LOOP CITY. hvidbogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOOP CITY. hvidbogen"

Transkript

1 LOOP CITY hvidbogen

2 Udarbejdet af Ringby - Letbanesamarbejdet maj 2011

3 INDEX HVIDBOG Forord: Kortbilag: Resume: Høringssvar: Region Hovedstaden Albertslund Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Herlev Kommune Hvidovre Kommune Ishøj Kommune Lyngby Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Vallensbæk Kommune

4

5 FORORD HVIDBOG Denne hvidbog er en præsentation af Ringby Letbanesamarbejdets ti kommunalbestyrelsers og Region Hovedstadens høringssvar til Byvisionen LOOP City. Realdania og Ringby Letbanesamarbejdet gik i februar 2010 sammen om at skabe en ny byvision en vision for byudviklingen for de byområder, som kommer i spil ved en eventuel kommende letbane langs Ring 3. Ringby Letbanesamarbejdet og Realdania bad i fællesskab et tværfagligt, internationalt team af førende byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, strategiudviklere og researchere om at konkretisere en byvision. Resultatet af visionsarbejdet er rapporten LOOP City, der rummer en række visionære bud på fremtidens bæredygtige bysamfund. Bysamfund hvor kollektive trafi kstrukturer opgraderes og potentialet i Københavns forstæder udnyttes til at rumme en stor del af fremtidens byudvikling i hovedstadsområdet. Arbejdet med byvisionen har taget afsæt i to politiker-seminarer for regionsrådet og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der blev afholdt den 23. september 2009 og den 20. maj 2010, samt et fælles intentionsafsnit som de ti kommuner har indarbejdet i deres kommuneplaner fra Byvisionen er tænkt i en helhed. Den går på tværs af både sektorer, geografi ske grænser og myndighedsområder og tager fat på mange af de allerstørste udfordringer som moderne byer står overfor i dag. Det er udfordringer som f.eks. global opvarmning, energiforsyning, biodiversitet, sundhed, mobilitet, drikkevand og mangel på arbejdskraft Målet er, at visionen kan danne grundlag for egentlige omdannelsesstrategier i de ti samarbejdskommuner samt inspirere byer verden over til at skabe bæredygtig omformning af forstadsområder, så man opnår byområder af høj kvalitet. Som et led i det videre arbejde med omdannelsesstrategierne, har Ringby Letbanesamarbejdet besluttet at lade den politiske forankring af byvisionen være et vigtigt indsatsområde. For at få en pejling af hvordan byvisionen passer ind i den lokal- og regionalpolitiske dagsorden, har rapporten LOOP City derfor været sendt i høring i de ti kommunalbestyrelser og i Region Hovedstaden. Høringssvarene er samlet her i hvidbogen, og vil danne afsæt for de fælles omdannelsesstrategier for hvordan vi gennemfører byvisionen. Jeg stolt over at være med i et samarbejde hvor vi med visionen LOOP City har lagt overliggeren højt. Vi står overfor en historisk mulighed for at præge den langsigtede udvikling i Hovedstadsområdet Derfor er jeg også glad for, at alle de ti kommunalbestyrelser lokalt har taget visionen til sig i en positiv ånd båret af viljen til samarbejde. Det er fantastisk at så mange selvstændige kommuner hver med sine lokale politiske udfordringer kan nå sammen om et fælles overordnet pejlemærke for fremtiden. LOOP City er et unikt katalog af handlemuligheder, som i mange år fremover vil kunne danne afsæt for et væld af små og store samarbejds- og udviklingsprojekter, private såvel som offentlige. Med byvisionen har vi nu fået fælles billeder på nethinden og dermed et fælles afsæt for at kommunikere, vores ambitioner for fremtiden. God læselyst. Karin Søjberg Holst lt Borgmester i Gladsaxe Kommune og formand for Ringby Letbanesamarbejdet 5

6 6

7 7 5

8 RESUME Byvisionen LOOP City blev overdraget som en gave fra Realdania, til Ringby Letbanesamarbejdet den 1. december Byvisionen tager afsæt i fi ngerplanen fra 1947 og skitserer en ny udvikling frem til Fra fælles historiske træk tegnes klare kompetencer og omdannelsespotentialer i alle de berørte kommuner. I de første måneder af 2011 har byvisionen været behandlet i kommunalbestyrelserne i de ti kommuner i Ringby Letbanesamarbejdet og i Region Hovedstaden. Høringssvarene fremgår af de følgende sider. Her er et tematiseret sammendrag af kommunalbestyrelsernes bemærkninger. Det regionale udviklingsperspektiv i LOOP City Alle høringsparterne tilkendegiver, at de er positive overfor byvisionen LOOP City, og fl ere påpeger, at byvisionen vil danne en spændende ramme og inspiration for planlægningen lokalt ligesom den - med sit øresundsperspektiv rummer særdeles interessante perspektiver for hele Ringbyen og Regionen. Med udnyttelsen af det kæmpe byudviklingspotentiale, der er i ringen omkring København, vurderes LOOP City at være et godt svar på de udfordringer, som Hovedstaden vil stå overfor i de næste år. LOOP City fremhæves som en vision, der ikke alene vil styrke ringbyområderne, men hele hovedstadens udvikling. Den vil give bedre tilgængelighed og styrke et stort sammenhængende arbejdsmarked og kultursamarbejde i Øresundsregionen. Set i forhold til kommunernes identitet og selvforståelse påpeges det, at byvisionen muliggør nye fortællinger om beliggenhedskommunerne, der vil kunne udgøre et supplement til fortællingen om forstaden. Visionen ses som et helt afgørende input i diskussionen om forstædernes, og særligt de ældre erhvervsområders revitalisering. Samarbejdsplatformen Der peges på, at samarbejdsrelationerne mellem kommunerne bør styrkes med kommunerne som frie aktører, og forureningsforhold og infrastrukturaftaler bør håndteres således, at en fair konkurrence kan fremmes. 8 Det vurderes, at der fortsat vil være behov for en fælles koordineret indsats i Ringby Letbanesamarbejdets regi og, at kommunerne i fællesskab bør arbejde videre med strategier for at virkeliggøre LOOP City-visionen. Bæredygtighed og de store udfordringer LOOP City er en vision om bæredygtig byvækst. Byvisionens målsætning er at håndtere de udfordringer moderne byer står overfor formuleret som 10 BIG bets. De store udfordringer er: Mobilitet - Der er et øget behov for transport samtidig med, at verden løber tør for olie. Vi har brug for fl ere energirigtige transportløsninger. Energi - Skiftet til en bæredygtig energiproduktion har skabt behov for nye former for oplagring og handel med elektricitet. Vi har brug for et intelligent elnet. Affald - Affaldsmængderne eksploderer. Vi har brug for mere effektive metoder til at sortere og genanvende affald. Vand - Vi løber tør for drikkevand. Vi har brug for at anvende vandressourcen mere effektivt og introducere lukkede recirkulationssystemer. Global opvarmning - Vi får fl ere ekstreme vejrsituationer. Vi skal forberede os på kraftige regnskyl og indrette byerne, så de kan absorbere vandet. Biodiversitet - Biodiversiteten er faldende. Vi har brug for at re-etablere områder med ægte natur. Re-industrialisering Vi får nye fabrikationsteknologier, der muliggør en opblomstring af mikroindustrier. Vi må indrette vores byområder herefter. Sundhed - Velfærdssygdomme truer vores samfund. Vi må indrette byerne, så vi fi nder nye måder at aktivere befolkningen. Fødevarer - Verden løber tør for mad. Vi har brug for en 2. grøn revolution med lokal fødevareproduktion. Migration - Aldersbomben truer. Vi har brug for øget fertilitet eller kraftig indvandring for at holde vores samfund kørende. Mange af kommunerne arbejder i disse år aktivt med at lave bæredygtig byomdannelse, hvor fortætning og intensivering af byudviklingsområderne knytter sig direkte til de kollektive trafi ksystemer.

9 Udviklingen og omdannelsen af eksisterende forstadsområder, vurderes at være et godt og bæredygtigt alternativ til inddragelse af nye arealer til byudvikling udenfor de stationsnære områder. Flere af kommunerne peger på, at de 10 BIG bets bør indgå som en del af værktøjskassen, når byen udvikles. Letbanen En letbane i ring 3 fremhæves, som en forudsætning for at realisere byvisionen. En højklasset kollektiv transportforbindelse er rygraden i Ringbyen og en af de teknologier, der skal være med til at løse de bymæssige udfordringer. Tilsvarende kan de udviklingsperspektiver, der skitseres i Ringbyvisionen LOOP City, være med til at bære villigheden til de store investeringer, der ligger i at realisere en letbane frem til mål. Anlægget af baneforbindelsen vurderes at ville give et tiltrængt løft af den kollektive infrastruktur på tværs af byfi ngrene. Fortætning og intensivering af udviklingsområderne knytter sig direkte til det kollektive trafi ksystem. Der peges på, at stationsnærhedsprincippet fra fi ngerplan 2007 skal overføres til letbanestationer. Kommunerne har således stort fokus på hvordan man i planlægningen kan drage nytte af stationerne til en letbane. Det understreges fra fl ere kommuners side, at det er væsentligt at fastholde, at der både skabes forbindelse til Ishøj og Avedøre Holme. Visionen er den samlede løsning, der på sigt kan fuldende LOOP et og kobles sammen med det øvrige kollektive net i Øresundsregionen. De kommunale planstrategier Mange af kommunerne tilkendegiver at Byvisionen LOOP City passer godt ind i den lokalpolitiske dagsorden. Alle kommunalbestyrelserne står i 2011 overfor at skulle vedtage en strategi for kommunalbestyrelsens overordnede arbejde med kommuneplanlægningen. Flere kommuner skriver, at de er indstillet på at inddrage de udfordringer fra byvisionen, som er relevante for deres lokale profi l i arbejdet med planstrategierne Endvidere tilslutter kommunerne sig, at visionens grundelementer formuleres til et fælles bidrag til de kommunale planstrategier, som kan pege frem imod de næste opgaver, der kræver fælles løsninger. Byomdannelsesområderne Visionen omfatter forslag til lokale udviklingsprogrammer for 10 byområder langs letbanen. Nogle kommuner tilkendegiver, at de foreslåede udviklingsprogrammer vil kunne adopteres direkte som koncepter for deres videre planlægningsarbejde, mens andre af identitetsprofi lerne ikke vurderes som direkte anvendelige. Kommunerne peger dog på, at metoden med at vælge et identitetsmæssigt og strategisk afsæt i de 10 BIG Bets vil fungere som inspiration i deres arbejde med byomdannelsen. Endvidere peges der på, at de har fokus på en lokal udmøntning af den overordnede vision og en håndtering af de 10 BIG Bets. Visionen vurderes således under alle omstændigheder at danne grundlag for kommunernes videre arbejde med omdannelsesområderne. Det videre arbejde LOOP City-perspektivet vurderes både at kunne bære samarbejdet om et stort samlet projekt og mange mindre lokale projekter og initiativer i kommunerne. Flere peger i deres høringssvar på, at initiativer, der kan fremme en letbane, må have højeste prioritet i de kommende års politiske arbejde med at realisere LOOP City. Der peges på, at LOOP City kan danne afsæt for et politisk charter med et handlingsprogram for tværgående elementer, som f.eks. realisering af letbanen og en fælles klimaløsning, der kan håndtere fremtidens forventede regnmængder på tværs af kommunegrænserne. Derudover er der fokus på, at det bør afklares hvordan Byvisionen kan realiseres i forhold til fi ngerplan Endvidere er der tilslutning til, at kommunerne i fællesskab udarbejder en egentlig værktøjskasse for den lokale byomdannelse samt en fælles kommunikations- og markedsføringsstrategi for Ringbyen og perspektiverne i LOOP City. 9

10 REGION HOVEDSTADEN

11 11 11

12 ALBERTSLUND

13 Borgmester Karin Søjberg Holst Ringby-Letbanesamarbejdet Høringssvar om Byvision for Ringbyen - LOOP City Albertslund Kommunalbestyrelse behandlede på sit møde den 8. marts 2011 en sag om høringen af Byvisionen for Ringbyen LOOP City. Dato: 11. marts 2011 Sags nr.: 10/1680 Kommunalbestyrelsen besluttede at svare Ringby-Letbanesamarbejdet således: at Ringbyvisionen "LOOP-City" repræsenterer en unik chance for at kommunerne står sammen om et fælles byudviklingsprojekt bestående af et nyt kollektivt trafikanlæg og summen af 10 kommuners forskellige potentialer og identiteter i byområder langs Ring 3 at Ringbyvisionen "LOOP-City" kan være med til at bære villigheden til de store investeringer, der ligger i Letbanen, frem til målet at Albertslund Kommune foreslår, at visionens grundelementer kan omformuleres til et fælles bidrag til de kommunale planstrategier, som kan pege frem mod de næste opgaver, der kræver fælles løsninger at Albertslund Kommune støtter, at Ringbyvisionen "LOOP-City" danner afsæt for udarbejdelse af et politisk charter, indeholdende tværgående elementer som f.eks. realisering af Letbanen og en fælles klimaløsning, der kan håndtere fremtidens forventede regnmængder på tværs af kommunegrænserne at Albertslund Kommune tilslutter sig Ringbyvisionen og den foreslåede "blå og grønne" identitet til Hersted Industripark. Ringbyvisionen passer fint ind i kommunens egen dagsorden, da Albertslund Kommune ønsker at omdanne Hersted Industripark til et fremtidssikret nyt byområde, hvor der eksperimenteres med miljø- og klimarigtig planlægning, omdannelse, renovering og nybyggeri i skala 1:1. at Albertslund Kommune opfordrer de øvrige kommuner til at vælge identitet blandt de 10 muligheder, der præsenteres i "LOOP-City". Med venlig hilsen Anne Dan Byplanarkitekt Dir. telefon: Miljø og Teknikforvaltningen Miljø og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

14 BRØNDBY

15 15

16 GLADSAXE

17 17

18 GLOSTRUP

19 19 19

20 HERLEV

21 21 19

22 HVIDOVRE

23 23

24 ISHØJ

25 25 23

26 LYNGBY TAARBÆK

27 27

28 RØDOVRE

29 29

30 VALLENSBÆK

31 31

32 Ringby- Letbanesamarbejdet er et dialogprojekt med deltagelse af følgende parter: Lyngby Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Transportministeriet, Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde og Region Hovedstaden. Et af dialogprojektets mål er at udarbejde en ambitiøs og langsigtet vision for byudviklingen langs Ring 3, en ringby med en kommende letbane som trafi kal rygrad. Realdania og Ringby - Letbanesamarbejdet bad i 2010 et internationalt rådgivningsteam om at udarbejde visionen. Teamet var: Bjarke Ingels Group Tom Nielsen, arkitekt MAA, lektor, ph.d. og byplankonsulent ReD Associates ARUP Byvisionen LOOP City, blev i form af en rapport og en udstilling overdraget til Ringby Letbanesamarbejdet den 1. december Byvisionen har været i høring i de ti kommunalbestyrelser og i Regionsrådet i de første måneder af Høringssvarene er samlet i denne hvidbog.

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

STATUS 2012. gladsaxe.dk

STATUS 2012. gladsaxe.dk STATUS 2012 gladsaxe.dk INDHOLD Indledning 3 Gladsaxe og LOOP City 4 Byomdannelse 6 Erhverv i Gladsaxe 8 Handel i Gladsaxe 10 Kulturarv og kvalitet i byen 12 Aktive og sunde Gladsaxe 14 Natur og grønne

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen TVÆRBANEN Højt prioriteret trafikprojekt RING 5 Højt prioriteret trafikprojekt Sep. 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en fælles strategi? 3

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn FYNSPROJEKTET Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn December 2012 1 Indhold Indledning...3 De fynske udfordringer og muligheder...4-5 Resumé af Fynsprojektets

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere