Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Januar 2013

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 7 Udvikling siden Læsevejledning 8 Virksomhedsplan Forvaltningen 9 Sammenhænge til andre planer/dokumenter 9 Forvaltningens budget Kvalitetskontrakten 10 Visioner 11 Visioner i Teknik- og Miljøforvaltningen 12 Forvaltningens generelle fælles fokusområder 13 Forvaltningens specifikke fokusområder 14 Sekretariatet, Plan og Byg 15 Sekretariat-team 16 Særlige fokusområder 16 Væsentligste opgaver 17 Plan-team 20 Særlige fokusområder 20 Væsentligste opgaver 21 Byg-team 22 Særlige fokusområder 23 Væsentligste opgaver 23 Natur og Miljøafdelingen 25 Særlige fokusområder 25 Landbrug og Natur 26 Særlige fokusområder 26 Væsentligste opgaver 27 Virksomheder og Grundvand 29 Særlige fokusområder 29 Væsentligste opgaver 30 Teknik og Beredskab 35 Park, Havn & Natur 37 Særlige fokusområder 38 Park og Vej 40 Særlige fokusområder 40 Væsentligste opgaver 41 Ejendomscenter og Rengøring 44 Særlige fokusområder 46 Gis, trafik og projekter 48 Særlige fokusområder 48 Væsentligste opgaver 49 Bilag 1 1

4

5 Forord Virksomhedsplan 2013, for Teknik- og Miljøforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune, er sat efter samme koncept, som den første samlede virksomhedsplan, udarbejdet Virksomhedsplanen er udarbejdet for at give et samlet overblik over mål og handlingsplaner i organisationen, og sikre, at de peger i samme retning. Herunder, at forvaltningens mål og handlinger er i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes visioner, som er udgangspunkt for planen. Planen er en beskrivelse af, hvordan forvaltningen i sit daglige arbejde i 2013 vil udmønte de politiske beslutninger, herunder specifikt det vedtagne budget Budget 2013 bliver et budget, som bliver meget driftsorienteret, idet de afsatte midler primært dækker opgaver som vedligeholdelse fx. renovering af Østermarkskolen i Aars. Planen er tænkt til internt brug, til brug for politikerne, ledelsen og andre forvaltninger, som kan se hvilke opgaver, der bliver løst i forvaltningen og hvilke fokusområder, forvaltningen har. Valg af fokusområder og beskrivelser af dem er primært sket i de respektive sektioner / teams, som løser opgaverne. Dermed, er virksomhedsplanen forankret, og der er taget ejerskab i forvaltningen for planen og fokusområderne. Det giver incitamentet til en målrettet indsats for at nå de opstillede mål. Et udkast af planen blev forelagt chefgruppen for Teknik og Miljøforvaltningen til godkendelse januar Herefter blev planen forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til orientering den 28. januar God læselyst til dig, og ikke mindst, god arbejdslyst til alle forvaltningens medarbejdere. Hilsen Jens Chr. Olesen Forvaltningschef Januar

6 6 Indledning

7 Indledning Indledning Udvikling siden 2007 Virksomhedsplan 2013 gælder for Teknik- og Miljøforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune. I 2007, da Vesthimmerlands Kommune blev dannet, var opgaverne fordelt på 2 forvaltninger; Teknisk forvaltninge og Plan & Miljøforvaltningen. I februar 2008 blev forvaltningerne samlet i 1: Teknik og Miljøforvaltningen. I 2010 blev kloakforsyning, som følge af ny lovgivning, skilt fra i selskabet Vesthimmerlands Vand A/S, men rengøringen af de kommunale bygninger kom til, som en selvstændig enhed i Teknik og Miljøforvaltningen. I juni 2011 blev de to eksisterende stabsfunktioner: Plan & Byg, og Sekretariatet samlet i en stab, med 3 teams. Samtidig blev rengøringsenheden en del af ejendomscentersektionen. Forvaltningen er i 2013 organiseret som vist figur 1. I diagrammet er angivet antal årsværk i de respektive afdelinger. Forvaltningen beskæftiger 64 årsværk i administrationen, ca. 60 i de grønne områder og ca. 80 i rengøringsenheden. Natur og Miljø Afdelingschef Elise B. Stilling Landbrug og Natur Virksomheder og Grundvand Forvaltningschef Jens Chr. Olesen Stabsfunktion Stabsleder Kim Stadsvold GIS, Trafik og Projekter Park og Vej Teknik og Beredskab Afdelingschef Jørgen Hansen Park, Havne og Natur Ejendomscenter Vejcenter Beredskab Figur 1: Teknik- og Miljøforvaltningens organisering i 2013 Opgaverne i forvaltningen er planlægning, myndighedsopgaver inden for byggeri, drift og anlæg af veje, havne, færger, grønne områder, natur, miljø og bygninger. Plan- og Byg-teams, samt Natur og Miljø, er især karakteriseret af, at en stor del af opgaverne er i myndighedsudøvelse ved ansøgninger fra borgere og virksomheder (byggeri, landbrugsudvidelser, ændring af natur, vandløb o.lign.). Teknik og Beredskab tilrettelægger og udfører i stor udstrækning drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver i lokalsamfundet, Vesthimmerlands Kommune. Salg af grunde, servicering af politisk udvalg og forvaltningen med mere, sker i Sekretariatsteamet. 7

8 Indledning Læsevejledning Virksomhedsplan 2013 starter med en overordnet beskrivelse af forudsætningerne for planen. Herefter giver Virksomhedsplan 2013 en beskrivelse af, hvordan Teknik og Miljøforvaltningen vil bidrage til en realisering af de visioner, der er fastlagt i ledelsesgrundlaget for Vesthimmerlands Kommune. Beskrivelserne af forvaltningens hovedopgaver og væsentligste projekter er opstillet efter forvaltningens organisering. Det vil sige, at Virksomhedsplan 2013 indledes med en beskrivelse af forvaltningen som helhed, tværgående opgaver og fokusområder. Derefter følger en mere detaljeret beskrivelse de enkelte afdelingers og sektioners opgaver og særlige fokusområder, samt konkrete projekter. Bilag 1 er en status for, hvorvidt de udpegede fokusområder i virksomhedsplanen for 2012 blev nået. 8

9 Teknik og Miljøforvaltningen Virksomhedsplan 2013 Forvaltningen Sammenhænge til andre planer/projekter. Det vigtigste grundlag for virksomhedsplan 2013 er kommunens ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget kan læses på / politiker og værdier / ledelsesgrundlaget. Ledelsesgrundlaget beskriver visionerne for lokalsamfundet og for virksomheden, Vesthimmerlands Kommune, samt de værdier der ledes ud fra. De særlige fokusområder, der er fremhævet senere i virksomhedsplan 2013, er udvalgt med udgangspunkt, i de visioner, ledelsesgrundlaget fremhæver. Den gældende kommuneplan indeholder en række retningslinjer, som giver de rammer, forvaltningen skal og bør løse opgaver inden for, fx i forbindelse me ansøgninger fra borgere og virksomheder. Kommuneplanen kan læses på eller / kommuneplan. Kommunen har et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Systemet er recertificeret i juni Forvaltningens samlede driftsbudget 2013 fordeler sig herefter således: Forvaltningens samlede driftsbudget 2013 fordeler sig herefter således: Driftsbudget 2013 (mio. kr.) Udgifter Indtægter Fælles 0,7 - Sekretariat, Plan og Byg 27,9-5,5 Teknik 117,3-40,8 Natur og miljø 17,8-1,2 Teknik- og Miljøforvaltning i alt 163,7-47,5 Følgende rådighedsbeløb blev vedtaget afsat på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget 2013: Anlægsbudget 2013 Udgifter Indtægter Byggemodninger 3,0-3,0 Anlæg i øvrigt 20,1 - Visioner Ledelsesgrundlaget for Vesthimmerlands Kommune fastlægger de visioner og værdier, som den samlede forvaltning skal ledes ud fra. Visionerne er fastlagt som pejlemærker for lokalsamfundet og for virksomheden Vesthimmerlands Kommune. 9

10 Teknik og Miljøforvaltningen Lokalsamfundet: Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og i landsbyerne - med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø. Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse. Virkelyst Gode liv Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde Vesthimmerland prioriterer sundhed, natur, nærhed og ægthed Overblik Vækst i erhverv og bosætning skal bero på: Bæredygtig planlægning Respekt for områdets natur- og kulturværdier Et tæt samspil med borgerne Virksomheden: Vi vil tilbyde ledere og medarbejdere udfordrende og trygge rammer for at løse de daglige opgaver og inspirere dem til at tage initiativ og medansvar for organisationens udvikling. Virkelyst Det gode arbejdsliv Planlægning Vi vil fastholde og udvikle medarbejderne samt tiltrække nye medarbejdere ved at være kendt som en attraktiv og spændende arbejdsplads. Vores planlægning bygger på en sammenhængende helhedstænkning hvor kvalitet er et nøgleord og blandt andet sikres gennem målsætning og evaluering. Visioner i Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningen mener det er vigtigt, at virksomhedsplan 2013, fastlægger nogle mål og handlinger - pejlemærker for, hvordan vi som forvaltning, kan medvirke til realiseringen af de visioner, der er for virksomheden Vesthimmerlands Kommune. Forvaltningen mener, at det er vigtigt, som del af virksomhedsplanen, at få fastlagt nogle mål og handlinger eller pejlemærker for, hvorledes vi som forvaltning og dermed en del af virksomheden Vesthimmerland, vil søge at bidrage til en realisering af de beskrevne visioner. 10

11 Teknik og Miljøforvaltningen Virkelyst Forvaltningen ønsker dialog, gennemsigtighed og åbenhed i løsningen af opgaverne. Dialogen (med borgerne og virksomhederne)være klar og let forstålig, uden at de juridiske og forvaltningsmæssige hensyn/regler tilsidesættes. Vi vil sikre og fastholde gode bo- og etableringsmuligheder, både for virksomheder og borgere. Det vil vi gøre ved at tilbyde god infrastruktur og effektiv, kvalitetssikret sagsbehandling. Som virksomhed vil vi bevare Teknik- og Miljøforvaltningen som en god og attraktiv arbejdsplads, med fagligt kompetente medarbejder, der yder borgerne en høj grad af service. Medarbejderne skal opleve tillid og tryghed med faglige udfordringer i det daglige. Medarbejderne skal opleve, at der tages ledelsesmæssigt ansvar i forbindelse med ændringer af organisationen og prioritering af opgaver. Samarbejde på tværs af afdelinger, sektioner og forvaltninger skal medvirke til at højne kvaliteten og effektiviteten. De tre ting, sammenholdt, skal medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god kultur i forvaltningen, hvilket igen kan medvirke til større effektivitet og kreativitet i et positivt miljø. Forvaltningens virkelyst skal sammen med lokalsamfundets virkelyst bidrage til visionen om det gode liv; dog under hensyn til hele (lokal) samfundets interesser. Det gode arbejdsliv Som virksomhed vil vi sikre, at sagsbehandlingen og opgaveløsningerne i lokalsamfundet gør, at udvikling, byggeri og anlæg m.v. sker under hensyn til natur og miljø, så sundhed, trivsel og livsglæde dermed styrkes. Kvaliteten af sagsbehandlingen skal være høj, så borgere, ansøgere og virksomheder kan have tillid til forvaltningens afgørelser. Kvalitet i sagsbehandlingen kan medvirke til et fagligt attraktivt arbejdsmiljø og lyst til at gøre en forskel. Vi vil arbejde på at have en uformel omgangstone, med høj en grad af humor, der gør det attraktivt at komme på arbejde. Overblik og planlægning I den daglige administration, sagsbehandling og planlægning vil vi, så vidt muligt, vælge bæredygtige løsninger, der skaber balance mellem benyttelse og beskyttelse af landskab og natur og øvrige fælles ressourcer. Vi vil minimum fastholde værdien af kommunens aktiver; i form af bygninger, veje, havne, færger og grønne områder. I 2012 var der afsat øgede midler til fx bygningsrenovering, mens der i 2013 kun er afsat få midler. Den pressede økonomi i kommunen har gjort opgaven vanskeligere, men forvaltningen vil arbejde for at fastholde værdierne. Vi vil søge at fastholde og udvikle den nødvendige viden og knowhow i forvaltningen til løsningen af opgaverne. Klare mål og prioriteringer skal sammen med opfølgning på de respektive opgaver være med til at sikre en god planlægning, såvel på opgaver, som økonomi og en kompetente medarbejderstab. Mål og resultater Hovedmålet for forvaltningen i 2013 er at opretholde en god service og sagsbehandling. De mangeartede opgaver og fokusområder som beskrives i virksomhedsplanen 2013 er et udtryk for den prioritering, som er nødvendig i forhold til de budgetmæssige ressourcer, der er afsat af Byrådet. Det er vigtigt at forstå, at nogle opgaver ikke er med i virksomhedsplan 2013, fordi prioriteringen har været anderledes. Eksempler på sådanne opgaver er bl.a. tilsyn ud over de i loven 11

12 Teknik og Miljøforvaltningen klart fastsatte og påkrævede tilsyn. Forvaltningens generelle fælles fokusområder Forvaltningen vil i 2013 blive styret efter fire parametre (i tilfældig rækkefølge): 1: Medarbejdertilfredshed Medarbejdertilfredsheden skal måles ved hjælp af den lovpligtige trivselsundersøgelse. Den gennemføres i forbindelse med arbejdspladsvurderingerne. Medarbejdertilfredsheden skal styrkes gennem dialog og værdibaseret ledelse. 2: Faglig kvalitet Den faglige kvalitet er udtryk for det serviceniveau de enkelte afdelinger har på de forskellige driftsopgaver. Serviceniveauet er fastsat af Teknik og Miljøudvalget, ud fra de tildelte ressourcer og prioriteringerne. Serviceniveauet beskrives for udvalgte opgaveområder, og der udføres løbende kontrol af serviceniveauet på disse. 3: Økonomisk effektivitet Den økonomiske effektivitet med fokus på forvaltningens økonomi, styres ved hjælp af månedlige LISrapporter, suppleret med specialværktøjer i særlige opgaveområder. Borgertilfredshed Borgertilfredshed sikres ved en registrering og behandling af borgerhenvendelser, kontakt til og dialog med borgere, virksomheder, handelsstand- og idrætsforeninger, landsbyråd med flere, samt tilfredshedsundersøgelser på udvalgte områder. Forvaltningens specifikke fokusområder De tiltag, forvaltningen samlet vil have særlig fokus på i 2013, er beskrevet nedenfor. Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Servicemål For kommunen som helhed er i 2012 fastlagt servicemål i form af svartider på kommunens mange forskellige myndighedsopgaver. I 2013 vil vi for Teknik- og Miljøforvaltningen kvalificere servicemålene for forvaltningen så de overfor ansøgere m.v. angiver service med flere parametre end blot sagsbehandlingstiden. At få beskrevet nogle servicemål for forvaltningen såvel samlet set som på diverse opgaveniveauer. Service kan godt være andet end blot det antal dage, det tager at meddele en afgørelse. For eksempel hvorvidt og hvordan dialogen frem til afgørelsen o.lign. forløber. Disse øvrige servicemål søges formuleret. JCO og chefgruppen for Teknik og Miljø Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline juni Øget digitalisering af forvaltningens opgaver se de statslige udmeldninger. Lovgivningen betyder bl.a. at alt det fra Teknik og Miljøforvaltningen som kan og skal digitaliseres, skal være digitaliseret senest ved udgangen af Derudover skal digitaliseringen være af en sådan grad, at borgerne i stor udstrækning har adgang til deres egne sager fx via Med øget digitalisering af den offentlige sektors data bliver såvel validitet af data som hurtig tilgængelighed for såvel medarbejdere, erhvervsliv som borgere endnu vigtigere. Gennemgangen skulle gerne anvise mulighed for bedre ressourceudnyttelse.

13 Teknik og Miljøforvaltningen Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Interne projekter og større opgaver Oprettes en screenings-gruppe som løbende og så tidligt som muligt får kvalitetssikret vores videre sagsbehandling af projekter/ ansøgninger. F.eks. ved kommunale byggerier, større vejanlæg, naturgenopretning, shelters o.lign. Sikre at kommunale projekter, byggerier, anlæg m.v. er tilstrækkelig belyste fra starten til at vurdere hvorvidt og/eller hvordan de kan gennemløbe myndighedsbehandling m.v. Det forventes også at forvaltningen i 2013 vil skulle bidrage til følgende planlægningsopgaver, hvor det primært er kommuneplanlæggerne under Kultur, Plan og Fritidsforvaltningen som er tovholdere: Landbrugs- og jordbrugsplanlægning, herunder blandt andet for lokalisering af større landbrugsbyggerier Klimatilpasning Biogasplanlægningen Mere detaljeret udmøntning af byudviklingsplanerne for de 4 større byer i kommunen På de følgende sider beskrives afdelings- og sektionsvist dels organiseringen, fokusområder og de væsentligste opgaver som de respektive afdelinger/sektioner skal varetage i

14 14 Teknik og Miljøforvaltningen

15 Sekretariatet, Plan og Byg Sekretariatet, Plan og Byg er en stabsenhed, som referer til forvaltningschefen og har 17,1 årsværk. Staben er organiseret i 3 teams. Sekretariatet varetager serviceopgaver på tværs af forvaltningen og en række fag- og specialopgaver som fx. økonomistyring, kollektiv trafik, rotter, taxibevillinger mv. Plan-teamet varetager landzonesager og lokalplanlægning. Bygge-teamet behandler byggeansøgninger fra det private, erhverv og det offentlige. Byg Team Kristina Ginnerup Fagkoordinator Stabsleder Kim Stadsvold Plan Team Sekretariat Team Sekretariatets driftudgifter er primært tilskud til kollektiv trafik, busdrift og færgedrift, samt rottebekæmpelse. Driftsindtægter er jordleje, samt gebyr for rottebekæmpelse. Plan s driftsudgifter er primært til konsulenter, fx.til planudarbejdelse. Byg s driftsindtægter er byggesagsgebyrer. Driftsindtægterne og -udgifterne i forbindelse med salg af ubebyggede grunde og ejendomme er tilknyttet udvalgets budget. 15

16 Sekretariatet Sekretariat-team er normeret med i alt 6,1 årsværk, som refererer til stabslederen. Sekretariatet varetager tværgående opgaver på bl.a. økonomiområdet for forvaltningen, og specifikke fagopgaver som angivet herunder. Irene Thomasen Grundsalg (bolig), jordudlejning Tina L. Nielsen Fakturabehandling, posthåndtering, taxi, færgeri, lønindberetning Peter Hansen Rotteanmeldelser, fakturahåndtering, posthåndtering Stabsleder Kim Stadsvold Hedvig Naur Lyngby sekretær for forvaltningschefen, færgeri, dagsordner Per Larsen Forvaltningens overordnede økonomi, kollektiv trafik Anette Jensen Økonomistyring, færgeri Bettina Breiner Grundsalg (bolig / erhverv) jordudlejning, grundejerforeninger, kommunikation, webredaktør for forvaltningen Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline 16 Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S Fokus på forenkling og effektivisering af administrative procedurer i forbindelse med bogholderi/økonomi og vagtplanlægning. Det skal blandt andet ske ved anskaffelse af et bedre og tidssvarende billetsystem. Optimering af markedsføringen, herunder nyt lay-out på sejlplaner og annoncer, aktiviteter på færgen samt pressemeddelelser. Skabe systematisk opgaveløsning og dermed bedre løsninger og overblik over de samlede administrative opgaver for dermed at få en bedre udnyttelse af de afsatte ressourcer. En bedre synliggørelse af færgen kan medføre øget indtægtspotentiale. ANJE, TLN, HNLY Der vil gennem hele 2013 være fokus på opgaverne. Indkøb og implementering af billetsystem forventes i første kvartal.

17 Sekretariatet Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Handlingsplan for rottebekæmpelse På baggrund af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 696 af d ), er der udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelsen i Vesthimmerlands Kommune. I handlingsplanen er der opsat nogle retningslinjer og mål, som Sekretariatet og bekæmpelsesfirmaerne skal forsøge at leve op til. At optimerer rottebekæmpelsen i kommunen og at leve op til nye krav i bekendtgørelsen. TLN i samarbejde med bekæmpelsesfirma og Borgerservice. Væsentligste opgaver Administration Administration Udvalgsbetjening Hvad Primær udarbejdelse af dagsordener til Teknik- og Miljøudvalgets møder og videresendelse af punkter til øvrige udvalg. Sikre ensartet, præcis og kortfattet opstilling af dagsordenspunkterne og kvalitetssikring af dem. Løbende dialog med de ansvarlige for dagsordenspunkter. 0,2 årsværk Løbende. HNLY/KST Økonomistyring Hvad Udarbejde budgetforslag, budgetopfølgning, samt regnskab for forvaltningens overordnede økonomi. Konsulent for andre afdelinger vedr. økonomi og VIS. Sikre løbende styring af overholdelse af projektbudgetterne i Teknik og Miljøforvaltningen. Løbende dialog med de faglige ansvarlige for projekterne i budgettet. 0,2 årsværk Løbende PEL/ANJE 17

18 Sekretariatet Service Grundsalg Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune. At øge omsætningen i kommunen, så der forsat er udvikling. Opgave- /Projektbeskrivelse At sikre gode bosætningsmuligheder, både for nuværende borgere og tilflyttere, og dermed udvikling for kommunen. At give køberne en god og fair behandling, så kommunen udadtil fremtræder som en god aktør / samarbejdspartner når det handler om køb af fast ejendom.pålægning af moms har været medvirkende til et fald i salget. 0,93 årsværk. Løbende BBH/IRT Administration Færgeri Hvor/Hvad Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S Rutefart mellem Hvalpsund og Sundsøre Opgave- /Projektbeskrivelse Færgeriet ejes af Skive og Vesthimmerlands kommuner. Den daglige drift varetages af Vesthimmerlands Kommune. Opgaven omfatter vagtplanlægning, brochurefremstilling, dagsorden, rekvisitionssalg, bogføring, budget, regnskab samt statistik. For 2013 modtager færgeriet i tilskud - fra hver - kommune kr Administrationsvederlaget af selskabet udgør årligt kr , som reguleres med KL s fremskrivning. Administrationen udgør ca. 3/4-1 årsværk. Løbende hele året TLN/HNLY/ANJE/JCO 18

19 Sekretariatet Kategori Kollektiv befordring Hvor/Hvad Tilbud om offentlig befordring i hele Vesthimmerlands Kommune. At opfylde gældende krav om befordring af skoleelever, og give øvrige borgere tilbud om kollektiv befordring. Opgave- /Projektbeskrivelse Sammen med Nordjyllands Trafikselskab og Børne- og Skoleforvaltningen, via køreplanlægning. at sikre befordring af folkeskoleelever i.h.t. gældende lovkrav og lokale beslutninger om serviceniveau, at arbejde for kollektive trafiktilbud, der giver kommunens unge reel mulighed for videreuddannelse og indenfor de givne ressourcer at arbejde for kollektive trafiktilbud til borgere i alle dele af kommunen. P.t. er afsat i alt 9,7 mio. kr. til driftstilskud til lokale busruter, teletaxi m.v. (v/nt) samt 0,7 mio. kr. til individuel handicapkørsel (v/nt). Ca. 0,15 årsværk Løbende med årlig deadline for køreplanlægning i februar. PEL Myndighed Rottebekæmpelse Hvor I hele kommunen At bekæmpe rotter i både land- og byzone effektivt. Projektbeskrivelse I samarbejde med en privat aktør fører Vesthimmerlands Kommune tilsyn med alle ca ejendomme i landzone og landbrug i byzone 2 gange årligt. Yderligere bekæmpes de rotter, der anmeldes af ejerne hurtigst muligt efter anmeldelsen. Det udgør ca henvendelser årligt. Der laves årligt indberetning til Miljøstyrelsen om antal anmeldelser, hvilke ejendomme, bekæmpelsesmidler osv. Der er efter EU-udbud indgået aftale fra til med Mortalin A/S Rottebekæmpelsen koster ca. 0,4 mio. kr. årligt og der bruges ca. ¼ årsværk på opgaven. Løbende bekæmpelse, og halvårlig tilsyn. TLN/JPH 19

20 Plan Plan-team er et team med 3½ årsv. og som referer til stabslederen. Helle Ingvardsen Lokalplanlægning, servitutter Stabsleder Kim Stadsvold Johanne Lundager Lokalplanlægning, arkitektur Hanne Tobiasen Lokalplanlægning Ulrik Pedersen Landzoneadministration Teamet varetager administrationen af planloven og byggeri i det åbne land. De primære opgaver i teamet er lokalplaner og landzoneadministration. Lokalplanerne bliver screenet for krav om miljøvurdering. Konkrete projekter screenes, herunder landzonesager, for krav om VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med tilhørende kommuneplantillæg. Teamet har en del samarbejde med andre fagområder i forvaltningen, da teamet skal forholde sig til andre fagområder fx byggeloven, beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer, kystnærhedszone, bevaringsværdige kulturmiljøer, drikkevandsudpegning, jordforurening, spildevandsplan. Der er tæt samarbejde med Kultur-, plan- og fritidsforvaltningen, som arbejder med den overordnede planlægning, kommuneplanen. Teamet deltager i Bygningskultur 2015, som kulturarvsstyrelsen har igangsat, i forbindelse med deres landsdækkende gennemgang af fredede bygninger. Ligeledes varetager teamet spørgsmål vedrørende bygningsarbejde på udpegede bevaringsværdige bygninger i kommunen. I 2012 er der endeligt vedtaget 8 lokalplaner. Alle planer er screenet for miljøvurdering. Der er inden årsskiftet til 2013 opstartet planlægning for 6 lokalplaner, som forventes endeligt vedtaget i Der vil løbende indgå flere lokalplanopgaver til opstart i rne i teamet er i 2012 opgraderet fra 2½ årsværk til 3½ årsværk, idet landzoneadministrationen er flyttet fra byg-team. Landzoneadministrationen behandler årligt ca sager om byggeri eller ændret anvendelse af arealer i landzone, som kræver landzonetilladelse jf. planloven. I de fleste sager er teamet i dialog med ansøger om anvendelse og placering, inden der kan udstedes landzonetilladelse, ligesom der bruges en del tid på vejledning om lovens bestemmelser og hensigter. Hertil kommer vejledning og vurdering af projekter, som fører til, at der ikke skal søges land zonetil - ladelse, eller hvor landzonetilladelsen indgår i en miljøgodkendelse. 20

21 Plan Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Skabeloner for screening Ensretning og forbedret tværfaglig sagsbehandling. Evaluering og optimering af screeningsskemaer vedr. miljøvurdering og VVM. /tovholder HEI Deadline Fokusområde i 2013 Procesoptimering for lokalplaner Forbedret tværfaglig sagsbehandling. Udarbejdelse af procedure (inkl. interne høringer i kommunen). Fokusområdet hænger tæt sammen med fokusområde for forvaltningen vedr. tværfaglig sagsbehandling. /tovholder HEI Deadline Fokusområde i 2013 Bygningskultur 2015 Bidrage til bevarelse af bygningsarven Afklaring af rammer for det videre arbejde /tovholder JLU Deadline Væsentligste opgaver Myndighed Planlægning Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At understøtte udvikling i byggeriet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Lokalplanlægning, miljøvurdering og VVM, bygningsbevaring, servitutter/deklarationer. 2 ½ årsværk Løbende JLU, HEI, HTO 21

22 Byg Myndighed Landzoneadministration Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At understøtte udvikling i byggeriet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Landzonetilladelser og vurderinger af projekter i det åbne land, udstykningssager og ejendomsavancebeskatnings-forespørgsler. 1 årsværk. Løbende ULPE Byg-team er et team med i alt 6,5 årsværk som refererer til stabslederen. Kristina Ginnerup Fagkoordinator, større byggeri Jane Svenningsen udstykning, sagsafslutning, BBR Hanne Tobiasen Byggesager erhverv, bolig, landbrug Stabsleder Kim Stadsvold Kirsten Mogensen BBR, sagsoprettelse, sommerhusbenyttelse, gebyropkrævning Kenneth H. Jensen Større byggesager, erhverv Karina Christensen byggesager enfamiliershuse, sommerhuse, legepladser, vindmøller Johanne Mahler byggesager enfamiliershuse 22

23 Teamet varetager admini stra tionen af bygge loven og vedlige holdelse af BBR. Den primære opgave i teamet er behandling af bygge ansøg ninger. Byg Inden en bygge til ladelse kan udstedes, skal det sikres, at projektet overholder bestem mel ser i bygningsreglementet. Byggesagsbehandling omfatter også undersøgelse af om byggearbejdet overholder en række andre lovgivninger bl.a. planlægning, miljøbeskyttelse og natur beskyttelse. I ca. en tredjedel af sagerne er der behov for at inddrage andre myndigheder, fx. kommunens Natur & Miljø eller eksterne myn dig heder fx miljøcentre eller Jord brugs kom mis sion. Bygningsreglementets bestemmelser og anden lovgivning kan medføre en dialog om tilpasning af projektet så lovgivningen kan overholdes. Teamet behandler sager om lovliggørelse, fx hvor der ikke er søgt om en nødvendig tilladelse før et byggearbejde er udført, og hvor vilkår stillet i en tilladelse ikke er opfyldt. Lovlig gørelser er tidskrævende, og opgaven nedprioriteres ofte. Bl.a. undgår teamet at tage sager op af egen drift, også selv om der er en formodning om et ulovligt forhold. Byggesagsbehandlerne har de seneste år behandlet omkring 900 sager årligt. Det forventede antal i 2013 er på samme niveau eller lidt flere sager. Ud over behandling af ansøgninger yder teamet også vejledning om lov giv ningen for byggeprojekter, der ikke skal søges tilladelse til. Teamet varetager vedligeholdelse af Bygnings- og Boligregistret, BBR. De fleste byggesager medfører ændringer i BBR. Dertil kommer ændringer i registret, som ikke sker i tilknytning til en byggesag. BBR anvendes af både mægler, borgere og andre med interesse i bebyggelser. Registret danne bl.a. baggrund for beregningen af ejendomsværdiskatten. De ressourcer, en konsekvent gennemgang af registret ville kræve er desværre ikke muligt lige nu. Især tekniske anlæg kan mangle korrekt registrering og teamet opfordrer derfor til, at borgere selv gennemgår deres BBR og melder rettelser ind, således at registret over tid kan blive korrekt og beregningerne, der foretages som følge af registret kan blive endnu mere korrekte. Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 BBR-register Vindmøller skal indberettes i BBR som tekniske anlæg. Der skal ske kontrol af arealer på ældrecentre/plejehjem o.l. Vindmøller Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) 8, stk. 4. Arealer sikre korrekt udbetaling af boligsikring /tovholder JSV / KAM Deadline Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Digitalt byggesagsarkiv Udarbejde beslutningsgrundlag samt beskrivelse af processen og mulige forløb ved en digitalisering af byggesagsarkivet. Give offentligheden digital adgang til byggesagsarkivet og herved reducere ressourceforbruget på forespørgsler om tegninger og andet materiale fra arkivet. Øge effektiviteten i sagsbehandlingen gennem lettere adgang til tidligere sager. KRT løbende Fokusområde i 2013 Afslutning af verserende byggesager Der skal ske opfølgning på verserende byggesager med henblik på afslutning. Sikre at BBR er ajourført, hvilket blandt andet medfører korrekt ejendomsvurdering, mv. /tovholder JSV / IRT Deadline

24 Byg Væsentligste opgaver Myndighed Byggesagsbehandling Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At løse myndighedsopgaver i henhold til bl.a. byggeloven og plan loven, at støtte udviklingen i byggeriet i over ens stem melse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Byggesagsbehandling og BBR. 6,4 årsværk Løbende HTO, JSV, KCH, KHJ, KAM,KRT, JOHM 24

25 Natur og Miljø Natur og Miljøafdelingen har en afdelingschef, en sekretær og to sektioner. Afdelingschefen refererer til Forvaltningschefen. Afdelingen består af de to sektioner Landbrug og Natur samt Virksomheder og Grundvand. I alt i afdelingen er der 22,1 årsværk. Afdelingschef Elise B. Stilling Administration Hanne Magnussen Natur og Landbrug Virksomheder og Grundvand Driftsbudget 1 Vesthimmerlands Udgift Indtægt Kommune 180 Teknik- og miljøforvaltning Natur & Miljø Udgifterne er primært til vedligeholdelse af vandløb og til konsulenthjælp i forbindelse med tilsyn, tilladelser og godkendelser, samt planlægning på vandområdet. Indtægterne stammer fra brugerbetaling for tilsyn og godkendelser De to sektioner ledes af hver sin sektionsleder, som har en koordinerende funktion, med et fagligt ansvar for hvert hovedfagområde. I fællesskab lægger lederne den faglige linje i sagerne og aftaler den interne ressourcefordeling. Afdelingschefen er personaleansvarlig. Natur- og miljøområdet er underlagt et certificeret, lovbestemt kvalitetsstyringssystem. Certificeringen opnåede vi i juni 2009 og blev recertificeret i juni I kvalitetspolitikken og systemet er der beskrevet, hvilke mål afdelingen har, og hvordan den udfører sit arbejde. I systemet er der en kompetenceplan, som beskriver de nødvendige kompetencer, der skal til for at udføre arbejdet. Systemet gør medarbejdernes kompetencer op. Hvis der mangler kompetencer, skal de så vidt muligt indkøbes. På dette grundlag tilrettelægges kursusaktiviteten under hensyn til budgettet. I 2012 fik afdelingen udarbejdet og godkendt vandhandleplan, 5 naturhandleplaner, vandforsyningsplan og spildevandsplan. I 2013 skal disse mange planer implementeres, foruden at der skal udarbejdes en affaldsplan. Desuden skal de mange nye it-systemer indarbejdes. Fokusområde i afdelingen i 2013 vil være implementeringen af vand- og naturhandleplaner, som er en tværgående opgave, og en forbedring af VVM-afgørelser. 25

26 Natur og Miljø Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Indsatsen på vand- og naturplanområdet Mål Få organiseret det meget store arbejde, så implementeringen kan foregå efter handleplanerne og sådan, at kommunen kan få del i de afsatte midler. Desuden skal der skabes mulighed for, at en række medarbejdere kan få lejlighed til at arbejde med projekter. Proces og aktivitet Der etableres en projektorganisation med projektgruppe for spildevand, vådområder, vandløb og natur. Grupperne ledes af en projektleder med reference til afdelingschef og sektionsleder. /tovholder EBS Deadline December Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet Forbedre VVM screening Blive bedre til at lave VVM-screeninger og miljøvurderinger Arbejdet begynder med et internt fælleskursus i januar 2013, som fokuserer på procedurer, indhold og formål med en VVM. Den erhvervede viden vil vi bruge året igennem til at forbedre kvaliteten af VVM-arbejdet. /tovholder EBS Deadline December

27 Natur og Miljø Landbrug og Natur er en sektion som referer til afdelingschefen i Natur og Miljø og har 12,6 årsværk. Landbrugsgruppen Bente Nors Carl Erik Bruntse Lene Andersen Lene Louise Buur Lise Overgaard Olav Dyhrberg Fogtmann Sektionsleder Flemming Andersen Naturgruppen Lone Kjær Per Egge Rasmussen Signe Skov Andersen Lise Overgaard Vandløbsgruppen Camilla Ståle Sundstrup Henrik Gorm Hansen Livinus I. Ugwoke Lene Andersen Lene Louise Buur Landbrug og Natur løser hovedsageligt myndighedsopgaver i det åbne land inden for naturbeskyttelse, vandløb og landbrug. Godkendelse af husdyrbrugenes udvidelser er en kompleks proces, der skal sørge for at undgå skader på natur og miljø. En stringent lovgivning, der betød, at næsten alle ændringer på et husdyrbrug skulle miljøgodkendes, er siden marts 2011 blødt op og nye områder bliver løbende omfattet af disse lempede regler. Det medfører, at en del projekter kan gennemføres via anmeldelser frem for en mere tidskrævende miljøgodkendelsesproces. I det åbne land varetager sektionen, desuden på beskyttelsesområdet et stort antal andre forskelligartede opgaver, som eksempelvis administration og registrering af beskyttet natur, tilsyn med sten- og jorddiger, offentlighedens adgang til naturen og tilsyn med fredninger. Staten har planlagt at analyse kommunens 3 beskyttede områder i På vandløbsområdet skal balancen mellem afvanding og gode betingelser for dyr og planter findes i de mange forskellige vandløb; forhold, der også skal varetages ved ekstreme vejrsituationer. Som konsekvens af de mange vandløbsprojekter i forbindelse med vandhandleplanen vil der være behov for omfattende revidering af vandløbsregulativer og forbedring af kendskabet til de private vandløb. Afledning af regnvand fra de stadig større tagflader og faste arealer på et husdyrbrug er en særlig opgave, når løsningen er udledning til vandløb. En anden særlig opgave i sektionen er tilsyn med og godkendelse af de 4 dambrug i kommunen. Med den endelige vedtagelse af Statens natur- og vandplaner og godkendelse af de kommunale natur- og vandhandleplaner er sektionen tillagt nye og omfattende arbejdsopgaver. Løsning af disse opgaver søges løst primært internt gennem projektgrupper. Der er oprettet projektgrupper indenfor vådområder, naturprojekter og vandløbsprojekter. Sektionen forventer i 2013 at skulle bidrage med en væsentlig indsats med et tillæg til kommuneplanen med henblik på udarbejdelse af retningslinjer, der udpeger og sikrer særlige værdifulde landbrugsområder for hele kommunen. Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet En mere naturlig natur Kommunen ønsker at bekæmpe invasive plantearter som primært glansbladet hæg og rynket rose samt i mindre omfang canadisk og sildig gyldenris og japansk og kæmpepileurt. 27 I første omgang vil en bekæmpelse skulle hindre en yderligere spredning af de invasive arter først og fremmest i og til naturarealer men

28 Landbrug og Natur Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet Landbrugstilsyn At foretage flere uanmeldte tilsyn og dermed indhente bedre viden om de faktiske miljømæssige forhold på en landbrugsbedrift og i sidste ende nedsætte belastningen af miljøet. Landbrugsgruppen foretager årligt godt 200 varslede tilsyn på husdyrbrug. Varslingen sker ved brev mindst 14 dage før besøget og begrundes i reglerne efter retssikkerhedsloven. Erfaringsmæssigt konstaterer vi til tider ved tilsynene, at der er sket tilretninger i driften indenfor varslingsperioden. Miljøstyrelsen har da også flere gange påpeget, at kommunerne foretager for få uanmeldte tilsyn. Ca. 10 % af de planlagte ordinære tilsyn udvælges tilfældigt til et uvarslet tilsyn. Tilsynet kan foretages med mindre begrænsninger og stadig indenfor retssikkerhedslovens bestemmelser. /tovholder Landbrugsgruppen. FAN er tovholder. Deadline Slutningen af Fokusområde i 2013 Mål Rydning af fortidsminder Kommunen ønsker at pleje gravhøje. I 2013 fokuseres hovedsageligt på højgrupper, markante gravhøje og særlige fortidsminder fx langdysser. I 2013 skal der også laves en plan for fremtidens løbende pleje af gravhøje, så alle fortidsminder kan blive plejet i fremtiden. Proces og aktivitet Bedre formidling omkring de mest markante fortidsminder. Rydning af fortidsminder sker i tæt samarbejde med lodsejeren. Der skal foretages rydning af gravhøje og deres nære omgivelser. Gravhøje, der bærer tegn på slid fra græssende dyr, skal hegnes. Bedre og tydelig offentlig adgang, hvor det er muligt. Mere formidling i form af informations/kortborde, som skal laves i samarbejde med museet. En del af opgaven er at skabe økonomisk grundlag for at få udført plejen. /tovholder LNK er tovholder med hjælp fra LEL. Deadline Udgangen af Fokusområde i 2013 En mere naturlig natur Mål Ansøgning om støtte fra Grøn Vækst til etablering af græsningsselskab på ca. 450 ha med fokus på pleje af kyst- og engfugle Nordjylland. Dermed skabe større sammenhængende engfugle lokaliteter i Vesthimmerlands-, Jammerbugt -, Mariagerfjord-, Rebild- og Aalborg Kommuner Proces og aktivitet Gennem etablering af hegn, generel engfugle pleje, forbedret adgang til naturen og formidling vil lodsejere, Agri Nord og ovenstående kommuner sikre og forbedre naturtilstanden, samt bevidstgøre de mange biologiske værdier omkring de truede enge. /tovholder PRA / LEL Deadline Udgangen af

29 Landbrug og Natur Væsentligste opgaver Myndighed Landbrug Landbrugsdriften sker efter fastlagte regler i god balance og harmoni med omgivelserne. Opgaven Opgaven omfatter primært: - Tilsyn med anlæg og arealer på husdyrbrug - Miljøgodkendelse af husdyrbrug - Miljøtilladelse af husdyrbrug - Behandling af anmeldelser - Erklæringer 5 årsværk Landbrugsgruppen Myndighed Natur på land Løsning af opgaver i henhold til bl.a. Naturbeskyttelsesloven Opgave Opgaven omfatter primært: - Indsats- og handleplaner for Natura 2000 områder - Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven - Data- og kortopdatering - Udtalelser til miljøgodkendelser og lokalplaner - Bygge- og beskyttelseslinjer - Fredninger. Tilsyn og planlægning af pleje af private arealer - Planlægning af naturgenopretningsprojekter 3 årsværk Naturgruppen 29

30 Landbrug og Natur Myndighed Vandløb Løsning af opgaver i forbindelse med vandløbs- og okkerloven samt dambrugsområdet. Opgave- /Projektbeskrivelse Opgaven omfatter primært: - Indsats- og handleplaner for vandplanen - Tilsyn med vandløb og digelag - Godkendelse og tilsyn med dambrug - Administration af vandløbs- og okkerloven - Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand - Vandløbsregulativer - Vandløbsforbedrende projekter 3 årsværk Vandløbsgruppen med assistance fra styregruppen for vandplaner 30

31 Virksomheder og Grundvand Virksomheder og Grundvand er en sektion som refererer til afdelingschefen i Natur og Miljø og har 7½ årsværk. Industrimiljø Anna Elise Jansen Lise B. Harbo vakant Spildevand Bastian E. Jensen Lise B. Harbo Sektionsleder Vakant Grundvand og vandforsyning Bastian E. Jensen Dorthe Berg Irene Thomasen Jordforurening og olietanke Christian Olesen Stine U. Dauggaard Anna Elise Jansen Råstoffer Christian Olesen Sektionen arbejder med et bredt udvalg af myndighedsopgaver, fra drikkevandforsyning, jordforurening, spildevand til miljøgodkendelser og miljøtilsyn på industrivirksomheder. Sektionen er tildelt 7½ årsværk fordelt på 8 medarbejdere. På grund af det meget brede udvalg af opgaver, fordelt på relativt få medarbejdere, stilles store krav til den enkelte medarbejders kompetencer og fleksibilitet. Den fortsatte udvikling i øget antal arbejdsopgaver, der skal løses med færre medarbejdere, stiller samtidig skarpe krav til løbende prioritering af ressourcer, og det har været nødvendigt at nedprioritere stadig flere opgavetyper. 1 Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Process og aktivitet Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Udarbejdelse af indsatsplaner i samarbejde med vandværker og øvrige interessenter. Sikre beskyttelse af drikkevandet. BEG og DOB Mål /tovholder Deadline Område Aars, 2013 Område Vognsild, 2013/2014 Fokusområde i 2013 Proces og aktivitet Mål /tovholder Deadline Lokal løsning, 1. juli 2014 Kloakering, 2015 Spildevand i områder udpeget til forbedret rensning Gennemgang af spildevandsanlæg i de udpegede områder (Ullerup og Klotrup/Bygum ), samt efterfølgende identifikation og implementering af løsning (lokal eller kloakering). Reducere næringsstofbelastningen i de udpegede områder. LBH og BEG 1 Afventer afklaring fra Naturstyrelsen med hensyn til de krav der kan stilles i nitratfølsomme indvindingsområder / indsatsområder med hensyn til nitrat. 31

32 Virksomheder og Grundvand Fokusområde i 2013 Affaldsplan Udarbejde ny affaldsplan med beskrivelse af de nuværende affaldsforhold i kommunen samt identifikation og vurdering af fremtidige indsatsområder. Sikre effektiv og fremtidssikret affaldshåndtering i kommunen. /tovholder LBH Deadline Væsentligste opgaver Myndighed Jordforurening Hvad Kontrol og håndhævelse. Myndighedsopgaver i henhold til jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning. Løsning af myndighedsopgaver efter jordforureningsloven f.eks.: - 8 tilladelser til ændret anvendelse - 19 tilladelser til genanvendelse af forurenet jord - Påbud ved forurening - Indeklima som følge af forurening - Jordflytning - Løbende opdatering af områdeklassificering - Forurening af villaolietanke - Interne høringer i forbindelse med plan-/byggesager - Tilsyn med frivillige oprensninger Tilsyn med mulige forureninger ved brand, trafikuheld og lignende. Godkendelse af jordvarmeanlæg. 1,2 årsværk Løbende. CHO, SUD, AJN Myndighed FAKTA Miljøgodkendelse meddeles efter ansøgning fra virksomheden. Miljøgodkendelse annonceres i de lokale aviser og på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen giver virksomheden ret til at forurene men beskytter samtidig naboer og miljø. Virksomheden opnår 8 års retsbeskyttelse på miljøgodkendelsen. Industrimiljø Hvad Kontrol og håndhævelse. Minimering af miljøbelastning fra industri og private gennem kontrol og håndhævelse af miljølovgivningen. Udarbejdelse af miljøgodkendelse til godkendelsespligtige virksomheder i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, samt efterfølgende tilsyn med at miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Tilsyn med overholdelse af miljølovgivningen hos øvrige virksomheder og private. 2,0 årsværk Løbende. AJN, SUD, LBH, CHO 32

33 Virksomheder og Grundvand Myndighed Myndighed Myndighed Spildevand Hvad Kontrol og håndhævelse. Sikre at spildevand afledes efter gældende lovgivning samt at den miljømæssige belastning af recipienter reduceres. Meddelelse af tilslutningstilladelse til industrielt spildevand til offentlig kloak samt tilhørende tilsyn. Meddelelse af tilladelser for afledning af spildevand i det åbne land. Udarbejdelse af spildevandsplan og tilhørende tillæg. Tømningsordning for bundfældningstanke 1,0 årsværk Løbende. LBH og BEG Olietanke og andre tankanlæg Hvad Kontrol og håndhævelse. Kontrol med olietanke. Vurdering af anmeldelser om etablering og sløjfning af olietanke samt eventuelt tilsyn i forbindelse med fjernelse af større nedgravede tanke. Tilsyn med større tankanlæg samt opfølgning i forbindelse med inspektioner af tanke over liter. Tilsyn på benzinstationer. 0,3 årsværk Løbende. CHO, SUD Svømmebade Hvad Kontrol og håndhævelse. Godkendelse og tilsyn med svømmebade. Godkendelse i forbindelse med etablering eller ændring af svømmebade. Tilsyn og kontrol med overholdelse af krav til vandkvalitet. 0,3 årsværk Løbende. LBH 33

34 Virksomheder og Grundvand Myndighed Myndighed Råstoffer Hvad Kontrol og håndhævelse. Sikre at indvinding af råstoffer sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. I forbindelse med etablering af nye råstofgrave meddeles gravetilladelse. Der gennemføres tilsyn med aktive råstofgrave samt i forbindelse med reetablering. 0,3 årsværk Løbende. CHO Grundvand og vandforsyning Hvad Kontrol, håndhævelse og planlægning. Sikre hensigtsmæssig anvendelse og fordeling af grundvandsressourcen, med hensyn til både drikkevand, erhverv og naturen. Sikre at drikkevandet overholder kvalitetskravene. Sikre fremtidig vandforsyning gennem udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet samt vandforsyningsplan til forsyning af hele kommunen. Tilladelser til at etablere boringer og tekniske anlæg Tilladelser til indvinding og behandling af grundvand Tilsyn med vandværker og boringer Kontrol af drikkevandskvaliteten Planlægning (vandforsyningsplan og indsatsplaner) 2,0 årsværk Løbende. BEG, DOB, IRT 34

35 Virksomheder og Grundvand Myndighed Erhvervsaffald Hvad Kontrol og håndhævelse. Tilsyn og håndhævelse af håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald. Regler for håndtering og bortskaffelse af affald fremgår af affaldsbekendtgørelsen, mens affaldsordninger er beskrevet i kommunens regulativer. Opgaver: Udarbejdelse og vedligeholdelse af affaldsregulativer Klassificering af erhvervsaffald Tilsyn og håndhævelse i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af affald Tilsyn og kontrol i forbindelse med eksport/import af affald. Affaldsregistrering - vurdering og kontrol med transportører, indsamlere og behandlere. Affaldsdata vurdering og kontrol med indberetninger. 0,4 årsværk Løbende. 35

36 36 Virksomheder og Grundvand

37 Teknik og Beredskab Teknik og Beredskab Afdelingen blev etableret den 1. januar 2010, i forbindelse med en større organisationsændring i Teknik og Miljøforvaltningen. Afdelingen ledes af en afdelingschef der indenfor det tekniske område refererer til Forvaltningschefen for Teknik- og miljøforvaltningen, og indenfor beredskabsområdet til Beredskabskommissionen. Park og Vej sektionsleder Henrik Jensen GIS, Trafik, Projekter sektionsleder Jørgen Kristensen Afdelingschef Jørgen Hansen Vejcenter sektionsleder Louise Ingemann Broberg Park, Havne, Natur sektionsleder Carsten Agesen Ejendomscenter sektionsleder Tomas Mørk Beredskab beredskabschef Jørgen Hansen Det tekniske område er opdelt i 5 sektioner, Park, Havne og Natur Gis, Trafik og Projekter - Park og vej - Vejcenter - Ejendomscenter. Hver af de fem sektioner ledes af en sektionsleder som har udelegeret ansvar og kompetence til en række selvledende ressourcepersoner med hver sit hovedfagområde. Afdelingschefen er trivselsansvarlig, og skal sikre et ligeværdigt sammenhæng mellem den enkelte medarbejders ansvar og kompetence. Afdelingschefen skal sikre at afdelingen til stadighed er en spændende og attraktiv arbejdsplads der kan fastholde og tiltrække personale, som en del af fastholdelsen vægtes social ansvarlighed højt. Afdelingschefen skal sikre det nødvendige rum til faglig og personlig udvikling i afdelingen, herunder tilførsel af nødvendig kompetence i takt med samfundsudviklingen. Det påbegyndte arbejde med udarbejdelsen af en individuel udviklingsplan for hver enkelt medarbejder, i henhold til aftalen om kompetenceudvikling indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere, vil blive færdiggjort i Den enkelte medarbejder er sammen med afdelingens ledelse ansvarlig for vedligeholdelse af opnået kompetence, for derved at bevare sin styrke på arbejdsmarkedet. Afdelingschefen er ansvarlig for at afdelingens opgaver løses på et højt fagligt niveau i et samspil med politikere, den øvrige organisation og afdelingens brugere. Markedsføring skal synliggøre vores drift og projekter for både interne og eksterne kunder og tydeliggøre for kunderne hvad de får for deres penge. Markedsføringen skal bidrage til at skabe identitet og stolthed hos medarbejderne, og vise at kommunen er en attraktiv arbejdsplads, for at skabe bedst muligt grundlag for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. Interne og eksterne kunder vil altid blive mødt med en positiv indstilling til opgaven og får en god og ærlig forklaring på spørgsmål. Afdelingen udarbejder i fællesskab, styret af afdelingschefen en handlingsplan der indeholder servicemål og investeringsplaner ud fra politiske ønsker, visioner og de tildelte økonomiske ressourcer. 37

38 Teknik og Beredskab Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Tilgængelighed Fokus på tilgængeligheden i forbindelse med udførelsen af afdelingens drifts og anlægsopgaver, samt indgå i en tættere dialog med DH s tilgængelighedsudvalg. Sikre at afdelingens drift og vedligeholdelsesarbejder samt anlægsarbejder lever op til lovgivningens tilgængelighedskrav, og handicappolitikken i Vesthimmerlands Kommune. JHA Gennem hele 2013 vil der være fokus på opgaverne Fokusområde i 2013 Videreudvikle HelhedsOrienteret Drift/Dialog (HOD) i Afdelingen Videreudvikle Helhedsorienteret drift/dialog i afdelingen gennem åben og synlig ledelse, forventningsafstemning og et tillidsfuldt samarbejde sektionerne imellem. /tovholder Deadline Sikre en smidig og effektiv opgaveløsning med færrest mulige administrative rutiner for at løse opgaven. JHA i samarbejde med sektionslederne Løbende organisationsudvikling 38

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2/16

Indholdsfortegnelse 2/16 Beretning 2013 Teknik, Miljø & Erhverv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fakta om 2013... 3 2.1 Byggesagsteam... 3 2.2 Ejendomsskatteteam... 5 2.3 Det kommunale bygningsteam... 5 2.4 Servicekorps...

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013

28-01-2013 16:08 Virksomhedsplan 2013 Indhold 1.1 Ledelse af... 3 1.2 Tværgående udvikling... 4 1.3 MED-udvalg og arbejdsmiljø... 8 1.4 Digitalisering og Gis... 9 2.1 Planrådgivning og strategisk planlægning + ledelse... 15 2.2 Bygningsbevaring

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social-

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 INDLEDNING... 5 VISION OG TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 8 TVÆRGÅENDE POLITIKKER OG

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere