Fremtidens byudvikling omkring motorvejen Byen, vejen og landskabet fase III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens byudvikling omkring motorvejen Byen, vejen og landskabet fase III"

Transkript

1 Fremtidens byudvikling omkring motorvejen Byen, Vejen og Landskabet Fase III Claus Peder Pedersen (tegnestuen Blankspace & Kunstakademiets Arkitektskole), Claudia Carbone (tegnestuen Blankspace & Arkitektskolen Aarhus), Ulla Egebjerg (Vejdirektoratet), Peter Simonsen (Vejdirektoratet), Søren Leth (tegnestuen Sleth). Med udgangspunkt i forskningsprojektet BVL udvikles en række arkitektoniske modeller, der diskuterer alternative planlægnings- og bebyggelsesmønstre omkring motorvejen med Trekantsområdet som case. Statistiske analyser af byvækst omkring motorvejen (BVL, fase 1, Henrik H. Hovgesen og Thomas S. Nielsen) og landskabsæstetiske analyser (BVL, fase 2, Jens Balsby Nielsen og Anne Truelsen Schultz) sammenholdes med Hovedstruktur for Trekantområdet Det analytiske materiale viser et misforhold mellem de igangværende byvækstmønstre omkring motorvejen og de bymæssige og landskabelige kvaliteter motorvejen er anlagt i forhold til. På baggrund af denne erkendelse udvikles en række arkitektoniske modeller der diskuterer alternative planlægnings- og bebyggelsesmønstre ud fra parametre som eksponering, tilgængelighed, bebyggelsestæthed og landskabelig integration. Forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet har vist at omgivelserne omkring det danske motorvejsnet har undergået store forandringer gennem de seneste tyve år. Langs flere motorveje bliver udlagt store arealer til erhvervsbebyggelse. i Det forekommer især på dele at den jyske motorvej og i Trekantsområdet, men også visse steder omkring Odense og langs de motorveje, der berører København. Visse steder er der tendenser til at der langsomt skabes båndbyer i tæt tilknytning til infrastrukturen. Det forstærker motorvejens barrierevirkning, og der kan på længere sigt opstå en tilfældig nærmest trøstesløs bystruktur langs motorvejen. Udover den betydning motorvejen genererer, sker der en tillukning af motorvejens rum. Barrierer mod støj bliver en mere markant del af motorvejens rum. Samtidig er motorvejens umiddelbare relation til det omgivende landskab også mange steder ændret af tilvækst, manglende landskabspleje eller bevidst nyplantning fra lodsejere omkring motorvejen der ønsker at afskærme sig fra vejen. ii Udbygningen af erhvervsområder langs motorvejen medfører en væsentlig ændring af de oprindelige intentioner, der var lagt i at skabe de danske motorveje. Motorvejen er planlagt som en forbindelse mellem byer gennem det åbne land. Det er overordnet muligt at identificere to motorvejstyper der kan identificeres gennem deres forhold til deres landskabelige eller urbane relationer og deres funktion som trafikårer. Disse vejtyper kan benævnes Guldaldervejen og Bymotorvejen. Guldaldervejen eller landskabsmotorvejen er den første vejtype. Den er tilpasset landskabets topografi, og er resultatet af en omhyggeligt planlagt linjeføring, hvor målet har været at skabe en visuel kontakt til dyrknings- og kulturlandskabet. Særligt attraktive steder har motorvejen åbnet panoramiske udsigter mod udvalgte landskaber, der fungerer som landemærker for den rejsende. Det er i dette klassiske billede at størstedelen af det danske motorvejsnet er planlagt og anlagt. Motorvejene i det sydlige Sjælland, på Lolland, i Sønderjylland og i det nordlige Jylland er eksempler på naturlige guldalderveje. Bymotorvejen eller den bynære motorvej er den anden vejtype der opstår hvor motorvejen møder allerede urbaniserede områder. Folk bor langs vejen og lever med den på godt og ondt. Det er her man i højere grad oplever restanlæg, i form af utilgængelige arealer som er afskåret af vejanlæggene eller er udlagt til mulige fremtidige formål. Bymotorvejen ligger i et stramt tracé omkring byen. Den er karakteriseret af en stor intensitet med mange til- og frakørselsanlæg, store belysningsanlæg, en overflod af skilte og støjskærme og øvrigt vejudstyr. Det er strækninger ved Aalborg og København er eksempler på, og især Lyngbymotorvejen, Øresundsmotorvejen og Motorring 3 ved København viser bymotorvejens særligt komplekse karaktertræk. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Motorvejen som bymæssig vækstgenerator Udviklingen omkring motorvejsnettet gør det relevant at identificere en tredje vejtype som kan betegnes som truckerstien eller pendlermotorvejen. Den er opstået som konsekvens af intens trafik, både pendlertrafik og massiv tung trafik. Den intensive trafik tiltrækker en række funktioner der primært er relateret til erhvervsvirksomhed. Truckerstien ligger omkring en række byers periferi, og er karakteriseret af industrienklaver af vekslende størrelse. De er ofte opført parallelt med motorvejen og fremtræder uden relation til vejen, og kun ganske få steder er motorvejens arealer knyttet til bygningerne. Større strækninger af de midtjyske motorveje og udkanten af Københavnsområdet er eksempler på truckerstiens åbne uplanlagte urbanisering. Prototype A Skulpturelt udformede bygnings og parkeringsanlæg. Truckerstien er en konsekvens af den øgede transport og pendling i det danske motorvejsnet. Det viser en udvikling hvor flere rejser længere. Det viser også en koncentration af funktioner og bebyggede områder omkring motorvejen. Motorvejen er ikke længere kun et transportredskab for udvekslingen af materialer og varer og en lejlighedsvis rejsevej for den private bilist. Den har forøget indbyggernes aktionsradius og skabt større mobilitet og øget kommunikation. Det bliver muligt at bevæge sig længere uden at øge tidsforbruget og det skaber mere komplekse pendlermønstre hvor privat- og arbejdsliv udspændes over større geografiske afstande. Dermed er motorvejen blevet en stadig mere integreret del af Danmarks urbanisering. Det gør naturligvis også muligheden for at knytte sig direkte til motorvejen mere interessant både i forhold til at placere funktioner og programmer langs vejen; men også i forhold til at eksponere forskellige virksomhedstyper her. Truckerstien er resultatet af denne udvikling hvor motorvejen skifter karakter. Den er ikke længere blot en infrastruktur der forbinder allerede eksisterende byer; men bliver i stedet bydannende. Motorvejen trækker et spor af udstrakt spredt urbanisering langs dens forløb. Kulturlandskabet undergår en tilsvarende urbanisering. Ikke sådan at forstå at landskabet fysisk tilbygges alle steder; men karakteren og udseendet af ganske store arealer forandres Trafikdage på Aalborg Universitet

3 som følge af ændrede landbrugsformer, miljøhensyn, nye rekreative områder, braklægning etc. iii Den øgede mobilitet medfører at landets indbyggere ikke i samme grad som tidligere lever og arbejder inden for afgrænsede by- eller landområder men i langt højere grad bevæger sig på tværs af disse grænser dagligt. Tilhørsforhold, personlige præferencer og ejendomspriser gør det mere almindeligt at bo et sted og arbejde et andet. Denne udvikling nedbryder i en vis udstrækning traditionelle grænser mellem by, forstad og landskab. I stedet gør den øgede mobilitet det relevant at definere urbaniseringen mere overordnet på tværs af velkendte relationer og definitioner. Fra spor til felt. BVL Fase III undersøger hvordan det er muligt at udvide motorvejens relationer til omgivelserne. Den undersøger om det er muligt at udvikle motorvejen til et felt snarere end et spor. Et felt hvor motorvejen kan møde de omgivende byområder mere direkte med større funktionel effektivitet og arkitektonisk kvalitet end i dag. Byudviklingen omkring motorvejen rejser en række spørgsmål til udviklingen og placeringen af den danske byvækst. Ikke mindst i forhold til de æstetiske konsekvenser for det åbne landskab og en bæredygtig og tilgængelig byvækst for den del af befolkningen der ikke har bil. Prototype B Kontorbyggeri foldet om motorvejen skaber maksimal eksponering, klart definerede parkeringszoner og udsigt mod det omgivende landskab. Fase III forsøger ikke at besvare disse komplekse og politisk følsomme spørgsmål. I stedet tager fase III et pragmatisk udgangspunkt i at motorvejen danner byvækst, og at traditionelle forestillinger om byvækst og motorvejsplanlægning ikke, eller kun dårligt formår at håndtere denne udvikling. iv Fase III er derfor tænkt som et diskussionsoplæg der rejser spørgsmålet Trafikdage på Aalborg Universitet

4 om byvæksten omkring motorvejen ikke kan udformes på en mere kvalificeret og æstetisk bevidst måde. Det betyder ikke at Fase III forsøger at legitimere ukontrolleret sprawl i form af en omfattende byvækst i det åbne landskab. De eksisterende motorveje har en række landskabelige kvaliteter som fortsat bør og skal bevares og plejes. Netop for at bevare de eksisterende kvaliteter er det vigtigt at sætte fokus på en strategisk placeret og kontrolleret byvækst omkring nationale udviklingsområder og i relation til allerede eksisterende byområder. Udtrykt på en anden måde søger fase III at sætte fokus på hvordan det er muligt at bygge for at friholde. Det er nødvendigt at udvikle nye redskaber som både lokalt og ud fra en helhedsbetragtning kan inkorporere den udvikling motorvejen genererer. Fase III undersøger hvordan det er muligt at bygge med respekt for eksisterende motorvejskvaliteter og samtidig skabe nye. Fase III undersøger disse udfordringer gennem arkitektoniske analyser af hvordan en typisk (erhvervs-)bebyggelse ved motorvejen planlægges i dag. Analysen anvendes til at udvikle et idékatalog af nye vej- og bebyggelsestypologier der bedre og mere effektivt kan udnytte motorvejens særlige muligheder. Målet er at udvikle arkitektonisk markante bebyggelsesplaner der kan møde motorvejens skala og hastighed og samtidigt imødekomme krav om tilgængelighed og synlighed der er afgørende for sådanne planers levedygtighed. På baggrund af idékataloget udvikler fase III tre prototyper på erhvervsenklaver og en model for hvordan eksisterende erhvervsområder kan revitaliseres. Endelig afprøves erhversenklaverne i forhold til Trekantsområdets ambitiøse udviklingsplan Hovedstruktur for Trekantsområdet v Motorvejens bebyggelsesenklaver i dag En lang række af de kommuner der gennemskæres af motorveje har udlagt erhvervsarealer langs motorvejen. Ofte i form af bebyggelsesfelter der er udlagt pragmatisk omkring eksisterende tilslutningsanlæg. Tilgængelighed og synlighed er to helt centrale begreber for udviklingen og placeringen af disse områder. Tilgængelighed hænger sammen med at motorvejen gør det let og hurtigt at komme til den enkelte virksomhed uafhængigt af byens komplicerede og relativt langsommelige infrastruktur. Synlighed knytter sig til annonceringen af virksomheden overfor den ofte meget betydelige forbipasserende trafik. De erhvervsarealer der er udlagt i dag udnytter dog langtfra motorvejens muligheder optimalt. Tilgængelighed. Kompliceret kobling mellem motorvejen og den lokale infrastruktur. A Ingen sammenhæng mellem synlighed fra motorvejen og adgang. B. Kompliceret adgang med punktvis hård belastning af lokal infrastruktur. C. adgang til erhverv bagfra uklar orientering i forhold til eksponering. Attraktion. De nye erhvervsarealer udlægges lineært i rækker langs motorvejen. Det sikrer eksponering af den første række mod motorvejen; mens de bagvedliggende rækker er langt mindre attraktive. Fra et tilgængelighedssynspunkt har de eksisterende erhvervsområder en række problemer. Tilgængeligheden til dem er relativt kompliceret og foregår ad eksisterende tilslutningsanlæg og infrastruktur. Det skaber en hård belastning af den lokale infrastruktur. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Samtidig er orienteringen for den besøgende ikke logisk og entydig, der er ikke sammenhæng mellem adgang til området og synlighed fra motorvejen. Desuden sker adgangen til erhvervsarealerne bagfra (set fra motorvejen), med det resultat at bebyggelserne vender bagsiden mod motorvejen. Tilsvarende har synliggørelsen af motorvejens erhvervsområder også en række problemer. Erhvervsarealerne udlægges lineært langs motorvejen. Det sikrer nok at den første række mod motorvejen eksponeres; men de bagvedliggende rækker er langt mindre attraktive økonomisk såvel som arkitektonisk. Dette bebyggelsesprincip medvirker tendentielt til at skabe en spredt udstrakt bebyggelse langs motorvejen for at skabe flest mulige attraktive og eksponerede arealer. Denne udvikling medvirker til at udviske og nivellere de landskabelige og urbane forskelle langs motorvejen. Erhvervsområderne bygninger er ofte billige præfabrikerede byggesystemer uden særlige arkitektoniske kvaliteter. For at synliggøre virksomheder overfor motorvejens trafikanter bliver de forsynet med skilte og flag, malet i signalfarver eller markeret med særligt opmærksomhedsskabende genstande som f.eks. som 727 Communications i Skanderborg, der har opstillet et udtjent charterfly som reklame for virksomheden. 3 Truckerstiens eksisterende bygningstypologier er ofte enkle præfabrikerede kasser der eksponeres på forskellig måde mod motorvejen. 1. Eksponering gennem blikfang (fx. 727 communication, Skanderborg). 2. Eksponering gennem farvesætning (fx. Massive Belysning, Vejle). 3. Eksponering gennem skiltning, flag etc. Alternative bebyggelsestypologierder tager udgangspunkt i motorvejens særlige betingelser omkring synlighed, tilgængelighed. 4. Bebyggelse på søjler der hæver programmet og giver frit udsyn til bagvedliggende landskab eller bebyggelse. 5. Motypologi Bebyggelsetypologi baseret på kendte bilbaserede bygningstypologier (fx benzintanken eller broen). 6. Western-facade Øget højde mod motorvejen (til fx administration) Bedre display, mere markant rumvirkning omkring motorvejen.alternative bebyggelsestypologier der camouflerer bygningerne. 7. Hængende Haver Optrappet bygningsvolumen med beplantning orienteret mod motorvejen eller mod landskabet. 8. Elverhøj Byggeri udformet som kunstigt landskabeligt element.kompakte bebyggelsesplaner. 9. Foldet facade - komprimeret eksponeringsflade mod vejen. 10. Stablet program. 11. Fritliggende enklaver trukket tilbage fra vejen. Motorvejens bebyggelsesenklaver mulige løsninger Hvis motorvejen skal kunne optage en stedvis byudvikling er der brug for at udvikle et bredere spektrum af vej- og bebyggelsestyper. Motorvejen er ikke længere kun rejse- og transportvej over længere distancer. Det er ikke længere kun produktions- og Trafikdage på Aalborg Universitet

6 transportvirksomheder der lokaliserer sig langs motorvejen. Undersøgelser fra BVLs fase I viser at servicevirksomheder også begynder at placere sig langs motorvejen. vi På længere sigt er det måske lige frem muligt at det vil blive attraktivt at bosætte sig i motorvejens umiddelbare nærhed, for hurtigt at kunne pendle til flere byer? En fremskrivning af denne udvikling gør det muligt at udvikle mere forskelligartede bebyggelsestyper omkring motorvejen. I dag er den overvejende del af bebyggelsesplanerne baseret på produktionsvirksomhedens behov for store grundarealer til opmagasinering og fremtidig ekspansion og billige produktionsbygninger. I takt med at nye virksomhedstyper placerer sig langs motorvejen bliver det muligt at udvikle mere kompakte bebyggelsesplaner som dels minimerer arealudlægget langs motorvejen, dels skaber mere rumligt markante anlæg. Det er muligt at udvikle nye bygningstypologier der bedre er i stand til at møde de særlige krav der knytter sig til motorvejens landskabelige karakter og til dens hastighed og skala. For eksempel i form af bygninger som bedre er i stand til at eksponere virksomheden gennem en mere markant udformning af bygningen. Eller som omvendt camouflerer bygningen så den bedre er i stand til at møde landskabet. Endnu mere interessant er muligheden for at lade erhvervsområder markere sig som samlede bebyggelser frem for som enkeltvirksomheder. Det vil gøre det muligt at skabe rum der er i stand til at binde motorvej, bygninger og landskaber sammen på mere arkitektonisk kvalificerede måder. Prototype C Pendlerboligtårne eller kontorhoteller som identitetsskabende landmarks. Denne ambition rejser nye udfordringer for udformningen af motorvejen. Motorvejen og dens tilslutningsanlæg kan medvirke til at skabe mere velfungerende og rumligt markante bebyggelsesenklaver gennem tilgængelighed til og friholdelse af arealer. I fremtiden er det muligt at forestille sig en mere differentieret motorvejsstruktur hvor arbejds- og rejsetrafik adskilles lokalt. Eller en udvikling hvor vejens tilslutningsanlæg i højere grad medvirker til at bestemme udformningen af de omgivende bebyggelser. På den måde bliver motorvejen i højere grad end i dag et redskab til bevidst byudvikling. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Trekantsområdet Trekantsområdet udgøres før kommunesammenlægningen af kommunerne Børkop, Fredericia, Kolding, Lunderskov, Middelfart, Vamdrup, Vejen og Vejle ligger i et infrastrukturelt knudepunkt mellem den nord-sydgående forbindelse fra grænsen til det nordlige Jylland og den øst-vestgående forbindelse fra Esbjerg til København. Den øgede mobilitet medfører at landets indbyggere lever og arbejder på tværs af afgrænsede by- eller landområder. Denne udvikling gør det relevant at definere urbanisering overordnet på tværs af velkendte relationer og distinktioner mellem by og landskabet. I stedet kan de urbane sammenhænge defineres af rejsetid deraf navnet halvtimesbyen. Hovedstruktur for Trekantsområdet er et ambitiøs forsøg på udvikle rammer og muligheder for en regional bydannelse på tværs af de eksisterende bycentre. Det giver muligheder for at udvikle nye relationer og sammenhænge. Byen kan forstås som andet og mere end et fortættet historisk bycentrum der gradvist glider over i landskabet via perifere forstadsområder. Således bliver det attraktive naturområde mellem Vejle, Fredericia og Kolding fremhævet som områdets midtpunkt snarere end de historiske byer. Dette grønne hjerte skal naturligvis ikke tilbygges men fungerer som bindeled mellem byerne hvor det skaber fælles rekreative områder og medvirker til at give området en fælles identitet. Det skaber nye muligheder for at artikulere relationer og overgange mellem by og landskab. Det er ikke byerne der vokser ud i landskabet; men landskabet der møder byerne på forskellige identitetsskabende måder. Det ses også i den planlagte skovrejsning i området der flere steder er udlagt som såkaldte skovportaler der danner bynære rekreative skove og skaber skarpt definerede overgange mellem by og landskab. I projektets sidste del bliver prototyperne på bebyggelsesenklaver indsat i Trekantsområdets strukturplan. Indsættelsen bliver brugt til en principiel diskussion af hvordan prototypernes lokale infrastrukturelle, landskabelige og rumlige relationer kan skabe muligheder og potentialer i et større landskabeligt og urbant perspektiv. Placering af prototyper i forhold til Hovedstruktur for Trekantsområdet Trafikdage på Aalborg Universitet

8 i Se Effekter af motorvje af Henrik Harder Hovgesen og Thomas Sick Nielsen p i Byen, vejen og landskabet motorveje til fremtiden. Ed. Ulla Egebjerg og Peter Simonsen. København ii Se Landskabskunst og hverdagslandskaber af Jens Balsby Nielsen og Anne Truelsen Schultz p. 74 i Byen, vejen og landskabet motorveje til fremtiden. Ed. Ulla Egebjerg og Peter Simonsen. København iii Skov- og Naturstyrelsen har således et formuleret ønske om at øge det danske skovareal fra 11% til 25% af landets areal frem mode 2080 og denne udvikling vil også ændre oplevelsen af at bevæge sig på de danske motorvejsstrækninger ganske betragteligt. Se iv Den dynamiske udvikling af motorvejens landskabelige og bymæssige omgivelser har store konsekvenser for en række af motorvejens eksisterende designredskaber. Klassiske motorvejstekster som Donald Appleyard og Kevin Lynch The View from the Road eller Michael Varmings Motorveje i Landskabet argumenterer for en perceptionspsykologisk tids- og bevægelsesbaseret tilgang til forståelsen af motorvejen. Michael Varming argumenterer således for en planlægning af motorvejen som et rytmisk varieret forløb der er balanceret mellem monotoni distraktion. Den rytmiske variation argumenteres i forhold til sikkerhedsmæssige såvel som æstetiske parametre. Den sigter både mod at fastholde bilistens opmærksomhed omkring kørslen gennem små variationer såvel som at præsentere landskabet omkring motorvejen på en afvekslende og smuk måde. Sådanne betragtninger har skabt en række vellykkede og smukke vejforløb, der imidlertid også er meget sårbare overfor den dynamiske forandring af motorvejens omgivelser som truckerstiens byvækst, skovrejsning og tilvoksningen af motorvejens umiddelbare omgivelser udgør. v Fase III indeholder en anden del der fokuserer på hvorledes man kan udvikle og udnytte de overskudslandskaber som opstår i motorvejens møde med byen. Denne del er udviklet af tegnestuen Copenhagenoffice v. Simon Ingvartsen og Tanja Jordan. Se Mødet mellem Guldaldervej og Bymotorvej af Copenhagenoffice p i Byen, vejen og landskabet motorveje til fremtiden. Ed. Ulla Egebjerg og Peter Simonsen. København vi Analyser erhvervssammensætningen i de etagemeter der er opført fra viser en relativt stor vækst for service- og kontorarealer inden for et 300 meter bælte omkring motorvejen. Se Hovgesen og Nielsen. P. 40 Trafikdage på Aalborg Universitet

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD PRIMÆRE VISIONER En fæstningsby i udvikling Hovedgreb 1-2 3-4 FREDERICIA BLIVER EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING. Den regionale

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER November 2005 1 Indhold 1. Forord 3 2. Sammenfatning 5 3. Projektets forudsætninger og forløb

Læs mere

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

PÅ SPORET AF FORSTADENS VELFÆRDSDRØMME KULTURARVSKOMMUNE HVIDOVRE

PÅ SPORET AF FORSTADENS VELFÆRDSDRØMME KULTURARVSKOMMUNE HVIDOVRE PÅ SPORET AF FORSTADENS VELFÆRDSDRØMME KULTURARVSKOMMUNE HVIDOVRE Indhold Introduktion: Idé og formål med Kulturarvskommune Hvidovre s. 2 Arbejdsmetoden: Et nyt genstandsfelt og en ny metode s. 3 Proces

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune

ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat. September 2008. Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ERHVERV UD TIL MOTORVEJEN? Udkast til notat September 2008 rev. januar 2009 Guldborgsund, Lolland og Sønderborg Kommune ABCD-modellen som afsæt for den bybygning og bymønster Kuben Management Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genanvendelse af industriens bygningsarv

Genanvendelse af industriens bygningsarv Genanvendelse af industriens bygningsarv København November 2011 Kortlægning, arkitektur og analyse af potentialer sammenfatning af resultater Remisen Brande. Foto: Heine Pedersen Forside: Nordkraft. Foto:

Læs mere

STRATEGIER FOR UDSAT TE BOLIGOMRÅDER

STRATEGIER FOR UDSAT TE BOLIGOMRÅDER STRATEGIER FOR UDSAT TE BOLIGOMRÅDER 1. S E P T E M B E R 2 0 0 5 F O R S L A G # 0 7 5 P S KVARTERET, NØRR STRATEGIER FOR UDSAT TE BOLIGOMRÅDER PROJEKTOMRÅDE: MIMERSGADEKVARTERET, NØRREBRO/KØBENHAVN

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi

Læs mere

Letbane. byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER

Letbane. byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER Letbane & byforbedring LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER 1 2 LETBANEN SOM INTEGRERET DEL AF BYFORBEDRINGSSTRATEGIER Dette notat er udarbejdet af professor Jens Kvorning efter opdrag

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE Planstrategien er udarbejdet af Teknik & Miljø, Vamdrup kommune Forslaget er vedtaget af Vamdrup byråd i januar 2006 Layout: Teknik

Læs mere

GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009

GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 1 GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafi sk tilrettelæggelse: Hausenberg APS Illustrationer

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER

HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER 12 HÆFTE 2 : TYPOLOGIER & HOVEDPRINCIPPER 0.0 FORORD Mellemland er et metodeprojekt, der omhandler motorvejsstrækningen mellem Funder vest for Silkeborg og Hårup øst for Silkeborg, også kendt som Silkeborgmotorvejen.

Læs mere

Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. kan VI tegne et nyt land?

Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. kan VI tegne et nyt land? Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg kan VI tegne et nyt land? Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg kan VI tegne et nyt land? Indhold 5 Forord

Læs mere