MILJØstyrelsen 30. marts 2006 Vand J.nr.: M MASK/TOC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØstyrelsen 30. marts 2006 Vand J.nr.: M MASK/TOC"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 349 Offentligt MILJØstyrelsen 30. marts 2006 Vand J.nr.: M MASK/TOC REDEGØRELSE Forureningsproblemer i de små vandforsyninger 1. Indledning Neden for følger Miljøstyrelsens redegørelse i forbindelse med forureningsproblemerne i de små vandforsyninger, dvs. de vandforsyninger som forsyner mindre end 10 ejendomme med drikkevand (såkaldt ikke-almene vandforsyninger). 2. Forureningens omfang GEUS offentliggjorde i marts 2004 en undersøgelse af drikkevandets kvalitet i de små vandforsyninger. Undersøgelsens resultater dokumenterede, at der eksisterer en række problemer med kvaliteten af drikkevandet i denne type anlæg: 68 % af de undersøgte vandforsyninger overholder ikke en eller flere grænseværdier for drikkevand, 35 % pga. forurening med pesticider, 48 % pga. bakterier, og 22 % pga. nitrat. Det regelmæssige tilsyn med drikkevandets kvalitet i de små vandforsyninger omfatter i dag bakterier og nitrat, men ikke pesticider. Ved at undersøge vandforsyningerne for de parametre, som allerede er en del af det nuværende regelmæssige tilsyn med de små vandforsyninger, vil man identificere omkring ¾ af de anlæg, hvor der er overskridelse af grænseværdien for pesticider. 3. Opgørelse af antallet af små vandforsyninger Der foreligger ikke i dag en præcis opgørelse af antallet af små vandforsyninger i Danmark. De seneste opgørelser, fra juli 2005, viser, at der ifølge kommunernes BBR-registre på landsplan eksisterer ca ejendomme, som forsynes med vand fra små vandforsyninger. Det tilsvarende antal ejendomme blev i 2003 opgjort til Overfor tallet på de små vandforsyninger i BBR-registrene står, at en spørgeskemaundersøgelse udført af Miljøstyrelsen i 2004 peger på, at kommunerne har registreret omkring små vandforsyninger, dvs. ca. 70 % af de anlæg som findes i BBR-registret. Miljøstyrelsen vurderer, at det på den baggrund kan konkluderes, at en række af vandforsyningerne i BBR-registret ikke længere er i drift. Denne konklusion underbygges af, at Miljøstyrelsen ved udsendelse af en orienteringsskrivelse til alle de personer der i BBR-registret står som ejer af en lille, privat vandforsyning, fik en lang række tilbagemeldinger om, at folk havde lukket deres vandforsyning, og var overgået til at få vand fra et vandværk.

2 De fleste kommuner anvender BBR-registret til opkrævning af statsafgiften for ledningsført vand fra de små vandforsyninger. I nogle kommuner anvendes andre kommunale registre og altså ikke oplysningerne i BBR. Dermed eksisterer der ikke i alle kommuner et økonomisk incitament for borgerne til at opdatere en ejendoms BBR-oplysninger ved tilslutning til et vandværk, da man således ikke betaler for at være registreret som værende forsynet fra en ikkealmen vandforsyning. Miljøstyrelsen vurderer, at dette medvirker til at forklare forskellen mellem på den ene side antallet af registrerede vandforsyninger i BBR-registrene, og på den anden side antallet af vandforsyninger, som indgår i kommunernes administration. Det ville kræve en større kommunevis undersøgelse at fastlægge præcis, hvor mange små vandforsyninger der eksisterer på landsplan Opfølgning på undersøgelsen af de små vandforsyninger Den tidligere miljøminister nedsatte i marts 2004 en arbejdsgruppe med det formål at følge op på GEUS undersøgelse af de små vandforsyninger. Arbejdsgruppen bestod af: Amtsrådsforeningen Kommunernes Landsforening Sundhedsstyrelsen GEUS Embedslægeinstitutionerne Dansk Landbrug Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri Foreningen af Vandværker i Danmark Danske Brøndejeres Forening Miljøstyrelsen (formand) Kommissorium for arbejdsgruppen: 1. Udarbejdelse af et orienteringsmateriale til ejere af små vandforsyningsanlæg om undersøgelsens resultater, konsekvenser af resultaterne, samt handlemuligheder for anlægsejerne. 2. Udarbejdelse af en redegørelse for mulighederne for tekniske løsninger til forbedring af vandkvaliteten, f.eks. gennem renovering af utætte vandforsyninger. 3. Udarbejdelse af en særskilt redegørelse for mulighederne for at rense drikkevandet i små vandforsyninger. Miljøstyrelsen blev derudover bedt om i samarbejde med KL at vurdere kommunernes eksisterende tilsyn med indholdet af nitrat og bakterier i de små, private vandforsyninger, for at afklare i hvilket omfang kommunerne lever op til deres tilsynsforpligtelser. Som opfølgning på undersøgelsens resultater skulle der ligeledes foretages en vurdering af, om det eksisterende tilsyn skal udvides til også at omfatte pesticider. Herudover blev Miljøstyrelsen anmodet om sammen med KL at drøfte muligheden for at fastsætte en maksimal pris for tilslutning af forurenede vandforsyninger til vandværk.

3 Ministeren har desuden, jf. svaret af 6. januar 2005 på spørgsmål nr. S 1531, oplyst, at Miljøstyrelsen vil vurdere mulighederne for at etablere en central opsamling af oplysninger om kommunernes tilladelser til rensning af drikkevandet. Endelig har ministeren, senest den 1. oktober 2004 i sit svar på spørgsmål nr. S 5287, lovet FMPU en orientering om redegørelsen for problemerne med forurening af drikkevandet i de små vandforsyninger Orienteringsbrev til ejere af små vandforsyninger./. Miljøstyrelsen udsendte i januar 2005 et orienteringsbrev (vedlagt) til alle ejere af en lille, privat vandforsyning. I brevet orienterede styrelsen om de aspekter, som resultaterne af undersøgelsen af forureningen i de små vandforsyninger rejser. Det drejer sig både om praktiske, administrative, økonomiske og sundhedsmæssige forhold. I forbindelse med orienteringen er der etableret et særligt areal på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor man kan finde en udførlig redegørelse for de væsentlige forhold omkring små vandforsyninger: Endelig blev det sikret, at der samtidig med udsendelse af orienteringsskrivelsen blev etableret mulighed for en direkte, personlig henvendelse, gennem etablering af en særlig telefonlinie til Miljøministeriets Frontlinie Renovering af små vandforsyninger Miljøstyrelsen har i 2004 gennemført et projekt om mulighederne for at tætne små vandforsyninger, og forbedre kvaliteten af drikkevandet ad denne vej: I projektet er der foretaget renovering af i alt 11 anlæg med vandkvalitetsproblemer, for om muligt at opstille tekniske og økonomiske retningslinier i relation til forurening med nitrat, pesticider og bakterier. Omkostningsniveauet for renovering varierer fra i alt kr. til kr. pr. anlæg. Renoveringen vil typisk omfatte en tætning af rør i boringer, og af bunden i brønde, hvorved indsivning af forurenet overfladevand forhindres. Ud fra resultaterne i projektet kan der drages flg. konklusioner: - Renoveringen har medført en markant forbedring af vandkvaliteten i 7 ud af 11 anlæg (64 %). Renoveringen bør, af hensyn til risikoen for bakterier, efterfølges af en desinfektion (kloring) af anlægget. - Renoveringen har generelt ikke haft en effekt for anlæg med for høj nitratkoncentration, og de undersøgte anlæg har heller ikke efter renoveringen været i stand til at overholde grænseværdien for drikkevand. Anlæg med høje nitratkoncentrationer bør derfor kun renoveres i det omfang, det kan påvises med sikkerhed, at problemerne skyldes nedsivning af forurenet overfladevand. - Mht. pesticider har renoveringsforløbet medført en forbedring af forholdene i 5 ud af 6 anlæg (83 %). Renoveringstiltag ved pesticidforurening har en høj succesrate, hvilket indikerer at pesticidforureningen var forbundet med indsivning af forurenet vand ovenfra. Det kan ikke fastslås med sikkerhed, at der kan opnås en signifikant forbedring i alle tilfælde, 3

4 men set i relation til de relativt små udgifter forbundet med renoveringstiltagene, vil renovering være en oplagt mulighed ved pesticidforurening. - Renoveringen har været særdeles effektiv for alle anlæg med bakteriologiske problemer. Dette tilskrives, at renoveringstiltagene gik ud på at hindre nedsivning af forurenet overfladevand, som menes at være kilden til forurening. - Overordnet set er der ikke en entydig sammenhæng mellem omkostningsniveauet for renovering og effekten (forbedring af vandkvalitet). I de fleste tilfælde er omkostningerne til renovering dog lave set i forhold til etablering af en ny boring, som kan være alternativet, hvis der er langt til et vandværk. - Generelt set har undersøgelserne vist, at de fleste anlæg er i ringe stand mht. installationerne, dvs. rør, pumper m.m., som i mange tilfælde har vist sig at være utætte. I de fleste tilfælde skal renovering af en boring eller brønd derfor suppleres med en gennemgribende renovering/udskiftning af installationerne Rensning af drikkevandet i små vandforsyninger Miljøstyrelsen har gennemført en undersøgelse af, hvilke muligheder der i dag eksisterer for at rense drikkevandet i små vandforsyninger for pesticider og/eller nitrat: Konklusioner mht. mulighederne for at rense drikkevandet i små vandforsyninger: - De væsentligste erfaringer med rensning af drikkevand for pesticider og nitrat på enkeltejendomme findes i udlandet (USA og Tyskland). Nogle steder opererer man med en central vejledning for renseanlæggene, som skal testes og godkendes i henhold til bestemte standarder. Andre steder godkender de lokale myndigheder installation og drift, og det er her også de lokale myndigheder, der overvåger driften af renseanlæggene og kvaliteten af drikkevandet. - Anlæg til rensning af drikkevandet, som er placeret ved den enkelte taphane, bør ikke anvendes i Danmark. De væsentligste ulemper er dels, at anlæggene ikke altid kan overholde kvalitetskravene til mikrobiologiske parametre, dels at man skal vide, hvilken vandhane, man kan drikke af. For vand fra de vandhaner, hvor vandet ikke renses, kan der være utilstrækkelig beskyttelse mod indånding, hvis vandet indeholder flygtige stoffer. Endelig kræver vedligehold og overvågning af anlæggene adgang til folks private hjem. - Derimod kan anlæg placeret ved indgangen til en ejendom formentlig være anvendelige i Danmark. - Det har ikke været muligt, at få et entydigt overblik over prisen pr. m 3 vand produceret, bl.a. pga. usikkerhed om udgifterne til tilsyn og overvågning af renseanlæggene. Der er dog givet et økonomioverslag, som viser at den samlede pris for 1 m 3 drikkevand under danske forhold kan variere fra 22 til 92 kr, med kr som en sandsynlig pris. Dette svarer til den gennemsnitlige pris for vand (forsyning med drikkevand og afledning af spildevand). - Ved visse af de renseteknikker, som er identificeret i undersøgelsen, vil der i Danmark kunne blive problemer med at overholde nogle få kravværdier for drikkevand (f.eks. ph, og hårdhed af vandet). 4

5 Miljøstyrelsen har ligeledes gennemført en undersøgelse af erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyninger, både i Danmark og i udlandet. Der er i projektet fokuseret på lovgivning og administrative systemer: Konklusioner mht. erfaringer med at rense drikkevandet i små vandforsyninger: - Valget af rensningsanlæg afhænger af forureningen, dog betragtes rensning generelt ikke i Danmark som en acceptabel løsning på problemer med bakterier, hvilket skyldes at bakterier oftest skyldes mangler ved anlæggets indretning. Fjernelse af pesticider med et kulfilter er tilsvarende kun en acceptabel løsning, når det er selve grundvandsmagasinet, der er forurenet. - Ved forurening med både nitrat og pesticider kan det være relevant at kombinere forskellige renseteknikker. Mht. rensning ved membranfiltrering er denne teknologi, af økonomiske årsager, næppe relevant, når der alene er tale om forurening med nitrat eller pesticider. - Hvis man i højere grad end i dag ønsker at rense drikkevandet i små vandforsyninger, bør det vurderes, om der er behov for at støtte kommunernes administration ved at udgive vejlednings- og oplysningsmateriale. - Det bør vurderes, om der er behov for at etablere en godkendelsesordning, som skal sikre at rensningen er god nok, og at renseanlægget er sikkert, brugervenligt og miljøvenligt. - Kun i USA er der opstillet detaljeret vejledning om, hvilke forhold der skal vurderes ved valg af anlæg. De tyske myndigheder er dog også i færd med at udarbejde en vejledning herom med anbefalinger af, hvilke typer anlæg der skal bruges hvornår. I Sverige anbefaler myndighederne, at leverandører og installatører af vandbehandlingsanlæg skal give en funktionsgaranti. I Norge anbefales det, at der ved etablering af rensning etableres en vedligeholdelsesplan for teknisk udstyr. I Holland reguleres anlæggene som almene vandforsyninger. I England og Wales findes ingen regulering af anlæggene, og der føres ikke tilsyn med vandkvaliteten. - Det anslås, at der i Danmark eksisterer omkring 500 anlæg til nitratrensning i små vandforsyninger. De fleste anlæg er installeret uden kommunens tilladelse, og der sker således ingen særskilt kontrol med funktionen af disse anlæg, udover den almindelige kontrol med kvaliteten af drikkevandet. Leverandørerne har dog ikke oplevet, at der findes grundvandstyper i Danmark, som giver problemer med driften af nitratfiltre. Der er heller ikke meldinger om vækst af bakterier i nitratfiltret. Nitratfiltrene er udstyret med et automatisk desinficerende system, som muligvis reducerer risikoen for bakterievækst. Det konkluderes dog i undersøgelsen, at der bør være en årlig kontrol af vandkvalitet og funktion ved nitratfiltre Arbejdsgruppens konklusioner Ovennævnte undersøgelser om renovering og rensning har været diskuteret i arbejdsgruppen ved et møde i januar 2006, og har herudover været i en teknisk høring. Arbejdsgruppen er i den forbindelse fremkommet med flg. bemærkninger: Under forudsætning af at tilslutning til vandværk ud fra en samlet vurdering ikke er den oplagte løsning på vandkvalitetsproblemet, er der bred tilslutning i arbejdsgruppen til konklusionen om, at renovering bør være første skridt i tilfælde af forurening i utætte vandforsyninger.

6 I forlængelse af denne konklusion bør der ikke accepteres rensning for parametre, såsom bakterier, som skyldes nedsivning af overfladevand i vandforsyningsanlægget. 6 I arbejdsgruppen har det været drøftet, at vandrensning baseret på membranfiltrering/omvendt osmose muligvis kan medføre problemer med overholdelse af andre grænseværdier for drikkevand, fordi vandet som resultat af rensningen bliver delvis demineraliseret. Er vandinstallationerne ikke indrettet med henblik herpå, vil der kunne frigives metaller fra vandinstallationerne. GEUS har gjort opmærksom på, at man ikke har den fornødne faglige kompetence mht. rensning af forurenet vand og derfor ikke kan tages til indtægt for redegørelsen vedrørende dette punkt. Embedslægerne/Sundhedsstyrelsen tilslutter sig konklusionerne om mulighederne for at rense vandet i de små vandforsyninger. Herunder også konklusionen om at rensning generelt ikke er en acceptabel løsning ved bakteriologiske problemer. Man tilslutter sig ligeledes konklusionen om, at anlæg placeret ved indgangen til ejendommen har større positiv effekt end anlæg placeret ved vandhanen. Embedslægerne/Sundhedsstyrelsens primære interesse i sagen er at sikre, at rensning af drikkevandet vil føre til en forbedring af de sundhedsmæssige forhold, dvs. at nettoeffekten er positiv. Dette ses på baggrund af, at der er begrænset sundhedsmæssig gevinst ved rensning af drikkevand med lave overskridelser af grænseværdierne for nitrat og pesticider, samtidig med at der eksisterer en risiko for øget frigivelse af stoffer fra vandinstallationerne, som følge af ændringer i drikkevandets kemi ved rensning. Det konkluderes således, at spørgsmålet om den sundhedsmæssige nettoeffekt ved rensning er ufuldstændigt belyst, i og med at der ikke er foretaget en detaljeret afvejning af de sundhedsmæssige aspekter ved indførelse af rensning af drikkevandet i små vandforsyninger. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem grænseværdierne for nitrat og pesticider og det niveau, som berettiger til intervention i form af rensning. Sundhedsstyrelsen fremhæver desuden, at der kun eksisterer begrænset viden om de evt. sundhedsmæssige skadevirkninger af, at en renseforanstaltning ikke virker efter hensigten, f.eks. som følge af manglende vedligeholdelse, og at dette bør afklares før der evt. udsendes retningslinier til kommunerne om øget anvendelse af renseforanstaltninger. Endelig gør Embedslægerne/Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at der ikke findes brugbare erfaringer fra Danmark i forbindelse med anvendelsen af kulfiltre i små vandforsyninger. FVD går ind for udarbejdelsen af en teknisk redegørelse, men vil ikke anbefale at der generelt og på alle ejendomme med egen vandforsyning etableres rensning, hvis der er problemer med drikkevandskvaliteten. En tilladelse til vandrensning bør efter FVD opfattelse kun gives, såfremt det ikke er teknisk og økonomisk forsvarligt at etablere forsyning fra vandværket til den pågældende ejendom, som f.eks. ligger så afsides og med så lille et vandforbrug, at der vil

7 blive tale om gammelt vand i forsyningsledningerne, såfremt ejendommen forsynes med vand fra et alment vandværk. FVD mener mange vandværker allerede har haft store omkostninger til etablering af forsyningsledninger i det åbne land, og vandværket vil derfor blive økonomisk hårdt ramt, såfremt en ejendom ikke bliver tilsluttet vandværket, men i stedet får tilladelse til rensning. En tilladelse til rensning skal derfor vurderes i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt det vil være mere hensigtsmæssigt for ejendommen at få tilladelse til rensning, bør det indarbejdes i kommunens vandforsyningsplan. FVD vil anbefale at disse vurderinger og opgaver løses i koordinationsforum i de nye kommuner Tilsyn med små vandforsyninger Ministeren har bedt Miljøstyrelsen om sammen med Kommunernes Landsforening (KL) at undersøge, om det eksisterende tilsyn med de små vandforsyninger for nitrat og bakterier fungerer i praksis, og om kommunerne lever op til deres tilsynsforpligtelser. Også den øvrige tilsynsindsats, f.eks. for pesticider, har ministeren bedt Miljøstyrelsen om at drøfte med KL. Som opfølgning på drøftelser med KL har Miljøstyrelsen udsendt et spørgeskema til landets kommuner omkring det nuværende tilsyn med de små vandforsyninger. Spørgeskemaundersøgelsen viser: - 79 % af kommunerne har besvaret spørgeskemaet. Store og små kommuner har samme besvarelsesprocent. - Tilsynsfrekvensen med anlæggene er hvert 5. år, som anbefalet af Miljøstyrelsen, i stort set alle kommunerne (enkelte anvender en tilsynsfrekvens på 1 eller 3 år). - Tilsynsfrekvensen er besluttet af kommunerne inden for de sidste år. - Før tilsynsfrekvensen blev fastlagt havde man i de fleste kommuner ikke noget tilsyn med de små vandforsyninger % af anlæggene overskred én eller flere grænseværdier for drikkevand ved sidste kontrol. - Reaktionerne på overskridelserne af grænseværdien for drikkevand fordeler sig således: Påbud om ny vandforsyning: 26 % Fastsættelsen af skærpet analysefrekvens: 38 % Afvente næste ordinære analyse: 30 % Ukendt reaktion: 7 % - I 13 % af overskridelserne har kommunerne inddraget embedslægen. - Langt de fleste kommuner (86 %) anvender faste retningslinier som reaktion ved overskridelser af kvalitetskrav. Retningslinierne er ofte etableret i samarbejde med embedslægerne. Typisk dispenseres for lave overskridelser af nitrat, mens der gives påbud om kontrolanalyser og om etablering af en ny vandforsyning ved større overskridelser. Ved forurening af drikkevandet med bakterier gennemføres ligeledes kontrolanalyser og meddeles påbud om ny vandforsyning/kogepåbud. - Der ses i spørgeskemaundersøgelsen (jf. figur 1 og 2) en tendens til, at man ved overskridelser af grænseværdierne oftere afventer næste ordinære analyse, og derved ikke umiddelbart følger op, i de små kommuner (i 35 % af tilfældene), end i de større kommuner (hvor man afventer næste ordinære analyse i 23 % af tilfældene).

8 4.6. Central opsamling af oplysninger om rensning af drikkevand Der findes ikke i dag en oversigt på landsplan over, hvor mange tilladelser der er givet til vandrensning. Det gælder efter den eksisterende lovgivning, jf. bekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 1980 om vandindvinding og vandforsyning, at amtsrådet skal føre et register over tilladelser til vandindvinding samt tilladelser til etablering af vandindvindingsanlæg og vandbehandlingsanlæg. Dette gælder både tilladelser meddelt af amtsrådet, kommunalbestyrelsen eller en klagemyndighed. Amtsrådet skal dermed allerede i dag føre et register over tilladelser til rensning af drikkevand også kommunernes tilladelser til de små vandforsyninger. Miljøstyrelsen vurderer, at amterne i vid udstrækning lever op til denne forpligtelse. Det vurderes, at kommunerne enten ikke tilsvarende lever op til forpligtelsen om at indberette alle tilladelser til vandbehandling til amterne, eller ikke har mulighed for at leve op til forpligtelsen, fordi der opsættes anlæg til vandbehandling uden at der er indhentet en kommunal tilladelse. Med kommunalreformen er kompetencen til at meddele tilladelser til alle vandindvindingsanlæg og vandbehandlingsanlæg blevet samlet hos kommunerne. Hermed vil også forpligtigelsen til at føre et samlet register komme til at ligge hos kommunen Fastsættelse af en maksimal takst for tilslutning til vandværk Ministeren har over for FMPU oplyst, at Miljøstyrelsen i samarbejde med de kommunale organisationer vil afklare, om der er mulighed for at fastsætte en maksimal takst for tilslutning af små vandforsyninger til vandværk. Svarende til den ordning der eksisterer på spildevandsområdet, hvor man har et fast bidrag for tilslutning til kloak. Fastsættelse af en maksimal takst vil kræve en lovændring, svarende til lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. KL er af den opfattelse, at fastsættelse af en maksimal takst for tilslutning til vandværk ikke er en god idé. Man forudser fra KL s side, at denne ordning i visse kommuner, afhængig af vandforsyningsstrukturen, kan blive økonomisk byrdefuld for vandforsyningerne Miljøstyrelsens Konklusioner Under forudsætning af at tilslutning til vandværk ud fra en samlet vurdering ikke er den oplagte løsning på vandvandkvalitetsproblemet, er det Miljøstyrelsens vurdering at der bør anlægges følgende strategi med henblik på at afhjælpe problemerne med vandkvaliteten i de små vandforsyninger: Renovering: Renovering af utætte forurenede vandforsyninger kan i de fleste tilfælde give en markant forbedring af kvaliteten af drikkevandet, specielt i de tilfælde, hvor forureningen skyldes nedsivning af overfladevand i vandforsyningsanlægget, sådan som det ofte er tilfældet ved bakterier eller pesticider. Renovering bør derfor være første skridt i tilfælde af forurening i utætte vandforsyninger. Der er behov for at udbrede kendskabet til mulighederne for at renovere boringer og brønde, specielt da renovering i de fleste tilfælde er et økonomisk attraktivt alternativ, hvis den forurenede vandforsyning ligger langt fra et vandværk. Dette sker i form af en bred, generel orien-

9 9 teringsskrivelse fra Miljøstyrelsen til myndighederne om håndteringen af problemerne i de små vandforsyninger, som refererer resultaterne i nærværende redegørelse. Rensning: Undersøgelserne viser at der i dag eksisterer effektive metoder til rensning af drikkevandet i de små vandforsyninger, og at rensning kan være en økonomisk attraktiv løsning i nogle situationer. Selvom det nu kan dokumenteres, at rensning af drikkevandet kan være et relevant alternativ ved forurening af små vandforsyninger, både teknisk og økonomisk, er det i imidlertid vigtigt at være opmærksom på de særlige forhold omkring behovet for et øget tilsyn samt risikoen for afsmitning fra installationer såfremt ændringen i vandets kemi (som følge af renseforanstaltningen) giver grundlag herfor, og at den sundhedsmæssige nettoeffekt i visse situationer er ufuldstændigt belyst. I Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, vejledning nr. 3, 2005, er der i afsnit 5.4 gennemgået alle de forhold man bør være opmærksom på ved etablering af rensning. Af vejledningen fremgår det bl.a.: Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at etablering af avanceret vandbehandling ikke generelt kan anses for at være en god løsning på kvalitetsproblemer ved ikke-almene vandforsyningsanlæg. Dels må det generelt foretrækkes at basere vandforsyningen på råvand af en god kvalitet, dels kræver behandlingsanlæg på små vandforsyninger uforholdsmæssigt meget kontrol med såvel anlægget som vandkvaliteten, for at det kan sikres, at behandlingen resulterer i en tilfredsstillende kvalitet. Imidlertid er der tilfælde, hvor det er den eneste mulighed for at skaffe ejendommen vand af en tilfredsstillende kvalitet, eller hvor de andre muligheder, f.eks. vandværkstilslutning, er så uforholdsmæssigt dyre, at det ikke er rimeligt at udelukke rensning. Der er ikke behov for ændring af den eksisterende lovgivning på området og Miljøstyrelsens vejledning fra 2005 er fortsat gældende. I orienteringsbrevet til kommunerne gøres opmærksom på de særlige forhold, og der henvises til vejledningen. Tilsyn: Mht. tilsynet i de små vandforsyninger vurderer Miljøstyrelsen, på baggrund af drøftelserne med KL og undersøgelsen af kommunernes tilsyn, ikke, at der er grundlag for initiativer i forhold til det eksisterende tilsyn med de små vandforsyninger, eller for at udvide det regelmæssige tilsyn til også at omfatte pesticider. Kommunerne følger stort set Miljøstyrelsens anbefalinger om analysefrekvens, og har fat i de fleste af de små vandforsyninger. Størstedelen af kommunerne anvender desuden faste retningslinier ved overskridelser af grænseværdierne for drikkevand, som i de fleste tilfælde er aftalt med embedslægerne. Et væsentligt argument for ikke på nuværende tidspunkt at udvide tilsynet med de små vandforsyninger, eller gennemføre andre ændringer i tilsynsreglerne, er kommunalreformen. Det forventes, at sammenlægningen af de mindste kommuner, som resultat af kommunalreformen,

10 vil medvirke til at sikre, at tilsynet med de små vandforsyninger styrkes. Herudover er det væsentligt, at man allerede gennem det eksisterende tilsyn med vandkvaliteten (for bakterier og nitrat) vil identificere ¾ af de vandforsyninger, som er forurenede med pesticider. I det omfang de konstaterede vandkvalitetsproblemer løses gennem renovering af anlæggene, vil man således oftest også løse eventuelle problemer med pesticider. I den forbindelse er det væsentligt, at grænseværdien for pesticider er politisk fastsat. Miljøstyrelsen har gennemført en sundhedsmæssig vurdering af de pesticidstoffer, som findes hyppigst i de små vandforsyninger. Vurderingen viser, at det ikke umiddelbart er farligt at drikke vandet ved de pesticidkoncentrationer, som er fundet i undersøgelsen. Også fra KL s side har man givet udtryk for, at det ikke løser problemerne i de små vandforsyninger, i forhold til overskridelse af grænseværdierne for drikkevand, hvis man indfører en pligt for kommunerne til også at analysere for pesticider, som en del af det regelmæssige tilsyn. Udgiften til analyse af drikkevandet påhviler, jf. lovgivningen, ejeren af vandforsyningen. En analyse af drikkevandet for pesticider vil typisk koste mellem og kr. Register over tilladelser til rensning: Da der efter den gældende lovgivning er krav om, at der skal føres et register over kommunernes tilladelser til rensning i små vandforsyninger, eksisterer der allerede i et vist omfang mulighed for at danne sig et overblik over tilladelser til rensning. Med sammenlægningen af kommunerne ved kommunalreformen forventes det, at kommunernes kompetence på dette område vil blive øget, således at der i endnu højere grad end i dag vil ske en konsekvent registrering af tilladelserne. Forholdet omkring registrering af tilladelser til rensning vil blive påpeget i Miljøstyrelsens orientering til myndighederne om de små vandforsyninger. I den forbindelse erindres også om registreringen af de små vandforsyninger i BBR-registret. Det påpeges herunder, at der ikke er overensstemmelse mellem det antal vandforsyninger som er registreret i BBR-registret, og det antal vandforsyninger, som indgår i kommunernes administration, jf. ovenstående. Dermed vurderer Miljøstyrelsen ikke, at der er behov for at ændre reglerne for registrering af tilladelser til rensning, eller for at oprette et særskilt centralt register. Maksimal takst for tilslutning til vandværk: Miljøstyrelsen vurderer, at spørgsmålet om fastsættelse af en maksimal pris for tilslutning til vandværkerne naturligt bør tages op i forlængelse af serviceeftersynet af vandsektoren. 10

11 11 Figur 1. Små kommuners reaktion på overskridelser 3% Påbud om ny vandforsyning 29% Skærpet observation (hyppigere analysefrekvens) Afvente næste ordinære analyse Ukendt reaktion* 35% 33% Figur 2. Store kommuners reaktion på overskridelser 17% 21% Påbud om ny vandforsyning Skærpet observation (hyppigere analysefrekvens) Afvente næste ordinære analyse Ukendt reaktion* 23% 39%

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Veflinge Vandværk. Notat

Veflinge Vandværk. Notat Veflinge Vandværk Notat Forfatter: Teknik-, Erhverv og Kultur Revideret den 23. marts 2017 Indhold 1.0 Resumé... 2 2.0 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.... 4 2.1 Om blanding/fortynding... 4 2.2 Miljøstyrelsens

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016.

1. Foring af rentvandstank med plastfolie udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra vandværket, modtaget den 11. februar 2016. I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-16 19.5.2016 Tilladelse

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Eriknauer Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Eriknauer Vandværk I/S ERIKNAUER VANDVÆRK Pebringsvej 23 8700 Horsens Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-14-16 5.7.2016 Tilladelse

Læs mere

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark.

Svar Den danske lovgivning sikrer helt generelt borgerne et godt drikkevand i Danmark. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 603 Offentligt J.nr. NST-4601-00072 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CY stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn.

3. Roskilde Kommune skal kontaktes minimum 1 uge før opsætning af anlægget, så vi har mulighed for at komme på tilsyn. HØJVANG AVLSGÅRD A/S Birkelundsvej 16 2640 Hedehusene By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 7. september 2009 J.nr. MKN-200-00065 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup (raadhus@halskom.dk) Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Sammenlægningsudvalget har på mødet den 18. september

Læs mere

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Præmisser for vores arbejde Overholde krav til drikkevand ved forbrugeren Bemærk: Ingen

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. Ministeren J.nr. 2011-335 Den 24. februar 2012 Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling GRUPPE uning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester lling Øster lling Gæsteindbudte Vivild quadjurs Oustrup Østre (ikke alment) Øster lling Mark (ikke alment) Vivild Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej Viby ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Miljøkontoret. Grøndalsvej 1. 8260 Viby INDSTILLING Til Århus Byråd 18. november 2004 via Magistraten J.nr. MIL/00/00011/047 Den Ref.: Tlf.nr. VWB/LTo/33 8940

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Sekundavand og Sundhed

Sekundavand og Sundhed Sekundavand og Sundhed 29.01.2013 Henrik L Hansen Kontorchef, ledende embedslæge Konklusion Sekundavand er en del af den fremtidige vandforsyning 1 Vi har godt drikkevand i dag - og det vil vi gerne fortsat

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb.

Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Bilag A - Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb. Kolonne A B C D E Parameter kendes/ accepteres Skærpet kontrol:

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 04-07-2017 EMN-2017-02715 1069362 Kurt Møller Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen

Vandrådet. 1. oktober 2012. Indlæg fra vandgruppen Vandrådet 1. oktober 2012 Indlæg fra vandgruppen Aftenens indhold Web indberetning Kommunal vandhandleplan (Vandplanen) Regions sjællands råstofplan Nye indvindingstilladelser fra 2013 Grundvandsmodel

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder

Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger. Martin Skriver Funktionsleder Implementering af nye Bilag II og III i drikkevandsdirektivet - vejledninger [ Martin Skriver Funktionsleder Ændring af vejledninger Drikkevandsvejledningen ændres mht. bl.a. kontrolprogrammer Pesticidvejledningen

Læs mere

Sundhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af sekundavand (her regnvand) til rekreative formål

Sundhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af sekundavand (her regnvand) til rekreative formål Sundhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af sekundavand (her regnvand) til rekreative formål 15.04.2013 Lis Keiding Afdelingslæge Konklusion Regnvand kan anvendes til nogle rekreative formål, hvis sundhedsmæssige

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere

Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere Vandforsyningsplanlægning og enkeltindvindere Planlægning og administration omkring enkeltindvindere i Norddjurs Kommune Per Visbech Misser, Norddjurs Kommune, Erhverv- og Miljøafdelingen Disposition Planens

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Tranum Vandværk Att.: Morten Jakobsen Uglevej 2 A Tranum 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Peter Holdt Direkte 7257

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Krav til ledelsessystem (Krav og anbefalinger) Temalørdag 24.1.2015

Krav til ledelsessystem (Krav og anbefalinger) Temalørdag 24.1.2015 Krav til ledelsessystem (Krav og anbefalinger) Temalørdag 24.1.2015 Hvorfor ledelsessystem: Myndighederne Handleplan Uddannelse Risikovurdering Dokumentation Sidegevinster Hvorfor ledelsessystem: Myndighederne

Læs mere

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom.

Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. Hvilke krav er der til vandkvalitet i fødevarelovgivningen? Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com 4516 9097 Juni 2014 Indhold Hvad siger hygiejneforordningen om kravene til

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Snaptun Vandværk GLUD - SNAPTUN VANDVÆRK Snaptunvej 25 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-6-17 19.9.2017 Tilladelse

Læs mere

Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg

Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg Bente Villumsen, Jan Jul Christensen & Alan Jacobsen COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

M I L J Ø M I N I S T E R I E T

M I L J Ø M I N I S T E R I E T Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 245 Offentligt M I L J Ø M I N I S T E R I E T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landsplanområdet J.nr. SN 2001-0019/LP4-0003 Ref. MIC Sjette redegørelse om "lovovervågning"

Læs mere

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S 4. marts 2013 skforsyning.dk Indholdsfortegnelse 1. Formål & baggrund...

Læs mere

UV-anlægget skal være installeret med en prøvehane på hver side af UV-behandlingsanlægget, så der kan udtages analyser før og efter UV-anlægget.

UV-anlægget skal være installeret med en prøvehane på hver side af UV-behandlingsanlægget, så der kan udtages analyser før og efter UV-anlægget. Norlax A/S Gartnervænget 31 6855 Outrup Cvr. 10702437 Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7467 Tilladelse til UV-behandling af drikkevand på Norlax A/S, Gartnervænget 31, 6855 Outrup udskiftning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg

Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg Bente Villumsen, Jan Jul Christensen & Alan Jacobsen COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2006 Bilag B Danske erfaringer Interviews

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling?

NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling? NYE Myndighedernes overvejelser. Hvordan håndteres tilladelser og hvordan sikres synergieffekter med byens udvikling? Civilingeniør Niels Cajus Pedersen Disposition s planlægning Lovgivning Tilladelse

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Outrup Vandværk Strandvejen Outrup. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde

Outrup Vandværk Strandvejen Outrup. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde Outrup Vandværk Strandvejen 10 6855 Outrup Tilladelse til UV-behandling af drikkevand på Outrup Vandværk, Strandvejen 10, 6855 Outrup - renovering af rentvandstank Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere