Referat til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Elise Andersen, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Renovering af cykelsti og regnvandsafledning på Amager Landevej Udbud på bleer til daginstitutioner Tillægsbevilling til støtte fra Det Danske Filminstitut Organisationsjustering Kultur og Fritid Nyt SU til Kultur og Fritid Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriet vedr. årsregnskab Tårnbyhuse, afdeling Saltværkshuse, helhedsplan Afdeling Bredagergården, helhedsplan Deltagelse i Nordisk Baltisk biblioteksmøde. - LUKKET SAG Konsulentbistand i Hjemmeplejen - LUKKET SAG Seniorording for ekspeditionssekretær - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til Caviar House & Prunier samt bestyrergodkendelse - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til restaurant Al Pacone - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Bilagsoversigt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/11028 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Orientering: Borgmesterbrev Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger. Udskrift af dombogen Voller-sagen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale /13 beslutninger.pdf 2 Åben Udskrift af dombogen i Voller-sagen /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 2

4 2. Renovering af cykelsti og regnvandsafledning på Amager Landevej Åben sag Sagsnr.: 11/13918 Sagsansvarlig: sfa.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Forvaltning og TÅRNBYFORSYNING A/S ansøger Forsyningssekretariatet om mulighed for at hæve prisloftet i 2014 for dermed at kunne medfinansiere renovering af Amager Landevejs vejafvanding. Der søges om en anlægsbevilling for år 2014 på det totale projekt, der er på kr. TÅRNBYFORSYNING A/S betaler ,15 kr. tilbage over en 10 års periode. Tårnby Kommune skal derfor finansiere kr. af det totale projekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De nye regler om finansiering af klimatilpasning på spildevandsområdet gør det nu muligt for forsyningsselskaberne, at medfinansiere projekter, som håndterer afledning af tag - og overfladevand ved at søge om tillæg til prisloftet For at der kan søges om tillæg til prisloftet i 2014 skal projekt være omkostningseffektivt i forhold til et traditionelt projekt. Projektet er mere omkostningseffektivt i forhold til et traditionelt projekt, idet der er en gevinst på ca kr. pr. år i forhold til et traditionelt afvandingsprojekt i projektets levetid. Det som er essentielt for at projektet kan blive dækket over spildevandstaksterne, er at der foreligger en kommunal beslutning om at projektet er hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Teknisk Forvaltning anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget en gennemførelse af projektet på det foreliggende grundlag under forudsætning af Forsyningssekretariatets accept af projektet. Grundlaget for projektet fremgår af vedlagte kontraktudkast, som skal underskrives af Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING A/S. TÅRNBYFORSYNING A/S afdrager sin andel over en 10 års periode. TÅRNBYFORSYNING A/S medfinansierer de komponenter som er nødvendige for håndteringen af tag - og overfladevand. Omkostninger forbundet med f.eks. flytning af belysning, beplantning og forbedring af trafiksikkerheden afholdes alene af Tårnby Kommune. Omkostninger som kan fordeles forholdsmæssigt er omkostninger til projektering og gravearbejde. En forudsætning for TÅRNBYFORSYNING A/S s deltagelse i det fælles projekt er, at der er fastlagt et dækkende servicemål. Teknisk Forvaltning anbefaler nyt mål: 3

5 TÅRNBYFORSYNING A/S skal medvirke til at reducere konsekvensen af fremtidige nedbørshændelser med henblik på at undgå oversvømmelser i lokalområdet. Der er vedlagt et detaljeret budget for projektet, samt kontrakten som skal underskrives af Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING A/S hvis der er politisk opbakning til projektet. Skitseforslaget har været fremlagt udvalget tidligere, så dette er ikke vedlagt. HØRING Berørte borgere og ledningsejere skal høres inden det endelige projekt kan vedtages og arbejdet kan gå i gang. LOVGRUNDLAG Amager Landevej er en offentlig vej ejet og bestyret af Tårnby Kommune, lov om offentlige veje (nr. 312 af 9. juni. 1971) med seneste ændringer. Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål (link til bekendtgørelsen). Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabets medfinansiering af kommunale og private projekter som trådte i kraft den 1. februar (Link til bekendtgørelsen). ØKONOMI Anlægsomkostninger: Gravearbejde, bortskaffelses af jord og sætning af kantsten Levering og plantning af træer og græsser inkl. Jord ( fra anden konto) Faskiner, brønde, tilkoblinger og permeabelbelægning Vandrende og opbygning af regnbede Cykelsti, asfaltarbejde og udvidelse af fortov Uforudsete udgifter 25%, byggeplads 10% og projektering 15% Kr.: I alt Anlægsomkostninger afholdt af selskabet: Kr. Gravearbejde, bortskaffelses af jord og sætning af kantsten Faskiner, brønde, tilkoblinger og permeabel belægning Vandrende og opbygning af regnbed Uforudsete udgifter 25%, byggeplads 10% og projektering 15% ,15 Ialt ,15 Anlægsomkostninger afholdt af Tårnby Kommunen: Gravearbejde, bortskaffelses af jord og sætning af kantsten Levering og plantning af træer og græsser inkl. Jord ( fra anden Kr

6 konto) Cykelsti, asfaltarbejde og udvidelses af fortov Uforudsete udgifter 25%, byggeplads 10% og projektering 15% Ialt INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Teknisk Forvaltning sammen med TÅRNBYFORSYNING A/S ansøger Forsyningssekretariatet om, at hæve vandbidraget i år 2014, i henhold til at kunne medfinansiere de projektkomponenter som håndterer tag- og overfladevand. at Teknisk Forvaltning benytter midler fra kontoen Renovering af kommunevejenes afløbssystemer i 2013 til indkøb af jord og træer op til kr. at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 bliver indarbejdet et anlægsprojekt på kr. at der vedtages et nyt servicemål for TÅRNBYFORSYNING A/S: TÅRNBYFORSYNING A/S skal medvirke til at reducere konsekvensen af fremtidige nedbørshændelser med henblik på at undgå oversvømmelser i lokalområdet.. at denne indstilling, hvis den tiltrædes, er dokumentation for en kommunal beslutning om at projektet anses for at være hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. jævnt fordelt over projektets løbetid /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Amager landevej projekt ansættelse /13 2 Åben Driftsomkostninger /13 3 Åben Standardkontrakt_rev 5.docx /13 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Endelig beslutning træffes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 5

7 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 3. Udbud på bleer til daginstitutioner Åben sag Sagsnr.: 13/13873 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Udbuddet vedrører levering af bleer til brug i vuggestuer og integrerede institutioner med vuggestueafdelinger. Aftalen skal træde i kræft den og være gældende til og med den , med option på forlængelse i op til 12 måneder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ordren tildeles efter tildelingskriteriet laveste pris. Ved bedømmelse af prisen, vil der blive lagt vægt på udbudsgivers oplyste nettopriser. Med henblik på at vælge den leverandør, der kan fremkomme med det for kommunens mest fordelagtige tilbud, sendes kontrakten i offentligt udbud i henhold til Tilbudslovens afsnit 2. Udbuddet gennemføres igennem kommunens udbudssystem Udbudsvagten Samhandel. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der gives accept af, at kontrakten på bleer til daginstitutioner sendes i offentligt udbud i henhold til Tilbudslovens afsnit 2. /Msv BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 4. Tillægsbevilling til støtte fra Det Danske Filminstitut. Åben sag Sagsnr.: 13/13536 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Det Danske Filminstitut kan yde støtte til biografforevisning af danske film i digitalt format i danske biografer. Kastrup Bio har ansøgt om støtte i forhold til de danske titler der blev vist digitalt i Filminstituttet har bevilget kr. i støtte. Der vedlægges skrivelse fra Det Danske Filminstitut. ØKONOMI Der vedlægges tillægsbevillingsskema (indtægt kr.) til str. konto nr reg. konto nr /01. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at /SHJ der meddeles tillægsbevilling på kr. (indtægt) som beskrevet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - tilskud fra Det Danske Filminstitut /13 2 Åben Skrivelse fra Det Danske Filminstitut om støtte til Kastrup Bio /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 5. Organisationsjustering Kultur og Fritid Åben sag Sagsnr.: 13/8983 Sagsansvarlig: shj.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ændrede sin organisation per 1. marts I forlængelse heraf principgodkendte Økonomiudvalget den 17. april og den 24. april 2013 Børne- og Kulturforvaltningen, at kultur- og fritidssekretariatet inklusive Kastrupgårdsamlingen, Naturskolen og Kulturzonen sammenlægges med Tårnby Bibliotek og de dertil hørende institutioner. Afdelingen får den samlede betegnelse Kultur og Fritid UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sammenlægningen sker formelt pr. 1. august og påbegyndes, så snart der er truffet endelig politisk beslutning efter høring af relevante fora centralt og decentralt. Formålet med organisationsændringen er at styrke kultur-, fritids- og biblioteksområdet ved at etablere en sammenhængende ledelse og administration. Det foreslås at sekretariatsdelen, i lighed med den øvrige forvaltning, fortsat har åbent torsdage til kl. 18 og i øvrigt som minimum er tilgængelig i Rådhusets åbningstider. Økonomiudvalget har på to møder i april 2013 principgodkendt organisationsændringen, idet ændringen for inden endelig godkendelse sendes til høring i relevante fora. Organisationsændringen har nu været i høring i de respektive samarbejdsudvalg, som i henhold til bilag udtrykker enighed i principperne ved overflytning af Kulturafdelingen i biblioteksregi sammen med de øvrige kulturinstitutioner. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget endelig godkender organisationsændringen på Kultur og Fritidsområdet med virkning fra 1. august 2013, hvor den nye afdeling får navnet Kultur og Fritid. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra B- og K Samarbejdsudvalg /13 2 Åben Referat. SU-biblioteket /13 9

11 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 6. Nyt SU til Kultur og Fritid Åben sag Sagsnr.: 13/5425 Sagsansvarlig: EHH.OF RESUMÉ Med henvisning til andet punkt på denne dagsorden for Økonomiudvalgets møde, forventes en ny organisationsstruktur for Kultur og Fritidsområdet at træde i kraft pr Med henblik på at afspejle den nye organisationsstruktur i SU, er der udarbejdet et forslag til et nyt SU for Kultur og Fritid. Det foreslås, at sammensætningen revurderes efter 2 år, idet der er tale om en ny organisationsstruktur. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Eksisterende TKB-SU: B-siden (5 personer) A-siden (4 personer) hvoraf en varetager sekretærfunktionen Forslag til nyt SU for Kultur og Fritid: B-siden (5 personer) A-siden (5 personer) Sekretærfunktionen foreslås varetaget af en administrativ medarbejder. Forslaget er godkendt i TKB-SU. INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at forslag til nyt SU for Kultur og Fritid godkendes. 11

13 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Nyt SU - Nyt TKB-SU.docx /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 7. Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriet vedr. årsregnskab 2011 Åben sag Sagsnr.: 11/4247 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Arbejdsmarkedsstyrelsens har ved brev af sendt Beskæftigelsesministeriets bemærkninger vedrørende gennemgang af revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beskæftigelsesministeriet har en række bemærkninger til revisions-beretningen jf. brev af Bemærkningerne kan henføres til; - manglende ledelsestilsyn, og - systematiske fejl på ministeriets område. Beskæftigelsesministeriets bemærkninger har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og forvaltningens udtalelse vedrørende decisionsskrivelsen fremgår af vedlagte udtalelse af INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at Beskæftigelsesministeriets bemærkninger meddelt i brev af samt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse af tages til efterretning. Jse 13

15 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben AS - Udtalelse på decisionsskrivelse for 2011 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 Åben Arbejdsmarkedsstyrelsens decisionsskrivelse vedr. årsregnskab / /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 14

16 8. Tårnbyhuse, afdeling Saltværkshuse, helhedsplan Åben sag Sagsnr.: 13/11566 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Bygge-og ejendomsudvalget godkendte den , at kommunen indgår i en dialog med Boligorganisationen Tårnbyhuse om renovering af afdelingerne Bredagergården og Saltværkshuse. Tårnbyhuse har nu fremsendt helhedsplan for afdeling Saltværkshuse. Planen vil medføre fysiske ændringer af bebyggelsen samt kræve et kommunalt økonomisk engagement. Boligorganisationen anmoder om kommunens tilsagn til byggeriet og godkendelse af skema A. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et projekt, der indebærer; renovering af klimaskærm inklusive nye vinduer, lejlighedssammenlægning og ombygning inklusive altaner, nye tekniske installationer, etablering af elevatorer, renovering af kælder, friarealforbedring, og nye køkkener, nye badeværelser. Den samlede investering vurderes til at udgøre kr. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der kan opnås ydelsesstøtte til et lånebeløb svarende til kr. De resterende udgifter fordeles med driftsstøtte kr. og arbejder med lejeforhøjelser kr. Kommunens økonomiske engagement vil være at yde kr., som en del af kapitaltilførselen(driftsstøtten) på 1 million kr. Derudover forudsættes en kommunal garanti på op til kr. jf. brev af fra Tårnbyhuse. Dette maksimale garantikrav består af garanti for realkreditlån med ydelsesstøtte: kr., samt evt. garanti for realkreditlån uden ydelsesstøtte: kr. i alt kr. Garantikravet kan ikke på nuværende tidspunkt indsnævres yderligere, da der endnu ikke er foretaget udpegning af medvirkende realkreditinstitut. Der er 169 lejemål i afdelingen. Efter renoveringen vil der være 137. Tårnbyhuse har oplyst, at beboerne vil blive genhuset løbende i boligselskabets andre afdelinger. 32 lejere vil således blive genhuset permanent i en af de andre afdelinger. Renoveringsperioden forventes at vare fra

17 Den nuværende leje er 517 kr./m2. Såfremt projektet godkendes i sin helhed vil lejen stige til 787 kr./m2. Afdelingens beboere har ikke godkendt helhedsplanen. Det er oplyst, at der vil blive afholdt et infomøde i august måned 2013, hvorefter planen vil blive sendt til urafstemning blandt beboerne. Urafstemning er ikke påkrævet, beslutningen kunne træffes på afdelingsmøde. Men urafstemning giver erfaringsmæssigt en bredere kreds af beboere adgang til at tage stilling til projektet, og dermed sikre en større grad af beboerdemokratisk indflydelse. Det bemærkes, at beboernes godkendelse er en forudsætning for projektets gennemførelse. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 91. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen fremdeles er positivt indstillet overfor helhedsplanen for afdeling Saltværkshuse, 16

18 at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen vil afvente resultatet af urafstemningen blandt beboerne, før der tages endelig stilling til meddelelse af tilsagn til projektet, herunder meddelelse af garanti samt tilskud til kapitaltilførsel, og at bemyndige Økonomiudvalget til at behandle sagen herunder tage endelig stilling til meddelelse af tilsagn, garanti og tilskud, såfremt beboernes godkendelse af projektet eventuelt modtages i sommerperioden 2013, hvor Kommunalbestyrelsen ikke holder møde. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Saltværkshuse helhedsplan ans med bilag /13 2 Åben Bygge og ejendomsudvalgets beslutning af /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 17

19 9. Afdeling Bredagergården, helhedsplan Åben sag Sagsnr.: 13/12937 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Bygge-og Ejendomsudvalget godkendte den , at kommunen indgår i en dialog med Boligorganisationen Tårnbyhuse om renovering af afdelingerne Bredagergården og Saltværkshuse. Tårnbyhuse har nu fremsendt helhedsplan for afdeling Bredagergården. Planen vil medføre fysiske ændringer af bebyggelsen samt kræve et kommunalt økonomisk engagement. Boligorganisationen anmoder om kommunens tilsagn til byggeriet og godkendelse af skema A. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et projekt, der indebærer; renovering af klimaskærm inklusive nye vinduer, lejlighedssammenlægning og ombygning inklusive altaner, nye tekniske installationer, etablering af elevatorer, renovering af kælder, friarealforbedring, og nye køkkener, nye badeværelser. Den samlede investering vurderes til at udgøre kr. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der kan opnås ydelsesstøtte til et lånebeløb svarende til kr. De resterende udgifter fordeles med driftsstøtte kr. og arbejder med lejeforhøjelser kr. Kommunens økonomiske engagement vil være at yde kr., som en del af kapitaltilførselen på kr. Derudover forudsættes en kommunal garanti på op til kr. jf. brev af fra Tårnbyhuse. Det maksimale garantikrav består af garanti for realkreditlån med ydelsesstøtte: kr., samt evt. garanti for realkreditlån uden ydelsesstøtte: kr. i alt kr. Garantikravet kan ikke på nuværende tidspunkt indsnævres yderligere, da der endnu ikke er foretaget udpegning af medvirkende realkreditinstitut. Der er 70 lejemål i afdelingen. Efter renoveringen vil der være 64. Tårnbyhuse har oplyst, at beboerne vil blive genhuset løbende i boligselskabets andre afdelinger. 6 lejere vil således eventuelt blive genhuset permanent i en af de andre afdelinger. Renoveringsperioden forventes at vare fra

20 Den nuværende leje er 664 kr./m2. Såfremt projektet godkendes i sin helhed vil lejen stige til 866 kr./m2. Afdelingens beboere har ikke godkendt helhedsplanen. Det er oplyst, at der vil blive afholdt et infomøde i juni måned 2013, hvorefter planen vil blive sendt til urafstemning blandt beboerne. Urafstemning er ikke påkrævet, beslutningen kunne træffes på afdelingsmøde. Men urafstemning giver erfaringsmæssigt en bredere kreds af beboere adgang til at tage stilling til projektet, og dermed sikre en større grad af beboerdemokratisk indflydelse. Det bemærkes, at beboernes godkendelse er en forudsætning for projektets gennemførelse. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 91. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen fremdeles er positivt indstillet overfor helhedsplanen for afdeling Bredagergården, at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen vil afvente resultatet af urafstemningen blandt beboerne, før der tages endelig stilling til meddelelse af tilsagn til projektet, herunder meddelelse af garanti samt tilskud til kapitaltilførsel, og at bemyndige Økonomiudvalget til at behandle sagen herunder tage endelig stilling til meddelelse af tilsagn, garanti og tilskud, såfremt beboernes godkendelse af projektet eventuelt modtages i sommerperioden 2013, hvor Kommunalbestyrelsen ikke holder møde. Jse 19

21 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ans Bredagergården m bilag /13 2 Åben Bygge og ejendomsudvalgets beslutning /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 20

22 10. Deltagelse i Nordisk Baltisk biblioteksmøde. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/13527 Sagsansvarlig: sol.uk 21

23 11. Konsulentbistand i Hjemmeplejen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/14049 Sagsansvarlig: sbo.sf 22

24 12. Seniorording for ekspeditionssekretær - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1237 Sagsansvarlig: oph_medarb 23

25 13. Fornyelse af alkoholbevilling til Caviar House & Prunier samt bestyrergodkendelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/11960 Sagsansvarlig: cel.of 24

26 14. Fornyelse af alkoholbevilling til restaurant Al Pacone - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/203 Sagsansvarlig: cel.of 25

27 15. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/9679 Sagsansvarlig: cel.of 26

28 16. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/13094 Sagsansvarlig: cel.of 27

29 17. Betaling af istandsættelsesudgifter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/13054 Sagsansvarlig: cel.of 28

30 18. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/12901 Sagsansvarlig: mja.of 29

31 19. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/12898 Sagsansvarlig: mja.of 30

32 20. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/13087 Sagsansvarlig: mja.of 31

33 21. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/13954 Sagsansvarlig: mja.of 32

34 22. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/14094 Sagsansvarlig: oib_borger 33

35 Bilagsoversigt 1. Meddelelser 1. Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger.pdf ( /13) 2. Udskrift af dombogen i Voller-sagen ( /13) 2. Renovering af cykelsti og regnvandsafledning på Amager Landevej 1. Amager landevej projekt ansættelse ( /13) 2. Driftsomkostninger ( /13) 3. Standardkontrakt_rev 5.docx ( /13) 4. Tillægsbevilling til støtte fra Det Danske Filminstitut. 1. Tillægsbevillingsskema - tilskud fra Det Danske Filminstitut. ( /13) 2. Skrivelse fra Det Danske Filminstitut om støtte til Kastrup Bio. ( /13) 5. Organisationsjustering Kultur og Fritid 1. Referat fra B- og K Samarbejdsudvalg ( /13) 2. Referat. SU-biblioteket ( /13) 6. Nyt SU til Kultur og Fritid 1. VS: Nyt SU - Nyt TKB-SU.docx ( /13) 7. Decisionsskrivelse - Beskæftigelsesministeriet vedr. årsregnskab AS - Udtalelse på decisionsskrivelse for 2011 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ( /13) 2. Arbejdsmarkedsstyrelsens decisionsskrivelse vedr. årsregnskab 2011 ( /13) 8. Tårnbyhuse, afdeling Saltværkshuse, helhedsplan 1. Saltværkshuse helhedsplan ans med bilag ( /13) 2. Bygge og ejendomsudvalgets beslutning af ( /13) 9. Afdeling Bredagergården, helhedsplan 1. Ans Bredagergården m bilag ( /13) 2. Bygge og ejendomsudvalgets beslutning ( /13) 34

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 31. januar 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere