Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 TIL STEDE: Frugthegnet: 7, 22, 24, 35, 34, 36, 39, 40, 44, 48, 58, 63, 64, 69, 70, 80, 86, 87, 93 og 96 Referent: Frugthegnet 24 DAGSORDEN: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Bestyrelsen fremlægger forslag til revideret formålsparagraf a) Afstemning om ændringsforslag, som fremgår af side 3 4) Kassereren fremlægger regnskab for 2013/2014 samt forslag til budget for 2014/2015 5) Forslag fra foreningens medlemmer & Nye regler for anvendelse af motoriserede haveredskaber 6) Valg eller genvalg af bestyrelsens medlemmer i henhold til 11. 7) Valg af to suppleanter 8) Valg af to revisorer 9) Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser 10) Eventuelt nedsættelse af festudvalg til sommerarrangement REFERAT: Ad. 1 - Valg af dirigent Helle Fossum, FH87 blev valgt som referent. Generalforsamling blev erklæret lovligt indkaldt, jf. foreningens vedtægter. Der var 29 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Niels Kristensen, FH36, formand, oplyste, at dagsorden er justeret således, at øvrige forslag end forslaget om ændring af formålsparagraffen er samlet under punkt 5. Ad. 2 - Formandens beretning Se vedlagte bilag Formanden afholdt beretning. Der blev orienteret om følgende punkter: - Indbrud: Der har i det forgangne år været et par indbrud i grundejerforeningen. Der blev henvist til pjece fra Det Kriminalpræventive Råd. Bestyrelsen vil i det kommende år søge om nabohjælpskilte (gratis). - Byggetilladelser: Priserne for byggetilladelser er steget. Priserne er fra kr Anmeldelser er gratis. Der henvises til kommunens hjemmeside for priser mv. - Hjemmeside: Bestyrelsen forventer snarligt at kunne præsentere en ny hjemmeside, som Klaus Markussen, FH80, bistår med at designe. Der blev opfordret til, at foreningens medlemmer tilmelder sig foreningens mailingliste på hjemmesiden. Der vil komme ny mailingliste, når den nye hjemmeside offentliggøres. Palle Røjel, FH35, foreslog, at bestyrelsen indsamler -adresser og tlf-numre fra foreningens medlemmer. Side 1 af 6

2 - Vedligeholdelse og bump: Kommunen har efter anmodning udjævnet bumpet på Frugthegnet, så det er mindre stejlt samt udbedret huller i vejen. Nicolai Hammenfors, FH40 oplyste, at den enkelte grundejer kan rette henvendelse til kommunen, hvis der konstateres et hul. - Vinter snerydning: Der er ikke længere fælles snerydningsordning af fortove. Kommunen står for rydning af vejene. Der blev opfordret til, at grundejerne bistår hinanden med snerydningen. - Huse til salg: Det blev oplyst, at FH26 er blevet solgt. Der er typisk et par huse til salg om året. - Detaljering af formålsparagraf: Bestyrelsen har arbejdet videre med ændring af formålsparagraf i det forgangne år, herunder med bistand fra en jurist (uden vederlag). - Containere: Det blev oplyst, at containerne først bestilles efter generalforsamlingen af hensyn til, at budgettet for det kommende år godkendes på generalforsamlingen. Der var på generalforsamlingen en debat om containere til haveaffald, herunder om det er fælles interesse. Formanden oplyste, at spørgsmålet om fælles interesse i forhold til containere havde været forelagt en jurist. Juristen havde oplyst, at retspraksis er, at tiltag for en grundejerforenings medlemmer kan gennemføres, hvis tiltaget kan betegnes som relevant for en grundejerforening og hvis der er overvejende interesse for tiltaget. Der blev foretaget en meningstilkendegivelse ved håndsoprækning om containere til haveaffald. 19 var for, og 1 var imod. Ad. 3 - Bestyrelsen fremlægger forslag til revideret formålsparagraf Formanden oplyste, at formålet med ændringen af formålsparagraffen er at tydeliggøre formålsparagraffen, så den bedre dækker de aktiviteter, som foreningen varetager. Det blev bemærket, at der fortsat vil være mulighed for fortolkning fx i forhold til udlejning af stiger og telte. Der blev henvist til det oprindelige skøde. Der blev tilkendegivet følgende fra forskellige beboere. - ønske om, at bestyrelsen/foreningen tager fælles anliggender op - ønske om, at ensartethed på vejen bibeholdes Inden forslaget blev sat til afstemning, henviste formanden til kravene til vedtægtsændringer, som de fremgår af vedtægterne. Idet der ikke var 2/3 til stede, skal der, hvis der er 2/3 for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved 2/3 flertal af de fremmødte. 23 (heraf 3 ved fuldmagt) stemte for forslaget. Ingen stemte imod. Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget sættes til afstemning. Ad.4 - Regnskab for 2013/14 samt forslag til budget for 2014/15 Nikolaj Kamstrup, FH93, kasserer, gennemgik regnskabet. Se revideret regnskab i bilag. Det blev oplyst, at bestyrelsens forslag til kontingentet for 2014/2015 er uændret kr Udgifterne til forsikring blev drøftet. Bestyrelsen oplyste, at forsikringerne omfatter en ansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring. Det blev drøftet, om arbejdsskadeforsikringen er relevant. Et par beboere gav udtryk for, at de mente, at arbejdsskadeforsikringen ikke er relevant og bør ophæves. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal undersøge nærmere, om arbejdsskadeforsikringen er relevant. Det blev oplyst, at foreningen har tilgodehavende kontingent fra et par grundejere. Bestyrelsen oplyste efter forespørgsel, at punktet diverse er tænkt til dækning af diverse udgifter, som ikke er budgetteret under et af de øvrige punkter, fx eventuelle udgifter til skilte. Størrelsen af foreningens formue blev drøftet. Regnskabet og budgettet blev enstemmigt vedtaget. Side 2 af 6

3 Ad 5 - Forslag fra foreningens medlemmer og nye regler for anvendelse af motoriserede haveredskaber Bestyrelsens forslag om udvidelse af tiden, hvor der kan anvendes motoriserede haveredskaber om lørdagen, blev drøftet. Ligeledes blev forslag fra Niels Christensen, FH64, om indskrænkning af tiden, hvor der f.eks. kan slås græs, drøftet. Der blev tilkendegivet forskellige meninger om emnet. Der blev talt om, at reglerne bør udsendes jævnligt, så grundejerne er opmærksomme på reglerne. Forslaget fra FH64 blev sat til afstemning. 19 (3 ved fuldmagt) stemte imod, 1 stemte for og 3 stemte hverken for eller imod. Forslaget fra bestyrelsen blev sat til afstemning. 16 (heraf 6 ved fuldmagt) stemte imod, og 10 stemte for. [Bestyrelsen er efter generalforsamlingen blevet opmærksom på, at tre fuldmagter for bestyrelsens forslag ikke blev talt med. Det korrekte resultat er derved 16 stemte imod, og 13 stemte for. Dette ændrer altså ikke på afstemningens resultat] Dirigenten konkluderede, at begge forslag var faldet. Ad. 6 - Valg eller genvalg af bestyrelsens medlemmer i henhold til 11 Formanden oplyste, at Søren Nielsen, FH86, ønskede at træde ud efter mange år i bestyrelsen. Bettina Kristensen, FH24, og Jacob Sivertsen, FH58, er ikke på valg. Niels Kristensen, FH36, Nicolai Hammenfors, FH40, og Nikolaj Kamstrup, FH93, er på valg. Helle Fossum, FH87, ønskede at stille op. FH87 blev valgt. FH36, FH40 og FH93 blev genvalgt. Ad. 7 - Valg af to suppleanter Jonas Mørkeberg Torry Smith, FH70, og Konstantin Solvang, FH39, blev valgt som suppleanter. Ad. 8 - Valg af to revisorer De nuværende revisorer, Jan Friis, FH11, og Nils Aaskilde, FH47, ønskede at genopstille. Begge blev valgt. Ad. 9 - Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser Årskontingentet blev fastsat uændret som kr. 200 pr. år pr. husstand. Ad 10 - Eventuelt Der blev talt om afholdelse af forskellige arrangementer. Nicolai Hammenfors, FH40, Jacob Sivertsen, FH58, og Konstantin Solvang, FH39, arrangerer sommerfest. FH40 arrangerer høstfest. Derudover blev der talt om at holde Halloween, fastelavn og julefest. Det blev besluttet, at containere bestilles til weekenden den april. Bestyrelsen vil orientere ved omdeling af informationssedler. Nicolai Hammenfors, FH40, orienterede om, at der i forbindelse med arbejdet med formålsparagraffen af juristen, der bistod med dette, er rejst tvivl, om der i foreningen er tvungent medlemskab. Bestyrelsen oplyste, at det har været hensigten ved foreningens stiftelse, at der var tvungent medlemskab. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Frugthegnet Niels Kristensen FH 36 Nicolai Hammenfors FH 40 Nikolaj Kamstrup FH 93 Helle Fossum FH 87 Bettina Tjagvad Kristensen FH 24 Jacob Sivertsen FH 58 Skriv til bestyrelsen på bliver løbende opdateret med referater og diverse informationer Side 3 af 6

4 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet Virum Formandens beretning fremlagt ved generalforsamlingen d. 10. april 2014 Indbrud Der har det forgange år været en bølge af indbrud og bestyrelsen har diskuteret hvilke tiltag, der kan gøres. Der arbejdes på opsætning af Nabohjælp skilte i hver ende af Frugthegnet og grundejere opfordres til at orientere sig på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside, hvor man kan finde vejledning i indbrudsforebyggelse. Ansøgning om ændring af husene pga. servitutter Servitutterne foreskriver at enhver ændring af husenes ydre kræver en godkendelse fra kommunen. Kommunen praktiserer nu således at ændringer af husene, der vedrører servitutter blot kræver en anmeldelse. Så vidt bestyrelsen er informeret er grundejere ikke blevet opkrævet herfor, men en anmeldelse koster kr. Når en byggetilladelse er nødvendig koster det som minimum kr. Se yderligere på Lyngby Taarbæks hjemmeside: Ny hjemmeside og forbedret mailing-liste Det er ikke lykkedes at få mange modtagere på grundejerforenings mailing-liste, hvilket nok skyldes at funktionaliteten ikke er rigtig god. Tilmelding foregår på Flere grundejere har opfordret til at få forbedret hjemmesiden og mailing-listen. Klaus Markussen, FH 80 har tilbudt at udarbejde ny hjemmeside og der er blevet arbejdet på det grundlæggende design, så en ny hjemmesiden kan blive aktiv i løbet af Nyt hjem til stigerne Stigerne har fået nyt hjem i hos Jeannette og Joachim, Frugthegnet 19. Husk at betale for brug af stigerne den gamle stige og tag-stigen: 5 kr/dag den nye stige: 10 kr/dag. Hjemsted og priser for lån af grundejerforeningens udstyr fremgår af hjemmesiden: Vedligeholdelse af veje, fortove og den grønne sti Kommunen har udjævnet bumpet ved den grønne sti på bestyrelsens opfordring og de i mange år manglende skaktern, som loven foreskriver, er blevet lavet på bumpets op/ned-kørsler. Bænk er skiftet og skader på fodhegn bliver udbedret. Alle disse forhold er afholdt af kommunen. Vejen er ved at være slidt, men vejmyndighederne ser ud til at være hurtige til at komme og udbedre skader når de anmeldes. Alle grundejere har en vedligeholdelseskontrakt med kommunen. Kontakten til vejmyndighederne følger princippet: Generelle forhold varetages af bestyrelsen og lokale forhold varetages af grundejerne. Opstår der f.eks. et hul i vejen ud for ens bopæl skal den enkelte grundejer kontakte vejmyndighederne, men hvis der er generel rige vedligehold af vejen er det bestyrelsens opgave at gå i dialog med myndighederne. Vinter Den grønne beholder til grus ved sti indeholder fortsat grus da vi har haft en mild vinter. Glatførebekæmpelse af vejen har været tilfredsstillende, men der har ikke været stort behov. Side 4 af 6

5 Grundejerforeningen har fået et CVR-nr Der er ikke pligt til at grundejerforeningen har et CVR-nr, men for at kunne have en bank-konto har grundejerforeningen været nødsaget til at fået oprettet et CVR-nr. I virksomheds-sammenhæng kategoriseres grundejerforeningen som en frivillig foreningen og for disse er der ikke afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Anvendelse af motoriserede haveredskaber Bestyrelsen har diskuteret om reglerne for anvendelse af motoriserede haveredskaber skal revideres. I de omkringliggende grundejerforeninger er der ikke regler for anvendelse af motoriserede haveredskaber. Reglerne er skabt for at vejlede grundejerne til at afgrænse støjgener til et afgrænset tidsrum. Der er også regler for hvornår man må støje fra byggeri og disse regler fremgår af kommunens hjemmeside under bygge og anlægsaktiviteter. Grundejerforenings formål og mulige aktiviteter Bestyrelsen har været i kontakt med en jurist som på frivillig basis har forholdt til foreningens vedtægter, servitutterne samt de oprindelige skøder og fremskaffet retspraksis fra lignende foreninger. Bestyrelsen har også gennemgået mapperne med gamle papirer og her er fundet interessante dokumenter. Det ses at de væsentligste aktiviteter i grundejerforenings tidlige år var etablering af fortove, belysning på vejen samt håndtering af byggefejl og sjusk overfor bygherren A/S Æblehaverne. Det er fundet dokumenter, der beskriver at der blev lavet en aftale med kommunen om at grundejerforeningen betalte for asfaltering af den grønne sti og at kommunen til gengæld vil tage sig af vedligeholdelsen af selve den asfalterede sti fremover. Dette omfatter ikke de grønne områder som kommunen dog efterfølgende har påtaget sig vedligeholdelsen af. Ud over referater fra de tidlige år er følgende fundet: skødet på den grønne sti, referat af den stiftende generalforsamling og et brev fra en jurist, der i 1980 forholder sig til hvilke aktiviteter grundejerforeningen lovligt kan beskæftige sig med. De oprindelige skøder forpligter grundejerne til at være medlem af grundejerforeningen og der er således begrænsninger for hvilke aktiviteter, som medlemmerne så at sige kan tvinges til at bidrage til. Af brevet fremgår at glatføre bekæmpelse og containere til haveaffald er at opfatte som relevante fælles opgaver, så disse er lovlige. Det er en filmklub for børn og sociale arrangementer derimod ikke. Dog vil et enkeltstående jubilæumsarrangement, som det der blev afholdt i forbindelse med grundejerforeningens 50 års jubilæum være at opfatte som en særlig begivenhed og dette er i orden at grundejerforeningen bidrager til. De omtalte dokumenter vil bliver gjort tilgængelige på den nye hjemmeside. Side 5 af 6

6 Bilag: Revideret regnskab Side 6 af 6

7 Brug af motoriserede haveredskaber og/eller Tag hensyn til din nabo Grundejerforeningen Frugthegnet har et regelsæt vedr. anvendelse af motoriserede haveredskaber. Reglerne er vedtaget af generalforsamlingen og er som følger: Motoriserede haveredskaber kan anvendes i følgende tidsrum: Hverdage: inden kl Lørdage kl og kl Søn- og helligdage kl

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere