Beslutningsreferat tredje partnermøde i Thorshavn, den 31. august 2. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat tredje partnermøde i Thorshavn, den 31. august 2. september 2010"

Transkript

1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering (Arbejdspakke 7) Interfolk Institute for civil society Skovgade 25 DK 5500 Middelfart (+45) september 2010 / HJV Beslutningsreferat tredje partnermøde i Thorshavn, den 31. august 2. september 2010 Deltagere: Anneli Bauters (The Green Cultural Association), Flemming Thøgersen (Netop Hvidovre), Hans Jørgen Vodsgaard (Interfolk), Inge Lindqvist (Netop Hvidovre), Ingvar Hansson (Foreningen Norden), Jákup Pauli Strøm (Thorshavns Aften og Ungdomsskole), Niels Bendix Knudsen (Rite Højskole) og Solveig Grinder (Norges Husflidslag). Afbud: Ingen afbud. Solveig ankom onsdag formiddag og Anneli tog af sted torsdag morgen. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer og referent 2) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 3) Siden sidst: Meddelelser om forhold, der ikke indgår i punkter nedenfor 4) Status over budget og arbejdsplan 5) Status over prioriterede spørgerammer a) Resume af valgte minimumsramme samt varierende tillægsspørgsmål (AP 5) b) Retningslinjer for og arbejde ved IKT firma (AP6) 6) Præsentation af online pilot spørgerammer a) Præsentation af mekanikken i Interfolks prøveversion b) Præsentation af resultatet som læringsdokument c) Drøftelse af statistikdelen (hvor meget må alle se, også nye brugere mv.) d) Drøftelse af Copy Right, salg til tredje part, udgifter efter projektperioden m.v. 7) Oprettelse af prøveversioner v/ partnerkredsen a) Deltagerne bearbejder deres prøveversioner 8) Finpudsning og afprøvning af prøveversioner v/ partnerkredsen 9) Drøftelse af opsætning og vejledningstekst til vurderingsværktøjer, sept okt 2010 (AP 8 9) 10) Planlægning af formidlingsfasen i foråret 2011 a) Udgivelse af kortlægningsrapport og rapport om læringsvurdering, dec jan 2011 (AP 11) b) Formidling af projektets resultater, januar marts 2011 (AP 12) c) Afholdelse af konferencer, april maj 2011 (AP 13) d) Det fjerde partnermøde i Letland, ultimo maj 2011 (AP 14) 11) Fastlægge arbejdsplan med terminer for projektets tredje og fjerde fase 12) Evaluering af anden fases arbejde med spørgeramme og pilotværktøj 13) Evaluering af tredje partnermøde på Færøerne 14) Eventuelt

2 2 Bilag til mødet Pkt. 2: Nordplus referat fra andet partnermøde i København, juni 2010 (Udsendt ) Pkt. 4: Revideret arbejdsplan for Nordplus Voksen projekt, version, (tidligere udsendt) Nordplus, budgetopfølgning, august 2010 (Vedhæftet ) Pkt. 5: Fælles minimums spørgeskema deltagernes læring, version 4 (udsendt ) Notat om online værktøjets rammer og indhold, august 2010 (Vedhæftet ) Pkt. 6: Manual for revision og brug af online tool, (udsendes senere) Pkt. 10: Revideret arbejdsplan for Nordplus Voksen projekt, version, (tidligere udsendt) Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent HJV blev valgt til ordstyrer og referent. Pkt. 2: Godkendelse af referat og dagsorden Beslutningsreferat fra andet partnermøde, juni i København blev godkendt. Forslag til dagsorden blev godkendt. Pkt. 3: Siden sidst a) HJV runddelte eksemplar af udgivelsen Den Frie kultur paradigmestrid om læring, kunst og civilsamfund, der præsenterer forståelser og analyser, der også i et mindre omfang vil blive benyttet i dette projekts kortlægningsrapport. b) HJV foreslog, at partnerkredsen søger Nordplus Voksen om en etårig fortsættelse af nuværende projekt for at få mulighed for at udvikle et organisatorisk tool til organisatorisk vurdering, der kan integreres med deltager tool for elevernes egen læringsvurdering, som nu udvikles. Et værktøj til organisatorisk vurdering kan både benyttes til at vurdere det aktuelle læringsudbud og til at prioritere det fremtidige udbud, samtidig kan organisationerne så sammenligne deres selvforståelse med elevernes svar. Men flere aspekter kan indarbejdes, bl.a. arbejder mange organisationer med at lave årlig evalueringer af aktiviteterne i forhold til eget værdigrundlag og her kunne et online tool eventuelt være en fordel. En eventuel ansøgning til Nordplus om en etårig fortsættelse kan have rimelige chancer, både fordi vi inden fristen den har noget at vise, og fordi læringsvalidering fortsat er et prioriteret indsatsområde hos Nordplus. Et etårigt forløb kan indledes med et første partnermøde fx i Helsingfors og afsluttes med et andet partnermøde fx i Oslo. Mødet så positivt på forslaget. Solveig nævnt, at Norsk Folkekulturforbundet, som er søsterorganisation til Norsk Husflidslag er meget interesseret i at indgå i et 1årigt fortsættelsesprojekt. Solveig fremsender nærmere information om kontaktoplysninger. Pkt. 4: Status over arbejdsplan og budget a) Status over projektets arbejdsplan v/ HJV Projektarbejdet følger stort set tidsplanen fra den reviderede arbejdsplan for Nordplus Voksen projektet, version, b) Budgetopfølgning v/ HJV De hidtidige udgifter har fulgt budgettet herunder det reviderede budget, som er konsekvensrettet i henhold til, at den 8. partner (Færøernes Højskole) udtrådte af projektet efter første partnermøde.

3 3 Pkt. 5: Status over prioriterede spørgerammer a) Resume af den valgte minimumsramme med varierende tillægsspørgsmål (AP 5) Den vedtagne minimumsramme fremgår af Fælles minimums spørgeskema for deltagernes læring, version 4 (udsendt ); og de varierende tillægsspørgsmål fremgår af Notat om online værktøjets rammer og indhold, august 2010 (Vedhæftet ). HJV nævnte, at der for minimumsrammen kan være problemer ved at indsætte ekstra spørgsmål til de fælles elementer, fordi den fælles statistik kun regner med 3 spørgsmål. Skal afklares med ITfirma. b) Retningslinjer for og arbejde ved IKT firma (AP6), inkl. ophavsret m.v. Det nuværende pilotværktøj indeholder kun mulighed for at se og redigere selve spørgerammen, men ikke for at se brugerdelen, det færdige læringsbevis samt statistikdelen. For selve spørgerammen kan der være behov for ekstra felter med mulighed for at tilpasse tekst til præsentation af organisationerne og hjælpefunktionen; at ændre/oversætte 5 punkts vurderingsskalaen at indsætte cirkelsymboler for læringsforståelsen, som vil variere for organisationerne efter hvor mange elementer der benyttes under hver dimension og teksten vil ændres med oversættelsen. Efter baggrundsspørgsmålene indgik der i det oprindelige spørgeskema side 3 en forklarende tekst om læringsspørgsmål (udgik i endelige minimumsspørgeramme efter beslutning på andet partnermøde). Den udgår således og i stedet skal denne forklaring indgå i indledningen før brugen af selve værktøjet. For brugerdelen og det færdige læringsbevis er der behov for at kunne tilpasse tekst til præsentation af organisationerne og definitioner af læringsforståelsen. at have en vejledning/hjælpefunktion, hvor skolen selv kan redigere i teksten. Felter med indledende baggrundsspørgsmål skal også være synlige for at skolerne kan gå ind og oversætte teksten. Desuden udtrykte Niels ønske om at få mulighed for at oprette både for en dansk og lettisk udgave. Endelig behov for, at kunne oploade de små læringslogo (tre del figur og cirklen med antal elementer) og forinden at kunne redigere disse bl.a. oversætte teksten. Det kræver word HJV taler med IT firmaet om disse spørgsmål. Pkt. 6: Præsentation af online pilot spørgerammer a) Præsentation af resultatet som læringsdokument HJV viste andre eksempler på tilsvarende læringsdokumentation. b) Præsentation af mekanikken i Interfolks prøveversion Mekanikken i at tilføje ekstra elementer og spørgsmål til den fælles minimumsramme fungerer fint og logisk, men der savnes vejledninger om anvendelsen, og der savnes især et brugermodul, så man kan se det færdige resultat af ændringer. c) Drøftelse af statistikdelen (hvor meget må alle se, også nye brugere mv.) Al data fra de tilsluttede organisationer vil blive samlet på en fælles database i Excel format. De enkelte organisationer kan få to hovedudtræk, dels en visning af alle data for de fælles minimumsspørgsmål og dels en visning af egne svar på alle spørgsmål (både de fælles og tillægsspørgsmål). Vedtaget at det er ok, at alle tilsluttede organisationer kan se de fælles data også fra andre organisationer. Det afgørende er, at navne på de enkelte brugere ikke fremgår af databasen af hensyn til data registerlovens krav om anonymitet. d) Drøftelse af Copy Right, salg til tredje part, udgifter efter projektperioden m.v. HJV er ved at sikre en aftale med IT firmaet, hvor ejendomsretten til programmets kildekoder tilhører projektkredsen og ikke IT firmaet, så man ikke skal starte forfra i it opbygningen ved revisioner, der laves ved samarbejde med andet IT firma.

4 4 Sigtet er at den årlige brugerafgift kan reduceres til betalingen for anvendelsen af fælles webhotel og en eventuel vedligeholdelse af programmet og at det kan blive relativt billigt for nye organisationer at blive tilkoblet det fælles vurderingsværktøj. Men stadig et åbent spørgsmål, hvordan organisationer fra partnerkredsen kan servicere nye brugerorganisationer ved oprettelsen både angående det rent it tekniske og den praktiske og pædagogiske vejledning. Hvem kan gøre det og til hvilken pris. Dette spørgsmål skal drøftes og afklares senest på det fjerde og sidste partnermøde i Letland, maj Pkt. 7: Oprettelse af prøveversioner v/ partnerkredsen Deltagerne arbejdede med at oprette og redigere deres prøveversioner. Pkt. 8: Finpudsning og afprøvning af prøveversioner v/ partnerkredsen Den endelige færdiggørelse af spørgerammen måtte afvente at man kan se brugermodulet m.v. (Jf. pkt. 5 ovenfor). Pkt. 9 Drøftelse af vejledningstekst til vurderingsværktøjer, sept okt 2010 (AP 8 9) Enighed om, at projektets udfordring er at få deltagerne til at benytte værktøjet, fordi der er erfaringer for, at tidligere tools næsten ikke anvendes. Man må derfor finde en klar og fængende indledningstekst m.v. Mødet drøftede, hvad man skal fremhæve i en lancering: Jakob nævnte 4 hovedvinkler (til forskellige interessenter): 1) Den primære målgruppe er eleverne /deltagerne, og de kan motiveres ved at henvise til a) at de kan benytte værktøjet til en personlig afklaring af deres læringsprofil b) at henvise til at de kan benytte læringsbeviset som et supplement til deres C.V. c) at de kan benytte det til at styrke deres selvværd (ser at de kan mere end de regner med) 2) Skolens udbytte her fremhæve at andre deltagere kan få noget ud af det, fordi skolen kan bruge det som en evaluering til at forbedre deres læringstilbud 3) Politikernes udbytte her fremhæve at en profilering af skolens tilbud kan styrke organisationens status i forhold til bevillingsgivere. 4) Den bredere omverden ved at vise hvad skolen bidrager med og står for. Eventuelt kan man benytte det elevnummer, som eleverne får tildelt ved tilmelding, som et login dvs. i den skriftlige bekræftelse på optagelse nævnes også, at eleven nu kan logge ind og anvende læringsværktøjet, som et lille gratis ekstra tilbud. Desuden kunne man ved startopslaget benytte citater fra tilfredse elever og andre interessenter, som fremhæver værdien af at benytte værktøjet. Det kan være en ide at benytte en tredje part til at læse korrektur på præsentationsteksterne for at undgå en for indforstået tekst. Man kan udveksle udgaver af egne præsentationer for give gensidig inspiration. Pkt. 10 Planlægning af formidlingsfasen i foråret 2011 a) Udgivelse af kortlægningsrapport og rapport om læringsvurdering, dec jan 2011 (AP 11) De to rapporter skal være klar til tryk senest primo januar b) Formidling af projektets resultater, januar marts 2011 (AP 12) Der bør ske en fælles formidlingsindsats med en fælles dato for offentliggørelse af tools og en fælles tekst til de forskellige pressemeddelelser. Der fremsendes pressemeddelelser bl.a. til Dansk Folkeoplysnings Samråd Danish Adult Education Association Finnish Adult Education Association VSY samt FNV v/ Pirkko Sarkoneva, Folkbildningsförbundet Swedish Adult Education Association Voksenoplæringsforbundet (VoFo) Norwegian Association for Adult Education (NAAE) Educate Iceland samt søsterorganisationer i de baltiske lande Estonian Non formal Adult Education Association (ENAEA)

5 5 Latvian Adult Education Association (LAEA) Lithuanian Association of Adult Education (LAAE) og den tværnordiske organisation NVL, Nordisk netværk for voksnes læring, c) Afholdelse af konferencer, april maj 2011 (AP 13) De enkelte organisationer kan lave forskellige former for præsentationskonferencer. Fx vil Norsk Husflid ikke lave særskilt konference, men indarbejde det i andre landssamlinger i foråret 2011, såsom indslag på forbundets årsmøde, de regionale lærersamlinger og på Voksenupplæringsforbundets generalforsamling 10. juli. Ligeledes kan det blive et indslag på næste Østersø NGO konference i workshop for livslang læring. d) Det fjerde partnermøde i Letland, ultimo maj 2011 (AP 14) Ifølge beslutning på andet partnermøde i København afholdes det fjerde partnermøde i Letland fra onsdag den 11. maj 2011 kl. 12 til fredag den 13. maj 2011 kl. 13. Niels og Hans planlægger program og tidsramme under hensyntagen til rejsetider m.v. Hovedpunkter er at fastlægge plan for sidste formidlingsaktiviteter, lave projektevaluering, planlægge retningslinjer for andre organisationers mulige anvendelse/tilkobling til online værktøjet. Pkt. 11: Fastlægge terminer for hovedopgaver i projektets tredje og fjerde fase 1. okt 2010: Her skal IT prøveversionen være helt klar og Interfolk har lavet en demo version I oktober er der indbyrdes dialog om opsætning med præsentationstekst 1. nov 2010: Partnerorganisationer skal have opsat deres pilotudgaver I oktober 1. feb 2011: a) Partnerorganisationerne skal have testet deres pilotudgaver og sendt kort evaluering til øvrige partnere. Dialog i februar om endelige udgaver. b) Mødeindkaldelse til fjerde partnermøde i Letland. så der er god tid til at bestille billige flybilletter. 15. feb 2011: a) HJV rundsender udkast til fælles tekst, der kan indgå i partnernes pressemeddelelser. Efter dialog fastlægges endelig tekst. b) Alle partnere skal have lavet udkast til formidlingsplan, der rundsendes. Husk at alle skal lave logbog over deres formidlingsaktiviteter, som bl.a. indgår i den endelige evalueringsrapport. 1. marts 2011: Uge 9 er ugen, hvor online tool offentliggøres af alle partnere, der følges op med nyhedsbreve, artikler og konferencer/konferenceindslag. 1. maj 2011: a) Endelig program for fjerde partnermøde udsendes b) Partnerne rundsender mini evaluering (med logbog data) af formidlingsaktiviteterne maj Fjerde partnermøde afholdes 1. juli 2011 Regnskab og evalueringsrapport er fremsendt til Nordplus 1. sept 2011 Svar fra Nordplus forventes? Med godkendelse og fremsendelse af sidste 20 % af tilskuddet. Endelig afregning for partnerudgifter m.v. gennemføres. b) Opgaver for eventuel ny Nordplus ansøgning den om etårig forlængelse: 15. okt Solvveig har meddelt hvilke norske kontaktpersoner, der vil indgå i en ny ansøgning 1. nov 2010 HJV har rundsendt projektskitse 1. dec 2010 Partnerne har givet tilbagemeldinger om projektskitsen især vedr. de behov som et organisatorisk tool skal tilgodese. 15. jan HJV har rundsendt udkast til projektansøgning til kommentarer 1. feb 2011 Partnerne har givet tilbagemeldinger 1. marts 2011 Ansøgning er fremsendt til Nordplus Voksen

6 6 Pkt. 12: Evaluering af anden fases arbejde med spørgeramme og pilotværktøj Arbejdet blev gennemført som planlagt trods forsinkelser grundet askeskyen, som betød at det planlagte andet partnermøde i Letland den april 2010 måtte aflyses og flyttes til København den juni Pkt. 13: Evaluering af tredje partnermøde på Færøerne Mødet have både i forhold til projektets mål og opgaver og de sociale og kulturelle dimensioner været en succes. Stor tak til Jakob for sikring af gode rammer for mødet, udflugter og socialt samvær. Pkt. 14: Eventuelt herunder planlægge eventuelle fælles aktiviteter og udflugter torsdag lørdag Torsdag eftermiddag var der et efterfølgende besøg hos Forening Norden på Færøerne med formanden Ingi Samuelsen og sekretæren. Foreningens sekretær er kun ansat 1 dag om ugen og han startede 1. april Foreningen modtager i årligt tilskud fra Færøernes finanslov, der går dels til løn og dels til repræsentation, markedsføring, møder m.v. Hovedaktiviteter er mødevirksomhed i Thorshavn, og selvom foreningen er medlem af den tværnordiske forening Norden, så har man ikke meget kontakt med de øvrige landes og selvstyreområders foreninger. Men man vil gerne styrke dette samarbejde og indgå i projektsamarbejde, såfremt der er ressourcer til at klare det. Webadressen er Mail er Adressen er J. Paturssonargøta 24, FO-100 Tórshavn. Tlf / Referat ved Hans Jørgen Vodsgaard, den 7. september 2010

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark

Evaluering af FINFO. informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark Evaluering af FINFO informationsnetværk for etniske minoriteter i Danmark - et projekt gennemført med tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker under Biblioteksstyrelsen Januar 2002 Evaluering

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere