OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND"

Transkript

1 DR Jura OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR. ENGAGEMENT ENGAGEMENT ENGAGEMENTSPERIODEN ÆNDRINGER I PRODUKTIONSPLAN PAUSER BEKLÆDNING, KOSTUMER M.V REPETITION M.V SUFFLI SYGDOM OG TILSKADEKOMST MISLIGHOLDELSE... 8 KAPITEL 3 RETTIGHEDER RETTIGHEDER... 9 KAPITEL 4 VEDERLAG VEDERLAG FOR FØRSTE UDSENDELSESPERIODE KAPITEL 4 : MINIMUMSTARIFFER - RADIO MEDVIRKEN I EGENTLIGE RADIOSPIL OG SCENEVÆRKER, HERUNDER SYNGESPIL OG VAUDEVILLER A RADIOSERIER MEDVIRKEN I OPERA OG KLASSISK OPERETTE SAMT MODERNE OPERETTER OG MUSICALS, DER IKKE HØRER UNDER FREMMØDER SAMT BETALING HERFOR MEDVIRKEN I RADIOPRODUKTIONER, SOM IKKE KLASSIFICERES SOM HENHØRENDE UNDER 13 OG KAPITEL 4 B : MINIMUMSTARIFFER TV PRODUKTIONSHONORAR MEDVIRKEN I DRAMATIK OG MUSIKDRAMATIK MEDVIRKEN I TV-PRODUKTIONER, SOM IKKE HENHØRER UNDER INDTALING OG DUBBING KAPITEL 4 C: VIDEREUDNYTTELSE EFTERFØLGENDE UDSENDELSESPERIODER (2., 3. OG EFTERFØLGENDE BØLGER) INTERNATIONAL UDVEKSLING M.V SALG TIL TV-STATIONER ANDEN VIDEREUDNYTTELSE DRS DELTAGELSE I FESTIVALS OG SCREENINGER M.V ARKIVER M.V OMTALE OG OPHAVSRETSLOVENS UNDTAGELSESBESTEMMELSER KAPITEL 4 D: MEDVIRKEN I DRS KURSUSVIRKSOMHED ENGAGEMENT TIL MEDVIRKEN I KURSER RETTIGHEDER TIL KURSUSPRODUKTIONER KURSUSHONORERING Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 1

3 KAPITEL 5. GENERELLE HONORARBESTEMMELSER FERIEPENGE OVERLIGGERDAGE REGULERING AF HONORARSATSER HONORARANVISNING DØDSFALD BORTFALD AF BETALING KAPITEL 6 REJSEREGLER BEFORDRINGSGODTGØRELSE REJSE-EFTER-REGNING REJSEFORSKUD KAPITEL 7 OVERENSKOMSTENS VARIGHED, OPSIGELSE, TVISTIGHEDER OG VOLDGIFT VARIGHED OG OPSIGELSE TVISTER - VOLDGIFT KAPITEL 8 TRANSMISSIONER DÆKNINGSOMRÅDE FOR TRANSMISSIONER TRANSMISSIONSHONORAR RADIO TRANSMISSIONSHONORAR TV RETTIGHEDER EFTERFØLGENDE UDNYTTELSESPERIODER I DRS UDSENDELSES-VIRKSOMHED TEATERORIENTERENDE UDSENDELSER M.V REPORTAGER, PORTRÆTUDSENDELSER M.V ØVRIGE BESTEMMELSER P R O T O K O L A T...51 AD 1 DANSERES MEDVIRKEN AD 16 OG 19 SOLISTISK MEDVIRKEN AD 18.3 MÅNEDSLØN AD 21.2 OG 21.4 GENUDSENDELSER AD 23.4 SALG TIL TV-STATIONER AD 24 ANDEN VIDEREUDNYTTELSE DEFINITION AF KOMPILERINGER AD 24.8 TV- OG BIOGRAFUDGAVE STILL-BILLEDER AD 31 FERIEPENGE DIVERSE Streaming...54 Tredjemandskrænkelser af kunstnernes rettigheder...55 Ekspeditionsgebyr...55 BILAG 1 OVERENSKOMST AF 1. AUGUST GENOPTRYK Side 2 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

4 Kapitel 1 Generelle bestemmelser 1 Overenskomstens dækningsområde 1.1 Denne overenskomst er indgået mellem DR og Dansk Skuespillerforbund (DSF) vedrørende engagement af medlemmer af DSF til kunstnerisk medvirken i DRs radio- og TV/film-produktioner. Overenskomstens bestemmelser er ufravigelige uden særskilt forhandling mellem parterne. 1.2 Overenskomstens bestemmelser gælder ikke kunstnere, der er ansat i DR på tjenestemandsvilkår, i henhold til overenskomst eller særlig kontrakt. Ansættelse af kunstnere som sådanne kan kun finde sted efter nærmere forhandling mellem overenskomstparterne om vilkårene. engagement i produktioner, hvor en kunstner medvirker som foredragsholder, kommentator, i diskussioner, interviews, enqueter, paneler, portrætudsendelser eller lignende. amatører til hele produktioner eller indslag i produktioner, som ved udsendelsen åbenbart eller direkte annonceret vil fremtræde som udsendelser med amatører, produktioner, hvor amatører fremstiller deres egen situation i deres eget miljø, engagement af kunstnere under 18 år, for dansere dog under 16 år. engagement til statistarbejde. Statistarbejde omfatter medvirken i kor, staffage og lignende, hvor den medvirkende ikke har selvstændig væsentlig betydning for produktionens indhold og forløb, ikke selvstændigt siger mere end 20 ord, ikke optræder med selvstændig sang-præstation, og ikke udfører koreografiske dansekombinationer. Medlemmer af DSF kan ikke påtage sig engagement på statistvilkår. Det påhviler kunstneren at gøre opmærksom på medlemskab af DSF. Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 3

5 Kapitel 2 Bestemmelser vedr. engagement 2 Engagement 2.1 Aftale om engagement til medvirken i DRs produktioner skal, for at være bindende, bekræftes ved udveksling af underskrevet kontrakt på en af DSF og DR godkendt kontraktformular. Kontrakten skal med eventuelle bilag mindst angive følgende: Opgavens art og indhold. Specifikation af honorarets opbygning m.h.t. kategori, antal fremmøder/dagsgager og evt. udsendelseshonorar, samt angivelse af honorarets samlede størrelse. Kontrakten skal baseres på et skøn over den totale fremmødetid, inkl. sminketid, ventetid m.v. Tid, sted og dispositionsplan for fremmøderne. Ændringer kan dog senere foretages efter aftale mellem kunstneren og DR. Navn på instruktør/producer/koreograf/dirigent. De eventuelle øvrige aftaleforhold til anden side, som kunstneren har indgået med forpligtelser inden for perioden mellem første og sidste planlagte fremmøde til DR-produktionen. Eventuelle nye aftaleforhold til anden side kan kun indgås efter forudgående aftale med DR. Henvisning til DR fremsender kontraktforslag til kunstneren, så snart bindende aftale kan indgås. Kunstneren er derefter forpligtet til snarest muligt og senest 6 dage efter poststemplets dato at bringe til DRs kundskab, om kontraktforslaget er accepteret eller ønskes forhandlet. Accept tilkendegives ved at returnere kontraktforslagets genpart i underskrevet stand, så den er DR i hænde inden for den nævnte frist. Er accept ikke tilkendegivet som anført, kan DR anse kontraktforslaget som annulleret, medmindre der er etableret en forhandlingssituation. Ved engagementer, som indgås med så kort frist, at normal fremgangsmåde er udelukket, skal skriftlig kontrakt alligevel udveksles mellem parterne, før engagementet påbegyndes. Møder en kunstner til prøve/optagelse eller udsendelse uden at have gjort indsigelse mod det fremsendte kontraktforslag og/eller uden at have returneret kontraktforslagets genpart i underskrevet stand, anses kontraktforslaget som accepteret, og senere indsigelse mod dets indhold kan ikke gøres gældende. Side 4 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

6 2.3 Et aftaleforhold om medvirken i en DR-produktion kan opbygges over en række faser fra en første forespørgsel, over perioder med gensidig løbende orientering om udviklingen i kunstnerens og i DR-produktionens arbejdsplaner i den påtænkte produktionsperiode, til tidspunktet, hvor tilstrækkelige aftaleforhold er bragt i stand, og DR kan fremsende endeligt kontraktforslag. Når en af parterne finder det nødvendigt, at bindende aftale indgås, før en endelig detaljeret kontrakt kan indgås, må indholdet af en sådan aftale formuleres i en foreløbig kontrakt med angivelse af tidsperiode og minimumshonorar - som i underskreven stand udveksles mellem parterne. Den endelige kontrakt må, medmindre andet aftales, respektere indholdet i den foreløbige kontrakt. 2.4 DR forpligter sig til ikke at engagere uden for organisationerne stående professionelle danske eller udenlandske kunstnere på ringere vilkår end efter denne overenskomst. 3 Engagementsperioden 3.1 Kunstneren er i engagementsperioden pligtig til stadig at holde DR underrettet om, hvordan DR hurtigst kan komme i kontakt med vedkommende. 3.2 Udleveret materiale af enhver art er DRs ejendom og skal efter engagementets afslutning tilbageleveres til DR. 3.3 Kunstneren kan ikke i forbindelse med opgavens indstudering og gennemførelse træffe aftaler til anden side, som kan medføre forpligtelser eller have konsekvenser for DR. 3.4 Ekstra fremmøder, forlængelse, afkortning eller aflysning af fremmøder eller anden ændring i den indgåede aftale kan kun ske ved aftale mellem kunstneren og DR. Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 5

7 4 Ændringer i produktionsplan 4.1 Ændringer med hensyn til tid, sted og disposition af de aftalte fremmøder kan ske efter aftale mellem kunstneren og DR. Ønsker DR af hensyn til produktionsforløbet sådan ændring, er kunstneren pligtig at acceptere denne, medmindre vedkommende er forhindret af andet datobestemt engagement eller kan dokumentere anden tvingende grund til ikke at kunne acceptere ændringen. Aftales en ændring senere end 24 timer før et planlagt fremmøde, som ønskes lagt senere, betales der for det planlagte fremmøde. Dette gælder dog ikke for månedsansatte efter Udsættes en udsendelse eller det sidste fremmøde ud over det i kontrakten fastsatte tidspunkt, skal kunstneren møde frem til produktionens færdiggørelse inden for en frist af 8 uger. Reglen bortfalder, hvis kunstneren kan dokumentere at være forhindret fx af et andet datobestemt engagement. Ved udsættelse har kunstneren krav på, med sædvanlig frist, at få anvist et aconto-beløb svarende til halvdelen af kontrakthonoraret. Genoptages produktionen i henhold til revideret produktionsplan, opgøres på sidste fremmødedag det faktiske antal fremmøder. Overstiger antallet af fremmøder de oprindeligt planlagte, anvises ved den endelige opgørelse i henhold til det faktiske tidsforbrug. Overstiger antallet ikke det oprindeligt planlagte, anvises i henhold til kontrakten minus det tidligere anviste. Hvis produktionen ikke kan genoptages inden for fristen på 8 uger, eller kunstneren er lovligt forhindret, anvises resten af det aftalte samlede honorar. Genoptages produktionen efter fristen på 8 uger, skal der indgås ny kontrakt på de resterende fremmøder/dagsgager og evt. manuskriptlinjer. Vilkårene for den nye kontrakt forhandles i det enkelte tilfælde. 4.3 Kunstneren har pligt til at medvirke til nødvendig komplettering eller færdiggørelse af produktionen efter det oprindeligt fastsatte sidste fremmøde. Der skal ved tilrettelæggelsen tages hensyn til kunstnerens øvrige datobestemte aftaleforhold. Medvirken til komplettering eller færdiggørelse anses ikke for en udsættelse af produktionen. Der ydes fremmødehonorar/dagsgager efter arbejdets art. Side 6 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

8 5 Pauser Indkaldes til fremmøde af mere end 4 timers varighed, eller forlænges et indkaldt fremmøde ud over denne varighed, har kunstneren ret til en 1/2 times pause senest efter 4 timers forløb. Pausen placeres af produktionens producent eller regissør og indregnes i fremmødet. 6 Beklædning, kostumer m.v. 6.1 Kunstneren er forpligtet til at anvende egen beklædning og sko ved fremmøde til almindelige prøver. 6.2 Hvis kunstneren efter aftale anvender egen beklædning og sko ved optagelse eller direkte udsendelser, betaler DR eventuel rensning og/eller reparation af de anvendte beklædningsgenstande og rekvisitter. Vedr. skopenge til dansere, se Kunstneren kan ikke af DR pålægges nyanskaffelser til kostumeformål. 6.4 DR leverer, medmindre andet er aftalt, kostumer af enhver art og parykker, skæg, sminke samt andre hjælpemidler, der er nødvendige til påklædning og maskering. 6.5 Kostumer vælges i samråd mellem kunstneren og DR samt den pågældende produktions producer/instruktør/koreograf. Ved eventuel uenighed træffer DR afgørelsen. 7 Repetition m.v. DR betaler repetitør, anden musikledsagelse eller ekspertmedvirken, som efter aftale anses som nødvendige forudsætninger for kunstnerens indstudering og gennemførelse af den aftalte opgave. 8 Suffli DR stiller kvalificeret sufflør til rådighed, når det anses for formålstjenligt/nødvendigt for produktionens gennemførelse. Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 7

9 9 Sygdom og tilskadekomst 9.1 Hvis kunstneren på grund af sygdom er ude af stand til at give fremmøde som aftalt, skal meddelelse herom så snart som muligt bringes til DRs kundskab. På forlangende har kunstneren pligt til at fremsende lægeattest. Hvis ovenstående betingelser ikke opfyldes, anses situationen som en misligholdelse, jf Betyder kunstnerens lægedokumenterede sygdom, at produktionen ikke uden væsentlig ulempe kan gennemføres inden for den planlagte tidsramme, kan DR udsætte produktionen mod betaling af dagpenge, jf. 9.3 annullere kontrakten og udbetale overenskomstmæssigt honorar for de fremmøder, som har fundet sted. DR kan herefter fuldføre produktionen med en anden kunstner. 9.3 Dagpengeydelse under sygdom sker i medfør af gældende lovgivning herom og administreres af DR. 9.4 Ved genoptagelse af produktionen fortsætter kontrakten som hidtil. 9.5 Hvis kunstneren på et aftalt mødested/tjenestested pådrager sig en arbejdsskade uden egen skyld, og skaden forhindrer ham/hende i at fuldføre sin opgave, anvises det aftalte honorar inden for sædvanlig anvisningsfrist. Der henvises i øvrigt til lov om arbejdsskadeforsikring. 9.6 Engagement i DR er omfattet af lov om arbejdsmiljø. 10 Misligholdelse 10.1 Hvis en kunstner uden lovligt forfald ikke møder rettidigt til et aftalt fremmøde, udbetales der intet honorar for dette fremmøde. I gentagelsestilfælde kan DR gøre 10.2 gældende Udebliver kunstneren fra et aftalt fremmøde uden lovligt forfald, eller sker der anden væsentlig misligholdelse af kontrakten, kan DR annullere kontrakten uden at honorere de fremmøder, som faktisk har fundet sted. Side 8 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

10 Kapitel 3 Rettigheder 11 Rettigheder 11.1 DR har ret til helt eller i uddrag at udnytte produktioner omfattet af denne overenskomst i uændret form på alle måder og ved hjælp af de til enhver tid til rådighed værende tekniske hjælpemidler, jf. 12 (udsendelsesretten og førsteudsendelsesperiode) og (efterfølgende udsendelsesperioder, international udveksling m.v. samt anden videreudnyttelse) DR kan foretage ændringer, som er nødvendige af hensyn til videreanvendelse, fx til video og salg. Herudover kan DR lade produktionerne eftersynkronisere og/eller tekste til udenlandske sprog DR kan til tredjemand overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne overenskomst. DR hæfter over for kunstneren for tredjemands forpligtelser, medmindre andet er aftalt med forbundet Kreditering. Ved udnyttelse af DRs produktioner efter nærværende overenskomst navngives kunstneren mundtligt og/eller skriftligt i overensstemmelse med ophavsretslovens regler herom Kunstneren bevarer sin ret til vederlag i henhold til 13, 17, 35 og 39 i den gældende ophavsretslov eller sådanne, som senere måtte supplere eller afløse disse om vederlag for de rettigheder, der nu og i fremtiden er omfattet af disse og nye lignende fremtidige bestemmelser. Det samme gælder udbetalinger fra andre Copy-Dan foreninger eller lignende foreninger i lighed med TV til Søfarende. Retten til vederlag for udlejning, jf. Ophavsretslovens 58 a, er omfattet af den i 29 anførte betaling i henhold til denne overenskomst, medmindre der indføres en bestemmelse i ophavsretsloven om betaling i et distributionsled for denne udnyttelse. Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 9

11 11.6 Engagement i henhold til denne overenskomst medfører, at kunstneren giver afkald på sin ret i henhold til Ophavsretslovens 55 til at opsige overdragelsen, jf. i øvrigt DR angiver i de enkelte engagementskontrakter, at engagement sker på de vilkår, der fremgår af den til enhver tid gældende overenskomst med DSF. Side 10 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

12 Kapitel 4 Vederlag 12 Vederlag for første udsendelsesperiode 12.1 Honoreringen i henhold til kapitel 4 A - B giver DR udsendelsesret til produktionen, jf i en udsendelsesperiode på 4 uger fra førsteudsendelse. Ved førsteudsendelse forstås den første udsendelseshandling omfattet af DRs ret til 4 udsendelser indenfor 4 år regnet fra den første udsendelse genindføres ved versionering/indtaling af indkøbt materiale, jf. 20. Vederlag for efterfølgende udsendelsesperioder se kapitel 4 C Udsendelsesretten omfatter DRs udsendelse - alene eller i samarbejde med andre - trådløst (terrestrisk eller via satellit), primær kabeldistribution samt andre lignende fremførelsesformer uanset den anvendte teknik, og uanset om fremførelsen sker til almenheden eller på begæring af en modtager, og uanset om fremførelsen indeholder en teknisk nødvendig kopiering. Udsendelsesrettten omfatter således ikke de i 12.4 nævnte former for tilgængeliggørelse Se i øvrigt Protokollat om Streaming DR giver i overenskomstperioden DSF en redegørelse for den udsendelsesvirksomhed, der er sket via Internettet. Redegørelsen vil fremtræde som en brugerevaluering - både hvad angår brugerne generelt og rettet mod enkelte målgrupper. Det er meningen, at redegørelsen skal resultere i en repræsentativ brugerundersøgelse - både hvad angår det redaktionelle indhold, den anvendte teknik og forventninger til den fremtidige udvikling Såfremt DR foretager offentlig tilgængeliggørelse af produktioner mod særskilt brugerbetaling, fx pay-per-view, eller tilgængeliggørelse sker med henblik på brugeres downloading af produktioner, forudsætter dette nærmere aftale med DSF om betalingen, jf Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 11

13 Kapitel 4 : Minimumstariffer - radio Medvirken i opgaver ifølge 13 og 14, som er baseret på improvisation, aftales med en foreløbig kontrakt baseret på de bestemmelser, som normalt regulerer arten af den aktuelle medvirken (dramatik, opera m.v.). Ved opgavens afslutning reguleres den foreløbige kontrakts honorar i den udstrækning den faktiske medvirken - målt i linjer eller scenevarighed - berettiger et honorar ud over det foreløbig aftalte. I tilfælde, hvor kunstneren væsentligt bidrager til udarbejdelsen af udsendelsens indhold og form, aftales der et særligt honorartillæg herfor. 13 Medvirken i egentlige radiospil og sceneværker, herunder syngespil og vaudeviller 13.1 Linjer år 2005 år 2006 år 2007 kr. kr. kr. Roller fra II III IV V VI VII VIII IX For roller over 800 linjer betales pr. påbegyndt 100 linjer år 2005 år 2006 år 2007 kr kr kr En repliklinje er på 65 bogstavpladser i det udskrevne manuskript. Ved optællingen medregnes påbegyndte repliklinjer. Side 12 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

14 13.2 Ved særhonorering ydes følgende udsendelseshonorar: Særhonorering Tillæg til ovenstående priser A 20 % B 40 % C 60 % D 80 % E 100 % F 150 % Spørgsmålet, om kunstneren skal have særhonorar og i hvilken kategori, afgøres ved fri forhandling mellem den enkelte og DR. 13 a Radioserier Denne bestemmelse vedrører alene radioserier dvs. at Radio Dramas sædvanlige produktioner ikke berøres af denne bestemmelse. For disse radioserier indføres en timebetaling på kr. 600 (ureguleret) - uanset hvor mange afsnit produktionen opdeles i og uanset hvor mange roller den enkelte skuespiller har. For serier med afsnit op til 10 minutter er minimum fremmødetimebetaling på 3 timer. For serier med afsnit op til 30 minutter er minimum fremmødetimebetaling på 5 timer. Minimum fremmødetimebetaling for 5 timers fremmøde kan deles over to dages fremmøde. 14 Medvirken i opera og klassisk operette samt moderne operetter og musicals, der ikke hører under Mindre Partier Mindre Partier år 2005 år 2006 år 2007 Scenevarighed kr. kr. kr. Indtil 10 min Over 10 indtil Over 15 indtil Over 20 indtil Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 13

15 Mindre Partier år 2005 år 2006 år 2007 Scenevarighed kr. kr. kr. Over 25 indtil Over 30 indtil Over 35 indtil Over 40 indtil Over 45 indtil Over 50 indtil Over 55 indtil Mellem Partier Mellem Partier år 2005 år 2006 år 2007 Scenevarighed kr. kr. kr. Indtil 10 min Over 10 indtil Over 15 indtil Over 20 indtil Over 25 indtil Over 30 indtil Over 35 indtil Over 40 indtil Over 45 indtil Over 50 indtil Over 55 indtil Side 14 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

16 14.3 MindreHovedpartier Mindre år 2005 år 2006 år 2007 Hovedpartier Scenevarighed kr. kr. kr. Indtil 10 min Over 10 indtil Over 15 indtil Over 20 indtil Over 25 indtil Over 30 indtil Over 35 indtil Over 40 indtil Over 45 indtil Over 50 indtil Over 55 indtil Store Hovedpartier Store år 2005 år 2006 år 2007 Hovedpartier Scenevarighed kr. kr. kr. Indtil 10 min Over 10 indtil Over 15 indtil Over 20 indtil Over 25 indtil Over 30 indtil Over 35 indtil Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 15

17 Store år 2005 år 2006 år 2007 Hovedpartier Scenevarighed kr. kr. kr. Over 40 indtil Over 45 indtil Over 50 indtil Over 55 indtil For roller med en scenevarighed af mere end 60 minutter aftales honoraret mellem den enkelte og DR. Ved scenevarighed forstås: Summen af varigheden af sangerens medvirken i musikalske helheder - forstået som afsluttede arier eller ensembler eller, hvor det musikdramatiske forløb er musikalsk sammenhængende, som afsluttede dramatiske helheder, f.eks. scener eller billeder - afhængig af musikkens karakter. Beregningen medtager altså ikke kun den tid, hvor sangeren rent faktisk høres, men den fulde varighed af de musikalske helheder, som sangeren indgår i. 15 Fremmøder samt betaling herfor 15.1 Et fremmødes varighed kan som minimum sættes til 2 timer. Repetitionsprøver på opera og lignende kan dog normalt ikke sættes til mere end 1 time. Møder med instruktør etc. honoreres med fremmødebetaling. For fremmøde betales pr.1/2 time år 2005 år 2006 år 2007 kr. 110 kr. 110 kr. 115 Forlænges et fremmødes varighed med kunstnerens samtykke ud over den aftalte varighed, forhøjes honoraret for det pågældende fremmøde pr. påbegyndt 1/2 time. Side 16 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

18 For beordrede repetitionsprøver betales pr. time år 2005 år 2006 år 2007 kr. 260 kr. 270 kr For medvirken - dog ikke som fortæller - i henhold til 13 fastsættes fremmødernes samlede varighed som minimum 8 timer. Kunstneren må inden for den tid, der er afsat til indspilningerne, stå til rådighed, indtil dette timetal er nået Efter 10 timers fremmøde pr. dag betales 25 % tillæg til fremmødehonoraret. I tiden til betales 50 % tillæg til fremmødehonoraret, og på søn- og helligdage betales 100 % tillæg til fremmødehonoraret. 16 Medvirken i radioproduktioner, som ikke klassificeres som henhørende under 13 og For oplæsning eller indtaling betales minimum for den første studietime år 2005 år 2006 år 2007 kr kr kr For hver efterfølgende påbegyndt time 50 % af det for første time aftalte beløb. Der kan i forbindelse med fastlæggelsen af betalingen aftales et beløb for særlig forberedelse Medvirken i signaturer/jingles: til planlagte udsendelsesserier, der vedrører en specifik og konkret serie, og hvor signaturen/jinglen er ren gentagelse af det samme indhold, honoreres med minimum et dobbelt indtalingshonorar i henhold til DR kan derefter frit anvende signaturen/jinglen i forbindelse med udsendelsen af den pågældende serie. til en udsendelsesrække af generel karakter, og hvor signaturen/jinglen både kan være af varierende indhold eller en gentagelse af det samme indhold, honoreres i henhold til DR kan anvende signaturen/jinglen i 12 måneder fra første udsendelse. Efter udløbet af denne periode betales genudsendelseshonorar i henhold til 21 for erhvervelsen af en ny 12 måneders periode. af præsentationsmæssig karakter, opbygget af korte klip fra seriens optagelser, er omfattet af DRs ret til omtale, jf. 27. Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 17

19 16.3 Ved DR-arrangementer, hvor opgaver efter denne paragraf skal udføres for et tilstedeværende publikum, forhøjes honoraret med 25 %. Side 18 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005

20 Kapitel 4 B : Minimumstariffer TV 17 Produktionshonorar 17.1 Honorering for medvirken i TV-produktion sker i form af dagsgager, som individuelt aftales mellem DR og kunstneren, jf. 18 og 19. Medvirken ved indtaling og dubbing (eftersynkronisering) foregår dog ikke på dagsbetaling Halve dagsgager kan aftales med kunstneren, når denne ikke er til rådighed hele optagedagen, hvorfor optageplanen må tilrettelægges herefter, eller når DR ved engagementets indgåelse kan meddele kunstneren, i hvilken del af optagedagen engagementet finder sted. Indtil 1/2 times forudgående sminke- og ventetid indgår uden beregning, dog ikke før kl Hvis den samlede transport-, sminke- og ventetid ved engagement på halve dage on location samlet udgør mindre end 1½ time, medregnes denne ikke i arbejdstiden Vedrørende co-produktion med andre TV-organisationer henvises til overenskomsten af 1. august 1993 mellem DR og Fællesrådet for udøvende kunstnere (se Bilag 1). 18 Medvirken i dramatik og musikdramatik (taledramatik o.l., opera og klassisk operette samt ballet) 18.1 Dagsgagen udgør for medvirken (8 timer): i enkeltspil og i serier op til to afsnit minimum år 2005 år 2006 år 2007 kr kr kr eller pr time kr. 380 kr. 400 kr. 420 Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 19

21 i serier med mere end to afsnit minimum år 2005 år 2006 år 2007 kr kr kr eller pr time kr. 350 kr. 360 kr. 380 For kunstnere, der ikke har medvirket i minimum 2 professionelle roller i enten spillefilm, dramatikproduktioner vist på DR1, TV2 eller tilsvarende TV-stationer, eller har mindst 5 års anciennitet som skuespiller, kan der aftales en dagsgage(8 timer) på ned til år 2005 år 2006 år 2007 kr kr kr eller pr. time kr. 300 kr. 310 kr. 330 Der honoreres for den faktiske fremmødetid pr. dag (dog minimum 4 timer, jf. 17.2). Efter 10. time betales 25 % tillæg til timelønnen. I tiden til betales 50 % tillæg til timelønnen, og på søn- og helligdage betales 100 % tillæg til timelønnen. Indtil 1 times forudgående sminke- og ventetid indgår uden beregning, dog ikke før kl Rollegager. Engagement på samlet gage for en rolle kan kun ske, såfremt den aftalte gage er på mindst kr. i 2005, 2006 og 2007 og under forudsætning af, at den gennemsnitlige dagsgage ikke er under år 2005 år 2006 år 2007 kr kr kr Ved rollegagering bortfalder den i 18.1 nævnte overtids- og helligdagsbetaling, samt betaling for særlige opgaver i henhold til 18.6 og 18.7, under forudsætning af at dette er af normalt omfang. Ved normalt omfang forstås i almindelighed, at overtiden ikke udgør mere end 10 % af den samlede arbejdstid, samt at der ikke er mere end 2 kostumeprøver og 2 læseprøver samt 1 times eftersynkronisering pr. episode for maksimalt op til 6 episoder. I beregning af overtid og kostume- og læseprøver samt eftersynkronisering pr. episode medregnes ikke kunstnerens egne individuelle aftaler med instruktør el. lign. Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 20

22 Den periode, hvori kunstneren forpligter sig til at være til rådighed for DR, skal stå i rimeligt forhold til den samlede gage, som kunstneren ifølge kontrakten oppebærer. Ved engagement på samlet gage for en rolle kan et nærmere angivet antal dage efter aftale mellem parterne opdeles i halve dage, jf DR kan ansætte kunstnere på månedsløn på følgende vilkår: a. Ved ansættelse på månedsgage udgør den månedlige løn minimum år 2005 år 2006 år 2007 kr kr kr For kunstnere, der ikke har medvirket i minimum 2 professionelle roller enten i spillefilm, dramatik-produktioner vist på DR, TV2 eller tilsvarende TVstationer eller har mindst 5 års anciennitet som skuespiller, udgør den månedlige minimumsløn år 2005 år 2006 år 2007 kr kr kr b. Ansættelse på månedsgage kan ske, såfremt ansættelsesperioden er minimum 14 uger, ved igangsættelse af TV-produktioner dog 16 uger. c. Kunstneren står til fuld rådighed for producenten i ansættelsesperioden. Der kan dog indgås særlige aftaler mellem producenten og kunstneren vedrørende andre engagementer. Producenten er ikke forpligtet til at imødekomme kunstnerens ønsker. d. Kunstnerens ugentlige arbejdstid er 40 timer, inkl. sminketid og ¾ times frokostpause og en ¼ times kaffepause pr. hele optagedag. Den daglige arbejdstid kan variere fra dag til dag, dog må den daglige arbejdstid, inkl. sminketid og pauser ikke overskride 12 timer. e. Arbejdstiden opgøres på månedsbasis. Dersom arbejdstiden i en månedlig opgørelsesperiode har oversteget normen, udbetales der for de overskydende timer timeløn med tillæg af 50 %. f. Kunstneren har krav på 2 fridøgn pr. arbejdsuge, så vidt muligt i sammenhæng. Se i øvrigt Protokollat. Overenskomst med Dansk Skuespillerforbund 2005 Side 21

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene)

RAMMEAFTALE. Mellem. Dansk Artist Forbund og Dansk Solist Forbund (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) DR Jura 01-01-2004 2004 RAMMEAFTALE Mellem (DAF/Dansk Solist Forbund) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om professionel vokal eller instrumental musikalsk medvirken i DR produktioner som solist eller

Læs mere

RAMMEAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE

RAMMEAFTALE DANSK MUSIKER FORBUND KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE DR Jura 01-11-2004 2004 RAMMEAFTALE mellem DR og DANSK MUSIKER FORBUND vedrørende KOLLEKTIVE MEDVIRKENDE INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1 Dækningsområde...1 2 Engagement...2 3

Læs mere

2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig.

2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig. Overenskomst mellem PRODUCENTERNE (Sammenslutningen af producenter af film, AV, video og TV) og DANSK SKUESPILLERFORBUND vedrørende film- og TV-produktion (bortset fra spillefilm). AFSNIT 1 PRODUKTIONSAFTALE

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Dansk Skuespillerforbund - tv

Dansk Skuespillerforbund - tv Dansk Skuespillerforbund - tv Overenskomst mellem Producentforeningen og Dansk Skuespillerforbund vedrørende tv-produktion 1. juli 2002 AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE 1 Overenskomstområde Stk. 1 Ved TV-produktion

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT

STANDARD-FORLAGSKONTRAKT Gråbrødretorv 16, 1. 1154 København K Tlf. 33 12 00 85 Fax 33 91 02 85 STANDARD-FORLAGSKONTRAKT UDARBEJDET I 1998/99 FOR DANSKE POPULÆR AUTORER AF HANS DAL & JYTTE POULSEN MELLEM KOMPONISTEN/TEKSTFORFATTEREN/OVERSÆTTEREN/ARRANGØREN

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS)

OVERENSKOMST. mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) OVERENSKOMST mellem Børneteatersammenslutningen (BTS) samt Foreningen af Små Teatre i Danmark (FAST) og Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) 1. Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere