200, tekstfelt FILTER: V65 Spm. Q12_1: Hvor har du bedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen? Andet (noter)

27 Variablen indeholder en liste over andet. V0067 N.BEDST INFO PARTI/POL. start 884, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V65 Spm. Q12_2: Hvor har du næstbedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen? Nyhedsudsendelser i TV Debatprogrammer i TV Radio Aviser Internettet Valgmøder og lignende Tale med familie, venner og bekendte Andet (noter) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0068 N.BEDST INFO PART/POL HV start 887, bredde 200, tekstfelt FILTER: V65, V67 Spm. Q12_2: Hvor har du næstbedst fået noget at vide om partierne og deres politik under valgkampen? Andet (noter) Variablen indeholder en liste over andet. V0069 ANTAL GANGE UGE TV-NYHED start 1087, manglende data: = 99 Spm. Q12a: Mange mennesker ser ikke TV nyheder hver dag. Hvor mange gange om ugen, i en typisk uge, ser du TV-nyheder om aftenen? dage dag dage dage dage dage dage dage Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0070 ANTAL GANGE UGE LÆSE AV.

28 start 1089, manglende data: = 99 Spm. Q12b: Hvor mange dage om ugen, i en typisk uge, læser du avis? dage dag dage dage dage dage dage dage Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0071 KLARGØRE PARTI STANDPKT. start 1091, manglende data: = 9 Spm. Q13: Når du ser tilbage på valgkampen i aviser, TV mv., i hvor høj grad mener du så, valgkampen bidrog til at klargøre partiernes standpunkter? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Vil ikke svare Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0072 DELTAGET I VALGMØDE start 1092, manglende data: = 9 Spm. Q14: Har du deltaget i noget valgmøde op til folketingsvalget den 13. november? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 Vigtigste problemer V0073 VIGT. PROBLEM start 1093, bredde 200, tekstfelt

29 Spm. Q15: I forlængelse af folketingsvalget vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skal tage sig af i dag? Emne 1: Variablen indeholder en liste over vigtigste problemer. V0074 VIGT. PROBLEM VED IKKE start 1293, manglende data: = 9 Vigtigste problem - Ved ikke og ingen problemer Ved ikke Kan ikke nævne flere problemer Uoplyst svarprocent: 16 V0075 KAN NÆVNE FL. PROBLEMER start 1294, bredde 200, tekstfelt Spm. Q15a: Kan du nævne flere problemer? Emne 2: Variablen indeholder en liste over flere problemer. V0076 NÆVNE FL. PROB. VED IKKE start 1494, manglende data: = 9 Kan du nævne flere problemer - Ved ikke og ikke flere problemer Ved ikke Kan ikke nævne flere problemer Uoplyst svarprocent: 16 V0077 KAN NÆVNE FL. PROBLEMER start 1495, bredde 200, tekstfelt Spm. Q15b: Kan du nævne flere problemer? Emne 3: Variablen indeholder en liste over flere problemer: V0078 NÆVNE FL. PROB. VED IKKE start 1695, manglende data: = 9 Kan du nævne flere problemer - Ved ikke og ikke flere problemer Ved ikke Kan ikke nævne flere problemer Uoplyst svarprocent: 21

30 V0079 KAN NVÆNT FL. PROBLEMER start 1696, bredde 200, tekstfelt Spm. Q15c: Kan du nævne flere problemer? Emne 4: Variablen indeholder en liste over flere problemer. V0080 NÆVNE FL. PROB. VED IKKE start 1896, manglende data: = 9 Kan du nævne flere problemer - Ved ikke og ikke flere problemer Ved ikke Kan ikke nævne flere problemer Uoplyst svarprocent: 19 V0081 VIGT. PROBLEM REKODET start 1897, bredde 4, manglende data: = 9999 Vigtigste problem - rekodet Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (386) 9999 = Uoplyst (214) V0082 N.VIGT. PROBLEM REKODET start 1901, bredde 4, manglende data: = 9999 Næstvigtigste problem - rekodet Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (61) 9999 = Uoplyst (834) V VIGT. PROBLEM REKODET start 1905, bredde 4, manglende data: = 9999 Tredje vigtigste problem - rekodet Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (56) 9999 = Uoplyst (1440) V VIGT. PROBLEM REKODET start 1909, bredde 4, manglende data: = 9999 Fjerde vigtigste problem - rekodet Se note: 1

31 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (55) 9999 = Uoplyst (2227) V0085 BEDST HÅNDTERE PROBLEM 1 start 1913, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V73 Spm. Q16: Du nævnte (spm. Q15) som det første problem, som politikerne skulle tage sig af. Hvilket parti synes du så er bedst til at håndtere dette problem? A: Socialdemokraterne B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Y: Ny Alliance Ø: Enhedslisten Andet parti Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst Irrelevant svarprocent: 83 V0086 BEDST HÅNDTERE PROBLEM 2 start 1916, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V73, V85 Spm. Q17: Dernæst nævnte du (spm. Q15). Hvilket parti syntes du er bedst til at håndtere det problem? A: Socialdemokraterne B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti V: Venstre Y: Ny Alliance Ø: Enhedslisten Andet parti Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst Irrelevant svarprocent: 68 Holdning de enkelte partier

32 V0087 SYNES OM SOC.DEMOKRATIET start 1919, manglende data: = 99 Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... A: Socialdemokraterne Synes meget dårligt om partiet Synes virkelig godt om partiet Ved ikke nok om partiet Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst svarprocent: 100 V0088 SYNES OM RADIKALE start 1921, manglende data: = 99 Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... B: Radikale Synes meget dårligt om partiet Synes virkelig godt om partiet Ved ikke nok om partiet Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst svarprocent: 100 V0089 SYNES OM KONSERVATIVE

33 start 1923, manglende data: = 99 Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... C: Konservative Synes meget dårligt om partiet Synes virkelig godt om partiet Ved ikke nok om partiet Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst svarprocent: 100 V0090 SYNES OM SOC. FOLKEPARTI start 1925, manglende data: = 99 Spm. Q18: Nu skal det handle om hvad du mener om de enkelte politiske partier. Placer venligst det enkelte parti på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du synes meget dårligt om partiet, og 10 betyder, at du synes virkelig godt om partiet. Hvor vil du placere... F: Socialistisk Folkeparti Synes meget dårligt om partiet Synes virkelig godt om partiet Ved ikke nok om partiet Ved ikke Vil ikke svare Uoplyst svarprocent: 99 V0091 SYNES OM KRISTENDEMOKR. start 1927, manglende data: = 99

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere