RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene)"

Transkript

1 DR Jura RAMMEAFTALE Mellem (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR produktioner som solist eller i ensemble.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER DÆKNINGSOMRÅDE... 1 AFSNIT II. BESTEMMELSER VEDR. ENGAGEMENT ENGAGEMENT SYGDOM MISLIGHOLDELSE... 4 AFSNIT III. HONORARER HONORARER - RADIO HONORARER - TV... 6 AFSNIT IV. GENERELLE HONORARBESTEMMELSER FERIEPENGE REGULERING HONORARANVISNING... 7 AFSNIT V. RETTIGHEDER RETTIGHEDER EFTERFØLGENDE UDNYTTELSESPERIODER(BØLGER)/UDSENDELSER I DRS UDSENDELSESVIRKSOMHED ØVRIGE RETTIGHEDER OMTALE OPHAVSRETSLOVENS UNDTAGELSESBESTEMMELSER FESTIVALS OG SCREENINGER M.V ARKIVER M.V TV TIL SØFARENDE OG UDSTATIONEREDE SOLDATER FÆRØERNE OG GRØNLAND SALG UDVEKSLING DRS UDGIVELSE AF FYSISKE EKSEMPLARER KREDITERING BORTFALD AF VEDERLAG AFSNIT VI. VARIGHED, OPSIGELSE, TVISTER OG VOLDGIFT VARIGHED OG OPSIGELSE TVISTER OG VOLDGIFT...14 PROTOKOLLAT BILAG 1 A BILAG BILAG Rammeaftale om egenproduktion 2004

3 AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER 1. Dækningsområde 1.1. Denne rammeaftale gælder for professionelle kunstnere, der er medlemmer af Forbundene og som medvirker i produktioner nævnt i 1.2., som solist, herunder som entertainer eller i ensemble, eller som akkompagnatører (i det følgende kaldet kunstneren) Rammeaftalen gælder produktioner, hvor DR er udførende producent og har instruktionsbeføjelsen over de medvirkende kunstnere, jvf. bilag 1A, og som DR producerer med henblik på anvendelse i DRs udsendelsesvirksomhed, jvf Rammeaftalen gælder ikke for: a) kunstnere, når de engageres som firma uanset om den pågældende kunstner driver selvstændig virksomhed inden for rammerne af et selskab, et interessentskab eller som personligt drevet enkeltmandsvirksomhed. b) producere, mixere og re-mixere, medmindre de optræder som kunstnere, som defineret i 1.1. c) medvirken, hvor kunstneren i kraft af sin ansættelse har overdraget sine rettigheder til arbejdsgiveren. d) kollektiv medvirken, hvorved bl.a. forstås kunstnere som medvirker i orkestre eller ensembler som ledes af kapelmester, herunder medspillende kapelmester eller musikalsk leder. e) kunstnere, når disse - i kraft af den aktuelle sammenhæng - fremtræder i en anden rolle end den professionelle kunstners. f) kunstnere, der i egenskab af lærer optræder sammen med musikelever, fx konservatorieelever, musikskoleelever, m.v. g) musik-studerende, der optræder i sammenhæng med deres studie eller som studerende, fx. ved elevkoncerter. h) kunstnere, der medvirker som foredragsholdere, kommentatorer, i diskussioner, interviews, enqueter, quizzer, paneler, portrætudsendelser eller lignende, når de ikke optræder som udøvende kunstnere. i) medvirken som skuespiller. Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 1

4 j) medvirken i sammenhængende musikdramatiske produktioner (opera/operette/musicals). k) medvirkende som amatører i amatørkonkurrencer, fx. Børne Melodi Grand Prix og Stjerne for en aften m.v Parterne er enige om, at parterne til enhver tid har adgang til at indgå særaftaler inden for rammeaftalens dækningsområde. AFSNIT II. BESTEMMELSER VEDR. ENGAGEMENT 2. Engagement 2.1. Engagementskontrakt Aftale om engagement efter denne aftale skal ske ved underskrivelse af en standardkontrakt. Kontrakten underskrives af kunstneren eller en bemyndiget for denne og DR Kontraktspart DR kan indgå engagementskontrakt med a) kunstneren/kunstnerne selv. b) en skriftligt bemyndiget kontaktperson blandt de medvirkende kunstnere. c) en/et skriftligt bemyndiget managementbureau, pladeselskab, eller anden tredjemand DR kan med frigørende virkning udbetale honorarer efter 5 og 6 til kontraktparten, jvf og Møder en kunstner til prøve/optagelse uden at have gjort indsigelse mod den af DR fremsendte kontrakt og/eller uden at have returneret kontraktens genpart i underskrevet stand, betragtes kontrakten som accepteret, og senere indsigelse mod kontraktens indhold kan ikke gøres gældende Engagementskontraktens indhold Engagementskontrakten skal mindst angive følgende: o o o o o opgavens art og indhold tid og sted kontraktsparts navn og adresse rubrik til udfyldning af betalingsadresse kunstner(e)s/ensemblets navn Side 2 Rammeaftale om egenproduktion 2004

5 o o o Specifikation af honorarets sammensætning, herunder hvordan honoraret fordeles mellem kunstnerne indbyrdes hvilke rettigheder, DR erhverver ved engagementet. henvisning til nærværende rammeaftale 2.6. Øvrige bestemmelser om engagement Udleveret materiale af enhver art er DRs ejendom og skal efter engagementets afslutning tilbageleveres til DR. Kunstneren kan ikke i forbindelse med opgavens gennemførelse træffe aftaler til anden side, som kan medføre forpligtelser for DR. Ekstra fremmøder, forlængelse, afkortning eller aflysning af fremmøder eller anden ændring i den indgåede kontrakt kan kun ske ved aftale mellem DR og kunstneren eller den med hvem engagementskontrakten er indgået Ændringer i produktionsplanen Ændringer med hensyn til tid, sted og disposition af de aftalte fremmøder kan ske efter aftale mellem DR og kontraktsparten, såfremt det aftalte honorar ikke derved formindskes. 3. Sygdom 3.1. Hvis kunstneren på grund af sygdom er ude af stand til at give fremmøde som aftalt, skal meddelelse herom så snart som muligt bringes til DRs kundskab. På forlangende har kunstneren pligt til at fremsende lægeattest. Hvis ovenstående betingelser ikke opfyldes anses situationen som misligholdelse af kontrakten, jvf Betyder kunstnerens lægedokumenterede sygdom, at produktionen ikke uden væsentlig meromkostning eller væsentlig ulempe for DR kan gennemføres i den tilsigtede kvalitet eller indenfor den fastlagte tidsplan kan DR: udsætte produktionen, jvf. reglerne i 2.6. og 2.7 eller annullere aftalen med kunstneren og udbetale honorar for de fremmøder, som har fundet sted. DR kan herefter fuldføre produktionen med en anden kunstner Der ydes dagpenge under sygdom i medfør af gældende lovgivning herom Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 3

6 4 Misligholdelse 4.1. Udebliver kunstneren fra et aftalt fremmøde uden at opfylde bestemmelserne i 3 eller uden lovligt forfald ikke møder rettidigt, eller helt udebliver fra et aftalt fremmøde, udbetales der intet honorar for dette fremmøde. DR kan i disse tilfælde gøre 4.2. gældende I tilfælde af en parts misligholdelse af kontakten, er den anden part berettiget til at gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder fremsætte krav om erstatning efter dansk rets almindelige regler og hæve aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Må produktionen aflyses på grund af kunstnerens udeblivelser uden lovligt forfald eller i strid med 3, betragtes det som væsentlig misligholdelse af kontrakten. DR kan da hæve kontrakten uden at honorere for de fremmøder, som faktisk har fundet sted. AFSNIT III. HONORARER 5 Honorarer - radio 5.1. For medvirken i produktioner til anvendelse i DRs udsendelsesvirksomhed, jvf honoreres solister og ensembler med et samlet honorar bestående af: et arbejdshonorar, jvf et udnyttelseshonorar, jvf og evt. et klassisk tillæg, jvf For akkompagnatører betaler DR honorarer efter 5.5. DR betaler radiohonorarer når produktionen primært sker med henblik på udsendelse i radio og tv uden for billedet. Beløbene fremgår af bilag Arbejdshonorar Arbejdshonoraret udgør kr pr. person. Arbejdshonoraret dækker den tid, der medgår til opstillingsprøver samt den fremmødetid, der medgår til optagelsen/den direkte udsendelse samt yderligere 5 timer Særbetaling DR kan engagere kunstneren til at forestå særlige ydelser, fx. ekstraordinær indstudering, fremmøder udover de aftalte fremmøder i 5.2. eller andet. Side 4 Rammeaftale om egenproduktion 2004

7 Honoraret for sådanne særlige ydelser udgør kr. 275 pr. påbegyndt time. Honorar efter denne bestemmelse medregnes ikke ved beregningen af udnyttelseshonorar Udnyttelseshonorar Mod betaling af nedenfor nævnte udnyttelseshonorar pr. person erhverver DR de i 10.1 og nævnte rettigheder: Varighed: 0-10 minutter: 75 % af arbejdshonorar pr. person minutter: 100 % af arbejdshonorar pr. person over 40 minutter: 150 % af arbejdshonorar pr. person 5.4. Klassisk tillæg for solister og ensembler Klassisk tillæg medregnes i det samlede honorar ved enhver medvirken indenfor alle musikgenrer, bortset fra medvirken i ensembler/grupper uden for klassisk kammermusik. Klassisk tillæg udgør en procentdel af arbejdshonoraret ud fra følgende model: Varighed: 0-10 minutter: 1 person: 100 % af arbejdshonorar pr. person 2 personer: 50% af arbejdshonorar pr. person 3-5 personer: 20 % af arbejdshonorar pr. person minutter: 1 person: 200 % af arbejdshonorar pr. person 2 personer: 100 % af arbejdshonorar pr. person 3-5 personer: 30 % af arbejdshonorar pr. person Over 40 minutter: 1 person: 400 % af arbejdshonorar pr. person 2 personer: 200 % af arbejdshonorar pr. person 3-5 personer: 60 % af arbejdshonorar pr. person Det klassiske tillæg fremgår af bilag Akkompagnatører For medvirken i produktioner til anvendelse i DRs udsendelsesvirksomhed, jvf honoreres akkompagnatører med et samlet honorar bestående af et arbejdshonorar efter 5.2. og et udnyttelseshonorar efter 5.3. Ved beregning af honorar anses akkompagnatøren ikke som 1. person, men altid som én ud af 2 personer. Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 5

8 Beløbene fremgår af bilag Akkompagnement af særlig solistisk karakter honoreres med et arbejdshonorar efter 5.2, et udnyttelseshonorar efter 5.3. og - medmindre andet aftales - et klassisk tillæg efter nedenfor nævnte model. Ved beregning af honorar anses akkompagnatøren ikke som 1. person, men altid som én ud af 2 personer. Varighed: 0-10 minutter: 50 % af arbejdshonoraret pr. person minutter: 100 % af arbejdshonoraret pr. person over 40 minutter: 200 % af arbejdshonoraret pr. person Beløbene fremgår af bilag Udnyttelseshonoraret i 5.3. og det klassiske tillæg i 5.4. eller beregnes efter længste varighed af udsendt materiale Alle de i nærværende bestemmelse nævnte honorarer er minimumshonorarer. 6 Honorarer - TV 6.1. Mod betaling af nedenfor nævnte honorarer erhverver DR de i 10.1 og nævnte rettigheder: For medvirken i produktioner til anvendelse i DRs udsendelsesvirksomhed, jvf honoreres solister og ensembler med et samlet honorar bestående af: et arbejdshonorar, jvf et udnyttelseshonorar, jvf et klassisk tillæg samt et tv-tillæg på 125 % af summen af udnyttelseshonoraret og klassisk tillæg. Der beregnes altid klassisk tillæg uanset musikgenre. For akkompagnatører betaler DR honorarer efter 6.2. DR betaler TV honorar, når produktionen primært sker med henblik på udsendelse i TV. Beløbene fremgår af bilag Akkompagnatører For medvirken som akkompagnatør i TV betales samme akkompagnatørhonorar som for radio, samt et TV-tillæg på 125 % af Side 6 Rammeaftale om egenproduktion 2004

9 udnyttelseshonoraret, jvf og evt. 125 % af et. klassisk tillæg, jvf Beløbene fremgår af bilag Særaftaler Parterne er enige om, at parterne har til hensigt at indgå særaftaler om anden honorering end aftalt i nærværende aftale i programmer som fx. journalistiske aktualitetsprogrammer, hitlisteprogrammer, Boogie o. lign Alle de i nærværende bestemmelse nævnte honorarer er minimumshonorarer. AFSNIT IV. GENERELLE HONORARBESTEMMELSER 7 Feriepenge Der betales feriepenge i overensstemmelse med ferielovens regler af arbejdshonorarer efter denne aftales Regulering De i nærværende aftale anførte honorarer er i prisniveau pr. 1. april 2003 og reguleres med 1½ % pr. år den 1. april 2004 og 1. april Herefter forhandles reguleringssatsen med virkning fra 1. april 2006 og herefter hvert andet år. 9 Honoraranvisning 9.1. Når engagementsaftale er indgået med pladeselskaber, jvf. 2.2., udbetaler DR honorarer efter 11 direkte til kunstneren De aftalte honorar efter 5 og 6 anvises til kontraktsparten, jvf senest 14dage efter kunstnerens sidste fremmøde. Honoraret efter 11 anvises senest 14 dage efter første udnyttelse Fristen på 14 dage forlænges til 21 dage i de tilfælde, hvor DR af administrative grunde ikke har mulighed for at anvise inden for den nævnte frist Bevirker særlige forhold, at endelig og fyldestgørende anvisning ikke kan finde sted indenfor den nævnte frist, anvises acontohonorar. Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 7

10 9.5. Dødsfald Såfremt en kunstner er afgået ved døden, udbetales honorarer til dødsboet eller, hvis dette er afsluttet, til den person, som den eller de berettigede har udpeget som repræsentant for arvingerne. AFSNIT V. RETTIGHEDER 10 Rettigheder Honoreringen i henhold til 5 og 6 giver DR rettigheder til produktionen efter 10. DR erhverver ret til brug af produktionen i DRs udsendelsesvirksomhed, jvf. 10.2, enten efter Model 1, jvf eller Model 2, jvf Det skal fremgå af engagementskontrakten, hvilken model der er valgt, jf DR kan ikke herefter vælge en anden model Model 1 - Bølgen Ubegrænset udnyttelse til produktionen efter i en periode på 30 dage fra første udnyttelse af produktionen. Ved første udnyttelse forstås den første handling omfattet af DR kan anvende produktionen med fri opdeling. Dette gælder dog ikke opdeling på skæringsniveau on-demand, medmindre kunstneren har givet samtykke hertil Model 2-4 udsendelser + 1 on-demand periode DR erhverver retten til 4 udsendelser inden for 4 år, jvf Den ene af de 4 udsendelser kan stykkes op til en udsendelse på varierende tidspunkter på de forskellige regional-radioer. Samsendinger betragtes som én udsendelse. Derudover erhverver DR ret til udnyttelse af produktionen ved anden overføring til almenheden (on demand) i en periode på 30 dage, jvf DR kan anvende produktionen med fri opdeling. Dette gælder dog ikke opdeling på skæringsniveau on-demand, medmindre kunstneren har givet samtykke hertil Vederlag for efterfølgende udnyttelsesperioder (bølger)/udsendelser sker efter modellerne i DRs udsendelsesvirksomhed omfatter DRs udsendelse til almenheden samt anden overføring til almenheden - alene eller i samarbejde med andre. Ved udsendelse til almenheden forstås DRs udsendelse trådløst (terrestrisk eller via satellit), primær kabeldistribution samt andre lignende former for udsendelse uanset den anvendte teknik, herunder fx. simulcast Side 8 Rammeaftale om egenproduktion 2004

11 Ved anden overføring til almenheden forstås trådbunden eller trådløs overføring til almenheden, herunder bl.a. tilrådighedsstillelse på en sådan måde, at almenheden får adgang på et individuelt valgt sted og tidspunkt (on- demand) og uanset om fremføringen indeholder en teknisk nødvendig kopiering. Parterne er principielt ikke enige om, hvorvidt webcast ophavsretligt set er omfattet af udsendelse til almenheden eller anden overføring til almenheden. Parterne er dog enige om, at webcast i nærværende aftale uden præjudice behandles som udsendelse til almenheden. Honoraret efter 5 omfatter ikke de i nævnte former for overføring til almenheden Hvis DR ønsker at stille produktionen til rådighed med henblik på brugeres downloading af produktioner eller foretage anden overføring til almenheden af produktioner mod særskilt brugerbetaling, fx pay-per-view/listen kan det alene ske efter særskilt aftale med Forbundene Mod et honorar på 100 % af det samlede honorar efter 5 eller 6 erhverver DR ret til ubegrænset udnyttelse - samlet eller opdelt - i DRs udsendelsesvirksomhed, jvf inden for en periode på 10 år fra første udnyttelse, jvf Dette gælder for produktioner, hvori medvirker musikere hvis overenskomst eller ansættelsesforhold giver en tilsvarende ret til ubegrænset udnyttelse. 11 Efterfølgende udnyttelsesperioder(bølger)/udsendelser i DRs udsendelsesvirksomhed Model 1 - Bølgen Efter udløbet af perioden i betaler DR for en ny periode på 30 dage fra første udnyttelseshandling, jf og 10.2, et udnyttelseshonorar efter 5 for radio, jvf. bilag 1. For TV betales et honorar bestående af et udnyttelseshonorar og et tv-tillæg, jvf. bilag 2. Kunstneren kan, ved skriftlig meddelelse herom til DR, opsige overdragelsen af retten til at bruge produktionen on-demand ved efterfølgende udnyttelsesperioder Model 2-4 udsendelser og 1 on-demand periode Efter udløbet af udsendelsesretten i betaler DR for yderligere 4 udsendelser indenfor 4 år og 1 on-demand periode på 30 dage fra første udnyttelseshandling, jvf og 10.2., et udnyttelseshonorar efter 5 for radio, jvf. bilag 1. Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 9

12 For TV betales et honorar bestående af et udnyttelseshonorar og et TVtillæg, jvf. bilag 2. Kunstneren kan, ved skriftlig meddelelse herom til DR, opsige overdragelsen af retten til at bruge produktionen on-demand ved efterfølgende udnyttelsesperioder Kunstnerens skriftlige meddelelse til DR om opsigelse efter eller til DRs udnyttelse af produktionen on-demand, skal ske med 14 dages varsel. Opsigelsen kan dog ikke få virkning for allerede påbegyndte genkøbsperioder efter og Udnyttelseshonoraret ved efterfølgende udnyttelsesperioder/udsendelser beregnes i forhold til varigheden af det udsendte materiale i henhold til og Øvrige rettigheder DR har ret til uden yderligere betaling, at fremstille eksemplarer af produktionen på ethvert medium med henblik på at anvende de rettigheder, som DR erhverver i henhold til denne aftale og engagementsaftalen, herunder arkivkopier. Parterne har ikke ved denne formulering præjudiceret eller taget stilling til omfanget af retten til radiofoniernes optagelser i medfør af Ophavsretslovens 31. at foretage de ændringer og/eller versioneringer, som er nødvendige af hensyn til de forskellige anvendelsesformer, som DR har erhvervet ret til med respekt for reglerne om droit moral i Ophavsretsloven, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter engagementskontrakten til tredjemand. DR hæfter over for kunstneren for tredjemands forpligtelser, medmindre andet er aftalt med Forbundene Ophavsretslovens 55 finder ikke anvendelse for de rettigheder der er erhvervet i denne aftale. 13 Omtale DR har ret til ved omtale af programmer at bruge korte uddrag af produktioner omfattet af denne aftale uden yderligere betaling. 14 Ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser DR har ret til uden yderligere betaling at benytte præstationer, som er omfattet af denne aftale med hjemmel i Ophavsretslovens undtagelses- Side 10 Rammeaftale om egenproduktion 2004

13 bestemmelser. 15 Festivals og screeninger m.v. DR har ret til uden yderligere betaling, at lade de færdige programmer deltage i festivals, som fx Prix Italia og Montreux festivalen, i overensstemmelse med reglerne i statutterne for de pågældende festivals. at lade de færdige programmer deltage på screeninger, seminarer i intern undervisning og lignende medieorienterede arrangementer i og uden for DR, der ikke gør programmerne tilgængelige for almenheden. at fremsende en kopi af programmer til anmeldere forud for anvendelsen i DRs primære udsendelsesvirksomhed. at anvende medvirken omfattet af denne aftale i musikundersøgelser som DR iværksætter. 16 Arkiver m.v. DR har ret til uden yderligere betaling, at opbevare eksemplarer af produktionen i DRs arkiver. at overlade en kopi af produktionen til det i medfør af 89 om radioog fjernsynsvirksomhed omtalte arkiv. at overlade en kopi af produktionen til festivalarkiver, fx Prix Italias centralarkiv samt til lignende arkiver for deltagende programmer. at overlade en kopi af produktioner med dansk musik til Dansk Musik Informations Center og tilsvarende institutioner med henblik på udbredelse af kendskabet til dansk musik i overensstemmelse med aftaler mellem de pågældende institutioner og kunstnerorganisationer. at overlade en kopi af nyheds- og aktualitetsudsendelser til Statens Mediesamling til brug for præsensbenyttelse. 17 TV til søfarende og udstationerede soldater DR har ret til at stille kopier af programmer til rådighed til visning om bord på danske skibe og for udstationerede soldater i overensstemmelse med aftaler mellem DR, COPY-DAN, Foreningen TV til Søfarende, Søfartsstyrelsen og Forsvarsministeriet. 18 Færøerne og Grønland DR har ret til at stille kopier af programmer til rådighed for udsendelse over Útvarp Føroya, Sjónvarp Føroya og Kalaallit-Nunaata Radioa mod en årlig betaling på 0,6 % af de honorarer, der er udbetalt efter denne aftale i det Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 11

14 nærmest foregående kalenderår. Beløbet forfalder til betaling hvert år den 1. november til Forbundene. Såfremt DR ophører med at stille kopier til rådighed som foran nævnt bortfalder betalingen. 19 Salg DR har ret til salg af produktioner omfattet af nærværende rammeaftale til tvvisning i udlandet. Betaling og vilkår fastsættes i særskilt aftale mellem parterne. 20 Udveksling DR har ret til at stille radioproduktioner (produktioner honoreret efter bestemmelserne om radio, jvf. 5) til rådighed for udenlandske radiofonier i overensstemmelse med overenskomst af 26. september 1967 mellem DSF og Fællesrådet for udøvende Kunstnere på den ene side og DR på den anden side DR har ret til at stille tv-produktioner (produktioner honoreret efter bestemmelserne om TV, jvf. 6) til rådighed for udenlandske tv-stationer udenfor Nordvision i overensstemmelse med overenskomst af 10. januar 1973 med tillæg af 3. marts 1978 mellem DSF og Fællesrådet for udøvende Kunstnere på den ene side og DR på den anden side Nordvision DR har ret til at stille tv-produktioner (produktioner honoreret efter reglerne om tv, jvf. 6) til rådighed for Nordvision mod betaling af følgende honorarer: For hvert af landende: Finland, Norge og Sverige betales 25 % af det samlede honorar efter x, dog maksimalt 70 % såfremt alle tre lande udsender, samt 5 % for Island. Genudsendelser indenfor 12 måneder betales med 50 % af det honorar som er betalt for førsteudsendelsen i det pågældende land. I SVT og YLE regnes en finsksproget udsendelse og en svensksproget udsendelse til sammen som én udsendelse. 21 DRs udgivelse af fysiske eksemplarer Ved DRs udgivelse af fysiske eksemplarer af produktioner omfattet af nærværende aftale, skal DR i de konkrete tilfælde indgå særskilt aftale med Forbundene. Side 12 Rammeaftale om egenproduktion 2004

15 22 Kreditering Ved udnyttelse navngives kunstneren i overensstemmelse med Ophavsretslovens regler herom. 23 Bortfald af vederlag For produktioner med sidste optagedag - ved direkte udsendelse sidste udsendelsesdag - inden 31. december 1959 er kunstnerens vederlagskrav bortfaldet. For senere produktioner bortfalder vederlagskravet, når 50 år er forløbet efter det år, optagelsen/live udsendelsen fandt sted. 24. Kunstneren bevarer sin ret til vederlag i henhold til 13,17,35 og 39 i den gældende Ophavsretslov eller sådanne, som senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser om vederlag for de rettigheder, der nu og i fremtiden er omfattet af disse og nye lignende fremtidige bestemmelser AFSNIT VI. VARIGHED, OPSIGELSE, TVISTER OG VOLDGIFT 25 Varighed og opsigelse Aftalen træder i kraft den 1. januar Nærværende aftale erstatter overenskomst af. 14. december 1989 mellem DR og Solistorganisationerne, tillægsaftale af 2. april 1992 mellem DR og Solistorganisationerne og protokollat af 3. oktober 1991 mellem DR og Solistorganisationerne med tilhørende praksis, herunder tidligere voldgiftskendelser. Overenskomst af 26. september 1967 mellem DSF og Fællesrådet for udøvende Kunstnere på den ene side og DR på den anden side og overenskomst af 10. januar 1973 med tillæg af 3. marts 1978 mellem DSF og Fællesrådet for udøvende Kunstnere på den ene side og DR på den anden side er fortsat i kraft, i det omfang de ikke er fraveget i nærværende aftale Aftalen kan af hver af parterne opsiges til bortfald med et varsel på 6 måneder, dog tidligst til den 1. januar Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 13

16 25.4. Opsigelse skal ske ved anbefalet brev til den anden part og har virkning fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er kommet frem Parterne er enige om, at der i aftalens løbetid ikke kan iværksættes konflikt/kollektive kampskridt for at opnå en ny rammeaftale Bortfalder aftalen som nævnt ovenfor, kan DR fortsat udnytte rettigheder hvoraf udnyttelsen er påbegyndt eller for hvilke betaling er pligtig eller har fundet sted Parterne er enige om, at evaluere nærværende rammeaftale 1 år efter tidspunktet for ikrafttrædelse. 26 Tvister og voldgift Uoverensstemmelser mellem kunstnere og DR om kontrakter indgået under denne aftale eller uoverensstemmelser om fortolkning af aftalen kan af hver af aftalens parter kræves behandlet ved en voldgiftsret Inden begæringen om voldgiftsret fremsættes, skal der være afholdt et forhandlingsmøde, hvorunder tvisten søges bilagt I det omfang tvisten ikke kan bilægges, kan parten, der ønsker en voldgiftsret nedsat, fremsætte sit krav ved anbefalet brev til den modstående part Begæringen om nedsættelse af en voldgiftsret skal indeholde en kort beskrivelse af det tema, der ønskes bragt for voldgiftsretten Voldgiftsretten består af fire medlemmer to medlemmer udpeget af hver af parterne og en opmand udpeget så vidt muligt af parterne i fællesskab I det omfang parterne ikke kan blive enige om valg af opmand, anmodes præsidenten for Sø- og Handelsretten i København om at udpege denne Parten, som begærer voldgiften, er forpligtet til i begæringen om nedsættelse af en voldgiftsret, at oplyse hvilke to medlemmer parten ønsker som medlemmer samt fremkomme med forslag til valg af opmand Den modstående part skal senest fire uger efter modtagelsen af voldgiftsbegæringen oplyse parten, som begærer voldgiften nedsat, om sine to medlemmer af voldgiftsretten samt tage stilling til forslag til valg af opmand Voldgiftsrettens virke følger i øvrigt af Lov om voldgift. Side 14 Rammeaftale om egenproduktion 2004

17 . Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 15

18 Protokollat 1. Særligt vederlag for anvendelse af enkeltnumre/kortere uddrag m.v. Parterne er enige om, at man har til hensigt at indgå en særaftale om særligt vederlag for anvendelse af enkeltnumre eller korte uddrag i DRs udsendelsesvirksomhed efter udløbet af udnyttelsesperioderne i Model 1 eller efter Model 2, jvf og Arkivbestemmelse/aftalelicens Parterne har til hensigt, at indgå en særaftale om genanvendelse af arkivstof, jvf. bl.a. Ophavsretslovens 30 a. 3. Promotionbestemmelsen/nyhedsdækning Parterne har til fælles hensigt at indgå aftale om medvirken i DRs udsendelsesvirksomhed i forbindelse med promotion/nyhedsdækning. 4. Royalty betaling for DRs udgivelse af fysiske eksemplarer Parterne er enige om, at royalty betaling for DRs udgivelse af fysiske eksemplarer i medfør af nærværende aftales 21 skal basere sig på et rimeligt grundlag i forhold til den konkrete udgivelses budget og salgs/markedsmuligheder. 5. Entertainment Såfremt forbundene finder behov herfor, er DR indforstået med at optage forhandlinger om en særskilt aftale om entertainermedvirken. 6. Udveksling Parterne har til hensigt at iværksætte særskilte forhandlinger om bestemmelsen om udveksling i og 20.3., uden at en opsigelse af nærværende aftale er nødvendig. 7. Standardkontrakt 2.1. DR udarbejder en standard engagementskontrakt som godkendes af DAF. 8. Dobbeltmedlemmer og blandede bands Parterne er enige om, at der efter indgåelsen af nærværende aftale holdes et møde med DMF og Solistforeningen af 1921 til afklaring af spørgsmålet om, hvordan dobbeltmedlemmer og blandede bands skal håndteres. Side 16 Rammeaftale om egenproduktion 2004

19 Bilag 1 A I henhold til 1.2. gælder rammeaftalen for produktioner, hvor DR er udførende producent og har instruktionsbeføjelsen over de medvirkende kunstnere. Disse produktioner er kendetegnet ved følgende Kriterier: DR producerer og varetager i det hele Produktionen DR udfører det redaktionelle arbejde, indhold, design og udtryk i produktionen DR har instruktionsbeføjelsen over det personale, der producerer og medvirkende kunstnere, dvs. at DR er arbejdsgiver i forhold til de nævnte personer DR indgår aftaler med de medvirkende kunstnere om clearing af rettigheder til den påtænkte udnyttelse Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 17

20 Side 18 Rammeaftale om egenproduktion 2004

21 Rammeaftale om DR produktioner 2004 side 19

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner DR Jura 01-01-2004 2004 Aftale Mellem (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om Transmissioner INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1. DÆKNINGSOMRÅDE...1 2 TRANSMISSIONSKONTRAKTEN...2

Læs mere

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene)

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 RAMMEAFTALE Mellem (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR Produktioner som solist eller i ensemble INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

TRANSMISSIONSAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE

TRANSMISSIONSAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE DR Jura 01-11-2004 2004 TRANSMISSIONSAFTALE mellem DR og DANSK MUSIKER FORBUND vedrørende KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I. DÆKNINGSOMRÅDE...5 1 Dækningsområde...5 2 Transmissionskontrakt...6

Læs mere

AFTALE. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) om TRANSMISSIONER. Mellem. (Herefter kaldet Forbundene)

AFTALE. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) om TRANSMISSIONER. Mellem. (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 AFTALE Mellem Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om TRANSMISSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE

Læs mere

RAMMEAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE

RAMMEAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE DR Jura 01-11-2004 2004 RAMMEAFTALE mellem DR og DANSK MUSIKER FORBUND vedrørende KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1 Dækningsområde...1 2 Engagement...2 3

Læs mere

2004 AFTALE mellem DR og INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DANSKE FILMINSTRUKTØRER vedrørende Teater-Transmissioner

2004 AFTALE mellem DR og INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DANSKE FILMINSTRUKTØRER vedrørende Teater-Transmissioner 2004 AFTALE mellem DR og INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER DANSKE FILMINSTRUKTØRER vedrørende Teater-Transmissioner 2004 Aftale med Instruktørorganisationerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 (DAF/DMF/Dansk Solistforbund/SOL21)

AFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 (DAF/DMF/Dansk Solistforbund/SOL21) DR Jura 15-09-2016 2016 AFTALE Mellem Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 () (Herefter kaldet Forbundene) og DR om TRANSMISSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS RADIO (DR) FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER (FDS) VEDRØRENDE INSTRUKTION I RADIO

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS RADIO (DR) FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER (FDS) VEDRØRENDE INSTRUKTION I RADIO OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS RADIO (DR) OG FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER (FDS) VEDRØRENDE INSTRUKTION I RADIO 2002 51 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: DANSKE FILMINSTRUKTØRER FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER

INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: DANSKE FILMINSTRUKTØRER FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER 2004 OVERENSKOMST mellem DR og INSTRUKTØRORGANISATIONERNE: DANSKE FILMINSTRUKTØRER FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER vedrørende INSTRUKTION MV. i TV INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER....

Læs mere

Aftale. mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S

Aftale. mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S Aftale mellem Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S Dansk Artist Forbund og Skandinavisk Film Kompagni A/S (herefter SFK) har d.d. indgået følgende aftale vedrørende artist-medvirken i

Læs mere

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner.

Overenskomsten omfatter medvirkende til læbesynkron indtaling af audiovisuelle produktioner. DUBBINGOVERENSKOMST Mellem Producentforeningen og er indgået følgende overenskomst vedrørende ansættelse til dubbing af tegnefilm m.v. hos medlemmer af Producentforeningen I. Dækningsområde Overenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

OVERENSKOMST. Mellem. (Herefter kaldet Forbundene)

OVERENSKOMST. Mellem. (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 15-09-2016 2016 OVERENSKOMST Mellem Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 (DAF/DMF/Dansk Solistforbund/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene)

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

DANSK SKUESPILLERFORBUND

DANSK SKUESPILLERFORBUND OVERENSKOMST mellem TEATER SPEKTRUM SAMT ABSOLUT FORUM OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE MEDVIRKEN I MEDARBEJDER-, LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING MED AFSÆT I TEATERMETODER AFSNIT I - PRODUKTIONSAFTALE

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem DANSK JOURNALISTFORBUND

OVERENSKOMST. mellem DANSK JOURNALISTFORBUND DR HR Personale 22. oktober 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og DANSK JOURNALISTFORBUND om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet R A M M E A F T A L E version 1.1 Behandlet på Bus & Tog styregruppen 4. december 2007 Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet A. Formål og afgrænsning 1. Formålet med denne aftale er at opretholde og udbygge

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Landstakst Pr. 1. april 2015

Landstakst Pr. 1. april 2015 Landstakst Pr. 1. april 2015 1 Arbejdshonorar Pr. 1. april 2012: Månedsløn skalatrin 35, stedtillæg VI: 28.013,75 kr. Timeløn (28.013,75 kr. : 108) : 259,39 kr. Ensembler: Arbejdstidsreguleringer I: M.h.t.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE DHF BARTER AFTALE i samarbejde med Svendborg Kommune 22.oktober 2012 21. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Formål... 3 II. Aftalens omfang... 4 III. Aftalens varighed... 4 IV. Aftalens rettigheder...

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding

Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG. mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen Kolding Samarbejdsaftale om Bygningsservicefællesskabet ERFA-BYG mellem HANSENBERG (værtsinstitutionen) Skovvangen 28 6000 Kolding og INDHOLDFORTEGNELSE Pkt. 1. DEFINITIONER Pkt. 2. BAGGRUND OG FORMÅL Pkt. 3.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016)

Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016) Filmex Fordelingspolitik 2017 (Gældende for vederlag modtaget i 2016) Filmex forvalter rettigheder på baggrund af regler i ophavsretsloven, overenskomster og aftaler. Filmex opgave er at sikre, at vederlagene

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere