NOVA Nordic tools for learning Validation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVA Nordic tools for learning Validation"

Transkript

1 NOVA Nordic tools for learning Validation Interfolk Institute for civil society Skovgade 25 DK 5500 Middelfart (+45) HJV / (Arbejdspakke 17) Beslutningsreferat Fjerde partnermøde i Letland, onsdag 11. maj til fredag 13. maj 201 Deltagere: Anneli Bauters (The Green Cultural Association), Hans Jørgen Vodsgaard (Interfolk), Inge Lindqvist (Netop Hvidovre), Ingvar Hansson (Foreningen Norden), Jákup Pauli Strøm (Thorshavns Aften og Ungdomsskole), Niels Bendix Knudsen (Rite Højskole) og Solveig Grinder (Norges Husflidslag). Afbud: Flemming Thøgersen (Netop Hvidovre) Dagsorden 1) Valg af ordstyrer og referent 2) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 3) Siden sidst: Meddelelser om forhold, der ikke indgår i punkter nedenfor 4) Status over arbejdsplan og budget a) Status over projektets arbejdsplan v/ HJV b) Budgetopfølgning v/ HJV 5) Status for online tools a) Vurdering af resultat og proces (evaluering) b) Statistik modulet c) Eventuelle hængepartier (mangler i tool) d) Copy right, udgifter efter projektperioden, mv. e) Retningslinjer for eventuelle nye bruger organisationer f) Mundtlig evaluering af anden og tredje fase (udvikling og færdigudvikling af tools) 6) Formidling af projektets resultater a) Status for projekt rapport b) Status for formidlingsplanen, rapporter fra partnerne c) Eventuelle hængepartier (opgaver der mangler) d) Mundtlig evaluering af fjerde fase (formidling af projektets resultater) 7) Evaluering af projektet som helhed med udgangspunkt i spørgeskema 8) Fastlægge arbejdsplan for sidste del af projektet 9) Eventuelle nye projektplaner (udvikle version 2, eller andet) 10) Evaluering af fjerde partnermøde i Letland (arbejdspakke 14), benyt spørgeskema 11) Eventuelt

2 2 Bilag til mødet Pkt. 3: Referat fra det tredje partnermøde på Færøerne Pkt. 4: Revideret arbejdsplan for Nordplus Voksen projekt, version 3 Nordplus, budgetopfølgning, maj 2011 Pkt. 6: Nordplus, skabelon for formidlingsplan, version 1 (udsendt ) NO, Norges Husflidslag: NORPLUSS prosjektets formidlings aktiviteter pr 10 mai 2011" LV, Rites formidlingsplan 28 marts 11 SE, Förmedlingsplan Norden Sverige FI, Förmedlingsplan i Finland DK, Formidlingsplan Netop Hvidovre FO, Formidlingsplan 4 8apríl 2011 Pkt. 7: Template, project evalution, version 1 Pkt. 9: Nordplus, etårig forlængelse Projektskitse, version 1, hjv ( ) Pkt. 10: Template, evaluation of fourth partner meeting, version 1 Referat Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent HJV blev valgt til ordstyrer og referent. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og referat Forslag til dagsorden blev godkendt. Beslutningsreferat fra tredje partnermøde, i Torshavn blev godkendt med den rettelse i pkt. 3b, at navnet på de norske organisationer er hhv. Folkekulturforbundet og Norges Husflidslag. Pkt. 3: Siden sidst Solveig uddelte nyt infomateriale om Folkekulturforbundet og Norges Husflidslag. Pkt. 4: Status over arbejdsplan og budget a) Status over projektets arbejdsplan: Projektarbejdet følger stort set tidsplanen fra den reviderede arbejdsplan for Nordplus Voksen projektet, version2, Den primære afvigelse er, at projekt rapporten er meget forsinket og først vil være klar i projektets sidste fase. Det kan betyde, at der må indgå en særlig sidste formidlingsdel, hvor rapporten udsendes ved afslutningen af projektet op til sommerferien. Desuden skal nuværende formidlingsdel også følges helt til dørs, ligesom der skal indsendes endelig evaluering og afrapportering til Nordplus. Mødet anbefalede, at rapporten består i en sammenskrivning af det allerede omfattende rapporteringsmateriale. Rapporten rundsendes til partnerkredsen, hvor partnere selv kan planlægge dens eventuelle formidling til udvalgte målgrupper. b) Budgetopfølgning v/ HJV Regnskabet følger budgettet for de enkelte arbejdspakker, og selvom der var visse overskridelser for vores tredje møde på Færøerne, så kan udgifter til andre møder være lavere. Afregning for de sidste opgaver må afvente den endelige godkendelse af projektet ved Nordplus og den følgende fremsendelse i september af det sidste projekttilskud på 20 pct. Pkt. 5: Status for online tools a) Vurdering af resultat og proces (evaluering): Dette underpunkt behandles under den generelle evaluering i dagsordenens pkt. 7.

3 3 b) Statistik modulet: SG og AB nævnte, at eksport funktion af data ikke fungerer (og hermed heller ikke den fælles eksport funktion); at "title" på organisation skal ind som et søgefelt i fælles Excel data file, så data kan sorteres efter organisation. c) Eventuelle hængepartier (mangler i tool): Ingvar nævnte, at felt på første opslag om brugerens foreningsaktivitet er for kort med et max på 50 tegn det skal udvides til 500 tegn; at de to slutdokumenter der gemmes har mærkelige tegn i de svenske titler; at tilbud om at kunne få tilsendt sit password, hvis brugeren glemmer dette, ikke fungerer enten må dette tilbud fjernes, eller det skal løses. JS efterlyste at den fælles indgang fik et mere nordisk præg, evt. med deltagerlandes flag. HJV nævnte at gennemgående logo "partner questionnaire" øverst til venstre på menu bjælken erstattes af mere sigende logo. d) Copy right, udgifter efter projektperioden, mv. : Udgangspunktet er at alle partnere har ejendomsret til programmets koder, men der vil selvsagt være en del arbejde og udgifter alligevel med at flytte og etablere nyt tool, selvom man har koderne. e) Retningslinjer for eventuelle nye bruger organisationer: Udgangspunktet er, at andre organisationer fra foreningsliv og folkeoplysning kan blive tilkoblet det fælles tool for en udgift på kr. plus moms, der betales til Educase til gengæld for firmaets service med at oprette og tilpasse det nye tool til den nye organisation. Men enighed om, at der er behov for præciseringer. Vedtaget at forudsætningen for at åbne for nye organisationer er, at Educase klart må beskrive, hvordan man vil sikre en ordentlig service for det angivne beløb. HJV kontakter Educase desang. f) Mundtlig evaluering af anden og tredje fase (udvikling og færdigudvikling af tools): Dette underpunkt behandles under den generelle evaluering i dagsordenens pkt. 7. Pkt. 6: Formidling af projektets resultater a) Status for projekt rapporten: Se ovenfor pkt. 4a. b) Status for formidlingsplanen: Der var en status runde: Solveig, Norges Husflidslag henviste til den fremsendte skriftlige status "NORPLUSS prosjektets formidlings aktiviteter pr 10 mai Der er lavet/planlagt omtale på 4 møder. Der bringes en artikel om projektets resultater i foreningens tidsskrift. Projektet og dets tool er omtalt på organisationens hjemmeside. LInk til tool nævnes i omtale, der vedlægges posten til lokalforeningerne. SG nævnte desuden, at der ikke har været større tilbagemeldinger, men foreningen har vist positiv interesse og åbenhed for at benytte det. SG advarede mod for stor ambitioner om brugerantallet, men anvendelsen kan vokse i ro og fred, efterhånden som det bliver kendt. Niels, Rite Højskole henviste til den fremsendte skriftlige status "LV, Rites formidlingsplan 28 marts 11". Der har været problemer med at finde en lettisk tolk, men nu er opgaven blevet løst. Tool'et vil blive omtalt på skolens årsmøde, og der er udsendt nyhedsmails til netværket af lokale NGO'ere, ligesom den lettiske landsorganisation for aftenskoleområdet er blevet informeret. Værktøjet kan også benyttes i de edb kurser, som skolen gennemfører. Ingvar, Forening Norden i Sverige henviste til den skriftlige status "Förmedlingsplan Norden Sverige". Der er udsendt elektroniske nyhedsbreve til alle lokalafdelinger i Forening Norden, hvor en del har videreformidlet information. Værktøjet er omtalt på landsorganisationens hjemmeside. Desuden er der sendt nyhedsbreve til fire højskoler, til et bredt udsnit af studieforbundene, samt til individuelle

4 4 kontakter. IH nævnte, at han havde følt sig noget alene uden særlig støtte fra Landsorganisationen, men ved egne kræfter og støtte fra lokalafdelingen i Landskrona blev den bredere formidling gennemført. Anneli VISIO henviste til den skriftlige status "Förmedlingsplan i Finland". Målgrupperne nåes med e post. De direkte målgrupper er oplysningsforbundende inden for den frie folkeoplysning; Folkehøjskolerne, medborgerinstitutioner og deres paraplyorganisationer. Inge, Netop Hvidovre henviste til den skriftlige status "Formidlingsplan Netop Hvidovre". Netop Hvidovre har sendt mail til ledere og lærere vil også få et brev om det nye værktøj, og afdelingen vil sende information til elverne ved deres kursusafslutning med opfordring om at bruge værkstøjet. Der er lavet omtale og link på afdelingens hjemmeside, og der vil indgå en omtale i skolens aftenskoleprogram for 2p Netop Hvidovre har en god kontakt til landsorganisationen, som har støttet trods en vis skepsis overfor det nye tool, både fordi Netop's egen beslægtede "kompetenceprofil" ikke er blevet brugt ret meget, eventuelt fordi de kræver særligt password til lærerne. Men tool'et vil blive omtalt i Landsorganisationens nyhedsbrev i maj og i dets tidsskrift, ligesom det er omtalt med link på hjemmesiden og der vil blive udsendt pressemeddelelse. Landsorganisationen har også formidlet, at tool'et fik en fin omtale i nyhedsbrevet fra Dansk Folkeoplysnings samråd. Jakob, Torshavns Aftenskole henviste til den skriftlige status "Formidlingsplan 4 8apríl 2011". Afholder ikke åben konference, men derimod præsenteres tool på lærermøde. I næste skoleprogram bruges 1 side til at omtale tool. På skolens PC kurser benyttes tool til øvelser. c) Mundtlig evaluering af fjerde fase (formidling af projektets resultater): Dette underpunkt behandles under den generelle evaluering i dagsordenens pkt. 7. Pkt. 7: Evaluering af projektet som helhed med udgangspunkt i spørgeskema Partnere udfyldte spørgeskema for general evaluering, hvor HJV senere laver en sammenskrivning af konklusioner og tendenser til den afsluttende evalueringsrapport. Der var desuden en mundtlig evalueringsrunde, der tog udgangspunkt i hovedpunkter fra den skriftlige evaluering: 1. Kvaliteten af det tværnationale samarbejde: Ingvar nævnte, at partnermøderne havde været en stor styrke for projektet, hvor man kunne udveksle erfaringer, støtte hinanden og afklare forhold. Men han savnede mere kontakt til partnerkredsen mellem møderne; og det kunne fremmes ved at have et fælles chat program eller en fælles brug af skype telefoni til intern kommunikation. 2. Projektstyringen: Solveig nævnte, at indkaldelser og praktisk information til møderne kunne være sket tidligere, så der havde været mere tid til praktisk planlægning, såsom bestilling af flybillet etc. Selve tidsrammen med 3 dagesmøder var ideel. Det gav både tid til et godt mødeindhold og ekstra kulturelle og sociale oplevelser. Projektstyringen havde været rigtig god, men indimellem burde mødelederen have styret møderne mere og skåret igennem. Især styringen af diskussionen på det første møde kunne havde været mere klar og målrettet. 3. Arbejdsprogrammet: Arbejdsplanen havde været klar og velfungerende, og den blev fulgt op med et højt informationsniveau om kommende opgaver og terminer. Projektets hjemmeside burde have været klar tidligt i projektet, så det kunne benyttes til informationsarbejde løbende gennem projektets udvikling. 4. Støtten til projektpartnerne fra eget bagland m.m.: De enkelte projektmedlemmer havde alle stor handlefrihed fra deres egen organisation, enten fordi de selv var ledere eller havde en frit mandat, også selvom de havde fået andet arbejde eller var gået på pension. Eventuelt kunne organisationen havde været mere involveret fra starten eller blot fået mere information om projektet gennem nyhedsbreve m.v. 5. Ressourcer og personligt udbytte: Tilskudsrammerne fra Nordplus til arbejdsindsatsen var meget lave, men det var vilkårene.

5 5 Solveig nævnte, at projektarbejdet dels havde givet nye erfaringer med tværnordisk projektsamarbejde og dels havde givet en ny og bredere synsvinkel på læring og læringsudbytte, som hun kunne tage med i sit daglige arbejde, og dels havde det afklaret betydningen af EU lovgivningen på uddannelsesområdet og dens indslag i landenes lovgivning. Pkt. 8: Fastlægge arbejdsplan for sidste del af projektet Der er fire områder, som skal følges til dørs: 1. Hængepartier for færdiggørelse af tool'ene: Jf. ovenfor pkt. 5. Hans tager kontakt til Educase for at få de sidste ting på plads. 2. Sidste dele af formidlingsplanen: De enkelte partnere har deres egne formidlingsplaner, som de er ansvarlige for at gennemføre. Nogle af disse opgaver som fx omtale i efterårets skoleprogrammer vil blive gennemført efter projektets afslutning. Hans færdiggør projektrapport til udsendelse ultimo juni. Ingvar efterlyste at alle sender kopi til andre af deres nyhedspost om projektet m.v. 3. Afregning for sidste arbejdspakker: Der skal afregnes for udgifter og arbejdstimer for de sidste arbejdspakker senest medio juni. Hans udsender skabeloner for de sidste pakker, som partnere bedes udfylde, underskrive og returnere til udbetaling. Eventuelt må de sidste afregninger afvente den endelige godkendelse af rapportering til Nordplus og følgende udbetaling af de sidste 20 pct. af projekttilskuddet engang i august september. 4. Evaluering og slutrapport til Nordplus: Projektperioden er fra 1. august 2009 til 1. juli Dvs. at regnskab og rapport skal afsluttes inden 1. juli. hans rundsender udkast til slutrapport/evaluering inden 1. juli til kommentarer fra partnerkredsen. Hans laver også en kort evaluering, der kan benyttes til ekstern information, inkl. opsætning på projektets hjemmeside. Pkt. 9: Eventuelle nye projektplaner (udvikle version 2, eller andet) Partnerkredsen drøftede på det tredje partnermøde at lave ny ansøgning om et opfølgende etårigt projekt med at lave en version 2 af tool'et. Hans rundsendte en projektskitse til en mulig ansøgning den 3. november 2010, som blev forhåndsgodkendt til at danne grundlag for en ny Nordplus ansøgning 28. februar Denne ansøgning blev ikke lavet med henvisning til de usikkerheder, der dels var med IT firmaets ydelser og dels behovet for at vurdere resultatet af version 1, inden en ny ansøgning kunne fremsendes. Spørgsmålet var på mødet, om vi skulle planlægge en opfølgende ansøgning næste februar 2012, eller noget helt andet. Hans nævnte, at Interfolk gerne ville hjælpe med råd om ansøgningen og bidrage med særlige opgaver i projektet, men at Interfolk ikke ønskede at være ansøger og koordinator for et sådant nyt projekt, dels fordi andre nu måtte tage over og dels fordi det ville forhindre at Interfolk kunne planlægge ansøgning for et andet Nordplus projekt (da én organisation ikke kan modtage støtte som koordinator for to samtidige projekter). Umiddelbart var de andre partnere skeptiske overfor at påtage sig opgaven med at udarbejde ansøgningen og være koordinator organisation. Vedtaget at partnerkredsen hver især vurderer om de ønsker at påtage sig opgaven som koordinator og ansøger; mulige kandidater kunne især være Folkekulturforbundet eller Netop. Svar udbedes senest 15. juni at partnerkredsen kan ansøge Nordplus om at gennemføre et forberedende projektmøde enten i Norge eller Finland i november at Hans påtager sig at samle op på den videre planlægning NB: Jeg har undersøgt mulighederne for at ansøge Nordplus om tilskud til et forberedende møde, hvor udgifter til rejse og ophold dækkes. Det viser sig at der kun er to årlige frister, hhv. 1. marts og 15. okt og svartiden kan være 3 måneder. Dvs. at et muligt forberedende møde først kan være ultimo januar Jf. Nordplus håndbogen, der kan downloades her Se også omtalen hos og tilskud/norden/nordplus/nordplusvoksen at der skal ansøges via Nordplus ARS systemet se

6 6 at der skal laves en fælles ansøgning af en koordinator organisation, og de øvrige partnere skal så fremsende Letter of Intent, der vedhæftes ansøgningen. Koordinator organisationen modtager så tilskuddet og er ansvarlig for afregning med partnerne og samlet afrapportering til Nordplus. Den opgave ønsker jeg ikke at påtage mig, da jeg ikke ønsker at være koordinator for en evt. efterfølgende projekt ansøgning. Mit forslag er derfor, at den mulige partner, som vil påtage sig koordinatoropgaven også bliver ansvarlig for at lave ansøgningen om det forberedende møde med frist 15. okt. Efter tilbagemeldingen den 15. juni ved vi, om der er en organisation, som vil påtage sig opgaven med både at være koordinator for hovedansøgningen inden 1. marts 2012 og ansøgningen om det forberedende møde inden 15. oktober Hvis der ikke er det, må såvel det forberedende møde som projektansøgningen opgives. Pkt. 10: Evaluering af fjerde partnermøde i Letland (arbejdspakke 14), benyt spørgeskema Skriftligt evalueringsskema var udsendt og besvarelser blev indleveret til Hans, der samler op til den endelig slutevaluering. Der var desuden en mundtlig evalueringsrunde, hvor følgende kan fremhæves: Solveig nævnte, at mødet havde afklaret flere punkter; at det var godt med en udvidet skriftlig mødeevaluering, og det burde havde også have indgået i de tidligere møder, og at det havde været godt og spændende at være i Letland og på Rite Højskole. Ingvar nævnte, at han kom med en vis misfornøjelse over problemer med tool'et, men mødet havde fået ham til at se mere lyst på mulighederne for dets formidling og anvendelse. Niels nævnte, at mødet havde givet højt engagement til at gå videre med opgaverne. Anneli nævnte, at der havde været meget mere arbejde med projektet end forventet; at hun vil følge op på tilbagemeldingerne fra Højskoleforeningen; at det kan være udmærket at vente et halvt år med at se, hvordan resultatet anvendes og hvilke behov der for en version 2; endelig at det havde været spændende og givende at være på Rite Højskole. Inge nævnte, at det havde været positivt og inspirerende at høre meldinger om, hvordan andre vil formidle og bruge tool'et; synes at vi er kommet godt i mål; og ikke mindst havde det været en stor og positiv oplevelse at være på Rite Højskole. Jakob nævnte, at det meste var sagt, men at mødet især havde givet ham svar på resterende formidlingsopgaver og hvordan statistik modulet kan anvendes. Hans synes også, at det havde været et rigtig godt møde, ikke mindst fordi vi nu kan se, at vi er kommet i mål; og opholdet på Rite Højskole havde været rigtig spændende, og stor oplevelse at møde de lettiske medlemmer af skolens bestyrelse. Pkt. 11: Eventuelt Mødet takkede Niels og Lis for det gode værtskab.

Beslutningsreferat tredje partnermøde i Thorshavn, den 31. august 2. september 2010

Beslutningsreferat tredje partnermøde i Thorshavn, den 31. august 2. september 2010 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering (Arbejdspakke 7) Interfolk Institute for civil society Skovgade 25 DK 5500 Middelfart (+45) 51 300 320 info@interfolk.dk

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere