RAMMEAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE"

Transkript

1 DR Jura RAMMEAFTALE mellem DR og DANSK MUSIKER FORBUND vedrørende KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER Dækningsområde Engagement Sygdom Misligholdelse...4 AFSNIT II. HONORARER Honorarer - radio og TV Regulering Feriepenge Honoraranvisning...7 AFSNIT III. RETTIGHEDER Rettigheder Efterfølgende udnyttelsesperioder(bølger)/udsendelser i DRs udsendelsesvirksomhed Øvrige rettigheder Omtale Ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser Festivals og screeninger m.v Arkiver m.v TV til søfarende og udstationerede soldater Færøerne og Grønland Salg Udveksling DRs udgivelse af fysiske eksemplarer Kreditering...12

3 22 Bortfald af vederlag AFSNIT IV. VARIGHED, OPSIGELSE, TVISTER OG VOLDGIFT Varighed og opsigelse Tvister - Voldgift...14 BILAG 1 A...15 PROTOKOLLAT:...16

4

5 AFSNIT I. Generelle bestemmelser 1 Dækningsområde 1.1. Denne rammeaftale gælder for professionelle kunstnere, der er medlem af DMF, og som medvirker i produktioner nævnt i 1.2., som kollektiv kunstnerisk medvirkende (herefter kaldet Musikeren). Ved kollektiv medvirken forstås musikere og/eller kor/backing sangere, som medvirker i orkestre eller ensembler som ledes af kapelmester, herunder medspillende kapelmester, eller musikalsk leder. Det afgørende for definitionen på en kollektiv medvirkende er, at kollektive medvirkende er under musikalsk ledelse og instruktion Rammeaftalen gælder Produktioner, hvor DR er udførende producent og har instruktionsbeføjelsen over de medvirkende Musikere, jf. bilag 1A, og som DR producerer med henblik på anvendelse i DRs udsendelsesvirksomhed, jvf DR forpligter sig til ikke at engagere udenfor DMF stående professionelle kollektive medvirkende på ringere vilkår end efter denne rammeaftale Rammeaftalen gælder ikke for følgende: a) Musikere, når den eller de engageres som firma, uanset om den pågældende musiker driver selvstændig virksomhed inden for rammerne af et selskab, et interessentskab eller som personligt drevet enkeltmandsvirksomhed. b) Medvirken, hvor Musikeren i kraft af sin ansættelse har overdraget sine rettigheder til arbejdsgiveren, c) Musikere, når de er engageret efter DRs overenskomst med DMF vedr. DRs ensembler, tjenestemandsregulativet for DRs ensembler, DRs overenskomst med DMF vedr. Big Bandet, DRs overenskomst med Dansk Korforbund vedr. kormedvirken og DRs rammeaftaler med DMF og DAF m.fl. vedr. solister og ensembler, d) Musikere, når disse - i kraft af den aktuelle sammenhæng - fremtræder i en anden rolle end den professionelle musikers. e) Musikstuderende, der optræder i sammenhæng med deres studie eller som studerende, fx ved elevkoncerter. Ramme aftale 2004 Side 1

6 f) Musikere, der medvirker som foredragsholdere, kommentatorer, i diskussioner, interviews, enqueter, quizzer, paneler, portrætudsendelser eller lignende, når de ikke optræder som udøvende musikere. g) Vokal Medvirken i sammenhængende musikdramatiske produktioner (opera/operette/musicals), h) Medvirken som amatører i amatørkonkurrencer, eksempelvis Børne Melodi Grand Prix og Stjerne for en aften etc., i) Medvirken ved produktioner med Det Kongelige Kapel, landsdelsorkestre og basisensemblerne. Der kan indgås særaftaler med militærorkestrene. j) Koncertvirksomhed eller repetitørarbejde og lignende arbejdspræstationer, der ikke anvendes i DRs udsendelsesvirksomhed, jvf Parterne er enige om, at parterne til enhver tid har adgang til at indgå særaftaler inden for rammeaftalens dækningsområde. 2 Engagement 2.1. Engagementskontrakt Aftale om engagement efter denne aftale skal ske ved underskrivelse af en standardkontrakt. Kontrakten underskrives af Musikeren eller en bemyndiget for denne og DR Kontraktspart DR kan indgå engagementskontrakt med a) Musikeren/Musikerne selv b) skriftlig bemyndiget kapelmester, dirigent/musikalsk leder eller anden kontaktperson, c) en skriftligt bemyndiget kontaktperson blandt de medvirkende Musikere d) en/et skriftligt bemyndiget managementbureau, pladeselskab, eller anden tredjemand 2.3. DR kan med frigørende virkning udbetale honorarer efter 5og 10 til kontraktparten, jvf Møder en musiker til prøve/optagelse uden at kontraktsparten har gjort indsigelse mod den af DR fremsendte kontrakt og/eller uden at have returneret kontraktens genpart i underskrevet stand, betragtes kontrakten som accepteret, og senere indsigelse mod kontraktens indhold kan ikke gøres gældende. Side 2 Rammeaftale 2004

7 2.5. Engagementskontraktens indhold Engagementskontrakten skal mindst angive følgende: o o o o o o o o o Opgavens art og indhold Tid og sted Kontraktsparts navn og adresse Rubrik til udfyldning af betalingsadresse Musiker(e)s/orkesterets navn Kapelmester/Dirigent/musikalsk leder s navn Specifikation af honorarets sammensætning, herunder hvordan honoraret fordeles mellem kunstnerne indbyrdes Hvilke rettigheder, DR erhverver ved engagementet, Henvisning til nærværende rammeaftale 2.6. Øvrige bestemmelser om engagement Udleveret materiale af enhver art er DRs ejendom og skal efter engagementets afslutning tilbageleveres til DR. Musikeren kan ikke i forbindelse med opgavens gennemførelse træffe aftaler til anden side, som kan medføre forpligtelser for DR. Ekstra fremmøder, forlængelse, afkortning eller aflysning af fremmøder eller anden ændring i den indgåede kontrakt kan kun ske ved aftale mellem DR og Musikeren, eller den med hvem engagementskontrakten er indgået Ændringer i produktionsplanen Ændringer med hensyn til tid, sted og disposition af de aftalte fremmøder kan ske efter aftale mellem DR og kontraktsparten, såfremt det aftalte honorar ikke derved formindskes. Rammeaftale 2004 Side 3

8 3 Sygdom 3.1. Hvis Musikeren på grund af sygdom er ude af stand til at give fremmøde som aftalt, skal meddelelse herom så snart som muligt bringes til DRs kundskab. På forlangende har Musikeren pligt til at fremsende lægeattest. Hvis ovenstående betingelser ikke opfyldes, anses situationen som misligholdelse af kontrakten, jvf Betyder Musikerens lægedokumenterede sygdom, at produktionen ikke uden væsentlig meromkostning eller væsentlig ulempe for DR kan gennemføres i den tilsigtede kvalitet eller indenfor den fastlagte tidsplan, kan DR: udsætte produktionen, jvf. reglerne i 2.6 og 2.7. eller annullere aftalen med Musikeren og udbetale honorar for de fremmøder, som har fundet sted. DR kan herefter fuldføre produktionen med en anden kunstner Der ydes dagpenge under sygdom i medfør af gældende lovgivning herom. 4 Misligholdelse 4.1. Udebliver Musikeren fra et aftalt fremmøde uden at opfylde bestemmelserne i 3 eller uden lovligt forfald ikke møder rettidig eller helt udebliver fra et aftalt fremmøde, udbetales der intet honorar for dette fremmøde. DR kan i disse tilfælde gøre 4. 2 gældende I tilfælde af en parts misligholdelse af kontrakten, er den anden part berettiget til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder fremsætte krav om erstatning efter dansk rets almindelige regler og hæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Må produktionen aflyses på grund af Musikerens udeblivelser uden lovligt forfald eller i strid med 3, betragtes det som væsentlig misligholdelse af kontrakten. DR kan, da hæve kontrakten uden at honorere for de fremmøder, som faktisk har fundet sted Ingen af kontraktsparterne skal være ansvarlig over for den anden part for manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til nærværende aftale, i det omfang sådan manglende opfyldelse skyldes force majeure. Som force majeure anses bl.a. arbejdskonflikter hos DR, uanset, hvem der har iværksat dem, og uanset deres art og karakter og udstrækning. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt en part skriftligt og uden ugrundet ophold informerer den anden part om årsagen, det forventede omfang og den Side 4 Rammeaftale 2004

9 forventede varighed af den manglende evne til at opfylde dennes forpligtelser. Ved ophør eller ændring af force majeure, skal den part, der har været berørt heraf, skriftligt og uden ugrundet ophold underrette den anden part. Parterne skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en Force Majeure situations negative konsekvenser for opfyldelsen af forpligtelser under Kontrakten. Den forhindrede Part skal straks efter situationens ophør genoptage sine ydelser under Kontrakten. Udskydes, suspenderes eller bortfalder en forpligtelse på grund af force majeure, har dette samme virkning for de tilsvarende ydelser. AFSNIT II. HONORARER 5 Honorarer - radio og TV 5.1. Pr. time: kr. 330,00 minimum for 4 timer. Derefter pr. påbegyndt halve time: kr. 165,00. Ved delt tjeneste betales honorar for mellemtimer. Hvis mellemtimerne udgør mere end 4 timer, betragtes de to tjenester som selvstændige engagementer. For musikere i rytmegrupper og tangentspillere, der selv skal stille instrumenter op, beregnes ½ time til opstilling og ½ time til nedtagning af udstyr. På søn- og helligdage samt i tidsrummet mellem kl og ydes et tillæg på 50 % til de i stk.1 nævnte honorar for den tid musikerens engagement faktisk varer, dog minimum for den bestilte tid. Der kan ikke samtidig ydes 2 tillæg Ved medvirken i TV er musikerne forpligtet til efter tilsigelse at møde til sminkning og/eller kostumering så tidligt, at denne kan være afsluttet inden det aftalte engagements begyndelse For sminkning og/eller kostumering, jf betales kr. 75,00 pr. påbegyndt halve time frem til engagementets begyndelse. For afsminkning og/eller afklædning betales samme beløb pr. påbegyndt halve time dog max for 1 time Kostumeprøve i forbindelse med almindelig prøve eller udsendelse betales med kr. 75,00 pr. halve time. Rammeaftale 2004 Side 5

10 5.5. Stk omfatter ikke musikere, som optræder i det kostume, de normalt bruger ved optræden udenfor tv Skiftetillæg - primotillæg. For hvert instrument ud over det første i sammen produktion betales et tillæg på kr. 271,88 pr. dag. Undtaget fra denne bestemmelse er skift til rasleinstrumenter, mellem forskellige janitsharinstrumenter, jf. dog nedenfor, skift fra storfløjte til piccolofløjte eller omvendt, fra A- til B- klarinet eller omvendt samt ved dansemusik skift fra saxofon til B-klarinet eller omvendt. Såfremt der i et orkester kun medvirker en janitshar, der foruden trommesæt betjener et eller flere af følgende instrumenter: pauker, marimba, xylofon, klokkespil, rørspil eller celeste, betales et tillæg på kr. 271,88 pr. dag. For medvirken på synthesizer eller andre nyere musikteknologiske instrumenttyper, hvor medvirken sker på mange instrumenter og/eller hvor medvirken forudsætter et større forberedelsesarbejde knyttet til den konkrete medvirken, kan der aftales særlig honorering. Medvirken som 1. primoviolinist i en violingruppe, der består af mindst 4, betales med et tillæg på kr. 271,88 pr. dag. For medvirken i grupper i et orkester, der er besat med mindst 3 saxofoner, 3 trompeter eller 2 basuner, honoreres 1. es-saxofon, 1- trompet og 1. basun med et tillæg på kr. 271,88 pr. dag. 6 Regulering De i nærværende aftale anførte honorarer er i prisniveau pr. 1. april 2004 og reguleres med 1½ % pr. år den 1. april Herefter forhandles reguleringssatsen med virkning fra 1. april 2006 og herefter hvert andet år. 7 Feriepenge Der betales feriepenge i overensstemmelse med ferielovens regler af det samlede honorar efter denne aftales 5. Side 6 Rammeaftale 2004

11 8 Honoraranvisning 8.1. De aftalte honorarer efter 5 og 10 anvises til kontraktsparten, jf. 2.2 senest 14 dage efter Musikerens sidste fremmøde. Honoraret efter 10 anvises senest 14 dage efter første udnyttelse Fristen på 14 dage forlænges til 21 dage i de tilfælde, hvor DR af administrative grunde ikke har mulighed for at anvise inden for den nævnte frist Bevirker særlige forhold, at endelig og fyldestgørende anvisning ikke kan finde sted indenfor den nævnte frist, anvises acontohonorar Dødsfald Såfremt en kunstner er afgået ved døden, udbetales honorarer til dødsboet eller, hvis dette er afsluttet, til den person, som den eller de berettigede har udpeget som repræsentant for arvingerne. AFSNIT III. RETTIGHEDER 9 Rettigheder 9.1. Honoreringen i henhold til 5 giver DR rettigheder til produktionen efter 9. DR erhverver ret til brug af produktionen i DRs udsendelsesvirksomhed, jf. 9.2, enten efter Model 1, jf eller Model 2, jf Det skal fremgå af engagementskontrakten, hvilken model, der er valgt, jf DR kan ikke herefter vælge en anden model Model 1 - Bølgen. Ubegrænset udnyttelse til produktionen efter 9.2. i en periode på 30 dage fra første udnyttelse af produktionen. Ved første udnyttelse forstås den første handling omfattet af 9.2. DR kan anvende produktionen med fri opdeling også på skæringsniveau on demand Model 2-4 udsendelser + 1 on-demand periode. DR erhverver retten til 4 udsendelser inden for 4 år, jf Den ene af de 4 udsendelser kan stykkes op til en udsendelse på varierende tidspunkter på de forskellige regional-radioer. Samsendinger betragtes som én udsendelse. Derudover erhver- Rammeaftale 2004 Side 7

12 ver DR ret til udnyttelse af produktionen ved anden overføring til almenheden (on demand) i en periode på 30 dage, jf DR kan anvende produktionen med fri opdeling også på skæringsniveau on demand Vederlag for efterfølgende udnyttelsesperioder (bølger)/udsendelser sker efter modellerne i DRs udsendelsesvirksomhed omfatter DRs udsendelse til almenheden samt anden overføring til almenheden - alene eller i samarbejde med andre. Ved udsendelse til almenheden, forstås, DRs udsendelse trådløst (terrestrisk eller via satellit), primær kabeldistribution samt andre lignende former for udsendelse uanset den anvendte teknik, herunder fx. simulcast og Ved anden overføring til almenheden, forstås, trådbunden eller trådløs overføring til almenheden, herunder bl.a. tilrådighedsstillelse på en sådan måde, at almenheden får adgang på et individuelt valgt sted og tidspunkt (on demand), og uanset om fremføringen indeholder en teknisk nødvendig kopiering. Parterne er principielt ikke enige om, hvorvidt webcast ophavsretligt set er omfattet af udsendelse til almenheden eller anden overføring til almenheden. Parterne er dog enige om, at webcast i nærværende aftale uden præjudice behandles som udsendelse til almenheden. Honoraret efter 5 og 10 omfatter ikke de i 9.3 nævnte former for overføring til almenheden Hvis DR ønsker at stille Produktionen til rådighed med henblik på brugeres downloading af produktioner eller foretage anden overføring til almenheden af produktioner mod særskilt brugerbetaling, fx pay-per-view/listen kan det alene ske efter særskilt aftale med DMF Ved medvirken sammen med DRs faste ensembler (p.t. DR Radio Underholdnings Orkestret, DR Radio Symfoni Orkestret, DR RadioKoret, DR Radiokammerkoret, DR Radio Pigekoret, DR Radio Børnekoret, DR Radio Spirekoret og DR Big Bandet) engageres Musikeren efter bestemmelserne om assistenter i DR og DMFs overenskomst vedr. musikere i DRs faste orkestre Der er enighed om at der kan indgås særaftaler om frikøb (der ikke er indeholdt i 9.4.) mellem parterne. Side 8 Rammeaftale 2004

13 10 Efterfølgende udnyttelsesperioder(bølger)/udsendelser i DRs udsendelsesvirksomhed Model 1) Bølgen. Efter udløbet af perioden i betaler DR for en ny periode på 30 dage fra første udnyttelseshandling, jf og 9.2, et honorar på 50 % af honoraret efter Model 2) 4 udsendelser og 1 on-demand periode Efter udløbet af udsendelsesretten i betaler DR for yderligere 4 udsendelser indenfor 4 år og 1 on demand periode på 30 dage fra første udnyttelseshandling, jf og 9.2, et honorar på 50 % af honoraret efter Ved genanvendelse af uddrag af en produktion udover og betaler DR en minut pris på kr. 110,00 for hvilket beløb DR erhverver 1 udsendelse på landsdækkende radio eller TV ( incl. live streaming). Minutprisen gælder uanset antal af musikere i det pågældende uddrag. Betalingen sker til DMF sammen med rapportering, hvor DR for det pågældende uddrag oplyser hvilke kunstnere der medvirker i uddraget samt den udnyttede varighed. Betalingen fordeles af DMF til de kunstnere der er engageret i henhold til nærværende aftale, altså uanset om de er medlemmer af DMF eller ej. DMF friholder i den forbindelse DR for ethvert krav. 11 Øvrige rettigheder DR har ret til uden yderligere betaling At fremstille eksemplarer af produktionen på ethvert medium med henblik på at anvende de rettigheder, som DR erhverver i henhold til denne aftale og engagementsaftalen, herunder arkivkopier. Parterne har ikke ved denne formulering præjudiceret eller taget stilling til omfanget af retten til radiofoniernes optagelser i medfør af Ophavsretslovens 31, At foretage de ændringer og/eller versioneringer, som er nødvendige af hensyn til de forskellige anvendelsesformer, som DR har erhvervet ret til med respekt af reglerne om droit moral i Ophavsretsloven, At overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter engagementskontrakten til tredjemand. DR hæfter over for Musikeren for tredjemands forpligtelser, medmindre andet er aftalt med forbundene Rammeaftale 2004 Side 9

14 11.2. Ophavsretslovens 55 finder ikke anvendelse for de rettigheder, der er erhvervet i denne aftale. 12 Omtale DR har ret til ved omtale af programmer at bruge korte uddrag af produktioner omfattet af denne aftale uden yderligere betaling. 13 Ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser DR har ret til uden yderligere betaling at benytte præstationer, som er omfattet af denne aftale med hjemmel i ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser. 14 Festivals og screeninger m.v. DR har ret til uden yderligere betaling: At lade de færdige programmer deltage i festivals, som fx Prix Italia og Montreux festivalen, i overensstemmelse med reglerne i statutterne for de pågældende festivals. At lade de færdige programmer deltage på screeninger, seminarer i intern undervisning og lignende medieorienterede arrangementer i og uden for DR, der ikke gør programmerne tilgængelige for almenheden At fremsende en kopi af programmer til anmeldere forud for anvendelsen i DRs primære udsendelsesvirksomhed At anvende medvirken omfattet af denne aftale i musikundersøgelser, som DR iværksætter. 15 Arkiver m.v. DR har ret til uden yderligere betaling At opbevare eksemplarer af produktionen i DRs arkiver. At overlade en kopi af produktionen til det i medfør af 89 om radio- og fjernsynsvirksomhed omtalte arkiv, Side 10 Rammeaftale 2004

15 At overlade en kopi af produktionen til festivalarkiver, fx Prix Italias centralarkiv samt til lignende arkiver for deltagende programmer, At overlade en kopi af produktioner med dansk musik til Dansk Musik Informations Center og tilsvarende institutioner med henblik op udbredelse af kendskabet til dansk musik i overensstemmelse med aftaler mellem de pågældende institutioner og kunstnerorganisationer, At overlade en kopi af nyheds- og aktualitetsudsendelser til Statens Mediesamling til brug for præsensbenyttelse 16 TV til søfarende og udstationerede soldater DR har ret til at stille kopier af programmer til rådighed til visning om bord på danske skibe og for udstationerede soldater i overensstemmelse medaftaler mellem DR, COPY-DAN, Foreningen TV til søfarende, Søfartsstyrelsen og Forsvarsministeriet. 17 Færøerne og Grønland DR har ret til at stille kopier af programmer til rådighed for udsendelse over Útvarp Føroya, Sjónvarp Føroya og Kalaallit-Nunaata Radioa mod en årlig betaling på 0,6 % af de honorarer, der er udbetalt efter denne aftale i det nærmest foregående kalenderår. Beløbet forfalder til betaling hvert år den 1. november til Forbundet. Såfremt DR ophører med at stille kopier til rådighed som foran nævnt bortfalder betalingen. 18 Salg DR har ret til salg af produktioner omfattet af nærværende rammeaftale til TVvisning i udlandet. Betaling og vilkår fastsættes i særskilt aftale mellem parterne. 19 Udveksling DR har ret til at stille radioproduktioner (produktioner honoreret efter 5) til rådighed for udenlandske radiofonier i overensstemmelse med overenskomst af 26. Rammeaftale 2004 Side 11

16 september 1967 mellem DSF og Fællesrådet for udøvende Kunstnere på den ene side og DR på den anden side DR har ret til at stille TV-produktioner (produktioner honoreret efter reglerne 5) til rådighed for udenlandske TV-stationer udenfor Nordvision i overensstemmelse med overenskomst af 10. januar 1973 med tillæg af 3. marts 1978 mellem DSF og Fællesrådet for udøvende Kunstnere på den ene side og DR på den anden side Nordvision DR har ret til at stille TV-produktioner til rådighed for Nordvision mod betaling af følgende honorarer: For hvert af landede Finland, Norge og Sverige betales 25 % af det samlede honorar efter 5, dog maksimalt 70 % såfremt alle tre lande udsender, samt 5 % for Island. Genudsendelser indenfor 12 måneder betales med 50 % af det honorar som er betalt for førsteudsendelsen i det pågældende land. I SVT og YLE regnes en finsksproget udsendelse og en svensksproget udsendelse til sammen som én udsendelse. 20 DRs udgivelse af fysiske eksemplarer Såfremt Musikeren ikke har overdraget sine relevante rettigheder til tredjemand, skal der ved DRs udgivelse af fysiske eksemplarer af produktioner omfattet af nærværende aftale i de konkrete tilfælde indgås særskilt aftale med DMF. 21 Kreditering Ved udnyttelse navngives Musikeren i overensstemmelse med ophavsretslovens regler herom. 22 Bortfald af vederlag For produktioner med sidste optagedag - ved direkte udsendelse sidste udsendelsesdag - inden 31. december 1959 er Musikerens vederlagskrav bortfaldet. For senere produktioner bortfalder vederlagskravet, når 50 år er forløbet efter det år, optagelsen/live udsendelsen fandt sted. Side 12 Rammeaftale 2004

17 23 Musikeren bevarer sin ret til vederlag i henhold til 13,17, 35 og 39 i den gældende Ophavsretslov eller sådanne, som senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser om vederlag for de rettigheder, der nu og i fremtiden er omfattet af disse og nye lignende fremtidige bestemmelser. AFSNIT IV. VARIGHED, OPSIGELSE, TVISTER OG VOLDGIFT 24 Varighed og opsigelse Aftalen træder i kraft den 1. november Nærværende aftale erstatter overenskomst af. 14. oktober 1994 mellem DR og Dansk Musikerforbund med tilhørende praksis, herunder tidligere voldgiftskendelser. Overenskomst af 26. september 1967 mellem DSF og Fællesrådet for udøvende Kunstnere på den ene side og DR på den anden side og overenskomst af 10. januar 1973 med tillæg af 3. marts 1978 mellem DSF og Fællesrådet for udøvende Kunstnere på den ene side og DR på den anden side er fortsat i kraft, i det omfang de ikke er fraveget i nærværende aftale Aftalen kan af hver af parterne opsiges til bortfald med et varsel på 6 måneder, dog tidligst til den 1. januar Opsigelse skal ske ved anbefalet brev til den anden part og har virkning fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er kommet frem Parterne er enige om, at der i aftalens løbetid ikke kan iværksættes konflikt/kollektive kampskridt for at opnå en ny rammeaftale Bortfalder aftalen som nævnt ovenfor, kan DR fortsat udnytte rettigheder hvoraf udnyttelsen er påbegyndt, eller for hvilke betaling er pligtig eller har fundet sted Parterne er enige om, at evaluere nærværende rammeaftale 1 år efter tidspunktet for ikrafttrædelse. Rammeaftale 2004 Side 13

18 25 Tvister - Voldgift 25.1 Nærværende aftale skal i enhver henseende fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret Uoverensstemmelser mellem Musikere og DR om kontrakter indgået under denne aftale eller uoverensstemmelser om fortolkning af aftalen kan af hver af aftalens parter kræves behandlet ved en voldgiftsret Inden begæringen om voldgiftsret fremsættes, skal der være afholdt et forhandlingsmøde, hvorunder tvisten søges bilagt I det omfang tvisten ikke kan bilægges, kan parten, der ønsker en voldgiftsret nedsat, fremsætte sit krav ved anbefalet brev til den modstående part Begæringen om nedsættelse af en voldgiftsret skal indeholde en kort beskrivelse af det tema, der ønskes bragt for voldgiftsretten Voldgiftsretten består af fire medlemmer to medlemmer udpeget af hver af parterne og en opmand udpeget så vidt muligt af parterne i fællesskab. I det omfang parterne ikke kan blive enige om valg af opmand, anmodes præsidenten for Sø- og Handelsretten i København om at udpege denne Parten, som begærer voldgiften, er forpligtet til at oplyse, hvilke to medlemmer parten ønsker som medlemmer, i begæringen om nedsættelse af en voldgiftsret samt fremkomme med forslag til valg af opmand Den modstående part skal senest fire (4) uger efter modtagelsen af voldgiftsbegæringen oplyse parten, som begærer voldgiften nedsat, om sine to medlemmer af voldgiftsretten samt tage stilling til forslag til valg af opmand Voldgiftsrettens virke følger i øvrigt af Lov om voldgift.. Side 14 Rammeaftale 2004

19 Bilag 1 A I henhold til 1.2 gælder rammeaftalen for produktioner, hvor DR er udførende producent og har instruksbeføjelsen over de medvirkende kunstnere. Disse produktioner er kendetegnet ved følgende kriterier: DR producerer og varetager i det hele Produktionen DR udfører det redaktionelle arbejde, indhold, design og udtryk i produktionen DR har instruktionsbeføjelsen over det personale, der producerer og medvirkende kunstnere, dvs. at DR er arbejdsgiver i forhold til de nævnte personer DR indgår aftaler med de medvirkende kunstnere om clearing af rettigheder til den påtænkte udnyttelse Rammeaftale 2004 Side 15

20 Protokollat: Ad 1 Jazz Jazzområdet har traditionelt været reguleret efter den kollektive del af overenskomsten. I lyset af de nye aftaler mellem DMF og DR er det mellem parterne aftalt, at det i fremtiden er de enkelte ensembler/grupper/orkestres konkrete struktur og organisationsformer, der afgør hvilken aftale kollektiv eller solist/ensemble der gælder for den pågældende produktion. Ad 5 Tillæg Parterne er enige om, at der i aftalens løbetid kan drøftes en modernisering af bestemmelserne om tillæg. Ad Uddrag Parterne forhandler nærmere om formuleringen af 10.2 samt fastsættelse af takst for anvendelse af uddrag på DAB, Nettet, natradio og regionalradio. Side 16 Rammeaftale 2004

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner DR Jura 01-01-2004 2004 Aftale Mellem (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om Transmissioner INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1. DÆKNINGSOMRÅDE...1 2 TRANSMISSIONSKONTRAKTEN...2

Læs mere

TRANSMISSIONSAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE

TRANSMISSIONSAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE DR Jura 01-11-2004 2004 TRANSMISSIONSAFTALE mellem DR og DANSK MUSIKER FORBUND vedrørende KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I. DÆKNINGSOMRÅDE...5 1 Dækningsområde...5 2 Transmissionskontrakt...6

Læs mere

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene)

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 RAMMEAFTALE Mellem (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR Produktioner som solist eller i ensemble INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene)

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 RAMMEAFTALE Mellem (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR produktioner som solist eller

Læs mere

AFTALE. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) om TRANSMISSIONER. Mellem. (Herefter kaldet Forbundene)

AFTALE. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) om TRANSMISSIONER. Mellem. (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 AFTALE Mellem Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om TRANSMISSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE

Læs mere

2004 AFTALE mellem DR og INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DANSKE FILMINSTRUKTØRER vedrørende Teater-Transmissioner

2004 AFTALE mellem DR og INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DANSKE FILMINSTRUKTØRER vedrørende Teater-Transmissioner 2004 AFTALE mellem DR og INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DANSKE FILMINSTRUKTØRER vedrørende Teater-Transmissioner 2004 Aftale med Instruktørorganisationerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 (DAF/DMF/Dansk Solistforbund/SOL21)

AFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 (DAF/DMF/Dansk Solistforbund/SOL21) DR Jura 15-09-2016 2016 AFTALE Mellem Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 () (Herefter kaldet Forbundene) og DR om TRANSMISSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS RADIO (DR) FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER (FDS) VEDRØRENDE INSTRUKTION I RADIO

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS RADIO (DR) FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER (FDS) VEDRØRENDE INSTRUKTION I RADIO OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS RADIO (DR) OG FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER (FDS) VEDRØRENDE INSTRUKTION I RADIO 2002 51 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: DANSKE FILMINSTRUKTØRER FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: DANSKE FILMINSTRUKTØRER FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER 2004 OVERENSKOMST mellem DR og INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: DANSKE FILMINSTRUKTØRER FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER vedrørende INSTRUKTION MV. i TV INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER....

Læs mere

Aftale. mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S

Aftale. mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S Aftale mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S (herefter SFK) har d.d. indgået følgende aftale vedrørende artist-medvirken i

Læs mere

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner.

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner. DUBBINGOVERENSKOMST Mellem Producentforeningen og er indgået følgende overenskomst vedrørende ansættelse til dubbing af tegnefilm m.v. hos medlemmer af Producentforeningen I. Dækningsområde Overenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST. Mellem. (Herefter kaldet Forbundene)

OVERENSKOMST. Mellem. (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 15-09-2016 2016 OVERENSKOMST Mellem Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 (DAF/DMF/Dansk Solistforbund/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene)

Læs mere

DANSK SKUESPILLERFORBUND

DANSK SKUESPILLERFORBUND OVERENSKOMST mellem TEATER SPEKTRUM SAMT ABSOLUT FORUM OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE MEDVIRKEN I MEDARBEJDER-, LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING MED AFSÆT I TEATERMETODER AFSNIT I - PRODUKTIONSAFTALE

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem DANSK JOURNALISTFORBUND

OVERENSKOMST. mellem DANSK JOURNALISTFORBUND DR HR Personale 22. oktober 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og DANSK JOURNALISTFORBUND om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Landstakst Pr. 1. april 2015

Landstakst Pr. 1. april 2015 Landstakst Pr. 1. april 2015 1 Arbejdshonorar Pr. 1. april 2012: Månedsløn skalatrin 35, stedtillæg VI: 28.013,75 kr. Timeløn (28.013,75 kr. : 108) : 259,39 kr. Ensembler: Arbejdstidsreguleringer I: M.h.t.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

AFTALE OM BRUG AF MUSIK PÅ HJEMMESIDER

AFTALE OM BRUG AF MUSIK PÅ HJEMMESIDER AFTALE OM BRUG AF MUSIK PÅ HJEMMESIDER Præambel Denne aftale regulerer vilkårene for kundens brug af baggrundsmusik på sin hjemmeside. Aftalen omfatter endvidere den kopiering, der er nødvendig for at

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Landstakst Pr. 1. april 2016

Landstakst Pr. 1. april 2016 Landstakst Pr. 1. april 2016 1 Arbejdshonorar Pr. 1. april 2016: Månedsløn skalatrin 35, stedtillæg VI: 28.236,92 kr. Timeløn (28.236,92 kr. : 108) : 261,45 kr. Ensembler: Arbejdstidsreguleringer I: M.h.t.

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere