Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Database for Socialkapital, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Database for Socialkapital, 2004', som oprindeligt blev gennemført af Gert Tinggaard Svendsen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-17357). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-17357: Database for Socialkapital, Primærundersøger: Gert Tinggaard Svendsen. DDA-17357, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (25100 respondenter, 81 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (61 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse, der blev gennemført af Gert Tinggaard Svendsen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i januar, 2006 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og

3 Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-17357: Database for Socialkapital, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV JUNI 2006 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen

4 Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne.

5 DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable.

6 Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere

7 dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Database for Socialkapital, 2004 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): videns- og holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: social kapital; medlemskab; medmenneskelig tillid; tillid til offentlige institutioner; økonomisk støtte. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-17357: Database for Socialkapital, Primærundersøger: Gert Tinggaard Svendsen. DDA-17357, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (25100 respondenter, 81 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (61 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Gert Tinggaard Svendsen. Department of Political Science. Århus Universitet, 8000 ÅRHUS C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Gert Tinggaard Svendsen. Department of Political Science. Århus Universitet, 8000 ÅRHUS C. Dataindsamler: Institut for Konjunktur-Analyse. Aabenraa 29, 1124 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Den danske del af undersøgelsen 'Database for Socialkapital, 2004' (Social Capital Project (SoCap) er indsamlet af Institut for Konjunktur-Analyse. Formålet med databasen

8 har været at måle den sociale kapital - også kaldet graden af tillid - i de 21 deltagende lande. Danmark er blandt verdens ti rigeste lande. De fleste eksperter er enige om, at menneskelig kapital (typisk målt som uddannelse) forklarer omkring halvdelen af et lands rigdom, mens fysisk kapital (fabrikker, infrastruktur, naturressourcer) forklarer omkring en fjerdedel. Hvor den sidste fjerdedel af et lands rigdom stammer fra, hersker der stor uenighed om. Men den kan stamme fra tilstedeværelsen af en hidtil overset faktor - nemlig social kapital. Social kapital siger noget om evnen til at samarbejde og har betydning for social velfærd og økonomisk vækst. Det er vanskeligt at måle social kapital og evnen til at samarbejde. Graden af tillid synes dog at være det bedste at måle på. I et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet blev der stillet en række spørgsmål til over repræsentativt udvalgte personer i en international sammenligning mellem 21 lande. Denne nye sociale kapital-database er den hidtil største af sin art, og resultatet er utvetydigt: Danskerne er verdens mest tillidsfulde folk. Social kapital og tillid kan netop være det 'missing link', som forklarer, hvordan velfærdsstaten kan hænge sammen. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: respondenter; 81 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 15 spørgeskemaspørgsmål/tests; 67% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Undersøgelsens geografiske univers: tvær-national. De 21 deltagende lande var: Australien, Chile, Costa Rica, Danmark, Ecuador, Estland, Hong Kong, Island, Indonesien, Japan, Letland, Lithuaen, Malaysia, New Zealand, Filipinerne, Polen, Rusland, Singapore, Slovenien, Thailand og Uruguay. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk.

9 Adgangsbetingelser: ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Gert Tinggaard Svendsen. Department of Political Science. Århus Universitet, 8000 ÅRHUS C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Svendsen, Gert Tinggaard: Hvordan flyver brumbassen. Økonomi & Politik, Fortcoming; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. INDLEDNING 'Database for Socialkapital, 2004' blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen. Dataindsamlingen er foregået i perioden 1. januar juli Formålet med databasen har været at måle den sociale kapital - også kaldet graden af tillid - i de udvalgte lande. 21 lande i verden deltog og over respondenter blev interviewet. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i januar 2006 fra donor med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse Datamaterialet forelå i form af en excel-fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Tre numeriske variable (V33, V78, V79) er konverteret til string variable. Dette er foretaget for at kunne tilpasse materialet til DDA's arkiveringsstandard. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen

10 vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra til af respondenter). V0003 LAND

11 start 11 Land % antal kode Australien Chile Costa Rica Danmark Ecuador Estland Hong Kong Island Indonesien Japan Letland Lithuaen Malaysia New Zealand Filipinerne Polen Rusland Singapore Slovenien Thailand Uruguay V0004 RESP. ID NUMMER start 13, bredde 6 Respondentens ID-nummer Variablen er kodet i intervallet Social Kapital Goddag. Mit navn er NN fra Institut for Konjunktur-Analyse. Vi gennemfører for tiden en undersøgelse om foreninger og fællesskaber. I den forbindelse vil jeg gerne have lov til at stille Dem nogle spørgsmål? V0005 ALDER

12 start 19, bredde 22, tekstfelt Spm. 1: Først skal jeg spørge Dem hvilken aldersgruppe De tilhører? Variablen er kodet i intervallet = Nægter at svare (12) -7 = Uoplyst (17) V0006 KØN start 41 Spm. 2: Køn (Noteres uden at spørge) % antal kode Mand Kvinde Nægter at svare V0007 ANTAL MEDLEMSKABER start 43, bredde 2 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og jeg vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Hvor mange organisationer er De medlem af: Variablen er kodet i intervallet V0008 LANDBRUG-/SPORTSFISKER start 45, manglende data: >=100 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Landbrug-/sportsfiskerforening Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode

13 Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 11 V0009 HANDELSSTANDSFORENING start 48, manglende data: >=100 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Handelsstandsforening Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 6 V0010 KOOPERATIVT SELSKAB start 51, manglende data: >=100 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Kooperativt selskab Udokumenteret kode Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 8 V0011 KVINDEGRUPPE

14 start 54, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Kvindegruppe Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 3 V0012 INVESTERINGSFORENING start 56, manglende data: >=100 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Investeringsforening Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 16 V0013 POLITISK PARTI start 59, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Politisk parti Udokumenteret kode

15 Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 2 V0014 UNGDOMSKLUB start 61, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Ungdomsklub Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 2 V0015 RELIGIØS FORENING start 63, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Religiøs forening Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 8 V0016 KULTUREL FORENING start 65, manglende data: >=100 FILTER: V7

16 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Kulturel forening Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 7 V0017 BEBOER-/GRUNDEJERFOR. start 68, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Beboer-/Grundejerforening Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 5 V0018 FORÆLDREGRUPPE start 70, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Forældregruppe Udokumenteret kode

17 Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 3 V0019 SKOLEUDVALG start 72, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Skoleudvalg Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 2 V0020 SUNDHEDSGRUPPE start 74, manglende data: >=100 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Sundhedsgruppe Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 15 V0021 VANDMILJØORGANISATION start 77, manglende data: >=100

18 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Vandmiljøorganisation Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 18 V0022 SPORTSKLUB start 80, manglende data: >=100 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Sportsklub Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 11 V0023 IKKE-STATSLIG ORGAN. start 83, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Ikke-statslig organisation (NGO)

19 Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 2 V0024 BORGERGRUPPE start 85, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Borgergruppe (f.eks. Rotary) Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 3 V0025 FAGLIG ORGANISATION start 87, manglende data: >=100 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Faglig organisation Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Kategori eksisterer ikke i landet Irrelevant svarprocent: 10

20 V0026 FAGFORENING start 90, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Fagforening Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 5 V0027 ANDEN ORGANISATION start 92, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Jeg nævner nu en række organisationer og vil bede Dem oplyse hvilke De er aktivt medlem af Andet Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Udokumenteret kode Irrelevant svarprocent: 3 V0028 STOLER PÅ MEDMENNESKER start 94, manglende data: = 99 Spm. 6: Stoler De i almindelighed på andre mennesker, eller kan man ikke være for forsigtig over for andre mennesker? De fleste kan man stole på Man kan ikke være for forsigtig

21 Ved ikke, svært at sige, ikke sikker (Oprindelig kodet -1) Nægter at svare (Oprindelig kodet -2) Kategori eksisterer ikke i landet (Oprindelig kodet -3) Ved ikke eller ingen svar (Oprindelig kodet -6) Uoplyst svarprocent: 99 V0029 TILLID TIL DOMSTOLE start 96, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor meget tillid har De til de følgende institutioner? Domstole Stor tillid Tillid Mistillid Stor mistillid Ved ikke, svært at sige, ikke sikker (Oprindelig kodet -1) Nægter at svare (Oprindelig kodet -2) Ved ikke eller ingen svar (Oprindelig kodet -6) Uoplyst svarprocent: 100 V0030 TILLID TIL POLITIET start 98 Spm. 7: Hvor meget tillid har De til de følgende institutioner? Politiet % antal kode Stor tillid Tillid Mistillid Stor mistillid

22 Ved ikke, svært at sige, ikke sikker (Oprindelig kodet -1) Nægter at svare (Oprindelig kodet -2) Ved ikke eller ingen svar (Oprindelig kodet -6) V0031 TILLID TIL EMBEDSMÆND start 100, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor meget tillid har De til de følgende institutioner? Embedsmænd Stor tillid Tillid Mistillid Stor mistillid Ved ikke, svært at sige, ikke sikker (Oprindelig kodet -1) Nægter at svare (Oprindelig kodet -2) Ved ikke eller ingen svar (Oprindelig kodet -6) Uoplyst svarprocent: 100 V0032 TILLID TIL REGERINGEN start 102, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor meget tillid har De til de følgende institutioner? Regeringen Stor tillid Tillid Mistillid Stor mistillid Ved ikke, svært at sige, ikke sikker (Oprindelig kodet -1) Nægter at svare (Oprindelig kodet -2)

23 Ved ikke eller ingen svar (Oprindelig kodet -6) Uoplyst svarprocent: 100 V0033 HOLDNING OFF. INST. start 104, bredde 2 Spm. 7: Hvor meget tillid har De til de følgende institutioner? Holdning til offentlige institutioner (kræver mindst 3 besvarede) Variablen er kodet i intervallet = Ikke information nok (1169) V0034 STOLER PÅ HINANDEN start 106, manglende data: = 99 Spm. 8: Mener De, at folk i Deres nabolag generelt stoler på hinanden, når de låner ting af hinanden? Folk stoler på hinanden Folk stoler ikke på hinanden Ved ikke, svært at sige, ikke sikker Nægter at svare Ved ikke eller ingen svar Uoplyst svarprocent: 100 V0035 INGEN VILLE HJÆLPE start 108 Spm. 9: Forestil Dem, at Deres nabo led et økonomisk tab f.eks. ved arbejdsløshed eller dårlig høst. Hvem tror De så vil støtte vedkommende økonomisk i denne situation. (Spørges uhjulpet - noter de tre første svar) Ingen ville hjælpe

24 % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke, svært at sige, ikke sikker Nægter at svare Kategori eksisterer ikke i landet V0036 FAMILIE HJÆLPE start 110 Spm. 9: Forestil Dem, at Deres nabo led et økonomisk tab f.eks. ved arbejdsløshed eller dårlig høst. Hvem tror De så vil støtte vedkommende økonomisk i denne situation. (Spørges uhjulpet - noter de tre første svar) Familie % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke, svært at sige, ikke sikker Nægter at svare Kategori eksisterer ikke i landet V0037 NABOER VILLE HJÆLPE start 112 Spm. 9: Forestil Dem, at Deres nabo led et økonomisk tab f.eks. ved arbejdsløshed eller dårlig høst. Hvem tror De så vil støtte vedkommende økonomisk i denne situation. (Spørges uhjulpet - noter de tre første svar) Naboer % antal kode Ikke nævnt Nævnt Ved ikke, svært at sige, ikke sikker

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20701 --------- Datamateriale ------------- Fagforeningers respons på udfordringer ovenfra såvel som -------------- ------- -- ------------ ------- ----- --- nedefra: En tværnational sammenligning,

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund

Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Data management Vejledning til ph.d. studerende og andre v/ Willy Karlslund Denne korte vejledning om data management gennemgår hvordan data i et projekt håndteres, og hvordan datagangen kan styres i et

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere