LOKALPLAN NR for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade"

Transkript

1 LOKALPLAN NR for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen samt materialer - bevaring af bygninger og landskabstræk - sikring af friarealer - fællesanlæg Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område

3 Indhold Lokalplanens baggrund 1 Lokalplanens indhold 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens bestemmelser 5 1 Lokalplanens formål 5 2 Område og zonestatus 5 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Parkeringsforhold 6 6 Bebyggelsens omfang og placering 6 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 6 8 Teknisk forsyning 7 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 7 10 Ubebygede arealer 7 11 Ophævelse af byplanvedtægt 7 12 Lokalplanens retsvirkninger 7

4 Lokalplanens baggrund Byfornyelsen i Skibhuskvarteret har været i gang siden 1993 De dårligste ejendomme ombygges og gøres tidssvarende med offentlig støtte Nu planlægges anden etape, og nogle af ejendommene ligger i denne karre Den gældende byplanvedtægt er ikke længere i overensstemmelse med de faktiske forhold og kommuneplanens rammer for området Det er den aktuelle anledning til at udarbejde en ny lokalplan, som fastsætter, hvad ejendommene må anvendes til, hvor meget der må bygges osv Lokalplanen afløser byplanvedtægten Der udarbejdes samtidig et tillæg til kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse mellem omfanget af den eksisterende bebyggelse og kommuneplanens bestemmelser Lokalplanens indhold Det er lokalplanens formål at udlægge området til henholdsvis centerformål og boligområde Stueetagerne imod Skibhusvej må kun anvendes til butikker, kontorer eller liberale erhverv De øvrige etager må herudover anvendes til boliger Der fastsættes bestemmelser om facadeudformningen ved ombygning Ejendommene langs Annasholmsgade, Henriettevej og Sophie Breums Vej må anvendes til boligformål Der fastlægges byggefelter for placering af evt ny bebyggelse og angives etageantal Karréens indre skal fortrinsvis anvendes til friarealer, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse

5 Lokalplanens forhold til anden planlægning Byplanvedtægt nr 56 Områdets anvendelse er i dag fastlagt i en byplanvedtægt fra 1976 Byplanvedtægten har samme retsvirkning som en lokalplan og falder bort ved vedtagelsen af denne lokalplan I karréens midte udlægger byplanvedtægten areal til offentlige og private parkeringspladser Bebyggelsen imod Skibhusvej må kun anvendes til forretninger, kontorer og lignende samt bolig for ejer og portner i forbindelse med erhvervet Ejendommen Sophie Breums Vej 1 - den tidligere værktøjsfabrik Bota - er udlagt til erhvervsformål Ejendommene langs den nordlige del af Henriettevej er udlagt til åben, lav bebyggelse, mens de øvrige ejendomme langs Henriettevej og Annasholmsgade er udlagt til etageboligområde Der er fastlagt etagehøjder, byggelinier mv Kvarterplanen Kvarterplanen er udarbejdet i samarbejde med beboerne og bruges til at styre kommunens aktiviteter og investeringer, bl a byfornyelse, trafiksanering og anlæg af parker og stier Ved kvarterplanlægningen, som blev udført i , vurderede kommunen efter en offentlig debat, at der bør udarbejdes en ny lokalplan, som gør det muligt at fastholde boligerne i området, og der skønnes ikke at være behov for anlæg af parkeringspladsen i karréens midte Kommuneplanens rammedel Kommuneplanen fastsætter de rammer, en lokalplan skal holdes indenfor Ejendommene imod Skibhusvej udlægges til centerformål, område 1 C1 Der kan udlægges areal til butikker, kontorer, boligformål og mindre erhvervsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne Øvrige ejendomme udlægges til etageboligområde, område 1D12 Området skal anvendes til boligformål, især til etageboliger Der kan udlægges areal til boligbebyggelse, beboerhuse samt til offentlige formål, mindre butikker med dagligvarer og mindre erhvervsvirksomheder, som ikke er miljøforringende Den nye lokalplan er i overensstemmelse med disse retningslinier Der udarbejdes dog et tillæg til kommuneplanen, som fastsætter en bebyggelsesprocent på henholdsvis 100 i etageboligområdet og 120 i centerområdet Byfornyelsesplan Samtidig med byrådets behandling af lokalplanen behandles Byfornyelsesplan 5 2 for Skibhuskvarteret I byfornyelsesplanen beskrives arbejderne på en række ejendomme, som kan få offentlig støtte til indretning af bad og toilet, isolering og andre arbejder Samtidig kan der gives støtte til anlæg af fælles friareal i karréen Trafik og parkering Der lægges ikke op til en ændring af de trafikale forhold Skibhusvej er i kommuneplanen udpeget som trafikvej Der er en årsdøgntrafik på biler og ca 2000 cyklister Skibhusvej blev trafiksaneret på denne strækning i 1992 på en måde, så den fortsat kan fungere som trafikvej De andre tre veje er boligveje På Annasholmsgade blev der i 1994 plantet træer, og parkeringsforholdene blev reguleret

6 Der er ikke planer om at foretage trafiksanering af Henriettevej og Sophie Breums Vej Ud over parkeringsmulighederne på vejene er der en offentlig parkeringsplads lige nord for Sophie Breums Vej Friarealer Nærmeste større friarealer er Fredens Anlæg, Kræmmermarksanlægget og anlægget bag Nørrevænget, alle i ca 1/2 kilometers afstand De enkelte ejendomme har friarealer af vekslende kvalitet Især i karreens sydvestlige hjørne er der dårlige lysforhold Beboere fra den sydlige del af karreen har henvendt sig for at få støtte til forbedring af friarealerne I forbindelse med byfornyelsesbeslutningen udarbejdes et forslag, som forbedrer adgangen til opholdsarealer med mulighed for sol

7 dæmper støjen i bygningen tilstrækkeligt efter reglerne i bygningsreglementet Grundforurening Fyns Amt har lavet en kortlægning af mulige forureninger ud fra en gennemgang af historiske kilder som vejvisere, byggesagsarkiv mv På ejendommen Skibhusvej 63 har der tidligere foregået galvanisering, og på Sophie Breums Vej 1 har der været en værktøjsfabrik og muligvis et autoværksted Det er to anvendelser, som erfaringsmæssigt kan have givet anledning til forurening Såfremt der konstateres forurening, kan der være grundlag for en registrering efter affaldsdepotloven Herefter kræver byggeri eller ændret anvendelse særlig tilladelse fra Fyns Amt Offentlig og privat service Området hører til Sct Hans Skoles skoledistrikt Afstanden til skolen er knap 1 km Området er godt forsynet med både udvalgsvarer og dagligvarer i kraft af butikkerne langs Skibhusvej Der kører bybusser på Skibhusvej Busserne forbinder centrum med henholdsvis Center Øst og Seden Syd Forsyningsforhold Området er fuldt udbygget med hensyn til fjernvarme, el og vand fra de kommunale forsyningsselskaber Området er fælleskloakeret Spildevandet ledes til Ejby Mølle renseanlæg Støj Vejstøjen på facaderne langs Skibhusvej er ca 70 db(a) Ved udskiftning af vinduer skal anvendes nogle vinduestyper, som

8 Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lov nr 746 af 16 august 1994) fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område 1 Lokalplanens,formål 11 Lokalplanen har til formål : - at fastlægge områdets anvendelse til center- og boligformål - at sikre mulighed for at renovere og ombygge ejendommen Sophie Breums Vej nr 1 til boligformål eller lettere erhverv med tilhørende friareal - at sikre, at eksisterende friarealer bevares - at sikre, at bebyggelsen mod Skibhusvej kun anvendes til butikker, liberalt erhverv og lign i stueetagen, samt at de øvrige etager kan anvendes til boligformål 2 område og zonestatus 21 Lokalplanens område er byzone 22 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matrikelnumre : 5t, 5z, 5ø, 5aa, 5ab, 5ac, 5ae, 5af, 5am, San, 5ao, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5bb, 5be, 5bh, 5dø, 5fm, 5fo, 5ga, 5rn, 5sm, 5qc, alle af Marienlund hovedgård, Odense jorder 3 Områdets anvendelse 31 Lokalplanområdet er opdelt i delområder som vist på vedhæftede kortbilag 32 Område C1 må kun anvendes til centerformål med butikker/ liberalt erhverv og kontorer i stueetagen og boliger/ liberalt erhverv og kontorer i de øvrige etager 33 Område C2 må kun anvendes til centerformål Området skal overvejende anvendes til boliger med mulighed for indpasning af butikker, liberalt erhverv og kontorer 34 Område D1 må kun anvendes til etageboliger 35 Område D2 må kun anvendes til etageboliger og/ eller lettere erhverv, som ikke er til gene for omgivelserne 36 Område B må kun anvendes til åben/ lav boligbebyggelse med mulighed for liberalt erhverv 37 Karreens indre, dvs arealer uden for den i punkt 61 og 62 angivne randbebyggelse på 10 m, skal i princippet anvendes til privat eller fælles friareal Enkelte dele kan efter byrådets godkendelse anvendes til parkering 38 Ved boligbebyggelse skal det sikres, at støj fra veje ikke overstiger 55 db(a) ved

9 mindst en af boligens facader og ved de primære opholdsarealer 39 Hvor vejstøj rammer den enkelte bygning med et støjniveau LAeq (24) på mere end 55 db(a), skal der tilvejebringes en luft/ lydisolation mod den udefra kommende støj, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) for boliger og 35 db(a) i arbejdsrum indrettet til længerevarende ophold med stillesiddende arbejde 4 Udstykninger 41 Der må kun foretages udstykninger i overensstemmelse med principperne i planen Bestemmelserne er ikke til hinder for, at der foretages mindre skelreguleringer mellem enkelte parceller 5 Parkeringsforhold 51 Ved ny bebyggelse skal der udlægges mindst 1 parkeringsplads pr 100 m2 etageareal 6 Bebyggelsens omfang og placering 61 Bebyggelsesprocenten i område C1 og C2 må ikke overstige 120 for delområdets ejendomme under et 62 Bebyggelsesprocenten i område D1, B og D2 må ikke overstige 100 for delområdets ejendomme under et 63 I område C1, C2 og D1 skal evt ny bebyggelse opføres som sluttet randbebyggelse i gadelinie med en max husdybde på 10 m i 2-3 etager 64 I område D2 skal evt ny bebyggelse opføres i gadelinie mod Sophie Breums Vej med en max husdybde på 10 m i 2 etager Ved evt renovering af eksisterende bygning bestemmes husdybden af den eksisterende dybde 65 Uden for den i punkt 6 1 og 62 angivne randbebyggelse på 10 m må der kun opføres mindre skure, legehuse og lign Eksisterende lovlig bebyggelse berøres ikke af lokalplanen 66 I område B skal karakteren af villabebyggelse bibeholdes Der kan ikke tillades yderligere ny bebyggelse Mindre tilbygninger til eksisterende bygninger kan dog tillades efter forudgående godkendelse af byrådet 7 Bebyggelsens ydrefremtræden 71 Ny bebyggelse skal opføres i blank eller pudset murværk Enkelte bygningsdele kan dog udføres i andre materialer fx glas efter nærmere godkendelse af Odense byråd Til udhuse og redskabsbygninger mm kan anvendes andre materialer 72 Tage skal dækkes med tegl, skifer eller lignende Taghældningen skal ligge inden for Tage på mindre bygningsdele kan tillades dækket med andre materialer som fx glas, kobber eller tagpap 73 Skilte, lysinstallationer og lign må ikke udformes eller anbringes på en sådan måde, at de efter byrådets skøn er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne Skiltning og reklamering på ejendommene må kun finde sted med byrådets tilladelse 74 Ved udskiftning af vinduer og døre skal udformningen tilpasses den enkelte bygnings oprindelige stilart og udtryk 75 Butiksruder må kun anbringes i stueetagen og ikke i hele ejendommens bredde, men skal afbrydes af murpiller med passende mellemrum, der i princippet svarer til facadens øvrige opdeling 76 Der må ikke opsættes faste baldakiner 77 Der må ikke opføres carporte og garager uden byrådets godkendelse

10 78 Ved opførelse af ny bebyggelse på flere ejendomme samtidig skal facade og bygningskrop opdeles, eventuelt svarende til de oprindelige skel, således at den nye bebyggelse i det væsentlige fremtræder med samme dimensioner som eksisterende bebyggelse i området 8 Teknisk forsyning 81 El-ledninger til belysning af udearealer, herunder vejbelysning, må kun udføres som jordkabler 82 Enhver lodsejer inden for lokalplanområdet er pligtig til mod fuld retableringspligt at tåle, at afløbs- og forsyningsledninger med tilhørende anlæg for kloak, vand, elektricitet, telefon, fjernvarme, antenne mv føres over ejendommen eller gennem anlæg i bebyggelsen til forsyning af anden mands ejendom, når ledningsføringen sker på sådanne steder, at bygningernes anvendelse ikke indskrænkes Ledningerne skal henligge uforstyrrede, og de dertil berettigede skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder mod fornøden retablering 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 91 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der foreligger dokumentation for, at støjniveauet i den enkelte bolig samt på opholdsarealerne overholder de i pkt 38 og 39 fastsatte grænser 92 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er foretaget tilslutning til Odense kommunale Fjernvarmeforsyning 93 Byrådet kan tillade, at der etableres supplerende energiforsyning i form af solvarme eller anden vedvarende energi 10 Ubebyggede arealer 101 Ved nedrivning af randbebyggelse i områderne C1, C2, D1 og D2 skal der opføres ny bebyggelse i facadelinien Husdybdenmå max være 10 m, jf afsnit 63 og 6 4 Bestemmelsen har til formål at opretholde en sluttet randbebyggelse uden huller 11 Ophævelse af byplanvedtægt 111 Partiel byplan nr 56, godkendt 1976, ophæves med denne lokalplan 12 Loka lp lanens retsvirkninger Bebyggelse/anvendelse Efter Odense byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv, der er indeholdt i planen Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan Ekspropriation I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen Servitutter og eksisterende lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen

11 Vedtaget til offentliggørelse Odense byråd, den 14 juni 1995 Lokalplanen vedtaget endeligt Odense byråd, den 6 marts 1996 sign Anker Boye / Leif Hansen Retten i Odense Indført den 17/ Lyst under nr sign Else Friis Wandall Lokalplanens retsvirkninger trådt i ved annoncering den 25 marts 1996 kraft Anmelder: Odense magistrat 2 afdeling Byplanforvaltningen Odense Slot, 5000 Odense C Tlf Foranstående lokalplan nr for karreen Skibhusvej-Sophie Breums Vej-Henriettevej-Annasholmsgade begæres herved i medfør af paragraf 31, stk 2 i lov om planlægning tinglyst på følgende ejendomme af Marienlund hovedgård, Odense jorder : Matr nr 5t, 5z, 5ø, 5aa, 5ab, 5ac, 5ae, 5af, 5am, 5an, 5ao, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5bb, 5be, 5bh, 5dø, 5fm, 5fo, 5ga, 5rn, 5sm, 5qc Samtidig begæres partiel byplan nr 56, tinglyst 22 februar 1977, aflyst i sin helhed på følgende ejendomme af Marienlund hovedgård, Odense jorder : Matr nr 5t, 5z, 5ø, 5aa, 5ab, 5ac, 5ae, 5af, 5am, 5an, 5ao, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5bb, 5be, 5bh, 5dø, 5fm, 5fo, 5ga, 5rn, 5sm, 5qc Der er ikke foretaget udstykninger/matrikulære ændringer inden for lokalplanens afgrænsning efter den 9 maj 1995 Odense magistrat 2 afdeling Byplanforvaltningen, den 16 april 1996 sign P Enghuus

12

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE

10-027 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE LOKAL PLAN 10-027 FEBRUAR 1989 AALBORG TÆTBY - OMRÅDE ÅGADE - KVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR. 2 BOLIG- OG CENTEROMRÅDE ØST FOR TORVET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlzgger, hvordan

Læs mere

for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have

for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have A lyt for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områd, fx om* - anvendelse - udstykning

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD.

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD. LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 I ------.. AALBORG TÆBY-OMRÅDE NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlagger, hvordan nye bygninger,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 101 Tarm midtby

Lokalplan nr. 101 Tarm midtby Lokalplan nr. 101 Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf. 96 48 48 48 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et regelsæt eller en lokal lov der beskriver hvor, hvad og hvordan der må bygges eller laves

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere