REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:"

Transkript

1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

2 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 17. februar Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. a. Økonomi og aktivitetsoversigt. Oversigten er ajourført til og med februar måned for varmesæsonen juni 2014 april Opgørelsen viser: Salg af el Varmeproduktion Køb af naturgas Køb af flis Produktion på gaskedler, motorer og flisværket Vandtab CO2 udledning i tons Graddage Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.

3 b. Styring af og ekstra scrubber pumpe på flisværket. Firmaet Tjæreborg Industri monterer ovennævnte på fliskedlen, udgiften andrager kr ,00 excl. moms. Investeringen har forrentet sig efter ca. 1 år s drift. Opgaven udføres ved næste revision. c. Renovering af strækningen Præstelunden Skolegaarden - Skolestien. Der vil blive givet en orientering om status på udbuddet af opgaven. Opgaven skal udføres i skolernes sommerferie. Anslået udgift kr. 1,5 mio. d. Renovering af den 1. ste lomme på Nordlundvej. Der vil blive givet en orientering om status på udbuddet af opgaven. Opgaven skal udføres lige efter sommerferien. Anslået udgift kr. 1,9 mio. e. Ændring af pris for frakobling af naturgasstikledning. Naturgasselskabet HMN har meddelt at prisen for frakobling af stikledningen til gas er ændret fra kr til kr incl. moms. f. Køb af ny varevogn. Der arbejdes p.t. på muligheden for køb af en ny varevogn. Den nuværende en Renault fra 2009 har på det seneste været dyr i reparationer f.eks. nye styrekugler, bærekugler, forhjulslejre m.v. Desuden vurderes det at gearkassen snarlig står overfor en udskiftning. Anskaffelsen af en ny varevogn vil koste ca. kr excl. moms Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Ad a. Til efterretning. Ad b. Til efterretning.

4 Ad c og d. Opgaverne iværksættes og tilbud indhentes hos de samme entreprenører som har afgivet tilbud på Renovering Herningvej, jf. punkt 7. Ad e. Til efterretning. Ad f. Der indhentes tilbud på leasing, tillige med at der laves økonomiopstillinger på køb henholdsvis leasing, samt et par bilmodeller. 4. Forventet regnskab 2014/2015. I samarbejde med Partner Revision er der udarbejdet et forventet regnskab for regnskabsåret 2014/2015. I hovedtræk udviser regnskabet: Forventet overskud i regnskabsåret 2014/2015, i henhold til varmeforsyningsloven, andrager kr Overført overdækning fra varmeåret 2013/2014 kr Samlet overdækning som, i henhold til Varmeforsyningsloven, skal indregnes i varmeprisen/ændret afskrivningsprofil for 2015/2016 er således kr Samtidig med behandlingen af det forventede regnskab skal der tages stilling til indkøb af kvoter til opnåelse af energibesparelser, jf. referat fra bestyrelsesmødet den 17. februar 2015, punkt 4. Det endelige regnskab vil blive forelagt på bestyrelsesmødet efter sommerferien. Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt. Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen/Holger Skott Bilag: Forventet regnskab 2014/2015 og forslag til budget 2015/2016, se kolonnen Estimat 2014/15. Til efterretning.

5 5. Udkast til Budget 2015/2016. Der er udarbejdet et forslag til budget 2015/2016 med bl.a. følgende forudsætninger: Uændret faste og variable afgifter. Ændret afskrivningsprofil, frem til og med 2018, hvor grundbeløbet for el-produktion bortfalder. Modellen indebærer at varmeprisen, stort set, kan holdes uændret selv efter at grundbeløbet bortfalder. Modellen indebærer at likviditeten vil stige, men skal senere anvendes til ydelser på lån. Der skal vedtages takster for varmeåret 2015/2016, som skal indberettes til Energitilsynet, senest den 31. maj Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree deltager under behandlingen af dette punkt. Bilag: Forventet regnskab 2014/2015, forslag til budget 2015/2016, beregning af de faste omkostninger samt oversigt over afskrivninger. Sagsbehandler: Ole Jespersen-Skree/Henning Mikkonen/Holger Skott Effektbidraget (den faste afgift) nedsættes fra 24,00 ti kr. 20,00. Forbrugsbidraget (den variable afgift) uændret kr. 300,00. Abonnementsbidraget uændret kr. 650,00 årligt. Aconto betalingen sker således at terminen 1. december 2015, ikke skal betales. Årsafregningen opgøres med forbruget på normal vis, og aconto betalingerne som om, at terminen 1. december 2015, også var betalt. Ovennævnte beløb indeholder ikke moms. Arealstørrelsen på beregning af effektbidraget ændres, således at arealer over m2 ikke skal betale effektbidrag, nuværende regel er arealer over m2.

6 6. Projekt Brande Energicentral. Som løbende orienteret på bestyrelsesmøderne har projektet følgende tidsplan: Januar 2014 Opstartsmøde Februar 2014 Energikortlægning Marts 2014 Beregning af forskellige løsninger April 2014 Statusmøde gennemgang og udvælgelse af løsninger Juni 2014 Behandling af rapportudkast August 2014 Endelig rapport færdigskrives 1. september Ansøgning til puljen VE til proces Den endelig rapport er nu færdig og konklusionen fremgår af dagsordenen til bestyrelsesmødet den 17. februar DFP arbejder p.t. på udarbejdelsen af et projektforslag for tilslutning af hele Brande by. Der vil på mødet blive givet en orientering om sagen, herunder tidsplanene. Sagsbehandler: Henrik Kraglund/Henning Mikkonen Sagen henlægges, idet den nuværende lovgivning ikke giver økonomisk mulighed for gennemførelsen af et samarbejde med erhvervsvirksomhederne. Sagen genoptages, såfremt der sker ændret lovgivning.

7 7. Licitationsresultat på projekt Herningvej og Brandlundvej Der har den 26. marts 2015 været afholdt licitation på jord- og smedearbejde. Der forelå følgende bud: Rahbek Brande AS Østergaard Entreprise AS Danjord Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris ,00 Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris ,00 Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris ,00 H. J. Christensen Jordarbejde Smedearbejde Samlet pris ,00 Alle beløb er excl. moms. Udover ovennævnte er der følgende udgifter i forbindelse med projektet: Rørleverance Logstor kr Brønde kr Rådgivning DFP kr Husindføringsskabe kr Uforudseelige udgifter kr Energibesparelser 200 MWh a kr. 400 kr I alt kr Der er tegnet AL-risk forsikring på projektet. Tidsplanen for projektet er opstart primo april måned og afslutning ultimo juni måned.

8 I forbindelse med behandlingen af sagen, ønskes samtidig taget stilling til indførelse af en ny regnskabsmodel, som medfører at værdien af energibesparelserne indtægtsføres i anlægsregnskabet og udgiftsføres via driftsregnskabet. Modellen kan ses ovenfor og det kan oplyses at anlægsregnskabet for tilslutning af BXT Group vil blive reduceret med MWh a kr. 400,00 eller kr , som udgiftsføres på driftsregnskabet. Der er på driftsbudgettet 2014/2015 afsat kr til køb af energibesparelser. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/DFP/Holger Skott Beslutning Østergaard Entreprise AS overdrages opgaven og det samlede projekt blev godkendt. Forslaget til ændret model med indregning af energibesparelser i anlægsprojekterne blev godkendt.

9 8. Fjernvarmeforsyning af Tranevej, del af Brandlundvej og Nordlundvej 2. DFP har udarbejdet et projektforslag for tilslutning af ovennævnte kvarterer. Projektforslaget er fremsendt til Ikast-Brande Kommune som har behandlet sagen på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 17. marts Teknisk- og Miljøudvalget har besluttet at Brande Fjernvarme, i løbet af høringsperioden, fremkommer med en interessetilkendegivelse blandt de berørte forbrugere, for at kunne sikre en positiv samfundsøkonomi i projektet. Bilag: Projektforslaget dateret november 2014, er fremlagt på værkets kontor. Se Ikast-Brande Kommunens hjemmeside, referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. marts Skrivelse udleveret til berørte ejere. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/DFP Det er et krav fra kommunen at der kan opnås 80 procent tilslutning, hvilket er urealistisk. Der har været afholdt møde med formanden for Teknik- og Miljøudvalget, hvor dagsordenen var Det er ikke Brande Fjernvarme som har interesse i at få nye forbrugere det er de potentielle nye forbrugere som har interesse i billig varme fra Brande Fjernvarme, denne dagsorden kan kommunen vel kun være interesseret i at fremme. Der udarbejdes et revideret projektforslag som fremsendes til Ikast- Brande Kommune. Det revidere projektforslag vil tage højde for en teknisk forbedring af produktionen på fliskedlen, både med en større kapacitet og en mere rentabel produktion.

10 9. Grundbeløbssikring via aftale med NEAS ENERGY. Firmaet NEAS ENERGY har fremsendt et tilbud på sikring af indtægten for grundbeløb i forbindelse med el-produktionen. Tilbud procent lig kr ,80 årlig procent lig kr ,70 årlig procent lig kr ,70 årlig procent lig kr ,70 årlig Den faktiske indtægt i kalenderåret 2014 androg kr ,52 eller 113,96 procent af grundbeløbet. I januar måned 2015 blev indtægten kr ,95 eller 136,50 procent af grundbeløbet. Der er ingen udgift forbundet med sikringen, det er en gevinst for NEAS er hvis prisen er over de nævnte procenter, og omvendt for Brande Fjernvarme. Tilbuddet har ikke interesse.

11 10. TDC antenneposition på adressen Præstevænget 11. TDC har rettet henvendelse vedrørende fornyelse af lejekontrakten vedr. antenne på skorstenen. Den nuværende lejeindtægt andrager kr ,65 årligt og TDC foreslår at lejen reduceres til kr årlig og at der ikke sker nogen regulering de kommende 5 år. Vi har p.t. følgende lejeaftaler: TDC antenne på skorsten. Grundlejen kr i 2007 pris, stigende hvert år med 3 procent. 6 måneders opsigelse, dog uopsigelig for udlejer i 10 år og for lejer i 5 år, gældende fra Hi3G antenne på skorsten. Grundlejen kr i 2007 pris, stigende hvert år med 3 procent. 12 måneders opsigelse, dog uopsigelig for udlejer i 10 år og for teleoperatør i 5 år, gældende fra MVB Backbone A/S. Leje af lokale på 127 m2, årlig husleje kr i 2009-pris, stigende hvert år med 3 procent. Opsigelse kan ske med 12 måneders varsel, dog tidligst til ophør den 1. september Der vil være at tage stilling til forslaget til ny lejekontrakt med TDC, herunder en vurdering af tidshorisonten for lejemål, set i lyset af en kommende udflytning fra adressen Præstevænget 11. Den nuværende aftale fastholdes.

12 11. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Ingen 12. Eventuelt. Aftalen med Scanenergi om køb af el udløber ved udgangen af Fremover købes både transmission og el hos MES-Net, til spotpris. På næste møde startes med en rundvisning på værket Præstevænget Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.: Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 28. januar 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP, deltager

Læs mere

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13 Indhold Generalforsamling 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. juni 31. maj 13 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ringe... 2 1.1

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere