Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl i Karleby Forsamlingshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/ Forelæggelse af regnskab for 2011 vedrørende foreningen til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budgetter for 2013 vedrørende foreningen, herunder fastsættelse af kontingent og bidrag til vej- og snerydningskonto. 5. Forelæggelse af regnskab for 2011 vedrørende vandværket til godkendelse. 6. Fremlæggelse af budgetter for 2013 vedrørende vandværket, herunder fastsættelse af vandafgifter. 7. Valg af formand jf I 2012 er formanden ikke på valg. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for afdelingerne jf I 2012 er afdelingsformændene for afdeling 2, 4, og 6 på valg. 1

2 Opstillede kandidater: Afd. 2: Jørgen Larsen Afd. 4: Knud Nielsen Afd. 6: Preben Guldberg Modtager genvalg. Modtager genvalg Modtager genvalg. 9. Indkomne forslag: 1. Forslag fra bestyrelsen vedr. takstblad for vandværket. 2. Forslag fra bestyrelsen vedr. takster for Grf. Vellerup Sommerby. 3. Forslag fra Eva Nielsen, Spurvevænget 25 vedr. afskaffelse af midsommerfest. 4. Forslag fra Merethe og John Pedersen, Tjørnevænget 18, vedr. oprettelse af debatside på foreningens hjemmeside. 5. Forslag til vedtægtsændring fra John Pedersen, Fyrvænget 26. vedr. udsendelse af beretning. 6. Forslag fra John Pedersen, Fyrvænget 26 vedr. ændring af ordensreglementet pkt Samtlige forslag er bragt andetsteds i foreningsbladet i deres fulde ordlyd. 10. Valg af 2 revisorer. 11. Valg af 2 revisorsuppleanter. 12. Eventuelt. Pkt.1: Valg af dirigent. AK: Jeg vil gerne byde alle velkommen til årets generalforsamling i grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk. Jeg håber, vi alle må få en god og saglig generalforsamling, og frem for alt en god og konstruktiv debat om de emner, der måtte have forsamlingens interesse. 2

3 Men først og fremmest skal vi have valgt en dirigent, og bestyrelsen forslår advokat Bertil Jacobi. Jeg skal for god ordens skyld spørge, om der er andre forslag til dirigenthvervet? Det er ikke tilfældet, og jeg skal bede Bertil Jacobi om at indtage dirigentens plads og dermed ledelsen af generalforsamlingen. BJ: Først om fremmest skal jeg takke for valget. Det fremgår af foreningens vedtægter, punkt 18.2, at GF indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Formanden har oplyst over for mig, at GF primo marts er varslet i medlemsbladet og på foreningens medlemsside. Indkaldelsen er i orden. Dagsordenen er udsendt og indeholder det, den skal iflg. vedtægterne. Jeg kan således konstatere, at GF er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig og jeg håber på god ro og orden. Jeg vil gerne nævne, at en generalforsamling er et vigtigt anliggende og det er derfor rart at se, at så mange er mødt frem. Jeg har også nogle formelle ting at sige, såsom at en referent tager referat og at medlemmer, der gerne vil have ordet tydeligt siger navn og vænge. Så vil jeg gå videre til dagsordenens punkt 2.og overlade ordet til foreningens formand for aflæggelse af beretning Beretning 2011/2012 Indledning: Foreningen og vandværket afholder i år sin 42. ordinære generalforsamling, og det er tid til at gøre status over den forgangne tid, og samtidig prøve at se på den kommende periodes mange udfordringer og muligheder. Bestyrelsen tilstræber fortsat, at beretningerne skal bibringe medlemmerne en opdatering af de mange hændelser, der har påvirket de beslutninger som har skullet tages, og beretningen i år er i den henseende ingen undtagelse. Beretningen skal omfatte perioden fra generalforsamling til generalforsamling, og det vil af denne og flere andre grunde være særdeles uhensigtsmæssigt at færdiggøre og udsende en beretning længe inden generalforsamlingen sådan som foreslået under dagsordenens pkt. 9. Dette vil vi vende tilbage til senere. Fra tid til anden kan en beretning måske virke lidt for teknisk og måske kan alt ikke opfattes tilstrækkeligt klart under en oplæsning på en generalforsamling, men da beretningen i sin fulde ordlyd på et senere tidspunkt udsendes til samtlige medlemmer og endvidere bringes på foreningens 3

4 hjemmeside, gives der dermed mulighed for at alle med interesse for et eller flere punkter kan nærlæse teksten, og evt. efterfølgende stille afklarende spørgsmål til bestyrelsen. Årets beretning vil således også i år omfatte en grundig gennemgang af de vigtigste aktiviteter indenfor foreningens forskellige hovedområder med en naturlig fremhævelse af særlige forhold. Beretningen er for overskuelighedens skyld opdelt i de hovedområder, hvor foreningens aktiviteter har fundet sted. Vi har imidlertid igen i år et stort program foran os, og jeg skal derfor forsøge at tilpasse årets beretning lidt, så der bliver tid til det hele. Foreningen: På periodens første bestyrelsesmøde, som afholdtes umiddelbart efter generalforsamlingen d. 16. april sidste år, konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Jørgen Larsen som foreningens næstformand. Næstformandens opgave er bl.a. at indtræde i formandens sted ved evt. frafald, og jeg noterer med tilfredshed, at bestyrelsen samlet stod bag valget af Jørgen Larsen. Vi fik sidste år et nyt bestyrelsesmedlem i afd. 5, Torben Jarnit, og i afd. 3 har afdelingsformand Jens Hansen ønsket at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten, Henning Nørskov, er efterfølgende tiltrådt, og har dermed overtaget pladsen efter Jens. Takstbladet for vandværkets takster, som blev vedtaget på generalforsamlingen, blev d. 16. april fremsendt til Frederikssund Kommune og efterfølgende godkendt uden kommentarer. I 2011/2012 oplevede vi igen et meget lavt antal ejerskifter. Kun 26 ejendomme blev solgt, og heraf var hele 8 solgt på tvangsauktion. Dette forhold afspejler fortsat den pressede situation en del medlemmer befinder sig i, men også at specielt den yngre generation fra tid til anden forsøger at bosætte sig permanent i sommerhuset, og så alligevel ikke har råd til det og måske heller ikke kan få den nødvendige tilladelse fra kommunen. På de lørdage, hvor formanden holder åbent hus i lokalerne på vandværket er det en glæde at kunne byde såvel gamle som nye medlemmer velkommen, og det sker ofte at der bliver lejlighed til en udveksling af synspunkter i en behagelig og saglig atmosfære. Foreningsbladet, som redigeres af vores dygtige redaktør, Lis Guldberg, kunne stadig godt trænge til lidt flere indlæg fra medlemmer. Jeg skal derfor også i år opfordre medlemskredsen til at fatte pennen og skrive til redaktøren, hvis man har noget på hjerte. Foreningsbladet har som mange har bemærket ændret sit udseende en smule. 4

5 Vores bogtrykker gennem mange år, Sydtryk, har i større og større omfang skuffet os, og til sidst var der ikke anden udvej end at finde en ny bogtrykker. Det er lykkedes med et yderst tilfredsstillende resultat, idet bladets deadlines overholdes, og læseligheden er betydeligt forbedret. Som noget nyt bringes bladet nu også på foreningens hjemmeside, hvor man blade rundt på samme måde som i den fysiske kopi, som tilsendes vore medlemmer og annoncører. Hjemmesiden har i øvrigt fået et nyt design, når man har vænnet sig til den nye inddeling vil det nok vise sig at være en forandring til det bedre. Hjemmesiden får megen ros fra vore medlemmer og forretningsforbindelser, og indholdet opdateres så snart der er behov for dette. Det tidligere etablerede chat-forum er imidlertid udgået, fordi det ikke bruges i nævneværdig grad, og fordi det således er forholdsmæssigt dyrt at vedligeholde. Der findes er chatforum på hjemmesiden gennem Facebook, men det bliver ikke benyttet. Der er under pkt. 9 på dagsorden stillet forslag om oprettelse af et nyt forum på hjemmesiden. Det benyttes som nævnt ikke, og problemer af fælles interesse kan sagtens håndteres via foreningsbladet. Som bekendt er grundejerforeningen i årets løb blevet ejer af restarealerne efter udstykningen af den gamle campingplads. Erhvervelsen forløb smertefrit efter gennemførelsen af en urafstemning, der således for første gang blev gennemført i Vellerup Sommerby. Urafstemningens resultat var overbevisende, idet mere end 75 % af de modtagne besvarelser var for forslaget. Efterfølgende blev et forslag om evt. frasalg af arealer eller rettigheder behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, og mere end 90 % af de fremmødte besluttede, at foreningen ikke skal frasælge rettigheder til arealerne. Hvad der nu skal ske med de nævnte arealer vides ikke, men som lovet er en ansøgning om fritagelse for ejendomsskatter under behandling. Jeg håber debatten efter beretningen i dag kan kaste lidt lys over medlemmernes forventninger til områdets udnyttelse. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen tage initiativ til en debat i foreningsbladet, og også fremkomme med forslag til hvordan vi gradvist kan udnytte området til alles bedste. Det er på en tidligere generalforsamling besluttet at etablere en eller to petanque baner. Når dette ikke er sket skyldes det primært, at bestyrelsen afventede udviklingen i salget af campingpladsens arealer. Som bekendt har foreningen nu erhvervet de tilbageblevne arealer fra udstykningen. Det skulle være muligt at anlægge den lovede bane på et af disse arealer, hvis interessen stadig består. Der er til orientering etableret en Petanquebane i Vejleby, men angiveligt benyttes den ikke eller kun i ringe grad. Vi bør derfor overveje, om det stadig er medlemmernes ønske at etablere en sådan bane. Der har igen i den forgangne periode været henvendelser til foreningen vedr. generende hunde. Henvendelserne drejer sig om klager over støj fra hunde, at hunde der i strid med de gældende regler ikke føres i snor, og igen et enkelt tilfælde, hvor en hund har bidt et af vore medlemmer. Der har været en skærpelse af lovbekendtgørelsen i efteråret 2011, der bl.a. betyder at muligheden for at uddele bøder har fået noget højere til loftet. Der har i den anledning været bragt 2 indlæg i foreningsbladet, men begge indlæg lider af forskellige mangler, der kan gøre helhedsbilledet lidt uklart. 5

6 Jeg har som formand kommenteret det ene indlæg i bladet primært for at oplyse at sagen ikke er så enkel som beskrevet, og fordi det bragte indlæg skal ses i en større sammenhæng. Vi kommer muligvis til at debattere dette emne efter beretningen, så jeg vil lade det hvile indtil da. Husk venligst på, at hvis foreningen skal gå ind i en konkret sag, er det nødvendigt at kende identiteten på den der klages over. Her tænkes ikke på hunden, men på ejeren. Det vil stadigvæk være en god ide generelt, at holde foreningen à/jour med vore medlemmers adresser, hvilket desværre forsømmes i helt uhørt grad. Efter hver udsendelse kommer ca. 50 forsendelser retur som følgende af manglende adresseoplysninger, manglende navn på postkasse, overfyldte postkasser eller af andre årsager. I de fleste tilfælde kan det lade sig gøre at efterspore adresserne, men det er tidskrævende, og afhængig af forholdene kan det også være nødvendigt at forespørge folkeregistret. For at mindske omkostningerne for foreningen indførtes der forrige år et gebyr for manglende adresseoplysning. Gebyret har dog endnu ikke været anvendt. Hvis medlemmer ønsker det, kan telefonnummer registreres hos foreningen. Det vil lette kommunikationen, hvis der skulle opstå en situation, hvor det er nødvendigt med en hurtig kontakt. Ingen beretning uden en kommentar til restancelisten. Vi må erkende at det for nogen er hårde tider, og at der kan være lavvande i kassen. Foreningen mærker naturligvis dette problem, og antallet af medlemmer der ikke betaler deres kontingent til foreningen rettidigt er for tiden stigende. Omkostningerne i forbindelse med inddrivelse af restancer er så betydelige, at det er vanskeligt at forstå at nogen vil udsætte sig for denne merpris. Når foreningen - efter at have forsøgt at inddrive restancerne i længere tid - så endelig lukker for vandet, ja så kan de fleste finde pengene til at betale med. Men så er foreningens tilgodehavende oftest steget til det dobbelte. Tvangsauktioner medfører næsten altid et tab for foreningen, så når en ejendom begæres solgt på tvangsauktion vil vandværket omgående fakturere vandforbruget, og betales dette ikke til den fastsatte frist vil vandtilførslen blive afbrudt for at begrænse foreningens tab. Som alle ved har bestyrelsen arbejdet på en modernisering af telenettet i sommerbyen. D. 14. juni 2011 kontaktedes TDC`s adm.direktør med en anmodning om at overveje et fremskudt DSLAM anlæg, hvilket ville være tilstrækkeligt til at sikre højhastighedsbredbånd og dermed åbne mulighed for at sommerbyens beboere ud over bedre internet ville kunne tilvælge de udbudte TV-kanaler efter behov. Et større projekt blev igangsat med en anmodning om tilkendegivelser fra interesserede fra medlemskredsen. Efter 2 måneder havde kun et meget lille antal af vore medlemmer returneret det udsendte spørgeskema, og kun på grund af afdelingsformændenes ekstra indsats lykkedes det at nå op på hele 300 besvarelser. I første omgang udmeldte TDC, at etableringen af det nævnte anlæg ville blive for dyrt, men en fornyet henvendelse til TDC`s dirketør har pustet lidt nyt liv i sagen. Vi afventer således stadigvæk den endelige beslutning, og på baggrund heraf sagens videre forløb. 6

7 I perioden siden sidste generalforsamling har der været foretaget offentlige høringer i 3 sager, som alle relaterer sig til vores nærmiljø. Den første var en høring vedr. en ansøgning om dyrehold på Hybenvænget 37. Foreningen formidlede indsigelser fra de nærmeste medlemmer og krydrede sagen lidt med bestyrelsens holdninger. Tilladelsen blev nægtet ansøgeren, som i øvrigt ikke boede på ejendommen. Den næste høring omhandlede opførelse af medhjælperbolig på Enghavegårdsvej og en udvidelse af svinebestanden selv om dette angiveligt benægtes af ejeren. Den sidste høring i februar 2012 drejede sig om udvidelse og tilladelse til brug af udbringningsarealer til gylle. Der blev meddelt dispensation i begge sidstnævnte sager, til trods for foreningens protester, hvor de væsentligste argumenter var frygten for den samlede miljøpåvirkning og dermed risikoen for bl.a. forurening af vores drikkevand. Når vi så er ved det miljømæssige, så må det igen indskærpes, at al afbrænding af haveaffald er forbudt. Der er nogle få medlemmer der tilsyneladende blæser på forbuddet endda med ganske store bål lige op og ned af stråtækte bygninger. Sådanne handlinger kan være forbundet med at stort erstatningsansvar og klækkelige bøder, hvis myndighederne bliver opmærksomme på forholdene. Jeg har gennem beretningen og i dagspressen flere gange udtrykt min skuffelse over kommunens behandling af medlemssager og foreningsmæssige anliggender, og til trods for etableringen af et koordinationsforum, som skulle skabe en forbedret dialog med grundejerforeningerne, kan der stadig ikke konstateres nogen egentlig forbedring. Dette skyldes nok, at der på møderne ikke behandles sager af lokal karakter, men også at viljen tilsyneladende ikke er til stede i tilstrækkelig grad, og at møderne nok er noget der skal overstås hurtigt. Koordinationsforum afholder 2 årlige møder, hvor mødereferatet efterfølgende bringes i foreningsbladet. Jeg vil derfor ikke komme yderligere ind på indholdet af disse møder i beretningen. Dog skal det bemærkes, at møderne efterhånden har karakter af harmløs meningsudveksling, og at en alt for stor del af de drøftede emner og tilhørende løfter fra kommunen med tiden glider ud i glemslens mørke lys. Som det har været nævnt i foreningsbladet har bestyrelsen brugt ganske megen tid på at få kommunen til at besvare nødvendige henvendelser fra foreningen. Der er i den forbindelse kun tale om henvendelser i sager, hvor kommunen alene har beslutnings- eller påtaleretten. Gennem flere år er kommunen i mange af disse henvendelser - trods løfter om det modsatte - forblevet tavs. Da foreningens tålmodighed efter mange rykkere og advisering om at bringe Ombudsmanden ind i sagen var opbrugt, besluttede bestyrelsen efter nøje overvejelse at bede Ombudsmanden gøre en indsats for at bringe kommunen på linje med forvaltningslovens regler. Ombudsmanden udbad sig en komplet oversigt over sagens akter, og efter blot én dags ventetid skete der noget. Kommunen begyndte at kontakte foreningen i de påklagede sager, og i løbet af 3 uger var alle sager enten løst eller aftalt forhandlet yderligere. 7

8 Jeg håber ikke det vil være nødvendigt at gentage denne fremgangsmåde, men bestyrelsen vil ikke tøve med at bringe i anvendelse hvad der måtte være nødvendigt hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden. Meget tyder på at det igen vil blive nødvendigt at bede om assistance til løsning af ophobede sager. En klage til Ombudsmanden er ikke just den mest populære fremgangsmåde, med trods alt tror jeg at kommunens embedsmænd vil forstå årsagen til denne fremgangsmåde. I årets løb har et medlem i Fyrvænget 26 stævnet foreningen med påstand om at foreningen skal være pligtig til at anerkende det pågældende medlems påståede ret til at have sin campingvogn stående på parcellen. Det hverken kan eller vil foreningen naturligvis, og sagen er derfor undergået en juridisk vurdering, og et efterfølgende retsmøde, hvor sagsøgeren af dommeren blev anmodet om at antage en advokat. Det faldt i årets begyndelse dom i sagen, og som det har været refereret på hjemmesiden og i foreningsbladet har sagsøger modtaget sin dom, hvorefter han kendes pligtig til at efterleve ordensreglementets bestemmelser, især pkt. 2.21, at betale de opkrævede bøder og betale kr ,- til foreningen. Ikke desto mindre har sagsøgeren nu fremsat et forslag til generalforsamlingsbeslutning til hvad han kalder lovliggørelse af det selv samme ordensreglement, som han er blevet dømt til at efterleve. Han har endvidere anmodet bestyrelsen om at færdiggøre sit forslag, hvilket næppe giver nogen mening overhovedet. Det er således tilsyneladende ikke lykkedes dommeren, advokaterne eller for den sags skyld undertegnede at få sagsøgeren fra Fyrvænget 26 til at forstå disse relativt enkle juridiske begreber. Fyrvænget 26 har som nævnt på trods af dommens klare sprog ophøjet sig selv til rådgiver for foreningens medlemmer. Her er som jeg ser det tale om et velkendt eksempel på en person, der gerne vil vejlede andre, men som ikke selv ser sig i stand til at modtage almindelig sund fornuft. Sagsøgeren vil i øvrigt også gerne blande sig i hvornår beretningen skal skrives og udsendes. Jeg skal senere under pkt.9 vende tilbage til disse emner. Som det kan ses i regnskaberne råder foreningen over en betydelig kontantbeholdning, som for tiden er placeret på aftalekonti af hensyn til et rimeligt afkast. Foreningen har endvidere placeret en anden del af foreningens midler på korte obligationer. De nævnte tiltag har bevirket at foreningen har sikret sig imod evt. tab på banken, men også opnået et bedre kapitalafkast end de seneste år. Badebroen Gennem mange år har badebroen fået den nødvendige vedligeholdelse, og samtlige vanger er nu udskiftet til rustfrit materiale. Endvidere har broen løbende fået udskiftet en del gangbrædder, og alt fremstår nu i særdeles god stand. 8

9 Intet varer evigt, så i 2011 har vi fået repareret en bropille og fremstille 4 nye brofag. Fremstilling af brofagene er fortsat tilsyneladende formandens opgave og resten betror vi smedefirmaet. Bestyrelsen arbejder med en undersøgelse af, hvorvidt der kan erhverves en platform med pontoner til afløsning af den gamle, som måtte kasseres for et par år siden. Den skal i givet fald være overkommelig at sætte ud og tage ind, og prisen skal være rimelig. Med hensyn til opsætning og nedtagning af badebroen kan jeg oplyse, at badebrolauget fungerer særdeles tilfredsstillende. Badebrolauget ledes i dag af foreningens Web-redaktør, som sammen med et energisk, flittigt og kreativt team sørger for udsætning og optagning af badebroen nu og fremover, og endda til en yderst rimelig pris. De næste mange år vil vedligeholdelsen af badebroen være en beskeden udgift på foreningens budget. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de nye flittige brobizzer for deres indsats i badebrolauget, og fordi de uden tøven springer i det iskolde vand, når det kræves. Midsommerfesten: På generalforsamlingen i 2010 drøftedes spørgsmålet om afholdelse af midsommerarrangementer, store eller små. Konklusionen blev, at der sigtes imod en blanding af store og små arrangementer. Bestyrelsen lagde i 2011 op til at der skulle afholdes et mindre arrangement, men dette måtte annulleres på grund af meget kraftig regn. Bestyrelsen har med jævne mellemrum taget temperaturen på generalforsamlingen i spørgsmålet om afholdelse af midsommerarrangementer, og til dato har generalforsamlingen bakket op om den måde bestyrelsen har arrangeret disse efterhånden eneste sociale arrangementer på. Et medlem i Spurvevænget har åbenbart syntes at midsommerfesterne skal ophøre, men dette forslag skal vi jo behandle senere under pkt. 9, så jeg vil lade emnet hvile indtal da. Grønne områder: Først og fremmest er det den kontinuerlige vedligeholdelse af vore grønne områder der bevirker at Vellerup Sommerby næsten altid fremstår som et naturskønt og dermed attraktivt område. Det er jo først og fremmest bestyrelsen der skal sikre, at vedligeholdelsen af foreningens egne områder sker på forsvarlig måde, men dernæst er det i høj grad en opgave for bestyrelsen at minde mange af sommerbyens medlemmer om at sørge for den nødvendige vedligeholdelse på- og ud for deres ejendomme. Det er ikke en særlig populær opgave, men desværre meget nødvendig. 9

10 Som vi har set et par gange i årets løb har stormen hjulpet godt til med at nedlægge mange alt for høje træer, men det er bestemt ikke ufarligt at overlade fældningen til vejrets luner, så endnu engang skal der til ejerne af høje eller delvist udgåede træer lyde en anbefaling: se at få dem fældet inden de laver ulykker. I 2011 fik vi slået strandarealerne mod vest gratis af en landmand, som kunne udnytte høet. En del ukrudt forhindrer desværre en total udnyttelse, men det problem vil bestyrelsen forsøge at løse i den kommende sæson. Den lovede renovering af græstrappen fra Verdens Ende til stranden er drøftet med Miljøministeriet, hvilket nu åbner mulighed for at arbejdet kan være udført inden sæsonens begyndelse. På en del af foreningens stiarealer har det været nødvendigt at foretage afdræning igen i det forløbne år. Oversvømmelse af stiarealerne i 2011 især Nordstien har medført fare for både voksne og børn, og der er derfor udført drænarbejder og beskæring af nordskellene mod Nordstien for at kunne færdes med entreprenørmateriel. Foreningen har ikke kunnet afvente de ofte meget langsomme reaktioner, og har derfor set sig nødsaget til at beskære, der hvor det har været nødvendigt. Et mindre beløb er i den anledning opkrævet hos de berørte medlemmer, hvilket jeg håber på en forståelse for. Fra foreningens side er det fortsat et krav, at væksten holdes fri af foreningens arealer, og kommunen kræver vækst mod vej beskåret efter det tegningsmateriel, som kommunen jævnligt udsender, og som bestyrelsen fra tid til anden bringer i foreningsbladet. Alle de ovenfor nævnte tiltag er enten indeholdt i regnskabet for 2011 eller vil fremgå af regnskabet for Som bekendt er der pligt til at udrydde bjørneklo, hvor denne findes. På foreningens arealer er bjørneklo sprøjtet gennem mange år, og resultatet er, at bjørnekloen næsten er udryddet. De medlemmer, der måtte have bjørneklo på deres ejendom, kan ved henvendelse til bestyrelsen få råd og vejledning i udryddelsen af denne skadelige ukrudtsplante, hvis det ønskes. Foreningens grønne områder omfatter også de mange rabatter rundet omkring i området. Der er desværre stadig en del der bruger rabatterne til parkering trods forbuddet imod dette. Værst er det når rabatterne er bløde, og der afsættes ustandseligt dybe hjulspor i rabatterne rundt omkring. Vi ved ikke hvor mange af foreningens medlemmer der medvirker til disse ødelæggelser og heller ikke hvor mange fremmede det drejer sig om, men jeg skal hermed venligst opfordre alle til at hjælpe med at holde rabatterne i god stand. Særligt en appel til de forældre eller pårørende, der kører skolebørn til- og fra busstoppestedet ved Birkebækvej. Veje og sne: Vi har gennem de seneste år afventet kommunens færdiggørelse af projektet vedr. kloakkerne i sommerbyen og også vurderet behovet for at få renoveret eller udskiftet vandværkets efterhånden 10

11 42 år gamle forsyningsledninger forud for en beslutning om istandsættelse af foreningens ca. 15 km private fællesveje. Vi er endnu ikke ved vejs ende, og vejene vedligeholdes derfor fortsat med en sikring af belægningen gennem udbedring af de direkte skader som forårsages af frosten og almindelig slitage. Der er ikke umiddelbart udsigt til at der sker flere ændringer i de tekniske installationers tilstand, og bestyrelsen har derfor inviteret de bedste blandt asfaltvirksomhederne til at give deres bud på den kommende istandsættelse. Vi har ligeledes anmodet om alternativer til den traditionelle asfaltering, idet der i de seneste år er udviklet ny teknik. Hvad og hvornår kan ikke siges med bestemthed på nuværende tidspunkt, men som jeg har sagt de seneste år: tiden nærmer sig. Det skal i forbindelse med den seneste vedligeholdelse igen nævnes, at bestyrelsen har fundet anledning til at rejse berettiget kritik af det udførte arbejde, hvilket har medført et prismæssigt afslag svarende til kritikkens omfang. I den forgangne periode har vi som alle nok husker nærmest været begravet i sne. Vedvarende sne i betydelige mængder har i 2 år i træk drænet snekontoen, og en tidligere beslutning om at undlade at opkræve snebidrag et enkelt år ville jeg meget gerne kunne gøre om. Det lader sig desværre ikke gøre, og bestyrelsen foreslår derfor i budgettet for 2013 at hæve indbetalingerne med kr.50,- Det skal i øvrigt her nævnes, at på grund af stor mangel på salt blev priserne hævet ganske betydeligt i slutningen af Vi håber med det nævnte tiltag at kunne bringe snekontoens midler op på en fornuftig størrelse, og sammenholdt med årets beskedne snerydning skal det såmænd nok lykkes. Problemerne med snerydning er ikke et fænomen der specielt har knyttet sig til Vellerup Sommerby. Overalt i landet har store snemængder voldt kvaler, især på de kommunale budgetter. Der er naturligvis mange eksempler på, at kommunerne slet ikke har ryddet sne, og på sommerbyens kommunale veje er rydningen helt undladt. Foreningen har ladet Skjoldagervej rydde for egen regning en enkelt gang fordi bilerne simpelt hen kørte fast. Vejene er i øvrigt beregnet til at køre og vende på, men der er desværre flere og flere af vore medlemmer der bruger vejene til parkeringsplads og endnu værre til opmagasinering af alverdens ting, som så henligger urørte indtil vi pænt beder ejerne om at flytte disse effekter. I vinterens kulde har en bil påkørt en grusbunke i Mejsevænget som var frosset og dækket med sne. Parterne enes jo nok om en løsning i denne sag, men bedst ville det jo være, hvis man lod materialer aflæsse på egen grund. Oversigten ved hjørnet ud for Poul købmand har længe frembudt en betydelig fare for trafikken, idet oversigtsforholdene har været utilstrækkelige. Flere af vore medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen i den anledning. En henvendelse til kommunen og politiet bar for en gangs skyld frugt, og nye vejstriber og dermed opdeling i vognbaner skulle løse problemerne. Det gjorde det også indtil nylagt asfalt kom til at 11

12 dække de nye striber. De nye bemalinger er heldigvis nu udført, og hvis trafikanterne ellers vil respektere dem skulle sikkerheden være god. Kommunen har på foreningens forespørgsel meddelt, at der snarest når vejret tillader dette vil blive påmalet hajtænder ved udkørslerne til Birkebækvej og Skjoldagervej. Det nævnte jeg også sidste år, men kun hajtænderne fra Skjoldagervej mod Birkebækvej er etableret. Vandværket: Drikkevandet i Vellerup Sommerby har fortsat en meget høj kvalitet, og indeholder intet, der blot nærmer sig grænseværdierne for indhold af uønskede stoffer. Vandanalyserne bliver med jævne mellemrum offentliggjort i foreningsbladet og på kommunens hjemmeside således som det er pålagt vandværkerne i den nyeste drikkevandsbekendtgørelse. Vandværkernes primære opgave har altid været at levere forbrugerne rent drikkevand, der overholder lovgivningens krav. Men år efter år er denne opgave blevet mere og mere krævende for bestyrelserne, som følge af, at der stilles større og større krav til de tekniske og administrative opgaver i vandværkerne. Administrationsopgaverne var tidligere stort set kun et spørgsmål om at fordele drifts- og anlægsudgifter mellem værkets forbrugere, hvorimod der nu skal foretages en lang række lovbestemte handlinger, som medfører at vandværkernes ledelser til stadighed skal sætte sig grundigt ind i lovgivningen, som ændrer sig hele tiden. På den tekniske side skal driftsledelsen sætte sig grundigt ind i drikkevandets kvalitet, analysefrekvenser, indhold af forskellige stoffer og de afhjælpningstiltag, som skal iværksættes, hvis noget ændrer sig ugunstigt. Den indvundne vandmængde i 2011 udgjorde i alt m3 mod året før. I forbindelse med aflæsningen af målere pr. 30. september 2011 måtte aflæserne igen mange steder konstatere, at målerbrøndenes dæksler var skjult eller bevidst tildækket af forskellige effekter. Enkelte ejere har desværre stadig den opfattelse, at det er vandværkets pligt at fjerne disse ulovligt placerede ting på målerbrøndene og i øvrigt retablere området efter aflæsning. Dette er på ingen måde tilfældet. Vandværket er derimod berettiget til at lade det opmagasinerede materiale fjerne for ejers regning, men et sådant skridt har ikke vist sig nødvendigt til dato. Så længe det kun drejer sig om aflæsning af vandmåleren kan vandværket foretage et skøn over vandforbruget, hvis brønden ikke er 12

13 tilgængelig. Dette skønnede forbrug kræves betalt, og kan først reguleres i forbindelse med årsafregningen på et tidspunkt efter at målerbrønden igen er blevet tilgængelig. I 2011 blev vandmålerne i afd. 5 og 6 udskiftet, idet målere efter målerdirektivets bestemmelser højest må være i drift i 6 år. I udskiftes ingen målere. I forbindelse med målerskiftet kan vores medlemmer på forhånd kontrolaflæse målerstanden hvis de har lyst. Skulle der være tvivl om aflæsningen, vil de nedtagne målere blive opbevaret indtil afregningen er udsendt i januar måned. I forbindelse med revision af kommunens beredskabsplaner kan jeg oplyse, at undertegnede sidder i bestyrelsen for Vandrådets repræsentantskab, og således kontinuerligt opdateres i forbindelse med den nyeste lovgivning og de ændringer der måtte følge af beredskabsstyrelsens erfaringer og forholdenes natur. Arbejdet i Vandrådet kan af interesserede medlemmer følges på FVD`s hjemmeside, hvor referater af repræsentantskabsmøderne og bestyrelsesmøderne løbende opdateres. For tiden arbejdes der med sager som revision af indsatsplaner, vandværkssamarbejde, Lov om Grøn Vækst, den manglende kommunale beredskabsplan og andre aktuelle emner. Den overordnede beredskabsplan er p.t. under tilblivelse i Vandrådets bestyrelse, men det er et noget omfattende arbejde at tilpasse beredskabets forskellige funktioner til omgivelsernes krav og muligheder. Beredskabsplanen angiver en køreplan for, hvordan vandforsyningen griber tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt, stort ledningsbrud eller forurening af vandet. I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt. Beredskabsplanen beskriver, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt. Beredskabsplanen indgår i Frederikssund Kommunes overordnede beredskabsplan for vandforsyning. Det kommunale beredskab: Kommunen skal revidere den samlede plan i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver valgperiode, dvs. mindst hvert 4. år. Det er den kommunale beredskabschef, der umiddelbart er ansvarlig for det kommunale beredskab. Et bilag indeholder en telefonliste med numre på eksterne myndigheder, der kan blive behov for i en beredskabssituation. 13

14 Vandværkets beredskab: Beredskabsplanen beskriver, hvem der er ansvarlig for vandværkets daglige drift og vedligehold, og hvem der bør tilkaldes i forskellige situationer. Beredskabsplanen indeholder derfor også en beskrivelse af hele anlægget og hvilke forholdsregler, der skal iværksættes, når der f.eks. sker forurening af en boring på vandværket eller på en del af ledningsnettet. Beredskabsplanen og dens indhold er kendt af hele bestyrelsen inkl. suppleanter og opbevares ud over hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer hos Vellerup Sommerby Vandværk. Beredskabsplanen er fremsendt til vandværkets VVS installatør (Nørby VVS) og Frederikssund Kommune (Teknisk Forvaltning (Plan & Miljø)) og Beredskabschefen. Planen indeholder en intern telefonliste for Vellerup Sommerby Vandværk med numre på: bestyrelsesmedlemmer, driftsleder, VVS installatør, elektriker, PTA Engineering (leverandør af styretavle) og følsomme forbrugere. Den interne telefonliste opdateres løbende og fremsendes til alle eksterne modtagere af planen i opdateret udgave. Alarmering: Den samlede plan indeholder en alarmeringsplan, der oplyser om, hvem der skal kontaktes, og hvem der gør hvad i forskellige situationer. Vellerup Sommerby Vandværks prioriteringsrækkefølge for at tage aktion er: 1) Formand, 2) Næstformand og 3) Driftsleder. Længere tids afbrydelse af vandforsyningen: I tilfælde af at nødforsyningen fra Vellerup Sommerby Vandværk ikke er mulig, og forsyningen af vand er truet over en længere periode (typisk mere end 6 timers afbrydelse), hvor vandværket har behov for hjælp udefra for at opretholde forsyningen, eller hvis det leverede vand ikke kan overholde kvalitetskravene f.eks. ved forurening af indvindingsområdet, etableres en koordineringsgruppe i samarbejde med kommunens beredskabschef og Plan & Miljø. Koordinationsgruppens sammensætning aftales mellem vandværk, kommune og beredskabschef. Koordinationsgruppen vil altid omfatte en repræsentant for vandværket og en fra kommunen. Herudover kan den suppleres med beredskabschef, embedslæge eller andre, alt afhængig af situationen. Kommunens repræsentant (Plan & Miljø sagsbehandleren på vandforsyningsområdet) er ansvarlig for gruppens indkaldelse og sammensætning i hvert enkelt tilfælde. Embedslægen er rådgivende over for kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt skal altid foretages i samarbejde med embedslægen 14

15 En alarmeringsplan for Vellerup Sommerby Vandværk er færdig, og den blev udsendt til medlemmerne sammen med martsnummeret af foreningsbladet. Alarmeringsplanen er et dynamisk redskab, der kan vejlede brugerne i situationer, hvor driftsforstyrrelser eller forurening måtte optræde. Vandværket fremstår generelt i særdeles god vedligeholdelsesmæssig tilstand, idet løbende reparationer og udskiftninger nøje er planlagt. Således gennemgik vandværket en ombygning i 2011, hvor forskellige tekniske installationer blev fornyet eller opgraderet. Normalt ville det være Fr. Dahlgaard der foretager såvel materialevalg som installationer. Dette er dog ikke altid tilfældet. Det har været nødvendigt selv at gå ind i indkøb og installation af nye skrivere, og en forestående opgradering af pumpeanlæggene planlægges detaljeret af undertegnede sammen med bestyrelsen. Dette tiltag skal sikre, at der leveres produkter i topkvalitet i stedet for de produkter forhandleren tjener mest på. Disse tiltag skal medvirke til at holde vandværket i top, og især at undgå driftsforstyrrelser. Der har et par steder været tvivl om vandværkets ret til at få adgang til parcellerne med henblik på vandaflæsning og udskiftning af vandmålere. Jeg skal derfor oplyse, at vandværkets ansatte skal have uhindret adgang til et hvilket som helst sted på en ejendom, hvor der forefindes vandinstallationer, mod forevisning af legitimation. Værkets ansatte og bestyrelse er forsynet med sådanne legitimationskort. En del af vandværkets ansvarsområde omfatter som bekendt ledningsnettet, og herunder hører også systemet til afledning af regnvand. Regnvandsbrøndene bliver oprenset ca. hvert 4. år, og skulle således være i stand til at bortlede regnvand i de mængder der nu falder. I årets løb har Thorskilde foretaget betydelige drænarbejder forskellige steder i sommerbyen. Af de mest betydende kan nævnes: - etablering af vejafvanding ved Ørnevænget dræn i Skadevænget og tilslutning til afløbssystemet - afdræning af Nordstien ved Lindevænget - kontrol og TV-inspektion flere steder - dræn, faskiner og jordflytning i Skadevænget - påbegyndt etablering af vejafvanding ved Stærevænget 40 - projektopstart af afvanding ved Hybenvænget 50 mod Nordstien Alle disse tiltag er særdeles bekostelige, og finansiering af projekterne er sket gennem hensættelserne til ledningsnettet. Ikke alle de udførte entrepriser er afregnet i 2011, og der vil derfor optræde beløb i regnskabet for 2012, som relaterer sig til disse opgavers løsninger. 15

16 Afledning af regnvand er således et område, hvor vandværket fortsat har stor bevågenhed. Jeg skal for god ordens skyld nævne, at foreningen alene foretager drænarbejder på foreningens fællesarealer og ikke på private ejendomme. Det har i årets løb været nødvendigt at rykke ud til en del ledningsbrud forskellige steder i sommerbyen. Det er altid ubehageligt for medlemmerne, når vandforsyningen afbrydes, men der er fra alles side udvist stor forståelse for de ulemper, der forbundet hermed, og det vil jeg gerne takke alle de berørte for. Ud over projektet med et nyt udpumpningsanlæg vil der være løbende vedligeholdelse af de mange tekniske installationer, såsom boringer, iltningstrapper, filtre, magasiner og el-installationer og mange andre ting. Afslutning: Det grundlag, for foreningens drift, der blev behandlet og debatteret på generalforsamlingerne de seneste år er blevet fulgt, idet der dog har været løbende justeringer. Det sker ikke så sjældent at forholdene ændrer sig fra en beslutning er truffet og til det tidspunkt hvor tingene skal føres ud i livet. For bestyrelsen handler det stadigvæk om at være motiveret og engageret, men også at demonstrere en kraft og fremdrift der kan mærkes i hele foreningen. Det betyder bl.a. at bestyrelsens initiativer skal være fremadrettet, og der skal udvises rettidig omhu. Ingen bestyrelser kan tillade sig at sidde stille og håbe på at uheldet udebliver, eller at opgaver løser sig selv, for det sker stort set aldrig. Bestyrelsen oplever derfor med glæde, at der fra mange medlemmers side udtrykkes stor tilfredshed med den måde foreningen drives på, men der er naturligvis også eksempler på at nogen kunne ønske noget anderledes. Det er vigtigt, at sådanne ønsker når bestyrelsen, og ikke kun drøftes over hækken om lørdagen. Jeg ved godt at der kan opstå lidt utilfredshed en gang imellem, men det vil næppe kunne lade sig gøre at gøre alle tilpas. Den tidligere gennemførte tilfredshedsundersøgelse viste en tilfredshed på 96 % hvilket jeg finder, er et godt tegn på at bestyrelsen holder sig på rette vej. Resultatet af den dialog med medlemmerne der føres i det daglige, det være sig telefonisk eller på dagene hvor vi holder åbent hus, giver bestyrelsen og især mig som foreningens formand, en værdifuld information om områder, hvor der kan skabes forbedringer og hvor vi på den måde kan skabe størst mulig værdi for vore medlemmer, og for grundejerforeningen som helhed. Det giver samtidig en mulighed for at begrunde eventuelle beslutninger, som i første omgang kan virke uforståelige for et medlem. Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for den smidighed, mødedisciplin og indlevelse, der er udvist i året der gik. 16

17 Ligeledes vil jeg rette en varm tak for en god indsats til foreningens ansatte og forretningsforbindelser, samt sende en venlig tanke til foreningens annoncører. En særlig varm velkomst skal rettes til vore mange nye medlemmer, som jeg håber hurtigt må komme til at føle sig godt til rette i Vellerup Sommerby. Allan Kirkestrup BJ: Jeg synes, vi skal sige tak til formanden for hans beretning. Spørgsmål vedr. de 6 indkomne forslag kan vi ikke debattere her under dette pkt. Det må vente til under pkt. 9. Der er nu mulighed for at stille alle andre spørgsmål til beretningen. St 61: Vedr. Mobilnet. AK havde i telefonen omtalt nogle små antenner, der kunne sidde på husene. Hvordan går det? AK: Der er en elendig dækning i Sommerbyen. TDC har lovet at sætte fremskudte repeaters op, men i mellemtiden er der dukket et nyt projekt op, hvor der er søgt om at opstille en mobilmast bag ved Storkevænget på Ole Nielsen og Minna Møllers ejendom. Man kan her nøjes med en 24 m mobilmast og det er man så småt ved at give tilladelse til. Dette vil give en fuldstændig mobildækning i Vellerup Sommerby. Hy 5: Omtalte hastigheden på Birkebæk/Skjoldagervej. Kan vi ikke få nogen hastighedsskilte? AK: Der er allerede sat byskilte op og der må kun køres 50 km i timen. Det er Frederikssund kommunes Vejmyndigheds tilladelse, vi skal have og de agerer på vegne af politiet. Skal vi have disse skilte, så skal du indsende et forslag til næste generalforsamling. Hy 31: Ang. afbrænding. Fed røg. Hvad kan man gøre ved det, når man ikke tør sige det til rette vedkommende? BJ: Inden AK svarer, vil jeg gerne spørge om vedkommende er til stede på generalforsamlingen? AK: Man skal bestemt ikke gå i clinch med en nabo, der er truende. Enten ringer man til Beredskabsstyrelsen eller beder mig om at gøre det, men enhver afd. formand kan tage sig af en sådan sag. Hvis der bliver foretaget en anmeldelse til Beredskabsstyrelsen risikeres der en stor bøde. Hy 35: Vores afd. formand er bekendt med sagen, men foretager sig intet. AK: Jeg er flere gange blevet bekendt med støj og røg og jeg har bedt om at få det stoppet. Ang. røg er det blevet et stort problem. Vi kan jo give afbrænderen en advarsel eller ringe til Beredskabsstyrelsen. En konkret anmodning til en afd. formand, vil ikke være uden reaktion. Det kan jeg med sikkerhed garantere. 17

18 Tr 65: Omtalte den voldsomme trafik gennem området. Det er jo et miljøproblem. På Nordvejen har kommunen lagt stilleasfalt. Kan man ikke præge kommunen til at gøre det samme på deres 2 veje, som går gennem Sommerbyen. Efterlyste også hastighedsskilte. AK: Birkebæk/Skjoldagervej er kommunens veje. Skal vi have hastighedsskilte, kan politiet altid lave hastighedskontrol. M.h.t. stilleasfalt, er det min opfattelse, at det ikke kan tåle tung trafik. Men der kører jo ikke campingvogne og busser i Sommerbyen mere. En god ide, kunne måske være, for at stoppe gennemgående trafik, at lukke Skjoldagervej v. campingpladsarealet med en jordvold eller en bom. Dette er dog ikke besluttet endnu. Me 60: Ang. hajtænder. Kan vi ikke male dem selv, hvis man har en dåse spraymaling og en skabelon? AK: Jo, det kunne man godt, men man må bare ikke. Det skal være hvid asfalt. Hajtænder koster kr. 75,- pr.stk. og man må ikke lave dem på de små veje, kun ud mod Birkebæk/Skjoldagervej. Det har kommunen lovet at tage sig af. St 61: Unge mennesker kører meget stærkt på Vigvejen. Det er jo farligt for gående. Kan man ikke lave nogen chikaner? AK: Det er ikke vores vej, så der kan vi ikke lave chikaner. Endvidere kræves der vejbelysning, hvis man skal lave den slags. Fy 64: Kan man med skiltning markere, hvor det areal er, vi har købt? (camp.pl.) Man skal jo nødigt bevæge sig ind på fremmed grund. AK: Jo, det kan man godt. Der mangler desværre nogle af de gamle skelpæle, men der skal etableres nogle nye og derefter kan man lave et nyt kort over området. Tr 58: Spurgte, hvorfor man ikke havde informeret grundejerne om det skidt, der var gravet ned på campingpladsgrunden og som skulle køres til Kommunekemi, inden købet. Endvidere også, hvad det skulle koste at nedrive eller istandsætte badehuset. AK: Ang. de nedgravede ting er der lavet boreprøver, der viser, at der ikke er noget. Det var en del af handelen, at der ikke måtte være miljøanmærkninger. Vi har også fået en godkendelse fra Miljøministeriet. M.h.t. badehuset, er der endnu ikke taget stilling til, om det skal renoveres eller nedrives. Det er med i det projekt, som generalforsamlingen skal tage stilling til fremadrettet. Foreløbig vil vi lave et 5 m bredt bælte rundt om huset for at sikre det og så lukke det af. Hy 31: Hvad har du tænkt dig at gøre ved broen til Frederikssund, Allan? (stor latter fra salen) Vi er jo en del ældre mennesker, der skal bruge ambulance og en bedre forbindelse. BJ: Selv om det er udenfor beretningen, finder jeg spørgsmålet relevant. AK: Det tog en hel uge for bestyrelsen at få afskaffet betalingsringen og der vil nok gå 14 dage inden broen er på plads! (mere latter) Foreningen har støttet alle de underskriftsindsamlinger og 18

19 høringer om bedre fjordforbindelse, der har været. Des værre har vi jo ikke kunnet fremtvinge en afgørelse. BJ: Et læserbrev er godt at indsende. Det kommer til at ligge på borgmesterens bord og påvirker den endelige beslutning. Så det synes jeg, I skulle gøre. Fy 25: Kan man ikke benytte campingpladsarealet, som vi har købt, til vinteropbevaring af campingvogne mod et lille beløb. Om sommeren kan man så have den stående på sin grund. BJ: Jeg tillader spørgsmålet, da det har noget med brugen af det areal, vi har købt, men ellers skal alt om campingvogne gemmes til under pkt.9. AK: Campingpladsen er nedlagt og der må ikke stå campingvogne. Måske skulle vi finde et andet navn til arealet. Der er en Miljøbeskyttelseslov, der siger at der søværts strandbeskyttelseslinien ikke må foretages tilstandsændringer af nogen art. Der må heller ikke opstilles effekter, der er skæmmende for naturen, herunder campingvogne. M.h.t. at stille dem på parcellerne, vil det jo stride mod vores deklarationer og vores ordensreglement, så det kan man ikke tillade. Hy 31: Vi vedtog på sidste generalforsamling, at vi skulle etablere petanquebaner på det nye areal. Jeg er glad for, at de bliver lagt der og ikke på kioskgrunden ved vandværket. AK: Når jeg stiller spørgsmålet om at interessen stadig består, er det fordi, det koster ca. kr ,- for 2 baner. Der skal være nogle bestemte mål, lægges sveller og sand. Desværre har kattene jo tendens til at bruges sandet som toilet. Det er noget værre svineri og det koster mange penge, at vedligeholde disse baner. Der er kommet 3 baner i Vejleby, som man er velkommen til at benytte, men der er ingen, der benytter dem. Fy 60: Banerne i Vejleby blev færdige i Okt. sidste år og jeg ved ikke, hvor mange der spiller om vinteren. Jeg kan oplyse, at banerne åbnes i morgen 15/4 og alle er hjertelig velkommen. BJ: Tak for informationen. Jeg kan udlede af dette, at bestyrelsen kan arbejde videre med det, der blev drøftet sidste år. St 61: Vedr. campingpladsarealet, hvor der ikke må etableres og bygges noget. Vil det sige, at de overvejelser, jeg går og tumler med ang. alternativ energi, vil være udelukket på forhånd? AK: Slet ikke. Der er ikke på forhånd udelukket nogen benyttelse af arealet. Det, der på forhånd er udelukket, er udstykning og bebyggelse, samt en kommerciel udnyttelse. BJ: Solvarme er en rigtig god ide, men man skal lige klappe hesten først, idet teknikken løber meget hurtigt og priserne herfor er blevet lavere hen ad vejen. Hy 5: Tak for en rigtig god beretning. Nævnte i bladet, at medlemmerne går inden eventuelt, men mig bekendt, kan der ikke vedtages noget under dette pkt. og de spørgsmål, der måtte komme op, kunne være stillet tidligere. 19

20 AK: M.h.t. til medlemmer, der går for tidligt, har jeg i år fået henvendelse fra 11 medlemmer, som ikke ønskede at deltage i generalforsamlingen, da der er visse punkter på dagsordenen, der betegnes som en farce. Hy 5: Du svarede ikke på mit spørgsmål ang. folk der går for tidligt. BJ: Som dirigent skal jeg sige, at der jo ikke er mødepligt og der er heller ikke pligt til at blive. Enhver kan gå, når de vil. Der er heller ikke talepligt, hr. Frederiksen, men taleret. Jeg har været dirigent ca gange ved lignende generalforsamlinger og det er ikke tit, man får en så fyldig beretning fra ledelsen, som her. Er der en sådan, er der også færre spørgsmål. Det er ikke spor usædvanligt, at folk går efter at have hørt beretningen. Er der flere spørgsmål? Sk 10: Omtalte at bord og bænke ved Fjordstien mod Vigen og Isefjorden er meget forfaldne. Kan vi ikke få sat nogle nye op? AK: Jeg er ikke sikker på, at området tilhører os. Det vil jeg undersøge. PG: For 2 år siden blev 2 bænke og borde fjernet og den sidste skulle også fjernes, fordi de var farlige at sidde på. Men jeg er ikke sikker på, at arealet tilhører grundejerforeningen, Det undersøger vi nu, men om foreningen vil bruge penge på nyt, må vi tage stilling til senere. BJ: Da der ikke er flere spørgsmål til beretningen, tillader jeg mig at sige, at beretningen er godkendt. Inden vi går over til at stemme om regnskab og budgetter, kan jeg oplyse, at der er 114 stemmeberettigede heraf 11 fuldmagter. Vi går så over til regnskaber og budgetter. BJ: Jeg forstår, at det er formanden, der forelægger disse ting. Jeg overlader derfor ordet til formanden for gennemgang af regnskaber og budgetter. Pkt. 3+5: AK: Nævnte bl.a. at generalforsamlingsudgifterne er større end budgetteret grundet 2 generalforsamlinger sidste år. Trykning af blad er dyrere, fordi vi har fået ny bogtrykker og ikke har kunnet få noget trykt materiale tilbage fra vores gamle bogtrykker. Endvidere ligeledes 2 generalforsamlinger her. Græsslåning større end forventet. Om det skyldes, vi har underbudgetteret eller slået for meget græs, ved jeg ikke. Men vi er opmærksomme på forholdet og har bedt vores entreprenør om at ikke slå græsset, hvis det ikke er strengt nødvendigt. Nævnte også en større udgift til advokat grundet at et medlem havde stævnet os. Der er senere en indtægt på en hel del af beløbet, som skal modregnes, men det er ikke sket i denne post. Omtalte også ejdendomsskat, Skjoldagervej, som er betalt for første gang, for campingpladsarealet. På årsbasis er skatten ca ,-. Det er det beløb, vi har søgt fritagelse for. Ekstern ass. og IT-udg. Er ikke budgetteret her, men vil blive det i de kommende budgetter. I balancen står en grundværdi på ,- for arealet, vi har købt og er med for første gang. Vejkonto: Vi kan se, der er brugt kr ,- til vedligeholdelse af vore veje. Beløbet er brugt til opretning af lunker og reparation af frostsprængninger. Der er kun budgetteret kr ,- 20

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til generalforsamlingens dagsorden pkt. 9: (1, 2). Der er yderligere forslag fra medlemskredsen 1. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S 1 Vandværkets navn og formål. Ll. Karleby Vandværk I/S s formål er at forsyne interessenterne i Ll. Karleby med vand, jfr. vandindvindingsret udstedt den 23 JUN 1966

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Beretning 2015/2016. Indledning:

Beretning 2015/2016. Indledning: Beretning 2015/2016 Indledning: Foreningen og vandværket afholder i år sin 46. ordinære generalforsamling, og det er igen tid til at gøre status over foreningens virke i den forgangne periode, og samtidig

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation.

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandlodsvej, 4400 Kalundborg, afholdt d. 24/5 2014 kl 10.00 i Kalundborg Hallernes Restaurant, Munkesøgade 3, 4400 Kalundborg. Refererede kommentarer

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2 Foreningens hjemsted er Vamdrup 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere