Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Erik Mouritzen og Mads Rieper PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993', som oprindeligt blev foretaget af Poul Erik Mouritzen og Mads Rieper. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1833). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference -- FORORD Datamateriale DDA-1833: Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget Primærundersøgere: Poul Erik Mouritzen og Mads Rieper. DDA-1833, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3099 respondenter, 190 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (166 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev foretaget af Poul Erik Mouritzen og Mads Rieper, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i januar 1997 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1833: Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV JANUAR 2005 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): politologi; vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: kommunalvalget 1993; borgmesterkandidater, holdning til; service (kommunal), holdning til; kommuneskat, brug af; kommunale udgifter; kommunale kontorer, serviceniveau på; kommunalpolitikere, holdning til; politik, interesse for; offentlig sektor, holdning til; kommunalpolitikere, kontakt med; opstillingsmøder, deltagelse i; vælgermøder, deltagelse i; interessekonflikter; informationskilder; skolebestyrelse, medlemskab af; forældrebestyrelse, medlemskab af; kommunalvalget 1993; borgmesterkandidater, holdning til; kommunal service, holdning til; service (kommunal), holdning til; kommuneskat, brug af; kommunale udgifter; kommunale kontorer, serviceniveau på; kommunalpolitikere, holdning til; politik, interesse for; offentlig sektor, holdning til; kommunalpolitikere, kontakt med; opstillingsmøder, deltagelse i; vælgermøder, deltagelse i; skolebestyrelse, medlemskab af; forældrebestyrelse, medlemskab af; kommunalvalget 1993; borgmesterkandidater, holdning til; kommunal service, holdning til; service (kommunal), holdning til; kommuneskat, brug af; kommunale udgifter; kommunale kontorer, serviceniveau på; kommunalpolitikere, holdning til; politik, interesse for; offentlig sektor, holdning til; kommunalpolitikere, kontakt med; opstillingsmøder, deltagelse i; vælgermøder, deltagelse i; interessekonflikter; informationskilder; skolebestyrelse, medlemskab af; forældrebestyrelse, medlemskab af; kommunal service, holdning til; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1833: Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget Primærundersøgere: Poul Erik Mouritzen og Mads Rieper. DDA-1833, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3099 respondenter, 190 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (166 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S1833. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Poul Erik Mouritzen. Institut for Statskundskab. SDU - Odense Universitet, 5230 Odense M. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Poul Erik Mouritzen. Institut for Statskundskab. SDU - Odense Universitet, 5230 Odense M. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): I 1993 iværksattes den hidtil største undersøgelse af kommunalpolitiske forhold i Danmark. Bevillinger fra Undervisningsministeriet, Den kommunale Højskole og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd muliggjorde etableringen af det 5-årige forskningsprojekt 'Det kommunale lederskab', med

8 deltagelse af forskere fra Odense og Aarhus Universiteter under ledelse af professor Poul Erik Mouritzen, Odense Universitet. Formålet med programmet er at opnå viden om rekrutteringsprocessen, dvs. den proces, der går forud for og er bestemmende for opnåelsen af politiske og administrative lederpositioner i kommunerne. For politikernes vedkommende desuden om derekrutteringsprocessen, dvs. hvordan og hvorfor, man forlader en position som politiker. Og endelig om selve ledelsesprocessen: Hvordan fungerer politiske og administrative ledere, hvordan er samspillet mellem dem indbyrdes og mellem dem og andre aktører, for eksempel de politiske partier, og hvordan opfatter de og andre ledelsesrollen. Konkret består programmet af fem delprojekter: 1. Rekruttering af kommunalpolitikerne. 2. Valgkampe og valgstrategier. 3. Partiernes rolle i kommunalpolitikken. 4. Politisk ledelse. 5. Administrativ ledelse. For en nærmere præsentation af projektet, dets organisation og interessefelter, henvises til publikationen 'Forskningsprogrammet om Det kommunale lederskab'. Forskningsprogrammet vil naturligvis benytte sig af allerede eksisterende materiale, som måtte være relevant for de problemstillinger, der arbejdes med. Dels hvad der er indeholdt i den generelle statistik (fx den kommunale valgstatistik), dels datasæt oparbejdet som led i tidligere undersøgelser. Som udgangspunkt eksisterer der dog en ambition om, i så vid udstrækning som muligt, at basere forskningen på materiale, som projektet selv indsamler. I den forbindelse er der tale om såvel kvalitative som kvantitative data. Intensive interviews med centrale kommunalpolitiske aktører og observation på vælgermøder er eksempler på den mere bløde del af indsamlingen. Traditionelle postale enqueter danner grundlag for hovedparten af de mere hårde data. Den forholdsvis omfattende indsamling af materiale foregår i flere runder, hvoraf den første og mest omfangsrige blev gennemført i forbindelse med kommunalvalget den 16. november Forskellige datasæt blev indsamlet og efterfølgende søgt oparbejdet og dokumenteret. Også vælgernes holdninger til kommunale forhold er søgt afdækket i forbindelse med forskningsprojektet. Først og fremmest i en borgerundersøgelse gennemført i fem kommuner, nemlig: Blaabjerg, Farum, Odense, Randers og Vissenbjerg. Spørgsmålene falder i en række hovedgrupper: - Vurdering af kommunens service- og beskatningsniveau. - Vurdering af de potentielle borgmesterkandidater. - Vurdering af, og tillid til, politikere og politikerroller. - Holdninger til den offentlige sektor og dagsaktuelle politiske emner. - Stemmeafgivning ved kommunal- og amtsrådsvalg og ved hypotetisk folketingsvalg. - Politisk interesse og politisk aktivitet. - Vurdering af den kommunale valgkamp. - Sociale baggrundsspørgsmål Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 6603 enheder i oprindelig

9 stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 3099 respondenter; 190 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 41 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Skemaerne var næsten identiske i de fem kommuner, dog varierede visse person- og stednavne naturligvis delundersøgelserne imellem. I Vissenbjerg kommune blev man stillet 4 spørgsmål mere. Disse spørgsmål omhandlede skolebestyrelse og forældrebestyrelse. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. tidsbegrænsninger. Personer med bopæl i Blaabjerg, Farum, Odense, Randers og Vissenbjerg kommuner i dagene umiddelbart efter kommunevalget Udvælgelsesprocedurer: I alt 6603 personer tilfældigt udvalgt fra CPR-registret. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Blaabjerg; DK, Farum; DK, Odense; DK, Randers; DK, Vissenbjerg. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: åbent spørgeskema. Vægtning: Vægtningskriterier: v189. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: binær hulning (binær repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Poul Erik Mouritzen. Institut for Statskundskab. SDU - Odense Universitet, 5230 Odense M. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Kjær, Ulrik: Vælgerundersøgelse i fem danske kommuner Kommunalpolitiske studier nr. 4/1993, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitet; (2) Hedegaard, Charlotte og Rieper, Mads: Det kommunale lederskab. Udvælgelse af stikprøver. Kommunalpolitiske studier nr. 3/1994, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Odense Universitet; Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Elklit, Jørgen og Jensen, Roger Buch (red.): Kommunalvalg. Skrifter fra Den kommunalpolitiske

10 Forskningsgruppe. Odense: Odense Universitetsforlag, 384 pp Referencer til beslægtede studier: Nærværende undersøgelse er en del af projektet 'Det kommunale lederskab'. De øvrige undersøgelser under denne overskrift er: DDA-1830: Kandidater ved kommunevalget 16. november DDA-1831: Fratrædende kommunalpolitikere ved kommunevalget DDA-1832: Lokale valgkampe, vælgerforeninger DDA-1834: Kommunevalgundersøgelsen Der kan endvidere refereres til projektet 'Statslig styring, lokalsamfund og kommunalpolitik', der omfatter følgende undersøgelser: DDA-0274 Politisk-økonomiske data på kommuneniveau ( ) DDA-0550 Kommunevalgundersøgelsen, DDA-0665 Enquete for lokale vælgerforeninger, DDA-0666 Kommunalpolitikerenqueten, DDA-0667 Interviews med kommunale chefer, DDA-0668 Interviews med beskæftigelseskonsulenter, DDA-0818 Kommunale budgetter og regnskaber. DDA-0862 Kommunalpolitikere, DDA-0863 Konstituering af kommunalbestyrelser og udvalg, 1978 og DDA-0864 Kommunale lokale organisationer, DDA-1668 Den kommunale chefundersøgelse, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Bopæl: lokalsamfundets navn; beboelsens varighed i lokalsamfundet. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Enfamilieshus; tofamilieshus; gård; etageejendom/beboelsesejendom; værelse. Husstandens karakteristika: børn tilstede; antal unge (ca år); antal yngre børn (ca. 0-5 år); antal ældre børn (ca år). Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Offentlig eller privat ansættelse. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Politik: respondenten: politiske interesse; respondenten: partimedlemsskab (nuvær., tidl., varighed). INDLEDNING I 1993 iværksattes den hidtil største undersøgelse af kommunalpolitiske forhold i Danmark. Bevillinger fra Undervisningsministeriet, Den Kommunale Højskole og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd muliggjorde etableringen af det 5-årige forskningsprojekt "Den kommunale lederskab", med deltagelse af forskere fra Odense og Aarhus universi-

11 teter under ledelse af professor Poul Erik Mouritzen, SDU. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i januar 1997 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af fem SPSS filer, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Ikke alle spørgsmål har været fælles i de 5 spørgeskemaer, hvorfor følgende spørgsmål ikke er flettet sammen: Spm. 1 (V4-V8), spm. 8 (V57-V61), spm. 9 (V62-V66), spm. 10 (V69-V73) spm. 13 (V82-V86), spm. 29 (V122-V162), spm. 40 (V178-V181). Disse spørgsmål er identificeret ved at spm. 1 stillet i fx. Blaabjerg kaldes spm. 1B og så fremdeles. I spm. 9 (V67-V68), spm. 10 (V74-V75) er borgmesterens navn udskiftet med 'borgmesteren'. I spm. 26 (V113-V115) samt spm. 41 (V182) er kommunens navn udskiftet med 'kommunen'. I Vissenbjerg kommune er der stillet yderligere 4 spørgsmål. Det drejer sig om spm. V42-V45 (V185-V188). Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med tre former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke". Denne kode er anvendt i variable, der er genereret på basis af spørgsmål fra de faser, hvori ikke alle respondenter har deltaget. Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer

12 KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDAS UNDERSØGELSESNUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 1833 for alle respondenter. V0002 DDAS LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 3099 respondenter) V0003 RESPONDENTNUMMER start 9, bredde 5 Respondentnummer Variablen er kodet i intervallet Respondentens foretrukne borgmesterkandidat V0004 FORETR. BORGMESTER BLAA. start 14, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1B: I den kommunale valgkamp var flere personer på tale som kommende borgmester i Blaabjerg Kommune. Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket

13 som borgmester? Bent Poulsen (Venstre) Jacob Madsen (Lokallisten for Nørre Nebel) Flemming Christiansen (Sogneliste for Outrup og Henne) Hanne Pedersen (Socialdemokratiet) Andre, hvem: Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 18 V0005 FORETR. BORGMESTER FARUM start 16, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 1F: I den kommunale valgkamp var flere personer på tale som kommende borgmester i Farum Kommune. Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket som borgmester? Peter Brixtofte (Venstre) Peter E. Gustafsson (Borgerlisten) Ulla Hess (Medborgerlisten) Bent Jensen (Farumlisten) Helene Lund (Socialistisk Folkeparti) Jørgen Ulv Magnus (Kristeligt Folkeparti) Gudrun Lund Meyer (Det Radikale Venstre) Poul Nedergaard (Centrum-Demokraterne) Hans Carl Nielsen (Socialdemokratiet) Sven Krarup Nielsen (Det Konservative Folkeparti) Morten Bo Ølbye (Den Tværpolitiske liste) Andre, hvem: Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V0006 FORETR. BORGMESTER ODEN. start 19, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1O: I den kommunale valgkamp var flere personer på tale som kommende borgmester i Odense kommune. Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket som borgmester? Anker Boye (Socialdemokratiet) Søren Møller (Det Konservative Folkeparti)

14 Ingrid Woetmann (Venstre) Andre, hvem: Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 18 V0007 FORETR. BORGMESTER RAND. start 21, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1R: Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket som borgmester? Villy Ellermann (Venstre) Keld Hüttel (Socialdemokratiet) Kai Jacobsen (Det Konservative Folkeparti) Andre, hvem: Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 17 V0008 FORETR. BORGMESTER VISS. start 23, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1V: I den kommunale valgkamp var flere personer på tale som kommende borgmester i Vissenbjerg kommune. Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket som borgmester? Ole Nielsen (Det Konservative Folkeparti) Sten Holbæk (Socialdemokratiet) John Jakobsen (Borgerlisten) Niels Thomsen (Venstre) Andre, hvem: Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 21 V0009 PARTI/LISTE 1. start 25, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V4, V5, V6, V7, V8 Spm. 1: Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket som borgmester? Andre, hvem:

15 Variablen indeholder en liste over foretrukne parti/liste. V0010 NAVN PÅ FORETRUKNE start 28, bredde 60, tekstfelt FILTER: V4, V5, V6, V7, V8 Spm. 1: Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket som borgmester? Variablen indeholder en liste over foretrukne kandidat. V0011 PARTI/LISTE 2. start 88, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V4, V5, V6, V7, V8 Spm. 1: Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket som borgmester? Andre, hvem: Variablen indeholder en liste over foretrukne parti/liste. V0012 BEGRUNDELSE FORETRUKNE start 91, bredde 200, tekstfelt FILTER: V4, V5, V6, V7, V8 Spm. 1: Hvem af følgende kandidater ville du personligt have foretrukket som borgmester? Hvad er det, der gør, at du foretrækker netop denne person som borgmester? Variablen indeholder en liste over begrundelser. Tilfredshed med serviceforanstaltninger m.v V0013 TILFREDS: BOLIGER start 291, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen?

16 a. Boligerne og boligområderne i kommunen Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0014 TILFREDS: TRAFIKSIKKERHE start 292, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? b. Kommunens indsats for trafiksikkerheden Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0015 TILFREDS: PASNINGSTILBUD start 293, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? c. Pasningstilbuddene til børn Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94

17 V0016 TILFREDS: MILJØINDSATS start 294, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? d. Kommunens indsats for miljøet Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0017 TILFREDS: ARBEJDSLØSHED start 295, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? e. Kommunens indsats for de arbejdsløse Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0018 TILFREDS: FRITIDSTILBUD start 296, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? f. Fritidstilbuddene i kommunen Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds

18 Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0019 TILFREDS: SKOLER start 297, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? g. De kommunale skoler Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0020 TILFREDS: BIBLIOTEKER start 298, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? h. Biblioteker Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0021 TILFREDS: KULTUR. TILBUD start 299, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? i. Kulturelle tilbud i kommunen

19 Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0022 TILFREDS: ERHVERVSFREMME start 300, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? j. Kommunens indsats over for erhvervslivet Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0023 TILFREDS: BETJENINGEN start 301, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? k. Betjeningen på kommunens kontorer Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0024 TILFREDS: ÆLDRETILBUD

20 start 302, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvordan er du alt i alt tilfreds med følgende forhold og serviceforanstaltninger i kommunen? l. Kommunens tilbud til ældre Meget tilfreds Delvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Delvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0025 VIGTIGSTE PROBLEM 1. start 303, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 3: Hvad er efter din mening det vigtigste problem her i kommunen, som den nyvalgte kommunalbestyrelse bør gøre noget ved? Variablen er udokumenteret. V0026 VIGTIGSTE PROBLEM start 306, bredde 100, tekstfelt Spm. 3: Hvad er efter din mening det vigtigste problem her i kommunen, som den nyvalgte kommunalbestyrelse bør gøre noget ved? Variablen indeholder en liste over det vigtigste problem. V0027 N.VIGTIGSTE PROBLEM 1. start 406, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 3: Hvad er efter din mening det vigtigste problem her i kommunen, som den nyvalgte kommunalbestyrelse bør gøre noget ved? Variablen er udokumenteret. V0028 NÆSTVIGTIGSTE PROBLEM start 409, bredde 100, tekstfelt Spm. 3: Hvad er efter din mening det vigtigste problem her

21 i kommunen, som den nyvalgte kommunalbestyrelse bør gøre noget ved? Variablen indeholder en liste over det næstvigtigste problem. V0029 ANDRE PROBLEMER 1. start 509, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 3: Hvad er efter din mening det vigtigste problem her i kommunen, som den nyvalgte kommunalbestyrelse bør gøre noget ved? Er der andre vigtige problemer, som byrådet/kommunalbestyrelsen bør gøre noget ved? Variablen er udokumenteret. V0030 ANDRE PROBLEMER 2. start 512, bredde 100, tekstfelt Spm. 3: Hvad er efter din mening det vigtigste problem her i kommunen, som den nyvalgte kommunalbestyrelse bør gøre noget ved? Er der andre vigtige problemer, som byrådet/kommunalbestyrbør gøre noget ved? Variablen indeholder en liste over andre vigtige problemer. V0031 LAV. SKAT/HØJ. SERVICE start 612, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvis du havde mulighed for at bestemme, hvad der skulle ske med kommuneskatten og den måde, kommunen bruger pengene på, hvad ville du så foretrække? Lavere skatter og lavere service Samme skat og samme service Højere skat og højere service Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 Kommunens forbrug af penge til dens udgiftsområder

22 V0032 UDGIFT: SKOLER start 613, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. a. Kommunens skoler For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0033 UDGIFT: BØRNEHAVER start 614, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. b. Vuggestuer og børnehaver For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0034 UDGIFT: ÆLDREFORSORG start 615, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. c. Ældreforsorg såsom plejehjem og hjemmehjælp

23 For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0035 UDGIFT: SOCIAL BISTAND start 616, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. d. Social bistand For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0036 UDGIFT: IDRÆTSMULIGHED start 617, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. e. Idrætsmuligheder såsom svømmehal og stadion For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0037 UDGIFT: BIBLIOTEKER start 618, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale

24 udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. f. Kommunens biblioteker For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0038 UDGIFT: GADER OG VEJE start 619, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. g. Gader og veje For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0039 UDGIFT: MILJØFORSTALT. start 620, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. h. Miljøforanstaltninger For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94

25 V0040 UDGIFT: TRAFIKSIKKERHED start 621, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. i. Trafiksikkerhed For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0041 UDGIFT: KULTUR. TILBUD start 622, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. j. Kulturelle tilbud For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0042 UDGIFT: AKTIV. LEDIGE start 623, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. k. Aktivering af arbejdsledige

26 For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0043 UDGIFT: ADMINISTRATION start 624, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. l. Kommunens administration For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0044 UDGIFT: KOLLEKTIV TRAFIK start 625, manglende data: = 9 Spm. 5: Nedenfor er anført en række forskellige kommunale udgiftsområder. Du bedes med et kryds angive, om du mener, kommunen bruger for få penge, tilpas med penge eller for mange penge til de pågældende udgiftsområder. m. Kollektiv trafik For få penge Tilpas med penge For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 Påstande om betjening på kommunale kontorer

27 V0045 VENLIG BETJENING start 626, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er anført en række påstande om betjeningen på de kommunale kontorer. Du bedes angive, i hvilket omfang du er enig eller uenig i disse påstande. (Hvis du inden for de sidste år ikke har haft kontakt til de kommunale kontorer, sættes kryds under "ved ikke") a. Man bliver venligt betjent Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0046 SVÆRT AT FÅ KONTAKT start 627, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er anført en række påstande om betjeningen på de kommunale kontorer. Du bedes angive, i hvilket omfang du er enig eller uenig i disse påstande. (Hvis du inden for de sidste år ikke har haft kontakt til de kommunale kontorer, sættes kryds under "ved ikke") b. Man har svært ved at få kontakt med den rigtige person Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0047 HURTIG BEHANDLING start 628, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er anført en række påstande om betjeningen på de kommunale kontorer. Du bedes angive, i hvilket omfang

28 du er enig eller uenig i disse påstande. (Hvis du inden for de sidste år ikke har haft kontakt til de kommunale kontorer, sættes kryds under "ved ikke") c. Sagerne behandles hurtigt Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0048 TILSTRÆKKELIG VIDEN start 629, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er anført en række påstande om betjeningen på de kommunale kontorer. Du bedes angive, i hvilket omfang du er enig eller uenig i disse påstande. (Hvis du inden for de sidste år ikke har haft kontakt til de kommunale kontorer, sættes kryds under "ved ikke") d. Kommunens ansatte har tilstrækkelig viden inden for deres område Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0049 UKLARE OPLYSNINGER start 630, manglende data: = 9 Spm. 6: Nedenfor er anført en række påstande om betjeningen på de kommunale kontorer. Du bedes angive, i hvilket omfang du er enig eller uenig i disse påstande. (Hvis du inden for de sidste år ikke har haft kontakt til de kommunale kontorer, sættes kryds under "ved ikke") e. Det er svært at forstå de oplysninger, man får

29 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 Påstande om kommunalpolitikere V0050 TRÆFFER RIGTIGE BESLUT. start 631, manglende data: = 9 Spm. 7: Der følger nu nogle forskellige påstande om kommunalpolitikerne. Du bedes angive i hvilken grad, du er enig eller uenig i påstandene. a. Man kan i almindelighed stole på, at kommunalpolitikerne træffer de rigtige beslutninger for kommunen Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0051 TAGER FOR LIDT HENSYN start 632, manglende data: = 9 Spm. 7: Der følger nu nogle forskellige påstande om kommunalpolitikerne. Du bedes angive i hvilken grad, du er enig eller uenig i påstandene. b. Kommunalpolitikerne tager gennemgående for lidt hensyn til, hvad vælgerne mener Helt enig Delvis enig

30 Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke uoplyst svarprocent: 95 V0052 BURDE IKKE STEMME start 633, manglende data: = 9 Spm. 7: Der følger nu nogle forskellige påstande om kommunalpolitikerne. Du bedes angive i hvilken grad, du er enig eller uenig i påstandene. c. Jeg ved så lidt om, hvad der foregår i byrådet/kommunalbestyrelsen, at jeg egentligt ikke burde stemme ved kommunevalget Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0053 HOLDER LØFTER start 634, manglende data: = 9 Spm. 7: Der følger nu nogle forskellige påstande om kommunalpolitikerne. Du bedes angive i hvilken grad, du er enig eller uenig i påstandene. d. Kommunalpolitikerne holder gennemgående deres løfter til vælgerne Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0054 BYRÅDET STOR INDFLYD.

31 start 635, manglende data: = 9 Spm. 7: Der følger nu nogle forskellige påstande om kommunalpolitikerne. Du bedes angive i hvilken grad, du er enig eller uenig i påstandene. e. Byrådets/kommunalbestyrelsens arbejde har stor indflydelse på, om kommunen er god at bo i Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0055 HVILKE PARTI LIGEGYLDIG start 636, manglende data: = 9 Spm. 7: Der følger nu nogle forskellige påstande om kommunalpolitikerne. Du bedes angive i hvilken grad, du er enig eller uenig i påstandene. f. Det spiller ingen rolle for kommunens politik hvilke partier, der sidder på magten Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0056 BORGMESTERENS ROLLE start 637, manglende data: = 9 Spm. 7: Der følger nu nogle forskellige påstande om kommunalpolitikerne. Du bedes angive i hvilken grad, du er enig eller uenig i påstandene. g. Borgmesteren har - på godt og ondt - haft stor indflydelse på udviklingen i kommunen

32 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 Respondentens mening om borgmesteren --- V0057 BORGMESTEREN BLAABJERG start 638, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8B: Hvordan synes du alt i alt, at Søren Hübschmann har klaret sig på borgmesterposten? Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V0058 BORGMESTEREN FARUM start 640, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8F: Hvordan synes du alt i alt, at Peter Brixtofte har klaret sig på borgmesterposten? Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Uoplyst Deltog ikke

33 svarprocent: 19 V0059 BORGMESTEREN ODENSE start 642, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8O: Hvordan synes du alt i alt, at Verner Dalskov har klaret sig på borgmesterposten? Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V0060 BORGMESTEREN RANDERS start 644, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8R: Hvordan synes du alt i alt, at Keld Hüttel har klaret sig på borgmesterposten? Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V0061 BORGMESTEREN VISSENBJERG start 646, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8V: Hvordan synes du alt i alt, at John Jakobsen har klaret sig på borgmesterposten? Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt

34 Meget dårligt Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 22 V0062 KLARET SIG GODT BLAA. start 648, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9B: Er der nogle områder, hvor du mener, at Søren Hübschmann har klaret sig godt eller rigtig godt? Nej Ja, hvilke: Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 17 V0063 KLARET SIG GODT FARUM start 650, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9F: Er der nogle områder, hvor du mener, at Peter Brixtofte har klaret sig godt eller rigtig godt? Nej Ja, hvilke: Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V0064 KLARET SIG GODT ODENSE start 652, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9O: Er der nogle områder, hvor du mener, at Verner Dalskov har klaret sig godt eller rigtig godt? Nej Ja, hvilke: Ved ikke Uoplyst Deltog ikke

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere