Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet"

Transkript

1 DDA Datamateriale Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') børnedel (DLSY-C), Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

2 således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), 2010, som oprindeligt blev gennemført af Mads Meier Jæger, Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (bevillingsnr ) og Det Strategiske Forskningsråd (bevillingsnr ). Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-23757). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference --- FORORD Datamateriale DDA-23757: Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), Primærundersøger: Mads Meier Jæger, Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3518 respondenter, 136 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (110 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af SFI Survey for Mads Meier Jæger, Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universi-

3 tet og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i august 2011 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-23757: Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts 2012 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen.

4 Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen

5 Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data).

6 Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse

7 Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), 2010 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: 13-skala; 7-trinsskala; Beskæftigelse; Ejendom; Faglig uddannelse; Familieforhold; Folkeskole; Fritidsaktivitet; Fritidsinteresse; Helbred; Helbredsforhold; Indkomst; Karaktergennemsnit; Læsevane; Opvækstforhold; Privatskole; Rangstige; Skolegang; Social kontakt; Social placering; Uddannelsesspørgsmål; Uddannelsesvalg; Ungdomsuddannelse; Velbefindende; Videregående uddannelse. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-23757: Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), Primærundersøger: Mads Meier Jæger, Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet. DDA-23757, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3518 respondenter, 136 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (110 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: s1003. Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Mads Meier Jæger. Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet. Tuborgvej 164, Bygning F, lok. 225, 2400 KØBENHAVN NV.

8 Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Mads Meier Jæger. Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet. Tuborgvej 164, Bygning F, lok. 225, 2400 KØBENHAVN NV. Dataindsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Økonomisk sponsor: (A) Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE), Forsknings- og Innovationsstyrelsen; (B) Det Strategiske Forskningsråd. (A) Bredgade 40, 1260 KØBENHAVN K; (B) Bredgade 40, 1260 KØBENHAVN K. Yderligere oplysninger: bevillingsnr og ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med 'Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), 2010' er at udvide Ungdomsforløbsundersøgelsen til at omfatte tre generationer af danskere fra samme familie. Tilbage i maj 1968 interviewede man ca unge, som alle på det tidspunkt var omkring 14 år gamle og gik i 7. klasse. En forælder (og en bedsteforælder) til respondenterne i denne undersøgelse deltog dengang i undersøgelsen. Siden er respondenterne fra 68-undersøgelsen blevet fulgt i over 40 år. Respondenterne i denne undersøgelse er således "tredje generation" i Ungdomsforløbsundersøgelsen. Der findes kun ganske få undersøgelser, som har fulgt familier over tre generationer. Denne type undersøgelse giver et unikt indblik i personers livsforforløb (fx uddannelse, karriere og familie) og i forholdet mellem generationerne (fx. hvor meget forældre og børn og søskende har med hinanden at gøre). Undersøgelsen giver således viden om danskernes liv og levned ved at følge familier over generationer. Alle børn af de oprindelige deltagere i Ungdomsforløbsundersøgelsen, som i dag er 14 år eller derover, interviewes. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 5000 enheder i oprindelig stikprøve; 1482 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 3518 respondenter; 136 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 46 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode:

9 Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Alle børn af de oprindelige deltagere i Ungdomsforløbsundersøgelsen, som i dag er 14 år eller derover, interviewes.. Udvælgelsesprocedurer: Klyngeudvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver et specielt arrangement med donor, i almindelighed ingen adgang overhovedet. Adgangsbetingelserne forventes lempet efter 1. april Adgangstilladelse indhentes hos: Mads Meier Jæger. Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet. Tuborgvej 164, Bygning F, lok. 225, 2400 KØBENHAVN NV. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-1363: Ungdomsforløbsundersøgelsen, DDA-1364: Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1976 DDA-2190: Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1992 DDA-2273: Ungdomsforløbsundersøgelsen, DDA-9172: Ungdomsforløbsundersøgelsen, 2001 DDA-19953: Ungdomsforløbsundersøgelsen, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst. Partners indkomst.

10 Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. INDLEDNING 'Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') - børnedel (DLSY-C), 2010' udvider den allerede eksisterende ungdomsundersøgelse til at omfatte 3. generation af danskere fra samme familie. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i august 2011 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRISdatasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret.

11 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 3518) af respondenter. Opvækst og skolegang *********************************************************** Tekst 1: Først har jeg nogle spørgsmål om din opvækst og skolegang. *********************************************************** V0003 KØN start 10 Spm. 1: Respondenten er (noteres uden at spørge) % antal kode Mand Kvinde V0004 FØDSELSÅR start 11, bredde 4 Spm. 2: Hvornår er du født? Variablen er kodet i intervallet

12 V0005 BOEDE BEGGE BIO FORÆLDRE start 15 Spm. 3: Boede du hos begge dine biologiske forældre under hele din opvækst, - dvs. frem til du fyldte 16 år? (fravær under et halvt år medregnes ikke) Hvis respondenten er under 16 år, så svares for frem til interviewtidspunktet. % antal kode Ja Nej V0006 FOLKESKOLE/PRIVATSKOLE start 16, manglende data: = 9 Spm. 4: Gik du i folkeskolen eller på privatskole det meste af tiden fra 1-9. klasse? Hvis respondenten stadig går i skole, svares den type skole respondenten går på nu Folkeskole Privatskole Anden (f.eks. specialskole) Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 ************************************************************* FILTER: Hvis kode 2 i spm. 4 (V6), gå til spm. 5 (V7). Hvis kode 1,3,8 eller uoplyst i spm. 4 (V6), gå til TEKST 2 (V13). ************************************************************* V0007 PRIVATSKOLE BOGLIG OMR. start 17, manglende data: >=10 FILTER: V6 Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse

13 (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 1. Det boglige område Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 11 V0008 PRIVATSKOLE KREA./MUSIK start 19, manglende data: >=10 FILTER: V6 Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 2. Det kreative/musiske område Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 11 V0009 PRIVATSKOLE PÆDAGOGISK start 21, manglende data: >=10 FILTER: V6 Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 3. Den havde et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steinerskole) Ikke nævnt Nævnt Irrelevant

14 svarprocent: 11 V0010 PRIVATSKOLE REL. OMRÅDE start 23, manglende data: >=10 FILTER: V6 Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 4. Det religiøse område Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 11 V0011 PRIVATSKOLE INGEN NÆVNTE start 25, manglende data: >=10 FILTER: V6 Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 5. Ingen af ovennævnte Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 11 V0012 PRIVATSKOLE OMR VED IKKE start 27, manglende data: >=10 FILTER: V6

15 Spm. 5: Var den privatskole, du gik på, særligt orienteret mod nogle af de følgende områder: (1) Det boglige, (2) det kreative/musiske, (3) et særligt pædagogisk mål (f.eks. Rudolf Steiner-skole) eller (4) det religiøse (Højst 2 svar, kode 5 kan ikke kodes sammen med andet) 8. Ved ikke Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 11 Karaktergennemsnit fra folkeskolen -- *********************************************************** Tekst 2: Hvad var dit karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse? Du kan se på dette kort, og vælge den kategori, der passer *********************************************************** Hvis respondenten stadig går i folkeskole angives gennemsnit fra seneste standpunktskarakterer. (Vis kort 1) V0013 KARAKTERSKALA 7-TRIN/13 start 29, manglende data: = 9 Spm. 6.1: Fik du karakter efter den nye 7-trinsskala eller den gamle 13-skala, ved afgangsprøven i 9. klasse? Respondenten svarer efter gammel karakterskala, 13-skalaen der blev brugt indtil 1. august 2007, gå til spm. 6.2 (V14) Respondenten svarer efter ny karakterskala, 7-trins skalaen, der blev brugt efter 1. august 2007, gå til spm. 6.3 (V15) Respondenten har endnu ikke taget folkeskolens afgangsprøve - svar for seneste standpunkt, gå til spm. 6.3 (V15) Ved ikke, gå til spm. 6.2 (V14)

16 Uoplyst svarprocent: 99 V0014 KARAKTERGSN. 13 SKALA start 30, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13 Spm. 6.2: Karaktergennemsnit ved den gamle 13-skala Under Mellem 6 og 6, Mellem 7 og 7, Mellem 8 og 8, Mellem 9 og 9, eller over Ved ikke/husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 89 V0015 KARAKTERGSN. 7 TRINSSK. start 32, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13 Spm. 6.3: Karaktergennemsnit ved den nye 7-trinsskala: Under Mellem 2 og 3, Mellem 4 og 5, Mellem 6 og 8, Mellem 8,2 og 10, ,3 eller over Ved ikke/husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 8 V0016 HAR DU GÅET I 10. KLASSE start 34, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du gået i 10. klasse?

17 Ja, fuldførte 10. klasse Ja, men gik ud undervejs Ja, går i 10. klasse nu Nej Uoplyst V0017 UNGDOMSUDDANNELSE start 35, manglende data: = 9 Spm. 8: Har du gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse, f.eks. Gymnasium, HHX, HTX, HF? Ja, har gennemført, gå til spm. 9A (V18) Ja, er i gang med, gå til spm. 9B (V20) Nej, gå til spm. 11 (V25) Uoplyst svarprocent: 100 V0018 HVILKEN TYPE UNGDOMSUDD. start 36, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse har du gennemført? Alment gymnasium Teknisk gymnasium (HTX) Handelsgymnasium (HHX) Højere forberededelseseksamen (HF) Andet, skriv Uoplyst Irrelevant svarprocent: 57 V0019 HVILKEN UNGDOMSUDD ANDET

18 start 38, bredde 61, tekstfelt FILTER: V17, V18 Spm. 9A: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse har du gennemført? Andet, skriv: Variablen indeholder en liste over anden ungdomsuddannelse. Gå til tekst 3 (V22) V0020 TYPE UNGDOMSUDD. GANG I start 99, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse er du i gang med? Alment gymnasium Teknisk gymnasium (HTX) Handelsgymnasium (HHX) Højere forberededelseseksamen (HF) Andet, skriv Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0021 TYPE UNGDOMSUDD ANDET start 101, bredde 22, tekstfelt FILTER: V17, V20 Spm. 9B: Hvilken type gymnasial ungdomsuddannelse er du i gang med? Andet, skriv: Variablen indeholder en liste over anden ungdomsuddannelse. Karaktergennemsnit den gymnasiale ungdomsuddannelse

19 *********************************************************** Tekst 3: Hvad er dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale ungdomsuddannelse? Du kan se på dette kort og vælge den kategori, der passer. *********************************************************** Hvis respondenten stadig går på gymnasial ungdomsuddannelse angives gennemsnit fra den seneste standpunktskarakterer? (Vis kort 1 igen) V0022 KARAKTERSKALA 7-TRIN/13 start 123, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 10.1: Fik du karakter efter den nye 7-trinsskala eller efter den gamle 13-skala efter endt gymnasial ungdomsuddannelse? Gymnasial ungdomsuddannelse dvs. gennemført Studentereksamen, HF, HTX, HHX Respondenten svarer efter gammel karakterskala, 13-skalaen der blev brugt indtil 1. august 2006, gå til spm (V23) Respondenten svarer efter ny karakterskala, 7-trins skalaen, der blev brugt efter august 2006, gå til spm (V24) Respondenten er i gang med en gymnasial ungdomsuddannelse, gå til spm (V24) Ved ikke, gå til spm (V23) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 63 V0023 KARAKTERGSN. 13 SKALA start 125, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17, V22 Spm. 10.2: Karaktergennemsnit ved den gamle 13-skala? Gymnasial ungdomsuddannelse, dvs. gennemført Studentereksamen, HF, HTX, HHX.

20 Under Mellem 6 og 6, Mellem 7 og 7, Mellem 8 og 8, Mellem 9 og 9, eller over Ved ikke/husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 50 Gå til spm. 11 (V25) V0024 KARAKTERGSN. 7-TRINSSK. start 127, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17, V22 Spm. 10.3: Karaktergennemsnit ved den nye 7-trinsskala? Gymnasial ungdomsuddannelse, dvs. gennemført eller er i gang med Studentereksamen, HF, HTX, HHX Under Mellem 2 og 3, Mellem 4 og 5, Mellem 6 og 8, Mellem 8,2 og 10, ,3 eller over Ved ikke/husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 V0025 ERHVERVSFAG./VIDERE UDD. start 129, manglende data: = 9 Spm. 11: Er du i gang med, eller har du gennemført en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse? Hvis respondenten har gennemført flere uddannelser refereres til den længstvarende. Hvis respondenten sprang fra uddannelsen inden den var færdig, skal der svares nej. Brug evt. dit laminerede uddannelsesark.

21 Ja, har gennemført, gå til spm. 12A (V26) Ja, er i gang med, gå til spm. 12B (V28) Nej, gå til tekst 4 (V30) Uoplyst svarprocent: 100 V0026 TYPE UDDANNELSE GENNEMF. start 130, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 12A: Hvilken type uddannelse har du gennemført? Lærlinge- og EFG-uddannelse Kort videregående uddannelse (1-2 års varighed) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 års varighed) Lang videregående uddannelse (5-6 års varighed) Lang videregående uddannelse + forskeruddannelse (ph.d. el. lign.) Andet, skriv Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 56 V0027 TYPE UDDAN. GNF. ANDET start 132, bredde 45, tekstfelt FILTER: V25, V26 Spm. 12A: Hvilken type uddannelse har du gennemført? Andet, skriv: Variablen indeholder en liste over type uddannelse. Gå til tekst 4 (V30). V0028 TYPE UDDANNELSE GANG I start 177, manglende data: = 9 eller >=10

22 FILTER: V25 Spm. 12B: Hvilken type kompetencegivende uddannelse er du i gang med? Lærlinge- og EFG-uddannelse Kort videregående uddannelse (1-2 års varighed) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 års varighed) Lang videregående uddannelse (5-6 års varighed) Lang videregående uddannelse + forskeruddannelse (ph.d. el. lign.) Andet, skriv Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0029 TYPE UDD. I GANG ANDET start 179, bredde 28, tekstfelt FILTER: V25, V28 Spm. 12B: Hvilken type kompetencegivende uddannelse er du i gang med? Andet, skriv: Variablen indeholder en liste over type uddannelse. Familiemæssig situation *********************************************************** Tekst 4: Nu har jeg nogle spørgsmål om din familiemæssige situation. *********************************************************** V0030 ÆGTESKABELIG STILLING start 207, manglende data: = 9

23 Spm. 13: Hvad er din ægteskabelige stilling rent juridisk? Separeret, skilt og enke(mand) anvendes også om tidligere registrerede partnere. Hvis respondenten ikke er gift anvendes kategorierne 3,4,5 eller Gift, herunder registereret partnerskab gå til spm. 15 (V32) Separeret Skilt Enke(mand) Ugift Uoplyst svarprocent: 100 V30 - kode 1: Gift og kode 2: Registereret partnerskab (homoseksuelt partnerskab) er lagt sammen efter ønske fra primærundersøgeren. V0031 FAST SAMLEV. PAPIRLØST start 208, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30 Spm. 14: Er du fast samlevende i papirløst samliv? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 77 V0032 ANTAL BØRN I HUSSTAND start 210, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvor mange børn på 15 år og derunder bor der i din husstand? Skriv antal: 0-20, ved ikke = 88 OBS: Hvis respondenten selv er 15 år eller under 15 - tæller respondenten med som barn i husstanden. Det, der er vigtigt, er at få at vide, om der er børn i husstanden. Ligegyldigt om det respondentens egne børn, respondentens søskende eller nogle helt andre børn. Børn inkluderer også plejebørn og delebørn, som tæller med,

24 også selvom de kun bor i husstanden få dage om ugen. Børn på efterskole tælles også med. Husstanden er ikke et kollegie eller et bofællesskab, hvor de normalt laver mad og spiser hver for sig Ingen barn børn børn børn børn børn Uoplyst Helbred *********************************************************** Tekst 5: Nu kommer der nogle spørgsmål om dit helbred. *********************************************************** V0033 HELBREDSTILSTAND start 211 Spm. 16: Hvordan vil du vurdere din nuværende helbredstilstand i almindelighed? % antal kode Meget god God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig V0034 VURDERE UDSEENDE start 212, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvordan vil du vurdere dit udseende sammenlignet med andre på samme alder?

25 (Vis kort 2) Meget bedre Bedre Gennemsnitligt/ som de fleste andre Dårligere Meget dårligere Uoplyst -- V0035 VÆGT UDEN TØJ start 213, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 18: Hvor meget vejer du uden tøj? Antal kilo: Skriv: Hvis respondenten er usikker, bedes respondenten komme med sit bedes bud , ved ikke 888. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (36) 999 = Uoplyst (20) V0036 HØJDE UDEN SKO start 216, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 19: Hvor høj er du i centimeter uden sko? Højde i centimeter: Skriv: Hvis respondenten er usikker, bedes respondenten komme med sit bedes bud , ved ikke 888. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (8) 999 = Uoplyst (1) V0037 VURDERING EGEN VÆGT start 219, manglende data: = 9 Spm. 20: Hvordan vil du vurdere din egen vægt. Synes du, at du er...? Undervægtig Normal vægt

26 Lettere overvægtig Overvægtig Meget overvægtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0038 VIL VEJE MERE EL. MINDRE start 220, manglende data: = 9 Spm. 21.1: Vil du gerne veje mere eller mindre, end du gør i dag? Vil gerne veje mere end i dag, gå til spm (V39) Vil gerne veje mindre end i dag, gå til spm (V40) Vil gerne veje det samme som i dag, gå til tekst 6 (V41) Ved ikke, gå til tekst 6 (V41) Uoplyst svarprocent: 100 V0039 ANTAL KILO VEJE MERE start 221, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V38 Spm. 21.2: Hvor mange kilo vil du gerne veje mere, end du gør i dag? Skriv antal kilo: 0-300, ved ikke 88. Variblen er kodet i intervallet = Ved ikke (3) 099 = Uoplyst (2) 100 = Irrelevant (3161) Gå til tekst 6 (V41) V0040 ANTAL KILO VEJE MINDRE start 224, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V38

27 Spm. 21.3: Hvor mange kilo vil du gerne veje mindre, end du gør i dag? Skriv antal kilo: 0-300, ved ikke 88. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (10) 099 = Uoplyst (4) 100 = Irrelevant (1752) Beskæftigelse *********************************************************** Tekst 6: Nu kommer der nogle spørgsmål om din beskæftigelse *********************************************************** V0041 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 227 Spm. 22: Hvad er din hovedbeskæftigelse? Vis kort 3 Hvis respondenten er syg/på orlov, spørg om hovedbeskæftigelsen før sygdommen/orloven. Anvend kode 1 eller 2 hvis de er relevante, hvis ikke så gå videre til kode 3 til 12. Se derudover instruksen til spørgsmål 22 i den generelle vejledning. % antal kode Topledelse (f.eks. administrerende direktør, kontorchef) Liberale erhverv (f.eks. praktiserende læge, advokat, revisor) Selvstændig erhvervsdrivende eller medhjælpende ægtefælle (f.eks. landmand, tømrermester, butiksejer) Ikke-faglært arbejder (f.eks. portner, fabriksarbejder, altmuligmand) Faglært arbejder (f.eks. elektriker, automekaniker, frisør) Funktionær uden ledelsesansvar (f.eks. kontorassistent, skolelærer, pædagodg) Funktionær med ledelsesansvar (f.eks. souschef, afdelingsleder) Arbejdsløs/ledig Førtidspensionist Hjemmearbejdende husfar/husmor

28 Under uddannelse, inkl. skoleelev Andet, skriv: Ved ikke V0042 HOVEDBESKÆFTIGELSE ANDET start 229, bredde 71, tekstfelt FILTER: V41 Spm. 22: Hvad er din hovedbeskæftigelse? Andet, skriv: Variablen indeholder en liste over anden hovedbeskæftigelse. *********************************************************** FILTER: Hvis kode 1-7, 12, ved ikke eller uoplyst i spm. 22 (V41), gå til spm. 23 (V43), hvis kode 8, 9, 10 eller 11, gå til tekst 7 (V44). *********************************************************** V0043 JOB MERE SPECIFIKT start 300, bredde 98, tekstfelt FILTER: V41 Spm. 23: Hvilket job har du mere specifikt? f.eks. "folkeskolelærer"/salgsassistent i herretøjsforretning" Skriv job: Variablen indeholder en liste over job. Indkomst og ejendom *********************************************************** Tekst 7: Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om din indkomst og ejendom. *********************************************************** V0044 EJER EGEN BOLIG start 398, manglende data: = 9 Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle

29 eller sambo... A. Egen bolig, inkl. privat andelsbolig eller boliger, du ikke selv bor i Ja Nej Uoplyst V0045 EJER EN BIL start 399, manglende data: = 9 Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... B. En bil - også ja hvis flere biler Ja Nej Uoplyst V0046 EJER EN LYSTBÅD start 400, manglende data: = 9 Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo... C. En lystbåd - også ja hvis flere både Ja Nej Uoplyst V0047 EJER ET SOMMERHUS start 401, manglende data: = 9 Spm. 24: Ejer du selv eller sammen med din evt. ægtefælle eller sambo...

30 D. Et sommerhus eller en ferielejlighed - også ja hvis flere huse/lejligheder Ja Nej Uoplyst V0048 EGEN BRUTTOINDKOMST start 402, bredde 6, manglende data: = Spm. 25.1: Hvad er din månedlige bruttoindkomst, dvs. indkomst før skat? Skriv antal kroner: 6 cifre - gå til filter 3 (V50) Hvis respondenten ikke kan sige helt præcist, så bed om et ca. skøn. Lommepenge regnes som indkomst. Det gør sort indkomst også. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke/kan ikke huske (262), gå til spm (V49) = Vil ikke oplyse (20), gå til spm (V49) V0049 BRUTTOINDKOMST INTERVAL. start 408, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V48 Spm. 25.2: Kan du placere din månedlige bruttoindkomst, inden for et af disse intervaller? Vis kort Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller højere Ved ikke

31 Vil ikke oplyse Irrelevant svarprocent: 8 ************************************************************** FILTER: Hvis kode 1-2 i spm. 13 (V30) (gift/registreret partskab) ELLER kode 1 i spm. 14 (V31) (fast samlevende i papirløst forhold), gå til spm. 26 (V50), ellers gå til tekst 8 (V52). ************************************************************** V0050 PARTNERS BRUTTOINDKOMST start 411, bredde 7, manglende data: = eller >= FILTER: V30, V31 Spm. 26.1: Hvad er din ægtefælle eller samlevers månedlige bruttoindkomst, dvs. indkomst før skat? Skriv antal kroner: 6 cifre - gå til tekst 8 (V52) Hvis respondenten ikke sige det helt præcist, så bed om et ca. skøn. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke/kan ikke huske (205), gå til spm (V51) = Vil ikke oplyse (20), gå til spm (V51) = Irrrelevant (1631) V0051 PART BRINDKOMST INTERVAL start 418, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V30, V31, V50 Spm. 26.2: Kan du placere din ægtefælle eller samlevers månedlige bruttoindkomst, inden for et af disse intervaller? Vis kort Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

32 eller højere Ved ikke Vil ikke oplyse Irrelevant svarprocent: 6 Social kontakter og forbindelser *********************************************************** Tekst 8: Så har jeg nogle spørgsmål om sociale kontakter og forbindelser. *********************************************************** V0052 CENTRAL PLAC ERHV.LIV start 421, manglende data: = 9 Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds A. Ja, i erhvervslivet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst V0053 CENTRAL PLAC OFF. ADM. start 422, manglende data: = 9 Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds B. Ja, i offentlig administration

33 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst V0054 CENTRAL PLAC. POL. LIV start 423, manglende data: = 9 Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds C. Ja, i det politiske liv Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0055 CENTRAL PLACERING NEJ start 424, manglende data: = 9 Spm. 27: Vil du sige, at du selv eller din ægtefælle/samlever har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Gerne flere kryds D. Nej Ikke nævnt Nævnt Uoplyst V0056 CENT. PLAC. VEN. ERHVLIV start 425, manglende data: = 9 Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i

34 det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds A. Ja, i erhvervslivet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst V0057 CENT. PLAC. VEN. OFFADM. start 426, manglende data: = 9 Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds B. Ja, i offentlig administration Ikke nævnt Nævnt Uoplyst V0058 CENT. PLAC. VEN POL. LIV start 427, manglende data: = 9 Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds C. Ja, i det politiske liv Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

35 V0059 CENT. PLAC. VEN NEJ start 428, manglende data: = 9 Spm. 28: Vil du sige, at nogen i din omgangskreds blandt venner og bekendte har en central placering i erhvervslivet, i den offentlige administration eller i det politiske liv i det lokalområde, hvor du bor? Intv: Omgangskreds inkluderer også familie Gerne flere kryds D. Nej Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 V0060 KONTAKTER SKAFFE ARBEJDE start 429, manglende data: = 9 Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? A. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig med at skaffe dig selv eller din ægtefælle et job Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0061 KONTAKTER SKAFFE BOLIG start 430, manglende data: = 9 Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? B. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig med at finde et sted at bo

36 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0062 KONTAKTER SKAFFE SAGSBEH start 431, manglende data: = 9 Spm. 29: Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i følgende situationer? C. Vil du sige, at du selv har kontakter eller forbindelser, der ville kunne hjælpe dig i sagsbehandlingen overfor en offentlig myndighed Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 Læsevaner og fritidsfornøjelser ************************************************************ Tekst 9: Nu kommer nogle spørgsmål om dine læsevaner og fritidsfornøjelser. ************************************************************ V0063 ABONNERER PÅ AVIS start 432, manglende data: = 9 Spm. 30: Abonnerer du på en avis? Ja En gang i mellem Nej Ved ikke Uoplyst ---

37 V0064 ABONNEREDE FORÆLDRE AVIS start 433, manglende data: = 9 Spm. 31: Abonnerede dine forældre på en avis, dengang du boede hjemme? Hvis de skiftevis abonnerede og ikke abonnerede, så spørg, hvad de gjorde mest Ja Nej Ved ikke Uoplyst V0065 INTERESSE BILLEDKUNST OL start 434, manglende data: = 9 Spm. 32: Er du interesseret i billedkunst, som f.eks. maleri, skulptur eller akvarel? Ja Nej Uoplyst V0066 SAMTALE PÅ FREMMEDSPROG start 435 Spm. 33: Hvis du får brug for det, kan du så uden besvær føre en samtale på ét eller flere fremmede sprog? % antal kode Ja Nej V0067 SET FILM I BIOGRAFEN start 436, manglende data: = 9

38 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) A. Har du inden for de seneste 12 måneder Set en spillefilm i biografen? Ja Nej Uoplyst V0068 SET FILM I FILMKLUB start 437, manglende data: = 9 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) B. Har du inden for de seneste 12 måneder Set en spillefilm i en filmklub eller specialbiograf? Der henvises til filmklubber med særlige interesser, f.eks. franske film eller dokumentarfilm, ikke filmklubber med almindelige film, som f.eks. Biografklub Danmark Ja Nej Uoplyst V0069 VÆRET TIL EN OPERA start 438 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) C. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Opera? % antal kode

39 Ja Nej V0070 VÆRET TIL MUSICAL start 439, manglende data: = 9 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) D. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Musical? Ja Nej Uoplyst V0071 VÆRET TIL BALLET/DANSEF. start 440, manglende data: = 9 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) E. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Ballet eller danseforestilling? Ja Nej Uoplyst V0072 SET REVY FX TIVOLIREVY start 441 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svar-

40 kategorier) F. Har du inden for de seneste 12 måneder set en Revy, f.eks. Tivolirevyen eller en lokal revy? % antal kode Ja Nej V0073 SET SKUESPIL start 442, manglende data: = 9 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) G. Har du inden for de seneste 12 måneder set et Skuespil? Ja Nej Uoplyst V0074 VÆRET TIL KLASSISK KONC. start 443 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) H. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Klassisk koncert? % antal kode Ja Nej V0075 VÆRET TIL JAZZKONCERT start 444, manglende data: = 9

41 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) I. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Jazzkoncert? Ja Nej Uoplyst V0076 VÆRET T. ROCK/POPKONCERT start 445 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) J. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Rock eller pop koncert? % antal kode Ja Nej V0077 VÆRET TIL TECHNO/DANCEK. start 446 Spm. 34: Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget af følgende? (jf.: Kulturvaneundersøgelsen 1998, reduceret antal svarkategorier) K. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en Techno eller dance koncert? % antal kode Ja Nej

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere