Foreningen KLIMASKÆRM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen KLIMASKÆRM"

Transkript

1 Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf Emne: Generalforsamling 2009 Dato: Tirsdag den 31. Marts 2009 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere: Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab 4) Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik ) Behandling af indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent ) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 9) Eventuelt 10) Afslutning ERFA Møder Ad 1 Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen valgtes Claus Wessel Andersen som dirigent Dirigenten konstaterede at forsamlingen med indkaldelsen af 3. marts 2009 var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Ad 2 Fremlæggelse af beretning Foreningens formand Per Mikkelsen fremlagde beretning således: 2008 startede med at vi gennem førte de første kurser og skridt i retning af at blive certificeret. Der blev gennemført 2 kurser og disse var godt besøgte. Vi forsøgte sidst på året at gennemføre endnu et kursus, men der var der ikke tilslutning nok til at gennemføre.( vi forsøgte igen i foråret 2009 men med samme resultat)

2 Vi var samlet til generalforsamling for et lille år siden, hvor vi vedtog de retningsliner hvorefter vi skulle arbejde i 2008, vi kan konstatere at vi nåede det meste men ikke alt. vi havde nok heller ikke regnet med at 2008 skulle udvikle sig som var tilfældet blev det år hvor klimaskærms medlemmer oplevede at deres indtægtskilde pludselig ikke var der mere eller er blevet reduceret kraftigt kan vi kun spå om, så vi vil krydse fingre for at der kommer lidt mere gang i hjulene nu når solen kommer lidt højere på himlen. Klimaskærm var repræsenteret ved 3 europæiske Blowerdoor Symposium Kassel. Der var flere danske indlæg på symposiet bla. Bygge og miljøteknik og Teknisk universitet. Klimaskærm havde en dagsorden med til symposiet hvor der var et oplæg til at lave 2009 udgaven af europæiske Blowerdoor Symposium i København sammen med klima topmødet. Året igennem har foreningen været repræsenteret ved forskellige forum og konferencer, bla. byggeriets dag, Nordic Symposium on Building Physics, Bygninger energi klima, EBST temadag, med flere. Klimaskærm afholdte også 3 temadage/gå hjem møder for Byggesagsbehandler i kommunerne. Der blev afholdt møder i Hørsholm, Åbybro og Grenå. Vi aflyste et møde i Kolding pga. manglende tilslutning. Møderne var godt besøgt med et samlet deltager antal på ca.100 personer. Vi kan se ud fra tilmeldingerne at vest og syd Jylland ikke har fokus på dette område og derfor vil vi prøve at gennemføre lignende møder fremover. I efteråret afholdte vi også Temadag omkring Kvalitet, Kvalitetssikring og Certificering. Formålet med denne dag var/er at klargøre og forberede foreningens medlemmer til at blive certificeret. Der blev også lavet en mini undersøgelse blandt foreningens medlemmer omkring tæthedsmåling. Resultatet heraf ønsker vi ikke at offentliggøre, men den vil blive tilgængelig for medlemmerne af foreningen klimaskærm. I efteråret havde vi også mulighed for at præge indholdet af det kommende BR, foreningen udarbejdede nogle høringssvar der i hovedtræk gik på at tæthedsprøvning blev et krav og ikke som nu med stikprøver. Vi gjorde også opmærksom på at der i de administrative regler, som trådte i kraft , var nogle ting der ikke var fremskridt for energiforbruget og miljøet. Web event som noget nyt var der arrangeret et europæisk Web konference omkring bygningstæthed og egenskaber.foreningen deltog på sidelinjen da det faldt sammen med andre af foreningens arrangementer, men vi kobler os på igen hvis det kommer igen, for der var mange interessante emner oppe at vende i dette forum. 2008/2009 bød desværre også på lidt triste ting da foreningen var nødt til at ekskludere et medlem. Medlemmet havde kontaktet foreningen fordi de gerne ville bringe en pressemeddelelse hvor også foreningen ville indgå. Bestyrelsen bad derfor om indsigt i artiklen inden den blev offentliggjort Det fik bestyrelsen og vi meddelte medlemmet at foreningen ikke kunne godtage indholdet af artiklen. Få dage senere valgte medlemmet alligevel at få bragt denne artikel. Ved henvendelse til medlemmet blev det klart for bestyrelsen at medlemmet ikke ønskede at trække artiklen tilbage eller dementer dele af indholdet der omhandlede Klimaskærm og dennes medlemmer. Bestyrelsen så derfor ingen anden udvej end at træffe beslutning om eksklusion. Medlemmer, der ekskluderes af foreningen, har mulighed for at få prøvet beslutningen på næstkommende generalforsamling. Dette blev meddelt medlemmet i brevet sammen med eksklusionen, medlemmet har

3 efterfølgende skriftlig meddelt at der ikke var ønske herom har indtil nu budt på et enkelt kursus i fugt og tæthed i teori og praksis, foreningens grundkursus blev udsat til efteråret og vi har netop afsluttet ERFA gruppemøderne. Vi arbejder i øjeblikket med et oplæg til V&S prisbøger hvor der vil komme en opdatering sidst på året. Certificeringen skal gennemgås med DS. Formanden: Senere på dagen skal vi til at vælge medlemmer til bestyrelsen og derfor vil jeg gerne opfordre til at de, der stiller op til dette valg, også er indstillet på at bruge den tid som er krævet. I 2008 har det til alle møder minimum været 2 ledige stole og flere gange 3, denne mangel på bestyrelsesmedlemmer til møderne gør at vi ikke når alle de ting. vi gerne vil. Beretningen behandledes og vedtoges enstemmigt Ad 3 Fremlæggelse af regnskab Walter Sebastian redegjorde for det regnskabet for perioden 1. januari 31. december 2008 (12 måneder). Revision: Regnskab og aktiviteter var gennemgået af såvel foreningens statsautoriserede revisor som foreningens kritiske revisor. Kritiske revisor: Det anbefales at sekretariat og bestyrelse, blandt anden information, overvejer at tydeliggøre følgende forhold i forbindelse med afvikling af den kommende generalforsamling: Prioritering af de vedtægtsbestemte aktiviteter Prioritering af øvrige budgetterede eller varslede aktiviteter Forventninger til medlemsudvikling Samordning af konti for budget og regnskab se ovenfor Opstille et realistisk udgiftsbudget for driftsudgifterne. Konklusion Regnskabet bærer generelt præg af at investeringsudgifter er afløst af driftsudgifter. Der er derfor ikke sket den værditilvækst i foreningen, som budgettet har stillet i udsigt. Resultatet, og især den ubalance der er imellem investeringstiltag og driftstiltag, bør give anledning til en omhyggelig budgettering for det kommende år. Regnskab: Regnskabet viser et underskud på årets arbejde på kr.

4 Enkelte dele af overskridelsen kommer fra befordring fra bestyrelse, som egentlig er foretaget i Derfor er der også indført strammede regler for kørsel. transportsafregning skal foretaget maks. 1 måned efter rejse tidspunkt, ellers bortfalder retten til refusion. Overskridelserne af budgettet for sekretariatet begrundes både i et øget pres på sekretariatet i form af henvendelser udefra, samt indkøb af skjorter til foredragsholdere med foreningenlogo i forbindelse med fremstødet med tema dage for kommuner. Samt at nogle af de aktiviteter der er foregået i sekretariatet realt hører under nogle af de andre poster. De 3920 kr,- til reklame er brugt på et bannerreklame på kommunernes landsforenings hjemmeside i forbindelse med temadagene om tæthed overfor kommunerne. Underskuddet tages fra foreningen likviditeter. hvorved foreningens konto går i ca. 0. Budgetet for næste år bærer præ af de erfaringer der er gjort i 2008, Sekretariatet har fået hævet budgetteret i forhold til budgettet for Da erfaringen viser at der er stadigt stigende henvendelse rate til sekretariatet. Regnskabet blev godkend af forsamlingen. Ad 4 Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik Walter Sebastian fremlagde plan for foreningens arbejde for Foreningen vil arbejde på følgende emner: Lobbyarbejde for energitiltag, energipolitiske udvalg, energirenovering mv Energistyringskampagne med fokus på tæthed og fremtidig energinedsættelse Ansøgning om midler til brochurer, film, informations-og oplysningsmøder Temadag med kommunerne I år Syd og Sydvest Danmark Rekruttere medlemmer Pressemeddelelser Emner der arbejdes videre på: Database og onlinesystem Arbejdet fortsættes Udarbejdelse af Standardforbehold Arbejdet fortsættes Udvikling af nye forretningsområder Fugt Fortsættes

5 Retningslinier for tæthedsmåling i rum med støv/skimmelsvamp Personcertificering Oplæg i samarbejde med DS Certificering Færdiggørelse af KS-håndbog Evaluering af certificeringsordningers grundlag DS-håndbog Arbejdet fortsættes i arbejdsudvalg Videreudvikling af sekretariatet Arbejdende formænd Hjemmesiden Bestyrelsen nedsætter et udvalg Møde-og kursusaktiviteter Uddannelse og workshops Fortsættes ERFAgrupper -Fortsættes Temadag med kommunerne I år Syd og Sydvest Danmark Temadag medlemmer Andre metoder til termografi/tæthedsmåling EPBD Symposium 2010 i København Forsat drift af foreningens sekretariat omfatter: Medlemsservice Kontakter Hjemmeside Planen behandledes og vedtoges enstemmigt Ad 5 Behandling af indkomne forslag Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag. Ad 6 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 2009 På baggrund af de vedtagne aktiviteter, dagsordens pkt. 5, gennemgik Walter Sebastian forslaget til budget 2009 Budgetforslag 2009 og forslag til kontingenter gennemgik behandling og vedtoges enstemmigt af forsamlingen således:

6 Foreningen Klimaskærm Regnskab Budget Budget Note Begyndelseskontingent nye medlemmer Kontingenter for året Temadage, kurser, deltagerafgifter Uddannelsesafgifter, royalty Andet Indtægter ialt Sekretariat, bogholderi, lokale, tlf, kontorudgifter, design, brochure mv Hjemmeside, udvikling m.v Annoncer, reklame, banner Erfa-gruppemøder Håndbog, uddannelsesmateriale, retningslinier, oversættelse standarder mv Certificering Kontrolordning Seminarer, kurser m.v Generalforsamling Sponsorater Advokat Revisior Udviklingsarbejde skemaer m.v Bestyrelse, rejser, fortæring, repræsentation, kørsel, broafgift, ophold Diverse Omkostninger ialt Resultat før renter 0 Renter Resultat før skat Note Begyndelseskontingent ved indmeldelse efter generalforsamlingen incl årskontingent DKK pr virksomhed 2 Årskontingent for 1. medarbejder DKK 4200; fra 2. medarbejder og til og med 10. medarbejder DKK 2500 pr. medarbejder 3 Deltagerafgift se skema 4 Standardforbehold, anmeldelse til konkurrencestyrelsen Kontingent Begyndelseskontingent og 1 års kontingent for nye medlemmer, sammenslås til et indmeldesgebyr for nye medlemmer for begge medlemsgrupper. Dette er fastsættes til DKK pr. virksomhed gældende for virksomheder indmeldt efter generalforsamlingen Årskontingent holdes i ro, for 1. medarbejder DKK 4.200; fra 2. medarbejder og til og med 10. medarbejder DKK pr. medarbejder, begge satser gældende fra 1. januar 2009

7 Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen fortsat begyndelseskontingent og årskontingent. Associerede medlemmer betaler samme kontingent som øvrige medlemmer, afhængig af antal deltagere i ERFA-grupperne. Årskontingent for perioden 1. januar 31. december 2008 for begge medlemsgrupper fastsættes ud fra ansøgers oplysning om antal medarbejdere ved indmeldelsen Deltagerafgift for ikke-medlemmer i temamøder fastsættes til DKK For deltagelse i syn og skønskursus betales udover kontingent deltagerafgift DKK pr. deltager; ikke-medlemmer DKK pr. deltager For deltagelse i 2-dages kursus Tæthedsmåling af bygninger Teoretisk grundlag betales udover kontingent deltagerafgift DKK pr. deltager; ikke-medlemmer DKK pr. deltager Anførte satser er alle excl. moms Tabel 1: Udviklingen i kontingenter, afgifter o.l. Udvikling i kontingent, afgifter o.l Begyndelseskontingent (excl. Årskontingent, 2009 indmeldelsesgebyr incl. ko Årskontingent for 1. medarbejder Årskontingent for 2.medarbejder til og med 10. medarbejder Deltagerafgift temadag medlemmer Deltagerafgift temadag ikke-medlemmer Deltagerafgift syn og skønskursus medlemmer Deltagerafgift syn og skønskursus ikke-medlemmer Kursusafgift medlemmer 2-dages kursus Kursusafgift ikke-medlemmer 2-dages kursus Fugtkursus medlemmer 3500 Fugtkursus ikke-medlemmer 4500 Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg til bestyrelsen for en 2-årig var periode var Claus Wessel Andersen og Bjarke Kristensen, Allan Boje. Allen Boje & Bjarke Kristensen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Genvalg af Claus Wessel Andersen, samt valg af Walter Sebastian og Rasmus Janson. Alle 3 blev valgt for en 2-årig periode På valg som suppleanter for bestyrelsen for en 1-årig periode var Rasmus Janson og Thorkild W. Jørgensen. På forslag fra bestyrelsen modtog Thorkild W. Jørgensen og Chris Kristensen valg som suppleanter for 1- årig periode

8 Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som kritisk revisor for 1-årig periode var Svend Bondensen Svend Bondesen modtog genvalg som kritisk revisor for en 1-årig periode På valg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode var Torkel Stentorp Torkel Stentorp modtog genvalg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode Ad 9 Eventuelt Hjemmeside: Hjemmesiden er ikke kommet op og køre som det var forventet. Dette skyldes nogle problemer med selve hjemmesidens programmering. Dette bliver der i den kommende tid set på fra leverandør side, så dette bliver lavet. I praksis skrottes den nuværende hjemmeside og en ny laves, dette har ikke omkostninger for foreningen. Ad 10 Afslutning Dirigenten afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden. Referat sendes ud på mail til medlemmerne Ad 10 ERFA møder Inden generalforsamlingen, blev der afholde erfa møder i de 3 erfa grupper. Tilbagemeldingen ved den senere generalforsamling var at det havde været nogle gode møder, hvor der havde være taget nogle interessante problemstillinger op. Der syntes stor opbakning til at der blev fulgt på møderne med møder i løbet af året. Tovholderne sørger for at indkalde til nye møder. De tre grupper: Tæthedsmåling fx fælles retningslinier for prøvning og rapportering, uddannelse og certificering (Tovholder: Per) Bygningstermografering fx fælles retningslinier, kvalitet, uddannelse og certificering (Tovholder: Bent) Bygningers tæthed og indeklima fx tæthedsløsninger, holdbarhed, dokumentation, ventilation, skimmelsvamp (Tovholder: Walter)

9 Generalt om ERFA grupperne Åbent forum for medlemmers drøftelse af tekniske problemstillinger, udveksle erfaringer, udvikle retningslinier, informationsmateriale mv. Hver gruppe består af et antal medlemmer fx 3-7 eller flere kan komme med oplæg til sekretariatets udarbejdelse af fx værktøjer, checklister, retningslinier, best practise o.l. kan blive bedt om at kommentere oplæg Hver gruppe mødes efter behov fx 2-4 gange årligt Tovholder hjælper med dagsorden og evt. notat fra mødet Tæthedsmåling fx fælles retningslinier for prøvning og rapportering, uddannelse og certificering (Tovholder: Per) Bygningstermografering fx fælles retningslinier, kvalitet, uddannelse og certificering (Tovholder: Bent) Bygningers tæthed og indeklima fx tæthedsløsninger, holdbarhed, dokumentation, ventilation, skimmelsvamp (Tovholder: Walter) Mvh. Bestyrelsen

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere