DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Valgundersøgelsen 2007', som oprindeligt blev indsamlet af TNS Gallup for Jørgen Goul Andersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-26471). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-26471: Valgundersøgelsen Primærundersøger: Jørgen Goul Andersen. DDA-26471, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Nønne Maalø Larsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4018 respondenter, 524 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (*** pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af TNS Gallup for Jørgen Goul Andersen, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni, 2012 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og

3 Nønne Maalø Larsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-26471: Valgundersøgelsen Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV August 2012 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen

4 Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne.

5 DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable.

6 Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere

7 dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 2007 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA og er under oparbejdning til klasse D. Undersøgelsens placering i klynge(r): politologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Beslutningstidspunkt; Dansk politik; Demokrati; Den offentlige sektor; EU; EU-traktat; Flygtningepolitik; Folketingsvalg; Globalisering; Grøn politik; Holdning til EU; Indvandrerpolitik; Integration af indvandrere; International konflikt; Kriminalitetsforebyggelse; Medievane; Medlemskab af politisk parti; Medmenneskelig tillid; Offentlig service; Offentlige udgifter; Partipræference; Partivalg; Politisk debat; Politisk deltagelse; Politisk diskussion; Politisk interesse; Politisk placering; Politisk problem; Skattelettelse; Skattereform; Skattestop; Social lighed; Social reform; Social ulighed; Starthjælp; Stemmeafgivelse; Stemmeintention; Strafudmåling; Tilfredshed med tilværelsen; Tillid til danskere; Tillid til medier; Tillid til partier; Tillid til politikere; Tørklædeforbud; Udlicitering; Udvikling; Valg; Valgdeltagelse; Valgkamp; Valgkampagne; Valgprogram; Velfærd; Velfærdsstat; Økonomisk reform; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-26471: Valgundersøgelsen Primærundersøger: Jørgen Goul Andersen. DDA-26471, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Nønne Maalø Larsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4018 respondenter, 524 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (** pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Morten Højmose Andersen. Institut for Statskundskab. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Jørgen Goul

8 Andersen. Institut for Statskundskab. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. Dataindsamler: TNS Gallup. Masnedøgade 22-26, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Valgundersøgelsen 2007 består af to undersøgelser: 1. En interviewdel med 2576 respondenter på TNS Gallups internetpanel gennemført i januar-februar En hovedundersøgelse med 1442 respondenter, som var en kombination af personlige CAPI, postal og CAWI interview. Dette blev gennemført i perioden 21. november juni Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): Yderligere oplysninger: TNS Gallups internetpanel oprindelig stikprøve antal gennemførte interview Hovedundersøgelsen: oprindelig stikprøve antal gennemførte interview Datasættets størrelse: 4018 respondenter; 524 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 93 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Undersøgelsens population er defineret som herboende personer på 18 år eller mere med bopæl i en privat husstand. For webpanelet er stikprøven udtrukket straticificeret efter køn*alder, region og uddannelse blandt i Gallups webpanel. Udvælgelsesprocedurer: Klyngeudvælgelse. Udvælgelsen af adresser er sket ved en klyngeudvælgelse blandt alle private husstande i Danmark fra Indenrigsministeriets adressedatabase. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: En kombination af personlige CAPI, postal og CAWI interviews..

9 Skema/test-type: åbent spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Jørgen Goul Andersen. Institut for Statskundskab. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-00007: For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (valgundersøgelse 1971) DDA-00008: Valgundersøgelsen 1973 DDA-00016: Valgundersøgelsen 1975 DDA-00148: Panelundersøgelse af valgene 1971 og 1973 (valgundersøgelsen 1971 og 1973) DDA-00166: Valgundersøgelsen 1977 DDA-00199: Kommunevalgundersøgelsen 1978 DDA-00287: Valgundersøgelsen 1979 DDA-00529: Valgundersøgelsen 1981 DDA-00550: Kommunevalgundersøgelsen 1981 DDA-00658: Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål DDA-00772: Valgundersøgelsen 1984 DDA-01340: Valgundersøgelsen 1987 DDA-01432: Valgundersøgelsen 1988 DDA-01564: Valgundersøgelsen 1990 DDA-01834: Kommunevalgundersøgelsen 1993 DDA-02210: Valgundersøgelsen 1994 DDA-03132: Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen DDA-04189: Valgundersøgelsen 1998 DDA-06301: Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen DDA-12516: Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen DDA-13057: Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1 DDA-13058: Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2 DDA-18184: Valgundersøgelsen 2005 DDA-24339: Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1. DDA-25874: SurveyBankens ungdomsvalgundersøgelse, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Fødested: landets navn; lokalsamfundets størrelse. Boligforhold: boligtype. Husstandens karakteristika: børn tilstede.

10 Beskæftigelse: respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: økonomisk sektor. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING Valgundersøgelse 2007 består af to undersøgelser. For det første 2576 respondenter der er blevet interviewet på TNS Gallups internetpanel i januar-februar måned, samt en hovedundersøgelse, hvor der blev gennemført 1442 interviews, som var en kombination af personlige CAPI, postal og CAWI interviews. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2012 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Referencer

11 KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's studienummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 4018) af respondenter. V0003 RESPONDENT NUMMER start 10, bredde 4 Respondent nummer Variablen er kodet i intervallet 1 til V0004 DATAKILDE start 14 Datakilde % antal kode CAPI CAWI PAPI (Postal) PAPI (Scan) CAPI (interviewers

12 from Statskundskab) Webpanel V0005 RESPONSE start 15, bredde 4, manglende data: = 9999 Response Variablen er kodet i intervallet 1 til = Uoplyst (309) V0006 RESP.ID/UNIK H.DATAKILDE start 19, bredde 5, manglende data: >=10000 Respondent ID - unik for hver datakilde Variablen er kodet i intervallet 1 til = Uoplyst (309) V0007 LØBENUMMER start 24, bredde 99, tekstfelt Løbenummer Variablen er kodet i intervallet 1008 til V0008 INTERVIEWETS START start 123, bredde 23, tekstfelt Interviewets start minus postal, Scan og CAPI Variablen indeholder startstidspunkt. V0009 INTERVIEWETS SLUT start 146, bredde 20, tekstfelt Interviewets slut minus postal, Scan og CAPI Variablen indeholder sluttidspunkt. V0010 INTERVIEW SLUT ALLE start 166, bredde 20, tekstfelt

13 Interview slut alle Variablen indeholder slut tidspunkt alle. V0011 PUID FOR WEB start 186, bredde 40, tekstfelt Puid for WEB Variablen indeholder puid for WEB. Baggrundsoplysninger fra panelet V0012 KØN FRA PANELET start 226, manglende data: = 9 Er du...? Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 64 V0013 ALDER FRA PANELET start 227, bredde 2, manglende data: = 99 Alder Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1442) V0014 KØN start 229, manglende data: = 9 Spm. a1: Ønsker du at deltage i undersøgelsen

14 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 64 V0015 KØN (SCREENINGSSPØRGSMÅL start 230, manglende data: = 9 Er du...? Er du...? (hvis køn ikke stemmer overens med det køn respondenten er registeret med i panelets baggrundsoplysninger er interviewet afsluttet - det drejer sig om få respondenter) Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 64 V0016 ALDER (SIKRE M. 18 ÅR start 231, bredde 2 Stillet som indledende spørgsmål: Hvad er deres alder? (sikrer at man skal være mindst 18 år for at kunne svare) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1442) V0017 CAPI INTERVIEW ID start 233, bredde 32, tekstfelt CAPI interview ID Variablen indeholder en liste over CAPI interview ID. V0018 UDTAGELSESNUMMER start 265, bredde 128, tekstfelt Udtagelsesnummer Variablen indeholder en liste over udtagelsesnummer. V0019 SKEMANUMMER

15 start 393, bredde 4, manglende data: = 9999 Skemanummer Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (3710) V0020 REGION start 397, manglende data: = 9 Region Hovedstaden Sjælland Sydddanmark Midtjylland Nordjylland Uoplyst svarprocent: 99 Valgundersøgelsen V0021 IKKE SNAKKET POLITIK start 398, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Nej, har ikke snakket om politik Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0022 SNAKKET POLITIK M.FAM.

16 start 399, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med familie Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0023 SNAKKET POLITIK M.VENNER start 400, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med venner Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0024 SNAKKET POLITIK M.KOL. start 401, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ja, med kolleger Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100

17 V0025 HAR IKKE FAM./VEN./KOL. start 402, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Har ikke familie/venner/kolleger Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0026 SNAKKET POLITIK VED IKKE start 403, manglende data: = 9 Spm. Q1: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0027 INTERESSE FOR POLITIK start 404, manglende data: = 9 Spm.Q2: Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik? Meget Noget Kun lidt Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100

18 V0028 STEMTE V. VALG 13.NOV 07 start 405, manglende data: = 99 Spm. Q3: Stemte du ved folketingsvalget 13. november? A: Socialdemokraterne B. Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne O: Dansk Folkeparti Y: Ny Alliance V: Venstre Ø: Enhedslisten Kandidat uden for partierne Husker ikke parti Vil ikke svare hvilket parti jeg stemte på Stemte blankt Stemte ikke Havde ikke stemmeret Andre svar Uoplyst svarprocent: 100 V0029 STEMTE PERSONLIGT start 407, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q3: Stemte du personligt? Nej, stemte ikke personligt Ja, stemte personligt på mand Ja, stemte personligt på kvinde Ja, stemte personligt, men husker ikke køn Ved ikke/husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0030 BESLUTNINGSTIDSPUNKT start 409, manglende data: = 9 eller >=10

19 FILTER: V28 Spm. Q4: Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på et tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste du allerede før valgkampen, hvordan du ville stemme? I de sidste dage før valget Tidligere i valgkampen Vidste allerede før valgkampen Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0031 VIGT. GRUND TIL STEMME start 411, bredde 200, tekstfelt FILTER: V28 Spm. Q5a: Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde? Variablen indeholder en liste over vigtigste grunde. V0032 VIGT. GRUND REK. 3 CIFRE start 611, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V28 Spm. Q5a: Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde? REKODET: Diffuse svar Andre specifikke svar Tautologiske svar af typen: det bedste parti God politik Partiets ærlighed, siger hvad de mener, troværdighed Utilfredshed med tidligere parti Orden på det hele Det bedste for landet Tillid/mistillid generelt Demokratisk ret/pligt, her-

20 under demokrati og frihedsrettig Valgkampagne / optræden Kandidatens personlighed/ udstråling Udelukkelsesprincip Ingen andre alternativer/ i mangel på bedre Overbevisning, idealisme Partiets ideer eller holdning/ værdier Partiets program Kritisk, vagthund, alternativ til det etablerede o. lign Partiets ideologi Socialistisk indstilling Borgerlig eller liberal indstilling Kristelig indstilling Nationalisme/Bevare danskheden Imod socialisme/ kommunisme Andre ideologiske svar Partiets politik Parti Performance Økonomisk politik Finansloven Skattepolitik Skattestop Beskæftigelsespolitik Arbejdsmarkedspolitik Erhvervspolitik Socialpolitik Erhvervspolitik Ældrepolitik Bevarelse af velfærdsstaten/ velfærdsreform Kulturpolitik Lov og orden/kriminalitet Familiepolitik/børnepolitik Uddannelsespolitik Skolepolitik Udenrigspolitik EF- politik generelt, EU Skepsis over for EF / EU Forsvarspolitik Irak-krigen Miljøpolitik, herunder energipolitik Dyrevelfærd Flygtninge/indvandrepolitik, herunder - debat Integrationspolitik Lokalpolitik Anden specifik politik Regerer (bibeholde regering)/ har regeret Ny regering/ vælte regering

21 Almindelig tillid til regeringen Sympati/tilfredshed med regeringen Antipati/utilfredshed med regeringen Sympati for Anders Fogh Rasmussen Antipati mod Anders Fogh Rasmussen Gavner os/mig Bedst for arbejderen, arbejderpartiet Pensionisterne Støtter erhvervslivet Landmændene Bedst for lønmodtagerne De fattige/småfolk/de svage Andre grupper nævnt Har altid stemt sådan/vane Ofte stemt på sådan/næsten altid Vokset op med det Overtalt af ægtefælle Påvirket af andre Tilhænger af parti Medlem af partiet/politisk aktiv Partiets stabilitet Partiets ledere nævnt (bortset fra Anders Fogh Rasmussen) Anden fremtrædende politikker nævnt Tillid til kandidaten/lokal kandidat Enig med kandidaten Kandidat performance/dygtig politiker Køn Strategisk ønske om balance (fx "modvægt til") Strategi u.n.a / taktisk Imod en borgerlig regering Imod socialistisk/venstreorienteret regering For socialdemokratiet Imod socialdemokratiet For Venstre Imod Venstre For at styrke venstrefløjen Samarbejde over midten Partiets samarbejdspolitik Stort parti/gennemslagskraft Ønske om fornyelse/fortsættelse af den førte politik For at få nogen ændret Stemme er til gavn/de havde brug for stemmer Internet test Generel tilfredshed Specifikke partimæssige grunde Ved ikke/ingen bestemt grund Vil ikke svare Uoplyst Irrelevant svarprocent: 89

22 V0033 VIGT. GRUND VED IKKE start 615, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q5a: Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde? Ved ikke: Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0034 NEJ IKKE STEM. A.PARTIER start 617, manglende data: >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) Nej Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 96 V0035 TÆNKTE STEM. SOCIALDEMO. start 619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V28 Spm. Q6: Tænkte du på at stemme på andre partier? (Gerne flere svar) A: Socialdemokraterne Ikke nævnt Nævnt

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Vold og overgreb mod kvinder

Vold og overgreb mod kvinder Vold og overgreb mod kvinder Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS) Af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard Københavns Universitet/Justitsministeriets

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere