evaluering af 16 åben skole-piloter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "evaluering af 16 åben skole-piloter"

Transkript

1 evaluering 16 åben skole-piloter April 2015

2 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne har fået samarbejdsmuligheder, synlighed og flere medlemmer... 6 Skolernes udbytte er læring og større glæde og motivation blandt eleverne... 7 Udfordringer i samarbejdet... 8 Kommunens rolle økonomi og konsulentstøtte... 9 Bilag 1: Oversigt over skole-foreningssamarbejder Fakta: Undersøgelser samspillet mellem folkeskolereform og kultur- og fritidsliv Udover nærværende evaluering, har Kultur- og Fritidsforvaltningen foretaget to andre undersøgelser i begyndelsen 2015, som dækker forskellige sider Åben skole og samspillet mellem skoler og kultur-/ fritidslivet under den nye folkeskolereform: 1. En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de københavnske foreninger med titlen: Medlemsudviklingen siden folkeskolereformens start blandt børne- og ungdomsholdene i de københavnske foreninger. 2. En kvalitativ undersøgelse Kultur- og Fritidsforvaltningens pilotprojekt på tre skoler med titlen: Kultur- og fritidsbrobyggere på skoler evaluering et Åben Skole-pilotprojekt. 2

3 Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i løbet skoleåret 2014/2015 igangsat en række pilotprojekter for at blive klogere på, hvordan skole-foreningssamarbejde kan etableres som en del Åben Skole. 16 konkrete samarbejder mellem skoler og foreninger er blevet evalueret i en spørgeskemaundersøgelse med 10 spørgsmål til både foreninger og skoler. Samarbejderne har handlet om konkrete undervisningsaktiviteter, hvor foreningerne har stået for læringsforløb forskellig varighed - typisk 3 8 undervisningsgange over 6 til 12 uger. Fx har Foreningerne Rapolitics og Livsbanen stået for et HipHop/Poetry Slam-forløb i Dansk for 3 klasser på 5. klassetrin i 9 timer. Generelt Undersøgelsen viser, at der generelt er høj tilfredshed med samarbejderne mellem skoler og foreninger om læringsforløbene. Det er en tydelig gennemgående tendens i besvarelserne, at skolernes repræsentanter er mere tilfredse med samarbejdet end foreningernes repræsentanter. Foreningerne har oplevet flest udfordringer. Langt størsteparten skolerepræsentanterne har ikke oplevet udfordringer. Det har foreningerne til gengæld i over halvdelen tilfældene. Den største udfordring er, at det er svært at komme i kontakt med skolerne. Foreningernes udbytte Foreningerne har fået nye samarbejdsmuligheder og øget synlighed på baggrund forløbene. 45 % de deltagende foreninger har oplevet medlemstilgang i forbindelse med ét eller flere de forløb, de har været involveret i. To de evaluerede forløb har fået en særlig konsulentstøtte via Kultur- og Fritidsforvaltningens Åben skole-pilot på Amager. Evalueringen tyder på, at den ekstra støtte er med til at rydde udfordringer vejen i samarbejdet. Skolernes udbytte Skolernes vigtigste udbytte er opnåelse læringsmål og læring blandt de deltagende elever. 8 ud 10 skolerepræsentanter mener, at forløbet har bidraget til elevernes individuelle læring og har øget elevernes glæde og motivation. 7 ud 10 mener desuden, at samarbejdet omkring undervisningsforløbet har været med til at åbne skolen for lokale fritidstilbud. Forløbene har altså for størstedelens vedkommende været med til at realisere ambitionen i Folkeskolereformen om at åbne skolen op mod det omgivende samfund. Skole-foreningssamarbejder koster ressourcer - både økonomiske og menneskelige. Forløbene er gennemsnitligt blevet støttet med ca kr. Københavns Kommune. Derudover er der i gennemsnit anvendt 9 konsulenttimer pr. forløb i forvaltningerne til understøttelse etablering samarbejderne. 3

4 Om evalueringen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Læringsforløbene har taget udgangspunkt i de aktiviteter, som foreningerne til daglig vikler i frivilligt regi. Fritid KBH Forløbene skal være med til at klare, hvordan den nye skolereforms ambition om at åbne skolen ift. det omgivende samfund, kan realiseres i praksis. Om evalueringen Læringsforløbene har taget udgangspunkt i de aktiviteter, som foreningerne til daglig vikler i I alt 11 foreninger har været involveret i samarbejderne, da flere foreningerne har viklet forløb på mere end frivilligt regi. Forløbene skal være med til at klare, hvordan den nye skolereforms ambition om at én åbne skole. skolen I alt ift. 10 skoler det omgivende har deltaget, samfund, da også kan nogle realiseres skolerne i praksis. har indgået i flere forløb (se bilag 1 for en oversigt over samtlige forløb). Skole- og foreningsrepræsentanterne er blevet bedt om at evaluere hvert enkelt forløb med en I alt selvstændig 11 foreninger besvarelse. har været involveret i samarbejderne, da flere foreningerne har viklet forløb på mere end én skole. I alt 10 skoler har deltaget, da også nogle skolerne har indgået i flere forløb Repræsentanter (se bilag 1 for en for oversigt de medvirkende over samtlige skoler forløb). og foreninger Skole- har og foreningsrepræsentanterne modtaget mail med link til er skemaet blevet bedt umiddelbart efter om at slutningen evaluere hvert på forløbet. enkelt forløb Flere med forløbene en selvstændig er evalueret besvarelse. mere end én repræsentant fra hhv. skole og forening, da flere personer har været involveret i etablering og vikling forløbet. Repræsentanter for de medvirkende skoler og foreninger har modtaget en mail med link til skemaet umiddelbart efter slutningen på forløbet. Flere forløbene er evalueret mere end én I repræsentant alt er der indkommet fra hhv. skole 39 besvarelser og forening, på spørgeskemaet da flere personer ud har 40 været mulige. involveret Det giver i etablering en svarprocent og på 97,5%. Fra de vikling medvirkende forløbet. skoler er indkommet 18 besvarelser. Fra de medvirkende foreninger er indkommet 21 besvarelser. I alt er der indkommet 39 besvarelser på spørgeskemaet ud 40 mulige. Det giver en svarprocent på 97,5%. Fra de medvirkende skoler er indkommet 18 besvarelser. Fra de medvirkende foreninger er indkommet 21 besvarelser. Forløbene har indfriet forventningerne Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse skolerne er mest tilfredse Inden hvert forløb blev igangsat, blev der - med hjælp fra en tovholder i forvaltningen - lavet en Inden samarbejdstale hvert forløb mellem blev igangsat, skole blev og forening. der - med På hjælp den fra baggrund en tovholder foreninger i forvaltningen og skoler - lavet blevet en stillet samarbejdstale mellem følgende skole spørgsmål: og forening. På den baggrund er foreninger og skoler blevet stillet følgende spørgsmål: I hvor høj grad har samarbejdet levet op til det, som er talt i samarbejdstalen? I hvor høj grad har samarbejdet levet op til det, som er talt i samarbejdstalen? Svarene fordeler sig således: Svarene fordeler sig således: Skole Forening I meget høj grad 67% 24% I høj grad 33% 52% I nogen grad 0% 24% I ringe grad 0% 0% Det har slet ikke levet op til det 0% 0% talte Respondenter Generelt viser svarene, at skolerne er mest positive i vurderingen, hvorvidt samarbejdet har levet op til det talte. Samtlige skolerepræsentanter svarer, at samarbejdet i høj eller meget høj grad har levet op til samarbejdstalen. Foreningernes repræsentanter er markant mindre positive, selvom det stadig er mere end 3/4 foreningerne, som mener, at samarbejdet i høj eller meget høj grad har levet op til talen. 4 4

5 Generelt viser svarene, at skolerne er mest positive i vurderingen, hvorvidt samarbejdet har levet op til det talte. Samtlige skolerepræsentanter svarer, at samarbejdet i høj eller meget høj grad har levet op til KØBENHAVNS KOMMUNE samarbejdstalen. Kultur- og Fritidsforvaltningen Foreningernes repræsentanter er markant mindre positive, selvom det stadig er mere end 3/4 foreningerne, Fritid KBH som mener, at samarbejdet i høj eller meget høj grad har levet op til talen. Deltagerne er ligeledes blevet spurgt, hvordan de generelt synes samarbejdet har fungeret. Svarene fordeler sig Deltagerne således: er ligeledes blevet spurgt, hvordan de generelt synes samarbejdet har fungeret. Svarene fordeler sig således: I hvor høj grad har samarbejdet mellem skolen og foreningen fungeret? Skole Forening I meget høj grad 56% 29% I høj grad 44% 48% I nogen grad 0% 19% I ringe grad 0% 5% Det har slet ikke fungeret 0% 0% Respondenter Billedet er det samme her - skolerne er mest positive i vurderingen samarbejdet, mens ca. 3/4 Billedet foreningsrepræsentanterne er det samme her - skolerne vurderer, er at mest samarbejdet positive i i høj vurderingen eller meget høj samarbejdet, grad har fungeret. mens ca. En 3/4 enkelt foreningsrepræsentanterne vurderer, at samarbejdet i høj eller meget høj grad har fungeret. En foreningsrepræsentant svarer, at det i ringe grad har fungeret. I besvarelserne de øvrige spørgsmål angående enkelt foreningsrepræsentant svarer, at det i ringe grad har fungeret. I besvarelserne de øvrige samarbejdet gør den samme tendens sig gældende. spørgsmål angående samarbejdet gør den samme tendens sig gældende. På På baggrund besvarelserne kan det konkluderes, at at forløbene generelt har har indfriet både både de de medvirkende medvirkende foreninger og foreninger skolers forventninger. og skolers forventninger. Generelt vurderer Generelt skolerne vurderer dog samarbejdet skolerne dog mere samarbejdet positivt end mere foreningerne. positivt En forklaring end foreningerne. kan være, at En skolerne forklaring oplever kan samarbejdet være, at skolerne og den oplever medfølgende samarbejdet økonomiske og den støtte som et bidrag til medfølgende deres kerneopgave. økonomiske støtte som et bidrag til deres kerneopgave. 5 5

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Foreningerne Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået Fritid KBH samarbejdsmuligheder, synlighed og Foreningerne flere har medlemmer fået samarbejdsmuligheder og synlighed lidt under halvdelen har oplevet medlemstilgang Undersøgelsen viser også, også, hvad hvad foreningerne har har fået fået ud ud samarbejdet. samarbejdet. Foreningerne Foreningerne har har forholdt forholdt sig til en række sig til udsagn en række i forbindelse udsagn i forbindelse med nedenstående med nedenstående spørgsmål: spørgsmål: Hvilke positive effekter har har undervisningsforløbet ht? ht? 1 Udsagn Andel 1 Pilotprojektet har skabt grundlag for at udbygge 81% samarbejdet med skolen Det har giver foreningen en øget synlighed overfor 76% potentielle medlemmer Det har udviklet foreningen og dens aktiviteter 48% Det har været med til at åbne skolen for lokale 48% fritidstilbud Det har givet eleverne lyst til at deltage i nye 48% fritidsaktiviteter Det har skabt mulighed for nye relationer mellem børn 43% og voksne Det har skabt et større kendskab til lokalsamfundet 24% Det har ført til medlemstilgang 14% Det har udviklet foreningens økonomi 14% Forløbet har ikke ht positive effekter 0% Respondenter 21 8 ud ud foreningerne foreningerne peger peger på, på, at at projektet projektet har har skabt skabt grundlag grundlag for for at udbygge at udbygge samarbejdet samarbejdet med med skolen. skolen. Desuden mener 7 ud 10 de deltagende foreningsrepræsentanter, at samarbejdet om Desuden mener 7 ud 10 de deltagende foreningsrepræsentanter, at samarbejdet om undervisningsforløbet undervisningsforløbet har givet deres forening en øget synlighed. Ca. halvdelen foreningerne har peger givet på, deres at samarbejdet forening en har øget været synlighed. med til Ca. at halvdelen udvikle deres foreningerne og peger dens på, aktiviteter. at samarbejdet har været med til at udvikle deres forening og dens aktiviteter. Kun 3 respondenter har peget på, at pilotprojektet har ført til flere medlemmer. I kommentarfeltet Kun anfører 3 respondenter flere foreningerne, har peget på, at det at pilotprojektet på evalueringstidspunktet har ført til flere (umiddelbart medlemmer. efter I kommentarfeltet viklingen anfører flere forløbet) foreningerne, endnu at var det for på tidligt evalueringstidspunktet at sige noget om (umiddelbart en eventuel medlemstilgang efter viklingen på forløbet) baggrund endnu forløbet. var for tidligt at sige noget om en eventuel medlemstilgang på baggrund forløbet. Derfor har forvaltningen i marts måned sendt foreningsrepræsentanterne et opfølgende spørgsmål ang. eventuel medlemstilgang. Syv de i alt 11 foreninger har svaret på spørgsmålet dem har Derfor har forvaltningen i marts måned sendt foreningsrepræsentanterne et opfølgende spørgsmål ang. eventuel fem oplevet medlemsfremgang, som de vurderer, kan tilskrives et eller flere de forløb, de har medlemstilgang. været involveret Syv i. Det de vil i alt sige, 11 foreninger at 45% de har deltagende svaret på spørgsmålet foreninger har oplevet dem har medlemstilgang fem oplevet i medlemsfremgang, forbindelse ét som eller de flere vurderer, forløb, kan tilskrives de har været eller involveret flere de i. forløb, de har været involveret i. Det vil sige, at 45% de deltagende foreninger har oplevet medlemstilgang i forbindelse med ét eller flere de forløb, de har været involveret i. 1 Respondenterne har ht mere end én svarmulighed derfor er summen %-tallene mere end Respondenterne har ht mere end én svarmulighed derfor er summen %-tallene mere end

7 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Skolernes Fritid KBH udbytte er læring, større glæde og motivation blandt eleverne Skolernes udbytte er læring, større glæde og motivation blandt eleverne Skolernes udbytte er er desuden blevet kortlagt i i undersøgelsen. Skolerne Skolerne har har ligesom ligesom foreningerne foreningerne forholdt sig til en forholdt række sig udsagn til en i forbindelse række udsagn med i nedenstående forbindelse med spørgsmål: nedenstående spørgsmål: Hvilke positive effekter effekter har har undervisningsforløbet ht? ht? Udsagn Andel 2 Det har opfyldt læringsmål for undervisningen 89% Forløbet har bidraget til elevernes individuelle læring 83% Det har været med til at åbne skolen for lokale fritidstilbud 78% Det har øget elevernes glæde og motivation 78% Det har øget elevernes glæde og motivation for at gå i 67% skole Det har givet eleverne lyst til at deltage i nye 61% fritidsaktiviteter Det har skabt nye relationer mellem børnene 44% Det har inspireret til nytænkning undervisningen 33% Det har skabt større kendskab til lokalsamfundet 28% Det har skabt et bedre teamsamarbejde 0% Forløbet har ikke ht positive effekter 0% Respondenter 18 9 ud ud skolernes skolernes repræsentanter repræsentanter mener, mener, at at forløbet forløbet har har opfyldt opfyldt læringsmål læringsmål for for undervisningen. undervisningen. 8 ud 10 mener, 8 ud at 10 forløbet mener, har at forløbet bidraget har til elevernes bidraget til individuelle elevernes læring individuelle og har øget læring elevernes og har øget glæde elevernes og motivation. Dermed glæde og har motivation. forløbene Dermed altså i langt har de forløbene fleste tilfælde altså i realiseret langt de undervisningens fleste tilfælde realiseret primære undervisningens formål - at bidrage til elevernes primære formål læring. - at bidrage til elevernes læring. Desuden Desuden mener mener 7 ud ud 10, 10, at at samarbejdet samarbejdet omkring omkring undervisningsforløbet undervisningsforløbet har har været været med med til at til åbne at åbne skolen for skolen for lokale fritidstilbud. Forløbene har altså for størstedelens vedkommende været med til at lokale fritidstilbud. Forløbene har altså for størstedelens vedkommende været med til at realisere ambitionen i realisere ambitionen i Folkeskolereformen om at åbne skolen op mod det omgivende samfund. Folkeskolereformen om at åbne skolen op mod det omgivende samfund. Det er også værd at bemærke, at mere end halvdelen skolernes repræsentanter mener, at samarbejdet om et undervisningsforløb med en forening har øget elevernes motivation for at gå i Det skole er også givet værd eleverne at bemærke, lyst til at at mere gå til end nye halvdelen fritidsaktiviteter. skolernes repræsentanter mener, at samarbejdet om et undervisningsforløb med en forening har øget elevernes motivation for at gå i skole og givet eleverne lyst til at gå til Der nye er fritidsaktiviteter. ingen respondenter hverken fra de deltagende skoler eller foreninger - som mener, at forløbet ingen positive effekter har ht. Der er ingen respondenter hverken fra de deltagende skoler eller foreninger - som mener, at forløbet ingen positive effekter har ht. 2 Respondenterne har ht mere end én svarmulighed derfor er summen %-tallene mere end Respondenterne har ht mere end én svarmulighed derfor er summen %-tallene mere end

8 Udfordringer i samarbejdet Langt størsteparten skolerepræsentanterne har ikke oplevet udfordringer i forbindelse med samarbejdet. To repræsentanter svarer dog, at der har manglet opfølgning på børnenes interesse for at gå til aktiviteten. Der har i disse tilfælde formentlig manglet en klar tale om, hvordan skolen kunne hjælpe interesserede børn med at gå til aktiviteten. En enkelt skolerepræsentant svarer, at der har manglet sammenhæng mellem forløb og læringsmål. Deltagerne har ht mulighed for at tilføje yderligere kommentarer til spørgsmålet. Skolerepræsentanterne har ikke mange kommentarer til udfordringerne i samarbejdet, men en enkelt peger på, at det har været en udfordring, at skolen har skullet ud huset for at komme til aktiviteten. Det har betydet kortere aktivitetstid og lang transporttid. En enkelt nævner desuden, at det er vigtigt, at formålet med forløbet tænkes sammen med eksamen for ikke være spild tid dette gælder særligt i udskolingen. Blandt foreningsrepræsentanterne har over halvdelen oplevet udfordringer med forløbet. Den mest markante udfordring, som undersøgelsen peger på, er, at det har været vanskeligt for foreningerne at lave taler med skolerne. Halvdelen foreningsrepræsentanterne peger på, at det har været en udfordring. Desuden er der tre foreningsrepræsentanter, som peger på, at der har manglet opfølgning på børnenes interesse for at gå til aktiviteten. I foreningsrepræsentanternes kommentarer viser der sig desuden et mønster. En del foreningerne har ht udfordringer med at tilpasse deres læringsforløb til skolens rammer i form skemalagte lektioner og samarbejde med skiftende lærere. Desuden peger en enkelt repræsentant på, at rollefordelingen mellem lærere og foreningsinstruktører har været uklar, og at det har været svært at få lærerne til at tage ansvar for at løse konflikter og skabe ro. I et enkelt forløb har der været indgået samarbejde mellem to foreninger om et fælles undervisningsforløb. Det har ifølge besvarelserne ikke været optimalt pga. graden kompleksitet og administration. Desuden har det været en udfordring, at de to foreninger havde meget forskellige værdier og metoder. I forbindelse med et andet forløb bemærker en foreningsrepræsentant, at der let kan opstå fordomme, når man arbejder sammen på tværs meget forskellige organisationer. Vedkommende skriver, at der opstod en historie blandt skolens lærere om, at udbyderens aktiviteter var kaotiske og ukontrollerede. Omvendt fik foreningens undervisere opbygget et indtryk skolens lærere som rigide og uvillige til at samarbejde. Gennem formøder og evalueringer arrangeret foreningens tovholder lykkedes det at rydde stereotype forforståelser vejen, men det krævede et særskilt fokus. Det indikerer, at skole-foreningssamarbejde kræver, at man tager sig tid til at stemme forventninger og lære hinandens virkeligheder at kende. 8

9 kommunens rolle økonomi og konsulentstøtte I forbindelse med skole-foreningssamarbejderne har de deltagende foreninger modtaget økonomisk støtte fra Københavns Kommune. Der er brugt i alt kr. på de 16 forløb. Den gennemsnitlige støtte pr. forløb er ca kr. Derudover har både skoler og foreninger brugt tid og ressourcer på koordinering og indgåelse taler. Fra Børne- og Ungdomsforvaltningens og Kultur- og Fritidsforvaltningens side er der anvendt i alt 139 konsulenttimer på pilotforløbene. Det svarer til ca. ni konsulenttimer pr. forløb. Timerne er blevet brugt på etablering samarbejderne, indgåelse samarbejdskontrakt, løbende sparring ved udfordringer samt evaluering. To de evaluerede forløb har indgået i Kultur- og Fritidsforvaltningens fondstøttede Åben skole-pilotprojekt på Amager, som gennemføres delingen Skole og Fritid. Disse forløb har fået markant mere konsulentstøtte ca. 16 timer hver. Evalueringen disse to forløb viser, at alle lærere og foreningsrepræsentanter mener, at samarbejdet har fungeret i høj eller meget høj grad, og at der ikke har været udfordringer i forbindelse med de to forløb. Særligt foreningerne har oplevet, at samarbejdet fungerede mere gnidningsløst. En foreningernes repræsentanter skriver: Samarbejdet med henholdsvis Kultur- og Fritidsforvaltningen og lærerteamet på skolen har været særdeles tilfredsstillende for både [foreningens] ledelse og konsulenter. Besvarelserne indikerer, at lærerne i forbindelse med disse to forløb bedre forstår værdien samarbejdet med foreningslivet. Som en foreningsrepræsentanterne skriver: Lærerteamet har virkelig spillet med her og har været meget samarbejdsvillige og engagerede. For mere information henvises til den særskilte kvalitative evaluering Skole og Fritids Åben Skole-pilot projekt med titlen: Kultur- og Fritidsbrobyggere på skoler evaluering et Åben Skole-pilotprojekt. 9

10 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH Bilag 1: Oversigt over skole-foreningssamarbejder Bilag 1: Oversigt over skole-foreningssamarbejder Forening Skole Indhold Cph Floorball Valby Skole Floorball med motorikfokus/ indskoling/ Fag 6 uger Global Kidz Peder Lykke Skolen Hiphop dans for 2 og 3. klasserne. Rapolitics og Livsbanen Peder Lykke Skolen Rap/mellemtrin og udskoling/fag el. UU Børenkulturstedet Karensminde Bavnehøj Skole Innovation, design, billedkunst og fablab for 6. klasse og udskoling Game Bavnehøj Skole Kompetenceløft for lærerne på Bavnehøj skole i Boldspil Københavns Trampolinklub Rødkilde Skole Trampolin / mellemtrin/ Fag 6 uger Københavns Bellahøj Skole Trampolin / mellemtrin/ Fag Trampolinklub Københavns Trampolinklub Grøndalsvængets Skole 6 uger Trampolin / mellemtrin/ Fag 6 uger Arbejdernes Tennisklub Rødkilde Skole Tennis/mellemtrin/Fag 6 uger Arbejdernes Tennisklub Grøndalsvængets Skole Tennis/mellemtrin/Fag 6 uger Sparta Langelinieskolen Atletik/mellemtrin/Fag Sparta Randersgade Skole Atletik/mellemtrin/Fag Sparta Sortedamsskolen Atletik/mellemtrin/Fag Københavns Badminton Klub Københavns Badminton Klub Islands Brygge Badminton Langelinieskolen Randersgade Skole Islands Brygge Skole Badminton/mellemtrin/Fag Badminton/mellemtrin/Fag Badminton/mellemtrin/Fag BILAG 10

11 11

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen April 2015

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014

KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014 KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN SKOLEOMRÅDET 2020 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE AUGUST 2014 INDHOLD 1. Forord 2. Hvorfor er det vigtigt? 3. Fire kompetenceudviklingsspor, der realiserer skolereformens fem strategiske

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Sammenfatning af arbejdsgruppens arbejde angående understøttende undervisning KNASTENS OVERSKRIFT

Sammenfatning af arbejdsgruppens arbejde angående understøttende undervisning KNASTENS OVERSKRIFT Sammenfatning af arbejdsgruppens arbejde angående understøttende undervisning KNASTENS OVERSKRIFT 1:FORBEREDELSE - TID TIL PLANLÆGNING 1) Forberedelsestid og fleksibilitet 9) Hvordan sikrer vi tid til

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Idræt i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Bilag 1 - Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og idrætslærere. Udarbejdet af UNI C i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef Klimamålinger Om DBC DBC (Dansk BiblioteksCenter a/s) leverer ITinfrastruktur og fælles metadata-grundlag til de danske folke- og skolebiblioteker 2 store medarbejdergrupper: Bibliotekarer og IT-folk I

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen

Den Åbne skole. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Den Åbne skole Børne- og Ungdomsforvaltningen Oplæg for netværksmøde; Bevægelse på Tværs 13. marts 2 Claus Poulsen Baggrund Hvilke muligheder giver det omkringliggende landskab? Stort potentiale som kalder

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere