Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Lars Georg Jensen for Studievejledningen ved Odense Universitet og Regionalindstillingsudvalget for Fyn (RIU-FYN) PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984", som oprindeligt blev indsamlet af Ralph Bjørn Eriksen og Lars Georg Jensen for Studievejledningen ved Odense Universitet og Regionalindstillingsudvalget for Fyn (RIU-FYN). Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0809). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0809: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, Primærundersøgere: Ralph Bjørn Eriksen og Lars Georg Jensen for Studievejledningen ved Odense Universitet og Regionalindstillingsudvalget for Fyn (RIU-FYN). DDA-0809, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (741 respondenter, 51 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (50 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Ralph Bjørn Eriksen og Lars Georg Jensen for Studievejledningen ved Odense Universitet og Regionalindstillingsudvalget for Fyn (RIU-FYN), og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i december 1984 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse.

3 Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0809: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV marts 1985 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen

4 Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at

5 formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer

6 i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: boligforhold, studerende; studerendes boligforhold; Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0809: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, Primærundersøgere: Ralph Bjørn Eriksen og Lars Georg Jensen. DDA-0809, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (741 respondenter og 51 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (50 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0809. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0809. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): (A) Andersen, Per; (B) Hurwitz, Kirsten. (A) OU: Studievejledningen; (B) Regionalindstillingsudvalget for Fyn (RIU-FYN); (A) Campusvej 55, DK-5230 Odense M; (B) Niels Bohrs Allé 21, DK-5230 Odense M. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Eriksen, Ralph Bjørn; (B) Jensen, Lars Georg. (A) Dansk Data Arkiv. (A) Niels Bohrs Allé 25, DK-5230 Odense M.; (B) Solfaldsvej 14, st.th., DK-5000 Odense C. Yderligere oplysninger: Ralph Bjørn Eriksen har designet stikprøven og konstrueret spørgeskemaet, mens Lars Georg Jensen i samarbejde med de øvrige medlemmer af forretningsudvalget for RIU-FYN forestår analyse og afrapportering. Opdragsgiver: (A) Andersen, Per; (B) Hurwitz, Kirsten. (A) OU: Studievejledningen; (B) Regionalindstillingsudvalget for Fyn (RIU-FYN); (A) Campusvej 55, DK-5230 Odense M; (B) Niels Bohrs Allé 21, DK-5230 Odense M. Økonomisk sponsor: Odense Kommune, Magistratens 4. afdeling (kulturforvaltningen). Slotsgade 5 E, DK-5000 Odense C.

8 ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen er en status over boligsituationen pr. 1. november 1984 for studerende optaget samme efterår ved følgende uddannelsesinstitutioner i Odense: Odense Universitet, Odense Seminarium, Odense Teknikum, Den sociale Højskole, Socialpædagogisk seminarium samt Børnehave- og fritidspædagogseminariet. Følgende forhold vedrørende boligsituationen er kortlagt: 1) Boligens art, størrelse, standard og boligudgiften. 2) Tidspunkt for boligsøgning i forbindelse med studiestarten og hvordan bolig søgtes; tilsvarende om og hvordan bolig blev erhvervet. 3) Utilfredsstillende forhold ved og generel tilfredshed med boligen. 4) Ønske om anden bolig og årsager hertil samt angivelse af boligpræferencer i relation til behov og økonomisk formåen. Endelig er uddannelsesforløbet kort beskrevet. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1029 enheder i oprindelig stikprøve; 288 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 741. Yderligere oplysninger: I I I I I I Udd.institution I antal skemaer I antal resp. I svarpct. I I I I I I I Od. Universitet I 474 x) I 372 I 78,5 I I Od. Seminarium I 72 I 41 I 56,9 I I Od. Teknikum I 200 I 159 I 79,5 I I Soc. Højskole I 44 I 37 I 84,1 I I Socialpædagoger I 100 I 71 I 71,0 I I Børneh./fritids I 88 I 61 I 69,3 I I I I I I I Total I 978 xx) I 741 I 75,8 I I I I I I x) Oprindeligt blev der udsendt 485 skemaer til studerende på Odense Universitet, men svarprocenten skal beregnes på grundlag af 474 skemaer, da 11 studerende udgik af undersøgelsen. 10 af disse besvarede spørgeskemaet, hvoraf det fremgik, at de var optaget på en anden uddannelsesinstitution (uden for Fyn). Desuden returneredes 1 spørgeskema med adressaten ubekendt. xx) Ovenfor fremgår det, at antallet af enheder i den oprindelige stikprøve var 1.029, mens der i tabellen kun er anført 978. Differencen på 51 fremkommer dels ved de ovennævnte 11 universitetsstuderende, der udgik af undersøgelsen, dels ved at Ergo- og fysioterapeutskolen oprindeligt deltog i undersøgelsen med 40 studerende. Denne gruppe af studerende udgik af undersøgelsen på grund af en administrativ fejl fra skolens side, der betød, at det ikke var statistisk tilfældigt, hvem der ikke besvarede det uddelte spørgeskema. Fejltagelsen bestod i, at disse stude1rende fik uddelt et spørgeskema,

9 der blot var sendt til skolen til orientering om undersøgelsen, der skulle foregå fra den 1. november. Dette spørgeskema blev fremsendt ca. den 1. oktober, hvorefter det blev kopieret og uddelt til de studerende. Kort tid efter indkom nogle besvarelser af det "uautoriserede" spørgeskema, og disse blev kassereret. Det "korrekte" spørgeskema blev tilsendt skolen den 1. november, som distribuerede det til de studerende. Imidlertid var interessen for at besvare et sådant spørgeskema to gange, som det ville blive tilfældet for nogle studerende, uhyre begrænset. Derfor kunne det ikke betragtes som tilfældigt, hvilke studerende, der ikke besvarede det "korrekte" spørgeskema, og konsekvensen blev, at de studerende på Ergo- og fysioterapautskolen udgik af undersøgelsen. Datasættets størrelse: 741 respondenter; 51 variable pr. respondent; 2 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 23 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Denne undersøgelses spørgeskema er udformet med udgangspunkt i "Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981" (DDA-0545). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: uddannelse; tidsbegrænsninger. Respondentgruppen er dels afgrænset ved uddannelsesinstitution, dels ved optagelsesår på denne. Medtaget i undersøgelsen var oprindeligt studerende optaget i efteråret 1984 ved følgende videregående uddannelsesinstitutioner i Odense: Odense Universitet, Odense Seminarium, Odense Teknikum, Den sociale Højskole, Socialpædagogisk seminarium, Børnehave- og fritidspædagogseminariet samt Ergo- og fysioterapeutskolen. Sidstnævnte udgik imidlertid senere af undersøgelsen. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Simpel tilfældig udvælgelse. For fire af uddannelsesinstitutionerne er der tale om en totaltælling, mens der for Odense Universitets og Odense Teknikums vedkommende er udtrukket en tilfældig stikprøve på 50% af de studerende. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Odense. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 5. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der blev udsendt een rykker. Dataindsamlingspersonale: særligt personale. De respektive uddannelsesinstitutioners studievejledning eller sekretariat sørgede for udsendelsen og indsamlingen af spørgeskemaerne. Vægtning: Yderligere oplysninger: Der er ikke foretaget nogen vægtning.

10 BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: ingen. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af kodning. Data blev af Dansk Data Arkiv kodet, hullet og kontrolleret i en og samme proces ved hjælp af det DDA-udviklede inddateringsprogram DDA-ENTRY. Der blev læst korrektur på 10% af de inddaterede data, hvilket omfattede 73 respondenter. Oprindeligt blev der inddateret 42 variable for hver af respondenterne, hvilket betyder, at der blev læst korrektur på inddaterede variable. Korrekturlæsningen afslørede 3 kodefejl, dvs. at 0,98 promille af den korrekturlæste datamængde var fejlbehæftet. Anvendelse af DDA-ENTRY systemet på andre spørgeskemaundersøgelser har givet det samme resultat, hvorfor fejlmængden i hele datamaterialet må antages at være af ovennævnte størrelse. Konstaterede fejl i data er rettet. De nævnte fejl er i statistisk sammenhæng at betragte som stokastiske, fordi det er fejlkodning inden for de enkelte variables legale koder. Vilde koder og filterfejl kan nemlig ikke forekomme, når data kodes ved hjælp af DDA-ENTRY systemet. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Andersen, Per; OU: Studievejledningen. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Jensen, Lars Georg; Fahrendorff, Claus; Madsen, Helle; Rasmussen, Knud-Erik; Pedersen, Henrik Wedel; Hansen, Bjarne og Smedegaard, Flemming: Ny uddannelse og så ny bolig? En undersøgelse af boligsituationen for de nye studerende, optaget sommeren 1984 ved videregående uddannelser i Odense. RIU-Fyn; 40 pp Analyseresultater (skalaer, index, etc.): primær-analyseresultater arkiveret i arkivet. Datamaterialets kontinuerte variable er både medtaget i deres oprindelige form og rekodet til intervaller med henblik på analyse. Referencer til beslægtede studier: replikation af tidligere studier. "Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Århus, 1980" (DDA-0557) og "Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981" (DDA-0545). Oplysninger om disse undersøgelser kan fås ved henvendelse til Dansk Data Arkiv. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE

11 Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: Bopælsvariablen er kategoriseret således: 1) Odense kommune, 2) Fyns amtskommune i øvrigt, 3) Uden for Fyns amtskommune. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Boligudgift. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Indkomst: Respondent: nettoindkomst, oktober INDLEDNING Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Ralph Bjørn Eriksen og Lars Georg Jensen for Studievejledningen ved Odense Universitet og Regionalindstillingsudvalget for Fyn (RIU-FYN). Undersøgelsen er en status over boligsituationen pr. 1. november 1984 for studerende optaget samme sommer/efterår ved følgende videregående uddannelsesinstitutioner i Odense: Odense Universitet, Odense Seminarium, Odense Teknikum, Den sociale Højskole, Socialpædagogisk seminarium samt Børnehave- og fritidspædagogseminariet. Følgende forhold vedrørende de studerendes boligsituation er kortlagt: 1) Boligens art, størrelse, standard og boligudgiften. 2) Tidspunkt for boligsøgning i forbindelse med studiestarten og hvordan bolig søgtes; tilsvarende om og hvordan bolig blev erhvervet. 3) Utilfredsstillende forhold ved og generel tilfredshed med boligen. 4) Ønske om anden bolig og årsager hertil samt angivelse af boligpræference i relation til behov og økonomisk formåen. Endelig er uddannelsesforløbet kort beskrevet. Data blev af DDA kodet, hullet og kontrolleret i en og samme proces ved hjælp af inddateringsprogrammet DDA- ENTRY. Disse data er sammen med den tilhørende dokumentation i form af spørgeskema og kodebog afleveret til DDA. DDA har forestået design af stikprøve, konstruktion af

12 spørgeskema samt oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt og konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (0809) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen. Med hensyn til manglende data opfylder materialet DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel. Irrelevant-katagorien er kodet 10 (henholdsvis 100, 1000 osv.). Spørgeskemaets filterstruktur er gengivet i kodebogen på følgende måde: Filtervariablene er angivet ved en tekst i de relevante kategorier. Eksempelvis således: - gå til spm (V37). I de filtrerede variable er filtervariablen anført således: FILTER Vnn, hvor nn er nummeret på filtervariablen. Kategorien "ikke nævnt" optræder, når et spørgsmål omfatter en gruppe variable (her kun spørgsmål 17, der omfatter V26- V34). Kategorien anvendes, når respondenten har svaret i mindst eet tilfælde, hvor der er kodet "nævnt", mens der i de øvrige variable i gruppen er kodet "ikke nævnt". Kategorien "ikke nævnt" adskiller sig således fra "uoplyst", der i sådanne spørgsmål kun anvendes, når der slet ikke er svaret på nogle af de variable, som spørgsmålet omfatter. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 0809 for alle respondenter. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 Sekvensnummer

13 Denne variabel indeholder et firecifret løbenummer begyndende med V0003 RESPONDENTIDENTIFIKATION start 9, bredde 4 Respondentidentifikation Denne variabel indeholder et firecifret løbenummer, der skal sikre en entydig identifikation af respondenterne. V0004 UDDANNELSESINSTITUTION start 13 Uddannelsesinstitution Denne variabel er dannet ud fra V3 (Respondentidentifikation). % antal kode Odense Universitet Odense Seminarium Odense Teknikum Den sociale Højskole, Odense Socialpædagogisk seminarium, Odense Børnehave- og fritidspædagogseminariet, Odense V0005 KØN start 14 Spm. 1: Er du: % antal kode Mand Kvinde V0006 ALDER start 15, manglende data: = 99 Spm. 2: Alder pr. 1. november 1984:

14 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst svarprocent: 99 V0007 CIVILSTAND start 17, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du: Enlig Gift eller samlevende Uoplyst svarprocent: 99 Hvis du ikke har nogen hjemmeboende børn eller samkvemsret med nogen børn, bedes du gå til spørgsmål 5. V0008 ANTAL HJEMMEBOENDE BØRN start 18

15 Spm. 4.1: Hvor mange børn har du? Antal hjemmeboende børn % antal kode Ingen hjemmeboende børn barn børn børn eller flere børn V0009 ANTAL "SAMKVEMS-BØRN" start 19 Spm. 4.2: Hvor mange børn har du? Antal børn du har samkvemsret med % antal kode Ikke samkvemsret med nogen børn barn børn børn eller flere børn V0010 BOPÆL PR start 20, manglende data: = 9 Spm. 5: Bopæl pr. 1. juni 1984: Odense kommune Fyns amtskommune i øvrigt Udenfor Fyns amtskommune Uoplyst svarprocent: 99 V0011 BOPÆL PR start 21, manglende data: = 9 Spm. 6: Bopæl pr. 1. november 1984:

16 Odense kommune Fyns amtskommune i øvrigt Udenfor Fyns amtskommune Uoplyst svarprocent: 99 De følgende spørgsmål om dine boligforhold vedrører din nuværende bolig, dvs. den bolig du bor i pr. 1. november V0012 ANTAL KM. TIL UDD.INST. start 22, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 7: Afstand mellem bopæl og uddannelsessted: Antal kilometer er kodet direkte. Under 1 km. er kodet 1. Uoplyst er kodet 999. Angivne decimaler er afrundet til nærmeste hele tal. I V47 kan den til intervaller rekodede svarfordeling på dette spørgsmål aflæses. V0013 BOLIGFORM start 25, manglende data: = 99 Spm. 8: Boligform: "Andet" er omkodet til en af de øvrige kategorier, såfremt svaret gav mulighed herfor. Respondenter, der både angav boligform og at de boede i kollektiv/bofællesskab, er kodet sidstnævnte Bor hjemme (hos forældre) Privat værelse Kollegieværelse Kollegielejlighed Lejet lejlighed i privat ejendom Lejet lejlighed i boligforening Ejerlejlighed, andelslejlighed Lejet hus Eget hus Kollektiv/bofællesskab med flere andre Bor midlertidigt hos familie/venner Andet Uoplyst svarprocent: 99 V0014 ANTAL MÅNEDER I BOLIG start 27, manglende data: = 9

17 Spm. 9: Hvor længe har du boet i din nuværende bolig? Under 6 måneder måneder måneder måneder måneder eller mere Uoplyst svarprocent: 100 V0015 BOLIGSTØRRELSE start 28, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 10: Hvor mange kvadratmeter er din nuværende bolig på? Antal kvadratmeter er kodet direkte. Uoplyst er kodet 999. Angivne decimaler er afrundet til nærmeste hele tal. I V48 kan den til intervaller rekodede svarfordeling på dette spørgsmål aflæses. V0016 BOLIGSTANDARD - TOILET start 31, manglende data: = 9 Spm. 11.A: Hvordan er forholdene i din nuværende bolig med hensyn til toilet, bad og køkken? A. Toilet Eget toilet Adgang til toilet Uoplyst svarprocent: 99 V0017 BOLIGSTANDARD - BAD start 32, manglende data: = 9 Spm. 11.B: Hvordan er forholdene i din nuværende bolig med hensyn til toilet, bad og køkken? B. Bad Eget bad

18 Adgang til bad Ikke adgang til bad Uoplyst svarprocent: 99 V0018 BOLIGSTANDARD - KØKKEN start 33, manglende data: = 9 Spm. 11.C: Hvordan er forholdene i din nuværende bolig med hensyn til toilet, bad og køkken? C. Køkken Enkelte respondenter angav mere end et svar. Disse er kodet med den i indholdsmæssig forstand "højeste" værdi, dvs. at 1 er kodet fremfor 2, 2 fremfor 3 osv Eget køkken Adgang til køkken Eget tekøkken/kogeplade Adgang til tekøkken/kogeplade Ikke adgang til kogemuligheder Uoplyst svarprocent: 99 V0019 MÅNEDLIG BOLIGUDGIFT start 34, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 12: Hvad er din månedlige boligudgift incl. varme? Du bedes anføre bruttoudgiften, dvs. at du ikke skal fratrække evt. boligsikring eller rentefradrag. Hjemmeboende anfører, hvad de betaler for at bo hjemme (excl. kost). Gifte og samlevende anfører deres egen andel af boligudgiften. Beboere i kollektiv/bofællesskab anfører deres egen andel af boligudgiften. Antal kroner pr. måned er kodet direkte. Uoplyst er kodet I V49 kan den til intervaller rekodede svarfordeling på dette spørgsmål aflæses. V0020 ARBEJDE SOM BETALING start 38, manglende data: = 9 Spm. 13: Betales en del af huslejen ved at arbejde for

19 værten? Enkelte respondenter angav såvel kategorien "2" som "3". I disse tilfælde er der kodet Nej, intet arbejde Ja, er vicevært el.lign Ja, andet arbejde (børnepasning, rengøring, havepasning el.lign.) Uoplyst svarprocent: 95 V0021 SÆRLIG UTILFREDS BOLIG 1 start 39, manglende data: = 99 Spm. 14.1: Hvilke forhold ved din nuværende bolig er du særlig utilfreds med? Anfør vigtigste og næstvigtigste forhold: Vigtigste forhold Kun 1 ring. "Andet" omfatter især forhold som 1) træk, fugt og kulde i boligen og 2) problemer med boligens ejer/vært bl.a. omkring vedligeholdelse. Såfremt svaret i "andet" faldt ind under en af de øvrige kategorier, er svaret omkodet til en af disse Mangler badeværelse Mangler køkken Boligen er for lille Huslejens størrelse For lang transporttid til uddannelsessted For megen støj Må ikke selv støje At jeg ikke har en bolig for mig selv Manglende mulighed for socialt samvær Problemer med forældre/bofæller Problemer med naboer Andet Ingen forhold jeg er særlig utilfreds med Uoplyst svarprocent: 96 V0022 SÆRLIG UTILFREDS BOLIG 2 start 41, manglende data: = 99 Spm. 14.2: Hvilke forhold ved din nuværende bolig er du sær-

20 lig utilfreds med? Anfør vigtigste og næstvigtigste forhold: Næstvigtigste forhold Kun 1 ring. "Andet" omfatter især forhold som 1) træk, fugt og kulde i boligen og 2) problemer med boligens ejer/vært bl.a. omkring vedligeholdelse. Såfremt svaret i "andet" faldt ind under en af de øvrige kategorier, er svaret omkodet til en af disse Mangler badeværelse Mangler køkken Boligen er for lille Huslejens størrelse For lang transporttid til uddannelsessted For megen støj Må ikke selv støje At jeg ikke har en bolig for mig selv Manglende mulighed for socialt samvær Problemer med forældre/bofæller Problemer med naboer Andet Ingen forhold jeg er særlig utilfreds med Uoplyst svarprocent: 79 V0023 GENEREL BOLIGTILFREDSHED start 43, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvordan er du alt i alt tilfreds med din nuværende bolig? Hvis respondenten både angav "1" og "2", er der kodet 2. Hvis respondenten både angav "3" og "4", er der kodet 3. Hvis respondenten angav en kombination af tilfredshed og utilfredshed (især "2" og "3"), er der kodet 9 (uoplyst) Meget tilfreds Ret tilfreds Ret utilfreds Meget utilfreds Uoplyst svarprocent: 99 V0024 SØGT BOLIG - STUDIESTART start 44, manglende data: = 9

21 Spm. 16.1: Har du søgt bolig i forbindelse med studiestarten? Ja Nej - gå til spm (V37) Uoplyst svarprocent: 97 V0025 TIDSPUNKT BOLIGSØGNING start 45, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 16.2: Har du søgt bolig i forbindelse med studiestarten? Hvis ja, hvornår begyndte du at søge bolig? Begyndte at søge før 1. juli Begyndte at søge juli Begyndte at søge 28. juli august Begyndte at søge 15. august eller senere Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 Ang. spm. 17 (V26-V34): sæt gerne flere ringe. V0026 RIU-FYN start 47, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.1: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? Gennem RIU-FYN eller anden kollegieanvisning Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46

22 V0027 PRIVAT BOLIGANVISNING start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.2: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? Gennem privat boliganvisning Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0028 BOLIGFORENING start 51, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.3: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? Gennem boligforening Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0029 SVAR PÅ AVISANNONCE start 53, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.4: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? Gennem svar på avisannonce Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant

23 svarprocent: 46 V0030 EGEN ANNONCERING start 55, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.5: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? Gennem egen annoncering Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0031 FAMILIE start 57, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.6: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? Gennem familie Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0032 VENNER start 59, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.7: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? Gennem venner

24 Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0033 BISTANDSKONTORET start 61, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.8: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? Gennem bistandskontoret Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0034 PÅ ANDEN MÅDE start 63, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 17.9: Hvordan har du søgt bolig (i forbindelse med studiestarten)? På anden måde Nævnt Ikke nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 V0035 FÅET BOLIG start 65, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V24 Spm. 18.1: Har du fået en bolig (i forbindelse med studiestarten)?

25 Ja, permanent bolig Ja, midlertidig bolig Nej, har ikke fået bolig - gå til spm Uoplyst Irrelevant svarprocent: 45 V0036 HVORDAN FÅET BOLIG start 67, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V24, V35 Spm. 18.2: Har du fået en bolig (i forbindelse med studiestarten)? Hvis ja, hvordan har du fået denne bolig? Sæt kun 1 ring Gennem RIU-FYN eller anden kollegieanvisning Gennem privat boliganvisning Gennem boligforening Gennem svar på avisannonce Gennem egen annoncering Gennem familie Gennem venner Gennem bistandskontoret På anden måde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0037 ØNSKER ANDEN BOLIG start 70, manglende data: = 9 Spm. 19.1: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Ja Nej - gå til spm. 20 (V40) Uoplyst svarprocent: 97 V0038 ÅRSAG ANDEN BOLIG 1

26 start 71, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. 19.2: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Hvis ja, bedes du anføre den vigtigste og næstvigtigste årsag hertil: Vigtigste årsag Kun 1 ring. "Andet" omfatter især svar som 1) nuværende bolig er midlertidig/fremlejet, 2) vil gerne bo for mig selv, 3) vil gerne flytte sammen med en anden/andre og 4) forskellige mangler ved boligen som fx bad og køkken Vil gerne flytte hjemmefra Bor kun midlertidigt hos familie/venner Nuværende bolig er for lille Nuværende bolig er af for ringe standard Nuværende bolig er for dyr Afstanden til uddannelsesstedet er for lang Anden årsag Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V0039 ÅRSAG ANDEN BOLIG 2 start 73, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V37 Spm. 19.3: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Hvis ja, bedes du anføre den vigtigste og næstvigtigste årsag hertil: Næstvigtigste årsag Kun 1 ring. "Andet" omfatter især svar som 1) nuværende bolig er midlertidig/fremlejet, 2) vil gerne bo for mig selv, 3) vil gerne flytte sammen med en anden/andre og 4) forskellige mangler ved boligen som fx bad og køkken Vil gerne flytte hjemmefra

27 Bor kun midlertidigt hos familie/venner Nuværende bolig er for lille Nuværende bolig er af for ringe standard Nuværende bolig er for dyr Afstanden til uddannelsesstedet er for lang Anden årsag Uoplyst Irrelevant svarprocent: 26 V0040 POTENTIEL BOLIGUDGIFT start 75, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 20: Hvor meget kan du betale om måneden i boligudgift incl. varme? Antal kroner pr. måned er kodet direkte. Uoplyst er kodet Hvis respondenten angav et interval, er gennemsnittet kodet. Eksempelvis er svaret " " kodet 850. I V50 kan den til intervaller rekodede svarfordeling på dette spørgsmål aflæses. V0041 BOLIGVALG EFTER BEHOV start 79, manglende data: = 99 Spm. 21.1: Hvis du skulle flytte nu, hvilken bolig ville du så vælge, hvis du: A) Kun skulle tage hensyn til, hvad du har brug for? Kun 1 ring Værelse hos forældre Værelse hos anden familie eller venner Privat værelse Kollegieværelse med fælleskøkken Kollegielejlighed på 1 værelse med eget køkken Kollegielejlighed på 2 eller flere værelser Et værelse i kollektiv/bofællesskab eller flere værelser i kollektiv/ bofællesskab Lejet lejlighed på 1 værelse Lejet lejlighed på 2 eller flere værelser Ejerlejlighed på 1 værelse Ejerlejlighed på 2 eller flere værelser

28 Lejet hus Eget hus Uoplyst svarprocent: 89 V0042 BOLIGVALG EFTER ØKONOMI start 81, manglende data: = 99 Spm. 21.2: Hvis du skulle flytte nu, hvilken bolig ville du så vælge, hvis du: B) Kun skulle tage hensyn til, hvad du har råd til? Kun 1 ring Værelse hos forældre Værelse hos anden familie eller venner Privat værelse Kollegieværelse med fælleskøkken Kollegielejlighed på 1 værelse med eget køkken Kollegielejlighed på 2 eller flere værelser Et værelse i kollektiv/bofællesskab eller flere værelser i kollektiv/ bofællesskab Lejet lejlighed på 1 værelse Lejet lejlighed på 2 eller flere værelser Ejerlejlighed på 1 værelse Ejerlejlighed på 2 eller flere værelser Lejet hus Eget hus Uoplyst svarprocent: 85 V0043 RÅDIGHEDSBELØB OKTOBER start 83, bredde 5, manglende data: = Spm. 22: Hvor stort var dit rådighedsbeløb i oktober måned (1984)? Med rådighedsbeløb menes indkomst efter evt. skattetræk. Du bedes medregne alle former for indkomst (løn, uddannelsesstøtte mv.) samt stats- og banklån. Antal kroner er kodet direkte. Uoplyst er kodet På grund af tilføjelsen "(1984)" i spørgsmålsteksten har en

29 del respondenter angivet rådighedsbeløbet for hele 1984 i stedet for oktober måned Ud fra en "rimelighedsbetragtning" er det angivne beløb divideret med 12 i de relevante tilfælde. I V51 kan den til intervaller rekodede svarfordeling på dette spørgsmål aflæses. V0044 UDDANNELSESFORLØB start 88, manglende data: = 9 Spm. 23.A: Forløb af den uddannelse du forventes at have påbegyndt efteråret 1984: Fortsætter uddannelsen Har ikke påbegyndt uddannelsen - fortsæt med spm. 23.B (V45) Er ophørt med uddannelsen - fortsæt med spm. 23.B (V45) Overvejer at ophøre med uddannelsen - fortsæt med spm. 23.B (V45) Uoplyst svarprocent: 98 V0045 BOLIGMÆSSIGE ÅRSAGER start 89, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44 Spm. 23.B: Er det helt eller delvis af boligmæssige årsager, at du ikke har påbegyndt uddannelsen, er ophørt med eller overvejer at ophøre med uddannelsen? Spørgsmål 23.B (V45) overspringes hvis V44= Ja, udelukkende af boligmæssige årsager Ja, delvis af boligmæssige årsager Nej, af andre årsager Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0046 ALDER REKODET start 91, manglende data: = 9 Spm. 2: Alder pr. 1. november 1984:

30 Denne variabel er dannet ud fra V år år år år eller ældre Uoplyst svarprocent: 99 V0047 ANTAL KM. REKODET start 92, manglende data: = 9 Spm. 7: Afstand mellem bopæl og uddannelsessted: Denne variabel er dannet ud fra V km km km km km. eller længere Uoplyst svarprocent: 99 V0048 BOLIGSTØRRELSE REKODET start 93, manglende data: = 99 Spm. 10: Hvor mange kvadratmeter er din nuværende bolig på? Denne variabel er dannet ud fra V kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm. eller derover Uoplyst svarprocent: 96

31 V0049 BOLIGUDGIFT REKODET start 95, manglende data: = 99 Spm. 12: Hvad er din månedlige boligudgift incl. varme? Denne variabel er dannet ud fra V kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover Uoplyst svarprocent: 97 V0050 POT. BOLIGUDGIFT REKODET start 97, manglende data: = 99 Spm. 29: Hvor meget kan du betale om måneden i boligudgift incl. varme? Denne variabel er dannet ud fra V kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover Uoplyst svarprocent: 87 V0051 RÅDIGHEDSBELØB REKODET start 99, manglende data: = 99 Spm. 22: Hvor stort var dit rådighedsbeløb i oktober

32 måned (1984)? Denne variabel er dannet ud fra V kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover Uoplyst svarprocent: 94

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere