Filip Øbro og Thomas Kildegaards. Speciale Vedr: Flybaseret termisk kortlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filip Øbro og Thomas Kildegaards. Speciale Vedr: Flybaseret termisk kortlægning"

Transkript

1 Filip Øbro og Thomas Kildegaards Speciale Vedr: Flybaseret termisk kortlægning KLT4 ViaUC Horsens marts april 2010

2 Speciale Vedr: Flybaseret termisk kortlægning Afleveret 09 April 2010 Vejleder: Jarl Rolighed Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING... 4 DATA... 5 FORARBEJDE:... 6 BEREGNINGER... 6 REMOTE SENSING TEORI... 7 FLYBASERET TERMISK KORTLÆGNING... 7 FEJLKILDER... 7 TAGMATERIALER OG EMISSIONSFAKTOR I PRAKSIS... 9 REGISTRERING AF VARMESYNDERE EMISSIONSBEREGNING KORTANALYSE ALTERNATIV MÅDE AT REGISTRERE VARMESYNDERE : FORBRUGSKORTET ANALYSE DATATILGÆNGELIGHED TERMOGRAFISK FLYDATA EMISSIONSTABEL BBR KORT KONKLUSION UNDERSKRIFTER: PERSPEKTIVERING TAK TIL: BILAG LINKS COPYRIGHT Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 3

4 Indledning I disse tider med global opvarmning og erkendelse af for stor CO2 udledning i atmosfæren, er det svært at undgå at høre om de tiltag der bliver gjort for at registrere og mindske varmeudslippet fra bygninger, hvis opvarmningsform er en stor bidragyder i form af afbrænding af fossilt brændstof. Vi forestiller os at der vil komme en del arbejde inden for dette felt i fremtiden og vil herfor gerne fordybe os i emnet.. Flere kommuner er for tiden meget interesseret i flybaseret termisk kortlægning af boligområder, med formål at registrere boliger og industri, såkaldte varmesyndere, som har stort varmetab til omgivelserne. Vi vil hermed, for et begrænset område i Horsens, gennemgå metoden og vurdere fordele og ulemper. Problemformulering Dette speciale vil gennemgå flybaseret termisk kortlægning for et repræsentativt område i Horsens og analysere registreringsmetodens fordele og ulemper. Vi vil, undervejs, undersøge den geografiske nøjagtighed, samt hvilke øvrige faktorer der spiller ind ved optagelse af termografiske flyfotos og deres omdannelse til termografiske kort.. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 4

5 Data Vi er taknemmelige over fra Andrew Flatman hos FUGRO at have modtaget termofoto over tre områder i Horsens. Vi valgte et let genkendeligt område med stor varietet i tagmaterialer. Mette Nørgaard, hos Horsens Varmeværk, har ligeledes hjulpet os med varmeforbrugdata for det valgte område. Vi benytter derudover data og kortmateriale fra: BBR Tak til Karsten Holst, Horsens Kommune. kort 10, Teknisk kort (TK3), og Kraks skråfoto. Vi udfører visuel inspektion (se fig 1, noter i bilag3) i de tvivlstilfælde omkring tagmaterialer som ikke kan fastslås ud fra Kraks ellers udmærkede skråfotos. Fig 1 Vor egen visuelle inspektion, som illustrerer varieteten af tagflader inden for et lille område. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 5

6 Handlingsforløb Forarbejde: Telefon interview med Fugro vedr. flybaseret termisk kortlægning Undervisning i VirtualMapper ved LandInspektør Susanne Høiberg Modtagelse af data fra Fugro, Andew Flatman Hr. Kartograf Jarl Rolighed er vejleder og leverer TK3 data Horsens Kommune leverer BBR data for vores område Arbejde med skema over emissionsfaktorer og tilhørende matematiske beregningsmetoder Horsens Varmeværk leverer varmeforbrugsdata for vores område. Beregninger MapInfo og Vertical Mapper bruges til følgende: Ved hjælp af flyfoto og TK3 tegnes tagflader hvorpå BBR geokodes. Vores ny tabel tilføjes emissionsfaktorer. Vi laver nu et korrigeret termokort, som sammenlignes med det oprindeligt tilsendte termodatasæt. Vi analyserer efter hvert fremstillet kort Vi afslutter med at producere et alternativt forbrugskort som tager udgangspunkt i det årlige varmeforbrug pr kvm pr bygning Her bruges også de indtegnede tagflader, hvorpå BBR geokodes. Forbrugsoplysninger fra Horsens Varmeværk indtastes. SQL forespørgsel beregner, udfra BBR og varmeoplysninger, forbrug pr kvm baseret på gennemsnitligt årsforbrug. Udfra disse oplysninger fremstilles temakort som overskueligt viser størrelsen af forbrug ved den enkelte ejendom. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 6

7 Remote Sensing teori flybaseret termisk kortlægning (Baseret på telefon interview med Andrew Flatman hos FUGRO og Kristian Andersen, COWI. Teori hentet fra PhD af David Allinson: Evaluation of aerial thermography to discriminate loft insulation in residential housing, 2007 (Se links nederst) ) Ved overflyvning af byområder foregår det på følgende måde: Flyet har monteret gyroophængt infrarødt kamera (Mikrobolometer se fig 2) som med speciel infrarød chip og infrarøde optikker registrerer emissionen fra overflader. Fig 2 Infrarødt kamera (Bolometer) som bruges af Cowi, Fugro Der registreres i det infrarøde område som ligger inden for 7,5 14 µm bølgelængde. I en flyvehøjde på 500 meter er pixelstørrelsen på jorden 50 X 50 cm (Fugro) og her måles emissionsdifferencer indenfor 0,5 C. Mikrobolometeret optager 7 billeder pr sek. Emissionsfaktoren opgives i 1/100 af 1 som er emissionen af et ideelt materiale, et såkaldt Black body som udstråler 100% af sit modtagne varme. Ex: Rød Teglsten opgives ved opslag til emissionsfaktor 0,62 Eternit : 0,95 Skifer: 0,96 Da det er emissionen fra fotograferede overflader som registreres, kræves, for at kende temperaturen, at emissionsfaktoren for det pågældende materiale kendes. Fejlkilder Udover emissionsfaktoren skal korrigeres efter avancerede formler for (se Fig 3): Taghældning (til korrektion for: kulderefleksion fra himmelrummet og varmerefleksion fra naboejendomme) Baggrundstemperatur Atmosfæriske forstyrrelser mellem tagflade og sensor. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 7

8 Fig 3 Illustration af fejlkilder ved fastsættelse af tagfladens temperatur udfra flytermografisk optagelse (David Allinson) Ved fast sættelse af bygningens varmeafgivelse til tagfladen via loftrummet, skal desuden kendes (Fig 4): Ventilationsluftskifte pr time Tagkonstruktionens form (rækkehus, valmet tag eller alm. saddeltag). Konvektion og Kondensering vil ændre tagfladens temperatur. Fig 4 Illustration af medvirkende faktorer i tagrummet ved fastsættelse af bygningens temperatur udfra flytermografisk optagelse (David Allinson) Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 8

9 Ved selve flyoptagelsen skal tages hensyn til: Ingen solpåvirkning af overflader og restvarme fra solen skal være væk. Der må ikke være Is, regn og vind over 4 meter/sek (pga chillfactor). Der må gerne være højtliggende skyer som kan skærme for rummets indstråling af kold temperatur (Fugro nævner at Velux tagvinduer i praksis måles til 52 C!) Optagelserne foregår derfor bedst mellem kl 2100 og Inde og udetemperatur skal have forskel > 20 gr Celsius Forskelle i terrænnineveauer giver geometrisk forvanskning, som skal korrigeres for korrekt positionering af data. Kamerachip registrerer ikke helt ens fra billede til billede. Dette kan give op til 1,5 meters geografisk unøjagtighed i terrænniveau. Tagmaterialer og emissionsfaktor i praksis For at fastslå materialer gøres det i praksis (Cowi) på en statistisk måde: Først optages billedet over bydelen som termofoto. Der vurderes hvor der er bygninger som "stikker ud" fra de øvrige med store emissions differencer. Der kan derefter optages et nærinfrarødt ortofoto, hvoraf kan skelnes materialer (tegl, glaceret tegl, tagpap, stål osv.). Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 9

10 Redegørelse Registrering af varmesyndere (se også flowdiagram over forløbet bilag 1) Først udvælger vi området udfra et af de tre tilsendte overflyvninger af bydele i Horsens. Den udvalgte karre begrænset af Svanes Torv, Rædersgade og Grønnegade er let genkendelig og har et stort udvalg af tagmaterialer (fig 5). Fig 5 Karreen Svanes Torv, Rædersgade og Grønnegade Vi valgte at arbejde med GISprogrammet MapInfo til dette speciale. Programmet kan ved hjælp af tillægs værktøjet Vertical Mapper, arbejde med grid (raster format), hvor hver celle har en værdi tilknyttet. Vi importerer Fugros venligst tilsendte ASC filer (fig 6) fra den termografiske overflyvning af bydelen i Horsens. Fig 6 ASC filer er ren ASCII tekst med talværdiangivelser for registreret temperatur i Celsiusgrader for hver pixel. Headeren styrer pixelstørrelse og placering ved import som grid i Mapinfo. Vi kan se at koordinaterne i nederste venstre (LL) hjørne er UTM og det skal være zone 32N. Cellestørrelse er 0,5mtr/pixel (Interpoleret fra 1mtr/pixel). Antal kolonner og rækker er nævnt øverst (ncols og nrows). Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 10

11 Inden vi importerer ASC filen, tegner vi tagfladerne udfra et TK 3 kort og et, ved hjælp af 4 punkter registreret, luft foto af området. Mapinfo kalder det at registrere rasterdata på vektorkort, eksempelvis ortofoto på TK3 BBR data for området geokodes også på kortet, for om muligt at få opgivet tagmaterialer. Vi skal bruge detaljeret matrialebetegnelse for hver eneste tagflade, for at korrigere for emissionen og da BBR har så grov tagklassifikation ( eks: fibercement, herunder Asbest (bølge eller skifereternit ) kan vi ikke bruge dem. Vi henter informationerne ved visuel inspektion (bilag 3) og udfra Kraks skråfoto. BBR s oplysninger om adresseudtræk, opvarmningsmidler og boligarealer, kan vi imidlertid godt bruge ved fremstilling af forbrugsdatakortet. Det importerede termodatasæt registreres på plads på de tegnede tagflader ved hjælp af 4 punkter. Dernæst udklippes ( trimmes ) de forskellige tag typer, så man får et grid pr. tag type. Alt øvrig data er vi ikke interesseret i, da eksempelvis generering af contour (isotermiske) kort i så fald vil interpolere mellem tagflader og eksempelvis brostensbelægning. Dette øvrige data optræder nu som NoData Hver grid repræsenterer nu et tagmateriale. Vi beregner nu med formel (se emissionsberegning, nedenfor), som til hver pixel med temperaturværdi, adderer emissionsfaktoren for de pågældende tagtyper Vi bruger funktionen Calculator i Grid manager. Hver celle i grid en får dermed en tilnærmet temperaturværdi (fig 7). Denne formel giver kun til dels vejledende resultat, da en korrekt beregning af temperaturen for tagfladerne vil være for vidtspændende for dette speciale. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 11

12 Fig 7 Tilnærmet beregning af temperatur på tagfladerne. Ill. viser beregning for tagpap Histogrammet (fig 8 ) ændrer sig ved udklipning af hver grid, da den automatisk registrerer og inddeler højeste og laveste værdier og derved forskyder skiftet fra een farve til den næste. Disse farveskift skal tilbage på plads ved at loade et gemt histogram fra rådata eller indtaste samme værdier i histogrammet. Oprindelige emissionsintervaller henover den enkelte tagflade bibeholdes, men optræder nu som temperatur intervaller. Rød er varmest og blå er koldest. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 12

13 Fig 8 Histogrammet viser fordelingen af temperaturværdier. Farve values skal fastholdes for hver tagtype. Ved beregningen får vi hermed Data korrigeret for emissionsfaktorer (Fig 9). Vi har sat rådatasættet på samme kort til sammenligning. Emissionsberegning Hvis vi placerede et teoretisk Black body, med sit 100% emission, i gadebilledet, ville det vise den korrekte baggrundstemperatur og farvereference. Ingen materialer har emissionsfaktoren 1 (100%), derfor vil tagfladerne alle registreres koldere på rådataoptagelsen. Ved korrektion for emissionsfaktor skal tagfladerne dermed blive varmere. Dette har vi konstrueret beregningsformelen udfra. Vores formel: t2=( t1*(e 1)+t 1) tillægger simpelthen emissionsfaktorens forholdstal af råtemperaturen t1 til denne i positiv temperatur retning. Formlen kan bruges for negative temperaturer, hvilket er hovedparten. (se resultat nederst kort Fig 9). Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 13

14 Fig 9 Øverste kort viser rådata. Derunder emissionskorrigeret kort. Tagene vises nu varmere Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 14

15 Fig 10 Skråfoto over området til fastsættelse af tagmaterialer. Reference bogstaver bruges ved Kortanalyse se nedenfor Kortanalyse Se fig 9,10 Fem huse undersøger vi her nærmere: A, B, C, D og E. Trods manglerne ved vor simple formel, kan resultaterne godt bruges til at analysere bygninger indbyrdes med samme tagmateriale. For at starte med B er vi overbevist om at bygningen stadig var under ombygning da flytermodata blev registreret 25.marts 09. Det vil i så fald være en stor pressening til beklædning af stilladset, som er registreret, så denne bygning ser vi bort fra i analysen.. Bygning C s tagpaptag har fået tildelt samme emissionsfaktor som andre tagpaptage, eksempelvis den største bygning mod vest. C udviser markant anden emission/temperatur. Den store bygning har fladt tag, sandsynligvis med tagpap brændt direkte på hårde isoleringbatts. Bygning C har derimod høj tagrejsning, sikkert konstrueret med ventilation. Vi ved fra David Allinson s undersøgelser(side 61) at: Convection was found tobe a heat gain as roof surfaces dropped below ambient air temperature on cold, clear, calm nights and radiative losses to the cold night sky dominated. The loft space heat balance developed for this study included radiative and convective heat exchange at the inside surfaces, and ventilation of the air. Ventilation was found to be a heat gain, under the conditions at the time of the Nottingham survey, for all but the most poorly insulated houses modelled. Radiative heat exchange dominated the heat transfer in the loft space. Vi forstår det som velisolerede huse med høj rejsning ophober varme under tagfladen på grund af ventilation, åbenbart mest for godt isolerede huse. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 15

16 Da vi forudsætter at C har ventileret tagrum, kunne dette være årsagen til den varmere tagflade. I det tilfælde er det et spørgsmål om uens taghældning,som spiller ind (Se fig 11). Fig 11 Skema viser sammenhæng mellem taghældning og varmetab ved udstråling (David Allinson) Bygning A, D og E har tagrejsning med bølge eternit. Vi ser en stor temperaturspredning mellem E og de to andre bygninger. Taghældningen er lavere hos E end hos de to andre. Fig 3 Beskriver indstrålingen fra Cold night sky. Denne refleksion vil være større for lave taghældninger, som samtidigt medfører laverer varmerefleksion fra naboejendomme, og dermed giver et koldere tag. Vi anbefaler dog at bygning E bliver undersøgt nærmere for tagrummets isolering og ventilation. Bygningen huser et diskotek som næppe kræver den store opvarmning. Vi observerer faktisk her en sammenhæng mellem lavt varmeforbrug og en registreret kold tagflade (Se næste afsnit om Forbrugskortet ). Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 16

17 Alternativ måde at registrere varmesyndere : Forbrugskortet Vi har haft mange tvivlspørgsmål undervejs i fremstillingen af termokortet, herunder tolkningen af de resulterende temperaturer og om hvorvidt kortet kan bruges til at afsløre varmesyndere. For at færdiggøre kortanalysen fremstiller vi derfor nedenstående supplerende kort som viser varmeforbrug på de enkelte ejendomme. Det alternative Forbrugskort udføres ligeledes som flyfoto, hvilket giver det gode overblik. Kortet er bygget op over aktuelle forbrugsdata per kvadratmeter for hver ejendom. På samme måde som ved ovenstående får vi farvetemaer, hvor rød er stort forbrug, over orange, gul, grøn, til blå, som er mindste forbrug. Her skal i praksis også korrigeres for mange ting: Er der supplerende opvarmningsformer: brændeovn, varmepumpe, løs gasovn? Derudover skal vurderes hvor stor andel af forbruget går til opvarmning af rindende vand, er der flere langttidsbadende teenagere, som måske ikke åbner vinduer og på denne måde holder på varmen i rummene. Dette og flere andre ting kan forskubbe det faktiske billede af opvarmningsforbruget. Fremstillingen af kortet visende varmeforbrug: (se også flowdiagram over forløbet på bilag 2) Vi bruger den samme Tegnbyg, som er tegnet tidligere af tagene og påført vejkode og husnr, bogst svarende til tabelstrukturen i BBR. Dernæst geokodes BBR på Kortet med denne nøgle. ID nummeret fra Tegnbyg har vi, ved indtastning af varmedata i ny tabel, også påført så de passer med adresser. Vi kan nu, via sql forespørgsel, få tabel som viser: bolig og erhvervs arealer, varmeforbrug for perioden (ca et år) og adresser (Fig 12). Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 17

18 Fig 12 Tegnede tagflader, BBR og varmedata sammmenlægges via SQL forespørgsel Denne tabel gemmes og der kan nu beregnes sammenlignelige forbrug pr år. Til brug for temakort over Energiklasser deles forbruget pr kvm yderligere op i erhverv og bolig som ses herunder (Fig 13). Fig 13 SQL forespørgsel som beregner forbrug pr kvm opdelt i bolig og erhverv. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 18

19 Sql forespørgselen danner, ud over ID og adressekolonner,følgende forbrugsdata (se fig 14) Læg mærke til at Horsens Varmeværks (HHV) arealer skulle stemme overens med summen af BBRs bolig og erhvervs arealer, ellers kunne de ikke bruges. 14 bygninger ud af 22 har overensstemmelse arealmæssigt: Fig 14 Resultat af SQL beregning af forbrug per år pr kvm, fordelt på bolig og erhverv Da vi besluttede at det blev for omfattende med energiklassekortet og droppede dette, valgte vi at bruge en tidligere SQL beregning, som viser de nedennævnte varmedata for alle bygninger, her i W pr kvm pr dag, men stadig baseret på årsgennemsnit (fig 15): Fig 15 Resultat af SQL beregning, visende W pr KVM pr DAG baseret på årsgennemsnittet Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 19

20 Udfra tabel fig 15 dannes så det tematiske kort (Fig 16): Fig 16 Forbrugskort Baseret på forbrugsdata. Hvide tal viser forbruget for hver ejendom Analyse Af forbrugskortet kan direkte udlæses et stort eller lille forbrug for hver ejendom. Disse resultater skal selvfølgelig også korrigeres for supplerende brug af brændeovne, gasovne og varmepumper, som er mere og mere populære. Fordelingen af varmeforbruget til rumopvarmning i forhold til opvarmning af rindende vand kan ikke umiddelbart aflæses og må indgå i beregningen, hvis husets isoleringsforhold skal fastslås. Vores alternative metode med forbrugskortet, ser vi som en væsentligt bedre metode til at konstatere varmesyndere. Data er umiddelbart nemmere tilgængelige, de viser et genemsnitligt forbrug over længere tid, ca et år, i modsætning til flyfotoets registrering på 1/7 sek. Data kan indsamles om dagen og man er ikke begrænset af vejrliget. Ved supplering med elforbrug og brug af bolig/erhverv tabellen fig 13, er det endvidere muligt at kategorisere husene med en Energiklasse. Dette forudsætter dog ajourførte BBR oplysninger. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 20

21 Datatilgængelighed Termografisk flydata Udvalget af termografisk flyfotodata er ikke stor. Det er stadig en ny metode og vi mangler derfor det store repræsentative udvalg af forskellige tagflader, til sammenligning og validering af de enkeltes fladers emissivitet Emissionstabel Til korrigering af termodata for tagmaterialer kræves emissionstal. Vi finder en hel del tabeller, som dog ikke er enige om tallene. Tabellerne er meget enige omkring metalmaterialer, men når det drejer sig om byggematerialer er de ikke enige. Vi bruger tal fra forskellige tabeller, og skeler til om resultaterne rammer den samme udetemperatur. Vi ved at de ventilerede tagflader har udetemperaturen, så farverne skal faktisk ende på samme resultat. BBR Da BBR traditionelt hovedsageligt er baseret på ejendomsejeres frivillige indsendelse af rettelser omkring ejendomme, og dermed ikke fuldstændigt ajourført, er de tilgængelige data ikke fyldestgørende for vores projekt. BBRs kategorisering af tagmaterialer (se eksempel ovenfor) er for grov, da for eksempel bølge eternit har en anden emissionsfaktor end skifer eternit. Vi laver herfor visuel inspektion af tagflader (se bilag 3) Ved fremstilling af temakort 3 omkring forbrug/kvm opdages endvidere uoverenstemmelse mellem BBRs og Horsens Varmeværks oplysninger om arealfordeling bolig/ erhverv. Der er sammenhæng i arealerne i 14 ejendomme ud af 22. Kort 10 Vi finder hurtigt ud af at vi ikke kan bruge kort 10 som baggrundskort, da vi tegner tagflader: Nøjagtigheden er ikke god ved sammenligningen med Teknisk kort 3. Fuldstændigheden i Kort 10 (31 august 2009) mangler desuden bygninger som findes endnu, og som også optræder på det ældre TK3 kort (30 august 2001). Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 21

22 Konklusion Vi har analyseret den flybaserede termografiske kortlægnings fordele og ulemper og kom frem til at metoden er vanskeligt anvendelig, da der er for mange faktorer der spiller ind herunder tidskrævende, økonomisk krævende og usikkerhedsprægede faktorer. Metoden kan kun i sjældne tilfælde bruges til at finde varmesyndere. Samme konklusion kommer Teknologisk Institut frem til i analyse af 2. marts 2010: Det er Teknologisk Instituts praktiske, såvel som teoretiske erfaringer, at man med hensyn til isoleringsstandarden af en bygning kun i relativt set sjældne tilfælde kan uddrage en korrekt og nyttig information af en termografering af bygninger fra luften. Underskrifter: Horsens d. 09 april 2010 Filip Øbro Thomas KIldegaard Perspektivering Til registrering af varmespild ser det stadigt ud til at indendørs håndholdt termografering er den mest retvisende måde at bruge termografien på. Her kendes rumtemperaturen, luftsprækker kan konstateres og man får et meget præcist billede af problemerne. Vi vil i senere rapporter undersøge andre muligheder som ligger i Flybaseret Termografering, herunder konstatering af labile grænser (hav,land), forurening af vandløb og hav, lækager i rørledninger og andet. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 22

23 Tak til: Andrew Flatman, Fugro Mette Nørgaard, Horsens Varmeværk Karsten Holst, Horsens Kommune Kristian Andersen, Cowi David Allinson, Fantastisk gennemarbejdet PhD om emnet (se link nedenfor) Mikkel Sølyst Jørgensen, Tak for inspiration Vertical Mapper instr: Susanne Høiberg Vejleder, Kartograf Jarl Rolighed Forfattere: Filip Øbro Thomas Kildegaard KLT 4 VIAUC Horsens Udført: marts april 2010 Bilag Links Rapport som støtter vores konklusion: PhD af David Allinson: Evaluation of aerial thermography to discriminate loft insulation in residential housing, _Thesis.pdf Øvrige links som støtter rapporten: Copyright Krak Fugro David Allinson Teknologisk Institut Horsens varmværk Medfølgende antal af bilag er reduceret i netversion. Flybaseret termografisk kortlægning Filip Øbro & Thomas Kildegaard 23

24 Arbejdsgang ved brug af TERMOGRAFISK data software: MapInfo og Vertical Mapper TK 3 kort Fly foto Registreres sammen Termokort placeres med registreringspunkter Termografisk kort FUGRO Tagflader tegnes og husnr bogst tilføjes tagflader, vejkode, husnr bogst. og termofoto BBR geokodes på kortet vejkode og husnr bogst BBR.txt gemmes som TAB tagflader, ID BBR, termofoto Data tilføjes i nye kolonner Emissionsfaktorer tagflader, ID BBR, termofoto emission, isol Analyse og vurdering af kort C:\ADmappe\speciale\rapport\flow1.xls

25 Arbejdsgang ved brug af FORBRUGS data software: MapInfo og Vertical Mapper TK 3 kort tagflader, ID varmedata og BBR BBR.txt + ID gemmes i TAB tagflader, ID, varmedata, BBRarealer Forbrug perioder tagflader, ID, varmedata, BBRarealer Forbrug perioder og forbrug / kvm / år BBR geokodes på kortet Kun BBRareal = VARMEareal Analyse og vurdering af kort Registreres sammen med Tagflader tegnes + ID Fly foto visende tagflader Excel med Varmedata + ID forbrugstema interval fastsættes Beregning til forbrug/kvm/år arbejdsproces kort eller tabel

26

Teknisk forståelse af termografiske

Teknisk forståelse af termografiske Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Teknisk forståelse af termografiske billeder - Vinduer Termografiske billeder kan, hvis de anvendes rigtigt, være gode som indikatorer for fejl Stol

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Termografi TERMO GRAFI Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Tag temperaturen på energiforbruget Termografiundersøgelser afslører, hvor godt

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ Remote Sensing Kortlægning af Jorden fra Satellit. Indledning Remote sensing (også kaldet telemåling) er en metode til at indhente informationer om overflader uden at røre ved dem. Man mærker altså på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv. 1854 Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1306125_358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport

Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Demo Rapport Målerapport for luftgennemtrængelighed i bygning, samt termografisk inspektion af bygning. Undersøgelsessted: Dato for undersøgelse: Undersøgelsessted Dato for undersøgelse Afd. Nord. Thomasmindevej 10

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

ebutler - din adgang til informationer om boligens el- og varmeforbrug

ebutler - din adgang til informationer om boligens el- og varmeforbrug ebutler - din adgang til informationer om boligens el- og varmeforbrug Denne introduktion beskriver: 1. hvordan du logger ind i ebutler Side 1 2. hvilke informationer du kan se i ebutler Side 2-5 3. fejlkilder

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion (11 p) 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Info-database om geodata.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen

LUFTFOTO. Historie, teknik og anvendelse. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen LUFTFOTO Historie, teknik og anvendelse Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen Lars Tyge Jørgensen Specialkonsulent i Fotogrammetri og Remote Sensing i Registreringsenheden, Landkortområdet

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere