REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:"

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree, Partner Revision Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

2 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 17. juni Referatet blev godkendt og underskrevet 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. a. Økonomi og aktivitetsoversigt. Oversigten er ajourført til og med juli måned for varmesæsonen juni 2014 maj Opgørelsen viser: Salg af el Varmeproduktion Køb af naturgas Køb af flis Produktion på gaskedler, motorer og flisværket Vandtab CO2 udledning i tons Graddage Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

3 b. Ledningstab. Der er udarbejdet en oversigt over ledningstabet år for år siden 2005/2006. Opgørelsen viser i procent et ledningstab i 2005/2006 på 25,97 procent og i 2013/2014 på 20,38 procent. Tabet målt i MWh er dog mere korrekt at forholde sig til i 2005/2006 var tabet MWh og i 2013/ MWh, forskellen er MWh, eller målt i penge ca. kr. 1,0 mio. årligt. c. Renovering Mosevænget/Nørremarken. Projektet er afsluttet, der vil blive givet et orientering om forløbet, herunder ekstraarbejder. Bestyrelsen har godkendt en økonomisk ramme til projektet på kr. 3,1 mio. Der henvises i øvrigt til referaterne fra byggemøderne Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Ad a. Der er fundet store ledningsbrud på Landlyst, Jensen Fløvej og Brandlundvej, i alt ca. 58 m3 i døgnet, nu er vandtabet på 6 m3 i døgnet. Ad b og c. Orienteringen blev taget til efterretning. Herudover blev orienteret om at ledning i tunellen under motorvejen til Bestseller grunden, nu bliver gravet ned. Den samlede udgift til rør og nedgravning andrager ca. kr

4 4. Inspektion af skorstene på Præstevænget 11. Jysk Skorstens Service AS har den 6. august 2014 foretaget inspektion af skorstenene på Præstevænget 11. Desuden har firmaet fremsendt tilbud på udbedring af de forhold som er nævnt i Inspektionsrapporten. Udgifterne til udbedring andrager: Skorsten 60 meter gaskedlen kr ,00 ekskl. moms Skorsten 35 meter motorerne kr ,00 ekskl. moms Bilag: Inspektionsrapporter og tilbud på udbedring fra firmaet Jysk Skorstens Service. Sagsbehandler: Henning Mikkonen De anbefalede udbedringer igangsættes.

5 5. Projekt Brande Energicentral. Som orienteret på bestyrelsesmødet, den 28. januar 2014, den 8. april 2014 og den 17. juni 2014 har projektet følgende tidsplan: Januar 2014 Opstartsmøde Februar 2014 Energikortlægning Marts 2014 Beregning af forskellige løsninger April 2014 Statusmøde gennemgang og udvælgelse af løsninger Juni 2014 Behandling af rapportudkast August 2014 Endelig rapport færdigskrives, deadline 15. august 1. september Ansøgning til puljen VE til proces Formanden og driftslederen har afholdt møde med ingeniør Viktor Jensen i DFP og der vil blive givet en orientering om mødet. De tidligere udarbejdede beregninger over mulige nye varmeforsyningsområder i Brande er samlet i en miniudgave som indgår i kortlægningen. Bilag: Brande Energicentral Kortlægning af varmeafsætningspotentialet, den 27. marts 2014 udarbejdet af DFP, seneste referat af mødet i projektgruppen, den 2. juni Endelig rapport august Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen Formanden orienterede om status på sagen og konklusionen er at det eneste som kan konkurrere med flisproduktionen er køb af overskudsvarme fra KMC/AMK. Der tages kontakt til KMC/AMK. En artikel i Politikken fra den 17. maj 2014 Industrien fyrer for gråspurvene lægges på forsiden af Brande Fjernvarme s hjemmeside.

6 6. Regnskab for varmeåret 2013/2014. Selskabets revisor har i samarbejde med driftslederen udarbejdet og revideret selskabets regnskab for varmeåret 2013/2014. Regnskabet indeholder: Årsrapport incl. ledelsesberetning. Specifikationer til årsrapporten. Revisionsprotokollat. Desuden bliver der udarbejdet et lille hæfte med dagsorden til generalforsamlingen, ledelsesberetning, regnskab samt budget for året 2013/2014. Hæftet kan afhentes af forbrugerne fra mandag, den 15. september 2013 samt ses på hjemmesiden og udleveres på generalforsamlingen. Regnskabet udviser en overdækning (overskud) på ca. kr. 2,4 mio. og der er overført en overdækning fra forrige regnskabsår på kr d.v.s. der bliver overført en overdækning til indeværende regnskabsår 2014 /2015 på ca. kr. 7,5 mio. Overdækningen er indregnet i varmeprisen for de kommende to varmeår 2013/2014 og 2014/2015, d.v.s. varmeprisen (den faste afgift) er nedsat med den anførte overdækning. Årsrapport og Revisionsprotokollat skal underskrives af bestyrelsens medlemmer. Regnskabet m.v. vil blive gennemgået på mødet af statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree. Bilag: Selve regnskabet m.v. vil blive mailet rundt i løbet af uge 35. Desuden vil formanden fremsende ledelsesberetningen per mail inden bestyrelsesmødet. Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen.

7 Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Årsrapporten samt revisionsprotokollatet blev underskrevet af bestyrelsen. Efter mødet har Partner Revision fremsendt følgende likviditetsopgørelse (kassekreditten): Primo 2013/2014 træk kr. 2,7 mio. Overskud kr. 2,4 mio. Mellemværende forbrugere - ændring kr. 2,8 mio. Likviditet ultimo 2013/2014 indestående kr. 2,5 mio. 7. Fjernvarmetilslutning af BTX Group A/S (Brandtex). Som orienteres på det seneste bestyrelsesmøde har DIFKO ejendomme givet tilsagn om tilslutning til fjernvarmeforsyning af ejendommen Nordlundvej 1 (Brandtex fabrikken). Det medfører at Brande Fjernvarme overtager det nuværende varmeanlæg incl. skorsten og akkumuleringstank. De nærmere betingelser er udarbejdet i samarbejde med Dansk Fjernvarme. Der skal nu føres ledning frem til Nordlundvej 1, samt foretages ændringer i den nuværende installation. Jord- og smedearbejdet har været udbudt i licitation blandt følgende og der er den 2. september 2014 afgivet følgende bud: Rahbek Brande AS kr ,82 Design Smeden kr ,00 MN Rørentreprise kr ,00 Østergaard Entreprise kr ,00 Danjord kr ,14 Samlet overslag: Det anbefales at Østergaard Entreprise vælges til jord- og smedearbejdet kr Rør Logstor Rør kr Varmepumpe - Averhoff kr Yderligere tilslutning MES 300 Amp kr

8 Ændring af installation elarbejde kr Brønddæksler kr SRO DME kr Rådgivningshonorar DFP kr Uforudseelige udgifter kr I alt kr Ovennævnte finansieres via modtagelse af grundbeløb for elproduktion ca. kr (afhængig af el-prisen, dog max. Kr ) årligt frem til og med 2018, den faste afgift m2 a kr. 24,00 lig kr samt besparelse varmepumpe ca. kr , i alt ca årligt de første 4,5 år., herefter ca. kr årligt. Projektet blev godkendt. Der tegnes AL-risk forsikring på projektet.

9 8. Ordinær generalforsamling. I henhold til vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af september måned. Datoen er tidligere fastsat til torsdag, den 25. september 2014 kl Dagsordene er følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af formandsberetning. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Forslag skal fremsendes til værket kontor senest fredag, den 19. september Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Carsten Kvist modtager genvalg. Jette Harrild modtager genvalg. Freddy Pedersen modtager genvalg 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er: 1. suppleant Michael Møller 2. suppleant Ebbe Glarborg 9. Valg af statsautoriseret revisor. På valg er Partner Revision. 10. Eventuelt. Der vil være at tage stilling til: Annoncering i Brande Bladet onsdag, den 3. september og onsdag, den 10. september er indrykket. Lokaler på Hotel Dalgas er bestilt. Kaffe samt øl/vand - er bestilt. Efter generalforsamlingen franskbrød med ost og rullepølse samt øl/vand - er bestilt Valg af dirigent. Opgavefordeling, fremlæggelse af regnskab og budget m.v.

10 Det anbefales at vælge registreret revisor Peder Holt som dirigent. Formanden tager kontakt til Peder Holt. Driftsleder Henning Mikkonen laver registrering ved deltagernes ankomst til generalforsamlingen. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fremlægger regnskab samt budget på generalforsamlingen. 9. Fuldmagt til driftskontoen i Nordea. Dansk Fjernvarme i Kolding varetager vores bogholderiopgave d.v.s. Vi sender konterede regninger til Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme bogfører Dansk Fjervarme sikrer betaling Alle betalinger skal 2. godkendes af Brande Fjernvarme, fuldmagt hertil har alene driftsleder Henning Mikkonen. Det anbefales at administrativ medarbejder Holger Skott tildeles fuldmagt til 2. godkendelse hos bankforbindelsen Nordea. Indstillingen blev godkendt.

11 10. Tegning af sundhedsforsikring for medarbejderne. Dansk Fjernvarme har indgået aftale med AON Denmark AS om tegning af sundhedsforsikring for medarbejdere. Over 100 fjernvarmeværker har tegnet sundhedsforsikring via Dansk Fjernvarme. Ordningen dækker: Lifeline Plus inkl. fysioterapi/kiropraktik/psykolog m.v. Kritisk sygdom Den årlige præmie andrager ca. kr årlig pr. medarbejder. Tegnes forsikringen for medarbejderne vil det medføre en udgift på ca. kr årligt. Bilag: Medlemsinformation fra Dansk Fjernvarme nr. 2942/14, samt se Skandia Lifeline. Der tegnes sundhedsforsikring for de fire medarbejdere samt bestyrelsesmedlemmerne Henrik Kraglund, Jette Harrild og Freddy Pedersen. 11. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Formanden orienterer Brande Bladet om hvilket rådgivning fjernvarmens medarbejdere giver til forbrugerne, desuden orienteres herom på hjemmesiden.

12 12. Eventuelt. Der udarbejdes projektforslag for følgende områder: Del af Tranevej Brandlundvej 28-52/Nordlundvej 2 DFP-Dansk Fjernvarmes Projektselskab udarbejder projektforslaget. 13. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.: Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP, deltager

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Sammendrag af årsrapport

Sammendrag af årsrapport Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Sammendrag af årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28

Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Boligejernes Ønsker Anpartsboligforening Hørsholmsgade 28 Referat af ordinær generalforsamling mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30. Sted: Anne Kirke, Bjelkes Alle 19-21, 2200 København N. Repræsentanter

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere