Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2013"

Transkript

1 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2013

2 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Halvårets resultat og formueudvikling side 5 Samfundsansvar side 5 Markederne i 1. halvår 2013 side 5 Forventningerne til 2. halvår 2013 side 6 StockRate Invest Globale aktier, afdelingens profil side 6 Risikofaktorer side 8 Fund Governance side 10 Bestyrelse og direktion side 11 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Globale Aktier side 12 NOTER Porteføljesammensætning side 14 Anvendt regnskabspraksis side 16 Indgåede aftaler side 18 Halvårsrapport

3 GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST Medlemmernes egen forening StockRate Invest er medlemmernes egen investeringsforening, der ledes af en bestyrelse. Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S varetager den daglige administration af Investeringsforeningen. Hvordan bliver du medlem? Du kan blive medlem af Investeringsforeningen Stock- Rate Invest ved at købe andele. Du kan søge oplysninger om Investeringsforeningen StockRate Invest på Afdelingen er børsnoteret på NASDAQ OMX og kan købes gennem alle pengeinstitutter. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte foreningens distributør: Fondsmæglerselskabet Stock- Rate Asset Management, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød, telefon , Generalforsamling Seneste ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest blev afholdt onsdag den 20. marts 2013 i Handelsinvests lokaler, 7400 Herning. Næste ordinære generalforsamling afholdes i foråret Investeringsforeningen StockRate Invest c/o Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning Telefon CVR-registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Direktion Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Adm. direktør Jens Balle Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg Depotselskab Handelsbanken filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.), Sverige, Havneholmen 29, 1561 København V. Rådgiver Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået aftale om rådgivning med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød. På baggrund af en nøje testet udvælgelsesproces investeres i ca. 50 selskaber på globalt plan. Halvårsrapport

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapport for 2013 for Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Halvårsregnskabet giver et retvisende billede af den danske UCITS og afdelingens aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i den danske UCITS og afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som den danske UCITS henholdsvis afdelingen kan påvirkes af. Hillerød, den 23. august 2013 Direktionen for Handelsinvest investeringsforvaltning A/S Jens Balle Adm. direktør Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest Jørgen Almberg Formand Flemming Nielsen Næstformand Troels Gjerrild Randi Bach Poulsen Halvårsrapport

5 LEDELSESBERETNING Halvårets resultat og formueudvikling De finansielle markeder bærer præg af, at vi er ved et vadested. Nøgletal indikerer det ene øjeblik, at vi oplever vækst for det næste øjeblik at indikere det modsatte. Det får mange kortsigtede investorer til at reagere ofte overilet, hvilket formentlig var stærkt medvirkende til, at de finansielle (aktie)markeder udviklede sig negativt i andet kvartal efter et ganske positivt første kvartal. Uroen til trods, har StockRate Invest Globale Aktier fået et samlet positivt afkast på 4,2% i de to første kvartaler af Afkastet er noget lavere end det benchmark (MSCI AC Large Cap Gross), som foreningen måler sig mod. Årsagen er beskrevet i afsnittet om markederne 1. halvår Det samlede resultat i foreningen blev på tkr. mod tkr. i samme periode sidste år. UDVIKLINGEN I MEDLEMSFORMUEN TKR Generalforsamlinger I 2013 er afholdt en ordinær generalforsamling den 20. marts Markederne 1. halvår 2013 Efter nogle betydelige op- og nedture endte aktiekurserne på globalt plan med en samlet stigning på 7,5% (MSCI AC Large Cap inkl. udbytter) opgjort i DKK. Fra årets begyndelse og frem til 21. maj 2013 steg aktiekurserne med 15,4%, for så frem til udgangen af juni måned at vise et kursfald på 10,0%. Kursudsvingene har bl.a. været påvirket af svage og lidt skuffende nøgletal fra Kina og EU-området. Mod halvårets slutning meddelte den amerikanske centralbank, at den overvejer at tilpasse opkøbet af amerikanske statsobligationer til den økonomiske udvikling. Dermed kan det komme på tale at trække likviditet ud af markederne. Fortolkningen af centralbankchefens udmelding, skabte efterfølgende uro på aktiemarkederne, og var den primære baggrund for kursfaldet på ca. 10% i maj/juni. Det er paradoksalt, at kursfaldet blev udløst af centralbankens udmelding om tegn på positive økonomiske tendenser MSCI AC Large Cap Gross, 1. halvår Den samlede medlemsformue steg med 25,5 mio. kr. i første halvår 2013 og formuen udgjorde 237,1 mio. kr. 30. juni Samfundsansvar StockRate Invest har vedtaget en politik om samfundsansvar, der er en forlængelse af investeringsinstruksen. Det er bestyrelsens opfattelse, at ønsket om langsigtede gode afkast går hånd i hånd med politikken om samfundsansvar. Politikken for samfundsansvar har i øvrigt ikke medført ændringer i porteføljesammensætningen. Der kan læses mere om foreningens politik på foreningens hjemmeside på Udviklingen for aktiemarkederne er ovenfor illustreret ved MSCI AC Large Cap Gross indekset. Et sådan indeks sammenvejer kursudviklingen for et betydeligt antal enkeltaktier, der er børsnoteret over hele verden. Beregningen sker ved, at man sammenvejer de enkelte selskabers kursudvikling gennem en vægtning med børsværdien af selskabet. Halvårsrapport

6 Det betyder at de største selskaber indgår med størst vægt, og har den største indvirkning på udviklingen i indekset. I indeksudviklingen i første halvår 2013 gemmer der sig et par væsentlige faktorer, som bør tages i betragtning, når afkastet for StockRate Invest skal vurderes. Efter en meget lang periode, hvor japanske aktier har været totalt uinteressante for internationale investorer, medførte omlægninger af de pengepolitiske forhold i Japan, at aktiekurserne er steget med ca. 15% i første halvår af Det japanske aktiemarked udgør ca. 10% af verdens aktiemarkeder, hvilket indebærer et bidrag til den generelle udvikling med ca. 1,5%, opgjort i DKK. Væsentligt er også, at der efter flere års lav interesse for finansielle aktier, så kom især de amerikanske finansielle aktier til overfladen i 1. halvår. Interessen fra investorerne har betydet en efterspørgsel, der har sendt de finansielle amerikanske aktier op med ca. 20%. Dette forhold har bidraget til udviklingen i verdensindekset med godt 3%. Da vi har fravalgt at investere i japanske og finansielle aktier, er det betydelige forklaringer på den lavere performance for porteføljen. Forventningerne til 2. halvår 2013 De seneste måneders udvikling peger i retning af, at især USA er på vækstsporet. Den internationale valutafond (IMF) forventer således at væksten i USA bliver på knap 2% i år, 3% i 2014 og 3,5% i Desværre er forventningerne ikke helt så positive for Europa. Det samme gælder for Kina, der trods høje vækstrater ikke helt lever op til forventningerne. Det er dog de selskabsspecifikke udviklinger, der er interessant for StockRate Invest, og som på længere sigt vil påvirke aktiekurserne. Nok kan dag-til-dag nyheder skabe positiv eller negativ stemning på aktiemarkederne. Hvis de stærkeste selskaber fortsætter med at øge indtjening og finansiel styrke, kommer der på sigt en afsmitning i aktiekurserne, som man med blot en beskeden tålmodighed kan få glæde af. Fondsmæglerselskabet StockRate s analyser viser, at de økonomisk stærkeste selskaber har formået at øge såvel omsætning som indtjening i deres seneste årsregnskab. En analyse af udviklingen for de 50 selskaber i foreningens portefølje har vist følgende: 48 af de 50 selskaber har haft positiv vækst i omsætningen Den gennemsnitlige vækstrate i omsætning var på 15% 42 af de 50 selskaber har haft positiv vækst i indtjeningen Den gennemsnitlige vækstrate i indtjeningen var på 13%. Efter den årlige rebalancering ultimo maj der i dag 54 selskaber i foreningens portefølje. Foreningen er fortsat optimistisk m.h.t. den langsigtede økonomiske udvikling i verden og forventer, at den igen tager fart med USA i førersædet. Det vil yderligere bidrage til selskabernes indtjeningsevne, der i forvejen er solide. Denne udvikling vil på lidt længere sigt have en positiv effekt på aktiekurserne. Som situationen er i dag, forventes stigende aktiekurser for de økonomisk stærkeste selskaber i takt med, at de globale økonomiske usikkerhedsfaktorer bliver adresseret. StockRate Invest Globale Aktier Afdelingens profil StockRate Invest Globale Aktier Udloddende har en aktiv strategi, med henblik på at investere i nogle af de økonomisk stærkeste aktier i verden. Udvælgelsen sker primært ved hjælp af rådgiverens egenudviklede rating model, StockR8. Afdelingen har til hensigt at investere i et begrænset antal aktier på globalt plan uden hensyn til den enkelte akties vægt i afdelingens benchmark. Den valgte strategi skal give porteføljemanageren mulighed for at skabe et afkast, der ligger over benchmark. Porteføljemanageren kan af hensyn til omkostningerne fastsætte en minimumsinvestering pr. selskab. Det tilstræbes, at enhver investering indledningsvis ikke afviger væsentligt fra 2 pct. af afdelingens formue, således at afdelingen tilstræber investering i 50 selskaber. Denne aktive strategi, skal være med til at give foreningen et merafkast i forhold til afdelingens benchmark. Den anbefalede investeringshorisont er minimum 4 år, da der kan forekomme kursudsving på aktiemarkederne samt på grund af omkostninger ved køb og salg. Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med rapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder- Halvårsrapport

7 ne, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens L vur-- nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i dering af afdelingens særlige risici fremgår afdelingen henvises til det gældende prospekt, der kan hentes på Afdelingens profil Børsnoteret Udbyttebetalende Risikoklasse: 6 Benchmark: MSCI AC World LC (EUR, Gross) ISIN kode: DK Porteføljerådgiver: Fondsmæglerselskabet StockRatee Asset Management A/S Ledelsen vurderer, at der ikke er nogenn usikkerhed ved indregning og måling eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke er indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets af slutning. Markedernee og resultaterne i 1. halvårr Afdelingens afkast har i 1. halvår 2013 været v på 4,2% % efter alle foreningens omkostninger. Særlige risici herunder forretningsmæssige og fi- markeder, har afdelingen a enn forretningsmæssig risiko nansielle risici Da afdelingen investerer i aktier på de internationale på udviklingen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af a en generel markedsrisiko, landerisiko, selskabsspecifikk risiko, branchespecifik risiko, valutari- afsnit om siko og rådgiverrisiko. I halvårsrapportenss markederne i 1. halvår, risikobeskrivelse og risikofak- typer torer kan man læse l nærmeree om de forskellige af risici samt omm foreningenss overordnedee vurdering af disse risici. USA er fortsat afdelingens a største investeringsområde, da der her findes et stort antal økonomiske stærke selskaber. Forudsat vi ikke ændrer investeringsstrate- i USA gien, vil den økonomiske og politiske udvikling have særlig stor betydning for afdelingenss fremtidige afkast. Der er dog tale om en globall portefølje med global eksponering, hvorfor udviklingen i økonomien generelt har stor betydning for afdelingens resultater. Forventninger til 2. halvår 2013 På baggrund af udviklingen i den globale økonomi i det seneste halvår, samt udviklingen i selskabernes indtje- til afkast for ning, fastholder foreningen forventningenn afdelingen på mellem m 5-12% % for De japanske og finansiellee selskaber har indtil videre ikke haft tilstrækkelig økonomisk kvalitet til at indgå i investeringsforeningens portefølje. Halvårsrapport

8 Risici ved investering Al investering indebærer risici således også investering via investeringsforeninger. Risici kan være generelle for et marked eller de kan være specifikke for en afdeling eller et medlem. Aktivtyper StockRate Invest investerer i aktier på globalt plan. Aktier er generelt mere risikofyldte end typiske obligationer. Aktier afspejler de enkelte selskabers markedsværdi. Går et selskab konkurs og/eller markedets tillid til et selskab forsvinder, kan aktiekursen falde til nul. Generelle risici Der er en række forskellige risici, men populært taler man primært om disse risici i forbindelse med investering i aktier: Markedsrisiko Landerisiko Selskabsspecifik risiko Branchespecifik risiko Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Modpartsrisiko Udstederrisiko Rådgiverrisiko Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvikler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det marked, der investeres i. Mange markeder har indbyrdes sammenhæng, men man kan søge at minimere markedsrisikoen ved at investere i flere aktivklasser. Der er stor forskel på markedsrisikoen for eksempelvis danske obligationer og kinesiske aktier. Det gør ikke det ene til en bedre investering, men er blot et eksempel på, at risikoen er forskellig. Landerisikoen dækker over udviklingen i de enkelte lande. StockRate Invest Globale Aktier investerer globalt og investeringerne er spredt på flere lande. Selskabsspecifik risiko er de risici, der knyttes til det enkelte selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en god branche, men være dårligt ledet. I denne situation vil et sådant selskab typisk give et dårligere eller endog negativt afkast. Spredningskravene i en investeringsforening medvirker til at mindske de selskabsspecifikke risici. StockRate Invest Globale aktier investerer typisk i 50 selskaber med en ligelig fordeling af midlerne. Den selskabsspecifikke risiko er derfor meget minimeret. Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche. Man kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomien, men for en specifik branche er der tilbagegang. Likviditetsrisikoen er risikoen for at de værdipapirer du ejer, ikke kan omsættes. Har du behov for pengene og er der ingen købere, kan den pris du ender med at få være meget forskellig fra markedsprisen. I Investeringsforeningen StockRate Invest søger vi at minimere denne risiko ved at sprede investeringerne på flere forskellige værdipapirer. Likviditetsrisikoen er forskellig fra marked til marked. Udvælgelsesmodellen vi anvender i StockRate Invest Globale aktier sikrer, at selskaberne som regel er let omsættelige. Dette medvirker til at minimere likviditetsrisikoen. Valutakursrisikoen er til stede når man investerer i udenlandske værdipapirer. Vi opgør alle værdier i danske kroner med den til enhver tid gældende valutakurs. Modpartsrisikoen er risikoen for at den man handler med, ikke kan opfylde sine betingelser. I en investeringsforening er dog indbygget meget sikkerhed omkring dette parameter og alle handler med værdipapirer vi laver, sker med samtidig udveksling af værdipapirer og betaling. På den måde er modpartsrisikoen meget begrænset. Samtidig er investeringsforeninger underlagt en række restriktioner, der også medvirker til at modvirke denne risiko. Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke kan opfylde sine betingelser. Har man købt aktier i et selskab eller obligationer udstedt af et selskab, kan dette selskab gå konkurs. Sker dette er pengene tabt. Investeringsforeninger er lovgivningsmæssigt underlagt en række restriktioner. I en aktieafdeling må vi eksempelvis maksimalt investere 10% af formuen i et selskab. Dette medvirker til at begrænse udstederrisikoen. Ydermere er investeringsinstruksen sådan indrettet at eksponeringen mod enkelte selskaber som hovedregel ikke er over 2% af foreningens formue. Rådgiverrisikoen er risikoen for at den rådgiver man har valgt til at vælge værdipapirer, ikke er god nok. Man kan opnå højere afkast på flere måder blandt andet ved at tage højere risiko. Derfor vurderer vi Halvårsrapport

9 løbende om afkast og risiko er i overensstemmelse med strategien og den forventede risikoprofil. Risikospredning StockRate Invest Global Aktier har en nøje defineret investeringsinstruks. Denne angiver hvad der må investeres i og evt. mulighed for risikoafdækning. Instruksen definerer desuden sammen med gældende lovgivning at afdelingen skal være investeret min. 95% af formuen i markedet vi kan således ikke gå helt ud af markedet. Vi tilstræber generelt at minimere risikoen under hensyntagen til den valgte investeringsstrategi. Vi har generelt mulighed for at reducere risici via afledte finansielle instrumenter, men anvender dog ikke disse. Historien har også vist, at man ikke kan eliminere alle risici. Gør man det, risikerer man nemlig ikke at få nok i afkast og dermed har man pådraget sig en ny risiko. Langsigtet strategi StockRate Invest har indgået aftale med StockRate Asset Management om rådgivningen omkring investeringer. StockRate Asset Management anvender en række gennemtestede og prøvede værktøjer i udvælgelsen af de enkelte aktier. StockRate Invest arbejder med en langsigtet strategi og en diversificeret portefølje. Strategivalg Det er vigtigt, at risici indgår aktivt i dit valg af strategi. Vi anbefaler derfor en løbende dialog med din rådgiver omkring placeringen det kan også være nødvendigt at foretage justeringer hen ad vejen. Driftsrisiko Endelig er der risikoen ved den daglige drift af investeringsforeningen. Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået en aftale med Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om daglig administration af foreningen. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er ejet af Handelsbanken. Den finansielle sektor er generelt underlagt stram lovgivning og det gælder både for foreningen og Handelsinvest Investeringsforvaltning, der begge er underlagt kontrol fra Finanstilsynet. Derudover revideres årsrapporten af vore generalforsamlingsvalgte revisorer, som også en gang årligt kommer på uanmeldt besøg. Anvendelsen af IT er naturligvis et uundværligt hjælpemiddel i den daglige administration. Vi søger naturligvis løbende at automatisere manuelle arbejdsopgaver for at sikre os i mod manuelle fejl. Der stilles generelt høje krav til IT-sikkerheden i den finansielle sektor og der er opstillet en IT-sikkerhedspolitik for Handelsinvest Investeringsforvaltningsselskab, der gerne skulle sikre driftsmæssig kontinuitet samt minimere økonomiske risici. Administrative medarbejdere fører dagligt kontrol med, at de forskellige lovregulerede placeringsgrænser rent faktisk er overholdt. Halvårsrapport

10 FUND GOVERNANCE Baggrund og formål Bestyrelsen for investeringsforeningen StockRate har med udgangspunkt i InvesteringsForeningsrådet s fund governance anbefalinger vedtaget nedenstående fund governance politik. 1. Generalforsamling og investors forhold Bestyrelsen ønsker at fremme et aktivt ejerskab hos foreningens investorer, herunder deltagelse i generalforsamlingen der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Der indkaldes i god tid til generalforsamling via web-siden. Den officielle indkaldelse redegør for de enkelte dagsordenspunkter. Såfremt et medlem ønsker at fremsætte et forslag på generalforsamlingen, skal forslaget være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at hele bestyrelsen er til stede på generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består for tiden af 4 personer. I 2012 blev der holdt 5 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformanden og direktionen/administrator afholder møder efter behov. Forud for forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer vurderes dels den enkeltes erfaring og kompetence, dels om alle relevante kompetencefelter dækkes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er fuldt fortrolige med bestyrelsesarbejdets art og omfang. I foreningens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 70 år for valg til bestyrelsen. Da bestyrelsesarbejdet kræver en særlig ekspertise, er der ikke fundet grund til at lægge begrænsninger på antal valgperioder, hverken for formanden eller øvrige medlemmer. Samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen/administrator evalueres løbende. Blandt andet ved jævnlige drøftelser mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør for Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. Intet medlem af bestyrelsen: er eller har været ansat i foreningens administration har i øvrigt en væsentlig økonomisk interesse i foreningen eller dens administration som andet end medlem (investor). 3. Udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen StockRate Invest har som følge af sine aktieinvesteringer mulighed for at udøve aktionærrettigheder. Disse rettigheder har bestyrelsen overdraget til direktionen/administrator, der i hver enkelt situation overvejer, hvorvidt eller hvorledes, der skal afgives stemme. Investeringsforeningen har indtil videre besluttet ikke at være aktiv på aktieselskabernes generalforsamling. Dette er nærmere beskrevet i foreningens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder. Foreningens bestyrelse har vedtaget en politik for interessekonflikter for at sikre korrekt behandling af sager med potentielle interessekonflikter. 4. Kommunikation Det tilstræbes til stadighed, at alle offentliggjorte oplysninger giver et retvisende billede af foreningen og afdelingerne. Det er bestyrelsen og direktionens/administrators holdning, at alle oplysninger, der ikke skader foreningens konkurrencesituation, skal være tilgængelige for medlemmerne. Omdrejningspunktet for information er foreningens hjemmeside, der indeholder en bred vifte af oplysninger. Lige fra dagligt opdaterede priser til hel- og halvårsrapporter, foreningens prospekt og vedtægter. 5. Revision Foreningens revisor er på valg hvert år. Det er bestyrelsen, der foretager indstillingen til generalforsamlingen, efter en forudgående vurdering af revisorernes kompetencer. Indholdet i og honorering af revisionsydelsen aftales mellem ledelse og revisor. Ledelsen tager stilling til omfanget af ikke-revisionsydelser varetaget af de generalforsamlingsvalgte revisorer for at sikre revisors uafhængighed. I forbindelse med årsrapporten drøfter ledelse og revisor regnskabsmæssige skøn, ligesom den valgte regnskabspraksis gennemgås. Revisionsprotokollater gennemgås på bestyrelsesmøder. Halvårsrapport

11 BESTYRELSE OG DIREKTION Medlemmerne vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og højst fem medlemmer, der selv konstituerer sig med formand. Jørgen Boel Almberg, 57 år Formand, Direktør, Dental Management Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Andre ledelseshverv: Direktør i BRD Invest A/S Medlem af bestyrelsen for: Herfølge Kleinsmedie A/S (formand) BRD Invest A/S PenSam Bank A/S. DIREKTION Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning. Jens Balle, Administrerende direktør, 45 år Ansat som administrerende direktør 1. april Flemming Nielsen, 49 år Næstformand, Direktør Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts Troels Kåre Gjerrild, 55 år Administrerende direktør, Odgers Berndtson A/S Indtrådt i bestyrelsen den 15. december Andre ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for: Pointer A/S Odgers Berndtson A/S Danmark Odgers Berndtson AS Norge Randi Bach Poulsen, 56 år Managing Partner Bech-Bruun Indtrådt i bestyrelsen den 20. marts Medlem af bestyrelsen for: Bech-Bruun International A/S (formand) DIS Congress Service Copenhagen A/S (formand) P. Rasmussen + Sønner A/S (formand) PRS Holding A/S (formand) Halvårsrapport

12 StockRate Invest Globale aktier Resultatopgørelse for perioden januar juni Hele tkr. Hele tkr. Landefordeling i % Renter og udbytte Nordamerika 49,3% Kursreguleringer Europa 32,1% Administrationsomkostninger Asien 15,1% Resultat før skat Latinamerika 2,0% Skat Afrika 1,5% Nettoresultat Balance Pr. 30/6 Pr. 31/12 Hele tkr. Hele tkr. Sektorfordeling i % Likvide midler ,0% Kapitalandele Forbrugsvarer 30,9% Tilgodehavender IT 22,9% Uafviklede handler 0 0 Industrivarer 19,3% Aktiver i alt Sundhed 11,3% Råvarer 5,1% Medlemmernes formue Dagligvarer 3,8% Skyldige omkostninger Energi 3,3% Uafviklede handler 0 0 Finansiel 1,8% Passiver i alt Telekommunikation 1,6% Finansielle instrumenter i % De fem største investeringer i % af formuen Børsnoterede finansielle Sa SA International Holdings, Hong K 2,3% instrumenter 99,0% 99,0% Tencent Holdings Ltd, Kina 2,2% Øvrige finansielle Richemont, Schwaiz 2,2% instrumenter (likvider) 1,0% 1,0% Rational AG, Tyskland 2,2% I alt 100,0% 100,0% Bed Bath & Beyond Inc., USA 2,1% Oplysninger om porteføljesammensætning fremgår af siderne Halvårsrapport

13 HOVED- OG NØGLETAL Pr. 30/6 Pr. 31/12 Pr. 31/12 Pr. 31/ StockRate Invest Globale aktier Formueopgørelse (Hele tkr.): Medlemmernes formue primo Emissioner Indløsninger Emissionstillæg Indløsningsfradrag Udlodningsopgørelse Nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Cirkulerende andele (Hele tkr.) Indre værdi 130,40 125,17 111,00 110,99 Udlodning pr. andel 0,00 0,00 3,50 0,00 Afkast i procent 4,2 16,0 0,0 11,0 1) Sharpe Ratio Standardafvigelse Omkostningsprocent 0,7 1,6 1,7 1,0 1) Omsætningshastighed 0,1 0,2 0,3 0,0 Nøgletal for benchmark: Afkast i procent 7,5 15,3-3,5 7,2 Sharpe Ratio Standardafvigelse ) I opstartsåret er afkastet/omkostningerne det/de faktisk afholdte i perioden fra opstarten til statustidspunktet Halvårsrapport

14 STOCKRATE GLOBALE AKTIER VÆRDIPAPIRNOTE Pr Pr Antal stk. Kurs Kursværdi Kursværdi Antal stk. Kurs Hele tkr. Hele tkr. Likvide midler (0,99%) Likvide midler (1,01%) Noterede aktier fra danske udstedere: Noterede aktier fra danske udstedere: Novo Nordisk B , Novo Nordisk B , Novozymes B , Novozymes B 0 0 Noterede aktier fra danske Noterede aktier fra danske udstedere i alt (3,58%) udstedere i alt (2,03%) Noterede aktier fra udenlandske udstedere: Noterede aktier fra udenlandske udstedere: Brasilien (1,96%) (valutakurs Brasilien (2,57%) (valutakurs BRL 259,7565) BRL 276,3907) Grendene , Grendene , England (6,88%) (valutakurs GBP England (8,88%) (valutakurs GBP ,3002) 919,8797) Antofagasta , Antofagasta , Rotork , Rotork , Spirax-Sarco Engineering 0 0 Spirax-Sarco Engineering , Spirax-Sarco Engineering , Spirax-Sarco Engineering 0 0 Victrex , Victrex , Frankrig (1,75%) (valutakurs Frankrig (2,05%) (valutakurs EUR 745,8730) EUR 746,0910) BIC , BIC , Hong Kong (2,26%) (valutakurs Hong Kong (2,54%) (valutakurs HKD 73,9800) HKD 73,0126) Sa Sa International Holdings , Sa Sa International Holdings , Indien (1,54%) (valutakurs USD Indien (1,63%) (valutakurs USD ,8150) 565,9100) Infosys Technologies ADR , Infosys Technologies ADR , Indonesien (1,90%) (valutakurs Indonesien (3,77%) (valutakurs IDR 0,0578) IDR 0,0587) PT Semen Indonesia (Persero) , PT Semen Indonesia (Persero) , Tambang Batubara Bukit 0 0 Tambang Batubara Bukit , Israel (1,93%) (valutakurs USD Israel (1,65%) (valutakurs USD ,8150) 565,9100) Check Point Software , Check Point Software , Italien (2,04%) (valutakurs EUR Italien (2,45%) (valutakurs EUR ,8730) 746,0910) Diasorin , Diasorin , Kina (5,77%) (valutakurs HKD Kina (7,80%) (valutakurs HKD ,9800) 73,0126) Anta Sports Products 0 0 Anta Sports Products , Chaoda Modern Agriculture , Chaoda Modern Agriculture , China Mobile , China Mobile , CNOOC , CNOOC , Tencent Holdings , Tencent Holdings , Norge (1,62%) (valutakurs NOK Norge (2,22%) (valutakurs NOK ,9748) 101,6864) TGS Nopec , TGS Nopec , Schweiz (6,16%) (valutakurs CHF Schweiz (6,83%) (valutakurs CHF ,4736) 618,2444) Geberit , Geberit , Richemont , Richemont , Swatch Group , Swatch Group , Spanien (1,91%) (valutakurs EUR Spanien (2,56%) (valutakurs EUR ,8730) 746,0910) Inditex , Inditex , Sverige (1,83%) (valutakurs SEK Sverige (2,14%) (valutakurs SEK ,0166) 86,9901) Hennes & Mauritz B , Hennes & Mauritz B , Sydafrika (1,48%) (valutakurs Sydafrika (2,05%) (valutakurs ZAR 57,8023) ZAR 66,7001) Truworths International , Truworths International , Thailand (1,60%) (valutakurs Thailand (2,59%) (valutakurs THB 18,5012) THB 18,4998) BEC World Public , BEC World Public , Tyskland (6,02%) (valutakurs Tyskland (6,40%) (valutakurs EUR 745,8730) EUR 746,0910) Fielmann , Fielmann , Gerry Weber , Gerry Weber , Rational , Rational , USA (48,77%) (valutakurs USD USA (38,81%) (valutakurs USD ,8150) 565,9100) Apple Computer , Apple Computer , Bed, Bath & Beyond , Bed, Bath & Beyond , Brown-Forman B , Brown-Forman B 0 0 Buckle , Buckle , C. H. Robinson Worldwide , C. H. Robinson Worldwide 0 0 Chipotle Mexican Grill , Chipotle Mexican Grill , Coach , Coach , Cognizant Tech Solutions , Cognizant Tech Solutions , Dolby Laboratories 0 0 Dolby Laboratories , Factset Research Systems , Factset Research Systems , Fastenal , Fastenal , Google , Google , Grainger WW , Grainger WW 0 0 Halvårsrapport

15 Pr Pr Antal stk. Kurs Kursværdi Kursværdi Antal stk. Kurs Hele tkr. Hele tkr. Healthcare Services Group , Healthcare Services Group , Hittite Microwave , Hittite Microwave , Intuitive Surgical , Intuitive Surgical , Johnson & Johnson , Johnson & Johnson 0 0 Jos a Bank Clothiers 0 0 Jos a Bank Clothiers , Mastercard A , Mastercard A 0 0 Microsoft , Microsoft , Monster Beverage , Monster Beverage , Nike , Nike , Steven Madden , Steven Madden , Syntel , Syntel , T. Rowe Price Group , T. Rowe Price Group 0 0 Techne 0 0 Techne , Varian Medical Systems , Varian Medical Systems 0 0 VISA A , VISA A 0 0 3M Company , M Company , Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt (95,43%) Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt (96,96%) Finansielle instrumenter i alt (100,00%) Finansielle instrumenter i alt (100,00%) Halvårsrapport

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og bekendtgørelser fra Finanstilsynet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger er periodiseret og indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsåret. Renter omfatter renter af og indestående i depotselskab. Udbytter omfatter deklarerede danske og udenlandske aktieudbytter. Kursgevinster og -tab indeholder såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på værdipapirer. Realiserede kursgevinster og -tab er opgjort som salgsværdien fratrukket markedsværdien ved regnskabsårets begyndelse eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret. Urealiserede kursreguleringer er opgjort som værdien på statustidspunktet fratrukket markedsværdien ved regnskabsårets begyndelse eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret. Handelsomkostninger består alene af købs- og salgsomkostninger i forbindelse med den løbende handel med finansielle instrumenter (porteføljepleje). Handelsudgifter ved køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med emission og indløsning føres ikke under denne post, men er modregnet i Emissionstillæg og Indløsningsfradrag i Medlemmernes formue. Administrationsomkostninger består af direkte omkostninger og andel af fællesomkostninger. Direkte omkostninger er de omkostninger, der kan henføres direkte til afdelingen. De øvrige omkostninger er fællesomkostninger. Skat indeholder den i udlandet tilbageholdte udbytteog renteskat, som ikke kan refunderes. Udlodning foretages i overensstemmelse med ligningslovens 16 C (minimumsudlodningen). Rådighedsbeløbet til udlodning består af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, årlig nettogevinst på afledte finansielle instrumenter, samt realiserede nettokursgevinster på aktier med fradrag af administrationsomkostninger. Der beregnes herudover en udlodningsregulering således, at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner og indløsninger. Udlodningsprocenten beregnes som rådighedsbeløbet i procent i forhold til de cirkulerende andele på statustidspunktet. Udlodningsprocenten nedrundes til nærmeste kvarte procent. Såfremt udlodningsprocenten er under 1 overføres rådighedsbeløbet til året efter. Fremmed valuta i forbindelse med transaktioner sker til transaktionsdagens valutakurser. Balancen Børsnoterede finansielle instrumenter måles til børsog valutakurser ultimo regnskabsåret. For nogle illikvide eller sjældent omsatte værdipapirer er den officielle børskurs ikke retvisende, hvorfor vi bruger beregnede priser indhentet hos en ekstern markedsdeltager. Værdipapirer indgår og udtages af afdelingernes porteføljer på handelsdagen. Tilgodehavende renter og udbytter består af periodiserede renter på statusdagen og udbytter deklareret før balancedagen med afregning efter statusdagen. Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af provenuet fra køb (passivpost) eller salg (aktivpost) af finansielle instrumenter samt fra emissioner eller indløsninger før statusdagen, men hvor betalingsafviklingen sker efter statusdagen. Emissionstillæg overføres til medlemmernes formue i det omfang, det ikke bruges til markedsføring, herunder tegningsprovision eller handelsomkostninger. Indløsningsfradrag overføres til medlemmernes formue i det omfang det ikke bruges til handelsomkostninger. Aktuelle skatteaktiver indeholder den i udlandet tilbageholdte udbytteskat, som kan refunderes. Fremmed valuta omregnes til balancedagens GMT 1600 valutakurser. Nøgletal Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelsen om investeringsforeninger og specialforeningers regnskaber samt InvesteringsForeningsRådets etiske retningslinier. Halvårsrapport

17 Afkast beregnes inklusiv geninvesteret udlodning for regnskabsåret. Udlodningen betragtes som geninvesteret umiddelbart efter udlodningen (tidspunktet for generalforsamlingen). Afkastet beregnes således: (((Indre værdi ultimo året + Geninvesteret udlodning) / Indre værdi primo året) 1) x 100. Geninvesteret udlodning beregnes således: Udlodning i kr. pr. andel x indre værdi ultimo året / indre værdi umiddelbart efter udlodningen. Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes samlede formue divideret med cirkulerende andele ultimo året. Medlemmernes formue er opgjort jf. vedtægternes regler og er inklusiv udlodning for regnskabsåret. Medlemmernes gennemsnitlige formue er opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. Officiel kurs / skattekurs er enten den noterede lukkekurs på årets sidste handelsdag (hvis omsat) eller senest offentliggjorte indre værdi på årets sidste handelsdag, hvis denne er højere end lukkekursen. Omkostningsprocenten er opgjort som de samlede administrationsomkostninger divideret med medlemmernes gennemsnitlige formue gange 100. Omsætningshastigheden er beregnet som summen af kursværdien ved køb og salg i forbindelse med almindelig porteføljepleje divideret med to sat i forhold til gennemsnits-formuen. Tallet viser, hvor mange gange porteføljen omsættes i løbet af regnskabsåret. Sharpe Ratio er et matematisk udtryk, som sætter afkastet i forhold til risikoen på en investering. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen. Jo højere Sharpe Ratio desto bedre. Sharpe Ratio beregnes for femårige perioder. De afdelinger, der har eksisteret mellem tre og fem år, får nøgletallet beregnet på basis af udviklingen i længst mulige periode. De afdelinger, der ikke har eksisteret i tre år, får ikke nøgletallet beregnet, og angives med -. Eventuelt negativ Sharpe Ratio angives med 0, da tallet ikke kan fortolkes. Standardafvigelsen er et risikomål, som viser hvor meget afkastet svinger omkring det gennemsnitlige historiske afkast. Jo højere standardafvigelse, jo højere har udsvingene historisk været. De historiske standardafvigelser giver et fingerpeg om de fremtidige udsving i afkastet. Standardafvigelse beregnes for femårige perioder. De afdelinger, der har eksisteret mellem tre og fem år, får nøgletallet beregnet på basis af udviklingen i længst mulige periode. De afdelinger, der ikke har eksisteret i tre år, får ikke nøgletallet beregnet, og angives med -. I kursværdi af køb og salg af værdipapirer indgår såvel handler i forbindelse med emissioner og indløsninger som almindelig porteføljepleje. Årlig omkostning i procent (ÅOP) beregnes efter følgende formel: (Seneste årlige administrationsomkostninger i procent + seneste handelsomkostninger ved løbende drift i procent) + ((maksimalt emissionstillæg i procent + maksimalt indløsningsfradrag i procent)/ 7). Halvårsrapport

18 INDGÅEDE AFTALER Generelt I lov om investeringsforeninger m.v. er grundlaget for driften af Investeringsforeningen Stock-Rate Invest. Loven sikrer, at medlemmernes kapital bliver forvaltet på en tryg og sikker måde. Det gælder blandt andet på følgende områder: Ledelse Opbevaring af foreningens aktiver Handel med finansielle instrumenter Disse regler, samt beslutninger truffet af bestyrelsen har medført, at Investeringsforeningen StockRate Invest har indgået en række aftaler for at imødekomme lovens krav og bestemmelser i øvrigt. De væsentligste aftaler er nævnt nedenfor med en kort beskrivelse af formål og indhold til hver enkel aftale. Administrationsaftale Foreningen har indgået aftale med Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S om, at Investeringsforvaltningsselskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, Finanstilsynets retningslinier, foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger og aftaler om porteføljerådgivning. Der aftales en gang årligt en administrationssats mellem foreningen og investeringsforvaltningsselskabet. I foreningens regnskab står udgifter til Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S som Fast administrationshonorar. Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S er koncernforbundet med foreningens depotselskab. Rådgivningsaftale Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S har på foreningens vegne indgået en rådgivningsaftale med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S (herefter rådgiver) om ydelser i forbindelse med placering af foreningens midler. Det grundlæggende i rådgivningsaftalen er, at rådgiver forsyner Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S med informationer, der er nødvendige for at opfylde foreningens formål. Rådgiver er gjort bekendt med bestyrelsens retningslinier, som bestyrelsen har fastlagt i form af investeringsinstruks for de enkelte afdelinger. Rådgiver modtager honorar for arbejdet. Honoraret beregnes med udgangspunkt i formuens størrelse ultimo måneden. Foreningsformuen opgøres til markedsværdi, jf. foreningens vedtægter 10. Rådgivers honorar er en fast sats på 0,25% pr. kvartal og et afkastafhængigt honorar. I foreningens regnskab fremgår udgiften til rådgiver i posten Andre omkostninger i forbindelse med formuepleje. Aftalerne kan opsiges af rådgiver med et varsel på 6 måneder. Dog kan foreningen, jf. lov om investeringsforeninger m.v. 46 stk. 2, opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse. Depotselskabsaftale Foreningen og Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S har indgået en depotselskabsaftale med Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.), Sverige (herefter Depotselskabet), som er godkendt af Finanstilsynet som depotselskab. Depotselskabet skal forvalte og opbevare værdipapirer og likvide midler særskilt for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser (lov om finansiel virksomhed ). Depotselskabsaftalen går i korte træk ud på at sikre, at indløsning og emission sker til de korrekte indre værdier, at køb og salg af værdipapirer altid sker mod samtidig modtagelse/udlevering af værdipapirer, og at aktiverne altid er til stede. Ud over disse kontrolfunktioner kommer almindelige rutiner som udbetaling af udbytte, tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat, gennemførsel af diverse aktieombytninger, aktiesplit, aktieudvidelser m.v. Depotselskabet forestår ligeledes afvikling af likvider og værdipapirer for alle handler indgået på foranledning af foreningen. Depotselskabet modtager honorar for sine kontrolopgaver og forpligtelser. Honoraret er landeafhængig, beregnes med udgangspunkt i værdipapirernes kursværdi ultimo hver måned og kan svinge mellem 0,03-0,55%. Halvårsrapport

19 Herudover betales et transaktionsgebyr, der varierer fra kr. 350 til kr Gebyret afhænger af, hvilke børser der handles på. Der betales dog ikke transaktionsgebyr ved handel i danske finansielle instrumenter. I foreningens regnskab fremgår udgiften til depotselskabet som en del af posten Gebyr til depotselskab. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders forudgående skriftlig varsel til den første i en måned. Aftale om udstedelse af andele Foreningen og depotselskabet har indgået aftale om, at depotselskabet forpligter sig til for hver enkelt af foreningens afdelinger at give VP (Værdipapircentralen) de nødvendige oplysninger om vilkår/betingelser, der gælder for den pågældende fondskode. Derudover skal depotselskabet give meddelelse om udvidelse og nedskrivning af kapitalen, udbyttebetaling mv., pengekonti til betaling til og fra foreningen samt øvrige forhold beskrevet i VP s vejledninger og regler. Oplysningerne skal gives efter retningslinierne i disse vejledninger og regler. Depotselskabet er forpligtet til at vedligeholde oplysninger vedrørende samtlige foreningens afdelinger, der er registreret i VP. Aftale om vilkår for handel med værdipapirer og valuta I forbindelse med depotselskabsaftalen og rådgivningsaftalen er det aftalt, at når foreningen handler med værdipapirer med Handelsbanken, må der aldrig afregnes til nettopriser (kurser inkl. kurtage). Kurtage skal altid fremgå af afregningen. Der er aftalt følgende kurtage ved handel med finansielle instrumenter: Aktier Nordiske Udviklede økonomier* Kurtage 0,150% af kursværdien 0,375% af kursværdien Emerging markets** 0,500% af kursværdien * Vesteuropa, Nordamerika, Hong Kong, Japan og lign. ** Latinamerika, Taiwan, Korea og lign. Regnskabsmæssigt indgår kurtage i forbindelse med handel med værdipapirer i posten Handelsomkostninger. Aftale om markedsføring Foreningen har indgået aftale med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S om salg af og rådgivning om foreningens produktudbud. Honoreringen for tegningsprovision er bortfaldet gældende pr. 1/ Aftalen kan opsiges af rådgiver med et varsel på 6 måneder. Dog kan foreningen, jf. lov om investeringsforeninger m.v. 46 stk. 2, opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse. Aftale om market making Foreningen har indgået aftale med Handelsbanken om, at denne stiller priser i foreningens produkter, herunder tosidede priser på de produkter, der er noteret på InvesteringsForeningensBørsen under NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Prisstillelsen skal skabe likviditet i foreningens produkter. Desuden sikrer aftalen, at medlemmerne kan handle til spreads (forskellen mellem købs- og salgskurser), der er bedre end de krav, der stilles i lov om investeringsforeninger m.v. Prisstillelsen sker med udgangspunkt i afdelingernes indre værdi og de dermed forbundne emissions- og indløsningskurser. De aftalte spreads er fastsat således: Maksimalt spread (i forhold til købspris) Globale aktier 0,75% Market maker modtager et fast honorar for denne ydelse. Aftalen kan opsiges af market maker med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned. Foreningen kan, jf. 41, stk. 2 i lov om investeringsforeninger m.v., opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse. Halvårsrapport

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E N V A L U E I N V E S T D A N M A R K

ÅRSRAPPORT Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E N V A L U E I N V E S T D A N M A R K ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2013 F OR INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DAN MARK Om ValueInvest Danmark Investeringsforeningen ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012. www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST ÅRSRAPPORT 2012 www.pfainvest.dk TLIGGJORT X. MARTS 2013 Investeringsforeningen PFA invest Årsrapport 2012 Offentliggjort 7. marts 2013 1 INDHOLD Påtegninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Årsrapport for 2014 1/32

Årsrapport for 2014 1/32 1/32 Årsrapport for 2014 2/32 Halvårsrapport for 2012 Årsrapport 2014 3/32 3 Halvårsrapport for 2012 4/32 4 Indhold: Halvårsrapport for 2012 Foreningsoplysninger...4 Forord...5 Ledelsesberetning for 2014...10

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen MS Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen MS Invest Læsevejledning Investeringsforeningen MS Invest består af én afdeling. En afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskabet viser afdelingens

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands

Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands Årsrappor t 2007 Investeringsforeningen Profil Invest afdeling Steffen Rønn Brands Indholdsfortegnelse: Påtegninger Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 ledelsesberetning Årets resultater

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr. 34 05 30 22 Årsrapport 2011 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Indhold: Foreningsoplysninger...4. Ledelsesberetning...5. Påtegninger Ledelsespåtegning...16 Revisionspåtegning...17

Indhold: Foreningsoplysninger...4. Ledelsesberetning...5. Påtegninger Ledelsespåtegning...16 Revisionspåtegning...17 Årsrapport for 2006 Indhold: Foreningsoplysninger...................................4 Ledelsesberetning.....................................5 Påtegninger Ledelsespåtegning.....................................16

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2009 kl. 15.00 på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde, Slangerup. Årsrapport 2008 Indhold: Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Udbytte- og nøgletal 12 Bestyrelse og Direktion 13 Påtegninger Ledelsespåtegning 14 Revisionspåtegning 15 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2011 Offentliggjort 12. marts 2012

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2011 Offentliggjort 12. marts 2012 Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2011 Offentliggjort 12. marts 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger...3 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...5

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Delårsrapport 2007 Hedgeforeningen Jyske Invest CVR. nr. 29 52 09 92 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Introduktion Hedgeforeningen Jyske Invest Hjemmeside E-mail WWW.Jyskeinvest.dk Jyskeinvest@Jyskeinvest.dk

Læs mere